open Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOC
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
Нечинна
                             
                             
У К А З

ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
{ Указ втратив чинність на підставі Указу Президента

N 419/2019 ( 419/2019 ) від 20.06.2019 }
Про Державне агентство з енергоефективності

та енергозбереження України
{ Із змінами, внесеними згідно з Указами Президента

N 134/2012 ( 134/2012 ) від 22.02.2012

N 699/2013 ( 699/2013 ) від 20.12.2013 }

1. Затвердити Положення про Державне агентство з
енергоефективності та енергозбереження України (додається).
2. Установити, що Державне агентство з енергоефективності та
енергозбереження України є правонаступником Національного
агентства України з питань забезпечення ефективного використання
енергетичних ресурсів та Державної інспекції з енергозбереження -
урядового органу державного управління, що діяв у системі
Національного агентства України з питань забезпечення ефективного
використання енергетичних ресурсів.
3. Кабінету Міністрів України привести у місячний строк свої
рішення у відповідність із цим Указом.
4. Цей Указ набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України В.ЯНУКОВИЧ
м. Київ, 13 квітня 2011 року

N 462/2011

ЗАТВЕРДЖЕНО

Указом Президента України

від 13 квітня 2011 року N 462/2011
ПОЛОЖЕННЯ

про Державне агентство з енергоефективності

та енергозбереження України

1. Державне агентство з енергоефективності та
енергозбереження України (Держенергоефективності України) є
центральним органом виконавчої влади, діяльність якого
спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України через
Міністра економічного розвитку і торгівлі України (далі -
Міністр). { Абзац перший пункту 1 із змінами, внесеними згідно з
Указом Президента N 134/2012 ( 134/2012 ) від 22.02.2012 }
Держенергоефективності України входить до системи органів
виконавчої влади і забезпечує реалізацію державної політики у
сферах ефективного використання паливно-енергетичних ресурсів,
енергозбереження, відновлюваних джерел енергії та альтернативних
видів палива.
2. Держенергоефективності України у своїй діяльності
керується Конституцією ( 254к/96-ВР ) та законами України, актами
Президента України та Кабінету Міністрів України, наказами
Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, іншими
актами законодавства України, дорученнями Президента України та
Міністра, а також цим Положенням. Пункт 2 із змінами, внесеними згідно з Указом Президента
N 134/2012 ( 134/2012 ) від 22.02.2012 }
3. Основними завданнями Держенергоефективності України є:
реалізація державної політики у сферах ефективного
використання паливно-енергетичних ресурсів, енергозбереження,
відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива;

{ Абзац третій пункту 3 виключено на підставі Указу
Президента N 699/2013 ( 699/2013 ) від 20.12.2013 }

забезпечення збільшення частки відновлюваних джерел енергії
та альтернативних видів палива в енергетичному балансі України.
4. Держенергоефективності України відповідно до покладених на
нього завдань:
1) вносить на розгляд Міністра пропозиції щодо формування
державної політики у сферах ефективного використання
паливно-енергетичних ресурсів, енергозбереження, відновлюваних
джерел енергії та альтернативних видів палива і забезпечує її
реалізацію; Підпункт 1 пункту 4 із змінами, внесеними згідно з Указом
Президента N 134/2012 ( 134/2012 ) від 22.02.2012 }
2) розробляє державні цільові, погоджує галузеві та
регіональні програми у сферах ефективного використання
паливно-енергетичних ресурсів, енергозбереження, відновлюваних
джерел енергії та альтернативних видів палива, здійснює контроль
за виконанням державних цільових програм у цій сфері;
3) проводить кваліфікацію когенераційних установок;
4) підтверджує в установленому порядку належність палива до
альтернативного;
5) забезпечує створення системи моніторингу показників
енергетичного балансу України, бере участь у розробленні державних
і регіональних паливно-енергетичних балансів;
6) організовує та проводить державну експертизу з
енергозбереження у порядку, встановленому законодавством;
7) забезпечує функціонування системи енергетичного аудиту та
запровадження системи енергетичного менеджменту;
8) забезпечує функціонування системи нормування питомих
витрат паливно-енергетичних ресурсів у суспільному виробництві;
9) забезпечує створення системи моніторингу за ефективним
використанням паливно-енергетичних ресурсів, відновлюваних джерел
енергії та альтернативних видів палива;
10) забезпечує розроблення державних норм, правил та
стандартів у сфері ефективного використання паливно-енергетичних
ресурсів, енергозбереження, відновлюваних джерел енергії та
альтернативних видів палива, може виступати замовником
науково-технічних досліджень і проектних робіт; Підпункт 10 пункту 4 із змінами, внесеними згідно з Указом
Президента N 699/2013 ( 699/2013 ) від 20.12.2013 }

{ Підпункт 11 пункту 4 виключено на підставі Указу Президента
N 699/2013 ( 699/2013 ) від 20.12.2013 }

{ Підпункт 12 пункту 4 виключено на підставі Указу Президента
N 699/2013 ( 699/2013 ) від 20.12.2013 }

{ Підпункт 13 пункту 4 виключено на підставі Указу Президента
N 699/2013 ( 699/2013 ) від 20.12.2013 }

14) забезпечує включення підприємств, установ та організацій
до Державного реєстру підприємств, установ, організацій, які
здійснюють розроблення, впровадження та використання
енергоефективних заходів та енергоефективних проектів;
15) утворює, ліквідує, реорганізовує підприємства, установи
та організації, затверджує їх положення (статути), в установленому
порядку призначає на посади та звільняє з посад їх керівників,
формує кадровий резерв на посади керівників підприємств, установ
та організацій, що належать до сфери управління
Держенергоефективності України;
16) виконує у межах повноважень інші функції з управління
об'єктами державної власності, що належать до сфери його
управління;
17) веде реєстр альтернативних видів палива;
18) забезпечує функціонування системи енергетичного
маркування електрообладнання побутового призначення;
19) бере участь у межах своїх повноважень у налагодженні
співробітництва України з Європейським Союзом та адаптації
національного законодавства до законодавства Європейського Союзу;
20) провадить інформаційну діяльність із популяризації
економічних, екологічних і соціальних переваг ефективного
використання паливно-енергетичних ресурсів, відновлюваних джерел
енергії та альтернативних видів палива, бере участь в освітній
діяльності у цій сфері;
21) забезпечує міжнародне співробітництво у сферах
ефективного використання паливно-енергетичних ресурсів,
енергозбереження, відновлюваних джерел енергії та альтернативних
видів палива;
22) здійснює інші повноваження, визначені законами України та
пов'язані з виконанням покладених на нього Президентом України
завдань.
5. Держенергоефективності України з метою організації своєї
діяльності:
1) забезпечує в межах повноважень здійснення заходів щодо
запобігання корупції і контроль за їх здійсненням в апараті
Держенергоефективності України;
2) здійснює добір кадрів в апарат Держенергоефективності
України, формує кадровий резерв на відповідні посади, організовує
роботу з підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації
працівників апарату Держенергоефективності України;
3) організовує планово-фінансову роботу в апараті
Держенергоефективності України, здійснює контроль за використанням
фінансових і матеріальних ресурсів, забезпечує організацію та
вдосконалення бухгалтерського обліку;
4) організовує розгляд звернень громадян з питань, пов'язаних
із діяльністю Держенергоефективності України;
5) забезпечує у межах повноважень реалізацію державної
політики стосовно державної таємниці, контроль за її збереженням в
апараті Держенергоефективності України;
6) забезпечує у межах своїх повноважень виконання завдань
мобілізаційної підготовки та мобілізаційної готовності держави;
7) організовує ведення діловодства та архіву в апараті
Держенергоефективності України відповідно до встановлених правил.
6. Держенергоефективності України має право:
1) одержувати в установленому законодавством порядку
безоплатно від центральних та місцевих органів виконавчої влади,
органів місцевого самоврядування інформацію, документи і
матеріали, зокрема від органів статистики - статистичні дані,
необхідні для виконання покладених на нього завдань, функцій та
повноважень;
2) залучати до виконання окремих робіт, участі у вивченні
окремих питань учених і фахівців (за їх згодою), працівників
центральних та місцевих органів виконавчої влади;
3) скликати наради з питань, що належать до його компетенції;
4) представляти Кабінет Міністрів України за його дорученням
у міжнародних організаціях та під час укладення міжнародних
договорів України;

{ Підпункт 5 пункту 6 виключено на підставі Указу Президента
N 699/2013 ( 699/2013 ) від 20.12.2013 }

{ Підпункт 6 пункту 6 виключено на підставі Указу Президента
N 699/2013 ( 699/2013 ) від 20.12.2013 }

7) користуватися відповідними інформаційними базами даних
державних органів, державними, в тому числі урядовими, системами
зв'язку і комунікацій, мережами спеціального зв'язку та іншими
технічними засобами.
Працівники Держенергоефективності України мають право
безперешкодного доступу на підприємства, в установи та організації
незалежно від форми власності та підпорядкованості згідно із
законодавством для виконання покладених на Держенергоефективності
України завдань.
7. Держенергоефективності України під час виконання
покладених на нього завдань взаємодіє з іншими органами виконавчої
влади, допоміжними органами і службами, утвореними Президентом
України, з органами місцевого самоврядування, об'єднаннями
громадян, відповідними органами іноземних держав і міжнародних
організацій, а також підприємствами, установами, організаціями.
8. Держенергоефективності України у межах своїх повноважень,
на основі і на виконання Конституції ( 254к/96-ВР ) та законів
України, актів і доручень Президента України, актів Кабінету
Міністрів України видає накази організаційно-розпорядчого
характеру, які підписуються Головою Держенергоефективності
України.
9. Держенергоефективності України здійснює свої повноваження
безпосередньо або через свої територіальні органи в Автономній
Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі.
10. Держенергоефективності України очолює Голова, якого
призначає на посаду за поданням Прем'єр-міністра України, внесеним
на підставі пропозицій Міністра, та звільняє з посади Президент
України. Пункт 10 із змінами, внесеними згідно з Указом Президента
N 134/2012 ( 134/2012 ) від 22.02.2012 }
11. Голова Держенергоефективності України має двох
заступників, у тому числі одного першого.
Першого заступника, заступника Голови Держенергоефективності
України призначає на посади Президент України за поданням
Прем'єр-міністра України, внесеним на підставі пропозицій Голови
Держенергоефективності України, погоджених із Міністром.
Першого заступника, заступника Голови Держенергоефективності
України звільняє з посад Президент України. Пункт 11 із змінами, внесеними згідно з Указом Президента
N 134/2012 ( 134/2012 ) від 22.02.2012 }
12. Голова Держенергоефективності України:
1) очолює Держенергоефективності України, здійснює
керівництво його діяльністю та представляє у відносинах з іншими
органами, підприємствами, установами, організаціями;
2) вносить на розгляд Міністра пропозиції щодо формування
державної політики у сфері ефективного використання
паливно-енергетичних ресурсів, енергозбереження, відновлюваних
джерел енергії та альтернативних видів палива та розроблені
Держенергоефективності України проекти законів, актів Президента
України, Кабінету Міністрів України;
3) вносить на розгляд Міністра проекти нормативно-правових
актів Міністерства економічного розвитку і торгівлі України з
питань, що належать до сфери діяльності Держенергоефективності
України;
4) забезпечує виконання актів Держенергоефективності України
та доручень Президента України, актів Кабінету Міністрів України;
5) у межах компетенції організовує та контролює виконання
Держенергоефективності України та його територіальними органами
Конституції ( 254к/96-ВР ) та законів України, актів та доручень
Президента України, актів Кабінету Міністрів України, наказів
Держенергоефективності України;
6) забезпечує виконання наданих Міністром доручень;
7) затверджує за погодженням із Міністром схвалені на
засіданні колегії річний план роботи Держенергоефективності
України, заходи щодо реалізації основних напрямів та пріоритетних
цілей діяльності Держенергоефективності України відповідно до
визначених завдань;
8) звітує перед Міністром про виконання річного плану роботи
Держенергоефективності України та покладених на нього завдань, про
усунення порушень і недоліків, виявлених під час проведення
перевірок діяльності Держенергоефективності України та його
територіальних органів, а також притягнення до відповідальності
посадових осіб, винних у допущених порушеннях;
9) вносить пропозиції Міністру щодо кандидатур на посади
своїх заступників;
10) утворює у межах граничної чисельності державних
службовців та працівників Держенергоефективності України і коштів,
передбачених на утримання Держенергоефективності України,
ліквідовує, реорганізовує за погодженням із Кабінетом Міністрів
України та Міністром територіальні органи Держенергоефективності
України як структурні підрозділи апарату Держенергоефективності
України;
10-1) вносить Міністрові пропозиції щодо утворення в межах
граничної чисельності державних службовців та працівників
Держенергоефективності України і коштів, передбачених на утримання
Держенергоефективності України, а також щодо ліквідації,
реорганізації Кабінетом Міністрів України територіальних органів
Держенергоефективності України як юридичних осіб публічного
права; Пункт 12 доповнено підпунктом 10-1 згідно з Указом Президента
N 699/2013 ( 699/2013 ) від 20.12.2013 }
11) затверджує в установленому порядку структуру, штатний
розпис, кошторис територіальних органів Держенергоефективності
України;
12) призначає на посади та звільняє з посад за погодженням із
Міністром керівників і заступників керівників структурних
підрозділів апарату Держенергоефективності України, призначає та
звільняє з посад інших державних службовців і працівників
Держенергоефективності України;
13) розподіляє обов'язки між заступниками;
14) затверджує положення про структурні підрозділи
центрального апарату Держенергоефективності України;
15) призначає на посади за погодженням із Міністром та
головами відповідних місцевих державних адміністрацій, звільняє з
посад керівників територіальних органів Держенергоефективності
України, призначає на посади за погодженням із Міністром, звільняє
з посад заступників керівників територіальних органів
Держенергоефективності України;
16) притягує відповідно до законодавства до дисциплінарної
відповідальності державних службовців та працівників апарату
Держенергоефективності України та його територіальних органів;
17) забезпечує взаємодію Держенергоефективності України з
визначеним Міністром структурним підрозділом Міністерства
економічного розвитку і торгівлі України;
18) забезпечує дотримання встановленого Міністром порядку
обміну інформацією між Міністерством економічного розвитку і
торгівлі України та Держенергоефективності України та вчасність її
подання;
19) здійснює інші повноваження відповідно до законів та актів
Президента України. Пункт 12 із змінами, внесеними згідно з Указом Президента
N 134/2012 ( 134/2012 ) від 22.02.2012 }
13. Для підготовки рекомендацій щодо виконання завдань
Держенергоефективності України утворюється колегія у складі Голови
Держенергоефективності України (голова колегії), першого
заступника та заступника Голови Держенергоефективності України за
посадою, визначених Міністром посадових осіб Міністерства
економічного розвитку і торгівлі України. У разі потреби до складу
колегії можуть входити керівники структурних підрозділів
Держенергоефективності України, а також у встановленому порядку
інші особи.
Рішення колегії можуть бути реалізовані шляхом видання
відповідного наказу Держенергоефективності України.
Для розгляду наукових рекомендацій та проведення фахових
консультацій з основних питань діяльності у Держенергоефективності
України можуть утворюватися постійні і тимчасові консультативні,
дорадчі та інші допоміжні органи.
Рішення про утворення та ліквідацію колегії, постійних і
тимчасових консультативних, дорадчих та інших допоміжних органів,
їх кількісний та персональний склад, положення про них
затверджуються Головою Держенергоефективності України. Пункт 13 із змінами, внесеними згідно з Указом Президента
N 134/2012 ( 134/2012 ) від 22.02.2012 }
14. Гранична чисельність працівників Держенергоефективності
України затверджується Кабінетом Міністрів України.
Штатний розпис і кошторис Держенергоефективності України
затверджуються його Головою за погодженням із Міністерством
фінансів України.
Структура Держенергоефективності України затверджується
Головою Держенергоефективності України за погодженням із
Міністром. Пункт 14 із змінами, внесеними згідно з Указом Президента
N 134/2012 ( 134/2012 ) від 22.02.2012 }
15. Держенергоефективності України є юридичною особою, має
печатку із зображенням Державного Герба України та своїм
найменуванням, власні бланки, рахунки в органах Державної
казначейської служби України.

Глава Адміністрації
Президента України С.ЛЬОВОЧКІН

 • Друкувати
 • PDF
 • DOC
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: