open Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
Нечинна
                             
                             
У К А З

ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
Про Національну комісію,

що здійснює державне регулювання

у сфері комунальних послуг
{ Із змінами, внесеними згідно з Указом Президента

N 601/2013 ( 601/2013 ) від 31.10.2013 }

На виконання Законів України "Про природні монополії"
( 1682-14 ) та "Про державне регулювання у сфері комунальних
послуг" ( 2479-17 ) п о с т а н о в л я ю:
1. Утворити Національну комісію, що здійснює державне
регулювання у сфері комунальних послуг.
2. Затвердити Положення про Національну комісію, що здійснює
державне регулювання у сфері комунальних послуг (додається).
3. Затвердити граничну чисельність працівників Національної
комісії, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних
послуг, у кількості 432 штатних одиниць. Стаття 3 із змінами, внесеними згідно з Указом Президента
N 601/2013 ( 601/2013 ) від 31.10.2013 }
4. Цей Указ набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України В.ЯНУКОВИЧ
м. Київ, 23 листопада 2011 року

N 1073/2011

ЗАТВЕРДЖЕНО

Указом Президента України

від 23 листопада 2011 року N 1073/2011
ПОЛОЖЕННЯ

про Національну комісію,

що здійснює державне регулювання

у сфері комунальних послуг

1. Національна комісія, що здійснює державне регулювання у
сфері комунальних послуг (далі - Комісія), є державним
колегіальним органом, підпорядкованим Президентові України і
підзвітним Верховній Раді України.
Комісія здійснює державне регулювання у сфері комунальних
послуг, зокрема у сфері теплопостачання (крім діяльності суб'єктів
господарювання, які здійснюють комбіноване виробництво теплової і
електричної енергії та/або використовують нетрадиційні або
поновлювані джерела енергії), централізованого водопостачання та
водовідведення, а також у сфері перероблення та захоронення
побутових відходів. { Абзац другий пункту 1 із змінами, внесеними
згідно з Указом Президента N 601/2013 ( 601/2013 ) від
31.10.2013 }
2. Комісія у своїй діяльності керується Конституцією
( 254к/96-ВР ) та законами України, актами та дорученнями
Президента України, актами Кабінету Міністрів України, іншими
нормативно-правовими актами.
3. Основними завданнями Комісії є здійснення державного
регулювання діяльності суб'єктів природних монополій та суб'єктів
господарювання на суміжних ринках шляхом:
1) збалансування інтересів суб'єктів господарювання,
споживачів та держави;
2) забезпечення прозорості та відкритості діяльності на
ринках природних монополій та на суміжних ринках у сфері
теплопостачання і централізованого водопостачання та
водовідведення;
3) захисту прав споживачів товарів і послуг у частині
отримання товарів і послуг належної якості та в достатньому обсязі
за економічно обґрунтованими цінами, а також стимулювання
підвищення їх якості і задоволення попиту на них;
4) формування і забезпечення прогнозованості цінової і
тарифної політики на ринках, які перебувають у стані природної
монополії, та суміжних ринках у сфері теплопостачання і
централізованого водопостачання та водовідведення, перероблення та
захоронення побутових відходів, сприяння впровадженню стимулюючих
методів регулювання цін; Підпункт 4 пункту 3 із змінами, внесеними згідно з Указом
Президента N 601/2013 ( 601/2013 ) від 31.10.2013 }
5) забезпечення самоокупності діяльності суб'єктів природних
монополій та суб'єктів господарювання на суміжних ринках;
6) забезпечення рівних можливостей для доступу споживачів до
товарів (послуг) на ринках, які перебувають у стані природної
монополії;
7) обмеження впливу суб'єктів природних монополій на державну
політику та сприяння конкуренції на суміжних ринках у сфері
теплопостачання і централізованого водопостачання та
водовідведення, перероблення та захоронення побутових відходів з
метою забезпечення ефективного функціонування відповідних галузей.
{ Підпункт 7 пункту 3 із змінами, внесеними згідно з Указом
Президента N 601/2013 ( 601/2013 ) від 31.10.2013 }
4. Комісія відповідно до покладених на неї завдань:
1) бере участь у формуванні та реалізації державної політики
у сфері теплопостачання, централізованого водопостачання та
водовідведення, перероблення та захоронення побутових відходів; Підпункт 1 пункту 4 із змінами, внесеними згідно з Указом
Президента N 601/2013 ( 601/2013 ) від 31.10.2013 }
2) здійснює:
ліцензування господарської діяльності з централізованого
водопостачання та водовідведення в обсягах, що перевищують рівень,
який установлюється умовами та правилами провадження господарської
діяльності (ліцензійними умовами);
розроблення та затвердження ліцензійних умов і порядку
контролю за їх дотриманням у сфері централізованого водопостачання
та водовідведення;
ліцензування господарської діяльності з виробництва теплової
енергії (крім діяльності з виробництва теплової енергії на
теплоелектроцентралях, теплоелектростанціях, атомних
електростанціях і когенераційних установках та установках з
використанням нетрадиційних або поновлюваних джерел енергії),
транспортування теплової енергії магістральними та місцевими
(розподільчими) тепловими мережами, постачання теплової енергії в
обсягах, що перевищують рівень, який встановлюється умовами та
правилами провадження господарської діяльності (ліцензійними
умовами);
розроблення і затвердження ліцензійних умов та порядку
контролю за їх дотриманням у сфері теплопостачання;
розроблення порядків (методик) формування тарифів на
комунальні послуги для суб'єктів природних монополій та суб'єктів
господарювання на суміжних ринках, ліцензування діяльності яких
здійснюється Комісією;
нагляд (контроль) за діяльністю суб'єктів природних монополій
та суб'єктів господарювання на суміжних ринках, застосування
відповідних санкцій за порушення ними умов і правил провадження
відповідних видів господарської діяльності;
заходи щодо обмеження монополізму, регулювання умов
провадження господарської діяльності, а також сприяє створенню
умов для виведення товарних ринків у сфері теплопостачання і
централізованого водопостачання та водовідведення, перероблення та
захоронення побутових відходів зі стану природної монополії та
заходи щодо розвитку конкуренції на суміжних ринках; { Абзац
восьмий підпункту 2 пункту 4 із змінами, внесеними згідно з Указом
Президента N 601/2013 ( 601/2013 ) від 31.10.2013 }
контроль за недопущенням перехресного субсидіювання під час
провадження господарської діяльності суб'єктами природних
монополій та суб'єктами господарювання на суміжних ринках, що
призводить або може призвести до недопущення, усунення, обмеження
чи спотворення конкуренції;
контроль за цільовим використанням коштів, обсяги яких
передбачені структурою тарифів і які одержані в результаті
провадження ліцензованої діяльності суб'єктами природних монополій
та суб'єктами господарювання на суміжних ринках;
контроль за виконанням суб'єктами природних монополій та
суб'єктами господарювання на суміжних ринках інвестиційних
програм, спрямованих на оновлення основних фондів, підвищення
ефективності та зменшення втрат у процесі провадження діяльності,
що підлягає регулюванню;
у межах своїх повноважень контроль за якістю товарів, що
виробляються суб'єктами природних монополій та суб'єктами
господарювання на суміжних ринках, та послуг, що надаються такими
суб'єктами;
3) установлює:
тарифи на комунальні послуги суб'єктам природних монополій та
суб'єктам господарювання на суміжних ринках, ліцензування
діяльності яких здійснюється Комісією;
рівень обсягу виробництва товарів (послуг), нижче якого
суб'єктам природних монополій та суб'єктам господарювання на
суміжних ринках у сфері теплопостачання і централізованого
водопостачання та водовідведення дозволяється провадити свою
діяльність без ліцензій;
обмеження щодо суміщення видів господарської діяльності
суб'єктами природних монополій та суб'єктами господарювання на
суміжних ринках;
порядок формування оплати за підключення до мереж суб'єктів
природних монополій та здійснення контролю за його дотриманням;
4) визначає:
суб'єктів природних монополій, діяльність яких регулюється
відповідно до Закону України "Про державне регулювання у сфері
комунальних послуг" ( 2479-17 ), та складає і веде галузеві
реєстри таких суб'єктів господарювання;
індивідуальні технологічні нормативи використання питної води
для суб'єктів природних монополій, ліцензування діяльності яких
здійснюється Комісією;
5) проводить постійний моніторинг та аналіз ситуації на
ринках, що перебувають у стані природної монополії, у сфері
теплопостачання і централізованого водопостачання та
водовідведення, перероблення та захоронення побутових відходів і
прогнозування стану розвитку таких ринків; Підпункт 5 пункту 4 із змінами, внесеними згідно з Указом
Президента N 601/2013 ( 601/2013 ) від 31.10.2013 }
6) надає висновки про відповідність ліквідації, реорганізації
у формі злиття, приєднання, участі в об'єднаннях, а також
придбання або відчуження більш як 25 відсотків часток (акцій,
паїв) активів суб'єктів природних монополій та суб'єктів
господарювання на суміжних ринках умовам і правилам провадження
ліцензованої діяльності;
7) розробляє та затверджує правила користування тепловою
енергією, правила приєднання до теплових та водопровідних мереж і
типові договори, передбачені такими правилами;
8) подає до органів Антимонопольного комітету України
відомості, що можуть свідчити про факти порушення законодавства
про захист економічної конкуренції;
9) забезпечує створення сприятливих умов для залучення
інвестицій у розвиток інфраструктури ринку комунальних послуг;
10) сприяє створенню рівних умов для діяльності суб'єктів
природних монополій та суб'єктів господарювання на суміжних
ринках;
11) засновує засоби масової інформації для висвітлення питань
діяльності Комісії та регулювання діяльності суб'єктів природних
монополій та суб'єктів господарювання на суміжних ринках;
12) бере участь у регулюванні платіжно-розрахункових операцій
у сфері теплопостачання і централізованого водопостачання та
водовідведення, перероблення та захоронення побутових відходів
відповідно до законодавства; Підпункт 12 пункту 4 із змінами, внесеними згідно з Указом
Президента N 601/2013 ( 601/2013 ) від 31.10.2013 }
13) забезпечує міжнародне співробітництво з питань, що
належать до її компетенції;
14) виконує відповідно до законодавства функції з управління
об'єктами державної власності, що належать до сфери її управління;
15) здійснює інші повноваження, визначені законами України та
покладені на неї Президентом України.
5. Комісія з метою організації своєї діяльності:
1) забезпечує у межах повноважень здійснення заходів щодо
запобігання корупції, контроль за їх здійсненням в апараті Комісії
та її територіальних органах;
2) забезпечує виконання завдань з мобілізаційної підготовки
та мобілізації держави у межах повноважень і реалізацію державної
політики з питань цивільної оборони (цивільного захисту);
3) забезпечує у межах своїх повноважень реалізацію державної
політики стосовно державної таємниці, здійснює контроль за її
збереженням;
4) забезпечує оприлюднення інформації про свою діяльність,
здійснює заходи щодо налагодження діалогу з громадськістю та
створення умов для участі громадян у процесі формування і
реалізації державної політики.
6. Комісія для забезпечення виконання покладених на неї
завдань і функцій має право:
1) звертатися до суду з метою захисту інтересів держави,
споживачів, суб'єктів природних монополій та суб'єктів
господарювання на суміжних ринках з підстав, передбачених
законодавством;
2) отримувати безоплатно:
від суб'єктів природних монополій та суб'єктів господарювання
на суміжних ринках статистичну звітність в обсязі, порядку і
строки, визначені законодавством;
від центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів
місцевого самоврядування документи, матеріали, статистичну та іншу
інформацію, визначені законодавством;
3) приймати рішення про застосування
адміністративно-господарських санкцій (штрафів) до суб'єктів
природних монополій та суб'єктів господарювання на суміжних ринках
у випадках і розмірах, передбачених законом;
4) складати відповідно до Кодексу України про адміністративні
правопорушення ( 80731-10, 80732-10 ) протоколи про порушення
посадовими особами суб'єктів природних монополій та суб'єктів
господарювання на суміжних ринках актів законодавства про
теплопостачання, централізоване водопостачання та водовідведення,
перероблення та захоронення побутових відходів і природні
монополії; Підпункт 4 пункту 6 із змінами, внесеними згідно з Указом
Президента N 601/2013 ( 601/2013 ) від 31.10.2013 }
5) встановлювати вимоги щодо провадження суб'єктами природних
монополій господарської діяльності, яка не належить до сфери
природних монополій, якщо така діяльність має вплив на ринок, що
перебуває у стані природної монополії;
6) приймати в межах своєї компетенції у порядку,
встановленому цим Положенням, рішення, що є обов'язковими для
виконання суб'єктами природних монополій;
7) приймати з питань, що належать до компетенції Комісії,
нормативно-правові акти, контролювати їх виконання;
8) створювати та ліквідовувати міжрегіональні територіальні
органи як структурні підрозділи апарату Комісії, що не мають
статусу юридичної особи.
7. Комісія у процесі виконання покладених на неї завдань
взаємодіє в установленому порядку з іншими органами державної
влади, допоміжними органами і службами, створеними Президентом
України, а також з органами місцевого самоврядування, відповідними
органами іноземних держав і міжнародних організацій,
підприємствами, установами, організаціями.
8. Комісія, її центральний апарат та територіальні органи
становлять систему органів Комісії, яку очолює Голова Комісії.
Територіальні органи діють на підставі положень, що
затверджуються Комісією.
9. Комісія як колегіальний орган утворюється у складі Голови
Комісії та шести членів Комісії.
Голова, члени Комісії призначаються на посади та звільняються
з посад Президентом України шляхом видання відповідного указу.
Термін повноважень Голови, члена Комісії становить
шість років.
Одна й та ж особа не може бути Головою та/або членом Комісії
більше двох термінів підряд.
Комісія є правомочною з моменту призначення більше половини
її загального кількісного складу.
10. Голова Комісії:
1) очолює систему Комісії та керує її діяльністю;
2) затверджує Регламент Комісії;
3) координує роботу членів Комісії, розподіляє обов'язки між
членами Комісії;
4) скликає і проводить засідання Комісії, вносить питання для
розгляду на її засіданнях, підписує протоколи засідань та рішення
Комісії, затверджує порядок денний засідання Комісії;
5) призначає на посади та звільняє з посад керівників та
працівників центрального апарату Комісії;
6) здійснює керівництво діяльністю територіальних органів
Комісії, призначає на посади та звільняє з посад у встановленому
законодавством порядку керівників та працівників таких органів;
7) здійснює в установленому порядку представницькі функції
щодо діяльності Комісії;
8) має право без спеціального дозволу представляти Комісію в
суді;
9) представляє інтереси Комісії в Кабінеті Міністрів України,
має право брати участь у засіданнях Кабінету Міністрів України з
правом дорадчого голосу;
10) подає Президентові України пропозиції щодо призначення на
посади та звільнення з посад членів Комісії;
11) видає накази, розпорядження та доручення з питань, що
належать до його компетенції;
12) присвоює в установленому законодавством порядку
працівникам Комісії ранги державних службовців, застосовує заходи
заохочення, притягнення їх до дисциплінарної відповідальності;
13) затверджує:
кадровий резерв центрального апарату та керівників
територіальних органів Комісії;
структуру центрального апарату та територіальних органів
Комісії;
положення про структурні підрозділи центрального апарату
Комісії;
14) здійснює інші повноваження відповідно до законодавства.
11. Організаційно-технічну та іншу роботу щодо забезпечення
діяльності Комісії здійснює її центральний апарат та територіальні
органи (далі - апарат) відповідно до цього Положення.
Апарат очолює керівник, який призначається на посаду та
звільняється з посади Головою Комісії. Керівник апарату
підпорядковується безпосередньо Голові Комісії. Обов'язки
керівника апарату визначаються Головою Комісії.
12. Основною формою роботи Комісії як колегіального органу є
засідання.
Засідання Комісії є правомочним, якщо на ньому присутні
більше половини її загального кількісного складу.
Рішення Комісії вважається прийнятим, якщо за нього
проголосувала більшість від загального кількісного складу Комісії.
Голова, члени Комісії мають по одному голосу кожен.
13. Рішення Комісії приймаються на засіданнях, які
проводяться у формі відкритих або закритих слухань. У разі
розгляду питань, що мають важливе суспільне значення, засідання
проводяться у формі відкритих слухань, в яких беруть участь
представники суб'єктів природних монополій та суб'єктів
господарювання, що здійснюють діяльність на суміжних ринках,
об'єднань споживачів і громадськості.
Рішення, прийняті Комісією, оформлюються постановами і
розпорядженнями.
Рішення Комісії, прийняті у межах її повноважень, обов'язкові
для виконання суб'єктами природних монополій та суб'єктами
господарювання на суміжних ринках.
Рішення Комісії можуть бути оскаржені в установленому
законодавством порядку.
Рішення Комісії, які є нормативно-правовими актами,
підлягають державній реєстрації в установленому законодавством
порядку, за винятком рішень з питань установлення цін і тарифів
(крім установлення цін і тарифів для населення).
Рішення Комісії, які є нормативно-правовими актами, не
потребують узгодження з іншими органами державної влади, крім
випадків, передбачених законом.
Рішення Комісії, які відповідно до закону є регуляторними
актами (крім рішень щодо встановлення тарифів), розробляються,
розглядаються, приймаються та оприлюднюються з урахуванням вимог
Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері
господарської діяльності" ( 1160-15 ).
Комісія має право видавати в установленому порядку разом з
органами виконавчої влади спільні акти.
14. Комісія для виконання покладених на неї завдань може
утворювати консультативні та інші дорадчі органи. Положення про
такі органи затверджуються Комісією.
Комісія для науково-методичного та інформаційного
забезпечення своєї діяльності, у тому числі збалансування у
процесі такої діяльності інтересів суб'єктів природних монополій,
суб'єктів господарювання, що здійснюють діяльність на суміжних
ринках, споживачів товарів і послуг, може залучати вчених,
експертів, консультантів, представників громадськості.
15. Гранична чисельність працівників Комісії затверджується
Президентом України.
Штатний розпис Комісії затверджується її Головою за
погодженням із Міністерством фінансів України.
Структура Комісії затверджується її Головою у межах видатків,
передбачених у Державному бюджеті України.
16. Комісія є юридичною особою, має самостійний баланс,
рахунки в органах Державної казначейської служби України, поточні
та вкладні (депозитні) рахунки в установах банку та печатку із
зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням.

Глава Адміністрації
Президента України С.ЛЬОВОЧКІН

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст

Навчальні відео: Як користуватись системою

скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: