open Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
Чинна
                             
                             
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення змін до Закону України

"Про пріоритетні напрями розвитку науки і техніки"
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2011, N 4, ст.23 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
Внести зміни до Закону України "Про пріоритетні напрями
розвитку науки і техніки" ( 2623-14 ) (Відомості Верховної Ради
України, 2001 р., N 48, ст. 253; 2006 р., N 22, ст. 199), виклавши
його в такій редакції:
"З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про пріоритетні напрями розвитку науки і техніки

Цей Закон визначає правові та організаційні засади цілісної
системи формування та реалізації пріоритетних напрямів розвитку
науки і техніки в Україні.
Стаття 1. Законодавство України у сфері прогнозування

та визначення пріоритетів
Правовою основою формування та реалізації пріоритетних
напрямів розвитку науки і техніки є Конституція України
( 254к/96-ВР ), закони України "Про наукову і науково-технічну
діяльність" ( 1977-12 ), "Про державне прогнозування та
розроблення програм економічного і соціального розвитку України"
( 1602-14 ).
Стаття 2. Визначення термінів
У цьому Законі терміни вживаються в такому значенні:
пріоритетні напрями розвитку науки і техніки - науково,
економічно та соціально обґрунтовані напрями науково-технічного
розвитку на довгостроковий період (понад 10 років), яким надається
пріоритетна державна підтримка з метою формування ефективного
сектору наукових досліджень і науково-технічних розробок для
забезпечення конкурентоспроможності вітчизняного виробництва,
сталого розвитку, національної безпеки України та підвищення
якості життя населення;
пріоритетні тематичні напрями наукових досліджень і
науково-технічних розробок - напрями фундаментальних і прикладних
наукових досліджень та науково-технічних розробок, що визначаються
на середньостроковий період (до 5 років) у рамках пріоритетних
напрямів розвитку науки і техніки з метою забезпечення їх
реалізації.
Стаття 3. Пріоритетні напрями розвитку науки і техніки

на період до 2020 року
Визначити пріоритетними напрямами розвитку науки і техніки на
період до 2020 року:
1) фундаментальні наукові дослідження з найбільш важливих
проблем розвитку науково-технічного, соціально-економічного,
суспільно-політичного, людського потенціалу для забезпечення
конкурентоспроможності України у світі та сталого розвитку
суспільства і держави;
2) інформаційні та комунікаційні технології;
3) енергетика та енергоефективність;
4) раціональне природокористування;
5) науки про життя, нові технології профілактики та лікування
найпоширеніших захворювань;
6) нові речовини і матеріали.
Стаття 4. Формування пріоритетних напрямів розвитку науки

і техніки в Україні
Для формування пріоритетних напрямів розвитку науки і техніки
Кабінет Міністрів України із залученням Національної академії наук
України, галузевих академій наук, центральних органів виконавчої
влади розробляє і здійснює державну цільову програму прогнозування
науково-технологічного та інноваційного розвитку України
відповідно до Закону України "Про державні цільові програми"
( 1621-15 ).
Пріоритетні напрями розвитку науки і техніки, підготовлені
згідно з державною цільовою програмою прогнозування
науково-технологічного та інноваційного розвитку України,
обговорюються науковою громадськістю і за рішенням Кабінету
Міністрів України подаються до Верховної Ради України для
корегування пріоритетних напрямів розвитку науки і техніки,
визначених статтею 3 цього Закону, або їх заміни.
До кожного з пріоритетних напрямів розвитку науки і техніки
Кабінетом Міністрів України подаються такі матеріали:
обґрунтування необхідності прийняття пріоритетного напряму,
очікувані результати та їх вплив на економіку України;
оцінка науково-технічного потенціалу та наукових шкіл, які
будуть задіяні в реалізації пріоритетного напряму, оцінка існуючих
об'єктів права інтелектуальної власності та наукових результатів,
що будуть покладені в основу реалізації пріоритетного напряму;
пропозиції до пріоритетних тематичних напрямів наукових
досліджень і науково-технічних розробок, визначення фахівців та
базових наукових установ, що мають здійснювати науково-технічний
супровід пріоритетного напряму;
концепція реалізації пріоритетного напряму та оцінка
фінансових, матеріально-технічних ресурсів, які мають бути
залучені для його реалізації.
Пріоритетні напрями розвитку науки і техніки затверджуються
Верховною Радою України шляхом внесення змін до статті 3 цього
Закону.
Стаття 5. Реалізація пріоритетних напрямів розвитку

науки і техніки
Реалізація пріоритетних напрямів розвитку науки і техніки
забезпечується шляхом розроблення та виконання за визначеними
пріоритетними тематичними напрямами наукових досліджень і
науково-технічних розробок державних цільових програм, державного
замовлення на науково-технічну продукцію, підготовку наукових
кадрів, інформаційне та матеріально-технічне забезпечення наукових
досліджень і науково-технічних розробок.
Перелік пріоритетних тематичних напрямів наукових досліджень
і науково-технічних розробок формується центральним органом
виконавчої влади у сфері наукової і науково-технічної діяльності
за участю інших заінтересованих центральних органів виконавчої
влади, Національної академії наук України та галузевих академій
наук на основі результатів державної цільової програми
прогнозування науково-технологічного та інноваційного розвитку
України і затверджується Кабінетом Міністрів України протягом
шести місяців з дня набрання чинності статтею 3 цього Закону.
Перелік пріоритетних тематичних напрямів наукових досліджень
і науково-технічних розробок за результатами їх реалізації може
корегуватися протягом терміну дії пріоритетних напрямів розвитку
науки і техніки.
Корегування пріоритетних тематичних напрямів наукових
досліджень і науково-технічних розробок здійснює Кабінет Міністрів
України за поданням центрального органу виконавчої влади у сфері
наукової і науково-технічної діяльності.
Обсяги коштів, що спрямовуються на реалізацію кожного з
пріоритетних напрямів розвитку науки і техніки, щорічно
визначаються законом про Державний бюджет України.
Стаття 6. Моніторинг реалізації пріоритетних напрямів

розвитку науки і техніки
З метою забезпечення ефективного управління та своєчасного
внесення змін до здійснюваної науково-технічної політики,
корегування пріоритетних тематичних напрямів наукових досліджень і
науково-технічних розробок, завдань державних цільових програм,
державного замовлення Кабінет Міністрів України організує
системний моніторинг реалізації пріоритетних напрямів науки і
техніки.
Узагальнена інформація про хід реалізації пріоритетних
напрямів та отримані результати щорічно до 1 липня поточного року
подається Кабінетом Міністрів України до Верховної Ради України.
Стаття 7. Прикінцеві положення
1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.
2. Кабінету Міністрів України:
протягом трьох місяців з дня набрання чинності цим Законом
привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим
Законом;
протягом року з дня набрання чинності цим Законом забезпечити
перегляд державних цільових програм та приведення їх у
відповідність із пріоритетними напрямами, визначеними цим
Законом".

Президент України В.ЯНУКОВИЧ
м. Київ, 9 вересня 2010 року

N 2519-VI

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст

Навчальні відео: Як користуватись системою

скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: