open Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
Чинна
                             
                             
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А

від 31 жовтня 2011 р. N 1140

Київ
Про внесення змін до постанови

Кабінету Міністрів України

від 30 травня 2007 р. N 785

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
Внести до постанови Кабінету Міністрів України від 30 травня
2007 р. N 785 ( 785-2007-п ) "Про затвердження Державної цільової
програми реалізації технічної політики в агропромисловому
комплексі на період до 2011 року" (Офіційний вісник України,
2007 р., N 41, ст. 1621) зміни, що додаються.

Прем'єр-міністр України М.АЗАРОВ
Інд. 70

ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Кабінету Міністрів України

від 31 жовтня 2011 р. N 1140
ЗМІНИ,

що вносяться до постанови Кабінету

Міністрів України від 30 травня 2007 р. N 785

( 785-2007-п )

1. У постанові:
у назві та пункті 1 цифри "2011" замінити цифрами "2015";
у пункті 2 слова "Міністерству аграрної політики" замінити
словами "Міністерству аграрної політики та продовольства".
2. У Державній цільовій програмі реалізації технічної
політики в агропромисловому комплексі на період до 2011 року
( 785-2007-п ), затвердженій зазначеною постановою:
1) у назві Програми ( 785-2007-п ) цифри "2011" замінити
цифрами "2015";
2) у вступній частині:
абзац перший доповнити реченням такого змісту: "Морально і
фізично зношена технічна база агропромислового виробництва є
основною перешкодою його переходу на інноваційну модель
розвитку.";
абзац третій викласти в такій редакції:
"Вітчизняне машинобудування для агропромислового комплексу не
забезпечує виробництво у необхідній кількості конкурентоспроможної
техніки. Понад 70 відсотків такої техніки, яка реалізується на
ринку України, є імпортованою, що надалі може призвести до втрати
вітчизняного виробничого потенціалу галузі, залежності аграрного
сектору від імпорту технічних ресурсів, відтоку значних фінансових
ресурсів з національної економіки.";
3) у розділі "Шляхи і способи розв'язання проблеми":
доповнити розділ після абзацу п'ятнадцятого новими абзацами
такого змісту:
"підвищення стимулюючої ролі держави в техніко-технологічному
переоснащенні аграрного сектору і забезпечення його інноваційного
розвитку;
сприяння суб'єктам господарювання агропромислового комплексу
у придбанні технічних засобів з метою зменшення затрат ручної
праці на виробництво сільськогосподарської продукції.".
У зв'язку з цим абзаци шістнадцятий - двадцять третій вважати
відповідно абзацами вісімнадцятим - двадцять п'ятим;
доповнити розділ після абзацу вісімнадцятого новим абзацом
такого змісту:
"створення спільних підприємств з метою виробництва новітніх
зразків сільськогосподарської техніки з використанням технологій
та окремих комплектувальних виробів іноземного виробництва;".
У зв'язку з цим абзаци дев'ятнадцятий - двадцять п'ятий
вважати відповідно абзацами двадцятим - двадцять шостим;
в абзаці двадцять третьому слова "та якості" замінити словами
", економічності та ергономічності";
4) у розділі "Очікувані результати, ефективність Програми":
абзац другий викласти у такій редакції:
"прискорити техніко-технологічну модернізацію
сільськогосподарського виробництва;";
5) у розділі "Обсяги та джерела фінансування" абзаци другий і
третій викласти у такій редакції:
"Прогнозний обсяг фінансування Програми на 2007-2015 роки
становить 134226,3 млн. гривень, з них кошти державного бюджету
7161,4 млн. гривень, що передбачаються для техніко-технологічної
модернізації агропромислового виробництва із застосуванням
механізму державної підтримки, формування та розвитку ринку
матеріально-технічних і енергетичних ресурсів, розроблення та
впровадження ресурсозберігаючих технологій і технічних засобів для
інноваційного розвитку агропромислового комплексу.
Прогнозні обсяги фінансування Програми за роками наведені в
додатку 1.";
6) у додатку 1 до Програми ( 785-2007-п ):
пункти 2, 5, 7 і 8 викласти у такій редакції:
"2. Програму затверджено постановою Кабінету Міністрів
України від 30 травня 2007 р. N 785.";
"5. Керівник Програми - Міністр аграрної політики та
продовольства.";
"7. Строки виконання: червень 2007 р. - грудень 2015 року.
8. Прогнозні обсяги та джерела фінансування, млн. гривень
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Джерела | Обсяг | У тому числі за роками | фінансування|фінансування|-----------------------------------------------------------------------------------------| | | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | ------------+------------+--------+--------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+-----------| Державний | 7161,4 | 772,9 | 865,5 | 954,2 | 1047,2 | 731,7 | 648,1 | 680,5 | 714,6 | 750,2 | бюджет | | | | | | | | | | | ------------+------------+--------+--------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+-----------| Інші джерела| 127064,9 | 8434,3 | 8926,8 | 11592,5 | 13497,6 | 15702,3 | 15988,2 | 16787,6 | 17627,1 | 18508,5 | ------------+------------+--------+--------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+-----------| Усього | 134226,3 | 9207,2 | 9792,3 | 12546,8 | 14544,8 | 16434 | 16636,3 | 17468,1 | 18341,7 | 19258,7"; | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
у пункті 6 слово "Українська" замінити словом "Національна";
7) додатки 2 і 3 до Програми викласти у такій редакції:

"Додаток 2 до Програми

(у редакції постанови Кабінету Міністрів України

від 31 жовтня 2011 р. N 1140)
ЗАВДАННЯ ТА ЗАХОДИ

з виконання Державної цільової програми реалізації

технічної політики в агропромисловому комплексі

на період до 2015 року

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Найменування | Найменування | Значення показника | Найменування | Головний | Джерела | Прогнозний | У тому числі за роками | завдання | показника | | заходу | розпорядник | фінан- | обсяг | | | | | | бюджетних | сування | фінансових | | | |---------------------------------------------------| | коштів, інший |(державний,| ресурсів, |--------------------------------------------------------------------------------| | |усього| за роками | | суб'єкт, | місцевий | необхідних | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | | | | | | відповідальний | бюджет, | для | | | | | | | | | | | | | | | за виконання | інші) | виконання | | | | | | | | | | | | | | | Програми | | завдань, | | | | | | | | | | | | | | | | |млн. гривень| | | | | | | | | | | | |--------------------------------------------+---------------------+----------------+-----------+------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------| | | |2007|2008|2009|2010|2011|2012|2013|2014|2015| | | | | | | | | | | | | | ---------------------+---------------------+------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+---------------------+----------------+-----------+------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------| 1. Формування єдиної |підвищення рівня | 100 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 15 | 15 |1) проведення |Мінагрополітики |державний | 25,09 | 0,65 | 1,6 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,68 | 3,86 | 4,05 | 4,25 | інформаційної бази |інформаційного | | | | | | | | | | |моніторингу розвитку | |бюджет | | | | | | | | | | | даних у системі |забезпечення | | | | | | | | | | |вітчизняних та | | | | | | | | | | | | | інженерно-технічного |сільськогосподарських| | | | | | | | | | |світових технологій і| | | | | | | | | | | | | забезпечення |товаровиробників, | | | | | | | | | | |техніки для | | | | | | | | | | | | | агропромислового |відсотків | | | | | | | | | | |виробництва | |-----------+------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------| комплексу | | | | | | | | | | | |сільськогосподарської| |інші | 6,67 | 0,4 | 0,55 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 0,84 | 0,88 | 0,93 | 0,97 | | | | | | | | | | | | |продукції, ринку | |джерела | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |матеріальнотехнічних | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |і енергетичних | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |ресурсів, формування | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |інформаційної бази | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |даних | | | | | | | | | | | | | |---------------------+------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+---------------------+----------------+-----------+------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------| |підвищення рівня | 100 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 15 | 15 |2) створення і | -"- |державний | 1,64 | | 0,49 | 0,38 | 0,11 | 0,12 | 0,13 | 0,13 | 0,14 | 0,15 | |забезпечення | | | | | | | | | | |ведення Державного | |бюджет | | | | | | | | | | | |виробників | | | | | | | | | | |реєстру технічних | | | | | | | | | | | | | |сільськогосподарської| | | | | | | | | | |засобів для | |-----------+------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------| |продукції достовірною| | | | | | | | | | |агропромислового | |інші | 1,91 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,21 | 0,22 | 0,23 | 0,24 | |інформацією про | | | | | | | | | | |комплексу | |джерела | | | | | | | | | | | |споживчі властивості | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |технічних засобів | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |---------------------+----------------+-----------+------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------| | | | | | | | | | | | |Разом за завданням 1 | | | 35,31 | 1,25 | 2,84 | 4,68 | 4,51 | 4,62 | 4,85 | 5,09 | 5,35 | 5,62 | | | | | | | | | | | | |---------------------+----------------+-----------+------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------| | | | | | | | | | | | |у тому числі | |державний | 26,73 | 0,65 | 2,09 | 3,88 | 3,61 | 3,62 | 3,8 | 3,99 | 4,19 | 4,4 | | | | | | | | | | | | | | |бюджет | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |-----------+------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------| | | | | | | | | | | | | | |інші | 8,58 | 0,6 | 0,75 | 0,8 | 0,9 | 1 | 1,05 | 1,1 | 1,16 | 1,22 | | | | | | | | | | | | | | |джерела | | | | | | | | | | | ---------------------+---------------------+------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+---------------------+----------------+-----------+------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------| 2. Розроблення та |кількість розроблених| 54 | | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 |1) виконання науково-|Мінагрополітики |державний | 39,11 | | 5 | 6 | 6 | 4 | 4,2 | 4,41 | 4,63 | 4,87 | впровадження |технологій, одиниць | | | | | | | | | | |дослідних робіт з | |бюджет | | | | | | | | | | | ресурсозберігаючих | | | | | | | | | | | |розроблення і | | | | | | | | | | | | | технологій і | | | | | | | | | | | |впровадження | | | | | | | | | | | | | технічних засобів для| | | | | | | | | | | |ресурсозберігаючих |----------------+-----------+------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------| інноваційного | | | | | | | | | | | |технологій для |Національна | -"- | 16,57 | | | | | 3 | 3,15 | 3,31 | 3,47 | 3,64 | розвитку | | | | | | | | | | | |інноваційного |академія | | | | | | | | | | | | агропромислового | | | | | | | | | | | |розвитку |аграрних наук | | | | | | | | | | | | комплексу | | | | | | | | | | | |агропромислового | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |комплексу | | | | | | | | | | | | | |---------------------+------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+---------------------+----------------+-----------+------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------| |кількість розроблених| 188 | 3 | 16 | 18 | 18 | 10 | 29 | 30 | 32 | 32 |2) виконання науково-|Мінагрополітики |державний | 167,96 | 17 | 20 | 22 | 24 | 15 | 15,75 | 16,54 | 18,37 | 19,3 | |технічних засобів, | | | | | | | | | | |дослідних і дослідно-| |бюджет | | | | | | | | | | | |одиниць | | | | | | | | | | |конструкторських |----------------+-----------+------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------| | | | | | | | | | | | |робіт з розроблення |Національна | -"- | 53,18 | | | | | 10 | 10,5 | 11,02 | 10,57 | 11,09 | | | | | | | | | | | | |технічних засобів для|академія | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |впровадження |аграрних наук | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |ресурсозберігаючих |----------------+-----------+------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------| | | | | | | | | | | | |технологій в |Мінпромполітики | -"- | 139 | 23 | 25 | 27 | 30 | 34 | | | | | | | | | | | | | | | | |агропромисловому | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |комплексі | | | | | | | | | | | | | |---------------------+------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+---------------------+----------------+-----------+------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------| |кількість | 32 | 3 | 4 | 5 | 5 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 |3) розроблення |Мінагрополітики |державний | 0,85 | | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,11 | 0,11 | 0,12 | 0,12 | |технологічних | | | | | | | | | | |технологічних |Національна |бюджет | | | | | | | | | | | |регламентів і | | | | | | | | | | |регламентів і |академія |-----------+------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------| |технічних умов на | | | | | | | | | | |технічних умов на |аграрних наук |інші | 0,95 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,11 | 0,11 | 0,12 | 0,12 | |виконання послуг з | | | | | | | | | | |послуги з технічного | |джерела | | | | | | | | | | | |технічного сервісу, | | | | | | | | | | |сервісу | | | | | | | | | | | | | |одиниць | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |---------------------+------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+---------------------+----------------+-----------+------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------| |кількість | 29 | | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 |4) проведення | -"- |державний | 3,24 | | 0,3 | 0,3 | 0,37 | 0,41 | 0,43 | 0,45 | 0,47 | 0,5 | |сертифікатів та | | | | | | | | | | |сертифікаційних | |бюджет | | | | | | | | | | | |експертних висновків | | | | | | | | | | |випробувань нових | | | | | | | | | | | | | |на технологічні | | | | | | | | | | |технологій і | | | | | | | | | | | | | |процеси, одиниць | | | | | | | | | | |технічних засобів | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |---------------------+----------------+-----------+------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------| | | | | | | | | | | | |Разом за завданням 2 | | | 420,86 | 40,1 | 50,5 | 55,5 | 60,57 | 66,61 | 34,24 | 35,95 | 37,75 | 39,64 | | | | | | | | | | | | |---------------------+----------------+-----------+------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------| | | | | | | | | | | | |у тому числі | |державний | 419,91 | 40 | 50,4 | 55,4 | 60,47 | 66,51 | 34,14 | 35,84 | 37,63 | 39,52 | | | | | | | | | | | | | | |бюджет | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |-----------+------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------| | | | | | | | | | | | | | |інші | 0,95 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,11 | 0,11 | 0,12 | 0,12 | | | | | | | | | | | | | | |джерела | | | | | | | | | | | ---------------------+---------------------+------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+---------------------+----------------+-----------+------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------| 3. Формування та |частка | 5,18 | 5 |5,3 |5,2 |5,2 | | | | | |1) державна підтримка|Мінагрополітики |державний | 1865,9 | 401,8 | 442 | 486,7 | 535,4 | | | | | | розвиток ринку |держави в | | | | | | | | | | |сільськогосподарських| |бюджет | | | | | | | | | | | матеріально-технічних|переоснащенні | | | | | | | | | | |виробників | | | | | | | | | | | | | і енергетичних |технічними засобами, | | | | | | | | | | |на придбання | | | | | | | | | | | | | ресурсів |відсотків | | | | | | | | | | |сільськогосподарської| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |техніки і обладнання | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |вітчизняного | |-----------+------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------| | | | | | | | | | | | |виробництва шляхом | |інші | 770,3 | | 166 | 182,6 | 200,8 | 220,9 | | | | | | | | | | | | | | | | |надання такої | |джерела | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |підтримки для: | | | | | | | | | | | | | | |------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+---------------------+----------------+-----------+------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------| | | 0,7 | | | | |0,1 |0,2 |0,2 |0,2 |0,7 |переоснащення | -"- |державний | 139,3 | | | | | 10 | 30 | 31,5 | 33,1 | 34,7 | | | | | | | | | | | | |сільськогосподарських| |бюджет | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |виробників | |-----------+------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------| | | | | | | | | | | | |конкурентоспроможною | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |технікою та | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |обладнанням на умовах| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |компенсації 30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |відсотків її вартості| | | | | | | | | | | | | |---------------------+------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+---------------------+----------------+-----------+------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------| |частка держави в | 1,3 | | | | |2,4 |1,9 |1,9 |1,9 |1,9 |придбання |Мінагрополітики |державний | 1016,4 | | | | | 25 | 230 | 241,5 | 253,6 | 266,3 | |придбанні технічних | | | | | | | | | | |сільськогосподарської| |бюджет | | | | | | | | | | | |засобів, відсотків | | | | | | | | | | |техніки і обладнання |----------------+-----------+------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------| | | | | | | | | | | | |вітчизняного |НАК | -"- | 714 | | | | | 369,3 | 80 | 84 | 88,2 | 92,5 | | | | | | | | | | | | |виробництва на умовах|"Украгролізинг" |-----------+------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------| | | | | | | | | | | | |фінансового лізингу | |інші | 726,3 | | | | | 131,4 | 138 | 144,9 | 152,2 | 159,8 | | | | | | | | | | | | | | |джерела | | | | | | | | | | | |---------------------+------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+---------------------+----------------+-----------+------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------| |частка держави в | 1,5 |1,5 |1,5 |1,5 |1,5 |1,5 |1,6 |1,6 |1,6 |1,6 |2) державна підтримка|Мінагрополітики |державний | 2914,4 | 330 | 363 | 400 | 440 | 250 | 262,5 | 275,6 | 289,4 | 303,9 | |придбанні технічних | | | | | | | | | | |сільськогосподарських| |бюджет | | | | | | | | | | | |засобів за рахунок | | | | | | | | | | |виробників шляхом | | | | | | | | | | | | | |пільгових кредитів, | | | | | | | | | | |здешевлення коротко- | | | | | | | | | | | | | |відсотків | | | | | | | | | | |та середньострокових | | | | | | | | | | | | | |технологічної потреби| | | | | | | | | | |кредитів для | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |придбання | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |сільськогосподарської| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |техніки | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |і матеріально- | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |технічних і | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |енергетичних засобів | | | | | | | | | | | | | ---------------------+---------------------+------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+---------------------+----------------+-----------+------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------| |щорічне оновлення | 20,9 |2,9 |3,1 |4,1 | 5 |5,8 | | | | |3) поетапне |суб'єкти |інші | 50390,5 | 7200,1 | 7454,6 |10037,6 |11857,5 |13840,7 | | | | | |матеріально-технічної| | | | | | | | | | |переоснащення |господарювання |джерела | | | | | | | | | | | |бази підприємств | | | | | | | | | | |зазначених |агропромислового| | | | | | | | | | | | |агропромислового | | | | | | | | | | |підприємств |комплексу | | | | | | | | | | | | |комплексу, відсотків | | | | | | | | | | |конкурентноспроможною| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |сільськогосподарською| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |технікою та | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |обладнанням | | | | | | | | | | | | | |---------------------+------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+---------------------+----------------+-----------+------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------| |рівень технічної | 84 | 78 | 81 | 83 | 85 | 80 | 82 | 85 | 86 | 86 |4) підтримання в | -"- | -"- | 13430,7 | 1218 | 1279 | 1343 | 1410 | 1480,5 | 1554,5 | 1632,3 | 1713,9 | 1799,6 | |готовності наявного | | | | | | | | | | |робочому стані | | | | | | | | | | | | | |машинно-тракторного | | | | | | | | | | |машинно-тракторного | | | | | | | | | | | | | |парку, відсотків | | | | | | | | | | |парку шляхом | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |проведення ремонтно- | | | | | | | | | | | | | |---------------------+------+----+----+----+----+----+----+----+----+----|відновлювальних |----------------+-----------+------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------| |щорічне оновлення | 30 | | | | | | 5 | 6 | 7 | 7 |робіт, поліпшення | -"- | -"- | 61485,7 | | | | | |14265,4 |14978,7 |15727,6 | 16514 | |матеріально-технічної| | | | | | | | | | |технічного сервісу та| | | | | | | | | | | | | |бази підприємств | | | | | | | | | | |придбання техніки за | | | | | | | | | | | | | |агропромислового | | | | | | | | | | |власні кошти | | | | | | | | | | | | | |комплексу, відсотків | | | | | | | | | | |---------------------+----------------+-----------+------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------| | | | | | | | | | | | |Разом за завданням 3 | | | 133453,5 | 9149,9 | 9704,6 |12449,9 |14443,7 |16327,8 |16560,4 |17388,4 |18257,9 |19170,7 | | | | | | | | | | | | |---------------------+----------------+-----------+------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------| | | | | | | | | | | | |у тому числі | |державний | 6650 | 731,8 | 805 | 886,7 | 975,4 | 654,3 | 602,5 | 632,6 | 664,3 | 697,4 | | | | | | | | | | | | | | |бюджет | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |-----------+------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------| | | | | | | | | | | | | | |інші | 126803,5 | 8418,1 | 8899,6 |11563,2 |13468,3 |15673,5 |15957,9 |16755,8 |17593,7 |18473,3 | | | | | | | | | | | | | | |джерела | | | | | | | | | | | ---------------------+---------------------+------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+---------------------+----------------+-----------+------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------| 4. Удосконалення |коефіцієнт | 0,84 |0,75|0,75|0,76|0,77|0,78|0,81|0,83|0,87|0,91|1) розроблення |Мінагрополітики |державний | 2,9 | 0,4 | 0,4 | 0,5 | | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | форм і методів |використання машинно-| | | | | | | | | | |рекомендацій з | |бюджет | | | | | | | | | | | використання |тракторного парку | | | | | | | | | | |оптимізації | | | | | | | | | | | | | технічних | | | | | | | | | | | |технічного | | | | | | | | | | | | | засобів в | | | | | | | | | | | |забезпечення | | | | | | | | | | | | | агропромисловому | | | | | | | | | | | |сільськогосподарських| |-----------+------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------| комплексі | | | | | | | | | | | |підприємств з | |інші | 8,8 | | 1,1 | 1 | 0,8 | 1 | 1,1 | 1,2 | 1,3 | 1,4 | | | | | | | | | | | | |урахуванням їх | |джерела | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |спеціалізації та | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |концентрації | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |виробництва, | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |тенденцій розвитку | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |техніки та форм її | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |ефективного | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |використання | | | | | | | | | | | | | |---------------------+------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+---------------------+----------------+-----------+------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------| |кількість створених | 114 | 10 | 10 | 10 | 10 | 14 | 14 | 15 | 15 | 16 |2) розвиток мережі |суб'єкти |інші | 122,8 | 10 | 13 | 14 | 14 | 13 | 13,7 | 14,3 | 15 | 15,8 | |фірмових технічних | | | | | | | | | | |фірмових технічних |господарювання |джерела | | | | | | | | | | | |центрів | | | | | | | | | | |центрів і дилерських |агропромислового| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |підприємств з продажу|комплексу | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |та сервісного | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |забезпечення | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |сільськогосподарської| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |техніки | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |---------------------+----------------+-----------+------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------| | | | | | | | | | | | |Разом за завданням 4 | | | 134,5 | 10,4 | 14,5 | 15,5 | 14,8 | 14,3 | 15,0 | 15,8 | 16,7 | 17,5 | | | | | | | | | | | | |---------------------+----------------+-----------+------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------| | | | | | | | | | | | |у тому числі | |державний | 2,9 | 0,4 | 0,4 | 0,5 | | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | | | | | | | | | | | | | | |бюджет | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |-----------+------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------| | | | | | | | | | | | | | |інші | 131,6 | 10 | 14,1 | 15 | 14,8 | 14,0 | 14,7 | 15,5 | 16,3 | 17,2 | | | | | | | | | | | | | | |джерела | | | | | | | | | | | ---------------------+---------------------+------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+---------------------+----------------+-----------+------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------| 5. Створення системи |зменшення втрат | 50 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 25 | 35 | 35 | 50 |1) розроблення і |Мінагрополітики |державний | 42,6 | | 5 | 5 | 5 | 5 | 5,3 | 5,5 | 5,8 | 6,1 | контролю якості |сільськогосподарської| | | | | | | | | | |впровадження системи | |бюджет | | | | | | | | | | | сільськогосподарської|продукції від | | | | | | | | | | |управління якістю | |-----------+------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------| техніки і технічних |несвоєчасного і | | | | | | | | | | |техніки і технічних | |інші | 4,1 | | 0,4 | 0,4 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | послуг |низькоякісного | | | | | | | | | | |послуг | |джерела | | | | | | | | | | | |проведення | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |механізованих робіт, | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |відсотків | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |---------------------+------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+---------------------+----------------+-----------+------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------| |кількість розроблених| 29 | | 4 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |2) створення методик |Мінагрополітики |державний | 2,1 | | 0,6 | 0,8 | 0,8 | | | | | | |технічних та | | | | | | | | | | |та інструментарію | |бюджет | | | | | | | | | | | |технологічних | | | | | | | | | | |контролю якості робіт| | | | | | | | | | | | | |регламентів, | | | | | | | | | | |і послуг з | | | | | | | | | | | | | |адаптованих до | | | | | | | | | | |технічного | | | | | | | | | | | | | |вимог стандартів ЄС | | | | | | | | | | |забезпечення | |-----------+------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------| |та СОТ, з питань | | | | | | | | | | |агропромислового | |інші | 9,9 | 0,5 | 0,8 | 1 | 1 | 1,2 | 1,3 | 1,3 | 1,4 | 1,5 | |інженерно-технічного | | | | | | | | | | |комплексу з | |джерела | | | | | | | | | | | |забезпечення, одиниць| | | | | | | | | | |урахуванням вимог | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |стандартів ЄС та СОТ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |---------------------+----------------+-----------+------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------| | | | | | | | | | | | |Разом за завданням 5 | | | 58,8 | 0,5 | 6,8 | 7,2 | 7,3 | 6,7 | 7 | 7,4 | 7,8 | 8,1 | | | | | | | | | | | | |---------------------+----------------+-----------+------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------| | | | | | | | | | | | |у тому числі | |державний | 44,7 | | 5,6 | 5,8 | 5,8 | 5 | 5,3 | 5,5 | 5,8 | 6,1 | | | | | | | | | | | | | | |бюджет | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |-----------+------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------| | | | | | | | | | | | | | |інші | 14 | 0,5 | 1,2 | 1,4 | 1,5 | 1,7 | 1,8 | 1,9 | 2 | 2,1 | | | | | | | | | | | | | | |джерела | | | | | | | | | | | ---------------------+---------------------+------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+---------------------+----------------+-----------+------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------| 6. Підвищення |кількість суб'єктів | 1950 | 50 |100 |100 |200 |300 |300 |300 |300 |300 |розроблення |Мінагрополітики |державний | 11,6 | | 2 | 2 | 2 | 1 | 1,1 | 1,1 | 1,2 | 1,2 | ефективності системи |системи інженерно- | | | | | | | | | | |методичних та | |бюджет | | | | | | | | | | | інженерно-технічного |технічного | | | | | | | | | | |науково-практичних | | | | | | | | | | | | | забезпечення |забезпечення, | | | | | | | | | | |рекомендацій щодо | | | | | | | | | | | | | агропромислового |охоплених заходами | | | | | | | | | | |прискорення | | | | | | | | | | | | | комплексу |науково-технічного та| | | | | | | | | | |інноваційного | | | | | | | | | | | | | |методологічного | | | | | | | | | | |розвитку системи | | | | | | | | | | | | | |супроводження | | | | | | | | | | |інженерно-технічного |----------------+-----------+------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------| |інноваційного | | | | | | | | | | |забезпечення |Національна |державний | 5,5 | | | | | 1 | 1,05 | 1,1 | 1,15 | 1,2 | |розвитку | | | | | | | | | | |агропромислового |академія |бюджет | | | | | | | | | | | |агропромислового | | | | | | | | | | |комплексу, поліпшення|аграрних наук |-----------+------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------| |комплексу і зміцнення| | | | | | | | | | |її кадрового | |інші | 106,3 | 5 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12,6 | 13,2 | 13,9 | 14,6 | |його матеріально- | | | | | | | | | | |потенціалу | |джерела | | | | | | | | | | | |технічної бази, | | | | | | | | | | |---------------------+----------------+-----------+------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------| |одиниць | | | | | | | | | | |Разом за завданням 6 | | | 123,4 | 5 | 13 | 14 | 14 | 14 | 14,8 | 15,4 | 16,2 | 17 | | | | | | | | | | | | |---------------------+----------------+-----------+------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------| | | | | | | | | | | | |у тому числі |державний бюджет| | 17,1 | | 2 | 2 | 2 | 2 | 2,2 | 2,2 | 2,4 | 2,4 | | | | | | | | | | | | | |----------------+-----------+------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------| | | | | | | | | | | | | |інші джерела | | 106,3 | 5 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12,6 | 13,2 | 13,9 | 14,6 | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------| УСЬОГО ЗА ПРОГРАМОЮ | 134226,3 | 9207,2 | 9792,3 |12546,8 |14544,8 | 16434 |16636,3 |17468,1 |18341,7 |19258,7 | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------| у тому числі |державний бюджет| | 7161,4 | 772,9 | 865,5 | 954,2 | 1047,2 | 731,7 | 648,1 | 680,5 | 714,6 | 750,2 | |----------------+-----------+------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------| |інші джерела | | 127064,9 | 8434,3 | 8926,8 |11592,5 |13497,6 |15702,3 |15988,2 |16787,6 |17627,1 |18508,5 | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Додаток 3

до Програми

(у редакції постанови Кабінету Міністрів України

від 31 жовтня 2011 р. N 1140)
ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ

виконання Державної цільової програми реалізації

технічної політики в агропромисловому комплексі

на період до 2015 року

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Найменування завдання|Найменування показника| Одиниця | Значення показників | | | виміру |---------------------------------------------------------------------| | | |усього| у тому числі за роками | | | | |--------------------------------------------------------------| | | | | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | ---------------------+----------------------+----------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------| 1. Формування єдиної |зменшення витрат часу | відсотки | 75 | 15 | 45 | 80 | 90 | 60 | 65 | 67 | 70 | 75 | інформаційної бази |на пошук ефективних | | | | | | | | | | | | даних у системі |технічних засобів і | | | | | | | | | | | | інженерно-технічного |прискорене | | | | | | | | | | | | забезпечення |впровадження їх у | | | | | | | | | | | | агропромислового |сучасних технологіях | | | | | | | | | | | | комплексу | | | | | | | | | | | | | ---------------------+----------------------+----------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------| 2. Розроблення та |зниження | -"- | 50 | 5 | 20 | 40 | 50 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | впровадження |ресурсоємності | | | | | | | | | | | | ресурсозберігаючих |продукції і, як | | | | | | | | | | | | технологій і |наслідок, зменшення | | | | | | | | | | | | технічних засобів для|техногенного | | | | | | | | | | | | інноваційного |навантаження на | | | | | | | | | | | | розвитку |навколишнє природне | | | | | | | | | | | | агропромислового |середовище, поліпшення| | | | | | | | | | | | комплексу |його стану | | | | | | | | | | | | ---------------------+----------------------+----------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------| 3. Формування та |підвищення рівня | -"- | 69,4 | 4,2 | 4,4 | 5.6 | 6.6 | 7,6 | 8,5 | 9,5 | 11 | 12 | розвиток ринку |технічного | | | | | | | | | | | | матеріально-технічних|забезпечення | | | | | | | | | | | | і енергетичних |сільськогосподарського| | | | | | | | | | | | засобів |виробництва | | | | | | | | | | | | ---------------------+----------------------+----------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------| |зменшення втрат | відсотки | 50 | 8 | 10 | 15 | 21 | 15 | 25 | 35 | 35 | 50 | |сільськогосподарської | | | | | | | | | | | | |продукції у результаті| | | | | | | | | | | | |своєчасного та | | | | | | | | | | | | |якісного виконання | | | | | | | | | | | | |механізованих робіт | | | | | | | | | | | | ---------------------+----------------------+----------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------| 4. Удосконалення форм|підвищення |коефіцієнт| 0,91 | 0,77 | 0,83 | 0,86 | 0,88 | 0,78 | 0,81 | 0,83 | 0,87 | 0,91 | і методів |ефективності | | | | | | | | | | | | використання |використання машинно- | | | | | | | | | | | | технічних засобів в |тракторного парку | | | | | | | | | | | | агропромисловому | | | | | | | | | | | | | комплексі | | | | | | | | | | | | | ---------------------+----------------------+----------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------| 5. Створення системи |зменшення простоїв | відсотки | 25 | | 10 | 20 | 20 | 20 | 20 | 22 | 23 | 25 | контролю якості |машинно-тракторних | | | | | | | | | | | | сільськогосподарської|агрегатів з технічних | | | | | | | | | | | | техніки і технічних |причин | | | | | | | | | | | | послуг | | | | | | | | | | | | | ---------------------+----------------------+----------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------| 6. Підвищення |підвищення | -"- | 30 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30". | ефективності системи |ефективності | | | | | | | | | | | | інженерно-технічного |використання | | | | | | | | | | | | забезпечення |матеріально-технічної | | | | | | | | | | | | агропромислового |бази | | | | | | | | | | | | комплексу |сільськогосподарських | | | | | | | | | | | | |підприємств | | | | | | | | | | | | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: