open
Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOC
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
Нечинна
                             
                             
МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ
Н А К А З
07.11.2011 N 1396
Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

22 листопада 2011 р.

за N 1334/20072
{ Наказ втратив чинність на підставі Наказу

Міністерства фінансів

N 606 ( z1069-16 ) від 13.07.2016 }
Про затвердження форм документів,

що використовуються у процесі

відшкодування сум податку

на додану вартість

З метою забезпечення практичного застосування положень
пунктів 200.12, 200.13 та 200.18 статті 200 розділу V Податкового
кодексу України ( 2755-17 ) та пункту 7 Порядку взаємодії органів
державної податкової служби та органів державної казначейської
служби в процесі відшкодування податку на додану вартість,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17.01.2011
N 39 ( 39-2011-п ), Н А К А З У Ю:
1. Затвердити такі, що додаються, форми: Висновку про суми відшкодування податку на додану вартість; Журналу обліку висновків про суми відшкодування податку на
додану вартість, переданих органами державної податкової служби до
органів Державної казначейської служби України; Реєстру висновків про суми відшкодування податку на додану
вартість, переданих до органів Державної казначейської служби
України; Журналу реєстрації висновків про суми відшкодування податку
на додану вартість, отриманих органами Державної казначейської
служби України від органів державної податкової служби; Звернення про підкріплення коштами для відшкодування податку
на додану вартість; Рішення про перерахування коштів для відшкодування податку на
додану вартість.
2. Висновки про суми відшкодування податку на додану вартість
та Реєстр висновків про суми відшкодування податку на додану
вартість подаються органам Державної казначейської служби України
в електронній формі з урахуванням вимог Законів України "Про
електронний цифровий підпис" ( 852-15 ) і "Про електронні
документи та електронний документообіг" ( 851-15 ) і не пізніше
наступного операційного дня на паперовому носії. Журнал реєстрації висновків про суми відшкодування податку на
додану вартість, отриманих органами Державної казначейської служби
України від органів державної податкової служби, ведеться в
електронному вигляді. Звернення про підкріплення коштами для відшкодування податку
на додану вартість надаються до Державної казначейської служби
України її територіальними органами.
3. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Державної
податкової адміністрації України, Державного казначейства України
від 20.12.2010 N 960/495 ( z1387-10 ) "Про затвердження форм
документів, які використовуються у процесі відшкодування сум
податку на додану вартість", зареєстрований у Міністерстві юстиції
України 29.12.2010 за N 1387/18682.
4. Департаменту податкової, митної політики та методології
бухгалтерського обліку Міністерства фінансів України
(Чмерук М.О.), Департаменту прогнозування, аналізу, обліку та
звітності Державної податкової служби України (Санжаревська І.С.)
забезпечити подання цього наказу в установленому порядку на
державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.
5. Управлінню комунікацій (Прес-служба) (Косарчук В.П.)
забезпечити розміщення цього наказу на офіційному веб-сайті
Міністерства у мережі Інтернет.
6. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного
опублікування.
7. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого
заступника Міністра фінансів України Мярковського А.І., першого
заступника Голови Комісії з проведення реорганізації ДПА України,
заступника Голови ДПС України Клименка О.В. та заступника голови
Державної казначейської служби України Гізатуліну Л.В.
Міністр Ф.Ярошенко
ПОГОДЖЕНО:
Заступник Голови -
Голова ліквідаційної комісії
Державного комітету України
з питань регуляторної
політики та підприємництва С.І.Свищева

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів

України

07.11.2011 N 1396

---- ------------------------------------------------------------- | |______________________________ | | |(найменування органу державної | | |податкової служби) | 01| | | | | ВИСНОВОК | | | про суми відшкодування податку | | | на додану вартість | --- -------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------ 02|від "___" _______________________ N ____________ | | (дата) | -----------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------ |Повідомляємо, що платнику податку | | |-------------------------------------------------------------| | (найменування - для юридичної особи та постійного | | представництва нерезидента; прізвище, ім'я, по батькові - | | для фізичної особи; дата, номер відповідного договору) | 03|-------------------------------------------------------------| |Код платника податку згідно з ЄДРПОУ| | |(для юридичних осіб) | | |------------------------------------+------------------------| |Реєстраційний номер облікової картки| | |платника податків, серія та номер | | |паспорта* | | -----------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------ 04|Індивідуальний податковий номер | | |платника податку на додану вартість | | -----------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------ |за декларацією/уточнюючим розрахунком, зареєстрованими в | 05|органі державної податкової служби | |від ________________________ N ________ за __________ | | (число) (місяць) (рік) (період) | -----------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------ |а) підлягає відшкодуванню з бюджету | 06| _____________________________________________________ грн. | | (загальна сума цифрами та словами) | -----------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------ |б) підлягає автоматичному відшкодуванню з бюджету | 07|______________________________________________________ грн. | | (загальна сума цифрами та словами) | -----------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------ |Рахунок платника N ________________________ | 08|код банку ____________________________ | |____________________________________________________________ | | (найменування відділення банку) | -----------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------ |Бюджетний рахунок, | |з якого здійснюється відшкодування | 09|____________________________________________________________ | |код банку _____________________________ | |____________________________________________________________ | |(найменування органу Державної казначейської служби України) | -----------------------------------------------------------------
_______________
* Для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання
відмовились від прийняття реєстраційного номера облікової картки
платника податків та повідомили про це відповідний орган
державної податкової служби і мають відмітку у паспорті.
Керівник (заступник
керівника) органу державної
податкової служби __________ _____________________

(підпис) (ініціали, прізвище)
Начальник відділу обліку __________ _____________________
та звітності (підпис) (ініціали, прізвище)
Погоджено:
Начальник структурного
підрозділу, яким проведено
підтвердження заявлених сум
бюджетного відшкодування __________ _____________________

(підпис) (ініціали, прізвище)
М.П.
Директор
Департаменту податкової,
митної політики та методології
бухгалтерського обліку М.О.Чмерук

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів

України

07.11.2011 N 1396

ЖУРНАЛ

обліку висновків про суми відшкодування

податку на додану вартість, переданих

органами державної податкової служби

до органів Державної казначейської служби України

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- N |Висновок| Платник податку | Сума | Дата передачі до | Декларація / уточнюючий | Дата | з/п| | | до | органів Державної | розрахунок, на підставі яких |списання | | | |відшко- |казначейської служби | формується висновок |коштів з | |--------+------------------------|дування,| України: |------------------------------|бюджетно-| |но-|дата| код за | найменування |визначе-|---------------------|назва|номер| дата | за | го | |мер| | ЄДРПОУ |(для юридичної| на у | в | на | | |надходження|період| рахунка | | | | (для | особи та |висновку|електронній|паперових| | | до органу | | | | | | юридич- | постійного | (грн.) | формі | носіях | | | державної | | | | | |них осіб)|представництва| | | | | |податкової | | | | | | або |нерезидента); | | | | | | служби | | | | | |реєстра- | прізвище, | | | | | | | | | | | | ційний | ім'я, | | | | | | | | | | | | номер | по батькові | | | | | | | | | | | |облікової|(для фізичної | | | | | | | | | | | | картки | особи); | | | | | | | | | | | |платника | дата, номер | | | | | | | | | | | |податків,| відповідного | | | | | | | | | | | |серія та | договору | | | | | | | | | | | | номер | | | | | | | | | | | | |паспорта*| | | | | | | | | | ---+---+----+---------+--------------+--------+-----------+---------+-----+-----+-----------+------+---------| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ---+---+----+---------+--------------+--------+-----------+---------+-----+-----+-----------+------+---------| | | | | | | | | | | | | | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------
_______________

* Для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання
відмовились від прийняття реєстраційного номера облікової картки
платника податків та повідомили про це відповідний орган
державної податкової служби і мають відмітку у паспорті.
Директор Департаменту
податкової, митної
політики та методології
бухгалтерського обліку М.О.Чмерук

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів

України

07.11.2011 N 1396
_______________________________
(найменування органу державної
податкової служби)

РЕЄСТР

висновків про суми відшкодування податку

на додану вартість, переданих до органів

Державної казначейської служби України

від "___" ____________ 20__ року N ____

------------------------------------------------------------------ N | Висновок | Платник податку | Сума | з/п|----------+------------------------------------------|(грн.)| |номер|дата|код за ЄДРПОУ |найменування (для юридичної| | | | |(для юридичних| особи та постійного | | | | | осіб) або | представництва | | | | |реєстраційний | нерезидента); прізвище, | | | | | номер | ім'я, по батькові (для | | | | | облікової | фізичної особи); дата, | | | | | картки | номер відповідного | | | | | платника | договору | | | | | податків, | | | | | | серія та | | | | | | номер | | | | | | паспорта* | | | ---+-----+----+--------------+---------------------------+------| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ---+-----+----+--------------+---------------------------+------| | | | | | | -----------------------------------------------------------------
_______________
* Для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання
відмовились від прийняття реєстраційного номера облікової картки
платника податків та повідомили про це відповідний орган
державної податкової служби і мають відмітку у паспорті.
Кількість висновків ___________ шт.
Керівник (заступник керівника)
органу державної податкової _________ ___________________

(підпис) (ініціали, служби

прізвище)
М.П.
Директор Департаменту податкової,
митної політики та методології
бухгалтерського обліку М.О.Чмерук

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів

України

07.11.2011 N 1396

ЖУРНАЛ

реєстрації висновків

про суми відшкодування податку

на додану вартість, отриманих органами

Державної казначейської служби України

від органів державної податкової служби

---------------------------------------------------------------------------------- N | Висновок | Платник податку | Сума до | Дата надходження до | з/п| | |відшкодування,| органу Державної | | | | визначена у |казначейської служби | | | | висновку | України | |----------+----------------------------| (грн.) |---------------------| |номер|дата|код за ЄДРПОУ| найменування | | в | на | | | | (для |(для юридичної| |електронній|паперових| | | | юридичних | особи та | | формі | носіях | | | | осіб) або | постійного | | | | | | |реєстраційний|представництва| | | | | | | номер |нерезидента); | | | | | | | облікової | прізвище, | | | | | | | картки | ім'я, по | | | | | | | платника |батькові (для | | | | | | | податків, | фізичної | | | | | | | серія та |особи); дата, | | | | | | | номер | номер | | | | | | | паспорта* | відповідного | | | | | | | | договору | | | | ---+-----+----+-------------+--------------+--------------+-----------+---------| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ---+-----+----+-------------+--------------+--------------+-----------+---------| | | | | | | | | ---------------------------------------------------------------------------------
_______________
* Для фізичних осіб, які через релігійні переконання відмовились
від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника
податків та повідомили про це відповідний орган державної
податкової служби і мають відмітку у паспорті.
Директор
Департаменту податкової,
митної політики та методології
бухгалтерського обліку М.О.Чмерук

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів

України

07.11.2011 N 1396

ЗВЕРНЕННЯ

про підкріплення коштами

для відшкодування податку на додану вартість

від ______ N ________
У зв'язку з відсутністю коштів, необхідних для відшкодування
податку на додану вартість згідно з висновками органів державної
податкової служби
у сумі _________________________________________________________,

(сума цифрами та словами)
просимо перерахувати зазначену суму з рахунку Державної
казначейської служби України на рахунок, відкритий у ________________________________________________________________,
(найменування органу Державної казначейської служби України)
N _____, код банку ____________, код за ЄДРПОУ __________________ _________________________________________________________________

(реквізити рахунка, на який перераховується сума)
Реєстр висновків органів державної податкової служби додається.
Начальник
(заступник начальника)
Головного управління Державної
казначейської служби України
в _______________ ________ ____________________

(підпис) (ініціали, прізвище)
Головний бухгалтер ________ ____________________

(підпис) (ініціали, прізвище)
М.П.
Директор
Департаменту податкової,
митної політики та методології
бухгалтерського обліку М.О.Чмерук

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів

України

07.11.2011 N 1396

РІШЕННЯ

про перерахування коштів

для відшкодування податку на додану вартість

від ________ N _______
Перерахувати з рахунку N _____ на рахунок N _____ з подальшим
перерахуванням на рахунок N ________, відкритих у Державній
казначейській службі України (код банку 820172, код за ЄДРПОУ
37567646),
суму ___________________________________________________________,

(сума цифрами та словами)
необхідну для відшкодування податку на додану вартість, на
рахунок, відкритий у ________________________________________________________________,
(найменування органу Державної казначейської служби України)
N ______, код банку ________, код за ЄДРПОУ _____________________ ________________________________________________________________,

(реквізити рахунка, на який перераховується сума)
згідно із зверненням від ______ N ________
Заступник Голови
Державної казначейської
служби України ___________ ____________________

(підпис) (ініціали, прізвище)
__________________________ __________________________ __________________________ ___________ ____________________
(керівник структурного (підпис) (ініціали, прізвище)
підрозділу Державної
казначейської служби
України, яким підготовлено
це рішення)
Погоджено
__________________________ __________________________ __________________________ ___________ ____________________
(керівник структурного (підпис) (ініціали, прізвище)
підрозділу Державної
казначейської служби
України)
Отримано
__________________________ __________________________ __________________________ ___________ ____________________
(керівник структурного (підпис) (ініціали, прізвище)
підрозділу Державної
казначейської служби
України)
Директор
Департаменту податкової,
митної політики та методології
бухгалтерського обліку М.О.Чмерук

 • Друкувати
 • PDF
 • DOC
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: