open Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
Чинна

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до Закону України "Про Національний архівний фонд та архівні установи"

(Відомості Верховної Ради (ВВР), 2013, № 28, ст.302)

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести до Закону України "Про Національний архівний фонд та архівні установи" (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., № 11, ст. 81; 2007 р., № 10, ст. 91; 2011 р., № 23, ст. 160) такі зміни:

1. Статтю 1 після абзацу четвертого доповнити новим абзацом такого змісту:

"експертиза цінності документів - всебічне вивчення документів з метою внесення їх до Національного архівного фонду або вилучення з нього, проведення грошової оцінки документів Національного архівного фонду, віднесення їх до унікальних і встановлення строків зберігання документів, що не підлягають внесенню до Національного архівного фонду".

У зв’язку з цим абзаци п’ятий - сімнадцятий вважати відповідно абзацами шостим - вісімнадцятим.

2. У статті 6:

1) назву викласти в такій редакції:

"Стаття 6. Внесення документів до Національного архівного фонду та вилучення документів з нього";

2) після частини третьої доповнити новою частиною такого змісту:

"Під час проведення експертизи цінності документів експертні комісії керуються типовими та галузевими переліками видів документів з нормативно встановленими строками їх зберігання, затвердженими відповідно до законодавства".

У зв’язку з цим частини четверту - восьму вважати відповідно частинами п’ятою - дев’ятою;

3) після частини п’ятої доповнити новою частиною такого змісту:

"Державні архівні установи та архівні відділи міських рад мають право на отримання в установленому порядку документів юридичних осіб з метою виявлення документів, що підлягають внесенню до Національного архівного фонду, крім тих, що містять інформацію з обмеженим доступом".

У зв’язку з цим частини шосту - дев’яту вважати відповідно частинами сьомою - десятою;

4) у частині сьомій слово "четвертій" замінити словом "п’ятій";

5) частину десяту доповнити новим першим реченням такого змісту:

"Із Національного архівного фонду можуть бути вилучені лише дублетні документи (тотожні за змістом тиражовані примірники одного документа, що зберігаються в одній архівній установі), документи тимчасових строків зберігання, а також документи, документна інформація яких втрачена".

3. Статтю 8 після частини третьої доповнити новою частиною такого змісту:

"Архівні документи, які до 1991 року перебували на державному обліку та зберігалися в державних архівних установах, належать до Національного архівного фонду і є власністю держави".

У зв’язку з цим частини четверту - шосту вважати відповідно частинами п’ятою - сьомою.

4. Частину першу статті 12 викласти в такій редакції:

"Документи Національного архівного фонду незалежно від місця їх зберігання, форми власності на них, виду носія інформації та доступу підлягають обов’язковому державному обліку, що ведеться в порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади у сфері архівної справи і діловодства, з метою здійснення контролю за наявністю документів, їх станом, місцем та умовами зберігання".

5. Частину п’яту статті 13 викласти в такій редакції:

"Вимоги до умов зберігання і порядку ведення обліку архівних документів, контролю за дотриманням цих вимог визначає центральний орган виконавчої влади у сфері архівної справи і діловодства".

6. У частині четвертій статті 22 слова "власник документів Національного архівного фонду" замінити словами "власник архівних документів".

7. У статті 23:

в абзаці п’ятому слово "державний" замінити словом "Державний";

абзац сьомий викласти в такій редакції:

"архівні установи органів місцевого самоврядування".

8. У частині другій статті 27 слово "державний" замінити словом "Державний".

9. У статті 29:

1) назву і частину першу викласти в такій редакції:

"Стаття 29. Архівні установи органів місцевого самоврядування

Архівна установа сільської, селищної, міської ради здійснює централізоване тимчасове зберігання архівних документів, нагромаджених у процесі документування службових, трудових та інших правовідносин юридичних і фізичних осіб, що не належать до Національного архівного фонду";

2) частину четверту виключити.

10. Частину третю статті 31 після слова "фонодокументів" доповнити словами "науково-технічних документів".

11. Частину третю статті 32 викласти в такій редакції:

"У разі ліквідації зазначених юридичних осіб ліквідаційні комісії зобов’язані забезпечити впорядкування та збереженість документів, у тому числі документів з кадрових питань (особового складу), регістрів бухгалтерського обліку, фінансової звітності та інших документів, пов’язаних з обчисленням і сплатою податків і зборів (обов’язкових платежів), нарахуванням і виплатою заробітної плати працівникам, і за погодженням із центральним органом виконавчої влади у сфері архівної справи і діловодства або уповноваженою ним архівною установою визначити місце подальшого зберігання архівних документів цих юридичних осіб".

12. У статті 42:

1) назву викласти в такій редакції:

"Стаття 42. Контроль за дотриманням законодавства про Національний архівний фонд та архівні установи, відповідальність за його порушення";

2) доповнити новою частиною першою такого змісту:

"Центральні державні архіви, місцеві державні архівні установи, архівні відділи міських рад у межах своїх повноважень мають право перевіряти роботу архівних підрозділів і служб діловодства органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності, зокрема об’єднань громадян, релігійних організацій, з метою здійснення контролю за дотриманням законодавства про Національний архівний фонд та архівні установи шляхом проведення планових і позапланових перевірок".

У зв’язку з цим частину першу вважати частиною другою.

II. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування, з одночасним введенням його в дію, крім абзацу третього підпункту 1 пункту 9 розділу I цього Закону, який вводиться в дію через шість місяців з дня набрання чинності цим Законом.

2. Сільським, селищним, міським радам у шестимісячний строк з дня набрання чинності цим Законом в установленому порядку забезпечити функціонування архівних установ відповідно до абзацу третього підпункту 1 пункту 9 розділу I цього Закону.

Президент України

В.ЯНУКОВИЧ

м. Київ
5 липня 2012 року
№ 5068-VI


 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі

Навчальні відео: Як користуватись системою

скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: