open
Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
Нечинна
                             
                             
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А

від 20 червня 2011 р. N 836

Київ
Про затвердження Порядку використання коштів,

передбачених у державному бюджеті для технічного

переоснащення державних вугле- та торфодобувних

підприємств, у тому числі шляхом здешевлення кредитів,

наданих у 2010-2011 роках, а також виконання програми

реновації гірничошахтного обладнання

Відповідно до частини сьомої статті 20 Бюджетного кодексу
України ( 2456-17 ) Кабінет Міністрів України
п о с т а н о в л я є:
Затвердити Порядок використання коштів, передбачених у
державному бюджеті ( 2857-17 ) для технічного переоснащення
державних вугле- та торфодобувних підприємств, у тому числі шляхом
здешевлення кредитів, наданих у 2010-2011 роках, а також виконання
програми реновації гірничошахтного обладнання, що додається.

Прем'єр-міністр України М.АЗАРОВ
Інд. 70
ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Кабінету Міністрів України

від 20 червня 2011 р. N 836
ПОРЯДОК

використання коштів, передбачених у державному бюджеті

( 2857-17 ) для технічного переоснащення державних

вугле- та торфодобувних підприємств,

у тому числі шляхом здешевлення кредитів,

наданих у 2010-2011 роках, а також

виконання програми реновації

гірничошахтного обладнання

1. Цей Порядок визначає механізм використання коштів,
передбачених у державному бюджеті ( 2857-17 ) за програмою
"Технічне переоснащення державних вугле- та торфодобувних
підприємств, в тому числі через здешевлення кредитів, отриманих у
2010-2011 роках, а також фінансування програми реновації
гірничошахтного обладнання, в тому числі технічне переоснащення
брикетних заводів та технологічного обладнання" (далі - бюджетні
кошти).
2. Головним розпорядником бюджетних коштів та відповідальним
виконавцем бюджетної програми є Міненерговугілля.
Одержувачами бюджетних коштів є вугле- та торфодобувні
підприємства державної форми власності, у тому числі господарські
товариства, 100 відсотків акцій яких належать державі (далі -
підприємства), крім суб'єктів господарювання, стосовно яких
порушено справу про банкрутство, яких визнано в установленому
порядку банкрутами або які перебувають у стадії припинення.
3. Бюджетні кошти використовуються з метою підвищення
ефективності роботи гірничошахтного обладнання підприємств для
забезпечення потреб галузей національної економіки високоякісною
вугільною та торф'яною продукцією і спрямовуються на:
1) технічне переоснащення:
вугледобувних підприємств (очисних, прохідницьких вибоїв та
стаціонарних технологічних комплексів);
торфодобувних підприємств, у тому числі брикетних заводів;
2) надання компенсації відсотків за користування кредитами,
залученими підприємствами у 2010-2011 роках (далі - компенсація);
3) виконання програми реновації гірничошахтного обладнання.
4. Перелік підприємств, технічне переоснащення яких
передбачається здійснити за рахунок бюджетних коштів,
затверджується Міненерговугіллям за результатами конкурсу
розроблених та поданих підприємствами бізнес-планів технічного
переоснащення (далі - бізнес-плани).
Для організації конкурсу бізнес-планів, внесення
Міненерговугіллю пропозицій щодо включення їх до зазначеного
переліку та здійснення розподілу бюджетних коштів у розрізі
підприємств Міністерством утворюється конкурсна комісія у
затвердженому ним складі.
Рішення конкурсної комісії оформляється протоколом, який
підписується членами комісії та затверджується її головою.
5. Підприємства включаються до зазначеного у пункті 4 цього
Порядку переліку в порядку зменшення кількості нарахованих балів
за результатами оцінки поданих ними бізнес-планів, яка проводиться
за такими критеріями:
1) для відбору лав:
1 - навантаження на лаву з урахуванням геологічної потужності
пласта;
2 - віднесений до геологічної потужності пласта приріст
навантаження на нову лаву порівняно з лавою, яка вибуває;
3 - дефіцитність марки вугілля, його призначення та
зольність;
4 - економічний ефект (прибуток) з урахуванням результатів
роботи нового обладнання до його капітального ремонту;
5 - обсяг запасів вугілля, що виймається з підготовленої до
відпрацювання ділянки;
2) для відбору прохідницьких вибоїв:
1 - темпи проведення розкривних і підготовчих виробок;
2 - приріст темпів проведення вибою порівняно із
застосуванням базового обладнання в такому вибої;
3 - перетинання виробки та коефіцієнт присічки порід, що
вміщують вугільний пласт;
4 - дефіцитність марки вугілля пластів, що готується до
відпрацьовування, його призначення та зольність;
5 - обсяг запасів вугілля, які готуються до виймання;
3) для проектів технічного переоснащення торфодобувних
підприємств:
1 - збільшення обсягу випуску фрезерного або
сільськогосподарського торфу;
2 - збільшення обсягу випуску торфобрикетів або кускового
торфу;
3 - строк окупності проекту;
4 - внутрішня норма рентабельності;
5 - середньорічний прибуток за весь строк реалізації проекту.
6. У разі нарахування двом або більше бізнес-планам однакової
загальної кількості балів перевага надається бізнес-плану, якому
нараховано більшу кількість балів за критерієм 1, у разі однакової
загальної кількості за критерієм 1 - за критерієм 2, у разі
однакової загальної кількості за критеріями 1 і 2 - за
критерієм 3, у разі однакової загальної кількості за
критеріями 1-3 - за критерієм 4, у разі однакової загальної
кількості за критеріями 1-4 - за критерієм 5.
Пропозиції щодо технічного переоснащення за рахунок бюджетних
коштів у повному обсязі вносяться стосовно підприємств,
бізнес-планам яких нараховано найбільшу кількість балів.
Кількість таких бізнес-планів визначається виходячи з обсягу
бюджетних коштів, передбачених для технічного переоснащення
підприємств.
7. Компенсація надається підприємствам на конкурсних засадах
за середньостроковими (до трьох років) та довгостроковими (до
п'яти років) кредитами у розмірі облікової ставки Національного
банку, що діє на дату нарахування відсотків за користування
кредитами, у разі постачання гірничошахтного обладнання
безпосередньо його виробником.
Порядок проведення відповідного конкурсу та склад конкурсної
комісії, що утворюється для його організації, затверджуються
Міненерговугіллям.
8. Для отримання компенсації підприємства подають
Міненерговугіллю:
1) нотаріально засвідчену копію кредитного договору;
2) довідку фінансової установи про надання кредиту;
3) довідку-розрахунок фінансової установи про:
розмір відсоткової ставки та строк сплати відсотків за
користування кредитом;
суму сплачених відсотків за користування кредитом за
відповідний період;
4) звіт про здійснення заходів, передбачених бізнес-планом;
5) розрахунок суми компенсації за кредитом.
9. Конкурсна комісія, зазначена у пункті 7 цього Порядку, на
підставі поданих документів формує реєстр підприємств, які мають
право на компенсацію в межах бюджетних коштів, передбачених для її
надання, і подає його на затвердження Міненерговугіллю.
У разі залучення кредитів в іноземній валюті сума компенсації
визначається виходячи з офіційного курсу гривні до іноземної
валюти, встановленого Національним банком на дату нарахування
відсотків за користування кредитом.
10. Після отримання компенсації підприємства подають
Міненерговугіллю щомісяця до 7 числа, а за грудень - до 25 числа
документи, які підтверджують стан погашення кредиту та відсотків
за користування ним з урахуванням отриманої компенсації.
11. Для перерахування компенсації Міненерговугілля подає
Казначейству платіжні доручення та зазначений у пункті 9 цього
Порядку реєстр.
Компенсація перераховується на поточний рахунок підприємства,
відкритий у банку.
12. Компенсація не може бути спрямована на оплату штрафних
санкцій та пені за порушення умов кредитного договору.
13. Програма реновації гірничошахтного обладнання
розробляється Міненерговугіллям на підставі програм капітального
ремонту основного гірничошахтного обладнання, необхідного для
підготовки та оснащення очисних вибоїв, забезпечення роботи
підземного транспорту та водовідливних комплексів вугледобувних
підприємств, з урахуванням результатів розгляду програм розвитку
гірничих робіт на таких підприємствах та обсягів бюджетних коштів,
передбачених для виконання програми.
У програмі реновації гірничошахтного обладнання визначаються
види, типи і кількість обладнання, обсяги фінансування, строки
проведення робіт та введення обладнання в експлуатацію, а також
об'єкти (лава, виробка, горизонт тощо), на яких передбачається
його експлуатувати.
14. Роботи з реновації гірничошахтного обладнання виконуються
підприємствами, що здійснюють капітальний ремонт такого обладнання
і відповідають кваліфікаційним вимогам, установленим
Міненерговугіллям.
Вартість зазначених робіт визначається підприємством
відповідно до калькуляції, затвердженої керівником підприємства,
за погодженням з вугледобувним підприємством, на балансі якого
перебуває обладнання, і не може бути вищою, ніж різниця між
середньоринковою вартістю обладнання та його залишковою вартістю
згідно з даними бухгалтерського обліку.
15. Закупівля товарів, робіт і послуг за рахунок бюджетних
коштів здійснюється в установленому законом порядку.
16. Відображення у первинному та бухгалтерському обліку
інформації про отримані (створені) оборотні і необоротні активи, а
також відкриття рахунків, реєстрація, облік бюджетних зобов'язань
в органах Казначейства та операції, пов'язані з використанням
бюджетних коштів, здійснюються у порядку, встановленому
Казначейством.
17. Складення та подання фінансової і бюджетної звітності про
використання бюджетних коштів, а також контроль за їх цільовим та
ефективним витрачанням здійснюються в установленому законодавством
порядку.
Міненерговугілля подає Мінфіну щомісяця до 25 числа звіт у
розрізі одержувачів бюджетних коштів за формою, встановленою
Мінфіном.

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі

Навчальні відео: Як користуватись системою

скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: