open
Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOC
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
Нечинна
                             
                             
ДЕРЖАВНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ
Р І Ш Е Н Н Я
08.11.2011 N 1613
Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

29 листопада 2011 р.

за N 1364/20102
{ Рішення втратило чинність на підставі Рішення Національної

комісії з цінних паперів та фондового ринку N 814 ( z0853-13 ) від 14.05.2013 }
Про затвердження Змін до Ліцензійних умов

провадження професійної діяльності на фондовому

ринку - депозитарної діяльності

Відповідно до статей 3, 4, 7, 8 Закону України "Про державне
регулювання ринку цінних паперів в Україні" ( 448/96-ВР ), статей
16, 19, 27 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок"
( 3480-15 ), Законів України "Про запобігання та протидію
легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або
фінансуванню тероризму" ( 249-15 ), "Про фінансові послуги та
державне регулювання ринків фінансових послуг" ( 2664-14 ), "Про
акціонерні товариства" ( 514-17 ), "Про господарські товариства"
( 1576-12 ), "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних
осіб - підприємців" ( 755-15 ), "Про банки і банківську
діяльність" ( 2121-14 ) та інших нормативно-правових актів
Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку
В И Р І Ш И Л А:
1. Затвердити Зміни до Ліцензійних умов провадження
професійної діяльності на фондовому ринку - депозитарної
діяльності, затверджених рішенням Державної комісії з цінних
паперів та фондового ринку від 26.05.2006 N 349 ( z0975-06 ),
зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 11.08.2006
за N 975/12849 (із змінами) (далі - Ліцензійні умови) (додаються).
2. Депозитаріям, які здійснюють свою діяльність на підставі
відповідної ліцензії, привести свою діяльність у відповідність до
вимог пункту 11 глави 1 розділу II Ліцензійних умов ( z0975-06 )
протягом трьох місяців з дати набрання чинності цим рішенням.
3. Управлінню ліцензування діяльності професійних учасників
ринку цінних паперів (І. Заноза) забезпечити подання цього рішення
на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.
4. Управлінню із забезпечення діяльності Голови Комісії,
організації роботи засідань Комісії та міжнародних зв'язків
(Н. Піскун) забезпечити опублікування цього рішення відповідно до
законодавства.
5. Це рішення набирає чинності з дня його офіційного
опублікування.
6. Контроль за виконанням цього рішення покласти на члена
Комісії О. Мозгового.
Голова Комісії Д.Тевелєв
ПОГОДЖЕНО:
Голова Антимонопольного
комітету України В.П.Цушко
Голова Державної служби
фінансового моніторингу України С.Г.Гуржій
Перший заступник Голови
Державного комітету України
з питань регуляторної
політики та підприємництва Г.М.Яцишина
Протокол засідання Комісії

від 08.11.2011 р. N 46

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення Державної комісії

з цінних паперів

та фондового ринку

08.11.2011 N 1613
Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

29 листопада 2011 р.

за N 1364/20102

ЗМІНИ

до Ліцензійних умов провадження професійної діяльності

на фондовому ринку - депозитарної діяльності

( z0975-06 )

1. Преамбулу після слів "кодексів України" доповнити словами
та цифрою ", глави III Кодексу законів про працю України
( 322-08 )".
2. У пункті 4 розділу I слова "дії ліцензії" замінити словами
"провадження депозитарної діяльності".
3. У розділі II:
3.1. У главі 1: 3.1.1. У пункті 2 слова "Протягом строку дії ліцензії"
замінити словами "При провадженні депозитарної діяльності
депозитарію цінних паперів". 3.1.2. У першому реченні абзацу першого пункту 3 слова та
цифри ", яка подається згідно з пунктом 14 розділу III цих
Ліцензійних умов" замінити словами та цифрами "за рік (Баланс
(форма N 1)) згідно з додатком до Положення (стандарту)
бухгалтерського обліку 2 "Баланс" ( z0396-99 ), затвердженого
наказом Міністерства фінансів України від 31.03.99 N 87
( z0391-99 ), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України
21.06.99 за N 396/3689 (із змінами)". 3.1.3. У пункті 4: в абзаці першому слова "свідоцтві про державну реєстрацію
юридичної особи" замінити словами "Єдиному державному реєстрі
юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців"; доповнити пункт після абзацу другого трьома новими абзацами
такого змісту: "У разі організації ліцензіатом депозитарної діяльності
депозитарію цінних паперів у складі відокремлених підрозділів
площа нежитлового приміщення по кожному такому підрозділу повинна
становити не менше 50 кв.м. У разі організації ліцензіатом депозитарної діяльності
депозитарію цінних паперів у складі спеціалізованих структурних
підрозділів, які мають інше місцезнаходження, ніж ліцензіат
(у тому числі в іншому регіоні), та надання цим підрозділам
повноважень, передбачених положенням про такий підрозділ, щодо
прийому документів від клієнтів (у тому числі прийому на
депонування глобальних чи тимчасових глобальних сертифікатів та
свідоцтв про знерухомлення з наступною передачею їх депозитарію),
складання та видачі документів клієнтам загальна площа нежитлового
приміщення по кожному такому підрозділу повинна становити не менше
20 кв.м. У разі надання ліцензіатом цим підрозділам повноважень,
передбачених положенням про такий підрозділ, щодо прийому
документів від клієнтів та видачі документів клієнтам, відкриття
та ведення рахунків у цінних паперах для емітентів та зберігачів,
зберігання глобальних сертифікатів (тимчасових глобальних
сертифікатів) площа нежитлового приміщення по кожному такому
підрозділу повинна становити не менше 50 кв.м.". У зв'язку з цим абзаци третій, четвертий вважати відповідно
абзацами шостим, сьомим; в абзаці шостому "свідоцтві про державну реєстрацію юридичної
особи" замінити словами "Єдиному державному реєстрі юридичних осіб
та фізичних осіб - підприємців"; абзац сьомий після слів "його відокремленого підрозділу"
доповнити словами "або спеціалізованого структурного підрозділу,
який має інше місцезнаходження, ніж ліцензіата". 3.1.4. У пункті 9: абзац другий викласти в такій редакції: "У разі виникнення у депозитарію при провадженні депозитарної
діяльності депозитарію цінних паперів факту зменшення необхідної
кількості сертифікованих фахівців (у тому числі керівних посадових
осіб), установленої при отриманні ліцензії, але не менше ніж до
чотирьох фахівців, такий депозитарій повинен відновити потрібну
кількість протягом трьох місяців та повідомити про це Комісію в
установленому порядку"; доповнити пункт після абзацу другого двома новими абзацами
такого змісту: "У разі виникнення у відокремленому підрозділі депозитарію
при провадженні депозитарної діяльності депозитарію цінних паперів
факту зменшення необхідної кількості сертифікованих фахівців
(у тому числі керівних посадових осіб), установленої при отриманні
копії ліцензії, але не менше ніж до трьох фахівців, депозитарій
повинен відновити потрібну кількість у такому відокремленому
підрозділі протягом трьох місяців та повідомити про це Комісію
в установленому порядку. У разі виникнення у спеціалізованому структурному підрозділі
депозитарію, який має інше місцезнаходження, ніж ліцензіат (у тому
числі в іншому регіоні), факту зменшення необхідної кількості
сертифікованих фахівців (у тому числі керівних посадових осіб),
установленої при створенні такого підрозділу, але не менше ніж до
одного фахівця, при наявності повноважень, передбачених положенням
про такий підрозділ, щодо прийому документів від клієнтів (у тому
числі прийому на депонування глобальних чи тимчасових глобальних
сертифікатів та свідоцтв про знерухомлення з наступною передачею
їх до депозитарію), складання та видачі документів клієнтам або не
менше ніж до двох фахівців за наявності повноважень, передбачених
положенням про такий підрозділ, щодо прийому документів від
клієнтів та видачі документів клієнтам, відкриття та ведення
рахунків у цінних паперах для емітентів та зберігачів, зберігання
глобальних сертифікатів (тимчасових глобальних сертифікатів),
укладання договорів з фондовими біржами депозитарій повинен
відновити потрібну кількість фахівців у такому підрозділі протягом
трьох місяців та повідомити про це Комісію в установленому
порядку". У зв'язку з цим абзаци третій - восьмий вважати відповідно
абзацами п'ятим - десятим; доповнити пункт новим абзацом такого змісту: "Депозитарій повинен дотримуватись установленого чинним
законодавством порядку прийняття та оформлення громадян на роботу
відповідно до вимог глави III Кодексу законів про працю України
( 322-08 ) (укладання трудового договору з найманим працівником)". 3.1.5. Пункт 11 викласти в такій редакції: "11. Депозитарій повинен мати програмно-технічний комплекс,
який забезпечить виконання вимог, установлених Комісією для цієї
діяльності, у тому числі подання до Комісії адміністративних даних
та інформації у вигляді електронних документів із застосуванням
електронного цифрового підпису". 3.1.6. У пункті 20: в абзаці першому слова "дії ліцензії" замінити словами
"провадження діяльності депозитарію цінних паперів"; абзац другий після слів "кодексів України" доповнити словами
та цифрою ", глави III Кодексу законів про працю України
( 322-08 )". 3.1.7. Доповнити главу пунктом 23 такого змісту: "23. Депозитарій може здійснювати депозитарну діяльність
депозитарію цінних паперів за умови включення його до державного
реєстру фінансових установ, які надають фінансові послуги на ринку
цінних паперів відповідно до Порядку формування та ведення
державного реєстру фінансових установ, які надають фінансові
послуги на ринку цінних паперів, затвердженого рішенням Комісії
від 14.07.2004 N 296 ( z0957-04 ), зареєстрованого в Міністерстві
юстиції України 02.08.2004 за N 957/9556 (із змінами)".
3.2. У главі 2: 3.2.1. У пункті 1: у першому реченні абзацу другого слова "свідоцтві про
державну реєстрацію юридичної особи" замінити словами "Єдиному
державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців"; у другому реченні абзацу третього слова ", який повинен
знаходитись за місцезнаходженням юридичної особи, зазначеним
у ліцензії" виключити; абзац п'ятий після слів "діяльності в складі" доповнити
словами "відокремлених та/або"; цифри "10" замінити цифрами "15"; в абзаці шостому слова "свідоцтві про державну реєстрацію
юридичної особи" замінити словами "Єдиному державному реєстрі
юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців"; абзац сьомий після слів "його відокремленого підрозділу"
доповнити словами "або спеціалізованого структурного підрозділу,
який має інше місцезнаходження, ніж ліцензіат". 3.2.2. У пункті 4: у другому реченні абзацу дев'ятого слово "зберігача" замінити
словами "ліцензіата (крім банку) за будь-яким видом діяльності, що
провадить ліцензіат"; доповнити пункт новим абзацом такого змісту: "Зберігач (крім банку) повинен дотримуватись установленого
чинним законодавством порядку прийняття та оформлення громадян на
роботу відповідно до вимог глави III Кодексу законів про працю
України ( 322-08 ) (укладання трудового договору з найманим
працівником)". 3.2.3. Абзац третій пункту 11 викласти в такій редакції: "Зберігач повинен мати програмно-технічний комплекс, який
забезпечить виконання вимог, установлених Комісією для цієї
діяльності, у тому числі забезпечить виконання вимог щодо
взаємодії зберігача з депозитарієм та подання до Комісії
адміністративних даних та інформації у вигляді електронних
документів із застосуванням електронного цифрового підпису". 3.2.4. У пункті 22: в абзаці першому: у першому реченні слова "(у тому числі до закінчення строку
дії ліцензії)" виключити; у другому реченні слова "до закінчення строку дії ліцензії"
виключити; абзац другий викласти в такій редакції: "Крім того, зберігач зобов'язаний не менше ніж за шістдесят
календарних днів повідомити Комісію про намір або відсутність
наміру провадити зазначений у ліцензії вид діяльності після
закінчення строку її дії (за наявності відповідного строку
в бланку ліцензії) (у довільній формі)". 3.2.5. У пункті 23: в абзаці першому слова "дії ліцензії" замінити словами
"провадження депозитарної діяльності зберігача"; абзац другий викласти у такій редакції: "Цивільного ( 435-15 ) та Господарського ( 436-15 ) кодексів
України, глави III Кодексу законів про працю України ( 322-08 ),
Закону України "Про Національну депозитарну систему та особливості
електронного обігу цінних паперів в Україні ( 710/97-ВР )".
3.3. У главі 3: доповнити пункт 5 словами ", у тому числі забезпечить подання
до Комісії адміністративних даних та інформації у вигляді
електронних документів із застосуванням електронного цифрового
підпису"; доповнити главу пунктами 10, 11 такого змісту: "10. У разі виникнення у депозитарію при провадженні
розрахунково-клірингової діяльності факту зменшення необхідної
кількості сертифікованих фахівців (у тому числі керівних посадових
осіб), установленої при отриманні ліцензії, але не менше ніж до
чотирьох фахівців, такий депозитарій повинен відновити потрібну
кількість протягом трьох місяців та повідомити про це Комісію в
установленому порядку". "11. У разі виникнення у відокремленому підрозділі
депозитарію при провадженні розрахунково-клірингової діяльності
факту зменшення необхідної кількості сертифікованих фахівців
(у тому числі керівних посадових осіб), установленої при отриманні
копії ліцензії, але не менше ніж до трьох фахівців, депозитарій
повинен відновити потрібну кількість у такому відокремленому
підрозділі протягом трьох місяців та повідомити про це Комісію
в установленому порядку".
4. У розділі III:
4.1. В абзаці другому пункту 6 слова "з доданням копій
відповідних сертифікатів фахівців такого підрозділу, засвідчені
підписом керівника та печаткою ліцензіата" виключити.
4.2. У пункті 9: в абзаці першому слова "дії ліцензії" замінити словами
"провадження депозитарної діяльності"; підпункт 9.3 після слів "має частку" доповнити словами "понад
п'ять відсотків"; доповнити абзац перший підпункту 9.4 словами "(у разі
призначення нового керівника та фахівців ліцензіата або отримання
нових сертифікатів працюючими фахівцями (у тому числі
керівником)"; у підпункті 9.7 після слів "довідку про" слова "здійснені та"
виключити; після слова "довідки" слова "здійснені та" виключити; у першому абзаці підпункту 9.10 слова "з доданням копій
відповідних сертифікатів фахівців такого підрозділу" виключити; доповнити пункт новим підпунктом 9.11 такого змісту: "9.11 довідку в довільній формі щодо стажу трудової
діяльності особи, яка займає посаду головного бухгалтера, на
посаді головного бухгалтера або бухгалтера в професійному учаснику
фондового ринку або в іншій фінансовій установі з доданням копії
кваліфікаційного посвідчення фахівця з питань бухгалтерського
обліку професійних учасників фондового ринку, засвідчені підписом
керівника та печаткою заявника. У разі відсутності посади головного бухгалтера заявником
(крім банку) подається довідка в довільній формі щодо особи, на
яку покладено ведення бухгалтерського обліку, із зазначенням
прізвища, імені, по батькові та стажу трудової діяльності на
посаді бухгалтера (для фізичної особи) або найменування,
ідентифікаційного коду юридичної особи та прізвища, імені, по
батькові керівника (для аудиторської фірми), засвідчена підписом
керівника та печаткою заявника. Подається депозитарієм у разі звільнення особи, яка займає
посаду головного бухгалтера, або особи, на яку покладено ведення
бухгалтерського обліку ліцензіата".
4.3. Абзац сьомий пункту 10 після слів "строку дії ліцензії"
доповнити словами "(за наявності відповідного строку в бланку
ліцензії)".
4.4. Пункт 14 виключити. У зв'язку з цим пункти 15, 16 вважати відповідно пунктами 14,
15.
4.5. У пункті 14: в абзаці першому: слова "більш ніж на три місяці" замінити словами "менше ніж
на шість місяців"; після слів "копію договору" доповнити пункт словами "(крім
випадку, коли тимчасова зміна місцезнаходження не буде
перевищувати тридцять календарних днів, про що зазначається
у відповідному повідомленні)"; абзац другий виключити. У зв'язку з цим абзац третій вважати абзацом другим.
Начальник управління
ліцензування діяльності
професійних учасників
ринку цінних паперів І.Заноза

 • Друкувати
 • PDF
 • DOC
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: