open Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
Попередня
                             
                             
МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ
Н А К А З
18.03.2011 N 372
Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

5 квітня 2011 р.

за N 452/19190

Про затвердження Змін

до деяких положень (стандартів)

бухгалтерського обліку

Відповідно до статті 6 Закону України "Про бухгалтерський
облік та фінансову звітність в Україні" ( 996-14 ) Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Зміни до деяких положень (стандартів)
бухгалтерського обліку, схвалені Методологічною радою з
бухгалтерського обліку при Міністерстві фінансів України, що
додаються.
2. Департаменту податкової, митної політики, доходів,
адміністрування платежів та методології бухгалтерського обліку
(Чмерук М.О.):
2.1. Забезпечити подання цього наказу у встановленому порядку
на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України;
2.2. У десятиденний строк з дня державної реєстрації цього
наказу в Міністерстві юстиції України забезпечити його
оприлюднення на офіційному веб-сайті Міністерства фінансів України
в мережі Інтернет.
3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного
опублікування.
4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого
заступника Міністра Мярковського А.І.
Міністр Ф.Ярошенко

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства

фінансів України

18.03.2011 N 372
Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

5 квітня 2011 р.

за N 452/19190

ЗМІНИ

до деяких положень (стандартів)

бухгалтерського обліку

1. У Положенні (стандарті) бухгалтерського обліку 2 "Баланс"
( z0396-99 ), затвердженому наказом Міністерства фінансів України
від 31.03.99 N 87 ( z0391-99 ), зареєстрованому в Міністерстві
юстиції України 21.06.99 за N 396/3689 (із змінами): 1.1. Пункт 15 викласти в такій редакції: "15. У статті "Незавершені капітальні інвестиції"
відображається вартість незавершених на дату балансу капітальних
інвестицій в необоротні активи на будівництво, реконструкцію,
модернізацію (інші поліпшення, що збільшують первісну
(переоцінену) вартість), виготовлення, придбання об'єктів
матеріальних необоротних активів (у тому числі необоротних
матеріальних активів, призначених для заміни діючих, і
устаткування для монтажу).".
1.2. У додатку до Положення (стандарту) бухгалтерського
обліку 2 "Баланс" ( z0396-99 ) назву рядка 020 викласти в такій
редакції: "Незавершені капітальні інвестиції".
2. У Положенні (стандарті) бухгалтерського обліку 3 "Звіт про
фінансові результати" ( z0397-99 ), затвердженому наказом
Міністерства фінансів України від 31.03.99 N 87 ( z0391-99 ),
зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 21.06.99 за
N 397/3690 (із змінами):
2.1. У третьому реченні пункту 16 слова "податку з реклами"
виключити.
2.2. У пункті 19: 2.2.1. Доповнити пункт новим абзацом такого змісту: "Підприємства, які визначають собівартість згідно з
підпунктом 11.1 пункту 11 Положення (стандарту) бухгалтерського
обліку 16 "Витрати" ( z0027-00 ), у цій статті показують
собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) за
прямими витратами.". 2.2.2. Доповнити пункт підпунктом 19.1 такого змісту: "19.1. У статті "Загальновиробничі витрати" відображаються
загальновиробничі витрати, якщо у статті "Собівартість
реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)" наводиться
собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) за
прямими витратами згідно з підпунктом 11.1 пункту 11 Положення
(стандарту) бухгалтерського обліку 16 "Витрати" ( z0027-00 ).".
2.3. Доповнити додаток до Положення (стандарту)
бухгалтерського обліку 3 ( z0397-99 ) після рядка 040 рядком 045
такого змісту: "Загальновиробничі витрати".
3. У Положенні (стандарті) бухгалтерського обліку 7 "Основні
засоби", затвердженому наказом Міністерства фінансів України від
27.04.2000 N 92 ( z0288-00 ), зареєстрованому в Міністерстві
юстиції України 18.05.2000 за N 288/4509 (із змінами):
3.1. У пункті 4: 3.1.1. Доповнити абзац одинадцятий після слова "Подібні"
словом "(однорідні)". 3.1.2. Абзац шістнадцятий викласти в такій редакції: "Капітальні інвестиції в необоротні матеріальні активи -
витрати на будівництво, реконструкцію, модернізацію (інші
поліпшення, що збільшують первісну (переоцінену) вартість),
виготовлення, придбання об'єктів матеріальних необоротних активів
(у тому числі необоротних матеріальних активів, призначених для
заміни діючих, і устаткування для монтажу), що здійснюються
підприємством.".
3.2. У пункті 5: 3.2.1. Підпункт 5.1.2 викласти в такій редакції: "5.1.2. Капітальні витрати на поліпшення земель, не пов'язані
з будівництвом.". 3.2.2. Підпункт 5.1.3 викласти в такій редакції: "5.1.3. Будівлі, споруди та передавальні пристрої.". 3.2.3. Підпункт 5.3 виключити.
3.3. Доповнити пункт 14 новим реченням такого змісту:
"Первісна (переоцінена) вартість основних засобів може бути
збільшена на суму витрат, пов'язаних з поліпшенням та ремонтом
об'єкта, визначену у порядку, встановленому податковим
законодавством.".
3.4. Доповнити пункт 16 новим абзацом такого змісту: "Первісна (переоцінена) вартість об'єкта основних засобів
може бути збільшена на суму індексації, проведеної у порядку,
встановленому податковим законодавством, з відображенням у
бухгалтерському обліку в порядку, передбаченому пунктами 19-21
Положення (стандарту) 7.".
3.5. У пункті 22 слова "землі і незавершених" замінити
словами "земельних ділянок, природних ресурсів і".
3.6. Абзац сьомий пункту 26 викласти в такій редакції: "Нарахування амортизації може здійснюватися з урахуванням
мінімально допустимих строків корисного використання основних
засобів, встановлених податковим законодавством (крім випадку
застосування виробничого методу).".
3.7. Доповнити абзац четвертий пункту 29 новим реченням
такого змісту: "Нарахування амортизації при застосуванні
виробничого методу амортизації припиняється з дати, що настає за
датою вибуття об'єкта основних засобів.".
4. У Положенні (стандарті) бухгалтерського обліку 8
"Нематеріальні активи", затвердженому наказом Міністерства
фінансів України від 18.10.99 N 242 ( z0750-99 ), зареєстрованому
в Міністерстві юстиції України 02.11.99 за N 750/4043 (із
змінами):
4.1. У пункті 5: 4.1.1. Доповнити абзаци четвертий - шостий словами ", крім
тих, витрати на придбання яких визнаються роялті;". 4.1.2. Абзац сьомий виключити.
4.2. Доповнити пункт 26 новим абзацом такого змісту: "Для нарахування амортизації нематеріальних активів
підприємство може застосовувати строки їх корисного використання,
встановлені податковим законодавством.".
5. Абзац третій пункту 4 Положення (стандарту)
бухгалтерського обліку 15 "Дохід", затвердженого наказом
Міністерства фінансів України від 29.11.99 N 290 ( z0860-99 ),
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 14.12.99 за
N 860/4153 (із змінами), викласти в такій редакції: "Роялті - будь-який платіж, отриманий як винагорода за
користування або за надання права на користування будь-яким
авторським та суміжним правом на літературні твори, твори
мистецтва або науки, включаючи комп'ютерні програми, інші записи
на носіях інформації, відео- або аудіокасети, кінематографічні
фільми або плівки для радіо- чи телевізійного мовлення, будь-яким
патентом, зареєстрованим знаком на товари і послуги чи
торговельною маркою, дизайном, секретним кресленням, моделлю,
формулою, процесом, правом на інформацію щодо промислового,
комерційного або наукового досвіду (ноу-хау).".
6. Доповнити пункт 11 Положення (стандарту) бухгалтерського
обліку 16 "Витрати", затвердженого наказом Міністерства фінансів
України від 31.12.99 N 318 ( z0027-00 ), зареєстрованого в
Міністерстві юстиції України 19.01.2000 за N 27/4248 (із змінами),
підпунктом 11.1 такого змісту: "11.1. Підприємство може визначати собівартість за прямими
витратами, пов'язаними з виробництвом продукції, виконанням робіт,
наданням послуг, а саме: прямими матеріальними витратами; прямими витратами на оплату праці; амортизацією виробничих основних засобів та нематеріальних
активів, безпосередньо пов'язаних з виробництвом продукції,
виконанням робіт, наданням послуг; вартістю придбаних послуг, прямо пов'язаних з виробництвом
продукції (товарів), виконанням робіт, наданням послуг; іншими прямими витратами, у тому числі витратами з придбання
електричної енергії (включаючи реактивну). При застосуванні такого підходу витрати до складу
собівартості продукції (робіт, послуг) включаються з урахуванням
вимог податкового законодавства, а інформація про суму
загальновиробничих витрат розкривається у Звіті про фінансові
результати окремою статтею.".
7. У Положенні (стандарті) бухгалтерського обліку 30
"Біологічні активи", затвердженому наказом Міністерства фінансів
України від 18.11.2005 N 790 ( z1456-05 ), зареєстрованому в
Міністерстві юстиції України 05.12.2005 за N 1456/11736 (із
змінами):
7.1. Доповнити перше речення пунктів 9, 12 після слова
"продажу" словами та цифрами "або за виробничою собівартістю (чи
собівартістю за прямими витратами) відповідно до Положення
(стандарту) бухгалтерського обліку 16 "Витрати" ( z0027-00 ).
7.2. Доповнити пункт 10 після слова "продажу" словами та
цифрами ", крім випадків, передбачених пунктом 11 Положення
(стандарту) 30".
7.3. Пункт 11 викласти в такій редакції: "11. Довгострокові біологічні активи, справедливу вартість
яких на дату балансу достовірно визначити неможливо або якщо
підприємство є платником податку на прибуток, можуть визнаватися
та відображатися за первісною вартістю з урахуванням суми їх зносу
і втрат від зменшення корисності. Оцінка та амортизація таких
довгострокових біологічних активів здійснюється відповідно до
положень (стандартів) бухгалтерського обліку 7 "Основні засоби"
( z0288-00 ) та 28 "Зменшення корисності активів" ( z0035-05 ). Поточні біологічні активи та додаткові біологічні активи,
справедливу вартість яких на дату балансу достовірно визначити
неможливо або якщо підприємство є платником податку на прибуток,
можуть визнаватися та відображатися за первісною вартістю, крім
поточних біологічних активів рослинництва, які визнаються і
відображаються як незавершене виробництво. Оцінка таких поточних
біологічних активів здійснюється відповідно до Положення
(стандарту) бухгалтерського обліку 9 "Запаси" ( z0751-99 ). Біологічні активи, справедливу вартість яких на дату балансу
достовірно визначити неможливо, оцінюються за первісною вартістю
до періоду, у якому можливо визначити їх справедливу вартість.".
7.4. Абзаци другий - восьмий пункту 17 виключити.
7.5. У підпункті 26.2 слова "справедливою вартістю (за
вирахуванням очікуваних витрат на місці продажу)" замінити словом
"вартістю".
Директор Департаменту
податкової, митної політики,
доходів, адміністрування
платежів та методології
бухгалтерського обліку М.О.Чмерук

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі

Навчальні відео: Як користуватись системою

скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: