open
Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
Нечинна
                             
                             
ДЕРЖАВНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ
Р І Ш Е Н Н Я
08.11.2011 N 1611
Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

28 листопада 2011 р.

за N 1359/20097
{ Рішення втратило чинність на підставі Рішення Національної

комісії з цінних паперів та фондового ринку N 819 ( z0857-13 ) від 14.05.2013 }
Про затвердження Змін до Ліцензійних

умов провадження професійної

діяльності на фондовому ринку -

діяльності з торгівлі цінними паперами

Відповідно до статей 3, 4, 7, 8 Закону України "Про державне
регулювання ринку цінних паперів в Україні" ( 448/96-ВР ),
статей 16, 17, 27 Закону України "Про цінні папери та фондовий
ринок" ( 3480-15 ), Законів України "Про запобігання та протидію
легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або
фінансуванню тероризму" ( 249-15 ), "Про фінансові послуги та
державне регулювання ринків фінансових послуг" ( 2664-14 ), "Про
акціонерні товариства" ( 514-17 ), "Про господарські товариства"
( 1576-12 ), "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних
осіб - підприємців" ( 755-15 ), "Про банки і банківську
діяльність" ( 2121-14 ) та інших нормативно-правових актів
Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку
В И Р І Ш И Л А:
1. Затвердити Зміни до Ліцензійних умов провадження
професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з торгівлі
цінними паперами, затверджених рішенням Державної комісії з цінних
паперів та фондового ринку від 26.05.2006 N 346 ( z0938-06 ),
зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 04.08.2006 за
N 938/12812 (із змінами) (додаються).
2. Ліцензіатам привести свою діяльність у відповідність з
вимогами абзацу шостого пункту 3 та пункту 4 глави 2 зазначених
Ліцензійних умов ( z0938-06 ) протягом трьох місяців з дати
набрання чинності цим рішенням.
3. Управлінню ліцензування діяльності професійних учасників
ринку цінних паперів (І.Заноза) забезпечити подання цього рішення
на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.
4. Управлінню із забезпечення діяльності Голови Комісії,
організації роботи засідань Комісії та міжнародних зв'язків
(Н.Піскун) забезпечити опублікування цього рішення відповідно до
законодавства.
5. Це рішення набирає чинності з дня його офіційного
опублікування.
6. Контроль за виконанням цього рішення покласти на члена
Комісії О.Мозгового.
Голова Комісії Д.Тевелєв
ПОГОДЖЕНО:
Голова Державної служби
фінансового моніторингу України С.Г.Гуржій
Голова Антимонопольного
комітету України В.П.Цушко
Перший заступник Голови
Державного комітету України
з питань регуляторної
політики та підприємництва Г.М.Яцишина
Протокол засідання Комісії

від 08.11.2011 р. N 46

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення Державної комісії

з цінних паперів

та фондового ринку

08.11.2011 N 1611
Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

28 листопада 2011 р.

за N 1359/20097

ЗМІНИ

до Ліцензійних умов

провадження професійної діяльності

на фондовому ринку - діяльності

з торгівлі цінними паперами

( z0938-06 )

1. Преамбулу після слів "кодексів України" доповнити словами
та цифрою ", глави III Кодексу законів про працю України
( 322-08 )".
2. У пункті 4 глави 1 слова "дії ліцензії" замінити словами
"провадження діяльності з торгівлі цінними паперами".
3. У главі 2:
3.1. Пункт 1 доповнити словами "(із змінами)".
3.2. В абзацах першому та четвертому пункту 2 слова
"свідоцтві про державну реєстрацію юридичної особи" замінити
словами "Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних
осіб - підприємців".
3.3. У пункті 3: в абзаці шостому: слова "можуть працювати не більш ніж у двох торговців цінними
паперами, але" виключити; доповнити абзац словами "фондового ринку"; друге речення абзацу восьмого після слів "фахівців
ліцензіата" доповнити словами "(крім банку) за будь-яким видом
діяльності, що провадить ліцензіат".
3.4. Пункт 4 викласти в такій редакції: "4. Ліцензіат зобов'язаний мати обладнання, у тому числі не
менше двох комп'ютерів з пристроєм для безперебійного
електроживлення, а також засоби зв'язку (електронна пошта,
телефон, факс) та програмно-технічний комплекс, який забезпечить
виконання вимог, установлених Комісією для цієї діяльності,
зокрема установлених Правилами (умовами) здійснення діяльності з
торгівлі цінними паперами: брокерської діяльності, дилерської
діяльності, андеррайтингу, управління цінними паперами,
затвердженими рішенням Державної комісії з цінних паперів та
фондового ринку від 12.12.2006 N 1449 ( z0052-07 ),
зареєстрованими в Міністерстві юстиції України 23.01.2007 за
N 52/13319, та забезпечить подання до Комісії адміністративних
даних та інформації у вигляді електронних документів із
застосуванням електронного цифрового підпису".
3.5. У пункті 5: абзац восьмий після слів "розробити систему управління
ризиками діяльності з торгівлі цінними паперами" доповнити словами
"(крім банку)"; абзац дев'ятий після слів "(призначається з числа
сертифікованих фахівців)" доповнити словами "ліцензіата (крім
банку)"; після слів "створення ліцензіатом" доповнити словами
"(крім банку)".
3.6. У пункті 11 слова "дії ліцензії" замінити словами
"провадження діяльності з торгівлі цінними паперами".
3.7. У першому реченні абзацу першого пункту 13 слова та
цифри ",яка подається згідно з пунктом 13 глави 3 цих Ліцензійних
умов" замінити словами та цифрами "за рік (Баланс (форма N 1))
згідно з додатком до Положення (стандарту) бухгалтерського
обліку 2 "Баланс" ( z0396-99 ), затвердженого наказом Міністерства
фінансів України від 31.03.99 N 87 ( z0391-99 ), зареєстрованого в
Міністерстві юстиції України 21.06.99 за N 396/3689 (із змінами)".
3.8. Доповнити пункт 14 після абзацу третього новим абзацом
такого змісту: "установленого законодавством порядку прийняття та оформлення
громадян на роботу відповідно до вимог глави III Кодексу законів
про працю України ( 322-08 ) (укладання трудового договору з
найманим працівником) (крім банку);". У зв'язку з цим абзаци четвертий, п'ятий уважати відповідно
абзацами п'ятим, шостим.
3.9. У пункті 18 слова "до закінчення строку дії ліцензії"
виключити.
3.10. У пункті 19 слова "сорок п'ять" замінити словом
"шістдесят", слова "надати до Комісії перелік своїх клієнтів"
замінити словами "повідомити про це Комісію".
4. У главі 3:
4.1. У пункті 9: в абзаці першому слова "протягом строку дії ліцензії"
замінити словами "у процесі провадження діяльності з торгівлі
цінними паперами"; в абзаці другому підпункту 9.1 слова "або за рахунок
резервного капіталу" виключити; абзац перший підпункту 9.4 після слів "відповідних
сертифікатів" доповнити словами "(у разі призначення нового
керівника та фахівців ліцензіата або отримання нового сертифіката
працюючими фахівцями (у тому числі керівником)"; в абзаці першому підпункту 9.7 слова "з доданням копій
відповідних сертифікатів, засвідчених підписом керівника та
печаткою заявника" виключити; доповнити пункт новим підпунктом 9.8 такого змісту: "9.8. Довідку в довільній формі щодо стажу трудової
діяльності особи, яка займає посаду головного бухгалтера, на
посаді головного бухгалтера або бухгалтера в професійному учаснику
фондового ринку або в іншій фінансовій установі з доданням копії
кваліфікаційного посвідчення фахівця з питань бухгалтерського
обліку професійних учасників фондового ринку, засвідчені підписом
керівника та печаткою заявника. У разі відсутності посади головного бухгалтера заявником
(крім банку) подається довідка в довільній формі щодо особи, на
яку покладено ведення бухгалтерського обліку, із зазначенням
прізвища, імені, по батькові та стажу трудової діяльності на
посаді бухгалтера (для фізичної особи) або найменування,
ідентифікаційного коду юридичної особи та прізвища, імені, по
батькові її керівника (для аудиторської фірми), засвідчена
підписом керівника та печаткою заявника. Подається заявником (крім банку) у разі звільнення особи, яка
займає посаду головного бухгалтера, або особи, на яку покладено
ведення бухгалтерського обліку ліцензіата".
4.2. У пункті 10: абзац третій викласти в такій редакції: "виключення ліцензіата з СРО за відповідним видом
діяльності"; абзац п'ятий після слів "строку дії ліцензії" доповнити
словами "(за наявності відповідного строку в бланку ліцензії)".
4.3. Доповнити пункт 11 словами "(із змінами)".
4.4. Пункт 13 виключити. У зв'язку з цим пункти 14-16 уважати відповідно
пунктами 13-15.
4.5. У пункті 14: в абзаці першому слова "більш ніж на три місяці" замінити
словами "менше ніж на шість місяців"; після слів "копію договору"
доповнити абзац словами "(крім випадку, коли тимчасова зміна
місцезнаходження не буде перевищувати тридцять календарних днів,
про що зазначається у відповідному повідомленні)"; абзац другий виключити. У зв'язку з цим абзац третій уважати абзацом другим.
Начальник управління
ліцензування діяльності
професійних учасників
ринку цінних паперів І.Заноза

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: