open Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOC
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
Попередня
                             
                             
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А

від 26 жовтня 2011 р. N 1078

Київ
Про утворення Консультативної ради

з питань поліпшення соціального захисту

ветеранів війни
{ Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ

N 116 ( 116-2013-п ) від 20.02.2013 }

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
1. Утворити Консультативну раду з питань поліпшення
соціального захисту ветеранів війни у складі згідно з додатком.
2. Затвердити Положення про Консультативну раду з питань
поліпшення соціального захисту ветеранів війни, що додається.

Прем'єр-міністр України М.АЗАРОВ
Інд. 26

Додаток

до постанови Кабінету Міністрів України

від 26 жовтня 2011 р. N 1078
СКЛАД

Консультативної ради

з питань поліпшення соціального захисту

ветеранів війни

Міністр соціальної політики, голова Ради
Заступник Міністра соціальної політики, заступник голови Ради
Перший заступник Міністра економічного розвитку і торгівлі
Перший заступник Міністра регіонального розвитку, будівництва
та житлово-комунального господарства
Заступник Міністра фінансів
Заступник Міністра інфраструктури - керівник апарату
Директор департаменту соціальної та гуманітарної політики
Міноборони
Директор департаменту конституційного, адміністративного та
соціального законодавства Мін'юсту
Заступник Голови правління Пенсійного фонду України
Заступник Голови Державної служби з питань інвалідів та
ветеранів
Керівники громадських організацій, статутна діяльність яких
пов'язана з питаннями поліпшення соціального захисту ветеранів
війни (за згодою)
{ Склад із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 116
( 116-2013-п ) від 20.02.2013 }

ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Кабінету Міністрів України

від 26 жовтня 2011 р. N 1078
ПОЛОЖЕННЯ

про Консультативну раду з питань поліпшення

соціального захисту ветеранів війни

1. Консультативна рада з питань поліпшення соціального
захисту ветеранів війни (далі - Консультативна рада) є тимчасовим
консультативним органом Кабінету Міністрів України, утвореним з
метою підготовки пропозицій щодо вирішення питань соціального
захисту ветеранів війни.
2. Консультативна рада у своїй діяльності керується
Конституцією ( 254к/96-ВР ) і законами України, актами Президента
України та Кабінету Міністрів України, а також цим Положенням.
3. Основними завданнями Консультативної ради є:
проведення аналізу стану виконання законодавства з питань
соціального захисту ветеранів війни;
підготовка пропозицій щодо реалізації державної політики
стосовно поліпшення соціального захисту ветеранів війни,
удосконалення законодавства із зазначених питань.
4. Консультативна рада відповідно до покладених на неї
завдань:
1) проводить аналіз причин виникнення проблем у процесі
реалізації державної політики щодо поліпшення соціального захисту
ветеранів війни;
2) бере участь у розробленні проектів нормативно-правових
актів з питань соціального захисту ветеранів війни;
3) розглядає питання щодо можливості залучення додаткових
надходжень до бюджетів усіх рівнів та бюджету Пенсійного фонду
України;
4) вносить на розгляд Кабінету Міністрів України пропозиції з
питань, що належить до її компетенції.
5. Консультативна рада має право:
залучати до участі у своїй роботі представників центральних і
місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого
самоврядування, підприємств, установ та організацій (за
погодженням з їх керівниками), а також незалежних експертів (за
згодою);
утворювати у разі потреби для виконання покладених на неї
завдань постійні або тимчасові робочі групи;
отримувати в установленому порядку від центральних і місцевих
органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій
інформацію, необхідну для провадження своєї діяльності;
організовувати проведення конференцій, семінарів, нарад та
інших заходів.
6. Консультативна рада під час виконання покладених на неї
завдань взаємодіє з державними органами, органами місцевого
самоврядування, підприємствами, установами та організаціями.
7. Персональний склад Консультативної ради затверджує його
голова.
8. Формою роботи Консультативної ради є засідання, які
проводяться не рідше ніж один раз на квартал.
Рішення про проведення засідання приймає голова
Консультативної ради.
Порядок денний роботи Консультативної ради формується
секретарем відповідно до пропозицій її членів та схвалюється
головою Консультативної ради.
Повідомлення про проведення засідання та його порядок денний
надсилаються членам Консультативної ради не пізніше ніж за п'ять
робочих днів до дати його проведення.
Засідання Консультативної ради проводить її голова, а у разі
його відсутності - заступник голови.
Засідання Консультативної ради є правоможним, якщо на ньому
присутні більш як половина її членів.
9. На своїх засіданнях Консультативна рада розробляє
пропозиції та рекомендації з питань, що належать до її
компетенції.
Пропозиції та рекомендації вважаються схваленими, якщо за них
проголосувало більш як половина присутніх на засіданні членів
Консультативної ради.
У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос
головуючого на засіданні.
Пропозиції та рекомендації фіксуються у протоколі засідання,
який підписується головуючим на засіданні та секретарем і
надсилається усім членам Консультативної ради та Кабінетові
Міністрів України.
Член Консультативної ради, який не підтримує пропозиції
(рекомендації), може викласти у письмовій формі свою окрему думку,
що додається до протоколу засідання.
10. Пропозиції та рекомендації Консультативної ради можуть
бути реалізовані шляхом прийняття Кабінетом Міністрів України
рішення, проект якого вносить орган виконавчої влади відповідно до
своїх повноважень.
11. Організаційне, інформаційне, матеріально-технічне
забезпечення діяльності Консультативної ради здійснює
Мінсоцполітики.

 • Друкувати
 • PDF
 • DOC
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: