open Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
Попередня

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 22 лютого 2012 р. № 119
Київ

Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 9 грудня 1999 р. № 2246 та від 5 липня 2006 р. № 938

Кабінет Міністрів України постановляє:

Внести до постанов Кабінету Міністрів України від 9 грудня 1999 р. № 2246 “Про затвердження Правил надання населенню послуг з газопостачання” (Офіційний вісник України, 1999 р., № 50, ст. 2446; 2004 р., № 16, ст. 1101; 2006 р., № 27, ст. 1965, № 50, ст. 3321; 2007 р., № 44, ст. 1796; 2008 р., № 29, ст. 926; 2010 р., № 13, ст. 614) та від 5 липня 2006 р. № 938 “Про затвердження Типового договору про надання населенню послуг з газопостачання та внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 9 грудня 1999 р. № 2246” (Офіційний вісник України, 2006 р., № 27, ст. 1965) зміни, що додаються.

Прем'єр-міністр України

М.АЗАРОВ

Інд. 70

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 22 лютого 2012 р. № 119

ЗМІНИ,
що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України від 9 грудня 1999 р. № 2246 та від 5 липня 2006 р. № 938

1. У постанові Кабінету Міністрів України від 9 грудня 1999 р. № 2246:

1) у пункті 3 постанови слова “Національну комісію регулювання електроенергетики” замінити словами “Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики,”;

2) у Правилах надання населенню послуг з газопостачання, затверджених зазначеною постановою:

в абзаці другому пункту 1 слово “транспортування” замінити словом “розподіл”;

у пункті 2:

абзац четвертий після слова “своїх” доповнити словом “побутових”;

абзаци шостий і сьомий викласти в такій редакції:

“газопостачальне підприємство - суб’єкт господарювання, що на підставі ліцензії здійснює постачання природного газу безпосередньо споживачам згідно з укладеними договорами;

газорозподільне підприємство - суб’єкт господарювання, що на підставі ліцензії здійснює транспортування природного газу газорозподільними мережами безпосередньо споживачам, у власності чи в користуванні якого перебувають газорозподільні мережі та інші виробничі об’єкти та який здійснює щодо них функції з оперативно-технологічного управління;”;

доповнити пункт після абзацу чотирнадцятого новим абзацом такого змісту:

“оплата наданих послуг з газопостачання в неповному обсязі - сплата коштів у розмірі, меншому ніж сума, що підлягає сплаті за весь обсяг використаного споживачем природного газу;”.

У зв’язку з цим абзаци п’ятнадцятий - сімнадцятий вважати відповідно абзацами шістнадцятим - вісімнадцятим;

абзац шістнадцятий викласти в такій редакції:

“побутовий споживач (населення) (далі - споживач) - фізична особа, яка отримує природний газ з метою використання для власних побутових потреб, у тому числі для приготування їжі, підігріву води та опалення житлових приміщень;”;

у пункті 4:

в абзаці першому слова “укладається ним” замінити словами “укладається між ним та газопостачальним підприємством”;

доповнити пункт після абзацу другого новими абзацами такого змісту:

“Для укладення договору або внесення змін до нього споживач на вимогу газопостачального підприємства повинен пред’явити:

документ, що посвідчує особу споживача (для громадян України - паспорт громадянина України або тимчасове посвідчення громадянина України (для осіб, недавно прийнятих до громадянства України); для іноземців та осіб без громадянства - національний паспорт або документ, що його замінює);

технічний паспорт на будівлю або домову книгу;

документ, що підтверджує право власності на квартиру, приватний будинок або користування ними.”.

У зв’язку з цим абзаци третій - п’ятий вважати відповідно абзацами сьомим - дев’ятим;

доповнити пункт абзацом такого змісту:

“У разі коли об’єкт споживача перебуває у власності (користуванні) кількох осіб, укладається один договір з одним із співвласників (користувачів) за умови письмової згоди всіх інших співвласників (користувачів), про що робиться відмітка в договорі.”;

абзац четвертий пункту 6 після цифр “10” доповнити словом “та”;

пункт 10 після абзацу дев’ятого доповнити новим абзацом такого змісту:

“У разі наявності вузла обліку природного газу, встановленого для ведення такого обліку в гуртожитку або групі гуртожитків, розрахунки за природний газ здійснюються відповідно до Тимчасового положення про порядок проведення розрахунків за надання населенню послуг з газопостачання в умовах використання лічильників природного газу (будинкових або на групу будинків), затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16 травня 2002 р. № 620 (Офіційний вісник України, 2002 р., № 20, ст. 980).”.

У зв’язку з цим абзаци десятий - тридцять дев’ятий вважати відповідно абзацами одинадцятим - сороковим;

пункт 161 доповнити абзацами такого змісту:

“У разі коли лічильник газу, що встановлений у споживача та перебуває у власності газорозподільного підприємства, визнано в установленому порядку непридатним до подальшої експлуатації та ремонту, демонтаж, транспортування та монтаж нового лічильника газу здійснюються за рахунок зазначеного підприємства. При цьому газорозподільне підприємство встановлює споживачеві новий лічильник газу протягом двох місяців з дня визнання його непридатним до експлуатації та ремонту.

Якщо встановити лічильник газу протягом двох місяців з дня визнання його непридатним до експлуатації та ремонту неможливо, газопостачальне підприємство здійснює розрахунки за спожитий споживачем природний газ відповідно до середньомісячного обсягу споживання природного газу за аналогічний період (опалювальний або міжопалювальний) попереднього року або фактичний період споживання (опалювальний або міжопалювальний), якщо він становить менш як шість місяців.

У разі коли лічильник газу, що перебуває у власності споживача, визнано в установленому порядку непридатним до подальшої експлуатації та ремонту, розрахунки із споживачем здійснюються протягом двох місяців з дня письмового повідомлення газорозподільним підприємством споживачеві про визнання лічильника газу непридатним до експлуатації та ремонту відповідно до середньомісячного обсягу споживання природного газу за аналогічний період (опалювальний або міжопалювальний) попереднього року або фактичний період споживання (опалювальний або міжопалювальний), якщо він становить менш як шість місяців, а в подальшому - відповідно до встановлених норм споживання та вимог Закону України “Про забезпечення комерційного обліку природного газу”.”;

пункт 22 доповнити абзацом такого змісту:

“Особливості встановлення лічильників газу споживачам визначаються Законом України “Про забезпечення комерційного обліку природного газу”.”;

у пункті 28:

абзац дев’ятий викласти в такій редакції:

“повне або часткове припинення газопостачання в опалювальний та міжопалювальний періоди, яке проводиться на підставі письмової заяви споживача, що подається газопостачальному підприємству не пізніше ніж за сім днів до такого припинення, шляхом відключення опалювальних приладів і пристроїв та їх пломбування в установленому порядку;”;

абзац десятий виключити;

абзац одинадцятий викласти в такій редакції:

“проведення перерахунку за надані послуги з газопостачання за відсутності лічильника газу в разі тимчасової відсутності споживача або членів його сім’ї за основним місцем проживання за період не більш як шість місяців за умови подання в місячний строк з моменту закінчення кожного шестимісячного періоду газопостачальному підприємству письмової заяви з відповідними підтвердними документами;”;

пункт 30 доповнити абзацом такого змісту:

“перевіряти стан лічильників газу, а також цілість пломб на них та газових приладах і пристроях, відключених від системи газопостачання.”;

абзац восьмий пункту 33 викласти в такій редакції:

“під час проведення періодичного обстеження димових та вентиляційних каналів на наявність тяги складати відповідний акт або робити відмітку про його проведення в розрахунковій книжці та проводити інструктаж власників приватних будинків щодо дотримання правил техніки безпеки;”;

абзац другий пункту 34 після слова “несвоєчасне” доповнити словами “та/або не в повному обсязі”.

2. У Типовому договорі про надання населенню послуг з газопостачання, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 5 липня 2006 р. № 938:

1) цифри “200_” замінити цифрами “20 __”, а слово “(організації)” виключити;

2) пункт 1 після слів “побутових потреб” доповнити словами “, у тому числі для приготування їжі, підігріву води та опалення житлових приміщень,”;

3) доповнити Типовий договір пунктом 51 такого змісту:

“51. Характеристика газових приладів і пристроїв:

Найменування приладу, пристрою

Тип

Дата встановлення приладу, пристрою

Дата внесення змін до проекту газопостачання (у разі потреби)

У разі заміни або встановлення нових газових приладів і пристроїв, зміни місця їх встановлення оформляється додаток до цього договору, що складається відповідно до цього пункту.”;

4) пункт 11 після слова “цілодобово” доповнити словами “за рахунок експлуатаційних витрат і не входять до обсягу робіт з технічного обслуговування”;

5) пункти 14 і 15 доповнити абзацом такого змісту:

“Інформація про надання споживачу зазначених послуг засвідчується підписами споживача та представника виконавця у відповідному документі (журнал, квитанція, акт).”;

6) пункт 24 доповнити абзацом такого змісту:

“Щороку станом на 1 січня виконавець здійснює перерахунок оплати вартості спожитого природного газу згідно з вимогами Правил газопостачання. Аналогічний перерахунок станом на 1 липня здійснюється за заявою споживача або з ініціативи виконавця.”;

7) пункт 25 доповнити абзацом такого змісту:

“Інформація про наявність пільг

Прізвище, ім’я та по батькові пільговика

Розмір пільги

Підтвердний документ”;

8) у пункті 27:

підпункти 1 і 10 виключити;

підпункти 9 і 11 викласти в такій редакції:

“9) повне або часткове припинення газопостачання в опалювальний та міжопалювальний періоди, яке проводиться на підставі письмової заяви споживача, що подається газопостачальному підприємству не пізніше ніж за сім днів до такого припинення шляхом відключення опалювальних приладів і пристроїв та їх пломбування в установленому порядку;”;

“11) проведення перерахунку за надані послуги з газопостачання за відсутності лічильника газу в разі тимчасової відсутності споживача або членів його сім’ї за основним місцем проживання за період не більш як шість місяців за умови подання в місячний строк з моменту закінчення кожного шестимісячного періоду газопостачальному підприємству письмової заяви з відповідними підтвердними документами.”;

9) у пункті 28:

у підпункті 4 цифри “04” замінити цифрами “104”;

підпункт 11 доповнити абзацом такого змісту:

“звіряння показників фактично використаних у попередньому році та першому півріччі поточного року обсягів природного газу;”;

доповнити пункт підпунктом 12 такого змісту:

“12) знімати фактичні показання лічильника газу.”;

10) у пункті 29:

у підпункті 1:

в абзаці шостому цифри “12” замінити цифрами “11”;

доповнити підпункт абзацами такого змісту:

“самовільного підключення газових приладів і пристроїв споживача до системи газопостачання;

зривання або пошкодження пломб на запірних пристроях, засувках на вводі в будинок, пошкодження або зняття інвентарних заглушок тощо;”;

доповнити пункт підпунктами 7 і 8 такого змісту:

“7) визначати на основі обсягів використання природного газу споживачем у першому півріччі поточного року величину роздрібної ціни на природний газ для споживача на друге півріччя поточного року відповідно до Правил газопостачання;

8) проводити за заявою споживача або з власної ініціативи за підсумками першого півріччя поточного року станом на 1 липня перерахунок розміру оплати споживачем вартості спожитого в першому півріччі поточного року природного газу залежно від обсягу його використання в першому півріччі поточного року за роздрібними цінами, що діяли в першому півріччі поточного року.”;

11) у пункті 30:

підпункт 3 після слова “надавати” доповнити словом “споживачеві”;

у підпункті 5 цифри “9-11” замінити цифрами і словом “9 і 11”;

підпункт 20 викласти в такій редакції:

“20) надавати за власний рахунок у строк, установлений нормативними і технічними документами, послуги з періодичного технічного обслуговування дворових газопроводів, внутрішньобудинкових систем газопостачання, приладів і пристроїв, зазначених у пункті 51 цього договору та/або додатку до нього;”;

доповнити пункт підпунктами 23 і 24 такого змісту:

“23) визначати на основі обсягів використання природного газу споживачем у попередньому році величину роздрібної ціни на природний газ для споживача на поточний рік відповідно до Правил газопостачання;

24) проводити за підсумками року станом на 1 січня перерахунок розміру оплати споживачем вартості спожитого в попередньому році природного газу залежно від обсягу його використання в попередньому році за роздрібними цінами, що діяли в попередньому році, та знімати показання лічильників газу в грудні попереднього року та січні поточного року.”;

12) розділ “Інші умови” виключити.

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі

Навчальні відео: Як користуватись системою

скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: