open
 • PDF
 • DOC
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Зміст
Нечинна
                             
                             
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
Н А К А З
19.10.2010 N 961
Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

28 жовтня 2010 р.

за N 999/18294
{ Наказ втратив чинність на підставі Наказу

Міністерства освіти і науки, молоді

та спорту

N 1179 ( z1221-11 ) від 12.10.2011 }
Про затвердження Умов прийому

до вищих навчальних закладів України

На виконання статті 18 Закону України "Про вищу освіту"
( 2984-14 ) Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Умови прийому до вищих навчальних закладів
України, що додаються.
2. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства
освіти і науки України від 18.09.2009 N 873 ( z0930-09 ) "Про
затвердження Умов прийому до вищих навчальних закладів України",
зареєстрований у Міністерстві юстиції України 06.10.2009 за
N 930/16946 (зі змінами).
3. Адміністративно-господарському департаменту
(Ворошиловський О.В.) у встановленому порядку зробити відмітку в
архівних справах.
4. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника
Міністра Суліму Є.М.
5. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного
опублікування.
Міністр Д.В.Табачник

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства освіти

і науки України

19.10.2010 N 961
Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

28 жовтня 2010 р.

за N 999/18294

УМОВИ

прийому до вищих навчальних закладів України

I. Загальні положення
1.1. У цих Умовах терміни вживаються у такому значенні: вступне випробування - перевірка рівня знань, умінь та
навичок особи з конкурсного предмета, з навчальної дисципліни за
програмою вищого навчального закладу, рівня здібностей до певного
виду діяльності, що проводиться з метою оцінювання зазначеного
рівня для конкурсного відбору до вищого навчального закладу у
формі зовнішнього незалежного оцінювання, вступного екзамену,
творчого конкурсу або фахового випробування; вступник - особа, яка подала заяву про зарахування до вищого
навчального закладу; конкурсний бал - підсумкова сума балів вступника, до якої
входять результати оцінювання його знань, умінь, навичок,
здібностей з конкурсних предметів, творчих конкурсів, фахових
екзаменів та інші показники, передбачені цими Умовами та правилами
прийому до вищого навчального закладу; конкурсний відбір - процедура відбору вступників на навчання
у вищому навчальному закладі за рейтинговим списком вступників; конкурсний предмет - загальноосвітній предмет, передбачений
цими Умовами, рівень навчальних досягнень з якого враховується при
проведенні конкурсного відбору до вищого навчального закладу; право на зарахування поза конкурсом - право вступника,
передбачене нормативно-правовими актами, на зарахування до вищого
навчального закладу без участі в загальному конкурсі, що
реалізується за умови дотримання вимог, передбачених цими Умовами
та правилами прийому; право першочергового зарахування - право вступника на
зайняття вищої позиції в рейтинговому списку при однаковому з
іншими вступниками конкурсному балі; рейтинговий список вступників - список вступників за
черговістю зарахування на навчання відповідно до цих Умов та
правил прийому до вищого навчального закладу згідно з чинним
законодавством; творчий конкурс - форма вступного випробування, метою якого є
перевірка та оцінювання здібностей особи до творчої діяльності за
напрямами підготовки (спеціальностями) галузей знань: мистецтво,
культура, фізичне виховання, спорт і здоров'я людини, будівництво
і архітектура, журналістика та інформація, видавничо-поліграфічна
справа та спеціальністю "Стоматологія ортопедична" за
освітньо-кваліфікаційним рівнем молодшого спеціаліста; цільовий прийом - прийом на навчання на конкурсній основі
вступників за цільовими направленнями, виданими відповідно до
нормативно-правових актів.
1.2. Ці Умови є обов'язковими для вищих навчальних закладів
незалежно від форм власності та підпорядкування. Підставою для
оголошення прийому для здобуття вищої освіти за
освітньо-кваліфікаційними рівнями молодшого спеціаліста,
бакалавра, спеціаліста, магістра є ліцензія Міністерства освіти і
науки України на надання освітніх послуг, видана в установленому
законодавством України порядку.
1.3. Фінансування підготовки фахівців у вищих навчальних
закладах здійснюється: за рахунок видатків державного та місцевих бюджетів - за
державним замовленням; за рахунок державних пільгових довгострокових кредитів; за рахунок коштів фізичних, юридичних осіб.
1.4. Громадянин України має право безоплатно здобувати вищу
освіту в державних і комунальних навчальних закладах на конкурсній
основі, якщо він раніше не здобув і не здобуває на час проведення
конкурсу відповідного освітньо-кваліфікаційного рівня за кошти
державного чи місцевого бюджету.
1.5. Громадянин України має право безоплатно здобувати вищу
освіту за другим напрямом (спеціальністю) у державних та
комунальних навчальних закладах, якщо він за станом здоров'я
втратив можливість виконувати службові чи посадові обов'язки за
отриманою раніше кваліфікацією, що підтверджується висновками
медико-соціальної експертної комісії.
II. Організація прийому до вищих навчальних закладів
2.1. Організацію прийому вступників до вищого навчального
закладу здійснює приймальна комісія, склад якої затверджується
наказом керівника вищого навчального закладу, який є її головою.
Приймальна комісія діє згідно з положенням про приймальну комісію
вищого навчального закладу, затвердженим його керівником.
2.2. Керівник вищого навчального закладу забезпечує
дотримання законодавства України, в тому числі цих Умов, правил
прийому до вищого навчального закладу, а також відкритість та
прозорість роботи приймальної комісії.
2.3. Вищий навчальний заклад зобов'язаний створити умови для
ознайомлення вступників з ліцензією на здійснення освітньої
діяльності, сертифікатами про акредитацію відповідного напряму
(спеціальності). Правила прийому, відомості про ліцензований обсяг
та обсяг прийому за державним замовленням за кожним напрямом
(спеціальністю) та освітньо-кваліфікаційним рівнем, у тому числі
про кількість місць, що виділені для вступу поза конкурсом та
цільового прийому, повинні оприлюднюватися на інформаційних
стендах приймальної комісії і на офіційному веб-сайті вищого
навчального закладу не пізніше другого робочого дня, наступного
після затвердження/погодження чи отримання відповідних відомостей.
2.4. Усі питання, пов'язані з прийомом до вищого навчального
закладу, вирішуються приймальною комісією на її засіданнях.
Рішення приймальної комісії повинні оприлюднюватися на
інформаційних стендах приймальної комісії і на офіційному
веб-сайті вищого навчального закладу, як правило, в день
прийняття, але не пізніше дня, наступного після прийняття.
2.5. Рішення приймальної комісії, прийняте в межах її
повноважень, є підставою для видання відповідного наказу
керівником вищого навчального закладу.
2.6. Прийом до вищих навчальних закладів на всі
освітньо-кваліфікаційні рівні здійснюється за конкурсом незалежно
від форми власності вищого навчального закладу та джерел
фінансування навчання.
III. Вимоги до рівня освіти вступників
3.1. На навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня
молодшого спеціаліста, бакалавра (спеціаліста, магістра медичного
та ветеринарно-медичного спрямувань) приймаються особи з повною
загальною середньою освітою.
3.2. На навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня
молодшого спеціаліста з одночасним здобуттям повної загальної
середньої освіти за денною формою навчання приймаються особи з
базовою загальною середньою освітою.
3.3. На навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня
спеціаліста приймаються особи, які здобули
освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавра. На навчання для
здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста медичного та
ветеринарно-медичного спрямувань також приймаються особи з повною
загальною середньою освітою.
3.4. На навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня
магістра приймаються особи, які здобули освітньо-кваліфікаційний
рівень бакалавра або спеціаліста. На навчання для здобуття
освітньо-кваліфікаційного рівня магістра медичного та
ветеринарно-медичного спрямувань також приймаються особи з повною
загальною середньою освітою.
3.5. Вищі навчальні заклади мають право приймати на перший
курс (зі скороченим терміном навчання) або другий курс
(з нормативним терміном навчання на вакантні місця) осіб, які
здобули освітньо-кваліфікаційний рівень кваліфікованого робітника,
для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста
за умови вступу на споріднену спеціальність, яка визначається
відповідно до постанов Кабінету Міністрів України від 11.09.2007
N 1117 ( 1117-2007-п ) "Про затвердження Державного переліку
професій з підготовки кваліфікованих робітників у
професійно-технічних навчальних закладах" та від 20.06.2007 N 839
( 839-2007-п ) "Про затвердження переліку спеціальностей, за якими
здійснюється підготовка фахівців у вищих навчальних закладах за
освітньо-кваліфікаційним рівнем молодшого спеціаліста" і
зазначається у правилах прийому до вищого навчального закладу.
3.6. Вищі навчальні заклади мають право приймати на перший
курс (зі скороченим терміном навчання) або на другий (третій) курс
(з нормативним терміном навчання на вакантні місця) осіб, які
здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста, для
здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра (спеціаліста,
магістра медичного та ветеринарно-медичного спрямувань) за умови
вступу на споріднений напрям підготовки, який визначається
відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 20.06.2007
N 839 ( 839-2007-п ) "Про затвердження переліку спеціальностей, за
якими здійснюється підготовка фахівців у вищих навчальних закладах
за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодшого спеціаліста" та
зазначається у правилах прийому до вищого навчального закладу.
IV. Правила прийому до вищого навчального закладу
4.1. Правила прийому до вищого навчального закладу
розробляються відповідно до законодавства України, у тому числі
цих Умов, затверджуються керівником вищого навчального закладу не
пізніше 15 листопада календарного року, що передує року прийому на
навчання вступників, і погоджуються з Міністерством освіти і науки
України.
4.2. Правила прийому до вищого навчального закладу повинні
містити, зокрема: перелік напрямів підготовки (спеціальностей), за якими вищий
навчальний заклад оголошує прийом на навчання; ліцензовані обсяги за кожним напрямом підготовки
(спеціальністю) для кожного освітньо-кваліфікаційного рівня; кількість місць для прийому на навчання зі скороченим
терміном за кожним напрямом підготовки (спеціальністю)
відповідного освітньо-кваліфікаційного рівня; порядок і строки прийому заяв і документів; порядок проведення вступних екзаменів у передбачених цими
Умовами випадках; алгоритм обчислення конкурсного бала вступника; порядок проведення конкурсного відбору та строки зарахування
вступників; порядок подання і розгляду апеляцій на результати вступних
екзаменів, що проведені вищим навчальним закладом; розклад (дні тижня та години) роботи приймальної комісії; кількість місць у гуртожитку та умови надання місць
вступникам.
4.3. Правила прийому до вищого навчального закладу залежно
від статусу, типу та підпорядкування повинні містити: порядок і строки прийому заяв і документів від іноземців та
осіб без громадянства, які перебувають на території України на
законних підставах; перелік конкурсних предметів із зазначенням профільних, з
яких вступники подаватимуть сертифікат Українського центру
оцінювання якості освіти для вступу на основі повної загальної
середньої освіти; перелік конкурсних предметів із зазначенням профільних, з
яких проводяться вступні випробування для прийому на навчання за
освітньо-кваліфікаційним рівнем молодшого спеціаліста на основі
базової загальної середньої освіти; порядок формування конкурсного відбору та перелік додаткових
показників для вступу на навчання за освітньо-кваліфікаційним
рівнем спеціаліста (магістра); порядок проходження медичного огляду вступників до вищих
навчальних закладів, що проводять підготовку фахівців для галузей,
які потребують обов'язкового професійного медичного відбору, або
проходження зазначеного огляду в інших медичних установах; порядок проходження психологічного обстеження, оцінки рівня
фізичної підготовки та медичний огляд військово-лікарською
(лікарсько-льотною) комісією вступників до вищих військових
навчальних закладів та до військових навчальних підрозділів вищих
навчальних закладів, що здійснюють підготовку громадян на посади
осіб офіцерського, сержантського та старшинського складу для
проходження військової служби за контрактом, а також вищих
навчальних закладів, що здійснюють підготовку фахівців для інших
утворених відповідно до законів України військових формувань, а
також органів внутрішніх справ, правоохоронних органів
спеціального призначення та Державної спеціальної служби
транспорту; порядок та форми проведення творчих конкурсів для вступу на
навчання до вищих навчальних закладів, що здійснюють підготовку за
напрямами підготовки (спеціальностями) галузей знань: мистецтво,
культура, фізичне виховання, спорт і здоров'я людини, будівництво
і архітектура, журналістика та інформація, видавничо-поліграфічна
справа та спеціальністю "Стоматологія ортопедична" за
освітньо-кваліфікаційним рівнем молодшого спеціаліста; значення мінімальної кількості балів з кожного предмета у
сертифікаті Українського центру оцінювання якості освіти (вступних
екзаменів), з якими вступник може бути допущений до участі в
конкурсі або зарахований на навчання поза конкурсом, але не нижче
124 балів з непрофільних та профільних предметів (крім випадків,
передбачених абзацом п'ятим пункту 7.1 розділу VII цих Умов); порядок попередньої електронної реєстрації заяв вступників на
участь у конкурсі та наступного подання документів на паперових
носіях.
V. Строки прийому заяв та документів,

конкурсного відбору та зарахування на навчання
5.1. Строки прийому заяв та документів, конкурсного відбору
та зарахування на навчання визначаються правилами прийому до
вищого навчального закладу з дотриманням вимог пунктів 5.2-5.10
цих Умов.
5.2. Прийом заяв та документів від вступників на навчання на
основі базової або повної загальної середньої освіти на денну
форму навчання розпочинається 1 липня.
5.3. Прийом документів від вступників на денну форму навчання
на основі повної загальної середньої освіти закінчується 31 липня,
крім випадків, передбачених пунктами 5.4 та 5.5 цього розділу.
5.4. Прийом документів від осіб, які вступають на основі
повної загальної середньої освіти і мають складати вступні
екзамени у вищих навчальних закладах відповідно до пунктів 8.1-8.4
розділу VIII цих Умов, закінчується 22 липня. Вступні екзамени
проводяться з 23 липня до 31 липня.
5.5. Прийом заяв та документів від осіб, які для вступу на
навчання мають проходити творчі конкурси у вищих навчальних
закладах відповідно до пунктів 7.3, 7.5 розділу VII цих Умов,
закінчується 17 липня. Творчі конкурси проводяться у декілька
сесій з 10 липня до 31 липня.
5.6. Прийом заяв та документів від осіб, які вступають на
навчання на основі базової загальної середньої освіти,
закінчується 22 липня. Вступні екзамени проводяться з 23 липня до
31 липня.
5.7. Рейтинговий список вступників, які вступають на основі
повної загальної середньої освіти, із зазначенням рекомендованих
до зарахування оприлюднюється 1 серпня.
5.8. Строки прийому заяв та документів на навчання та
оприлюднення рейтингового списку вступників, які вступають на
навчання за освітньо-кваліфікаційними рівнями спеціаліста,
магістра (на основі базової або повної вищої освіти), а також за
скороченими термінами відповідно до пунктів 3.5, 3.6 розділу III
цих Умов, визначаються правилами прийому до вищого навчального
закладу до початку навчального року.
5.9. Зарахування вступників здійснюється на основі базової та
повної загальної середньої освіти на денну форму навчання: за державним замовленням не пізніше 10 серпня; за кошти фізичних та юридичних осіб - після зарахування на
місця державного замовлення відповідного напряму (спеціальності),
але не пізніше 25 серпня.
5.10. Строки прийому заяв та документів на навчання без
відриву від виробництва (вечірнє, заочне, екстернат) визначаються
правилами прийому до вищого навчального закладу і становлять не
більше 30 днів. Зарахування проводиться не пізніше ніж через
15 днів після завершення прийому заяв та документів, протягом яких
проводиться конкурсний відбір.
VI. Порядок прийому заяв та документів

для вступу до вищих навчальних закладів
6.1. Вступники особисто подають заяву про вступ до вищого
навчального закладу, в якій вказують напрям підготовки (у разі
вступу на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня
бакалавра) або спеціальність (у разі вступу на навчання для
здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста,
спеціаліста, магістра) та форму навчання.
6.2. При поданні заяви вступник пред'являє особисто: документ державного зразка про раніше здобутий освітній
(освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється
вступ, і додаток до нього; сертифікат (сертифікати) Українського центру оцінювання
якості освіти (для вступників на основі повної загальної середньої
освіти); медичну довідку за формою 086-о ( va302282-99 ); паспорт громадянина України (паспорт громадянина України для
виїзду за кордон, військовий квиток або приписне свідоцтво,
свідоцтво про народження - для осіб, які за віком не мають
паспорта, або інший документ, який засвідчує особу і
громадянство). На вимогу вступника приймальна (відбіркова) комісія засвідчує
копію документа державного зразка про раніше здобутий освітній
(освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється
вступ, і додатка до нього, сертифіката (сертифікатів) Українського
центру оцінювання якості освіти.
6.3. До заяви вступник додає: документ державного зразка про раніше здобутий освітній
(освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється
вступ, і додаток до нього, за особистим вибором оригінали або
копії; сертифікат (сертифікати) Українського центру оцінювання
якості освіти (для вступників на основі повної загальної середньої
освіти), за особистим вибором оригінали або копії; медичну довідку за формою 086-о ( va302282-99 ) або її копію; шість кольорових фотокарток розміром 3х4 см.
6.4. Інші документи або їх копії подаються вступником, якщо
це викликано особливими умовами зарахування за відповідними
напрямами підготовки (спеціальностями), установленими
законодавством, у строки, визначені для прийому документів.
6.5. Вступники мають право подавати сертифікат Українського
центру оцінювання якості освіти, виданий у 2011 році, або
сертифікати чи їх дублікати за 2008, або 2009, або 2010 роки.
6.6. Усі копії документів засвідчуються за оригіналами
приймальною (відбірковою) комісією вищого навчального закладу, до
якого вони подаються, або в установленому законодавством порядку.
6.7. Особи, зазначені у пунктах 8.1-8.4 розділу VIII цих
Умов, подають документи, що засвідчують їх право на складання
вступних екзаменів у вищому навчальному закладі.
6.8. Вступник може подати заяву та документи не більше ніж до
п'яти вищих навчальних закладів України та не більше ніж на три
напрями підготовки (спеціальності) у кожному з них. Кожна подача
заяви та документів фіксується на зворотному боці сертифіката та
засвідчується печаткою приймальної комісії.
6.9. Вступники, які подають сертифікат з кількістю балів з
визначених предметів нижче встановленої цими Умовами та правилами
прийому до вищого навчального закладу мінімальної кількості балів,
на навчання не зараховуються (крім випадків, передбачених абзацом
п'ятим пункту 7.1 розділу VII цих Умов).
6.10. Приймальна комісія здійснює перевірку відповідності
сертифікатів Українського центру оцінювання якості освіти базі
даних цього центру. Письмове підтвердження Українським центром
оцінювання якості освіти невідповідності сертифіката є підставою
для відмови в участі у конкурсі та зарахуванні на навчання
(анулювання наказу про зарахування).
6.11. Приймальна комісія розглядає документи вступників та
приймає рішення про допуск до участі в конкурсному відборі для
вступу на навчання до вищого навчального закладу.
6.12. Факт ознайомлення вступника з правилами прийому,
наявною ліцензією і сертифікатом про акредитацію відповідного
напряму підготовки (спеціальності), а також надання ним згоди на
оприлюднення результатів зовнішнього незалежного оцінювання
(вступних екзаменів) та наявності підстав для вступу поза
конкурсом фіксується в заяві вступника і підтверджується його
особистим підписом.
6.13. При прийнятті на навчання для здобуття
освітньо-кваліфікаційних рівнів спеціаліста, магістра на основі
базової або повної вищої освіти осіб, які подають документ про
здобутий за кордоном освітньо-кваліфікаційний рівень, обов'язковою
є процедура нострифікації документа про здобутий
освітньо-кваліфікаційний рівень, що проводиться Міністерством
освіти і науки України в установленому порядку. Нострифікація цих
документів здійснюється протягом першого року навчання.
VII. Організація і проведення конкурсу
7.1. Приймальні комісії вищих навчальних закладів допускають
до участі у конкурсному відборі для вступу на навчання вступників
на основі повної загальної середньої освіти, які подають
сертифікати Українського центру оцінювання якості освіти (або їх
копії) з відповідних загальноосвітніх предметів: для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого
спеціаліста - не нижче 124 балів з конкурсних предметів; для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра
(спеціаліста, магістра медичного та ветеринарно-медичного
спрямувань) - не нижче 124 балів з конкурсних предметів. Вищий навчальний заклад на окремі напрями підготовки
(спеціальності) може встановити вищу кількість балів сертифіката з
профільних загальноосвітніх предметів, з якими вступник
допускається до участі у конкурсному відборі, для зарахування на
навчання. Вищий навчальний заклад за рішенням приймальної комісії
допускає до участі у конкурсному відборі для вступу на навчання
вступника, який подає сертифікат Українського центру оцінювання
якості освіти, кількість балів якого з одного з непрофільних
загальноосвітніх предметів, визначених правилами прийому до вищого
навчального закладу, нижче 124 балів, за умови, якщо кількість
балів з профільного загальноосвітнього предмета, зазначена у
сертифікаті, становить не нижче 170 балів.
7.2. Для конкурсного відбору осіб, які на основі повної
загальної середньої освіти вступають до вищих навчальних закладів
для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра
(спеціаліста, магістра медичного та ветеринарно-медичного
спрямувань), зараховуються бали сертифіката Українського центру
оцінювання якості освіти (результати вступних екзаменів, творчих
конкурсів) з трьох предметів за переліком, що наведений у
додатку 1. Перший та другий предмети є обов'язковими. Третій
предмет із зазначених у додатку 1 обирається вступником, крім
випадків, коли такий предмет визначений у додатку 1 або рішенням
приймальної комісії вищого навчального закладу. Один або два конкурсних предмети визначаються як профільні.
7.3. Для конкурсного відбору осіб, які на основі повної
загальної середньої освіти вступають на навчання для здобуття
освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста,
зараховуються бали сертифіката Українського центру оцінювання
якості освіти (результати вступних екзаменів, творчих конкурсів) з
двох предметів за переліком, що наведений у додатку 2. Один конкурсний предмет визначається як профільний.
7.4. Для конкурсного відбору осіб, які на основі повної
загальної середньої освіти вступають для здобуття
освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, бакалавра
(спеціаліста, магістра медичного та ветеринарно-медичного
спрямувань), конкурсний бал обчислюється шляхом додавання балів
сертифіката з конкурсних предметів (вступних екзаменів, творчих
конкурсів), середнього бала документа (додатка до документа) про
повну загальну середню освіту та додаткових балів, передбачених
цими Умовами. При цьому середній бал документа про повну загальну
середню освіту обчислюється за 12-бальною шкалою з округленням до
десятих частин бала і переводиться у 200-бальну шкалу за таблицею
відповідності, наведеною у додатку 3. Оцінки з документа про повну
загальну середню освіту, які виставлені за 5-бальною шкалою,
враховуються таким чином: "3" відповідає "6", "4" відповідає "9",
"5" відповідає "12".
7.5. При вступі на навчання на основі повної загальної
середньої освіти подання сертифікатів Українського центру
оцінювання якості освіти з результатами проходження незалежного
оцінювання є обов'язковим, крім випадків, передбачених
пунктами 8.1-8.4 розділу VIII цих Умов.
7.6. При прийомі на навчання на основі здобутого
освітньо-кваліфікаційного рівня для здобуття
освітньо-кваліфікаційних рівнів спеціаліста, магістра, а також при
прийомі на навчання за скороченими термінами підготовки молодшого
спеціаліста, бакалавра перелік показників конкурсного відбору,
строки та порядок проведення фахових випробувань визначаються
правилами прийому до вищого навчального закладу.
7.7. Для вступників на освітньо-кваліфікаційний рівень
магістра на основі базової та повної вищої освіти обов'язковим є
складання вступного екзамену з іноземної мови.
7.8. Зарахування до екстернату проводиться згідно з
Положенням про організацію екстернату у вищих навчальних закладах
України, затвердженим наказом Міністерства освіти від 08.12.95
N 340 ( z0001-96 ), зареєстрованим у Міністерстві юстиції 03.01.96
за N 1/1026.
7.9. Для конкурсного відбору осіб, які на основі базової
загальної середньої освіти вступають на навчання для здобуття
освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста,
зараховуються результати вступних випробувань з двох предметів за
переліком, що наведений у додатку 2. Один конкурсний предмет
визначається як профільний.
7.10. Для конкурсного відбору осіб, які на основі базової
загальної середньої освіти вступають для здобуття
освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, конкурсний
бал обчислюється як сума балів результатів творчих конкурсів,
вступних екзаменів, середнього бала документа про базову загальну
середню освіту та додаткових балів у передбачених цими Умовами
випадках. Середній бал документа про базову середню освіту
обчислюється за 12-бальною шкалою з округленням до десятих бала.
Оцінки з документа про базову загальну середню освіту, які
виставлені за 5-бальною шкалою, враховуються таким чином:
"3" відповідає "6", "4" відповідає "9", "5" відповідає "12".
7.11. Для осіб, які не атестовані з української мови та
літератури, приймальна комісія за умови наявності педагогічних і
науково-педагогічних кадрів може встановлювати вступний екзамен з
мови, оцінки з якої виставлені в документі про освітній
(освітньо-кваліфікаційний) рівень. Результат екзамену оцінюється за шкалою від 100 до 200 балів
і зараховується замість бала сертифіката з української мови та
літератури.
VIII. Допуск до участі у конкурсі

за результатами вступних екзаменів

на основі повної загальної середньої освіти
8.1. Право брати участь у конкурсі за результатами вступних
екзаменів з конкурсних предметів у вищому навчальному закладі або
за результатами зовнішнього незалежного оцінювання за їх вибором
мають особи з обмеженими фізичними можливостями (інваліди I та
II груп, діти-інваліди).
8.2. Право брати участь у конкурсі тільки за результатами
вступних екзаменів з конкурсних предметів у вищому навчальному
закладі в разі їх неучасті у рік вступу в зовнішньому незалежному
оцінюванні мають: військовослужбовці Збройних Сил України, інших утворених
відповідно до законів України військових формувань, а також
правоохоронних органів спеціального призначення та Державної
спеціальної служби транспорту, які проходять військову строкову
службу, - при вступі на денну форму навчання до вищих військових
навчальних закладів та військових навчальних підрозділів вищих
навчальних закладів; громадяни України, звільнені зі строкової військової служби в
рік вступу до вищого навчального закладу; військовослужбовці рядового, сержантського та старшинського
складу, які проходять військову службу за контрактом, - при вступі
на заочну форму навчання; особи, що мають захворювання, вказані в переліку захворювань,
що можуть бути перешкодою для проходження громадянами зовнішнього
незалежного оцінювання, встановленому Міністерством освіти і науки
України та Міністерством охорони здоров'я України, для яких
Український центр оцінювання якості освіти не може забезпечити
проходження незалежного зовнішнього оцінювання навчальних
досягнень.
8.3. Право брати участь у конкурсі за результатами
зовнішнього незалежного оцінювання або за результатами вступних
екзаменів з конкурсних предметів у вищому навчальному закладі за
їх вибором мають особи, які здобули повну загальну середню освіту
у 2007 році і раніше.
8.4. Право брати участь у конкурсі за результатами
зовнішнього незалежного оцінювання або за результатами вступних
екзаменів з конкурсних предметів у вищому навчальному закладі за
їх вибором мають громадяни України, які в рік вступу здобули повну
загальну середню освіту за кордоном.
IX. Проведення вступних екзаменів та творчих конкурсів
9.1. Для проведення відповідно до пунктів 3.1, 3.2
розділу III цих Умов вступних екзаменів для вступників на основі
базової та повної загальної середньої освіти створюються предметні
екзаменаційні комісії. Для проведення фахових випробувань при
вступі на навчання на основі раніше здобутого
освітньо-кваліфікаційного рівня створюються фахові атестаційні
комісії.
9.2. Результати вступних екзаменів та творчих конкурсів для
вступників, які вступають на основі базової загальної середньої
освіти, оцінюються за 12-бальною шкалою. Результати творчого конкурсу оцінюються сумарно за цією
шкалою незалежно від кількості сесій проведення конкурсу.
9.3. Результати вступних екзаменів та творчих конкурсів для
вступників, які вступають на основі повної загальної середньої
освіти, оцінюються за шкалою від 100 до 200 балів. Результати творчого конкурсу оцінюються сумарно за цією
шкалою незалежно від кількості сесій проведення конкурсу.
9.4. Програми творчих конкурсів розробляються і
затверджуються вищими навчальними закладами не пізніше ніж за
чотири місяці до початку прийому документів. Не допускається
введення до творчих конкурсів завдань, що виходять за межі
зазначених програм. Програми творчих конкурсів обов'язково
оприлюднюються на веб-сайтах вищих навчальних закладів.
9.5. Програми фахових випробувань розробляються і
затверджуються вищими навчальними закладами не пізніше ніж за
чотири місяці до початку прийому документів.
9.6. Особи, які без поважних причин не з'явилися на вступні
випробування у визначений розкладом час, особи, знання яких було
оцінено балами нижче встановленого правилами прийому мінімального
рівня, а також особи, які забрали документи після дати закінчення
прийому документів, до участі в наступних вступних випробуваннях
та у конкурсному відборі не допускаються. Перескладання вступних випробувань не допускається.
9.7. Апеляції на результати вступних екзаменів, що проведені
вищим навчальним закладом, розглядає апеляційна комісія цього
вищого навчального закладу, склад та порядок роботи якої
затверджується наказом його керівника.
X. Цільовий прийом до вищих навчальних закладів
10.1. Цільовий прийом організовується: відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від
29.06.99 N 1159 ( 1159-99-п ) "Про підготовку фахівців для роботи
в сільській місцевості"; відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України та
Міністерства оборони України військовослужбовці військової служби
за контрактом рядового, сержантського та старшинського складу,
випускники поточного року військового ліцею та ліцеїв з посиленою
військово-фізичною підготовкою зараховуються до вищих військових
навчальних закладів та військових навчальних підрозділів вищих
навчальних закладів, що здійснюють підготовку громадян для
проходження військової служби за контрактом на посадах осіб
офіцерського, сержантського та старшинського складу.
10.2. Особи, які вступають до вищих навчальних закладів на
підготовку за державним замовленням на умовах цільового прийому
згідно з установленими квотами, додають направлення, видане
відповідними органами освіти Ради міністрів Автономної Республіки
Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських державних
адміністрацій (для закладів I-II рівнів акредитації - відповідними
органами освіти районних, районних у містах Києві та Севастополі
державних адміністрацій), а також міністерствами, іншими
центральними органами виконавчої влади.
10.3. Установлена квота не повинна перевищувати 75 відсотків
обсягу державного замовлення на підготовку фахівців з кожної
спеціальності у вищих сільськогосподарських, 50 відсотків - у
вищих педагогічних та у вищих навчальних закладах залізничного
транспорту, митної служби і 25 відсотків - в інших вищих
навчальних закладах.
10.4. Учасники цільового прийому зараховуються за окремим
конкурсом на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційних рівнів
молодшого спеціаліста, бакалавра (спеціаліста, магістра медичного
та ветеринарно-медичного спрямувань). Конкурс відбувається
відповідно до конкурсного бала, визначеного на загальних засадах
для цієї категорії вступників.
10.5. Особи, які не зараховані на цільові місця за окремим
конкурсом, можуть брати участь у конкурсі на загальних засадах.
XI. Зарахування за співбесідою
11.1. За результатами співбесіди зараховуються до вищого
навчального закладу особи, яким Законом України "Про статус і
соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок
Чорнобильської катастрофи" ( 796-12 ) надане таке право.
11.2. Програму співбесіди із зазначеними категоріями осіб
затверджує голова приймальної комісії.
11.3. Особи, які за наслідками співбесіди не рекомендовані до
зарахування на навчання, мають право брати участь у конкурсі на
загальних засадах, якщо вони подали приймальній комісії
сертифікати Українського центру оцінювання якості освіти.
XII. Зарахування вступників на основі базової

та повної загальної середньої освіти,

які досягли визначних успіхів

у вивченні профільних предметів
12.1. Зараховуються до вищого навчального закладу відповідно
до розділу XV цих Умов за умови подання сертифіката Українського
центру оцінювання якості освіти з кількістю балів не нижче
мінімального рівня для допуску до участі в конкурсному відборі
учасники міжнародних олімпіад за умови, якщо вони вступають на
напрями підготовки, для яких профільним є вступне випробування з
предмета, з якого вони брали участь у міжнародній олімпіаді.
12.2. Призерам (особам, нагородженим дипломами
I-III ступенів) IV етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з
базових предметів та призерам (особам, нагородженим дипломами
I-III ступенів) III етапу Всеукраїнських конкурсів - захистів
науково-дослідницьких робіт учнів - членів Малої академії наук
України до конкурсного бала при вступі на основі повної загальної
середньої освіти зараховується додатковий бал за умови, якщо вони
вступають на напрями підготовки, для яких профільним є вступне
випробування з предмета, з якого вони є призерами, у тому числі: основи інформатики - при вступі на напрями "прикладна
математика", "інформатика", "системний аналіз", "комп'ютерні
науки", "комп'ютерна інженерія", "програмна інженерія"; трудове навчання - при вступі на напрями "технологічна
освіта", "професійна освіта"; основи економіки - при вступі на напрями (спеціальності)
галузі знань "економіка та підприємництво" та напрями "міжнародні
економічні відносини" і "міжнародний бізнес"; основи правознавства - при вступі на напрями (спеціальності)
галузі знань "право" та напрям "міжнародне право"; історія - при вступі на напрями (спеціальності) галузей
знань, для яких профільним визначено предмет "історія України"; біологія з екологією - при вступі на напрями (спеціальності),
для яких профільними визначено предмети "біологія", "хімія".
12.3. Величина додаткового бала встановлюється: особам, нагородженим дипломами I ступеня, - 50 балів; особам, нагородженим дипломами II ступеня, - 40 балів; особам, нагородженим дипломами III ступеня, - 30 балів. Додатковий бал зараховується лише за одною з перелічених вище
підстав.
12.4. Норма, визначена пунктами 12.1-12.2 цього розділу,
поширюється на учасників міжнародних олімпіад, призерів IV етапу
Всеукраїнських учнівських олімпіад та призерів III етапу
Всеукраїнських конкурсів - захистів науково-дослідницьких робіт
учнів - членів Малої академії наук України, що відбулися у
поточному навчальному році, за переліком, визначеним Міністерством
освіти і науки України.
12.5. Особам з числа професійно орієнтованої молоді, які в
рік вступу закінчили підготовчі курси (відділення, факультети
довузівської підготовки) вищого навчального закладу, для вступу на
основі повної загальної середньої освіти до цього вищого
навчального закладу для навчання на природничо-математичних та
інженерно-технічних напрямах підготовки (спеціальностях) при
вступі на відповідний напрям підготовки (спеціальність) даного
вищого навчального закладу додається до 20 балів (до 2 балів - при
вступі на основі базової середньої освіти) за результатами
підсумкової атестації.
12.6. Норма, визначена пунктом 12.5 цього розділу,
поширюється на підготовчі курси, відділення, факультети
довузівської підготовки вищих навчальних закладів, які мають
ліцензію на здійснення підготовки до вступу до вищих навчальних
закладів, обсяг навчальних годин яких складає не менше
150 аудиторних годин та термін навчання - не менше трьох місяців.
XIII. Зарахування поза конкурсом
13.1. Зараховуються поза конкурсом: особи, яким відповідно до Закону України "Про статус
ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" ( 3551-12 )
надане таке право; діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, а
також особи з їх числа віком від 18 до 23 років відповідно до
постанови Кабінету Міністрів України від 05.04.94 N 226
( 226-94-п ) "Про поліпшення виховання, навчання, соціального
захисту та матеріального забезпечення дітей-сиріт і дітей,
позбавлених батьківського піклування" (зі змінами); інваліди I та II груп та діти-інваліди віком до 18 років,
яким не протипоказане навчання за обраним напрямом
(спеціальністю), відповідно до Закону України "Про основи
соціальної захищеності інвалідів в Україні" ( 875-12 ); особи, яким відповідно до Закону України "Про статус і
соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок
Чорнобильської катастрофи" ( 796-12 ) надане таке право; особи, яким відповідно до Закону України "Про підвищення
престижності шахтарської праці" ( 345-17 ) надане таке право; діти, чиї батьки загинули або стали інвалідами на
вугледобувних підприємствах, при вступі на навчання за гірничими
спеціальностями відповідно до Указу Президента України від
19.05.99 N 524 ( 524/99 ) "Про державну допомогу дітям, які
вчаться за гірничими спеціальностями і чиї батьки загинули або
стали інвалідами на вугледобувних підприємствах"; діти військовослужбовців Збройних Сил України, інших
військових формувань, працівників правоохоронних органів, які
загинули під час виконання службових обов'язків, відповідно до
Указу Президента України від 21.02.2002 N 157 ( 157/2002 ) "Про
додаткові заходи щодо посилення турботи про захисників Вітчизни,
їх правового і соціального захисту, поліпшення
військово-патріотичного виховання молоді"; члени сімей шахтарів та гірничорятувальників, які загинули
внаслідок аварії на орендному підприємстві "Шахта імені
О.Ф.Засядька" (постанова Кабінету Міністрів України від 09.01.2008
N 6) ( 6-2008-п ).
13.2. Кількість місць для осіб, визначених у пункті 13.1
цього розділу, установлюється приймальною комісією вищого
навчального закладу за погодженням з Міністерством освіти і науки
України і не повинна бути більше 25 відсотків обсягу державного
замовлення з кожного напряму підготовки (спеціальності),
доведеного вищому навчальному закладу. У випадку встановлення такої квоти зарахування осіб,
визначених пунктом 13.1 цього розділу, відбувається за конкурсом
відповідно до конкурсного бала вступника.
XIV. Право на першочергове зарахування
14.1. Право на першочергове зарахування до вищих навчальних
закладів мають: особи, яким відповідно до Закону України "Про охорону
дитинства" ( 2402-14 ) надане таке право; особи, яким відповідно до Закону України "Про соціальний і
правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей"
( 2011-12 ) надане таке право при вступі до вищих військових
навчальних закладів та військових підрозділів вищих навчальних
закладів; особи, яким відповідно до Закону України "Про основи
соціальної захищеності інвалідів в Україні" ( 875-12 ) надане таке
право; особи, які проживають на території населеного пункту, якому
відповідно до Закону України "Про статус гірських населених
пунктів в Україні" ( 56/95-ВР ) надано статус гірського; особи, яким відповідно до Указу Президента України від
21.02.2002 N 157 ( 157/2002 ) "Про додаткові заходи щодо посилення
турботи про захисників Вітчизни, їх правового і соціального
захисту, поліпшення військово-патріотичного виховання молоді"
надане таке право; особи, яким відповідно до Указу Президента України від
12.09.2007 N 849 ( 849/2007 ) "Про рішення Ради національної
безпеки і оборони України від 4 вересня 2007 року "Про основні
напрями фінансового забезпечення заходів щодо підвищення життєвого
рівня населення у 2008 році" надане таке право; випускники старшої школи (повна загальна середня освіта),
нагороджені золотою або срібною медаллю, при вступі на основі
повної загальної середньої освіти; випускники основної школи, які мають свідоцтво про базову
загальну середню освіту з відзнакою (при вступі на навчання на
основі базової загальної середньої освіти); вступники, яким це право визначено правилами прийому до
вищого навчального закладу.
14.2. Це право надається за інших рівних умов за черговістю,
визначеною пунктом 14.1 цього розділу.
XV. Формування та оприлюднення

рейтингового списку вступників
15.1. Список вступників, які мають цільове направлення,
впорядковується за конкурсним балом від більшого до меншого.
15.2. Рейтинговий список вступників формується за категоріями
в такій послідовності: вступники, які мають право на зарахування поза конкурсом; вступники, рекомендовані до зарахування за результатами
співбесіди; учасники міжнародних олімпіад; вступники, які зараховуються за конкурсом. До рейтингового списку не включаються вступники,
рекомендовані до зарахування на місця цільового прийому.
15.3. У межах кожної зазначеної в пункті 15.2 цього розділу
категорії рейтинговий список впорядковується: за конкурсним балом від більшого до меншого; з урахуванням права на першочергове зарахування при
однаковому конкурсному балі в порядку додержання підстав для його
набуття.
15.4. У рейтинговому списку зазначаються: прізвище, ім'я та по батькові вступника; конкурсний бал вступника; наявність підстав для вступу поза конкурсом; наявність підстав для вступу за результатами співбесіди з
відміткою про результати співбесіди; наявність права на першочергове зарахування.
15.5. Рейтингові списки вступників оприлюднюються шляхом
розміщення на інформаційних стендах приймальної комісії та
веб-сайтах вищих навчальних закладів із зазначенням категорій
списку. Ці списки оновлюються при внесенні змін протягом строку
проведення конкурсного відбору.
XVI. Надання рекомендацій для зарахування
16.1. Приймальна комісія на підставі рейтингового списку
вступників приймає рішення щодо рекомендації до зарахування на
навчання на місця державного замовлення вступників, які
перебувають на вищих позиціях рейтингового списку. Рекомендації до
зарахування вступників на навчання за рахунок коштів фізичних
(юридичних) осіб надаються після завершення зарахування вступників
на місця державного замовлення.
16.2. Приймальна комісія приймає рішення про рекомендування
до зарахування на навчання на місця державного замовлення у три
етапи: у перший, шостий та восьмий дні після останнього дня
прийому заяв.
16.3. Рішення приймальної комісії про рекомендування до
зарахування оприлюднюється в день його прийняття.
16.4. Офіційним повідомленням про надання рекомендацій до
зарахування вважається оприлюднення відповідного рішення на
стендах приймальної комісії вищого навчального закладу. Рекомендованим до зарахування вступникам можуть надсилатись
повідомлення засобами електронного та мобільного зв'язку
відповідно до правил прийому до вищого навчального закладу.
16.5. За рекомендацією органів охорони здоров'я та
соціального захисту населення приймальна комісія вищого
навчального закладу розглядає питання про можливість зарахування
до вищих навчальних закладів понад державне замовлення за
результатами співбесіди з правом навчання за місцем проживання
інвалідів, які неспроможні відвідувати навчальний заклад, а також
створює умови для проходження ними курсу навчання за екстернатною
формою.
XVII. Реалізація права вступників

на вибір місця навчання
17.1. Особи, які беруть участь у конкурсному відборі,
впродовж кількості днів, визначеної пунктами 18.1, 18.2
розділу XVIII цих Умов, після прийняття рішення про рекомендування
до зарахування зобов'язані виконати вимоги для зарахування на
місця державного замовлення: подати оригінали документа про
освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень та додатка до нього,
медичної довідки та сертифікатів Українського центру оцінювання
якості освіти до приймальної комісії вищого навчального закладу,
(відбіркової) комісії структурного підрозділу вищого навчального
закладу.
17.2. При вступі вступника для одночасного навчання за двома
освітньо-професійними програмами за напрямами підготовки або
спеціальностями (в одному або різних вищих навчальних закладах за
різними формами навчання) оригінали документа про освітній
(освітньо-кваліфікаційний) рівень, додатка до нього державного
зразка, а також оригінали сертифіката Українського центру
оцінювання якості освіти зберігаються у вищому навчальному закладі
за місцем навчання за державним замовленням або за рахунок
державних пільгових довгострокових кредитів протягом усього строку
навчання. При одночасному навчанні за двома освітньо-професійними
програмами за напрямами підготовки або спеціальностями за місцем
навчання за кошти фізичних, юридичних осіб зберігаються завірені
копії документа про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень
державного зразка та додатка до нього, копії сертифіката
Українського центру оцінювання якості освіти та медичної довідки.
Зазначені копії документів зберігаються у вищому навчальному
закладі протягом строку навчання разом з оригіналом довідки вищого
навчального закладу, у якому зберігаються оригінали документів.
Довідка видається на вимогу студента вищим навчальним закладом, у
якому зберігаються оригінали вищезазначених документів.
17.3. Особи, які в установлений строк не подали до
приймальної (відбіркової) комісії оригінали документів про
освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, додатка до нього
державного зразка, медичної довідки та сертифікатів Українського
центру оцінювання якості освіти (не виконали вимог для
зарахування), втрачають право зарахування на навчання за державним
замовленням, а також на навчання за рахунок державних пільгових
довгострокових кредитів.
XVIII. Коригування списку рекомендованих до зарахування
18.1. Після завершення першого встановленого строку вибору
вступниками місця навчання (п'ять календарних днів після
оприлюднення першого списку рекомендованих до зарахування)
приймальна комісія вищого навчального закладу здійснює коригування
списку рекомендованих для зарахування осіб: оголошує списки рекомендованих та приймає рішення про
зарахування вступників, які були рекомендовані та виконали вимоги
для зарахування; відкликає надані раніше рекомендації вступникам, які не
виконали вимог для зарахування; формує нові списки рекомендованих осіб з числа вступників,
які не отримували рекомендацію раніше, відповідно до рейтингового
списку вступників на наявні місця.
18.2. Після оприлюднення другого та наступних списків
вступників, рекомендованих до зарахування, встановлюються два дні
для виконання вступниками вимог для зарахування.
18.3. Після виконання всіх вимог вступниками для зарахування
на навчання за державним замовленням у визначених обсягах
формуються списки рекомендованих для зарахування на навчання за
кошти юридичних та фізичних осіб. Вступники, у яких було відкликано рекомендацію для
зарахування на місця державного замовлення, можуть бути
рекомендовані до зарахування на навчання за кошти юридичних та
фізичних осіб. Строки виконання умов для зарахування за кошти юридичних та
фізичних осіб встановлюються приймальною комісією вищого
навчального закладу, але не пізніше 25 серпня.
18.4. Оголошення списків рекомендованих для зарахування
здійснюється відповідно до розділу XVI цих Умов.
XIX. Наказ про зарахування
19.1. Накази про зарахування на навчання видаються керівником
вищого навчального закладу на підставі рішення приймальної комісії
за формою, встановленою Міністерством освіти і науки України, та
оприлюднюються на інформаційному стенді приймальної комісії і
веб-сайті вищого навчального закладу.
19.2. Накази про зарахування на навчання надсилаються до
Міністерства освіти і науки України.
19.3. Рішення щодо зарахування вступника з оплатою його
навчання за рахунок державного пільгового довгострокового кредиту
приймається за заявою вступника, що подається до приймальної
комісії, на підставі результатів участі у конкурсі відповідно до
встановленої вищому навчальному закладу квоти.
XX. Особливості прийому та навчання іноземців та осіб

без громадянства у вищих навчальних закладах України
20.1. Підготовка іноземців та осіб без громадянства
здійснюється згідно із Законом України "Про правовий статус
іноземців та осіб без громадянства" ( 3929-12 ) (із змінами),
Указами Президента України від 25.03.94 N 112 ( 112/94 ) "Про
заходи щодо розвитку економічного співробітництва областей України
з суміжними прикордонними областями Російської Федерації" та від
03.06.94 N 271 ( 271/94 ) "Про заходи щодо розвитку економічного
співробітництва областей України з суміжними областями Республіки
Білорусь і адміністративно-територіальними одиницями Республіки
Молдова", постановами Кабінету Міністрів України від 26.02.93
N 136 ( 136-93-п ) "Про навчання іноземних громадян в Україні"
(із змінами) та від 05.08.98 N 1238 ( 1238-98-п ) "Про
затвердження Положення про прийом іноземців та осіб без
громадянства на навчання до вищих навчальних закладів". Іноземці,
яким надаються державні стипендії за міжнародними договорами,
загальнодержавними програмами, іншими міжнародними зобов'язаннями
України, приймаються на навчання на підставі направлень
Міністерства освіти і науки в межах обсягів державного замовлення.
20.2. Іноземці українського походження, які отримали
направлення на навчання від українських національно-культурних
товариств, при вступі до вищих навчальних закладів України за
напрямами підготовки галузей знань "педагогічна освіта",
"мистецтво", "гуманітарні науки", "журналістика та інформація",
"соціально-політичні науки" користуються такими самими правами на
здобуття освіти, що й громадяни України, у тому числі при вступі
на навчання за державним замовленням. Вони беруть участь у
конкурсі щодо зарахування на таких самих підставах, як і громадяни
України.
20.3. При вступі на інші напрями підготовки (спеціальності)
іноземці українського походження, які отримали направлення на
навчання від українських національно-культурних товариств,
користуються такими самими правами на здобуття освіти, що й
громадяни України, якщо вони були учасниками міжнародних олімпіад
із загальноосвітніх предметів, вступне випробування з яких
визначено вищим навчальним закладом як профільне для вступу на
обраний вступником напрям підготовки (спеціальність).
20.4. Іноземці та особи без громадянства, які постійно
проживають в Україні, а також яким надано статус біженця в
Україні, приймаються до вищих навчальних закладів у порядку,
передбаченому для громадян України.
20.5. Іноземці, які здобули повну загальну середню освіту у
закордонних школах з українською мовою навчання, приймаються до
вищих навчальних закладів України за вступними екзаменами,
передбаченими правилами прийому вищого навчального закладу, у
межах установлених квот за рекомендаціями національних культурних
українських товариств та дипломатичних установ України за
кордоном.
XXI. Особливості прийому до вищих військових

навчальних закладів (військових навчальних

підрозділів вищих навчальних закладів),

інших вищих навчальних закладів, які здійснюють

підготовку фахівців для Збройних Сил України,

Міністерства внутрішніх справ України,

Служби безпеки України, Міністерства з питань

надзвичайних ситуацій та у справах захисту

населення від наслідків Чорнобильської катастрофи,

Державної прикордонної служби
21.1. Особливості прийому (відбору) до вищих військових
навчальних закладів (військових навчальних підрозділів вищих
навчальних закладів), інших вищих навчальних закладів щодо
підготовки громадян для проходження подальшої служби за контрактом
на посадах офіцерського (сержантського, старшинського) або
начальницького складу визначаються нормативно-правовими актами
центральних органів виконавчої влади, які мають у підпорядкуванні
такі заклади, за погодженням з Міністерством освіти і науки
України.
21.2. Строки прийому документів вступників на денну форму
навчання для вступу на навчання до вищих військових навчальних
закладів та військових навчальних підрозділів вищих навчальних
закладів, що здійснюють підготовку громадян для проходження
військової служби за контрактом на посадах осіб офіцерського,
сержантського та старшинського складу, визначаються Міністерством
освіти і науки України та Міністерством оборони України.
21.3. Вищі військові навчальні заклади та військові навчальні
підрозділи вищих навчальних закладів, які здійснюють підготовку
громадян для проходження військової служби за контрактом на
посадах осіб офіцерського, сержантського та старшинського складу у
Збройних Силах України та інших військових формуваннях, утворених
відповідно до законів України, приймають на навчання за
відповідними програмами підготовки осіб, які мають повну загальну
середню освіту та відповідають установленим вимогам проходження
військової служби.
21.4. Вищі військові навчальні заклади та військові навчальні
підрозділи вищих навчальних закладів приймають на навчання
військовослужбовців військової служби за контрактом рядового,
сержантського та старшинського складу за окремим конкурсом на
місця державного замовлення для підготовки фахівців за напрямами
освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра, що визначаються щороку
Міністерством оборони України та Міністерством освіти і науки
України.
21.5. Вступники з числа осіб, які не є військовослужбовцями,
що виявили бажання вступити до вищих військових навчальних
закладів та військових навчальних підрозділів вищих навчальних
закладів, які здійснюють підготовку громадян на посади осіб
офіцерського складу для проходження військової служби за
контрактом, для оформлення особової справи кандидата на навчання
подають заяву до районного (міського) військового комісаріату за
місцем проживання у період з 1 січня до 1 червня року вступу.
Вступники з числа військовослужбовців подають рапорт за командою з
1 лютого до 1 квітня року вступу.
XXII. Додаткове зарахування до вищих навчальних

закладів та зберігання робіт вступників
22.1. Особи, які без поважних причин не приступили до занять
протягом 10 днів від дня їх початку, відраховуються з вищого
навчального закладу. На звільнені при цьому місця може проводитися
додаткове зарахування за конкурсом осіб, які подали сертифікати
Українського центру оцінювання якості освіти (успішно склали
вступні випробування, що проводить вищий навчальний заклад) до
цього чи іншого вищого навчального закладу і не пройшли за
конкурсом на навчання.
22.2. Роботи вступників (у т.ч. аркуші підготовки до усної
відповіді, листки співбесіди), виконані ними на вступних
екзаменах, творчих конкурсах, фахових випробуваннях, співбесідах,
які не прийняті на навчання, зберігаються протягом одного року,
потім знищуються, про що складається акт. Якщо такий вступник
рекомендований до зарахування до іншого навчального закладу за
результатами поточних вступних екзаменів, то його вступні роботи
надсилаються до цього вищого навчального закладу за відповідним
запитом.
XXIII. Забезпечення відкритості та прозорості

при проведенні прийому до вищих навчальних закладів
23.1. На засіданні приймальної комісії мають право бути
присутніми представники засобів масової інформації не більше двох
осіб від одного засобу. Правилами прийому до вищого навчального
закладу може бути визначено порядок акредитації журналістів у
приймальній комісії.
23.2. Громадські організації можуть звернутися до
Міністерства освіти і науки України із заявою про надання їм права
вести спостереження за роботою приймальних комісій. Громадські
організації, яким таке право надано Міністерством освіти і науки
України, можуть направляти на засідання приймальних комісій своїх
спостерігачів. Приймальні комісії зобов'язані створити належні
умови для присутності громадських спостерігачів на своїх
засіданнях, а також надати їм можливість ознайомлення з
документами, які надаються членам комісії до засідання.
23.3. Голова приймальної комісії, як правило, оголошує про
засідання комісії не пізніше дня, що передує дню засідання. В
особливих випадках - не пізніше ніж за три години до початку
засідання. Оголошення разом із проектом порядку денного засідання
оприлюднюється.
23.4. Подання вступником недостовірних персональних даних,
недостовірних відомостей про наявність права на зарахування поза
конкурсом, права на першочергове зарахування, права на зарахування
за співбесідою, про здобуту раніше освіту, про участь в олімпіадах
та конкурсах Малої академії наук України, про проходження
зовнішнього незалежного оцінювання є підставою для відрахування
студента.
23.5. Інформування громадськості про хід подання заяв на
вступ до вищих навчальних закладів III-IV рівнів акредитації
здійснюється за допомогою інформаційної системи "Конкурс".
Приймальні комісії зобов'язані щодобово подавати інформаційні
звіти до системи "Конкурс".
Директор департаменту Я.Я.Болюбаш

Додаток 1

до Умов прийому до вищих

навчальних закладів України

ПЕРЕЛІК

конкурсних предметів та творчих конкурсів

при вступі на основі повної загальної середньої

освіти до вищих навчальних закладів

для навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем

бакалавра (спеціаліста, магістра медичного

та ветеринарно-медичного спрямувань)

---------------------------------------------------------------------------------- Шифр | Найменування галузі | Напрям підготовки | Код напряму | Назва | галузі| знань (напряму) | (спеціальність) | підготовки |предметів та | | | |(спеціальності)| творчих | | | | | конкурсів | ------+---------------------+---------------------+---------------+-------------| 0101 |Педагогічна освіта |дошкільна освіта |6.010101 |українська | | | | |мова та | | | | |література, | | | | |біологія, | | | | |математика | | | | |або історія | | | | |України | ------| |---------------------+---------------+-------------| | |початкова освіта |6.010102 |українська | | | | |мова та | | | | |література, | | | | |математика, | | | | |біологія або | | | | |історія | | | | |України | | |---------------------+---------------+-------------| | |технологічна освіта |6.010103 |українська | | | | |мова та | | | | |література, | | | | |математика, | | | | |фізика або | | | | |хімія | | |---------------------+---------------+-------------| | |професійна освіта |6.010104 |українська | | |(за профілем) | |мова та | | | | |література, | | | | |математика, | | | | |фізика або | | | | |хімія | | |---------------------+---------------+-------------| | |корекційна освіта |6.010105 |українська | | |(за нозологіями) | |мова та | | | | |література, | | | | |біологія, | | | | |іноземна мова| | | | |або історія | | | | |України | | |---------------------+---------------+-------------| | |соціальна педагогіка |6.010106 |українська | | | | |мова та | | | | |література, | | | | |історія | | | | |України, | | | | |іноземна мова| | | | |або біологія | ------+---------------------+---------------------+---------------+-------------| 0102 |Фізичне виховання, |фізичне виховання* |6.010201 |українська | |спорт і здоров'я | | |мова та | ------|людини | | |література, | | | | |біологія, | | | | |творчий | | | | |конкурс | | |---------------------+---------------+-------------| | |спорт |6.010202 |українська | | | | |мова та | | | | |література, | | | | |біологія, | | | | |творчий | | | | |конкурс | | |---------------------+---------------+-------------| | |здоров'я людини* |6.010203 |українська | | | | |мова та | | | | |література, | | | | |біологія, | | | | |творчий | | | | |конкурс | ------+---------------------+---------------------+---------------+-------------| 0201 |Культура |культурологія |6.020101 |українська | | | | |мова та | | | | |література, | | | | |історія | | | | |України, | | | | |іноземна мова| | | | |або географія| | |---------------------+---------------+-------------| | |книгознавство, |6.020102 |українська | | |бібліотекознавство і | |мова та | | |бібліографія | |література, | | | | |історія | | | | |України, | | | | |іноземна мова| | | | |або географія| | |---------------------+---------------+-------------| | |музейна справа |6.020103 |українська | | |та охорона пам'яток | |мова та | | |історії та культури | |література, | | | | |історія | | | | |України, | | | | |географія або| | | | |іноземна мова| | |---------------------+---------------+-------------| | |народна художня |6.020104 |українська | | |творчість | |мова та | | | | |література, | | | | |історія | | | | |України, | | | | |творчий | | | | |конкурс | | |---------------------+---------------+-------------| | |документознавство та |6.020105 |українська | | |інформаційна | |мова та | | |діяльність | |література, | | | | |математика, | | | | |іноземна мова| | | | |або історія | | | | |України | | |---------------------+---------------+-------------| | |менеджмент |6.020106 |українська | | |соціокультурної | |мова та | | |діяльності | |література, | | | | |історія | | | | |України, | | | | |іноземна мова| | | | |або географія| ------+---------------------+---------------------+---------------+-------------| 0202 |Мистецтво |театральне мистецтво |6.020201 |українська | | | | |мова та | | | | |література, | | | | |історія | | | | |України, | | | | |творчий | | | | |конкурс | | |---------------------+---------------+-------------| | |хореографія* |6.020202 |українська | | | | |мова та | | | | |література, | | | | |історія | | | | |України, | | | | |творчий | | | | |конкурс | | |---------------------+---------------+-------------| | |кіно-, |6.020203 |українська | | |телемистецтво | |мова та | | | | |література, | | | | |історія | | | | |України, | | | | |творчий | | | | |конкурс | | |---------------------+---------------+-------------| | |музичне мистецтво* |6.020204 |українська | | | | |мова та | | | | |література, | | | | |історія | | | | |України, | | | | |творчий | | | | |конкурс | | |---------------------+---------------+-------------| | |образотворче |6.020205 |українська | | |мистецтво* | |мова та | | | | |література, | | | | |історія | | | | |України, | | | | |творчий | | | | |конкурс | | |---------------------+---------------+-------------| | |реставрація творів |6.020206 |українська | | |мистецтва | |мова та | | | | |література, | | | | |історія | | | | |України, | | | | |творчий | | | | |конкурс | | |---------------------+---------------+-------------| | |дизайн* |6.020207 |українська | | | | |мова та | | | | |література, | | | | |історія | | | | |України, | | | | |творчий | | | | |конкурс | | |---------------------+---------------+-------------| | |декоративно-прикладне|6.020208 |українська | | |мистецтво | |мова та | | | | |література, | | | | |історія | | | | |України, | | | | |творчий | | | | |конкурс | | |---------------------+---------------+-------------| | |естрадно-циркове |6.020209 |українська | | |мистецтво | |мова та | | | | |література, | | | | |історія | | | | |України, | | | | |творчий | | | | |конкурс | | |---------------------+---------------+-------------| | |фотомистецтво |6.020211 |українська | | | | |мова та | | | | |література, | | | | |хімія, | | | | |творчий | | | | |конкурс | ------+---------------------+---------------------+---------------+-------------| 0203 |Гуманітарні науки |філософія* |6.020301 |українська | | | | |мова та | | | | |література, | | | | |історія | | | | |України, | | | | |математика | | | | |або іноземна | | | | |мова | | |---------------------+---------------+-------------| | |історія* |6.020302 |українська | | | | |мова та | | | | |література, | | | | |історія | | | | |України, | | | | |іноземна мова| | | | |або географія| | |---------------------+---------------+-------------| | |філологія* |6.020303 |українська | | | | |мова та | | | | |література, | | | | |іноземна мова| | | | |або російська| | | | |мова (за | | | | |профілем), | | | | |історія | | | | |України | ------+---------------------+---------------------+---------------+-------------| 0301 |Соціально-політичні |соціологія |6.030101 |українська | |науки | | |мова та | | | | |література, | | | | |історія | | | | |України, | | | | |математика | | | | |або іноземна | | | | |мова | | |---------------------+---------------+-------------| | |психологія* |6.030102 |українська | | | | |мова та | | | | |література, | | | | |біологія, | | | | |історія | | | | |України або | | | | |іноземна мова| | |---------------------+---------------+-------------| | |практична психологія*|6.030103 |українська | | | | |мова та | | | | |література, | | | | |біологія, | | | | |історія | | | | |України або | | | | |іноземна мова| | |---------------------+---------------+-------------| | |політологія* |6.030104 |українська | | | | |мова та | | | | |література, | | | | |історія | | | | |України, | | | | |іноземна мова| | | | |або географія| ------+---------------------+---------------------+---------------+-------------| 0302 |Міжнародні відносини |міжнародні відносини |6.030201 |українська | | | | |мова та | | | | |література, | | | | |іноземна | | | | |мова, | | | | |історія | | | | |України або | | | | |географія | | |---------------------+---------------+-------------| | |міжнародне право |6.030202 |українська | | | | |мова та | | | | |література, | | | | |іноземна | | | | |мова, | | | | |історія | | | | |України або | | | | |географія | | |---------------------+---------------+-------------| | |міжнародні економічні|6.030203 |українська | | |відносини | |мова та | | | | |література, | | | | |математика, | | | | |іноземна мова| | | | |або географія| | |---------------------+---------------+-------------| | |міжнародна інформація|6.030204 |українська | | | | |мова та | | | | |література, | | | | |іноземна | | | | |мова, | | | | |історія | | | | |України або | | | | |математика | | |---------------------+---------------+-------------| | |країнознавство |6.030205 |українська | | | | |мова та | | | | |література, | | | | |географія, | | | | |історія | | | | |України або | | | | |іноземна мова| | |---------------------+---------------+-------------| | |міжнародний бізнес |6.030206 |українська | | | | |мова та | | | | |література, | | | | |математика, | | | | |іноземна мова| | | | |або історія | | | | |України | ------+---------------------+---------------------+---------------+-------------| 0303 |Журналістика та |журналістика |6.030301 |українська | |інформація | | |мова та | | | | |література, | | | | |історія | | | | |України, | | | | |творчий | | | | |конкурс | | |---------------------+---------------+-------------| | |реклама і зв'язки з |6.030302 |українська | | |громадськістю (за | |мова та | | |видами діяльності) | |література, | | | | |історія | | | | |України, | | | | |іноземна мова| | | | |або географія| | |---------------------+---------------+-------------| | |видавнича справа та |6.030303 |українська | | |редагування | |мова та | | | | |література, | | | | |історія | | | | |України, | | | | |іноземна мова| | | | |або | | | | |математика | ------+---------------------+---------------------+---------------+-------------| 0304 |Право |право |6.030401 |українська | | | | |мова та | | | | |література, | | | | |історія | | | | |України, | | | | |іноземна мова| | | | |або | | | | |математика | | |---------------------+---------------+-------------| | |правознавство* |6.030402 |українська | | | | |мова та | | | | |література, | | | | |історія | | | | |України, | | | | |іноземна мова| | | | |або | | | | |математика | ------+---------------------+---------------------+---------------+-------------| 0305 |Економіка та |економічна теорія |6.030501 |українська | |підприємництво | | |мова та | | | | |література, | | | | |математика, | | | | |історія | | | | |України або | | | | |географія | | |---------------------+---------------+-------------| | |економічна |6.030502 |українська | | |кібернетика | |мова та | | | | |література, | | | | |математика, | | | | |історія | | | | |України або | | | | |географія | | |---------------------+---------------+-------------| | |міжнародна економіка |6.030503 |українська | | | | |мова та | | | | |література, | | | | |математика, | | | | |іноземна мова| | | | |або географія| | |---------------------+---------------+-------------| | |економіка |6.030504 |українська | | |підприємства | |мова та | | | | |література, | | | | |математика, | | | | |історія | | | | |України або | | | | |географія | | |---------------------+---------------+-------------| | |управління персоналом|6.030505 |українська | | |та економіка праці | |мова та | | | | |література, | | | | |математика, | | | | |історія | | | | |України або | | | | |географія | | |---------------------+---------------+-------------| | |прикладна статистика |6.030506 |українська | | | | |мова та | | | | |література, | | | | |математика, | | | | |історія | | | | |України або | | | | |географія | | |---------------------+---------------+-------------| | |маркетинг |6.030507 |українська | | | | |мова та | | | | |література, | | | | |математика, | | | | |історія | | | | |України або | | | | |географія | | |---------------------+---------------+-------------| | |фінанси і кредит |6.030508 |українська | | | | |мова та | | | | |література, | | | | |математика, | | | | |історія | | | | |України або | | | | |географія | | |---------------------+---------------+-------------| | |облік і аудит |6.030509 |українська | | | | |мова та | | | | |література, | | | | |математика, | | | | |історія | | | | |України або | | | | |географія | | |---------------------+---------------+-------------| | |товарознавство і |6.030510 |українська | | |торговельне | |мова та | | |підприємництво | |література, | | | | |математика, | | | | |географія або| | | | |хімія | ------+---------------------+---------------------+---------------+-------------| 0306 |Менеджмент і |менеджмент |6.030601 |українська | |адміністрування | | |мова та | | | | |література, | | | | |математика, | | | | |географія або| | | | |іноземна мова| ------+---------------------+---------------------+---------------+-------------| 0401 |Природничі науки |хімія* |6.040101 |українська | | | | |мова та | | | | |література, | | | | |хімія, | | | | |фізика або | | | | |математика | | |---------------------+---------------+-------------| | |біологія* |6.040102 |українська | | | | |мова та | | | | |література, | | | | |біологія, | | | | |фізика або | | | | |хімія | | |---------------------+---------------+-------------| | |геологія* |6.040103 |українська | | | | |мова та | | | | |література, | | | | |географія, | | | | |хімія або | | | | |фізика | | |---------------------+---------------+-------------| | |географія* |6.040104 |українська | | | | |мова та | | | | |література, | | | | |географія, | | | | |історія | | | | |України або | | | | |математика | | |---------------------+---------------+-------------| | |гідрометеорологія |6.040105 |українська | | | | |мова та | | | | |література, | | | | |географія, | | | | |математика | | | | |або фізика | | |---------------------+---------------+-------------| | |екологія, охорона |6.040106 |українська | | |навколишнього | |мова та | | |середовища та | |література, | | |збалансоване | |математика, | | |природокористування* | |хімія або | | | | |географія | ------+---------------------+---------------------+---------------+-------------| 0402 |Фізико-математичні |математика* |6.040201 |українська | |науки | | |мова та | | | | |література, | | | | |математика, | | | | |фізика або | | | | |іноземна мова| | |---------------------+---------------+-------------| | |механіка |6.040202 |українська | | | | |мова та | | | | |література, | | | | |математика, | | | | |фізика або | | | | |іноземна мова| | |---------------------+---------------+-------------| | |фізика* |6.040203 |українська | | | | |мова та | | | | |література, | | | | |фізика, | | | | |математика | | | | |або хімія | | |---------------------+---------------+-------------| | |прикладна фізика* |6.040204 |українська | | | | |мова та | | | | |література, | | | | |фізика, | | | | |математика | | | | |або хімія | | |---------------------+---------------+-------------| | |статистика |6.040205 |українська | | | | |мова та | | | | |література, | | | | |математика, | | | | |фізика або | | | | |іноземна мова| | |---------------------+---------------+-------------| | |астрономія |6.040206 |українська | | | | |мова та | | | | |література, | | | | |фізика, | | | | |математика | | | | |або хімія | ------+---------------------+---------------------+---------------+-------------| 0403 |Системні науки та |прикладна математика |6.040301 |українська | |кібернетика | | |мова та | | | | |література, | | | | |математика, | | | | |фізика або | | | | |іноземна мова| | |---------------------+---------------+-------------| | |інформатика* |6.040302 |українська | | | | |мова та | | | | |література, | | | | |математика, | | | | |фізика або | | | | |іноземна мова| | |---------------------+---------------+-------------| | |системний аналіз |6.040303 |українська | | | | |мова та | | | | |література, | | | | |математика, | | | | |фізика або | | | | |іноземна мова| ------+---------------------+---------------------+-----------------------------| 0501 |Інформатика та |комп'ютерні науки |6.050101 |українська | |обчислювальна техніка| | |мова та | | | | |література, | | | | |математика, | | | | |фізика або | | | | |іноземна | | | | |мова | | |---------------------+----------------+------------| | |комп'ютерна інженерія|6.050102 |українська | | | | |мова та | | | | |література, | | | | |математика, | | | | |фізика або | | | | |іноземна | | | | |мова | | |---------------------+----------------+------------| | |програмна інженерія |6.050103 |українська | | | | |мова та | | | | |література, | | | | |математика, | | | | |фізика або | | | | |іноземна | | | | |мова | ------+---------------------+---------------------+----------------+------------| 0502 |Автоматика та |системна інженерія |6.050201 |українська | |управління | | |мова та | | | | |література, | | | | |математика, | | | | |фізика або | | | | |іноземна | | | | |мова | | |---------------------+----------------+------------| | |автоматизація та |6.050202 |українська | | |комп'ютерно- | |мова та | | |інтегровані | |література, | | |технології | |математика, | | | | |фізика або | | | | |іноземна | | | | |мова | ------+---------------------+---------------------+----------------+------------| 0503 |Розробка корисних |гірництво |6.050301 |українська | |копалин | | |мова та | | | | |література, | | | | |математика, | | | | |фізика або | | | | |географія | | |---------------------+----------------+------------| | |торфова справа |6.050302 |українська | | | | |мова та | | | | |література, | | | | |математика, | | | | |фізика або | | | | |географія | | |---------------------+----------------+------------| | |переробка корисних |6.050303 |українська | | |копалин | |мова та | | | | |література, | | | | |математика, | | | | |фізика або | | | | |хімія | | |---------------------+----------------+------------| | |нафтогазова справа |6.050304 |українська | | | | |мова та | | | | |література, | | | | |математика, | | | | |фізика або | | | | |хімія | ------+---------------------+---------------------+----------------+------------| 0504 |Металургія та |металургія |6.050401 |українська | |матеріалознавство | | |мова та | | | | |література, | | | | |математика, | | | | |фізика або | | | | |хімія | | |---------------------+----------------+------------| | |ливарне виробництво |6.050402 |українська | | | | |мова та | | | | |література, | | | | |математика, | | | | |фізика або | | | | |хімія | | |---------------------+----------------+------------| | |інженерне |6.050403 |українська | | |матеріалознавство | |мова та | | | | |література, | | | | |математика, | | | | |фізика або | | | | |хімія | ------+---------------------+---------------------+----------------+------------| 0505 |Машинобудування та |прикладна механіка |6.050501 |українська | |матеріалообробка | | |мова та | | | | |література, | | | | |математика, | | | | |фізика або | | | | |хімія | | |---------------------+----------------+------------| | |інженерна механіка |6.050502 |українська | | | | |мова та | | | | |література, | | | | |математика, | | | | |фізика або | | | | |хімія | | |---------------------+----------------+------------| | |машинобудування |6.050503 |українська | | | | |мова та | | | | |література, | | | | |математика, | | | | |фізика або | | | | |хімія | | |---------------------+----------------+------------| | |зварювання |6.050504 |українська | | | | |мова та | | | | |література, | | | | |математика, | | | | |фізика або | | | | |хімія | ------+---------------------+---------------------+----------------+------------| 0506 |Енергетика та |теплоенергетика |6.050601 |українська | |енергетичне | | |мова та | |машинобудування | | |література, | | | | |математика, | | | | |фізика або | | | | |хімія | | |---------------------+----------------+------------| | |гідроенергетика |6.050602 |українська | | | | |мова та | | | | |література, | | | | |математика, | | | | |фізика або | | | | |географія | | |---------------------+----------------+------------| | |атомна енергетика |6.050603 |українська | | | | |мова та | | | | |література, | | | | |математика, | | | | |фізика або | | | | |хімія | | |---------------------+----------------+------------| | |енергомашинобудування|6.050604 |українська | | | | |мова та | | | | |література, | | | | |математика, | | | | |фізика або | | | | |хімія | ------+---------------------+---------------------+----------------+------------| 0507 |Електротехніка та |електротехніка та |6.050701 |українська | |електромеханіка |електротехнології | |мова та | | | | |література, | | | | |математика, | | | | |фізика або | | | | |хімія | | |---------------------+----------------+------------| | |електромеханіка |6.050702 |українська | | | | |мова та | | | | |література, | | | | |математика, | | | | |фізика або | | | | |хімія | ------+---------------------+---------------------+----------------+------------| 0508 |Електроніка |мікро- та |6.050801 |українська | | |наноелектроніка | |мова та | | | | |література, | | | | |фізика, | | | | |математика | | | | |або хімія | | |---------------------+----------------+------------| | |електронні пристрої |6.050802 |українська | | |та системи | |мова та | | | | |література, | | | | |фізика, | | | | |математика | | | | |або хімія | | |---------------------+----------------+------------| | |акустотехніка |6.050803 |українська | | | | |мова та | | | | |література, | | | | |фізика, | | | | |математика | | | | |або іноземна| | | | |мова | ------+---------------------+---------------------+----------------+------------| 0509 |Радіотехніка, |радіотехніка |6.050901 |українська | |радіоелектронні | | |мова та | |апарати та зв'язок | | |література, | | | | |фізика, | | | | |математика | | | | |або іноземна| | | | |мова | | |---------------------+----------------+------------| | |радіоелектронні |6.050902 |українська | | |апарати | |мова та | | | | |література, | | | | |фізика, | | | | |математика | | | | |або іноземна| | | | |мова | | |---------------------+----------------+------------| | |телекомунікації |6.050903 |українська | | | | |мова та | | | | |література, | | | | |математика, | | | | |фізика або | | | | |іноземна | | | | |мова | | |---------------------+----------------+------------| | |мережі та системи |6.090504 |українська | | |поштового зв'язку | |мова та | | | | |література, | | | | |математика, | | | | |фізика або | | | | |географія | ------+---------------------+---------------------+----------------+------------| 0510 |Метрологія, |метрологія та |6.051001 |українська | |вимірювальна техніка |інформаційно- | |мова та | |та інформаційно- |вимірювальні | |література, | |вимірювальні |технології | |математика, | |технології | | |фізика або | | | | |хімія | | |---------------------+----------------+------------| | |метрологія, |6.051002 |українська | | |стандартизація та | |мова та | | |сертифікація | |література, | | | | |математика, | | | | |фізика або | | | | |хімія | | |---------------------+----------------+------------| | |приладобудування |6.051003 |українська | | | | |мова та | | | | |література, | | | | |фізика, | | | | |математика | | | | |або хімія | | |---------------------+----------------+------------| | |оптотехніка |6.051004 |українська | | | | |мова та | | | | |література, | | | | |фізика, | | | | |математика | | | | |або хімія | ------+---------------------+---------------------+----------------+------------| 0511 |Авіаційна та ракетно-|авіа- і |6.051101 |українська | |космічна техніка |ракетобудування | |мова та | | | | |література, | | | | |математика, | | | | |фізика або | | | | |іноземна | | | | |мова | | |---------------------+----------------+------------| | |двигуни та |6.051102 |українська | | |енергетичні установки| |мова та | | |літальних апаратів | |література, | | | | |математика, | | | | |фізика або | | | | |хімія | | |---------------------+----------------+------------| | |авіоніка |6.051103 |українська | | | | |мова та | | | | |література, | | | | |математика, | | | | |фізика або | | | | |іноземна | | | | |мова | ------+---------------------+---------------------+----------------+------------| 0512 |Морська техніка |суднобудування та |6.051201 |українська | | |океанотехніка | |мова та | | | | |література, | | | | |математика, | | | | |фізика або | | | | |іноземна | | | | |мова | ------+---------------------+---------------------+----------------+------------| 0513 |Хімічна технологія та|хімічна технологія |6.051301 |українська | |інженерія | | |мова та | | | | |література, | | | | |хімія, | | | | |математика | | | | |або фізика | | |---------------------+----------------+------------| | |хімічна інженерія |6.051302 |українська | | | | |мова та | | | | |література, | | | | |хімія, | | | | |математика | | | | |або фізика | ------+---------------------+---------------------+----------------+------------| 0514 |Біотехнологія |біотехнологія |6.051401 |українська | | | | |мова та | | | | |література, | | | | |хімія, | | | | |біологія або| | | | |математика | | |---------------------+----------------+------------| | |біомедична інженерія |6.051402 |українська | | | | |мова та | | | | |література, | | | | |фізика, | | | | |математика | | | | |або хімія | ------+---------------------+---------------------+----------------+------------| 0515 |Видавничо- |видавничо- |6.051501 |українська | |поліграфічна справа |поліграфічна справа | |мова та | | | | |література, | | | | |математика, | | | | |фізика або | | | | |хімія | ------+---------------------+---------------------+----------------+------------| 0516 |Текстильна та легка |технологія та дизайн |6.051601 |українська | |промисловість |текстильних | |мова та | | |матеріалів | |література, | | | | |математика, | | | | |хімія або | | | | |фізика | | |---------------------+----------------+------------| | |технологія виробів |6.051602 |українська | | |легкої промисловості | |мова та | | | | |література, | | | | |математика, | | | | |хімія або | | | | |біологія | ------+---------------------+---------------------+----------------+------------| 0517 |Харчова промисловість|харчові технології та|6.051701 |українська | |та переробка |інженерія | |мова та | |сільськогосподарської| | |література, | |продукції | | |математика, | | | | |хімія або | | | | |фізика | ------+---------------------+---------------------+----------------+------------| 0518 |Оброблювання деревини|деревооброблювальні |6.051801 |українська | | |технології | |мова та | | | | |література, | | | | |математика, | | | | |фізика або | | | | |хімія | ------+---------------------+---------------------+----------------+------------| 0601 |Будівництво та |будівництво |6.060101 |українська | |архітектура | | |мова та | | | | |література, | | | | |математика, | | | | |фізика або | | | | |хімія | | |---------------------+----------------+------------| | |архітектура |6.060102 |українська | | | | |мова та | | | | |література, | | | | |математика, | | | | |творчий | | | | |конкурс | | |---------------------+----------------+------------| | |гідротехніка (водні |6.060103 |українська | | |ресурси) | |мова та | | | | |література, | | | | |математика, | | | | |фізика або | | | | |хімія | ------+---------------------+---------------------+----------------+------------| 0701 |Транспорт і |транспортні |6.070101 |українська | |транспортна |технології (за видами| |мова та | |інфраструктура |транспорту) | |література, | | | | |математика, | | | | |фізика або | | | | |іноземна | | | | |мова | | |---------------------+----------------+------------| | |аеронавігація |6.070102 |українська | | | | |мова та | | | | |література, | | | | |математика, | | | | |фізика або | | | | |іноземна | | | | |мова | | |---------------------+----------------+------------| | |обслуговування |6.070103 |українська | | |повітряних суден | |мова та | | | | |література, | | | | |математика, | | | | |фізика або | | | | |іноземна | | | | |мова | | |---------------------+----------------+------------| | |морський та річковий |6.070104 |українська | | |транспорт | |мова та | | | | |література, | | | | |математика, | | | | |фізика або | | | | |іноземна | | | | |мова | | |---------------------+----------------+------------| | |рухомий склад |6.070105 |українська | | |залізниць | |мова та | | | | |література, | | | | |математика, | | | | |фізика або | | | | |іноземна | | | | |мова | | |---------------------+----------------+------------| | |автомобільний |6.070106 |українська | | |транспорт | |мова та | | | | |література, | | | | |математика, | | | | |фізика або | | | | |іноземна | | | | |мова | | |---------------------+----------------+------------| | |системи забезпечення |6.070107 |українська | | |руху поїздів | |мова та | | | | |література, | | | | |математика, | | | | |фізика або | | | | |іноземна | | | | |мова | | |---------------------+----------------+------------| | |залізничні споруди та|6.070108 |українська | | |колійне господарство | |мова та | | | | |література, | | | | |математика, | | | | |фізика або | | | | |іноземна | | | | |мова | ------+---------------------+---------------------+----------------+------------| 0801 |Геодезія та |геодезія, картографія|6.080101 |українська | |землеустрій |та землеустрій | |мова та | | | | |література, | | | | |географія, | | | | |історія | | | | |України або | | | | |математика | ------+---------------------+---------------------+----------------+------------| 0901 |Сільське господарство|агрономія |6.090101 |українська | |і лісництво | | |мова та | | | | |література, | | | | |біологія, | | | | |хімія або | | | | |математика | | |---------------------+----------------+------------| | |технологія |6.090102 |українська | | |виробництва і | |мова та | | |переробки продукції | |література, | | |тваринництва | |біологія, | | | | |математика | | | | |або фізика | | |---------------------+----------------+------------| | |лісове і садово- |6.090103 |українська | | |паркове господарство | |мова та | | | | |література, | | | | |математика, | | | | |біологія або| | | | |іноземна | | | | |мова | | |---------------------+----------------+------------| | |лісозаготівля |6.090104 |українська | | | | |мова та | | | | |література, | | | | |математика, | | | | |фізика або | | | | |іноземна | | | | |мова | | |---------------------+----------------+------------| | |захист рослин |6.090105 |українська | | | | |мова та | | | | |література, | | | | |біологія, | | | | |хімія або | | | | |математика | ------+---------------------+---------------------+----------------+------------| 0902 |Рибне господарство та|водні біоресурси та |6.090201 |українська | |аквакультура |аквакультура | |мова та | | | | |література, | | | | |біологія, | | | | |математика | | | | |або | | | | |географія | | |---------------------+----------------+------------| | |рибальство |6.090202 |українська | | | | |мова та | | | | |література, | | | | |біологія, | | | | |математика | | | | |або | | | | |географія | ------+---------------------+---------------------+----------------+------------| 1001 |Техніка та енергетика|енергетика та |6.100101 |українська | |аграрного виробництва|електротехнічні | |мова та | | |системи в | |література, | | |агропромисловому | |математика, | | |комплексі | |фізика або | | | | |іноземна | | | | |мова | | |---------------------+----------------+------------| | |процеси, машини та |6.100102 |українська | | |обладнання | |мова та | | |агропромислового | |література, | | |виробництва | |математика, | | | | |фізика або | | | | |іноземна | | | | |мова | ------+---------------------+---------------------+----------------+------------| 1101 |Ветеринарія |ветеринарна медицина |6.110101 |українська | | | | |мова та | | | | |література, | | | | |біологія, | | | | |хімія або | | | | |фізика | ------+---------------------+---------------------+----------------+------------| 1201 |Медицина |сестринська справа |6.120101 |українська | | | | |мова та | | | | |література, | | | | |біологія, | | | | |хімія або | | | | |фізика | | |---------------------+----------------+------------| | |лабораторна |6.120102 |українська | | |діагностика | |мова та | | | | |література, | | | | |біологія, | | | | |фізика або | | | | |математика | ------+---------------------+---------------------+----------------+------------| 1202 |Фармація |фармація |6.120201 |українська | | | | |мова та | | | | |література, | | | | |хімія, | | | | |біологія або| | | | |фізика | ------+---------------------+---------------------+----------------+------------| 1301 |Соціальне |соціальна допомога |6.130101 |українська | |забезпечення | | |мова та | | | | |література, | | | | |історія | | | | |України, | | | | |географія | | | | |або іноземна| | | | |мова | | |---------------------+----------------+------------| | |соціальна робота |6.130102 |українська | | | | |мова та | | | | |література, | | | | |історія | | | | |України, | | | | |географія | | | | |або іноземна| | | | |мова | ------+---------------------+---------------------+----------------+------------| 1401 |Сфера обслуговування |готельно-ресторанна |6.140101 |українська | | |справа | |мова та | | | | |література, | | | | |іноземна | | | | |мова, | | | | |географія | | | | |або історія | | | | |України | | |---------------------+----------------+------------| | |побутове |6.140102 |українська | | |обслуговування | |мова та | | | | |література, | | | | |математика, | | | | |іноземна | | | | |мова або | | | | |географія | | |---------------------+----------------+------------| | |туризм |6.140103 |українська | | | | |мова та | | | | |література, | | | | |географія, | | | | |історія | | | | |України або | | | | |іноземна | | | | |мова | ------+---------------------+---------------------+----------------+------------| 1601 |Військові науки, | | |визначаються| |національна безпека, | | |відповідними| |безпека державного | | |центральними| |кордону | | |органами | | | | |виконавчої | | | | |влади за | | | | |погодженням | | | | |з МОН | ------+---------------------+---------------------+----------------+------------| 1701 |Інформаційна безпека |безпека інформаційних|6.170101 |українська | | |і комунікаційних | |мова та | | |систем | |література, | | | | |математика, | | | | |фізика або | | | | |іноземна | | | | |мова | | |---------------------+----------------+------------| | |системи технічного |6.170102 |українська | | |захисту інформації | |мова та | | | | |література, | | | | |математика, | | | | |фізика або | | | | |іноземна | | | | |мова | | |---------------------+----------------+------------| | |управління |6.170103 |українська | | |інформаційною | |мова та | | |безпекою | |література, | | | | |математика, | | | | |фізика або | | | | |іноземна | | | | |мова | ------+---------------------+---------------------+----------------+------------| 1702 |Цивільна безпека |цивільний захист |6.170201 |українська | | | | |мова та | | | | |література, | | | | |математика, | | | | |фізика або | | | | |хімія | | |---------------------+----------------+------------| | |охорона праці |6.170202 |українська | | | | |мова та | | | | |література, | | | | |математика, | | | | |фізика або | | | | |хімія | | |---------------------+----------------+------------| | |пожежна безпека |6.170203 |українська | | | | |мова та | | | | |література, | | | | |математика, | | | | |фізика або | | | | |хімія | ------+---------------------+---------------------+----------------+------------| 1201 |Медицина |лікувальна справа |7.12010001 |українська | | | |8.12010001 |мова та | | | | |література, | | | | |біологія, | | | | |хімія або | | | | |фізика | | |---------------------+----------------+------------| | |педіатрія |7.12010002 |українська | | | |8.12010002 |мова та | | | | |література, | | | | |біологія, | | | | |хімія або | | | | |фізика | | |---------------------+----------------+------------| | |медико-профілактична |7.12010003 |українська | | |справа |8.12010003 |мова та | | | | |література, | | | | |біологія, | | | | |хімія або | | | | |фізика | ------+---------------------+---------------------+----------------+------------| | |медична психологія |7.12010004 |українська | | | |8.12010004 |мова та | | | | |література, | | | | |біологія, | | | | |історія | | | | |України або | | | | |іноземна | | | | |мова | | |---------------------+----------------+------------| | |стоматологія |7.12010005 |українська | | | |8.12010005 |мова та | | | | |література, | | | | |біологія, | | | | |хімія або | | | | |фізика | ------+---------------------+---------------------+----------------+------------| 1202 |Фармація |клінічна фармація |7.12020102 |українська | | | |8.12020102 |мова та | | | | |література, | | | | |хімія, | | | | |біологія або| | | | |фізика | | |---------------------+----------------+------------| | |технології |7.12020103 |українська | | |фармацевтичних |8.12020103 |мова та | | |препаратів | |література, | | | | |хімія, | | | | |біологія або| | | | |фізика | | |---------------------+----------------+------------| | |технології |7.12020104 |українська | | |парфумерно- |8.12020104 |мова та | | |косметичних засобів | |література, | | | | |хімія, | | | | |біологія або| | | | |фізика | ---------------------------------------------------------------------------------
_______________

* Напрями, за якими передбачається підготовка фахівців за
освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра з присвоєнням
кваліфікації вчителя за умови виконання психолого-педагогічної,
методичної та практичної програм підготовки відповідно до
галузевого стандарту педагогічної освіти.

Додаток 2

до Умов прийому до вищих

навчальних закладів України

ПЕРЕЛІК

конкурсних предметів та творчих конкурсів

при вступі на основі базової та повної загальної

середньої освіти до вищих навчальних закладів

для навчання за освітньо-кваліфікаційним

рівнем молодшого спеціаліста

------------------------------------------------------------------ Код | Назва спеціальності |Назва предметів та творчих | спеціальності| | конкурсів | | |---------------------------| | |при вступі на|при вступі на| | | основі |основі повної| | | базової | загальної | | | загальної | середньої | | | середньої | освіти | | | освіти | | -------------+----------------------+-------------+-------------| 5.01010101 |дошкільна освіта |українська |українська | | |мова, |мова та | | |біологія |література, | | | |біологія або | | | |історія | | | |України | -------------+----------------------+-------------+-------------| 5.01010201 |початкова освіта |українська |українська | | |мова, |мова та | | |математика |література, | | | |математика | | | |або історія | | | |України | -------------+----------------------+-------------+-------------| 5.01010301 |технологічна освіта |українська |українська | | |мова, |мова та | | |математика |література, | | | |математика | | | |або історія | | | |України | -------------+----------------------+-------------+-------------| 5.01010401 |професійна освіта (за |українська |українська | |профілем підготовки) |мова, |мова та | | |математика |література, | | | |математика | | | |або історія | | | |України | -------------+----------------------+-------------+-------------| 5.01010601 |соціальна педагогіка |українська |українська | | |мова, |мова та | | |історія |література, | | |України |математика | | | |або історія | | | |України | -------------+----------------------+-------------+-------------| 5.01020101 |фізичне виховання* |українська |українська | | |мова, |мова та | | |творчий |література, | | |конкурс |творчий | | | |конкурс | -------------+----------------------+-------------+-------------| 5.02010201 |бібліотечна справа |українська |українська | | |мова, |мова та | | |історія |література, | | |України |історія | | | |України або | | | |математика | -------------+----------------------+-------------+-------------| 5.02010401 |народна художня |українська |українська | |творчість |мова, |мова та | | |творчий |література, | | |конкурс |творчий | | | |конкурс | -------------+----------------------+-------------+-------------| 5.02010501 |діловодство |українська |українська | | |мова, |мова та | | |математика |література, | | | |математика | | | |або історія | | | |України | -------------+----------------------+-------------+-------------| 5.02020101 |акторське мистецтво |українська |українська | | |мова, |мова та | | |творчий |література, | | |конкурс |творчий | | | |конкурс | -------------+----------------------+-------------+-------------| 5.02020102 |театрально-декораційне|українська |українська | |мистецтво |мова, |мова та | | |творчий |література, | | |конкурс |творчий | | | |конкурс | -------------+----------------------+-------------+-------------| 5.02020201 |хореографія* |українська |українська | | |мова, |мова та | | |творчий |література, | | |конкурс |творчий | | | |конкурс | -------------+----------------------+-------------+-------------| 5.02020301 |кіно-, телемистецтво |українська |українська | | |мова, |мова та | | |творчий |література, | | |конкурс |творчий | | | |конкурс | -------------+----------------------+-------------+-------------| 5.02020401 |музичне мистецтво* |українська |українська | | |мова, |мова та | | |творчий |література, | | |конкурс |творчий | | | |конкурс | -------------+----------------------+-------------+-------------| 5.02020501 |образотворче |українська |українська | |мистецтво* |мова, |мова та | | |творчий |література, | | |конкурс |творчий | | | |конкурс | -------------+----------------------+-------------+-------------| 5.02020701 |дизайн |українська |українська | | |мова, |мова та | | |творчий |література, | | |конкурс |творчий | | | |конкурс | -------------+----------------------+-------------+-------------| 5.02020702 |перукарське мистецтво |українська |українська | |та декоративна |мова, |мова та | |косметика |творчий |література, | | |конкурс |творчий | | | |конкурс | -------------+----------------------+-------------+-------------| 5.02020801 |декоративно-прикладне |українська |українська | |мистецтво |мова, |мова та | | |творчий |література, | | |конкурс |творчий | | | |конкурс | -------------+----------------------+-------------+-------------| 5.02020901 |естрадно-циркове |українська |українська | |мистецтво |мова, |мова та | | |творчий |література, | | |конкурс |творчий | | | |конкурс | -------------+----------------------+-------------+-------------| 5.02021101 |художнє фотографування|українська |українська | | |мова, |мова та | | |творчий |література, | | |конкурс |творчий | | | |конкурс | -------------+----------------------+-------------+-------------| 5.03030301 |видавнича справа та |українська |українська | |редагування |мова, |мова та | | |історія |література, | | |України |історія | | | |України або | | | |математика | -------------+----------------------+-------------+-------------| 5.03040101 |правознавство |українська |українська | | |мова, |мова та | | |історія |література, | | |України |історія | | | |України або | | | |географія | -------------+----------------------+-------------+-------------| 5.03040102 |правоохоронна |українська |українська | |діяльність |мова, |мова та | | |історія |література, | | |України |історія | | | |України або | | | |географія | -------------+----------------------+-------------+-------------| 5.03050201 |інформаційна |українська |українська | |діяльність |мова, |мова та | |підприємства |математика |література, | | | |математика | | | |або історія | | | |України | -------------+----------------------+-------------+-------------| 5.03050401 |економіка підприємства|українська |українська | | |мова, |мова та | | |математика |література, | | | |математика | | | |або історія | | | |України | -------------+----------------------+-------------+-------------| 5.03050601 |прикладна статистика |українська |українська | | |мова, |мова та | | |математика |література, | | | |математика | | | |або історія | | | |України | -------------+----------------------+-------------+-------------| 5.03050701 |маркетингова |українська |українська | |діяльність |мова, |мова та | | |математика |література, | | | |математика | | | |або історія | | | |України | -------------+----------------------+-------------+-------------| 5.03050702 |комерційна діяльність |українська |українська | | |мова, |мова та | | |математика |література, | | | |математика | | | |або історія | | | |України | -------------+----------------------+-------------+-------------| 5.03050801 |фінанси і кредит |українська |українська | | |мова, |мова та | | |математика |література, | | | |математика | | | |або історія | | | |України | -------------+----------------------+-------------+-------------| 5.03050802 |оціночна діяльність |українська |українська | | |мова, |мова та | | |математика |література, | | | |математика | | | |або історія | | | |України | -------------+----------------------+-------------+-------------| 5.03050901 |бухгалтерський облік |українська |українська | | |мова, |мова та | | |математика |література, | | | |математика | | | |або історія | | | |України | -------------+----------------------+-------------+-------------| 5.03051001 |товарознавство та |українська |українська | |комерційна діяльність |мова, |мова та | | |математика |література, | | | |математика | | | |або історія | | | |України | -------------+----------------------+-------------+-------------| 5.03051002 |організація заготівель|українська |українська | |і товарознавство |мова, |мова та | |сільськогосподарської |математика |література, | |продукції | |математика | | | |або історія | | | |України | -------------+----------------------+-------------+-------------| 5.03060101 |організація |українська |українська | |виробництва |мова, |мова та | | |математика |література, | | | |математика | | | |або історія | | | |України | -------------+----------------------+-------------+-------------| 5.03060102 |організація |українська |українська | |обслуговування на |мова, |мова та | |транспорті |математика |література, | | | |математика | | | |або історія | | | |України | -------------+----------------------+-------------+-------------| 5. 04010101 |аналітичний контроль |українська |українська | |якості хімічних сполук|мова, |мова та | | |математика |література, | | | |математика | | | |або хімія | -------------+----------------------+-------------+-------------| 5.04010301 |пошук та розвідка |українська |українська | |геологічними методами |мова, |мова та | | |математика |література, | | | |математика | | | |або хімія | -------------+----------------------+-------------+-------------| 5.04010302 |пошук та розвідка |українська |українська | |геофізичними методами |мова, |мова та | | |математика |література, | | | |математика | | | |або хімія | -------------+----------------------+-------------+-------------| 5.04010303 |пошук та розвідка |українська |українська | |гідрогеологічними та |мова, |мова та | |інженерно-геологічними|математика |література, | |методами | |математика | | | |або хімія | -------------+----------------------+-------------+-------------| 5.04010304 |розвідування нафтових |українська |українська | |та газових родовищ |мова, |мова та | | |математика |література, | | | |математика | | | |або хімія | -------------+----------------------+-------------+-------------| 5.04010501 |метеорологічні та |українська |українська | |гідрологічні |мова, |мова та | |спостереження |математика |література, | | | |математика | | | |або фізика | -------------+----------------------+-------------+-------------| 5.04010502 |експлуатація та |українська |українська | |обслуговування |мова, |мова та | |гідрометеорологічних |математика |література, | |вимірювальних систем | |математика | | | |або фізика | -------------+----------------------+-------------+-------------| 5.04010503 |експлуатація |українська |українська | |метеорологічних |мова, |мова та | |радіолокаційних |математика |література, | |станцій | |математика | | | |або фізика | -------------+----------------------+-------------+-------------| 5.04010601 |експлуатація апаратури|українська |українська | |контролю навколишнього|мова, |мова та | |природного середовища |математика |література, | | | |математика | | | |або фізика | -------------+----------------------+-------------+-------------| 5.04010602 |прикладна екологія |українська |українська | | |мова, |мова та | | |математика |література, | | | |математика | | | |або хімія | -------------+----------------------+-------------+-------------| 5.04030101 |прикладна математика |українська |українська | | |мова, |мова та | | |математика |література, | | | |математика | -------------+----------------------+-------------+-------------| 5.05010101 |обслуговування |українська |українська | |програмних систем і |мова, |мова та | |комплексів |математика |література, | | | |математика | | | |або фізика | -------------+----------------------+-------------+-------------| 5.05010102 |обслуговування систем |українська |українська | |баз даних і знань |мова, |мова та | | |математика |література, | | | |математика | | | |або фізика | -------------+----------------------+-------------+-------------| 5.05010201 |обслуговування |українська |українська | |комп'ютерних систем і |мова, |мова та | |мереж |математика |література, | | | |математика | | | |або фізика | -------------+----------------------+-------------+-------------| 5.05010301 |розробка програмного |українська |українська | |забезпечення |мова, |мова та | | |математика |література, | | | |математика | | | |або фізика | -------------+----------------------+-------------+-------------| 5.05020101 |обслуговування систем |українська |українська | |управління і |мова, |мова та | |автоматики |математика |література, | | | |математика | | | |або фізика | -------------+----------------------+-------------+-------------| 5.05020102 |обслуговування |українська |українська | |комп'ютеризованих |мова, |мова та | |інтегрованих і |математика |література, | |робототехнічних систем| |математика | | | |або фізика | -------------+----------------------+-------------+-------------| 5.05020201 |монтаж, обслуговування|українська |українська | |засобів і систем |мова, |мова та | |автоматизації |математика |література, | |технологічного | |математика | |виробництва | |або фізика | -------------+----------------------+-------------+-------------| 5.05020202 |обслуговування |українська |українська | |автоматизованого |мова, |мова та | |теплоенергетичного |математика |література, | |устаткування на | |математика | |електростанціях | |або фізика | -------------+----------------------+-------------+-------------| 5.05020203 |монтаж, обслуговування|українська |українська | |та ремонт |мова, |мова та | |автоматизованих систем|математика |література, | |керування рухом на | |математика | |залізничному | |або фізика | |транспорті | | | -------------+----------------------+-------------+-------------| 5.05020204 |обслуговування та |українська |українська | |ремонт пристроїв |мова, |мова та | |електрозв'язку на |математика |література, | |транспорті | |математика | | | |або фізика | -------------+----------------------+-------------+-------------| 5.05020205 |обслуговування |українська |українська | |інтелектуальних |мова, |мова та | |інтегрованих систем |математика |література, | | | |математика | | | |або фізика | -------------+----------------------+-------------+-------------| 5.05030101 |відкрита розробка |українська |українська | |корисних копалин |мова, |мова та | | |математика |література, | | | |математика | | | |або фізика | -------------+----------------------+-------------+-------------| 5.05030102 |підземна розробка |українська |українська | |корисних копалин |мова, |мова та | | |математика |література, | | | |математика | | | |або фізика | -------------+----------------------+-------------+-------------| 5.05030103 |експлуатація та ремонт|українська |українська | |гірничого |мова, |мова та | |електромеханічного |математика |література, | |обладнання та | |математика | |автоматичних пристроїв| |або фізика | -------------+----------------------+-------------+-------------| 5.05030104 |шахтне і підземне |українська |українська | |будівництво |мова, |мова та | | |математика |література, | | | |математика | | | |або фізика | -------------+----------------------+-------------+-------------| 5.05030105 |маркшейдерська справа |українська |українська | | |мова, |мова та | | |математика |література, | | | |математика | | | |або фізика | -------------+----------------------+-------------+-------------| 5.05030106 |буріння свердловин |українська |українська | | |мова, |мова та | | |математика |література, | | | |математика | | | |або фізика | -------------+----------------------+-------------+-------------| 5.05030201 |механізація та |українська |українська | |автоматизація |мова, |мова та | |торфового виробництва |математика |література, | | | |математика | | | |або фізика | -------------+----------------------+-------------+-------------| 5.05030301 |збагачення корисних |українська |українська | |копалин |мова, |мова та | | |математика |література, | | | |математика | | | |або фізика | -------------+----------------------+-------------+-------------| 5.05030302 |обробка природного |українська |українська | |каменю |мова, |мова та | | |математика |література, | | | |математика | | | |або фізика | -------------+----------------------+-------------+-------------| 5.05030401 |експлуатація нафтових |українська |українська | |і газових свердловин |мова, |мова та | | |математика |література, | | | |математика | | | |або фізика | -------------+----------------------+-------------+-------------| 5.05030402 |випробування |українська |українська | |свердловин на нафту і |мова, |мова та | |газ |математика |література, | | | |математика | | | |або фізика | -------------+----------------------+-------------+-------------| 5.05030403 |експлуатація |українська |українська | |газонафтопроводів і |мова, |мова та | |газонафтосховищ |математика |література, | | | |математика | | | |або фізика | -------------+----------------------+-------------+-------------| 5.05030404 |обслуговування і |українська |українська | |ремонт обладнання |мова, |мова та | |нафтових і газових |математика |література, | |промислів | |математика | | | |або фізика | -------------+----------------------+-------------+-------------| 5.05040101 |агломераційне |українська |українська | |виробництво |мова, |мова та | | |математика |література, | | | |математика | | | |або хімія | -------------+----------------------+-------------+-------------| 5.05040102 |доменне виробництво |українська |українська | | |мова, |мова та | | |математика |література, | | | |математика | | | |або хімія | -------------+----------------------+-------------+-------------| 5.05040103 |виробництво сталі і |українська |українська | |феросплавів |мова, |мова та | | |математика |література, | | | |математика | | | |або хімія | -------------+----------------------+-------------+-------------| 5.05040104 |виробництво кольорових|українська |українська | |металів і сплавів |мова, |мова та | | |математика |література, | | | |математика | | | |або хімія | -------------+----------------------+-------------+-------------| 5.05040105 |переробка вторинних |українська |українська | |кольорових та чорних |мова, |мова та | |металів |математика |література, | | | |математика | | | |або хімія | -------------+----------------------+-------------+-------------| 5.05040106 |обробка металів тиском|українська |українська | | |мова, |мова та | | |математика |література, | | | |математика | | | |або фізика | -------------+----------------------+-------------+-------------| 5.05040201 |ливарне виробництво |українська |українська | |чорних і кольорових |мова, |мова та | |металів і сплавів |математика |література, | | | |математика | | | |або хімія | -------------+----------------------+-------------+-------------| 5.05040301 |термічна обробка |українська |українська | |металів |мова, |мова та | | |математика |література, | | | |математика | | | |або хімія | -------------+----------------------+-------------+-------------| 5.05040302 |виробництво |українська |українська | |порошкових, |мова, |мова та | |композиційних виробів |математика |література, | |і напилення покриттів | |математика | | | |або хімія | -------------+----------------------+-------------+-------------| 5.05050201 |технічне |українська |українська | |обслуговування і |мова, |мова та | |ремонт устаткування |математика |література, | |підприємств | |математика | |машинобудування | |або фізика | -------------+----------------------+-------------+-------------| 5.05050202 |обслуговування |українська |українська | |верстатів з програмним|мова, |мова та | |управлінням і |математика |література, | |робототехнічних | |математика | |комплексів | |або фізика | -------------+----------------------+-------------+-------------| 5.05050203 |обслуговування засобів|українська |українська | |гідромеханізації |мова, |мова та | | |математика |література, | | | |математика | | | |або фізика | -------------+----------------------+-------------+-------------| 5.05050204 |експлуатація та ремонт|українська |українська | |підйомно-транспортних,|мова, |мова та | |будівельних і |математика |література, | |дорожніх машин і | |математика | |обладнання | |або фізика | -------------+----------------------+-------------+-------------| 5.05050205 |обслуговування та |українська |українська | |ремонт обладнання |мова, |мова та | |металургійних |математика |література, | |підприємств | |математика | | | |або фізика | -------------+----------------------+-------------+-------------| 5.05050206 |обслуговування та |українська |українська | |ремонт обладнання |мова, |мова та | |підприємств |математика |література, | |будівельних матеріалів| |математика | | | |або фізика | -------------+----------------------+-------------+-------------| 5.05050207 |обслуговування та |українська |українська | |ремонт обладнання |мова, |мова та | |підприємств хімічної і|математика |література, | |нафтогазопереробної | |математика | |промисловості | |або фізика | -------------+----------------------+-------------+-------------| 5.05050208 |експлуатація та ремонт|українська |українська | |обладнання харчових |мова, |мова та | |виробництв |математика |література, | | | |математика | | | |або фізика | -------------+----------------------+-------------+-------------| 5.05050209 |обслуговування та |українська |українська | |ремонт устаткування |мова, |мова та | |підприємств торгівлі і|математика |література, | |громадського | |математика | |харчування | |або фізика | -------------+----------------------+-------------+-------------| 5.05050210 |обслуговування та |українська |українська | |ремонт обладнання |мова, |мова та | |підприємств |математика |література, | |текстильної та легкої | |математика | |промисловості | |або фізика | -------------+----------------------+-------------+-------------| 5.05050211 |обслуговування машин і|українська |українська | |технологічних ліній |мова, |мова та | |пакування |математика |література, | | | |математика | | | |або фізика | -------------+----------------------+-------------+-------------| 5.05050212 |обслуговування та |українська |українська | |ремонт поліграфічного |мова, |мова та | |обладнання |математика |література, | | | |математика | | | |або фізика | -------------+----------------------+-------------+-------------| 5.05050213 |експлуатація засобів |українська |українська | |механізації та |мова, |мова та | |автоматизації |математика |література, | |перевантажувальних | |математика | |робіт | |або фізика | -------------+----------------------+-------------+-------------| 5.05050214 |експлуатація |українська |українська | |обладнання |мова, |мова та | |фармацевтичної та |математика |література, | |мікробіологічної | |математика | |промисловості | |або фізика | -------------+----------------------+-------------+-------------| 5.05050215 |обслуговування і |українська |українська | |ремонт |мова, |мова та | |геологорозвідувального|математика |література, | |устаткування | |математика | | | |або фізика | -------------+----------------------+-------------+-------------| 5.05050216 |експлуатація і ремонт |українська |українська | |геофізичної апаратури |мова, |мова та | |і обладнання |математика |література, | | | |математика | | | |або фізика | -------------+----------------------+-------------+-------------| 5.05050301 |інструментальне |українська |українська | |виробництво |мова, |мова та | | |математика |література, | | | |математика | | | |або фізика | -------------+----------------------+-------------+-------------| 5.05050302 |технологія обробки |українська |українська | |матеріалів на |мова, |мова та | |верстатах і |математика |література, | |автоматичних лініях | |математика | | | |або фізика | -------------+----------------------+-------------+-------------| 5.05050303 |виробництво верстатів |українська |українська | |з програмним |мова, |мова та | |управлінням і роботів |математика |література, | | | |математика | | | |або фізика | -------------+----------------------+-------------+-------------| 5.05050304 |виробництво |українська |українська | |абразивного і |мова, |мова та | |алмазного інструменту |математика |література, | | | |математика | | | |або фізика | -------------+----------------------+-------------+-------------| 5.05050305 |виробництво |українська |українська | |гідравлічних і |мова, |мова та | |пневматичних засобів |математика |література, | |автоматизації | |математика | | | |або фізика | -------------+----------------------+-------------+-------------| 5.05050306 |виробництво двигунів |українська |українська | | |мова, |мова та | | |математика |література, | | | |математика | | | |або фізика | -------------+----------------------+-------------+-------------| 5.05050307 |виробництво |українська |українська | |автомобілів і |мова, |мова та | |тракторів |математика |література, | | | |математика | | | |або фізика | -------------+----------------------+-------------+-------------| 5.05050308 |виробництво |українська |українська | |сільськогосподарських |мова, |мова та | |машин |математика |література, | | | |математика | | | |або фізика | -------------+----------------------+-------------+-------------| 5.05050309 |виробництво підйомно- |українська |українська | |транспортних, |мова, |мова та | |будівельних і |математика |література, | |дорожніх машин і | |математика | |обладнання | |або фізика | -------------+----------------------+-------------+-------------| 5.05050310 |важке машинобудування |українська |українська | |(за видами) |мова, |мова та | | |математика |література, | | | |математика | | | |або фізика | -------------+----------------------+-------------+-------------| 5.05050311 |хімічне і нафтове |українська |українська | |машинобудування (за |мова, |мова та | |видами) |математика |література, | | | |математика | | | |або фізика | -------------+----------------------+-------------+-------------| 5.05050312 |виробництво рейкового |українська |українська | |транспорту (за видами)|мова, |мова та | | |математика |література, | | | |математика | | | |або фізика | -------------+----------------------+-------------+-------------| 5.05050401 |зварювальне |українська |українська | |виробництво |мова, |мова та | | |математика |література, | | | |математика | | | |або фізика | -------------+----------------------+-------------+-------------| 5.05050402 |газо-електротермічне |українська |українська | |нанесення покриття |мова, |мова та | | |математика |література, | | | |математика | | | |або хімія | -------------+----------------------+-------------+-------------| 5.05050403 |контроль якості |українська |українська | |металів і зварних |мова, |мова та | |з'єднань |математика |література, | | | |математика | | | |або хімія | -------------+----------------------+-------------+-------------| 5.05050404 |обслуговування і |українська |українська | |ремонт устаткування |мова, |мова та | |зварювального |математика |література, | |виробництва | |математика | | | |або фізика | -------------+----------------------+-------------+-------------| 5.05060101 |монтаж і експлуатація |українська |українська | |теплоенергетичного |мова, |мова та | |устаткування теплових |математика |література, | |електростанцій | |математика | | | |або фізика | -------------+----------------------+-------------+-------------| 5.05060102 |підготовка води, |українська |українська | |палива і мастильних |мова, |мова та | |матеріалів на |хімія |література, | |електростанціях | |хімія або | | | |математика | -------------+----------------------+-------------+-------------| 5.05060103 |монтаж і |українська |українська | |обслуговування |мова, |мова та | |теплотехнічного |математика |література, | |устаткування і систем | |математика | |теплопостачання | |або фізика | -------------+----------------------+-------------+-------------| 5.05060104 |експлуатація |українська |українська | |теплотехнічного і |мова, |мова та | |теплотехнологічного |математика |література, | |устаткування і систем | |математика | |теплопостачання | |або фізика | -------------+----------------------+-------------+-------------| 5.05060201 |монтаж і експлуатація |українська |українська | |гідроенергетичних |мова, |мова та | |установок |математика |література, | | | |математика | | | |або фізика | -------------+----------------------+-------------+-------------| 5.05060301 |монтаж і експлуатація |українська |українська | |теплоенергетичного |мова, |мова та | |устаткування атомних |математика |література, | |електростанцій | |математика | | | |або фізика | -------------+----------------------+-------------+-------------| 5.05060401 |конструювання і |українська |українська | |експлуатація |мова, |мова та | |парогенераторного |математика |література, | |обладнання | |математика | | | |або фізика | -------------+----------------------+-------------+-------------| 5.05060402 |конструювання і |українська |українська | |виробництво турбінних |мова, |мова та | |установок |математика |література, | | | |математика | | | |або фізика | -------------+----------------------+-------------+-------------| 5.05060403 |монтаж і |українська |українська | |обслуговування |мова, |мова та | |холодильно- |математика |література, | |компресорних машин та | |математика | |установок | |або фізика | -------------+----------------------+-------------+-------------| 5.05070101 |монтаж і експлуатація |українська |українська | |електроустаткування |мова, |мова та | |електростанцій і |математика |література, | |енергосистем | |математика | | | |або фізика | -------------+----------------------+-------------+-------------| 5.05070102 |будівництво, монтаж і |українська |українська | |експлуатація ліній |мова, |мова та | |електропередачі |математика |література, | | | |математика | | | |або фізика | -------------+----------------------+-------------+-------------| 5.05070103 |електропостачання |українська |українська | | |мова, |мова та | | |математика |література, | | | |математика | | | |або фізика | -------------+----------------------+-------------+-------------| 5.05070104 |монтаж і експлуатація |українська |українська | |електроустаткування |мова, |мова та | |підприємств і |математика |література, | |цивільних споруд | |математика | | | |або фізика | -------------+----------------------+-------------+-------------| 5.05070105 |виробництво |українська |українська | |електроосвітлювальних |мова, |мова та | |приладів і установок |математика |література, | | | |математика | | | |або фізика | -------------+----------------------+-------------+-------------| 5.05070106 |монтаж і експлуатація |українська |українська | |засобів |мова, |мова та | |диспетчерського та |математика |література, | |технологічного | |математика | |керування електричними| |або фізика | |системами | | | -------------+----------------------+-------------+-------------| 5.05070107 |монтаж і експлуатація |українська |українська | |засобів автоматики |мова, |мова та | |електричних систем |математика |література, | | | |математика | | | |або фізика | -------------+----------------------+-------------+-------------| 5.05070108 |монтаж і |українська |українська | |обслуговування |мова, |мова та | |електрообладнання |математика |література, | |аеропортів | |математика | | | |або фізика | -------------+----------------------+-------------+-------------| 5.05070109 |світлотехнічне |українська |українська | |забезпечення |мова, |мова та | |видовищних заходів |математика |література, | | | |математика | | | |або фізика | -------------+----------------------+-------------+-------------| 5.05070201 |виробництво |українська |українська | |електричних машин і |мова, |мова та | |апаратів |математика |література, | | | |математика | | | |або фізика | -------------+----------------------+-------------+-------------| 5.05070202 |монтаж і |українська |українська | |обслуговування |мова, |мова та | |електричних машин і |математика |література, | |апаратів | |математика | | | |або фізика | -------------+----------------------+-------------+-------------| 5.05070203 |виробництво |українська |українська | |автоматизованих |мова, |мова та | |електротермічних |математика |література, | |систем | |математика | | | |або фізика | -------------+----------------------+-------------+-------------| 5.05070204 |експлуатація, ремонт і|українська |українська | |енергопостачання |мова, |мова та | |міського |математика |література, | |електротранспорту | |математика | | | |або фізика | -------------+----------------------+-------------+-------------| 5.05070205 |обслуговування і |українська |українська | |ремонт |мова, |мова та | |електроустаткування |математика |література, | |автомобілів і | |математика | |тракторів | |або фізика | -------------+----------------------+-------------+-------------| 5.05080201 |конструювання, |українська |українська | |виробництво та |мова, |мова та | |технічне |математика |література, | |обслуговування виробів| |математика | |електронної техніки | |або фізика | -------------+----------------------+-------------+-------------| 5.05080202 |виробництво |українська |українська | |електронних та |мова, |мова та | |електричних засобів |математика |література, | |автоматизації | |математика | | | |або фізика | -------------+----------------------+-------------+-------------| 5.05080301 |виробництво і |українська |українська | |експлуатація |мова, |мова та | |відеоаудіотехніки та |математика |література, | |кіноустановок | |математика | | | |або фізика | -------------+----------------------+-------------+-------------| 5.05090101 |конструювання, |українська |українська | |виробництво та |мова, |мова та | |технічне |математика |література, | |обслуговування | |математика | |радіотехнічних | |або фізика | |пристроїв | | | -------------+----------------------+-------------+-------------| 5.05090102 |технічна експлуатація |українська |українська | |радіоелектронного |мова, |мова та | |устаткування |математика |література, | |повітряних суден | |математика | | | |або фізика | -------------+----------------------+-------------+-------------| 5.05090103 |технічна експлуатація |українська |українська | |наземних засобів |мова, |мова та | |радіоелектронного |математика |література, | |забезпечення польотів | |математика | | | |або фізика | -------------+----------------------+-------------+-------------| 5.05090104 |експлуатація |українська |українська | |радіотехнічних систем |мова, |мова та | |та пристроїв |математика |література, | | | |математика | | | |або фізика | -------------+----------------------+-------------+-------------| 5.05090201 |виробництво, |українська |українська | |обслуговування та |мова, |мова та | |ремонт електронної |математика |література, | |побутової апаратури | |математика | | | |або фізика | -------------+----------------------+-------------+-------------| 5.05090301 |монтаж, обслуговування|українська |українська | |і ремонт станційного |мова, |мова та | |обладнання |математика |література, | |електрозв'язку | |математика | | | |або фізика | -------------+----------------------+-------------+-------------| 5.05090302 |технічне |українська |українська | |обслуговування та |мова, |мова та | |ремонт апаратури |математика |література, | |зв'язку і оргтехніки | |математика | | | |або фізика | -------------+----------------------+-------------+-------------| 5.05090303 |монтаж, обслуговування|українська |українська | |і ремонт обладнання |мова, |мова та | |лінійних споруд |математика |література, | |електрозв'язку та | |математика | |абонентських пристроїв| |або фізика | -------------+----------------------+-------------+-------------| 5.05090304 |виробництво апаратури |українська |українська | |автоматичного |мова, |мова та | |електрозв'язку |математика |література, | | | |математика | | | |або фізика | -------------+----------------------+-------------+-------------| 5.05090305 |обслуговування |українська |українська | |обладнання підприємств|мова, |мова та | |зв'язку |математика |література, | | | |математика | | | |або фізика | -------------+----------------------+-------------+-------------| 5.05090306 |монтаж, технічне |українська |українська | |обслуговування і |мова, |мова та | |ремонт обладнання |математика |література, | |радіозв'язку, | |математика | |радіомовлення та | |або фізика | |телебачення | | | -------------+----------------------+-------------+-------------| 5.05090307 |монтаж, обслуговування|українська |українська | |і ремонт систем |мова, |мова та | |зв'язку рухомої служби|математика |література, | | | |математика | | | |або фізика | -------------+----------------------+-------------+-------------| 5.05090308 |монтаж, обслуговування|українська |українська | |та експлуатація |мова, |мова та | |апаратних засобів |математика |література, | |інформатизації | |математика | | | |або фізика | -------------+----------------------+-------------+-------------| 5.05090401 |організація та |українська |українська | |експлуатація поштового|мова, |мова та | |зв'язку |математика |література, | | | |математика | | | |або фізика | -------------+----------------------+-------------+-------------| 5.05090402 |монтаж, обслуговування|українська |українська | |і ремонт засобів |мова, |мова та | |механізації та |математика |література, | |автоматизації | |математика | |підприємств поштового | |або фізика | |зв'язку | | | -------------+----------------------+-------------+-------------| 5.05100101 |радіотехнічні |українська |українська | |вимірювання |мова, |мова та | | |математика |література, | | | |математика | | | |або фізика | -------------+----------------------+-------------+-------------| 5.05100102 |електротеплотехнічні |українська |українська | |вимірювання |мова, |мова та | | |математика |література, | | | |математика | | | |або фізика | -------------+----------------------+-------------+-------------| 5.05100103 |механічні вимірювання |українська |українська | | |мова, |мова та | | |математика |література, | | | |математика | | | |або фізика | -------------+----------------------+-------------+-------------| 5.05100301 |виробництво та |українська |українська | |обслуговування |мова, |мова та | |авіаційних приладів і |математика |література, | |електрообладнання | |математика | | | |або фізика | -------------+----------------------+-------------+-------------| 5.05100401 |виробництво оптичних і|українська |українська | |оптико-електронних |мова, |мова та | |приладів |математика |література, | | | |математика | | | |або фізика | -------------+----------------------+-------------+-------------| 5.05110101 |виробництво авіаційних|українська |українська | |літальних апаратів |мова, |мова та | | |математика |література, | | | |математика | | | |або фізика | -------------+----------------------+-------------+-------------| 5.05110102 |виробництво ракетно- |українська |українська | |космічних літальних |мова, |мова та | |апаратів |математика |література, | | | |математика | | | |або фізика | -------------+----------------------+-------------+-------------| 5.05110201 |виробництво авіаційних|українська |українська | |двигунів |мова, |мова та | | |математика |література, | | | |математика | | | |або фізика | -------------+----------------------+-------------+-------------| 5.05110301 |обслуговування |українська |українська | |пілотажно-навігаційних|мова, |мова та | |комплексів |математика |література, | | | |математика | | | |або фізика | -------------+----------------------+-------------+-------------| 5.05110302 |експлуатація |українська |українська | |авіаційних |мова, |мова та | |електрифікованих |математика |література, | |комплексів | |математика | | | |або фізика | -------------+----------------------+-------------+-------------| 5.05120101 |суднокорпусобудування |українська |українська | | |мова, |мова та | | |математика |література, | | | |математика | | | |або фізика | -------------+----------------------+-------------+-------------| 5.05120102 |обслуговування |українська |українська | |суднового обладнання |мова, |мова та | | |математика |література, | | | |математика | | | |або фізика | -------------+----------------------+-------------+-------------| 5.05120103 |монтаж і проектування |українська |українська | |суднових машин і |мова, |мова та | |механізмів |математика |література, | | | |математика | | | |або фізика | -------------+----------------------+-------------+-------------| 5.05120104 |монтаж і |українська |українська | |обслуговування |мова, |мова та | |електроустаткування |математика |література, | |суднового | |математика | |електрообладнання | |або фізика | -------------+----------------------+-------------+-------------| 5.05130101 |виробництво органічних|українська |українська | |речовин |мова, |мова та | | |хімія |література, | | | |хімія або | | | |біологія | -------------+----------------------+-------------+-------------| 5.05130102 |виробництво |українська |українська | |неорганічних речовин |мова, |мова та | | |хімія |література, | | | |хімія або | | | |біологія | -------------+----------------------+-------------+-------------| 5.05130103 |переробка нафти і газу|українська |українська | | |мова, |мова та | | |хімія |література, | | | |хімія або | | | |математика | -------------+----------------------+-------------+-------------| 5.05130104 |коксохімічне |українська |українська | |виробництво |мова, |мова та | | |хімія |література, | | | |хімія або | | | |математика | -------------+----------------------+-------------+-------------| 5.05130105 |виробництво твердих |українська |українська | |хімічних речовин |мова, |мова та | | |хімія |література, | | | |хімія або | | | |математика | -------------+----------------------+-------------+-------------| 5.05130106 |виробництво обладнань |українська |українська | |з високоенергетичними |мова, |мова та | |і швидкодіючими |хімія |література, | |сполуками | |хімія або | | | |математика | -------------+----------------------+-------------+-------------| 5.05130107 |виготовлення виробів і|українська |українська | |покрить із полімерних |мова, |мова та | |матеріалів |хімія |література, | | | |хімія або | | | |математика | -------------+----------------------+-------------+-------------| 5.05130108 |виробництво |українська |українська | |кінофотоматеріалів і |мова, |мова та | |магнітних носіїв |хімія |література, | | | |хімія або | | | |математика | -------------+----------------------+-------------+-------------| 5.05130109 |виробництво |українська |українська | |тугоплавких |мова, |мова та | |неметалевих і |хімія |література, | |силікатних матеріалів | |хімія або | |і виробів | |математика | -------------+----------------------+-------------+-------------| 5.05130110 |виробництво |українська |українська | |високомолекулярних |мова, |мова та | |сполук |хімія |література, | | | |хімія або | | | |математика | -------------+----------------------+-------------+-------------| 5.05130111 |хіміко-механічна |українська |українська | |переробка деревини і |мова, |мова та | |деревних матеріалів |хімія |література, | | | |хімія або | | | |математика | -------------+----------------------+-------------+-------------| 5.05130201 |опоряджувальне |українська |українська | |виробництво |мова, |мова та | | |математика |література, | | | |математика | | | |або хімія | -------------+----------------------+-------------+-------------| 5.05130202 |технологія обробки |українська |українська | |шкіри та хутра |мова, |мова та | | |математика |література, | | | |математика | | | |або хімія | -------------+----------------------+-------------+-------------| 5.05140101 |біохімічне виробництво|українська |українська | | |мова, |мова та | | |хімія |література, | | | |хімія або | | | |біологія | -------------+----------------------+-------------+-------------| 5.05150101 |друкарське виробництво|українська |українська | | |мова, |мова та | | |математика |література, | | | |математика | | | |або фізика | -------------+----------------------+-------------+-------------| 5.05150102 |розробка, виготовлення|українська |українська | |та оформлення пакувань|мова, |мова та | | |математика |література, | | | |математика | | | |або фізика | -------------+----------------------+-------------+-------------| 5.05150103 |комп'ютерна обробка |українська |українська | |текстової, графічної |мова, |мова та | |та образної інформації|математика |література, | | | |математика | | | |або фізика | -------------+----------------------+-------------+-------------| 5.05150104 |дизайн друкованої |українська |українська | |продукції |мова, |мова та | | |творчий |література, | | |конкурс |творчий | | | |конкурс | -------------+----------------------+-------------+-------------| 5.05160101 |первинна обробка |українська |українська | |волокнистих матеріалів|мова, |мова та | | |математика |література, | | | |математика | | | |або хімія | -------------+----------------------+-------------+-------------| 5.05160102 |виробництво та дизайн |українська |українська | |пряжі |мова, |мова та | | |математика |література, | | | |математика | | | |або фізика | -------------+----------------------+-------------+-------------| 5.05160103 |виробництво та дизайн |українська |українська | |тканин і трикотажу |мова, |мова та | | |математика |література, | | | |математика | | | |або фізика | -------------+----------------------+-------------+-------------| 5.05160104 |виробництво та дизайн |українська |українська | |нетканих текстильних |мова, |мова та | |матеріалів |математика |література, | | | |математика | | | |або фізика | -------------+----------------------+-------------+-------------| 5.05160201 |швейне виробництво |українська |українська | | |мова, |мова та | | |математика |література, | | | |математика | | | |або фізика | -------------+----------------------+-------------+-------------| 5.05160202 |виготовлення виробів |українська |українська | |із шкіри |мова, |мова та | | |математика |література, | | | |математика | | | |або фізика | -------------+----------------------+-------------+-------------| 5.05160203 |моделювання та |українська |українська | |конструювання |мова, |мова та | |промислових виробів |математика |література, | | | |математика | | | |або фізика | -------------+----------------------+-------------+-------------| 5.05160204 |колірування і художнє |українська |українська | |оздоблення виробів |мова, |мова та | |легкої промисловості |математика |література, | | | |математика | | | |або фізика | -------------+----------------------+-------------+-------------| 5.05160205 |виробництво та дизайн |українська |українська | |взуття, |мова, |мова та | |шкіргалантерейних і |математика |література, | |лимарних виробів | |математика | | | |або фізика | -------------+----------------------+-------------+-------------| 5.05170101 |виробництво харчової |українська |українська | |продукції |мова, |мова та | | |математика |література, | | | |математика | | | |або хімія | -------------+----------------------+-------------+-------------| 5.05170102 |консервування |українська |українська | | |мова, |мова та | | |математика |література, | | | |математика | | | |або хімія | -------------+----------------------+-------------+-------------| 5.05170103 |зберігання і переробка|українська |українська | |зерна |мова, |мова та | | |математика |література, | | | |математика | | | |або хімія | -------------+----------------------+-------------+-------------| 5.05170104 |виробництво хліба, |українська |українська | |кондитерських, |мова, |мова та | |макаронних виробів і |математика |література, | |харчоконцентратів | |математика | | | |або хімія | -------------+----------------------+-------------+-------------| 5.05170105 |виробництво цукристих |українська |українська | |речовин та |мова, |мова та | |полісахаридів |математика |література, | | | |математика | | | |або хімія | -------------+----------------------+-------------+-------------| 5.05170106 |бродильне виробництво |українська |українська | |і виноробство |мова, |мова та | | |математика |література, | | | |математика | | | |або хімія | -------------+----------------------+-------------+-------------| 5.05170107 |виробництво жирів і |українська |українська | |жирозамінників |мова, |мова та | | |математика |література, | | | |математика | | | |або хімія | -------------+----------------------+-------------+-------------| 5.05170108 |зберігання, |українська |українська | |консервування та |мова, |мова та | |переробка плодів і |математика |література, | |овочів | |математика | | | |або хімія | -------------+----------------------+-------------+-------------| 5.05170109 |зберігання, |українська |українська | |консервування та |мова, |мова та | |переробка м'яса |математика |література, | | | |математика | | | |або хімія | -------------+----------------------+-------------+-------------| 5.05170110 |зберігання, |українська |українська | |консервування та |мова, |мова та | |переробка риби і |математика |література, | |морепродуктів | |математика | | | |або хімія | -------------+----------------------+-------------+-------------| 5.05170111 |зберігання, |українська |українська | |консервування та |мова, |мова та | |переробка молока |математика |література, | | | |математика | | | |або хімія | -------------+----------------------+-------------+-------------| 5.05180101 |лісозаготівля та |українська |українська | |первинне оброблювання |мова, |мова та | |деревини |математика |література, | | | |математика | | | |або фізика | -------------+----------------------+-------------+-------------| 5.05180102 |оброблювання деревини |українська |українська | | |мова, |мова та | | |математика |література, | | | |математика | | | |або фізика | -------------+----------------------+-------------+-------------| 5.05180103 |виготовлення меблів |українська |українська | | |мова, |мова та | | |математика |література, | | | |математика | | | |або фізика | -------------+----------------------+-------------+-------------| 5.06010101 |будівництво та |українська |українська | |експлуатація будівель |мова, |мова та | |і споруд |математика |література, | | | |математика | | | |або фізика | -------------+----------------------+-------------+-------------| 5.06010102 |монтаж промислового |українська |українська | |устаткування |мова, |мова та | | |математика |література, | | | |математика | | | |або фізика | -------------+----------------------+-------------+-------------| 5.06010103 |будівництво |українська |українська | |гідротехнічних споруд |мова, |мова та | | |математика |література, | | | |математика | | | |або фізика | -------------+----------------------+-------------+-------------| 5.06010104 |будівництво і |українська |українська | |експлуатація міських |мова, |мова та | |шляхів сполучення |математика |література, | | | |математика | | | |або фізика | -------------+----------------------+-------------+-------------| 5.06010105 |обслуговування |українська |українська | |електротехнічного |мова, |мова та | |обладнання і |математика |література, | |автоматичного | |математика | |устаткування будівель | |або фізика | |і споруд | | | -------------+----------------------+-------------+-------------| 5.06010106 |виготовлення металевих|українська |українська | |конструкцій |мова, |мова та | | |математика |література, | | | |математика | | | |або фізика | -------------+----------------------+-------------+-------------| 5.06010107 |виготовлення |українська |українська | |будівельних деталей і |мова, |мова та | |конструкцій |математика |література, | | | |математика | | | |або фізика | -------------+----------------------+-------------+-------------| 5.06010108 |будівництво, |українська |українська | |обслуговування і |мова, |мова та | |ремонт залізничних |математика |література, | |колій | |математика | | | |або фізика | -------------+----------------------+-------------+-------------| 5.06010109 |будівництво, |українська |українська | |експлуатація і ремонт |мова, |мова та | |автомобільних доріг і |математика |література, | |аеродромів | |математика | | | |або фізика | -------------+----------------------+-------------+-------------| 5.06010110 |будівництво мостів та |українська |українська | |інших штучних споруд |мова, |мова та | | |математика |література, | | | |математика | | | |або фізика | -------------+----------------------+-------------+-------------| 5.06010111 |будівництво тунелів та|українська |українська | |метрополітенів |мова, |мова та | | |математика |література, | | | |математика | | | |або фізика | -------------+----------------------+-------------+-------------| 5.06010112 |будівництво теплових і|українська |українська | |атомних електростанцій|мова, |мова та | | |математика |література, | | | |математика | | | |або фізика | -------------+----------------------+-------------+-------------| 5.06010113 |монтаж, обслуговування|українська |українська | |устаткування і систем |мова, |мова та | |газопостачання |математика |література, | | | |математика | | | |або фізика | -------------+----------------------+-------------+-------------| 5.06010114 |монтаж і |українська |українська | |обслуговування |мова, |мова та | |внутрішніх санітарно- |математика |література, | |технічних систем і | |математика | |вентиляції | |або фізика | -------------+----------------------+-------------+-------------| 5.06010115 |опорядження будівель і|українська |українська | |споруд та будівельний |мова, |мова та | |дизайн |математика |література, | | | |математика | | | |або фізика | -------------+----------------------+-------------+-------------| 5.06010201 |архітектурне |українська |українська | |проектування та |мова, |мова та | |внутрішній інтер'єр |творчий |література, | | |конкурс |творчий | | | |конкурс | -------------+----------------------+-------------+-------------| 5.06010301 |обслуговування |українська |українська | |устаткування систем |мова, |мова та | |водопостачання і |математика |література, | |водовідведення | |математика | | | |або фізика | -------------+----------------------+-------------+-------------| 5.06010302 |будівництво, |українська |українська | |обслуговування і |мова, |мова та | |ремонт |математика |література, | |гідромеліоративних | |математика | |споруд | |або фізика | -------------+----------------------+-------------+-------------| 5.07010101 |організація та |українська |українська | |регулювання дорожнього|мова, |мова та | |руху |математика |література, | | | |математика | | | |або фізика | -------------+----------------------+-------------+-------------| 5.07010102 |організація перевезень|українська |українська | |і управління на |мова, |мова та | |автотранспорті |математика |література, | | | |математика | | | |або фізика | -------------+----------------------+-------------+-------------| 5.07010103 |організація перевезень|українська |українська | |і управління на |мова, |мова та | |залізничному |математика |література, | |транспорті | |математика | | | |або фізика | -------------+----------------------+-------------+-------------| 5.07010104 |організація авіаційних|українська |українська | |перевезень |мова, |мова та | | |математика |література, | | | |математика | | | |або фізика | -------------+----------------------+-------------+-------------| 5.07010105 |організація перевезень|українська |українська | |і перевантажень на |мова, |мова та | |водному транспорті |математика |література, | | | |математика | | | |або фізика | -------------+----------------------+-------------+-------------| 5.07010201 |обслуговування |українська |українська | |повітряного руху |мова, |мова та | | |математика |література, | | | |математика | | | |або фізика | -------------+----------------------+-------------+-------------| 5.07010202 |льотна експлуатація |українська |українська | |повітряних суден |мова, |мова та | | |математика |література, | | | |математика | | | |або фізика | -------------+----------------------+-------------+-------------| 5.07010301 |технічне |українська |українська | |обслуговування |мова, |мова та | |повітряних суден і |математика |література, | |двигунів | |математика | | | |або фізика | -------------+----------------------+-------------+-------------| 5.07010302 |технічне |українська |українська | |обслуговування засобів|мова, |мова та | |механізації і |математика |література, | |автоматизації в | |математика | |аеропортах | |або фізика | -------------+----------------------+-------------+-------------| 5.07010303 |технічне |українська |українська | |обслуговування засобів|мова, |мова та | |зберігання, |математика |література, | |транспортування та | |математика | |заправлення пально- | |або фізика | |мастильними | | | |матеріалами | | | -------------+----------------------+-------------+-------------| 5.07010401 |судноводіння на |українська |українська | |морських шляхах |мова, |мова та | | |математика |література, | | | |математика | | | |або фізика | -------------+----------------------+-------------+-------------| 5.07010402 |судноводіння на |українська |українська | |внутрішніх водних |мова, |мова та | |шляхах |математика |література, | | | |математика | | | |або фізика | -------------+----------------------+-------------+-------------| 5.07010403 |експлуатація суднових |українська |українська | |енергетичних установок|мова, |мова та | | |математика |література, | | | |математика | | | |або фізика | -------------+----------------------+-------------+-------------| 5.07010404 |судноводіння та |українська |українська | |експлуатація суднових |мова, |мова та | |енергетичних установок|математика |література, | |на внутрішніх водних | |математика | |шляхах | |або фізика | -------------+----------------------+-------------+-------------| 5.07010405 |судноводіння та |українська |українська | |експлуатація морських |мова, |мова та | |рибопромислових суден |математика |література, | | | |математика | | | |або фізика | -------------+----------------------+-------------+-------------| 5.07010406 |експлуатація |українська |українська | |обладнання |мова, |мова та | |радіозв'язку і |математика |література, | |електрорадіонавігація | |математика | |суден | |або фізика | -------------+----------------------+-------------+-------------| 5.07010407 |експлуатація |українська |українська | |електрообладнання та |мова, |мова та | |автоматики суден |математика |література, | | | |математика | | | |або фізика | -------------+----------------------+-------------+-------------| 5.07010501 |технічне |українська |українська | |обслуговування, ремонт|мова, |мова та | |та експлуатація |математика |література, | |тягового рухомого | |математика | |складу | |або фізика | -------------+----------------------+-------------+-------------| 5.07010502 |технічне |українська |українська | |обслуговування і |мова, |мова та | |ремонт вагонів |математика |література, | | | |математика | | | |або фізика | -------------+----------------------+-------------+-------------| 5.07010503 |обслуговування і |українська |українська | |ремонт залізничних |мова, |мова та | |споруд та об'єктів |математика |література, | |колійного господарства| |математика | | | |або фізика | -------------+----------------------+-------------+-------------| 5.07010504 |технічне |українська |українська | |обслуговування та |мова, |мова та | |ремонт пристроїв |математика |література, | |електропостачання | |математика | |залізниць | |або фізика | -------------+----------------------+-------------+-------------| 5.07010601 |обслуговування |українська |українська | |транспортних засобів |мова, |мова та | |високої прохідності |математика |література, | | | |математика | | | |або фізика | -------------+----------------------+-------------+-------------| 5.07010602 |обслуговування та |українська |українська | |ремонт автомобілів і |мова, |мова та | |двигунів |математика |література, | | | |математика | | | |або фізика | -------------+----------------------+-------------+-------------| 5.08010101 |геодезичні роботи та |українська |українська | |експлуатація |мова, |мова та | |геодезичного |математика |література, | |обладнання | |математика | | | |або фізика | -------------+----------------------+-------------+-------------| 5.08010102 |землевпорядкування |українська |українська | | |мова, |мова та | | |математика |література, | | | |математика | | | |або фізика | -------------+----------------------+-------------+-------------| 5.08010103 |картографічні роботи |українська |українська | | |мова, |мова та | | |математика |література, | | | |математика | | | |або фізика | -------------+----------------------+-------------+-------------| 5.09010101 |промислове квітництво |українська |українська | | |мова, |мова та | | |математика |література, | | | |математика | | | |або біологія | -------------+----------------------+-------------+-------------| 5.09010102 |організація і |українська |українська | |технологія ведення |мова, |мова та | |фермерського |математика |література, | |господарства | |математика | | | |або біологія | -------------+----------------------+-------------+-------------| 5.09010103 |виробництво і |українська |українська | |переробка продукції |мова, |мова та | |рослинництва |математика |література, | | | |математика | | | |або біологія | -------------+----------------------+-------------+-------------| 5.09010201 |виробництво і |українська |українська | |переробка продукції |мова, |мова та | |тваринництва |математика |література, | | | |математика | | | |або біологія | -------------+----------------------+-------------+-------------| 5.09010202 |бджільництво |українська |українська | | |мова, |мова та | | |математика |література, | | | |математика | | | |або біологія | -------------+----------------------+-------------+-------------| 5.09010203 |звірівництво |українська |українська | | |мова, |мова та | | |математика |література, | | | |математика | | | |або біологія | -------------+----------------------+-------------+-------------| 5.09010301 |лісове господарство |українська |українська | | |мова, |мова та | | |математика |література, | | | |математика | | | |або біологія | -------------+----------------------+-------------+-------------| 5.09010302 |мисливське |українська |українська | |господарство |мова, |мова та | | |математика |література, | | | |математика | | | |або біологія | -------------+----------------------+-------------+-------------| 5.09010303 |зелене будівництво і |українська |українська | |садово-паркове |мова, |мова та | |господарство |математика |література, | | | |математика | | | |або біологія | -------------+----------------------+-------------+-------------| 5.09010304 |природно-заповідна |українська |українська | |справа |мова, |мова та | | |математика |література, | | | |математика | | | |або біологія | -------------+----------------------+-------------+-------------| 5.09020101 |рибництво і |українська |українська | |аквакультура |мова, |мова та | | |математика |література, | | | |математика | | | |або біологія | -------------+----------------------+-------------+-------------| 5.09020102 |експлуатація техніки |українська |українська | |промислового |мова, |мова та | |рибальства і |математика |література, | |аквакультури | |математика | | | |або фізика | -------------+----------------------+-------------+-------------| 5.10010101 |обслуговування |українська |українська | |устаткування та систем|мова, |мова та | |теплоенергопостачання |математика |література, | |в агропромисловому | |математика | |комплексі | |або фізика | -------------+----------------------+-------------+-------------| 5.10010102 |монтаж, обслуговування|українська |українська | |та ремонт |мова, |мова та | |електротехнічних |математика |література, | |установок в | |математика | |агропромисловому | |або фізика | |комплексі | | | -------------+----------------------+-------------+-------------| 5.10010201 |експлуатація та ремонт|українська |українська | |машин і обладнання |мова, |мова та | |агропромислового |математика |література, | |виробництва | |математика | | | |або фізика | -------------+----------------------+-------------+-------------| 5.10010202 |експлуатація та ремонт|українська |українська | |меліоративних, |мова, |мова та | |будівельних машин і |математика |література, | |обладнання | |математика | | | |або фізика | -------------+----------------------+-------------+-------------| 5.10010203 |експлуатація і ремонт |українська |українська | |обладнання лісового |мова, |мова та | |комплексу |математика |література, | | | |математика | | | |або фізика | -------------+----------------------+-------------+-------------| 5.11010101 |ветеринарна медицина |українська |українська | | |мова, |мова та | | |біологія |література, | | | |біологія або | | | |хімія | -------------+----------------------+-------------+-------------| 5.12010101 |лікувальна справа |українська |українська | | |мова, |мова та | | |біологія |література, | | | |біологія або | | | |хімія | -------------+----------------------+-------------+-------------| 5.12010102 |сестринська справа |українська |українська | | |мова, |мова та | | |біологія |література, | | | |біологія або | | | |хімія | -------------+----------------------+-------------+-------------| 5.12010103 |медико-профілактична |українська |українська | |справа |мова, |мова та | | |біологія |література, | | | |біологія або | | | |хімія | -------------+----------------------+-------------+-------------| 5.12010104 |стоматологія |українська |українська | | |мова, |мова та | | |біологія |література, | | | |біологія або | | | |хімія | -------------+----------------------+-------------+-------------| 5.12010105 |акушерська справа |українська |українська | | |мова, |мова та | | |біологія |література, | | | |біологія або | | | |хімія | -------------+----------------------+-------------+-------------| 5.12010106 |стоматологія |українська |українська | |ортопедична |мова, |мова та | | |творчий |література, | | |конкурс |творчий | | |(ліплення або|конкурс | | |різьблення) |(ліплення або| | | |різьблення) | -------------+----------------------+-------------+-------------| 5.12010107 |стоматологічна справа |українська |українська | | |мова, |мова та | | |біологія |література, | | | |біологія або | | | |хімія | -------------+----------------------+-------------+-------------| 5.12010201 |лабораторна |українська |українська | |діагностика |мова, |мова та | | |хімія |література, | | | |хімія або | | | |біологія | -------------+----------------------+-------------+-------------| 5.12020101 |фармація |українська |українська | | |мова, |мова та | | |хімія |література, | | | |хімія або | | | |біологія | -------------+----------------------+-------------+-------------| 5.12020102 |аналітичний контроль |українська |українська | |якості хімічних |мова, |мова та | |лікарських сполук |хімія |література, | | | |хімія або | | | |біологія | -------------+----------------------+-------------+-------------| 5.12020103 |виробництво |українська |українська | |фармацевтичних |мова, |мова та | |препаратів |хімія |література, | | | |хімія або | | | |біологія | -------------+----------------------+-------------+-------------| 5.13010101 |соціальна робота |українська |українська | | |мова, |мова та | | |історія |література, | | |України |історія | | | |України або | | | |географія | -------------+----------------------+-------------+-------------| 5.13010102 |протезне виробництво |українська |українська | | |мова, |мова та | | |математика |література, | | | |математика | | | |або фізика | -------------+----------------------+-------------+-------------| 5.14010101 |готельне |українська |українська | |обслуговування |мова, |мова та | | |математика |література, | | | |математика | | | |або географія| -------------+----------------------+-------------+-------------| 5.14010102 |ресторанне |українська |українська | |обслуговування |мова, |мова та | | |математика |література, | | | |математика | | | |або географія| -------------+----------------------+-------------+-------------| 5.14010201 |обслуговування та |українська |українська | |ремонт |мова, |мова та | |електропобутової |математика |література, | |техніки | |математика | | | |або фізика | -------------+----------------------+-------------+-------------| 5.14010202 |організація |українська |українська | |обслуговування |мова, |мова та | |населення |математика |література, | | | |математика | | | |або географія| -------------+----------------------+-------------+-------------| 5.14010301 |туристичне |українська |українська | |обслуговування |мова, |мова та | | |географія |література, | | | |географія або| | | |математика | -------------+----------------------+-------------+-------------| 5.17020101 |організація та техніка|українська |українська | |цивільного захисту |мова, |мова та | | |математика |література, | | | |математика | | | |або фізика | -------------+----------------------+-------------+-------------| 5.17020102 |радіаційний та |українська |українська | |хімічний контроль |мова, |мова та | | |математика |література, | | | |математика | | | |або фізика | -------------+----------------------+-------------+-------------| 5.17020301 |організація та техніка|українська |українська | |протипожежного захисту|мова, |мова та | | |математика |література, | | | |математика | | | |або фізика | -----------------------------------------------------------------
_______________

* Спеціальності, що передбачають присвоєння фахівцю
кваліфікації вчителя.

Додаток 3

до Умов прийому до вищих

навчальних закладів України

ТАБЛИЦЯ ВІДПОВІДНОСТІ

середнього бала документа

про повну загальну середню освіту,

обрахованого за 12-бальною шкалою,

значенням 200-бальної шкали

------------------- ------------------- ------------------- 1 | 106,0 | | 4 | 124,0 | | 8 | 162,0 | -------+---------| |-------+---------| |-------+---------| 1,1 | 106,6 | | 4,1 | 125,0 | | 8,1 | 163,0 | -------+---------| |-------+---------| |-------+---------| 1,2 | 107,2 | | 4,2 | 125,9 | | 8,2 | 163,9 | -------+---------| |-------+---------| |-------+---------| 1,3 | 107,8 | | 4,3 | 126,9 | | 8,3 | 164,9 | -------+---------| |-------+---------| |-------+---------| 1,4 | 108,4 | | 4,4 | 127,8 | | 8,4 | 165,8 | -------+---------| |-------+---------| |-------+---------| 1,5 | 109,0 | | 4,5 | 128,8 | | 8,5 | 166,8 | -------+---------| |-------+---------| |-------+---------| 1,6 | 109,6 | | 4,6 | 129,7 | | 8,6 | 167,7 | -------+---------| |-------+---------| |-------+---------| 1,7 | 110,2 | | 4,7 | 130,7 | | 8,7 | 168,7 | -------+---------| |-------+---------| |-------+---------| 1,8 | 110,8 | | 4,8 | 131,6 | | 8,8 | 169,6 | -------+---------| |-------+---------| |-------+---------| 1,9 | 111,4 | | 4,9 | 132,6 | | 8,9 | 170,5 | -------+---------| |-------+---------| |-------+---------| 2 | 112,0 | | 5 | 133,5 | | 9 | 171,5 | -------+---------| |-------+---------| |-------+---------| 2,1 | 112,6 | | 5,1 | 134,5 | | 9,1 | 172,4 | -------+---------| |-------+---------| |-------+---------| 2,2 | 113,2 | | 5,2 | 135,4 | | 9,2 | 173,4 | -------+---------| |-------+---------| |-------+---------| 2,3 | 113,8 | | 5,3 | 136,4 | | 9,3 | 174,3 | -------+---------| |-------+---------| |-------+---------| 2,4 | 114,4 | | 5,4 | 137,3 | | 9,4 | 175,3 | -------+---------| |-------+---------| |-------+---------| 2,5 | 115,0 | | 5,5 | 138,3 | | 9,5 | 176,2 | -------+---------| |-------+---------| |-------+---------| 2,6 | 115,6 | | 5,6 | 139,2 | | 9,6 | 177,2 | -------+---------| |-------+---------| |-------+---------| 2,7 | 116,2 | | 5,7 | 140,2 | | 9,7 | 178,1 | -------+---------| |-------+---------| |-------+---------| 2,8 | 116,8 | | 5,8 | 141,1 | | 9,8 | 179,1 | -------+---------| |-------+---------| |-------+---------| 2,9 | 117,4 | | 5,9 | 142,1 | | 9,9 | 180,0 | -------+---------| |-------+---------| |-------+---------| 3 | 118,0 | | 6 | 143,0 | | 10 | 181,0 | -------+---------| |-------+---------| |-------+---------| 3,1 | 118,6 | | 6,1 | 144,0 | | 10,1 | 181,9 | -------+---------| |-------+---------| |-------+---------| 3,2 | 119,2 | | 6,2 | 144,9 | | 10,2 | 182,9 | -------+---------| |-------+---------| |-------+---------| 3,3 | 119,8 | | 6,3 | 145,9 | | 10,3 | 183,8 | -------+---------| |-------+---------| |-------+---------| 3,4 | 120,4 | | 6,4 | 146,8 | | 10,4 | 184,8 | -------+---------| |-------+---------| |-------+---------| 3,5 | 121,0 | | 6,5 | 147,8 | | 10,5 | 185,7 | -------+---------| |-------+---------| |-------+---------| 3,6 | 121,6 | | 6,6 | 148,7 | | 10,6 | 186,7 | -------+---------| |-------+---------| |-------+---------| 3,7 | 122,2 | | 6,7 | 149,7 | | 10,7 | 187,6 | -------+---------| |-------+---------| |-------+---------| 3,8 | 122,8 | | 6,8 | 150,6 | | 10,8 | 188,6 | -------+---------| |-------+---------| |-------+---------| 3,9 | 123,4 | | 6,9 | 151,6 | | 10,9 | 189,5 | ------------------ |-------+---------| |-------+---------| | 7 | 152,5 | | 11 | 190,5 | |-------+---------| |-------+---------| | 7,1 | 153,5 | | 11,1 | 191,4 | |-------+---------| |-------+---------| | 7,2 | 154,4 | | 11,2 | 192,4 | |-------+---------| |-------+---------| | 7,3 | 155,4 | | 11,3 | 193,3 | |-------+---------| |-------+---------| | 7,4 | 156,3 | | 11,4 | 194,3 | |-------+---------| |-------+---------| | 7,5 | 157,3 | | 11,5 | 195,2 | |-------+---------| |-------+---------| | 7,6 | 158,2 | | 11,6 | 196,2 | |-------+---------| |-------+---------| | 7,7 | 159,2 | | 11,7 | 197,1 | |-------+---------| |-------+---------| | 7,8 | 160,1 | | 11,8 | 198,1 | |-------+---------| |-------+---------| | 7,9 | 161,1 | | 11,9 | 199,0 | ------------------- |-------+---------| | 12 | 200,0 | -------------------

 • Друкувати
 • PDF
 • DOC
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: