open Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
Попередня

Указ
Президента України

Про Державне агентство земельних ресурсів України

{Із змінами, внесеними згідно з Указами Президента
№ 1078/2011 від 29.11.2011
№ 1/2012 від 03.01.2012
№ 250/2012 від 06.04.2012}

1. Затвердити Положення про Державне агентство земельних ресурсів України (додається).

2. Установити, що Державне агентство земельних ресурсів України є правонаступником Державного комітету України із земельних ресурсів, у тому числі за укладеними міжнародними договорами України, стороною в яких є Державний комітет України із земельних ресурсів.

3. Визнати такими, що втратили чинність:

Указ Президента України від 14 серпня 2000 року № 970 "Про Положення про Державний комітет України по земельних ресурсах";

Указ Президента України від 11 грудня 2001 року № 1208 "Про внесення зміни до Положення про Державний комітет України по земельних ресурсах";

статтю 3 Указу Президента України від 26 квітня 2002 року № 403 "Про внесення змін до деяких указів Президента України";

частину другу статті 2 Указу Президента України від 19 серпня 2002 року № 720 "Про вдосконалення системи державного управління земельними ресурсами та контролю за їх використанням і охороною";

частину другу статті 2 Указу Президента України від 17 лютого 2003 року № 134 "Про заходи щодо створення єдиної системи державної реєстрації земельних ділянок, нерухомого майна та прав на них у складі державного земельного кадастру";

пункт 28 змін, що вносяться до указів Президента України, затверджених Указом Президента України від 5 березня 2004 року № 280 "Про внесення змін та визнання такими, що втратили чинність, деяких указів Президента України";

Указ Президента України від 16 травня 2005 року № 795 "Про деякі питання вдосконалення державного регулювання у сфері оцінки земель".

4. Кабінету Міністрів України привести у двомісячний строк свої акти у відповідність із цим Указом.

5. Цей Указ набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України

В.ЯНУКОВИЧ

м. Київ,
8 квітня 2011 року
№ 445/2011

ЗАТВЕРДЖЕНО
Указом Президента України
від 8 квітня 2011 року № 445

ПОЛОЖЕННЯ
про Державне агентство земельних ресурсів України

1. Державне агентство земельних ресурсів України (Держземагентство України) є центральним органом виконавчої влади з питань земельних ресурсів та топографо-геодезичної і картографічної діяльності, діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України через Міністра аграрної політики та продовольства України (далі - Міністр), входить до системи органів виконавчої влади і забезпечує реалізацію державної політики у сфері земельних відносин та топографо-геодезичної і картографічної діяльності.

{Пункт 1 в редакції Указу Президента № 1/2012 від 03.01.2012}

2. Держземагентство України у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства аграрної політики та продовольства України (Мінагрополітики України), іншими актами законодавства України, дорученнями Президента України та Міністра.

3. Основними завданнями Держземагентства України є:

1) реалізація державної політики у сфері земельних відносин та топографо-геодезичної і картографічної діяльності;

{Підпункт 1 пункту 3 із змінами, внесеними згідно з Указом Президента № 1/2012 від 03.01.2012}

2) внесення Міністрові пропозицій щодо формування державної політики у сфері земельних відносин та топографо-геодезичної і картографічної діяльності.

{Підпункт 2 пункту 3 із змінами, внесеними згідно з Указом Президента № 1/2012 від 03.01.2012}

4. Держземагентство України відповідно до покладених на нього завдань:

1) узагальнює практику застосування законодавства з питань, що належать до компетенції Держземагентства України, розробляє пропозиції щодо вдосконалення законодавчих актів, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, нормативно-правових актів Мінагрополітики України та в установленому порядку подає їх Міністру;

2) розробляє та подає для затвердження Міністру план заходів щодо реалізації основних напрямів та стратегічних цілей діяльності Держземагентства України;

3) вносить у встановленому порядку пропозиції щодо розпорядження землями державної та комунальної власності, встановлення меж області, району, міста, району в місті, села і селища, регулювання земельних відносин;

4) бере участь у розробленні та виконанні державних, галузевих, регіональних та місцевих програм з питань регулювання земельних відносин, раціонального використання земель, їх відтворення та охорони, встановлення меж області, району, міста, району в місті, села і селища, у проведенні моніторингу земель, територіальному плануванні, впровадженні географічних інформаційних систем, здійсненні топографо-геодезичної і картографічної діяльності;

{Підпункт 4 пункту 4 із змінами, внесеними згідно з Указами Президента № 1/2012 від 03.01.2012, № 250/2012 від 06.04.2012}

5) бере участь у підготовці міжнародних договорів, вносить пропозиції щодо їх укладення та денонсації, укладає в межах своїх повноважень такі договори у сфері земельних відносин, використання та охорони земель, топографо-геодезичної і картографічної діяльності;

{Підпункт 5 пункту 4 із змінами, внесеними згідно з Указами Президента № 1/2012 від 03.01.2012, № 250/2012 від 06.04.2012}

6) видає витяги з технічної документації про нормативну грошову оцінку земельних ділянок та надає інші адміністративні послуги відповідно до законодавства;

7) забезпечує підготовку та здійснення організаційних, економічних, екологічних та інших заходів, спрямованих на раціональне використання та охорону земель, їх захист від шкідливого антропогенного впливу, дотримання режиму використання земель природоохоронного, оздоровчого, рекреаційного та історико-культурного призначення, інших територій та об'єктів екомережі;

8) здійснює у порядку, встановленому Міністром, організацію проведення робіт, пов'язаних із реалізацією земельної реформи;

9) бере участь у підготовці та здійсненні заходів щодо розвитку ринку земель;

10) готує в межах своїх повноважень і подає Міністрові пропозиції щодо формування інвестиційної політики у сфері використання та охорони земель, виходячи з пріоритетів структурного реформування економіки, а також пропозиції до проектів загальнодержавної програми економічного та соціального розвитку України і Державного бюджету України, Національної програми інформатизації та інших програм;

11) організовує професійну підготовку оцінювачів з експертної грошової оцінки земельних ділянок, веде Державний реєстр оцінювачів з експертної грошової оцінки земельних ділянок, яким видано кваліфікаційне свідоцтво, готує пропозиції щодо вдосконалення методики та порядку виконання робіт з грошової оцінки земель;

12) здійснює землеустрій відповідно до Закону України "Про землеустрій", у тому числі забезпечує проведення державної інвентаризації земель;

13) забезпечує науково-експертне, аналітичне, інформаційне та методичне проведення землевпорядних, землеоціночних робіт, пов'язаних із земельними торгами, вживає організаційних заходів щодо проведення земельних торгів та забезпечує здійснення підготовки ліцитаторів;

14) проводить відповідно до законодавства моніторинг земель та охорону земель;

15) здійснює ведення і адміністрування державного земельного кадастру та отримує інформацію про відведення земельних ділянок;

16) здійснює підготовку земельно-кадастрової документації;

17) здійснює   державну  реєстрацію  земельних  ділянок  та державну реєстрацію права власності, права користування земельними ділянками  (сервітут),  права  постійного  користування земельними ділянками,  договорів оренди земельних ділянок, права користування земельною  ділянкою для сільськогосподарських потреб (емфітевзис), права забудови земельної ділянки (суперфіцій);

18) виступає в установленому порядку замовником науково-дослідних, проектно-розвідувальних і будівельних робіт, що проводяться у межах заходів з охорони земель, реформування земельних відносин, землеустрою, ведення та адміністрування державного земельного кадастру, проведення моніторингу земель та виконання загальнодержавних геодезичних і картографічних робіт;

{Підпункт 18 пункту 4 із змінами, внесеними згідно з Указом Президента № 1/2012 від 03.01.2012}

19) бере участь у державному регулюванні планування територій та розмежування земель державної і комунальної власності;

20) створює інформаційну базу даних з питань реформування земельних відносин, землеустрою, охорони та проведення моніторингу земель, ведення державного земельного кадастру, оціночної діяльності і земельних торгів;

21) проводить в установленому законодавством порядку державну експертизу програм і проектів з питань землеустрою, ведення та адміністрування державного земельного кадастру, охорони земель, реформування земельних відносин, топографо-геодезичної і картографічної діяльності, а також техніко-економічних обгрунтувань таких програм і проектів та надає за результатами її проведення відповідні висновки;

{Підпункт 21 пункту 4 із змінами, внесеними згідно з Указами Президента № 1/2012 від 03.01.2012, № 250/2012 від 06.04.2012}

22) бере участь у погодженні документації із землеустрою, організовує та проводить в установленому законодавством порядку державну експертизу проектів землеустрою, документації з оцінки земель, а також матеріалів і документації державного земельного кадастру та надає за результатами її проведення відповідні висновки;

{Підпункт 22 пункту 4 із змінами, внесеними згідно з Указом Президента № 250/2012 від 06.04.2012}

23) здійснює заходи щодо вдосконалення порядку ведення обліку і підготовки звітності з регулювання земельних відносин, використання та охорони земель, формування екомережі, здійснення топографо-геодезичної і картографічної діяльності;

{Підпункт 23 пункту 4 із змінами, внесеними згідно з Указом Президента № 1/2012 від 03.01.2012}

24) організовує, в тому числі за участю іноземних наукових установ та організацій, наукові дослідження з питань землеустрою, ведення та адміністрування державного земельного кадастру;

25) здійснює в порядку, встановленому Міністром, координацію діяльності суб'єктів землеустрою;

26) вносить до органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування пропозиції щодо використання коштів, які надходять у порядку відшкодування втрат сільськогосподарського та лісогосподарського виробництва;

27) проводить у випадках, передбачених законодавством, ліцензування певних видів господарської діяльності та здійснює контроль за додержанням суб'єктами господарювання відповідних ліцензійних умов;

28) за погодженням з Міністром утворює, ліквідує, реорганізовує підприємства, установи та організації, затверджує їх положення (статути) і внесення змін до них, в установленому порядку за погодженням із Міністром призначає на посади та звільняє з посад їх керівників, формує кадровий резерв на посади керівників підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління Держземагентства України;

29) здійснює в порядку, встановленому Міністром, управління, контроль за діяльністю науково-дослідних, інших підприємств, установ та організацій, що належать до сфери його управління;

30) затверджує в установленому порядку кошториси і фінансові плани підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління Держземагентства України, забезпечує фінансування територіальних органів земельних ресурсів, здійснює внутрішній контроль за використанням фінансових і матеріальних ресурсів, забезпечує функціонування системи обліку;

{Підпункт 30 пункту 4 із змінами, внесеними згідно з Указом Президента № 250/2012 від 06.04.2012}

31) подає на затвердження Мінагрополітики України в установленому порядку нормативи надання послуг у сфері збирання і використання земельної кадастрової інформації, здійснює контроль у межах своїх повноважень за додержанням таких нормативів;

32) здійснює методичне забезпечення місцевих органів виконавчої влади з питань регулювання земельних відносин та органів виконавчої влади і органів місцевого самоврядування у сфері топографо-геодезичної і картографічної діяльності, а також координацію діяльності, пов'язаної із встановленням, унормуванням, обліком, реєстрацією, використанням та збереженням географічних назв;

{Підпункт 32 пункту 4 із змінами, внесеними згідно з Указом Президента № 1/2012 від 03.01.2012}

33) забезпечує створення, формування і ведення Державного фонду документації із землеустрою;

34) уживає в установленому порядку заходів досудового врегулювання спорів, звертається з позовами до суду за захистом своїх прав та з питань порушення вимог законодавства;

341) організовує та здійснює державний геодезичний нагляд за виконанням топографо-геодезичних і картографічних робіт та інших функцій у сфері топографо-геодезичної і картографічної діяльності відповідно до Закону України "Про топографо-геодезичну і картографічну діяльність" та інших нормативно-правових актів;

{Пункт 4 доповнено підпунктом 341 згідно з Указом Президента № 1/2012 від 03.01.2012}

342) організовує та здійснює впровадження географічних інформаційних систем, здійснення топографо-геодезичної і картографічної діяльності;

{Пункт 4 доповнено підпунктом 342 згідно з Указом Президента № 1/2012 від 03.01.2012}

343) здійснює координацію топографо-геодезичної і картографічної діяльності;

{Пункт 4 доповнено підпунктом 343 згідно з Указом Президента № 1/2012 від 03.01.2012}

344) організовує проведення реєстрації апаратури супутникових радіонавігаційних систем, які використовуються для виконання топографо-геодезичних робіт;

{Пункт 4 доповнено підпунктом 344 згідно з Указом Президента № 1/2012 від 03.01.2012}

345) погоджує виконання робіт в охоронних зонах геодезичних пунктів та робіт із знесення і перезакладення геодезичних пунктів;

{Пункт 4 доповнено підпунктом 345 згідно з Указом Президента № 1/2012 від 03.01.2012}

346) аналізує стан державної геодезичної і гравіметричної мережі, розробляє пропозиції щодо її вдосконалення;

{Пункт 4 доповнено підпунктом 346 згідно з Указом Президента № 1/2012 від 03.01.2012}

347) проводить картографічний моніторинг території України, включаючи шельфову зону;

{Пункт 4 доповнено підпунктом 347 згідно з Указом Президента № 1/2012 від 03.01.2012}

348) веде державний облік і реєстрацію топографо-геодезичних і картографічних робіт, забезпечує зберігання матеріалів, одержаних за результатами їх виконання;

{Пункт 4 доповнено підпунктом 348 згідно з Указом Президента № 1/2012 від 03.01.2012}

349) організовує та забезпечує виконання астрономо-геодезичних, гравіметричних, інженерно-геодезичних, топографічних, картографічних, картовидавничих робіт, проведення супутникових радіонавігаційних спостережень, аеро- та космічних зйомок для дистанційного зондування Землі;

{Пункт 4 доповнено підпунктом 349 згідно з Указом Президента № 1/2012 від 03.01.2012}

3410) розробляє інноваційні пропозиції, пов'язані з використанням національних геоінформаційних ресурсів;

{Пункт 4 доповнено підпунктом 3410 згідно з Указом Президента № 1/2012 від 03.01.2012}

3411) забезпечує:

функціонування та розвиток державної геодезичної і гравіметричної мережі та мереж спеціального призначення;

створення та функціонування національної інфраструктури геопросторових даних;

створення і застосування геоінформаційних систем;

проведення загальнодержавних геодезичних і картографічних робіт та розподіл між спеціалізованими підприємствами обсягу видатків для їх виконання на конкурсних засадах і здійснення в установленому порядку оплати цих робіт;

виконання топографо-геодезичних і картографічних робіт з делімітації та демаркації державного кордону і формування відповідної бази картографічних даних;

здійснення заходів щодо вдосконалення порядку здійснення топографо-геодезичної і картографічної діяльності;

проведення астрономо-геодезичних, гравіметричних, картовидавничих робіт, аеро- та космічних зйомок, у тому числі за участю іноземних установ;

формування та ведення Державного картографо-геодезичного фонду України, регіональних картографо-геодезичних фондів, бази цифрових і електронних карт та геопросторових даних;

розроблення нормативно-технічної документації з питань геодезії та картографії;

припинення відповідно до законодавства всіх видів топографо-геодезичних та картографічних робіт, які проводяться з порушенням стандартів, інструкцій, норм і правил;

{Пункт 4 доповнено підпунктом 3411 згідно з Указом Президента № 1/2012 від 03.01.2012}

35) здійснює інші повноваження, визначені законами України та покладені на Держземагентство України Президентом України.

5. Держземагентство України з метою організації своєї діяльності:

1) здійснює заходи щодо запобігання проявам корупції, дотримання працівниками Держземагентства України та його територіальними органами вимог законодавства про державну службу і боротьбу з корупцією;

2) забезпечує в межах своїх повноважень реалізацію державної політики щодо кадрової роботи та державної служби, функціонування галузевої системи підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації працівників апарату Держземагентства України та його територіальних органів, а також підприємств, установ та організацій, що належать до сфери його управління;

3) розробляє плани заходів та організовує роботу своїх територіальних органів, надає їм методичну та практичну допомогу, контролює їх діяльність, уживає заходів до усунення виявлених недоліків і порушень;

4) організовує розгляд звернень громадян, юридичних осіб, органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування та надає роз'яснення з питань, що належать до його компетенції;

5) забезпечує в межах своїх повноважень реалізацію державної політики у сфері охорони державної таємниці, здійснення контролю за збереженням інформації, що становить державну таємницю, в апараті Держземагентства України;

6) забезпечує виконання завдань мобілізаційної підготовки та мобілізаційної готовності держави у межах повноважень, визначених законодавством.

6. Держземагентство України має право:

1) залучати до виконання окремих робіт, участі у вивченні окремих питань учених і фахівців (за їх згодою), працівників центральних та місцевих органів виконавчої влади;

2) одержувати інформацію, документи і матеріали від державних органів та органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій усіх форм власності та їх посадових осіб;

3) скликати наради, створювати комісії та робочі групи;

4) користуватися відповідними інформаційними базами даних державних органів, державними, у тому числі урядовими, системами зв'язку і комунікацій, мережами спеціального зв'язку та іншими технічними засобами;

5) представляти Мінагрополітики України за його дорученням у міжнародних організаціях та під час укладення міжнародних договорів;

6) засновувати за погодженням із Міністром друковані засоби масової інформації та провадити видавничу діяльність з метою висвітлення питань реалізації державної політики у сфері регулювання земельних відносин, а також здійснення топографо-геодезичної і картографічної діяльності.

{Підпункт 6 пункту 6 із змінами, внесеними згідно з Указом Президента № 1/2012 від 03.01.2012}

7. Держземагентство України здійснює свої повноваження безпосередньо і через утворені в установленому порядку територіальні органи в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі, районах, містах, а також через міськрайонні, міжміські, міжрайонні територіальні органи.

8. Держземагентство України у процесі виконання покладених на нього завдань взаємодіє в установленому порядку з іншими органами виконавчої влади, допоміжними органами і службами, утвореними Президентом України, а також з органами місцевого самоврядування, об'єднаннями громадян, профспілками та організаціями роботодавців, відповідними органами іноземних держав і міжнародних організацій, підприємствами, установами, організаціями.

9. Держземагентство України у межах своїх повноважень, на основі і на виконання Конституції та законів України, актів і доручень Президента України, актів Кабінету Міністрів України, наказів Мінагрополітики України та доручень Міністра видає накази організаційно-розпорядчого характеру, які підписуються Головою Держземагентства України.

10. Держземагентство України очолює Голова, якого призначає на посаду за поданням Прем'єр-міністра України, внесеним на підставі пропозицій Міністра, та звільняє з посади Президент України.

11. Голова Держземагентства України:

1) очолює Держземагентство України, здійснює керівництво його діяльністю, представляє Держземагентство України у відносинах з іншими органами, підприємствами, установами, організаціями;

2) вносить на розгляд Міністра пропозиції щодо формування державної політики у сфері земельних відносин, здійснення топографо-геодезичної і картографічної діяльності та розроблені Держземагентством України проекти законів, актів Президента України та Кабінету Міністрів України, забезпечує їх супроводження;

{Підпункт 2 пункту 11 із змінами, внесеними згідно з Указом Президента № 1/2012 від 03.01.2012}

3) розробляє та вносить на розгляд Міністрові розроблені Держземагентством України проекти нормативно-правових актів Мінагрополітики України з питань, що належать до сфери діяльності Держземагентства України, забезпечує їх супроводження;

4) забезпечує виконання Держземагентством України Конституції та законів України, актів і доручень Президента України, актів Кабінету Міністрів України, наказів Мінагрополітики України та доручень Міністра;

5) затверджує за погодженням із Міністром схвалені на засіданні колегії річний план роботи Держземагентства України, заходи щодо реалізації основних напрямів та пріоритетних цілей його діяльності відповідно до визначених завдань;

6) звітує перед Міністром про виконання річного плану роботи Держземагентства України та покладених на нього завдань, про усунення порушень і недоліків, виявлених під час проведення перевірок діяльності Держземагентства України, його територіальних органів, а також про притягнення до відповідальності посадових осіб, винних у допущених порушеннях;

7) вносить пропозиції Міністрові щодо кандидатур на посади своїх заступників;

8) затверджує розподіл обов'язків між своїми заступниками;

9) вносить Міністрові пропозиції щодо утворення у межах граничної чисельності державних службовців та працівників Держземагентства України і коштів, передбачених на його утримання, а також щодо ліквідації, реорганізації Кабінетом Міністрів України територіальних органів Держземагентства України, які є юридичними особами;

10) призначає на посади за погодженням із Міністром та головами відповідних місцевих державних адміністрацій, звільняє з посад керівників територіальних органів Держземагентства України, призначає на посади за погодженням із Міністром, звільняє з посад заступників керівників територіальних органів Держземагентства України;

11) затверджує положення про структурні підрозділи апарату Держземагентства України та положення про територіальні органи Держземагентства України;

{Підпункт 11 пункту 11 із змінами, внесеними згідно з Указом Президента № 250/2012 від 06.04.2012}

12) вносить Міністрові пропозиції щодо граничної чисельності державних службовців і працівників апарату Держземагентства України;

13) забезпечує взаємодію Держземагентства України із визначеним Міністром структурним підрозділом Мінагрополітики України;

14) забезпечує дотримання встановленого Міністром порядку спрямування і координації діяльності Держземагентства України відповідно до покладених на нього завдань, а також обміну інформацією між Мінагрополітики України і Держземагентством України та вчасність її подання;

15) призначає на посади та звільняє з посад за погодженням із Міністром керівників і заступників керівників структурних підрозділів апарату Держземагентства України, призначає на посади та звільняє з посад інших державних службовців і працівників апарату Держземагентства України;

16) розглядає в установленому порядку питання щодо присвоєння працівникам центрального апарату Держземагентства України відповідних рангів державних службовців, їх заохочення;

17) вносить Міністрові у встановленому законодавством порядку подання щодо відзначення державними нагородами України працівників Держземагентства України;

18) за погодженням із Міністром затверджує структуру і граничну чисельність працівників територіальних органів Держземагентства України у межах граничної чисельності працівників Держземагентства України;

19) притягує в установленому законодавством порядку до дисциплінарної відповідальності посадових осіб центрального апарату Держземагентства України, його територіальних органів, а також керівників підприємств, установ та організацій, що входять до сфери його управління;

20) здійснює інші повноваження, визначені законами України та покладені на нього Президентом України.

12. Голова Держземагентства України має двох заступників, у тому числі одного першого.

{Абзац перший пункту 12 із змінами, внесеними згідно з Указом Президента № 1078/2011 від 29.11.2011}

Заступників Голови Держземагентства України, у тому числі першого, призначає на посади Президент України за поданням Прем'єр-міністра України, внесеним на підставі пропозицій Голови Держземагентства України, погоджених із Міністром.

Заступників Голови Держземагентства України, у тому числі першого, звільняє з посади Президент України.

13. Для погодженого вирішення питань, що належать до компетенції Держземагентства України, обговорення найважливіших напрямів його діяльності у Держземагентстві України утворюється колегія.

Рішення колегії вводяться в дію наказами Держземагентства України.

Для розгляду наукових рекомендацій та проведення фахових консультацій з основних питань діяльності у Держземагентстві України можуть утворюватися постійні або тимчасові консультативні, дорадчі та інші допоміжні органи.

Рішення про утворення та ліквідацію колегії, постійних або тимчасових консультативних, дорадчих та інших допоміжних органів, їх кількісний і персональний склад, положення про них затверджуються Головою Держземагентства України.

14. Гранична чисельність державних службовців та працівників Держземагентства України затверджується Кабінетом Міністрів України.

Структура центрального апарату Держземагентства України затверджується Головою Держземагентства України за погодженням із Міністром.

Штатний розпис, кошторис Держземагентства України затверджуються Головою Держземагентства України за погодженням із Міністерством фінансів України.

Держземагентство України є юридичною особою, має печатку із зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням, власні бланки, рахунки в органах Державної казначейської служби України.

Глава Адміністрації
Президента УкраїниС.ЛЬОВОЧКІН

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: