open
Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
Нечинна
                             
                             
ДЕРЖАВНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ
Р І Ш Е Н Н Я
08.11.2011 N 1614
Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

29 листопада 2011 р.

за N 1365/20103
{ Рішення втратило чинність на підставі Рішення Національної

комісії з цінних паперів та фондового ринку N 815 ( z0861-13 ) від 14.05.2013 }
Про затвердження Змін до Ліцензійних умов

провадження професійної діяльності на фондовому

ринку - депозитарної діяльності, а саме діяльності

з ведення реєстру власників іменних цінних паперів

Відповідно до статей 3, 4, 7, 8 Закону України "Про державне
регулювання ринку цінних паперів в Україні" ( 448/96-ВР ), статей
16, 19, 27 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок"
( 3480-15 ), Законів України "Про запобігання та протидію
легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або
фінансуванню тероризму" ( 249-15 ), "Про фінансові послуги та
державне регулювання ринків фінансових послуг" ( 2664-14 ), "Про
акціонерні товариства" ( 514-17 ), "Про господарські товариства"
( 1576-12 ), "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних
осіб - підприємців" ( 755-15 ), "Про банки і банківську
діяльність" ( 2121-14 ) та інших нормативно-правових актів
Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку
В И Р І Ш И Л А:
1. Затвердити Зміни до Ліцензійних умов провадження
професійної діяльності на фондовому ринку - депозитарної
діяльності, а саме діяльності з ведення реєстру власників іменних
цінних паперів, затверджених рішенням Державної комісії з цінних
паперів та фондового ринку від 26.05.2006 N 348 ( z0973-06 ),
зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 11.08.2006
за N 973/12847 (із змінами) (далі - Ліцензійні умови) (додаються).
2. Реєстраторам, які здійснюють свою діяльність на підставі
відповідної ліцензії, привести свою діяльність у відповідність до
вимог пункту 6 глави 2 Ліцензійних умов ( z0973-06 ) протягом
трьох місяців з дати набрання чинності цим рішенням.
3. Управлінню ліцензування діяльності професійних учасників
ринку цінних паперів (І. Заноза) забезпечити подання цього рішення
на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.
4. Управлінню із забезпечення діяльності Голови Комісії,
організації роботи засідань Комісії та міжнародних зв'язків
(Н. Піскун) забезпечити опублікування цього рішення відповідно до
законодавства.
5. Це рішення набирає чинності з дня його офіційного
опублікування.
6. Контроль за виконанням цього рішення покласти на члена
Комісії О. Мозгового.
Голова Комісії Д.Тевелєв
ПОГОДЖЕНО:
Голова Антимонопольного
комітету України В.П.Цушко
Голова Державної служби
фінансового моніторингу України С.Г.Гуржій
Перший заступник Голови
Державного комітету України
з питань регуляторної
політики та підприємництва Г.М.Яцишина
Протокол засідання Комісії

від 08.11.2011 р. N 46

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення Державної комісії

з цінних паперів

та фондового ринку

08.11.2011 N 1614
Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

29 листопада 2011 р.

за N 1365/20103

ЗМІНИ

до Ліцензійних умов провадження професійної

діяльності на фондовому ринку - депозитарної

діяльності, а саме діяльності з ведення реєстру

власників іменних цінних паперів

( z0973-06 )

1. Преамбулу після слів "кодексів України" доповнити словами
та цифрою ", глави III Кодексу законів про працю України
( 322-08 )".
2. У главі 1:
2.1. У пункті 4 слово "отримання" замінити словом
"наявності".
2.2. У пункті 5 слова "дії ліцензії" замінити словами
"провадження діяльності з ведення реєстру власників іменних цінних
паперів".
3. У главі 2:
3.1. У пункті 4: друге речення абзацу восьмого доповнити словами "(крім
банку)"; доповнити пункт новим абзацом такого змісту: "Реєстратор (крім банку) повинен дотримуватись установленого
чинним законодавством порядку прийняття та оформлення громадян на
роботу відповідно до вимог глави III Кодексу законів про працю
України ( 322-08 ) (укладання трудового договору з найманим
працівником)".
3.2. Доповнити пункт 6 словами "та включення ліцензіата (крім
банку) до державного реєстру фінансових установ, які надають
фінансові послуги на ринку цінних паперів відповідно до Порядку
формування та ведення державного реєстру фінансових установ, які
надають фінансові послуги на ринку цінних паперів, затвердженого
рішенням Комісії від 14.07.2004 N 296 ( z0957-04 ),
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 02.08.2004
за N 957/9556 (із змінами)".
3.3. Абзац другий пункту 7 доповнити словами та цифрою
", глави III Кодексу законів про працю України ( 322-08 )".
3.4. У першому реченні абзаців першого та третього пункту 9
слова "свідоцтві про державну реєстрацію юридичної особи" замінити
словами "Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних
осіб - підприємців".
3.5. У пункті 10: перше речення абзацу першого після слів "його відокремленого
підрозділу" доповнити словами "та/або спеціалізованого
структурного підрозділу (у разі наявності у цього підрозділу
реєстратора повноважень щодо консолідації повних реєстрів окремого
емітента)"; доповнити пункт після абзацу дванадцятого новим абзацом
такого змісту: "Загальна площа нежитлового приміщення ліцензіата (крім
банку), який має намір поєднувати діяльність з ведення реєстру
власників іменних цінних паперів з депозитарною діяльністю
зберігача цінних паперів, повинна становити не менше ніж 50 кв.м". У зв'язку з цим абзац тринадцятий уважати абзацом
чотирнадцятим; абзац чотирнадцятий після слів "щодо кожного такого
підрозділу" доповнити словами "(у разі наявності у такого
підрозділу реєстратора повноважень щодо ведення особових рахунків
окремих зареєстрованих у системі реєстрів осіб)".
3.6. У пункті 16: доповнити перше речення словами "та/або спеціалізований
структурний підрозділ, який є невід'ємною частиною його
внутрішньої організаційної структури та має інше місцезнаходження,
ніж реєстратор"; у другому реченні слова "відокремлений підрозділ" замінити
словами "такі підрозділи".
3.7. Друге речення пункту 19 виключити.
3.8. У пункті 22: в абзаці першому: у першому реченні слова "(у тому числі до закінчення строку
дії ліцензії)" та слова "до закінчення строку дії ліцензії"
виключити; третє речення після слів "закінчення строку її дії" доповнити
словами "(у разі його наявності в бланку ліцензії)"; абзац другий викласти в такій редакції: "Крім того, реєстратор не менше ніж за шістдесят календарних
днів зобов'язаний повідомити Комісію про намір або відсутність
наміру провадити зазначений у ліцензії вид діяльності після
закінчення строку її дії (у довільній формі)".
4. У главі 3:
4.1. У назві глави слова "дії ліцензії" замінити словами
"діяльності з ведення реєстру власників іменних цінних паперів".
4.2. У пункті 2: в абзаці першому слова "(для емітента - до територіального
органу Комісії за його місцезнаходженням)" виключити.
4.3. В абзаці другому пункту 6 слова "з доданням копій
відповідних сертифікатів фахівців такого підрозділу, засвідчені
підписом керівника та печаткою ліцензіата" виключити.
4.4. У пункті 9: в абзаці першому слова "дії ліцензії" замінити словами
"діяльності з ведення реєстру власників іменних цінних паперів"; доповнити абзац перший підпункту 9.5 словами "(у разі
призначення нового керівника та фахівців ліцензіата або отримання
нових сертифікатів працюючими фахівцями (у тому числі
керівником)"; у підпункті 9.11 слова "з доданням копій відповідних
сертифікатів фахівців такого підрозділу, засвідчених підписом
керівника та печаткою ліцензіата" виключити; доповнити пункт новим підпунктом 9.12 такого змісту: "9.12 довідку в довільній формі щодо стажу трудової
діяльності особи, яка займає посаду головного бухгалтера, на
посаді головного бухгалтера або бухгалтера в професійному учаснику
фондового ринку або в іншій фінансовій установі з доданням копії
кваліфікаційного посвідчення фахівця з питань бухгалтерського
обліку професійних учасників фондового ринку, засвідчені підписом
керівника та печаткою заявника. У разі відсутності посади головного бухгалтера заявником
(крім банку) подається довідка в довільній формі щодо особи, на
яку покладено ведення бухгалтерського обліку, із зазначенням
прізвища, імені, по батькові та стажу трудової діяльності на
посаді бухгалтера (для фізичної особи) або найменування,
ідентифікаційного коду та прізвища, імені, по батькові керівника
(для аудиторської фірми), засвідчена підписом керівника та
печаткою заявника. Подається заявником (крім банку) у разі звільнення особи, яка
займає посаду головного бухгалтера, або особи, на яку покладено
ведення бухгалтерського обліку ліцензіата".
4.5. У пункті 10: абзац другий доповнити словами "та/або вилучення документів
системи реєстру (електронних баз даних тощо) відповідними органами
згідно із законодавством"; абзац третій викласти в такій редакції: "виключення ліцензіата з СРО за відповідним видом
діяльності"; абзац п'ятий після слів "строку дії ліцензії" доповнити
словами "(у разі його наявності в бланку ліцензії)".
4.6. Абзац другий пункту 13 виключити. У зв'язку з цим абзац третій вважати абзацом другим.
4.7. У пункті 14: в абзаці першому: слова "більш ніж на три місяці" замінити словами "менше ніж
на шість місяців"; після слів "копію договору" доповнити абзац словами "(крім
випадку, коли тимчасова зміна місцезнаходження не буде
перевищувати тридцять календарних днів, про що зазначається у
відповідному повідомленні)"; абзац другий виключити. У зв'язку з цим абзац третій вважати абзацом другим.
Начальник управління
ліцензування діяльності
професійних учасників
ринку цінних паперів І.Заноза

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: