open Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOC
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
Нечинна
                             
                             
У К А З

ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
{ Указ втратив чинність на підставі Указу Президента

N 419/2019 ( 419/2019 ) від 20.06.2019 }
Про Положення про Державне

агентство України з питань кіно

1. Затвердити Положення про Державне агентство України з
питань кіно (додається).
2. Кабінету Міністрів України привести у двомісячний строк
свої рішення у відповідність із цим Указом.
3. Цей Указ набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України В.ЯНУКОВИЧ
м. Київ, 6 квітня 2011 року

N 404/2011

ЗАТВЕРДЖЕНО

Указом Президента України

від 6 квітня 2011 року N 404/2011
ПОЛОЖЕННЯ

про Державне агентство України з питань кіно

1. Державне агентство України з питань кіно (Держкіно
України) є центральним органом виконавчої влади України,
діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом Міністрів
України через Міністра культури України (далі - Міністр).
Держкіно України входить до системи органів виконавчої влади
та забезпечує реалізацію державної політики у сфері
кінематографії.
2. Держкіно України у своїй діяльності керується Конституцією
( 254к/96-ВР ) та законами України, актами Президента України та
Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства культури України
(далі - Міністерство), іншими актами законодавства України,
дорученнями Президента України та Міністра, а також цим
Положенням.
3. Основними завданнями Держкіно України є:
внесення пропозицій щодо формування державної політики у
сфері кінематографії;
реалізація державної політики у сфері кінематографії.
4. Держкіно України відповідно до покладених на нього
завдань:
1) узагальнює практику застосування законодавства з питань,
що належать до його компетенції, розробляє пропозиції щодо
вдосконалення законодавчих актів, актів Президента України,
Кабінету Міністрів України, нормативно-правових актів міністерств
та в установленому порядку подає їх Міністру для погодження і
внесення в установленому порядку на розгляд Кабінету Міністрів
України;
2) проводить аналіз діяльності суб'єктів кінематографії, за
результатами якого готує висновки щодо тенденцій розвитку
національної кінематографії;
3) здійснює відповідно до законодавства функції державного
нагляду (контролю) у сфері, що належить до компетенції Держкіно
України;
4) відповідно до законодавства бере участь у підготовці
проектів міжнародних договорів України, готує пропозиції щодо
укладення і денонсації таких договорів, укладає міжнародні
договори, забезпечує виконання зобов'язань України за міжнародними
договорами з питань, віднесених до повноважень Держкіно України;
5) розробляє і здійснює заходи щодо створення умов для
відродження і розвитку національної кінематографії;
6) виконує програми виробництва фільмів за державним
замовленням, розробляє економічні обгрунтування та розрахунки щодо
граничних обсягів видатків з Державного бюджету;
7) розробляє програму створення та розповсюдження
національних фільмів;
8) укладає угоди на виробництво фільмів на умовах державного
замовлення та державної фінансової підтримки;
9) здійснює заходи щодо структурного вдосконалення та
реформування національної кіноіндустрії, розвитку продюсерської
системи;
10) сприяє виконанню програм кінообслуговування населення;
11) взаємодіє з вітчизняними та іноземними науково-дослідними
установами і навчальними закладами з метою обміну досвідом роботи
щодо проведення наукових досліджень із формування і реалізації
державної політики з питань, що належать до компетенції Держкіно
України;
12) забезпечує створення умов для першочергового показу
національних фільмів;
13) сприяє збереженню та раціональному використанню
національної кінематографічної спадщини;
14) веде Державний реєстр виробників, розповсюджувачів і
демонстраторів фільмів;
15) веде Державний реєстр фільмів;
16) видає державні посвідчення на право розповсюдження і
демонстрування фільмів;
17) бере участь в організації конкурсу з відбору
інвестиційних і інноваційних проектів з питань, що належать до
компетенції Держкіно України;
18) розробляє умови прокату, тиражування, розповсюдження і
публічного показу або демонстрування фільмів з індексами, що мають
обмеження глядацької аудиторії;
19) здійснює контроль за дотриманням законності прокату,
тиражування, розповсюдження, публічного показу або демонстрування
фільмів, а також виконання умов, передбачених прокатним
посвідченням, у межах компетенції Держкіно України;
20) здійснює контроль за тиражуванням фільмокопій на
відеоносіях, їх продажем, передачею у прокат і оренду для
публічного показу через відеоустановку; здійснює контроль за
тиражуванням фільмокопій на кіноплівці, передачею їх у прокат,
демонструванням фільмокопій на кіноплівці у призначених для цього
приміщеннях: кінотеатрах, кіноустановках тощо;
21) надає консультаційну та організаційно-методичну допомогу
у сфері кінематографії;
22) бере участь в організації та проведенні кінофестивалів,
кіновиставок, кінопрем'єр, прес-конференцій, інших заходів із
популяризації національної кіноіндустрії;
23) організовує вивчення, узагальнення та впровадження
вітчизняного і зарубіжного досвіду управлінської діяльності у
сфері кінематографії;
24) здійснює співробітництво з вітчизняними і зарубіжними
кіноархівами;
25) в установленому порядку сприяє залученню матеріальних і
нематеріальних активів для розвитку кіно та інших сфер, що
належать до компетенції Держкіно України;
26) вносить у встановленому порядку пропозиції стосовно
відзначення державними нагородами, зокрема присвоєння почесних
звань, а також здійснює нагородження відомчими заохочувальними
відзнаками;
27) забезпечує зведення та узагальнення інформації про
державні цільові програми із зазначенням обсягів фінансування
кожної з них за рахунок бюджетних коштів для галузі кіно;
28) організовує відповідно до законодавства підготовку,
розповсюдження та тиражування аудіовізуальних творів;
29) порушує в установленому порядку клопотання про надання
суб'єктам кінематографії статусу національного;
30) утворює, ліквідовує, реорганізовує підприємства, установи
та організації, затверджує їх положення (статути), в установленому
порядку призначає на посади та звільняє з посад їх керівників,
формує кадровий резерв на посади керівників підприємств, установ
та організацій, що належать до сфери управління Держкіно України;
31) виконує у межах повноважень інші функції з управління
об'єктами державної власності, що належать до сфери його
управління;
32) відповідно до міжнародних договорів надає в Україні
аудіовізуальним творам статус продукту спільного виробництва;
33) в установленому порядку надає аудіовізуальним творам
статус національного;
34) організовує розгляд звернень громадян з питань,
пов'язаних із діяльністю Держкіно України, підприємств, установ,
організацій, що належать до сфери його управління;
35) здійснює інші повноваження, визначені законами України та
покладені на Держкіно України Президентом України.
5. Держкіно України з метою організації своєї діяльності:
1) забезпечує в межах повноважень здійснення заходів щодо
запобігання корупції і контроль за їх реалізацією в апараті
Держкіно України, на підприємствах, в установах та організаціях,
що належать до сфери його управління;
2) здійснює в установленому порядку добір кадрів в апарат
Держкіно України та на керівні посади на підприємствах, в
установах та організаціях, що належать до сфери його управління,
формує в установленому порядку кадровий резерв на відповідні
посади, організовує роботу з підготовки, перепідготовки і
підвищення кваліфікації державних службовців, працівників апарату
та його підрозділів;
3) організовує планово-фінансову роботу в апараті Держкіно
України, на підприємствах, в установах, організаціях, що належать
до сфери його управління, здійснює контроль за використанням
фінансових і матеріальних ресурсів, забезпечує організацію та
вдосконалення бухгалтерського обліку в установленому
законодавством порядку;
4) забезпечує ефективне, результативне і цільове використання
бюджетних коштів;
5) здійснює у межах повноважень разом з відповідними
центральними органами виконавчої влади контроль за використанням
державних коштів, передбачених для реалізації проектів, виконання
програм, у тому числі міжнародних;
6) організовує ведення діловодства та архіву відповідно до
встановлених правил;
7) забезпечує у межах повноважень реалізацію державної
політики стосовно державної таємниці, контроль за її збереженням в
апараті Держкіно України;
8) забезпечує у межах своїх повноважень виконання завдань
мобілізаційної підготовки та мобілізаційної готовності держави.
6. Держкіно України для виконання покладених на нього завдань
має право в установленому порядку:
1) залучати до виконання окремих робіт, участі у вивченні
окремих питань учених і фахівців (за їх згодою), працівників
центральних та місцевих органів виконавчої влади;
2) одержувати інформацію, документи і матеріали від державних
органів та органів місцевого самоврядування, підприємств, установ
та організацій усіх форм власності та їх посадових осіб;
3) скликати наради, створювати комісії та робочі групи;
4) користуватися відповідними інформаційними базами даних
державних органів, державними, в тому числі урядовими, системами
зв'язку і комунікацій, мережами спеціального зв'язку та іншими
технічними засобами;
5) складати протоколи про адміністративні правопорушення у
сфері кінематографії.
7. Держкіно України під час виконання покладених на нього
завдань взаємодіє в установленому порядку з іншими органами
виконавчої влади, допоміжними органами і службами, утвореними
Президентом України, органами місцевого самоврядування,
об'єднаннями громадян, відповідними органами іноземних держав і
міжнародних організацій, профспілками та організаціями
роботодавців, а також підприємствами, установами, організаціями.
8. Держкіно України у межах своїх повноважень на основі і на
виконання Конституції ( 254к/96-ВР ) та законів України, актів і
доручень Президента України, актів Кабінету Міністрів України,
наказів Міністерства та доручень Міністра видає накази
організаційно-розпорядчого характеру, які підписуються Головою
Держкіно України.
9. Держкіно України очолює Голова, якого призначає на посаду
за поданням Прем'єр-міністра України, внесеним на підставі
пропозицій Міністра, і звільняє з посади Президент України.
Голова Держкіно України:
1) очолює Держкіно України, здійснює керівництво його
діяльністю;
2) забезпечує виконання Держкіно України Конституції
( 254к/96-ВР ) та законів України, актів і доручень Президента
України, актів Кабінету Міністрів України, наказів Міністерства та
доручень Міністра;
3) вносить на розгляд Міністра пропозиції щодо формування
державної політики у сфері кінематографії та розроблені Держкіно
України проекти законів, актів Президента України та Кабінету
Міністрів України;
4) затверджує за погодженням із Міністром схвалені на
засіданні колегії річний план роботи Держкіно України, заходи щодо
реалізації основних напрямів та пріоритетних цілей його діяльності
відповідно до визначених завдань;
5) звітує перед Міністром про виконання річного плану роботи
Держкіно України та покладених на нього завдань, про усунення
порушень і недоліків, виявлених під час проведення перевірок
діяльності Держкіно України, а також про притягнення до
відповідальності посадових осіб, винних у допущених порушеннях;
6) вносить Міністрові пропозиції щодо кандидатур на посади
своїх заступників;
7) затверджує за погодженням із Міністром структуру апарату
Держкіно України, затверджує положення про структурні підрозділи
апарату Держкіно України;
8) призначає на посади та звільняє з посад за погодженням з
Міністром керівників і заступників керівників структурних
підрозділів апарату Держкіно України, в установленому порядку
присвоює їм ранги державних службовців;
9) призначає на посади та звільняє з посад інших державних
службовців і працівників апарату Держкіно України;
10) затверджує розподіл обов'язків між своїми заступниками;
11) порушує в установленому порядку питання про притягнення
до дисциплінарної відповідальності своїх заступників;
12) вирішує в установленому порядку питання щодо заохочення
та притягнення до дисциплінарної відповідальності державних
службовців апарату Держкіно України, підприємств, установ та
організацій, що належать до сфери його управління;
13) забезпечує взаємодію Держкіно України з визначеним
Міністром структурним підрозділом Міністерства, відповідальним за
взаємодію з Держкіно України;
14) забезпечує дотримання встановленого Міністром порядку
обміну інформацією між Міністерством і Держкіно України та
вчасність її подання;
15) проводить особистий прийом громадян;
16) підписує накази Держкіно України;
17) скликає та проводить наради з питань, що належать до його
компетенції;
18) представляє в установленому порядку Держкіно України у
відносинах з іншими державними органами, органами влади Автономної
Республіки Крим, органами місцевого самоврядування,
підприємствами, установами і організаціями в Україні та за її
межами;
19) у межах повноважень дає обов'язкові до виконання
державними службовцями і працівниками апарату Держкіно України
доручення;
20) здійснює інші повноваження відповідно до законів та актів
Президента України.
10. Голова Держкіно України має двох заступників, у тому
числі одного першого.
Першого заступника, заступника Голови Держкіно України
призначає на посади Президент України за поданням Прем'єр-міністра
України, внесеним на підставі пропозицій Голови Держкіно України,
погоджених із Міністром.
11. Для погодженого вирішення питань, що належать до
компетенції Держкіно України, обговорення найважливіших напрямів
його діяльності у Держкіно України може утворюватися колегія.
Рішення колегії можуть бути реалізовані шляхом видання наказу
Держкіно України.
Для розгляду наукових рекомендацій та проведення фахових
консультацій з основних питань діяльності у Держкіно України
можуть утворюватися інші постійні або тимчасові консультативні,
дорадчі та інші допоміжні органи.
Рішення про утворення та ліквідацію колегії, інших постійних
або тимчасових консультативних, дорадчих та інших допоміжних
органів, їх кількісний та персональний склад, положення про них
затверджуються Головою Держкіно України.
12. Гранична чисельність державних службовців та працівників
Держкіно України затверджується Кабінетом Міністрів України.
Структура апарату Держкіно України затверджується Головою
Держкіно України за погодженням із Міністром.
Штатний розпис, кошторис апарату Держкіно України
затверджуються Головою Держкіно України за погодженням із
Міністерством фінансів України.
Держкіно України є юридичною особою, має печатку із
зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням,
власні бланки, рахунки в органах Державної казначейської служби
України.

Глава Адміністрації
Президента України С.ЛЬОВОЧКІН

 • Друкувати
 • PDF
 • DOC
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: