open
Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
Попередня
                             
                             
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
Н А К А З
04.08.2010 N 790
Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

19 жовтня 2010 р.

за N 939/18234

Про затвердження Правил погодження питань

про внесення позначення, що містить офіційну назву

держави "Україна", до знака для товарів і послуг

Відповідно до Закону України "Про охорону прав на знаки для
товарів і послуг" ( 3689-12 ) Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Правила погодження питань про внесення
позначення, що містить офіційну назву держави "Україна", до знака
для товарів і послуг, що додаються.
2. Державному департаменту інтелектуальної власності
(Паладій М.В.): подати в установленому порядку цей наказ на державну
реєстрацію до Міністерства юстиції; опублікувати цей наказ після його державної реєстрації в
офіційному бюлетені "Промислова власність".
3. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.
4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного
опублікування.
Міністр Д.В.Табачник
ПОГОДЖЕНО:
Голова Державного комітету України
з питань регуляторної політики
та підприємництва М.Бродський

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства освіти

і науки України

04.08.2010 N 790
Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

19 жовтня 2010 р.

за N 939/18234

ПРАВИЛА

погодження питань про внесення позначення,

що містить офіційну назву держави "Україна",

до знака для товарів і послуг

I. Загальні положення
1.1. Ці Правила розроблені відповідно до Закону України "Про
охорону прав на знаки для товарів і послуг" ( 3689-12 ) та
Положення про Комісію щодо погодження питань про внесення
позначення, що містить офіційну назву держави "Україна", до знака
для товарів і послуг, затвердженого наказом Міністерства освіти і
науки України від 07.10.2003 N 677 ( z0931-03 ), зареєстрованого в
Міністерстві юстиції України 14.10.2003 за N 931/8252
(далі - Положення про Комісію).
1.2. Ці Правила визначають умови надання Комісією згоди на
внесення позначення, що містить офіційну назву держави "Україна",
до знака для товарів і послуг, установлюють порядок подання та
розгляду клопотань заявників про внесення позначення, що містить
офіційну назву держави "Україна", до знака для товарів і послуг.
1.3. У цих Правилах наведені нижче терміни вживаються в
такому значенні: Департамент - Державний департамент інтелектуальної
власності, що є урядовим органом державного управління та діє у
складі Міністерства освіти і науки України; заклад експертизи - Державне підприємство "Український
інститут промислової власності" - державне підприємство, яке
знаходиться у сфері управління Міністерства освіти і науки України
та Департаменту і уповноважене проводити експертизу заявок на
об'єкти промислової власності; заявка - сукупність документів, необхідних для видачі
свідоцтва України на знак для товарів і послуг; заявник - особа, що подала клопотання; клопотання - клопотання заявника про внесення до знака для
товарів і послуг позначення, що містить офіційну назву держави
"Україна"; Комісія - Комісія щодо погодження питань про внесення
позначення, що містить офіційну назву держави "Україна", до знака
для товарів і послуг; представник - представник у справах інтелектуальної
власності, зареєстрований згідно з Положенням про представників у
справах інтелектуальної власності (патентних повірених),
затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 10.08.94
N 545 ( 545-94-п ), або інша довірена особа.
1.4. Використанням офіційної назви держави "Україна"
вважається внесення позначення до знака для товарів і послуг як
елемента, що містить: офіційну назву держави "Україна", написану літерами
української та/або будь-якої іншої абетки; міжнародний код України "UA", визначений згідно зі Стандартом
Міжнародної організації із стандартизації ISO 3166 та Стандартом
Всесвітньої організації інтелектуальної власності ST.3; імітацію офіційної назви держави "Україна", написану літерами
української та/або будь-якої іншої абетки.
II. Умови надання згоди на внесення

до знака для товарів і послуг позначення,

що містить офіційну назву держави "Україна"
2.1. Згода на внесення до знака позначення, що містить
офіційну назву держави "Україна", надається: 2.1.1 фізичним особам - підприємцям, зареєстрованим в
установленому законодавством України порядку; 2.1.2 юридичним особам, створеним в установленому
законодавством України порядку.
2.2. Така згода надається за умови наявності щодо заявників,
визначених в пункті 2.1 цього розділу, таких факторів: використання офіційної назви держави "Україна" як елемента
знака для товарів і послуг не суперечитиме публічному порядку,
принципам гуманності й моралі, сприятиме інтересам держави та не
вводитиме в оману громадськість щодо особи, яка виробляє товар чи
надає послуги; товари і послуги, щодо яких передбачається використання
такого знака для товарів і послуг, мають промислову, освітню,
наукову, культурну чи художню цінність; види товарів та/або послуг, які виробляє та/або надає
заявник, є унікальними, притаманними лише Україні; заявник займає домінуюче положення на ринку України щодо
товарів та/або послуг, для яких передбачається використання знака
для товарів і послуг; заявник здійснює зовнішньоекономічну діяльність та в своїй
групі товарів та/або послуг зовнішньоекономічної діяльності займає
домінуюче положення; тривалість діяльності заявника на ринку України або світовому
ринку щодо таких товарів та/або послуг становить не менше 5 років.
2.3. Під час розгляду клопотання щодо надання згоди Комісією
враховуються окремі фактори або сукупність факторів, зазначених у
пункті 2.2 цього розділу.
III. Подання клопотання
3.1. Підставою для подання клопотання є повідомлення закладу
експертизи про необхідність надання згоди Комісії на внесення
офіційної назви держави "Україна" до знака для товарів і послуг.
3.2. Клопотання подається заявником за місцезнаходженням
Департаменту. За дорученням заявника клопотання може бути подано через
представника.
3.3. Клопотання повинно стосуватися одного знака.
3.4. Клопотання викладається письмово в довільній формі
українською мовою і підписується заявником або його представником. Клопотання повинно містити: повне найменування (ім'я фізичної особи - підприємця)
заявника, його місцезнаходження (місце проживання фізичної
особи - підприємця), вид та номер його засобу зв'язку; ім'я (повне найменування) представника, якщо клопотання
подається через такого, вид та номер його засобу зв'язку; реквізити для листування; номер заявки та її дату подання; суть клопотання; інформацію щодо діяльності заявника; перелік додатків до клопотання; підпис заявника або його представника. Якщо заявником є
юридична особа, зазначається повне найменування посади, ініціали,
прізвище його повноважної особи, особистий підпис цієї особи, який
скріплюється печаткою.
3.5. До клопотання додаються: копія повідомлення закладу експертизи про необхідність
надання згоди Комісії на внесення офіційної назви держави
"Україна" до знака для товарів і послуг та бібліографічні дані за
заявкою, які є невід'ємною частиною повідомлення; копії свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи
(фізичної особи - підприємця) та установчих документів
(якщо заявником є юридична особа); документи, що підтверджують наявність щодо заявника факторів,
визначених пунктом 2.2 розділу II цих Правил. Такими документами
можуть бути, зокрема: документи, що підтверджують визнання якості
товарів та/або послуг заявника на національному та/або
міжнародному рівні за результатами його участі в виставках,
конкурсах, конференціях, семінарах (копії дипломів, грамот,
нагород тощо); відомості про діяльність заявника в інтересах
України, опубліковані в офіційних засобах масової інформації тощо. Заявник забезпечує надання достовірної інформації та
документів, передбачених цими Правилами.
3.6. Якщо клопотання подається через представника, то до
нього додається довіреність, що засвідчує його повноваження, або
завірена ним копія такої довіреності.
IV. Розгляд клопотання
4.1. Розгляд клопотання складається з попереднього розгляду
та розгляду клопотання на засіданні Комісії. За результатами розгляду клопотання приймається рішення
Комісії.
4.2. Для з'ясування обставин, що мають значення для прийняття
рішення, голова Комісії може залучати до такого розгляду
спеціалістів відповідних галузей за їх згодою.
4.3. Клопотання розглядається Комісією у строк, встановлений
пунктом 4 Положення про Комісію.
4.4. Заявник може відкликати своє клопотання на будь-якому
етапі його розгляду, подавши до Комісії відповідну заяву. Про
задоволення заяви заявнику надсилається повідомлення за формою,
наведеною в додатку 1 до цих Правил.
4.5. Попередній розгляд клопотання здійснюється
відповідальним секретарем Комісії. Одержане Комісією клопотання
реєструється з наданням йому реєстраційного номера і зазначенням
дати його надходження до Комісії та перевіряється на відповідність
вимогам розділу III цих Правил.
4.6. За відповідності клопотання вимогам розділу III цих
Правил протягом десяти днів від дати надходження клопотання до
Комісії заявнику надсилається повідомлення про прийняття
клопотання до розгляду за формою, наведеною в додатку 2 до цих
Правил. Копія цього повідомлення передається до закладу експертизи
для врахування під час подальшого проведення експертизи заявки. Датою прийняття клопотання до розгляду є дата відправлення
заявнику повідомлення про прийняття клопотання до розгляду.
4.7. У разі невідповідності клопотання вимогам, встановленим
у розділі III цих Правил, протягом десяти днів від дати
надходження клопотання до Комісії заявнику надсилається
повідомлення з пропозицією щодо усунення недоліків за формою,
наведеною в додатку 3 до цих Правил. Інформація про усунення недоліків має бути подана заявником
протягом двох місяців від дати направлення повідомлення Комісії
заявнику. При цьому строк розгляду клопотання відраховується від
дати надходження до Комісії відповідної інформації. В іншому разі
клопотання вважається відкликаним, про що заявнику надсилається
повідомлення за формою, наведеною в додатку 4 до цих Правил. Копія
цього повідомлення передається до закладу експертизи для
врахування під час подальшого проведення експертизи заявки.
4.8. У разі необхідності за мотивованим зверненням заявника
строк розгляду клопотання може бути продовжено, але не більше ніж
на два місяці, про що заявнику надсилається повідомлення за
формою, наведеною в додатку 5 до цих Правил.
4.9. Після закінчення попереднього розгляду клопотання, якщо
клопотання не відкликане або не вважається відкликаним, голова
Комісії призначає дату і час проведення засідання Комісії.
4.10. Під час розгляду клопотання на засіданні Комісії
перевіряється наявність щодо заявника факторів, визначених
пунктом 2.2 розділу II цих Правил.
4.11. Розгляд клопотання здійснюється на закритому засіданні
Комісії. Комісія може запрошувати заявника або його представника на
засідання.
4.12. Засіданням Комісії керує голова Комісії, а за його
відсутності - заступник голови Комісії (далі - Головуючий). Головуючий відкриває засідання та оголошує клопотання, що
розглядаються.
4.13. Безпосередній розгляд клопотання на засіданні Комісії
складається з таких етапів: доповіді відповідального секретаря Комісії з викладенням суті
клопотання; відповіді відповідального секретаря на запитання членів
Комісії; перевірки наявності щодо заявника факторів, визначених
пунктом 2.2 розділу II цих Правил, для чого досліджуються надані
заявником документи; заслуховування думки членів Комісії; заслуховування думки спеціаліста (у разі залучення такого
відповідно до пункту 4.2 цього розділу); опрацювання проекту рішення; прийняття рішення відповідно до абзацу третього пункту 7
Положення про Комісію ( z0931-03 ). Якщо Комісія під час засідання прийме рішення про надання
заявником додаткових матеріалів, які свідчать про наявність щодо
заявника факторів, визначених пунктом 2.2 розділу II цих Правил,
вона може зупинити розгляд клопотання. У такому разі заявнику
надсилається відповідне рішення Комісії. У такому разі додаткові матеріали надаються заявником до
Комісії відповідно до пункту 4.7 цього розділу. Розгляд клопотання відновлюється з дати надходження до
Комісії затребуваних матеріалів.
4.14. Про хід засідання Комісії складається протокол, який
веде відповідальний секретар Комісії, а за його відсутності - член
Комісії, призначений Головуючим. У протоколі зазначаються: дата проведення засідання Комісії; перелік присутніх членів Комісії; дата подання заявки та її номер; відомості про заявника; перелік документів, узятих до уваги під час розгляду
клопотання; резолютивна частина рішення Комісії. Протокол підписується відповідно до абзацу четвертого
пункту 7 Положення про Комісію ( z0931-03 ).
4.15. У разі незгоди з рішенням Комісії члени Комісії мають
право внести до протоколу свою окрему думку або надати її у
письмовій формі протягом трьох днів від дати проведення засідання.
Цей документ долучається до протоколу засідання.
V. Рішення Комісії
5.1. Кінцеві результати розгляду клопотання, що не відкликане
або не вважається відкликаним, відображаються в рішенні Комісії.
5.2. У разі відповідності клопотання формальним вимогам
розділу III цих Правил та наявності щодо заявника факторів,
визначених пунктом 2.2 розділу II цих Правил, Комісія приймає
рішення про надання згоди на внесення позначення, що містить
офіційну назву держави "Україна", до знака для товарів і послуг.
5.3. Якщо під час розгляду клопотання на засіданні Комісії
встановлено, що відсутні окремі фактори або сукупність факторів,
визначених пунктом 2.2 розділу II цих Правил, Комісія приймає
рішення про відмову у наданні згоди на внесення позначення, що
містить офіційну назву держави "Україна", до знака для товарів і
послуг.
5.4. Якщо під час розгляду клопотання на засіданні Комісії
встановлена необхідність надання додаткових матеріалів, Комісія
приймає рішення відповідно до пункту 4.13 розділу IV цих Правил
про зупинення розгляду клопотання та надання додаткових
матеріалів.
5.5. У рішенні зазначаються всі правові підстави, з яких його
прийнято, та їх обґрунтування. Рішення Комісії складається на бланку Комісії за формою,
наведеною в додатку 6 до цих Правил.
5.6. Рішення Комісії підписується та затверджується
відповідно до абзацу п'ятого пункту 7 Положення про Комісію
( z0931-03 ).
5.7. Затверджене головою Комісії рішення надсилається
заявнику не пізніше одного місяця від дати засідання Комісії, на
якому це рішення прийнято. У цей самий строк копія рішення Комісії про надання згоди на
внесення позначення, що містить офіційну назву держави "Україна",
до знака для товарів і послуг чи рішення про відмову у наданні
такої згоди надсилається закладу експертизи для врахування під час
подальшого проведення експертизи заявки.
Т.в.о. голови
Державного департаменту
інтелектуальної власності В.С.Дмитришин

Додаток 1

до Правил погодження питань

про внесення позначення,

що містить офіційну назву

держави "Україна", до знака

для товарів і послуг
______________ N _______
(Адресат)

ПОВІДОМЛЕННЯ

Номер заявки:
Дата подання заявки:
Заявник (и):
Керуючись Законом України "Про охорону прав на знаки для
товарів і послуг", Положенням про Комісію щодо погодження питань
про внесення позначення, що містить офіційну назву держави
"Україна", до знака для товарів і послуг, затвердженим наказом
Міністерства освіти і науки України від 07.10.2003 N 677,
зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 14.10.2003 за
N 931/8252, Правилами погодження питань про внесення позначення,
що містить офіційну назву держави "Україна", до знака для товарів
і послуг, затвердженими наказом Міністерства освіти і науки
України від 04.08.2010 N 790, зареєстрованими у Міністерстві
юстиції України ___________ за N _______, Комісія щодо погодження
питань про внесення позначення, що містить офіційну назву держави
"Україна", до знака для товарів і послуг повідомляє, що Ваша заява
від _____ ____________ 20__ року про відкликання клопотання
від _____ ____________ 20__ року задоволена.
Секретар Комісії ____________ ________________________

(підпис) (ініціали, прізвище)

Додаток 2

до Правил погодження питань

про внесення позначення,

що містить офіційну назву

держави "Україна", до знака

для товарів і послуг
______________ N _____
(Адресат)

ПОВІДОМЛЕННЯ

Номер заявки:
Дата подання заявки:
Заявник (и):
Керуючись Законом України "Про охорону прав на знаки для
товарів і послуг", Положенням про Комісію щодо погодження питань
про внесення позначення, що містить офіційну назву держави
"Україна", до знака для товарів і послуг, затвердженим наказом
Міністерства освіти і науки України від 07.10.2003 N 677,
зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 14.10.2003 за
N 931/8252, Правилами погодження питань про внесення позначення,
що містить офіційну назву держави "Україна", до знака для товарів
і послуг, затвердженими наказом Міністерства освіти і науки
України від 04.08.2010 N 790, зареєстрованими у Міністерстві
юстиції України ___________ за N ______, Комісія щодо погодження
питань про внесення позначення, що містить офіційну назву держави
"Україна", до знака для товарів і послуг повідомляє, що за
результатами попереднього розгляду Ваше клопотання
від ___ ___________ 20___ року прийнято до розгляду.
Секретар Комісії ____________ ________________________

(підпис) (ініціали, прізвище)

Додаток 3

до Правил погодження питань

про внесення позначення,

що містить офіційну назву

держави "Україна", до знака

для товарів і послуг
______________ N _____
(Адресат)

ПОВІДОМЛЕННЯ

Номер заявки:
Дата подання заявки:
Заявник (и):
Керуючись Законом України "Про охорону прав на знаки для
товарів і послуг", Положенням про Комісію щодо погодження питань
про внесення позначення, що містить офіційну назву держави
"Україна", до знака для товарів і послуг, затвердженим наказом
Міністерства освіти і науки України від 07.10.2003 N 677,
зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 14.10.2003 за
N 931/8252, Правилами погодження питань про внесення позначення,
що містить офіційну назву держави "Україна", до знака для товарів
і послуг, затвердженими наказом Міністерства освіти і науки
України від 04.08.2010 N 790, зареєстрованими у Міністерстві
юстиції України ___________ за N ______ (далі - Правила), Комісія
щодо погодження питань про внесення позначення, що містить
офіційну назву держави "Україна", до знака для товарів і послуг
(далі - Комісія) повідомляє, що за результатами попереднього
розгляду Вашого клопотання від ___ _______ 20___ року встановлено,
що воно не відповідає вимогам розділу III Правил, а саме:
---- | | клопотання не стосується одного знака; ---- ---- | | клопотання викладено мовою іншою, ніж українська; ---- ---- | | клопотання не містить: ---- ---- | | зазначення повного найменування (ім'я - фізичної ---- особи - підприємця) заявника;
---- | | зазначення місцезнаходження (місце проживання ---- фізичної особи - підприємця) заявника;
---- | | реквізитів для листування; ---- ---- | | номера заявки та її дати подання; ---- ---- | | суті клопотання; ---- ---- | | інформації щодо діяльності заявника; ---- ---- | | підпису особи, яка подала клопотання; ---- ---- | | інше ___________________________________________ ----
---- | | до клопотання не додано: ---- ---- | | копію повідомлення закладу експертизи про ---- необхідність надання згоди Комісії на включення офіційної назви держави "Україна" до знака для

товарів і послуг та бібліографічних даних щодо

заявки, які є невід'ємною частиною повідомлення;
---- | | копію свідоцтва про державну реєстрацію юридичної ---- особи (фізичної особи - підприємця)
---- | | копію установчих документів; ---- ---- | | копію довіреності, що посвідчує повноваження ---- представника;
---- | | копії документів, що підтверджують доводи, наведені ---- заявником у клопотанні ____________________________ ___________________________________________________ ___________________________________________________
---- | | інше ______________________________________________ ----
У зв'язку з цим для розгляду Вашого клопотання на засіданні
Комісії пропонуємо протягом двох місяців від дати одержання Вами
цього повідомлення усунути зазначені недоліки з наданням
відповідної інформації. Якщо в зазначений строк відповідь не надійде, клопотання
вважатиметься відкликаним.
Секретар Комісії ____________ ___________________________

(підпис) (ініціали, прізвище)

Додаток 4

до Правил погодження питань

про внесення позначення,

що містить офіційну назву

держави "Україна", до знака

для товарів і послуг
______________ N _____
(Адресат)

ПОВІДОМЛЕННЯ

Номер заявки:
Дата подання заявки:
Заявник (и):
Керуючись Законом України "Про охорону прав на знаки для
товарів і послуг", Положенням про Комісію щодо погодження питань
про внесення позначення, що містить офіційну назву держави
"Україна", до знака для товарів і послуг, затвердженим наказом
Міністерства освіти і науки України від 07.10.2003 N 677,
зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 14.10.2003 за
N 931/8252, Правилами погодження питань про внесення позначення,
що містить офіційну назву держави "Україна", до знака для товарів
і послуг, затвердженими наказом Міністерства освіти і науки
України від 04.08.2010 N 790, зареєстрованими у Міністерстві
юстиції України ___________ за N ______ (далі - Правила), Комісія
щодо погодження питань про внесення позначення, що містить
офіційну назву держави "Україна", до знака для товарів і послуг
(далі - Комісія) повідомляє, що:
---- | | Вами не подано у встановлений пунктом 4.7 розділу IV ---- ---- Правил строк зазначені у | | повідомленні Комісії від ______ N___ ---- ---- | | рішенні Комісії від _______ N ___ додаткові матеріали, а саме ---- __________________________________________________________________ __________________________________________________________________
У зв'язку з цим Ваше клопотання від ___ ___________ 20__ року
вважається відкликаним.
Секретар Комісії ____________ ___________________________

(підпис) (ініціали, прізвище)

Додаток 5

до Правил погодження питань

про внесення позначення,

що містить офіційну назву

держави "Україна", до знака

для товарів і послуг
______________ N _____
(Адресат)

ПОВІДОМЛЕННЯ

Номер заявки:
Дата подання заявки:
Заявник (и):
Керуючись Законом України "Про охорону прав на знаки для
товарів і послуг", Положенням про Комісію щодо погодження питань
про внесення позначення, що містить офіційну назву держави
"Україна", до знака для товарів і послуг, затвердженим наказом
Міністерства освіти і науки України від 07.10.2003 N 677,
зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 14.10.2003 за
N 931/8252, Правилами погодження питань про внесення позначення,
що містить офіційну назву держави "Україна", до знака для товарів
і послуг, затвердженими наказом Міністерства освіти і науки
України від 04.08.2010 N 790, зареєстрованими у Міністерстві
юстиції України ___________ за N ______, Комісія щодо погодження
питань про внесення позначення, що містить офіційну назву держави
"Україна", до знака для товарів і послуг повідомляє, що за
результатами розгляду Вашого звернення від ___ ________ 20___ року
строк розгляду Вашого клопотання про внесення до знака для товарів
і послуг позначення, що містить офіційну назву держави "Україна",
продовжено на 2 місяці.
Секретар Комісії ____________ ___________________________

(підпис) (ініціали, прізвище)

Додаток 6

до Правил погодження питань

про внесення позначення,

що містить офіційну назву

держави "Україна", до знака

для товарів і послуг
ЗАТВЕРДЖЕНО
______________ N _____ Голова ___________________
(Адресат)

РІШЕННЯ

Номер заявки:
Дата подання заявки:
Заявник (и):
Комісія щодо погодження питань про внесення позначення, що
містить офіційну назву держави "Україна", до знака для товарів і
послуг (далі - Комісія), що діє відповідно до Положення про
Комісію щодо погодження питань про внесення позначення, що містить
офіційну назву держави "Україна", до знака для товарів і послуг,
затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від
07.10.2003 N 677, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України
14.10.2003 за N 931/8252 (далі - Положення про Комісію),
розглянула клопотання заявника _________ від ___ _______ 20__ року
про включення до знака для товарів і послуг позначення, що містить
офіційну назву держави "Україна", за заявкою N ________________. Розгляд клопотання здійснювався на засіданні Комісії
__ ___________ 20__ року. Присутні члени Комісії: _____________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________

Під час розгляду клопотання до уваги були взяті такі
документи: __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________
За результатами розгляду клопотання та доданих до нього
документів, керуючись Законом України "Про охорону прав на знаки
для товарів і послуг", Положенням про Комісію, Правилами
погодження питань про внесення позначення, що містить офіційну
назву держави "Україна", до знака для товарів і послуг,
затвердженими наказом Міністерства освіти і науки України від
04.08.2010 N 790, зареєстрованими у Міністерстві юстиції України
________________________ за N __________ (далі - Правила), Комісія
________________________ за N __________ (далі - Правила), Комісія
встановила, що:
---- клопотання та додані до нього документи відповідають вимогам | | розділу III Правил та щодо заявника наявні визначені ---- пунктом 2.2 розділу II Правил фактори;
---- клопотання та додані до нього документи відповідають вимогам | | розділу III Правил, але щодо заявника відсутні визначені ---- пунктом 2.2 розділу II Правил фактори, а саме ______________ ____________________________________________________________ ___________________________________________________________,
та вирішила
---- Надати згоду на внесення позначення, що містить офіційну | | назву держави "Україна", до знака для товарів і послуг за ---- заявкою N _______ від ____ _____________ 20___ року.
---- Відмовити заявнику _________________ в наданні згоди на | | внесення позначення, що містить офіційну назву держави ---- "Україна", до знака для товарів і послуг за заявкою N _____ від ____ _____________ 20___ року.
---- | | Зупинити розгляд клопотання для надання ---- додаткових матеріалів.
Для доведення обставин, що підтверджують наявність щодо
заявника факторів, визначених пунктом 2.2 розділу II Правил,
необхідно протягом двох місяців від дати одержання цього рішення
надіслати додаткові матеріали, а саме:
---- копії документів, що підтверджують промислову, освітню, | | наукову, культурну чи художню цінність товарів і послуг, ---- щодо яких передбачається використання такого знака;
---- копії документів, що підтверджують визнання якості товарів | | та/або послуг заявника на національному та/або міжнародному ---- рівні за результатами його участі в виставках, конкурсах, конференціях, семінарах (нотаріально засвідчені копії дипломів, грамот, нагород тощо);
---- копії документів, що підтверджують тривалість діяльності | | заявника (не менше 5 років) на ринку України ---- або світовому ринку;
---- копії документів, що підтверджують, що заявник займає | | домінуюче положення на ринку України щодо товарів ---- та/або послуг, для яких передбачається використання знака;
---- копії документів, що підтверджують, що заявник здійснює | | зовнішньоекономічну діяльність та в своїй групі товарів ---- та/або послуг зовнішньоекономічної діяльності займає домінуюче положення;
---- | | відомості про діяльність заявника в інтересах України, ---- опубліковані в офіційних засобах масової інформації;
---- | | інше _______________________________________________________ ---- _______________________________________________________ _______________________________________________________
Секретар Комісії ____________ _____________________

(підпис) (ініціали, прізвище)

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст

Навчальні відео: Як користуватись системою

скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: