open Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
Чинна
                             
                             
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А

від 26 жовтня 2011 р. N 1106

Київ
Про внесення змін до постанови

Кабінету Міністрів України

від 16 грудня 2009 р. N 1390

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
Внести до постанови Кабінету Міністрів України від 16 грудня
2009 р. N 1390 ( 1390-2009-п ) "Про затвердження Державної
цільової програми реформування залізничного транспорту на
2010-2015 роки" (Офіційний вісник України, 2009 р., N 101,
ст. 3523) такі зміни:
у постанові ( 1390-2009-п ):
у назві постанови ( 1390-2009-п ) та пункті 1 цифри "2015"
замінити цифрами "2019";
у пункті 2 слова "Міністерству економіки" замінити словами
"Міністерству економічного розвитку і торгівлі";
у тексті постанови ( 1390-2009-п ) слова "Міністерство
транспорту та зв'язку" у всіх відмінках замінити словами
"Міністерство інфраструктури" у відповідному відмінку;
Державну цільову програму реформування залізничного
транспорту на 2010-2015 роки ( 1390-2009-п ), затверджену
зазначеною постановою, викласти в редакції, що додається.

Прем'єр-міністр України М.АЗАРОВ
Інд. 70

ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Кабінету Міністрів України

від 16 грудня 2009 р. N 1390 ( 1390-2009-п )

(в редакції постанови Кабінету Міністрів України

від 26 жовтня 2011 р. N 1106)
ДЕРЖАВНА ЦІЛЬОВА ПРОГРАМА

реформування залізничного транспорту на 2010-2019 роки

Загальна частина
Залізничний транспорт займає провідне місце у задоволенні
потреб виробничої сфери та населення у перевезеннях, є важливим
фактором забезпечення соціально-економічного розвитку України,
укріплення її зовнішньоекономічних зв'язків.
Існуюча структура управління залізничним транспортом, стан
виробничо-технічної бази залізниць і технологічний рівень
організації перевезень за багатьма параметрами не відповідають
зростаючим потребам суспільства та європейським стандартам якості
надання транспортних послуг, перешкоджають підвищенню ефективності
функціонування галузі та потребують реформування.
Мета Програми
Метою Програми є створення нової організаційно-правової та
економічної моделі управління залізничним транспортом, розвиток
конкурентного середовища на ринку залізничних послуг, підвищення
ефективності його функціонування, задоволення потреб національної
економіки і населення в перевезеннях, покращення їх якості та
зменшення розміру транспортної складової у вартості товарів і
послуг.
Шляхи і способи розв'язання проблеми,

строк виконання Програми
Розв'язання проблеми можливе шляхом:
розмежування господарських функцій і функцій державного
управління;
утворення державного акціонерного товариства залізничного
транспорту загального користування як національного перевізника
вантажів та пасажирів на ринку транспортних послуг (далі -
Товариство), у володінні якого перебуватимуть об'єкти
інфраструктури залізничного транспорту загального користування
(далі - об'єкти інфраструктури);
формування вертикально інтегрованих структур за видами
діяльності (вантажні перевезення, пасажирські перевезення у
внутрішньому та міжнародному сполученні, пасажирські перевезення у
приміському та регіональному сполученні, утримання та експлуатація
об'єктів інфраструктури, надання послуг локомотивної тяги, ремонт
рухомого складу, будівництво та ремонт об'єктів інфраструктури,
проведення науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт,
утримання соціальної сфери);
підвищення рівня конкуренції за рахунок гарантування
суб'єктам господарювання незалежно від форми власності рівного
доступу до ринку надання залізничних послуг у конкурентних,
потенційно конкурентних секторах та на суміжному ринку;
формування конкурентного потенціалу на зовнішньому ринку
транспортних послуг;
створення стимулів для підвищення ефективності діяльності
учасників такого ринку;
забезпечення рівного доступу всіх суб'єктів господарювання до
об'єктів інфраструктури;
впровадження фінансово-економічної моделі, здатної
забезпечити розподіл фінансових потоків за видами діяльності на
основі планово-кошторисного фінансування;
збільшення обсягу інвестицій у залізничний транспорт та
впровадження інноваційної моделі розвитку;
залучення коштів місцевих бюджетів для будівництва і
реконструкції залізничних ліній, вокзалів, пішохідних мостів і
тунелів, пасажирських платформ та інших об'єктів залізничного
транспорту, пов'язаних з обслуговуванням пасажирів, придбання
залізничного рухомого складу для приміського сполучення;
розроблення і впровадження інноваційних транспортних та
логістичних технологій;
удосконалення системи регулювання тарифів на послуги
залізничного транспорту;
проведення ефективної соціальної політики та підвищення рівня
соціального захисту працівників залізничного транспорту.
Виконання Програми здійснюється трьома етапами.
На першому етапі (2010-2012 роки) передбачається:
удосконалення нормативно-правової бази, необхідної для
реформування галузі;
утворення Товариства;
впровадження механізму розподілу фінансових потоків за видами
господарської діяльності.
На другому етапі (2013-2015 роки) передбачається:
формування вертикально інтегрованої виробничо-технологічної
системи залізничного транспорту, структурованої за видами
діяльності, з упровадженням автоматизованої системи обліку та
управління;
удосконалення тарифної політики, забезпечення вільного
ціноутворення у конкурентних секторах ринку транспортних послуг;
утворення головного та регіональних центрів управління
перевезеннями;
впровадження механізму фінансової підтримки пасажирських
перевезень;
створення організаційно-правових умов для функціонування
приватних операторських компаній пасажирських перевезень;
утворення у сфері приміських та регіональних пасажирських
перевезень господарських товариств, корпоративні права щодо яких
належатимуть місцевим органам виконавчої влади, Товариству та
іншим юридичним особам;
оптимізація організаційної структури залізничного транспорту.
На третьому етапі (2016-2019 роки) передбачається:
ліквідація перехресного субсидування пасажирських перевезень
за рахунок вантажних шляхом впровадження механізму фінансової
підтримки пасажирських перевезень;
утворення господарського товариства у сфері пасажирських
перевезень у далекому та місцевому сполученні, корпоративні права
щодо якого належатимуть Товариству;
збільшення кількості приватних компаній, що володіють парком
пасажирських вагонів;
утворення місцевих залізниць, що володіють об'єктами
інфраструктури та рухомим складом, на базі підрозділів
промислового залізничного транспорту, малодіяльних та
вузькоколійних дільниць;
розвиток мережі логістичних комплексів, складських та
розподільних терміналів.
Прогнозні обсяги та джерела фінансування наведені у додатку
1.
Завдання і заходи
Завдання і заходи, здійснення яких передбачено першим та
другим етапами виконання Програми, наведені у додатку 2. Завдання
і заходи, які планується здійснити на третьому етапі виконання
Програми, затверджуються Кабінетом Міністрів України після
виконання попередніх етапів.
Очікувані результати, ефективність Програми
Виконання Програми дасть змогу:
провести реформування залізничного транспорту, забезпечити
його подальший розвиток і підвищити ефективність функціонування
галузі;
прискорити розвиток конкуренції на ринку залізничних
перевезень, створити передумови для утворення нових суб'єктів
господарювання різних форм власності, що здійснюватимуть вантажні
та пасажирські перевезення;
підвищити конкурентоспроможність залізничного транспорту на
внутрішньому і зовнішньому ринку транспортних послуг;
підвищити інвестиційну привабливість галузі;
вирішити питання надання галузі державної підтримки для
закупівлі рухомого складу, будівництва об'єктів залізничного
транспорту, що мають соціальне значення, та компенсації збитків,
пов'язаних з пільговими перевезеннями пасажирів;
задовольнити потреби національної економіки і населення у
перевезеннях;
підвищити рівень використання транзитного потенціалу держави;
прискорити інтеграцію вітчизняного залізничного транспорту в
європейську та світову транспортні системи;
підвищити рівень безпеки перевезень;
забезпечити:
- збільшення обсягів перевезень (орієнтовно на 20-25
відсотків);
- підвищення продуктивності праці (в 1,6 раза);
- відносне зменшення собівартості перевезень (на 15
відсотків);
- зменшення обсягу питомих витрат енергоресурсів на тягу
поїздів (на 15 відсотків);
- скорочення строків доставки і переробки вантажів.
Обсяги та джерела фінансування
Орієнтовний обсяг коштів, необхідний для виконання першого і
другого етапів Програми, становить 9329,95 млн. гривень.
Фінансування Програми передбачається здійснювати за рахунок
коштів державного бюджету в сумі 4094,9 млн. гривень, місцевих
бюджетів - 3953,6 млн., інших джерел - 1281,45 млн. гривень.
Обсяг коштів, необхідний для виконання третього етапу
Програми, визначатиметься під час затвердження відповідних завдань
і заходів.

Додаток 1

до Програми
ПАСПОРТ

Державної цільової програми реформування

залізничного транспорту на 2010-2019 роки

1. Концепція Програми схвалена розпорядженням Кабінету
Міністрів України від 27 грудня 2006 р. N 651 ( 651-2006-р ).
2. Програма затверджена постановою Кабінету Міністрів України
від 16 грудня 2009 р. N 1390 ( 1390-2009-п ) (в редакції постанови
Кабінету Міністрів України від 26 жовтня 2011 р. N 1106).
3. Державний замовник - Мінінфраструктури.
4. Керівник програми - заступник Міністра інфраструктури (за
посадою).
5. Виконавці заходів Програми: Мінінфраструктури,
Мінекономрозвитку, Мінфін, Антимонопольний комітет, Фонд
державного майна.
6. Строк виконання: 2010-2019 роки.
7. Прогнозні обсяги та джерела фінансування (перший і другий
етапи).
---------------------------------------------------------------------- Джерела | Обсяг | У тому числі за роками | фінансування|фінансування,|-----------------------------------------| |млн. гривень |2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | ------------+-------------+-----+------+------+-------+------+------| Державний | 4094,9 |44,7 | 123 |177,9 | 635,9 |1979,9|1915,5| бюджет | | | | | | | | ------------+-------------+-----+------+------+-------+------+------| Місцеві | 3953,6 |120,6|138,6 |192,3 | 664,1 | 1174 | 1664 | бюджети | | | | | | | | ------------+-------------+-----+------+------+-------+------+------| Інші джерела| 1281,45 | 123 |169,65|206,35|293,45 |284,2 |204,8 | ------------+-------------+-----+------+------+-------+------+------| Усього | 9329,95 |288,3|431,25|576,55|1593,45|2656,1|3784,3| ---------------------------------------------------------------------

Додаток 2

до Програми
ЗАВДАННЯ І ЗАХОДИ

з виконання Державної цільової програми реформування

залізничного транспорту на 2010-2019 роки

(перший і другий етапи)


_______________

* Кошти для здійснення заходів, зазначених у підпунктах 2 і 3
пункту 3 цього додатка, виділяються виходячи з реальних
можливостей державного бюджету.

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: