open
Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
Попередня
                             
                             
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А

від 22 жовтня 2008 р. N 940

Київ
Про затвердження Державної цільової оборонної

програми утилізації звичайних видів боєприпасів,

не придатних для подальшого використання

і зберігання, на 2008-2017 роки
{ Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ

N 469 ( 469-2010-п ) від 16.06.2010 }

Відповідно до статті 10 Закону України "Про державні цільові
програми" ( 1621-15 ) Кабінет Міністрів України
п о с т а н о в л я є:
1. Затвердити Державну цільову оборонну програму утилізації
звичайних видів боєприпасів, не придатних для подальшого
використання і зберігання, на 2008-2017 роки (далі - Програма), що
додається.
2. Міністерству економіки включати за поданням Міністерства
оборони, Міністерства промислової політики та Національного
космічного агентства визначені Програмою завдання, показники і
заходи до розділів проекту Державної програми економічного і
соціального розвитку на відповідний рік.
3. Міністерству оборони, Міністерству промислової політики,
Національному космічному агентству та Міністерству фінансів
передбачати під час складання проекту Державного бюджету України
на відповідний рік кошти, необхідні для виконання визначених
Програмою завдань і заходів.
4. Міністерству оборони подавати Кабінетові Міністрів України
і Міністерству економіки щорічний звіт про результати виконання
Програми до 15 квітня наступного року і за перше півріччя - до
15 липня поточного року.

{ Пункт 5 виключено на підставі Постанови КМ N 469
( 469-2010-п ) від 16.06.2010 }

6. Визнати такою, що втратила чинність, постанову Кабінету
Міністрів України від 20 січня 1995 р. N 40-I "Про затвердження
Державної програми утилізації звичайних видів боєприпасів, не
придатних для подальшого використання та зберігання".

Прем'єр-міністр України Ю.ТИМОШЕНКО
Інд. 29

ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Кабінету Міністрів України

від 22 жовтня 2008 р. N 940
ДЕРЖАВНА ЦІЛЬОВА ОБОРОННА ПРОГРАМА

утилізації звичайних видів боєприпасів,

не придатних для подальшого використання

і зберігання, на 2008-2017 роки

Загальна частина
Ця Програма спрямована на розв'язання проблеми утилізації
ракет, боєприпасів та вибухових речовин, не придатних для
подальшого використання і зберігання, та надлишкових, що
зберігаються на арсеналах, базах, складах Збройних Сил та інших
військових формувань (далі - боєприпаси).
Мета Програми
Мета Програми полягає в забезпеченні комплексної утилізації
боєприпасів, зокрема шляхом концентрації необхідних для цього
фінансових і матеріально-технічних ресурсів, виробничого та
науково-технічного потенціалу, а також зосередженні зусиль
центральних органів виконавчої влади, підприємств, установ та
організацій, що належать до сфери їх управління.
Шляхи і способи розв'язання проблеми
Можливі три варіанти розв'язання проблеми:
виділення додаткових коштів в обсязі, необхідному для
проведення утилізації боєприпасів у найкоротші строки;
проведення утилізації боєприпасів виходячи з наявних
фінансових ресурсів;
проведення утилізації боєприпасів шляхом виконання
взаємопов'язаних завдань і заходів, узгоджених за строками
виконання, складом виконавців та ресурсним забезпеченням, зокрема
визначення обсягу щорічного бюджетного фінансування.
Перший варіант потребує виділення майже 4 млрд. гривень, що
на сьогодні є економічно недоцільним.
Другий варіант дасть змогу вдосконалити нормативно-правову
базу з питань утилізації боєприпасів, частково провести наукові
дослідження та утилізацію боєприпасів. Зазначений варіант потребує
тривалого часу для розв'язання проблеми і має недоліки, основними
з яких є підвищення рівня загрози виникнення катастрофи
техногенного характеру у зв'язку із зміною фізико-хімічних
властивостей вибухових речовин та порохів внаслідок їх тривалого
зберігання.
Отже, оптимальним є третій варіант.
Для досягнення мети Програми передбачається здійснити заходи
за такими напрямами:
складення переліку боєприпасів Збройних Сил та інших
військових формувань, що підлягають утилізації, і їх передача
відповідно до законодавства виконавцям робіт;
виконання науково-дослідних, дослідно-конструкторських,
дослідно-технологічних, технологічних, проектних та інших робіт,
необхідних для розроблення технологій розбирання і утилізації
боєприпасів, створення спеціального обладнання, технологічних
ліній, мобільних комплексів та їх впровадження на підприємствах
оборонно-промислового комплексу;
проведення згідно із законодавством комплексної утилізації
боєприпасів на підприємствах оборонно-промислового комплексу,
інших підприємствах усіх форм власності;
надання державної підтримки підприємствам - виконавцям робіт
з утилізації боєприпасів згідно із Законом України "Про державну
підтримку підприємств, науково-дослідних інститутів і організацій,
які розробляють та виготовляють боєприпаси, їх елементи та вироби
спецхімії" ( 1991-14 );
розроблення екологічно безпечних технологій переробки
неліквідних і небезпечних вибухових матеріалів у вибухові
промислові речовини або їх знищення;
визначення нових підходів до розв'язання проблеми зберігання
та транспортування боєприпасів, зокрема використання тари
контейнерного типу;
створення в заплановані строки виробничих потужностей для
промислової утилізації різних видів боєприпасів;
виконання робіт з утилізації звичайних видів боєприпасів за
рахунок коштів виконавців таких робіт з подальшою виплатою їм
компенсації за рахунок коштів державного бюджету;
забезпечення відповідно до законодавства ведення обліку,
реалізації або знищення продуктів утилізації боєприпасів;
зарахування коштів, що надійшли від реалізації продуктів
утилізації, до державного бюджету і їх подальше використання
відповідно до законодавства;
укладення у передбачених законодавством випадках договорів
про обслуговування державними аварійно-рятувальними службами
підприємств, які залучаються до транспортування та утилізації
боєприпасів;
впровадження на зазначених підприємствах систем раннього
виявлення надзвичайних ситуацій та оповіщення персоналу;
повторне використання елементів боєприпасів, отриманих у
результаті їх розбирання, відповідно до завдань, визначених
державними цільовими програмами за напрямами розвитку озброєння та
військової техніки;
використання елементів боєприпасів, що в результаті
здійснення науково-технічних і виробничих заходів змінили свої
фізико-хімічні властивості, металобрухту і вторинної сировини
(продуктів утилізації боєприпасів) для задоволення потреб
національної економіки;
передача боєприпасів або їх елементів підприємствам -
виконавцям робіт з утилізації боєприпасів в установленому
законодавством порядку без права власності на такі боєприпаси та
продукти їх утилізації для вилучення придатних для використання
елементів, їх переробки або остаточного знищення.
Прогнозні обсяги та джерела фінансування Програми наведені у
додатку 1.
Завдання і заходи
Завдання і заходи, спрямовані на розв'язання проблеми,
визначено в додатку 2.
Програма виконується двома етапами.
На першому етапі (2008-2012 роки) передбачається визначення
кількості та складення номенклатури боєприпасів в обсязі
474,2 тис. тонн, розроблення технологій, необхідних для їх
утилізації, створення виробничих потужностей і проведення
утилізації 249,3 тис. тонн боєприпасів, зокрема: { Абзац третій
розділу із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 469
( 469-2010-п ) від 16.06.2010 }
виконання науково-дослідних і дослідно-конструкторських
робіт, зокрема щодо створення нових ефективних технологій
утилізації боєприпасів;
розроблення нових і проведення аналізу чинних нормативних
документів у сфері утилізації боєприпасів;
розроблення і виготовлення спеціального устатковання;
підготовка проектної документації;
виконання будівельно-монтажних і пусконалагоджувальних робіт,
зокрема щодо створення нових і модернізації існуючих виробничих
потужностей;
введення в експлуатацію створених і модернізованих виробничих
потужностей, необхідних для утилізації 295,72 тис. тонн
боєприпасів;
упровадження технологій зберігання та транспортування
боєприпасів, які підлягають утилізації.
На другому етапі (2013-2017 роки) завершується розроблення
нових технологій, введення в експлуатацію створених виробничих
потужностей і проводиться утилізація 224,9 тис. тонн боєприпасів.
{ Абзац одинадцятий розділу із змінами, внесеними згідно з
Постановою КМ N 469 ( 469-2010-п ) від 16.06.2010 }
Контроль за виконанням робіт з утилізації боєприпасів, а
також науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт із
створення нових і модернізації існуючих виробничих потужностей,
необхідних для підготовки боєприпасів до утилізації на арсеналах і
базах Збройних Сил, здійснюють Міноборони (через військові
представництва) та інші органи виконавчої влади відповідно до
своїх повноважень.
Очікувані результати, ефективність Програми
Виконання Програми дасть змогу забезпечити проведення у
визначені строки утилізації близько 474,2 тис. тонн боєприпасів. У результаті виконання Програми планується досягти:
1) в економічній сфері:
мінімізації витрат, пов'язаних із створенням виробничих
потужностей, необхідних для утилізації боєприпасів;
зменшення обсягу поточних витрат, пов'язаних з утриманням
арсеналів, баз і складів, на яких зберігаються боєприпаси, шляхом
оптимізації їх кількості;
часткової компенсації витрат, пов'язаних з утилізацією
боєприпасів, за рахунок коштів, що надходять від реалізації
продуктів утилізації;
створення виробничих потужностей, необхідних для утилізації
боєприпасів на підприємствах оборонно-промислового комплексу;
залучення вітчизняних та іноземних інвесторів до
співробітництва у сфері утилізації боєприпасів;
забезпечення провадження організаціями та підприємствами
оборонно-промислового комплексу діяльності на зовнішньому ринку
науково-технічної і технологічної продукції;
2) у соціальній сфері:
збільшення до двох тисяч кількості робочих місць на
державних, зокрема казенних, підприємствах;
збереження чисельності працівників підприємств
оборонно-промислового комплексу, які мають досвід роботи з
боєприпасами;
підвищення рівня поінформованості населення про заходи щодо
забезпечення безпеки у сфері утилізації боєприпасів;
3) в екологічній сфері:
зниження рівня загрози виникнення катастрофи техногенного
характеру в результаті ліквідації більшості арсеналів, баз і
складів, на яких зберігаються боєприпаси;
значного зменшення обсягу викидів токсичних газів у
результаті впровадження новітніх технологій утилізації
боєприпасів.
Основні очікувані результати виконання Програми наведено в
додатку 3.
Обсяги та джерела фінансування
Фінансування Програми здійснюється за рахунок коштів
державного бюджету та міжнародної фінансової допомоги, що
надається відповідно до міжнародних договорів України, згода на
обов'язковість яких надана Верховною Радою, та інших передбачених
законодавством джерел.
Обсяг витрат, пов'язаних із здійсненням заходів, що
передбачені першим етапом Програми, становить близько
1,958 млрд. гривень, другим етапом - 2,058 млрд. гривень. { Абзац
другий розділу із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 469
( 469-2010-п ) від 16.06.2010 }
Загальний обсяг витрат, пов'язаних з проведенням утилізації
474,2 тис. тонн боєприпасів, становить орієнтовно
4,016 млрд. гривень, у тому числі 3,827 млрд. гривень - з
державного бюджету та 0,189 млрд. гривень - за рахунок коштів
міжнародної фінансової допомоги.
Виконання Програми дасть змогу повернути до державного
бюджету понад 0,874 млрд. гривень, що надійдуть від реалізації
продуктів утилізації боєприпасів. Орієнтовний обсяг надходжень до
державного бюджету наведено у додатку 4.
Таким чином, фактичні видатки з державного бюджету, пов'язані
з виконанням Програми, становлять 2,953 млрд. гривень.

Додаток 1

до Програми
ПАСПОРТ

Державної цільової оборонної програми утилізації

звичайних видів боєприпасів, не придатних

для подальшого використання і зберігання,

на 2008-2017 роки

1. Концепція Програми схвалена розпорядженням Кабінету
Міністрів України від 28 вересня 2006 р. N 501 ( 501-2006-р ).
2. Програма затверджена постановою Кабінету Міністрів України
від 22 жовтня 2008 р. N 940.
3. Державний замовник - координатор робіт з утилізації
звичайних видів боєприпасів, не придатних для подальшого
використання і зберігання, - Міноборони.
4. Державні замовники розроблення та створення виробничих
потужностей - Мінпромполітики та НКАУ.
5. Керівник Програми - Міністр оборони.
6. Виконавці заходів Програми - суб'єкти господарювання усіх
форм власності, які мають виробничі потужності з утилізації
боєприпасів, сертифіковані та атестовані відповідно до
законодавства, виконують згідно з виданими ліцензіями роботи з
утилізації боєприпасів, розробляють технології, модернізують
існуючі і створюють нові потужності та виробництва з утилізації
боєприпасів.
7. Строк виконання: 2008-2017 роки.
8. Прогнозовані обсяги та джерела фінансування
------------------------------------------------------------------------------------- Джерела | Обсяг | У тому числі за роками (млн. гривень) | фінансування|фінансування|---------------------------------------------------------| | (млн. |2008|2009|2010 |2011 |2012 |2013 |2014 |2015 |2016 |2017 | | гривень) | | | | | | | | | | | ------------+------------+----+----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----| Державний | 3826,8 |77,4|76,6|300,2|690,9|712,5|479,3|502,7|468,4|329,7|189,1| бюджет | | | | | | | | | | | | ------------+------------+----+----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----| Місцевий | | | | | | | | | | | | бюджет | | | | | | | | | | | | ------------+------------+----+----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----| Інші джерела| 188,7 | | |45,8 |36,7 |17,7 |17,7 |17,7 |17,7 |17,7 |17,7 | ------------+------------+----+----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----| Усього | 4015,5 |77,4|76,6| 346 |727,6|730,2| 497 |520,4|486,1|347,4|206,8| ------------------------------------------------------------------------------------
{ Додаток 1 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 469
( 469-2010-п ) від 16.06.2010 }

Додаток 2

до Програми
ЗАВДАННЯ І ЗАХОДИ

з виконання Державної цільової оборонної програми

утилізації звичайних видів боєприпасів,

не придатних для подальшого використання

і зберігання, на 2008-2017 роки

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Найменування|Наймену-| Значення показника | Наймену- |Головний| Джерела | Прогнозний| У тому числі за роками | завдання | вання |------------------------------------------------------------------| вання | розпо- | фінан- | обсяг |----------------------------------------------------------------------| | показ- |усього| за роками | заходу | рядник | сування | фінансових| 1 етап | 2 етап | | ника | |-----------------------------------------------------------| |бюджет- | | ресурсів |----------------------------------+-----------------------------------| | | | 1 етап | 2 етап | | них | | для | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | | | |-----------------------------+-----------------------------| | коштів | | виконання| | | | | | | | | | | | | | 2008| 2009| 2010| 2011| 2012| 2013| 2014| 2015| 2016| 2017| | | | завдань | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | (млн. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | гривень) | | | | | | | | | | | ------------+--------+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----------+--------+---------+-----------+------+------+------+------+------+-------+------+------+------+------| Утилізація |тис. |474,2 |19,1 |23,1 |42,9 |82,1 |82,1 |58,4 |58,4 |52,2 |36,5 |19,4 |1. розроб- |Мінпром-|державний| 135,5 | 1,9 | - | 30 | 57,9 | 43,7 | 0,4 | 0,4 |0,4 | 0,4 | 0,4 | непридатних |тонн | | | | | | | | | | | |лення |політики|бюджет | | | | | | | | | | | | та | | | | | | | | | | | | |технологій | | | | | | | | | | | | | | надлишкових | | | | | | | | | | | | |та | | | | | | | | | | | | | | боєприпасів | | | | | | | | | | | | |створення | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |виробничих | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |потужностей| | | | | | | | | | | | | | ------------+--------+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----------+--------+---------+-----------+------+------+------+------+------+-------+------+------+------+------| | | | | | | | | | | | | | |НКАУ | - " - | 67 | 4,8 | 1,7 | 0,5 | 37,5 | 21,5 | 0,2 | 0,2 |0,2 | 0,2 | 0,2 | ------------+--------+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----------+--------+---------+-----------+------+------+------+------+------+-------+------+------+------+------| | | | | | | | | | | | | |Разом | | | 202,5 | 6,7 | 1,7 | 30,5 | 95,4 | 65,2 | 0,6 | 0,6 |0,6 | 0,6 | 0,6 | ------------+--------+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----------+--------+---------+-----------+------+------+------+------+------+-------+------+------+------+------| | | | | | | | | | | | | |2. Утилі- |Мінобо- | - " - | 3495,2 | 9,3 | 7,2 |269,7 |595,5 |647,3 |478,7 |502,1 |467,8 |329,1 |188,5 | | | | | | | | | | | | | |зація |рони | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |непридатних| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |та | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |надлишкових| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |боєприпасів| | | | | | | | | | | | | | ------------+--------+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----------+--------+---------+-----------+------+------+------+------+------+-------+------+------+------+------| | | | | | | | | | | | | | |НКАУ | - " - | 26,4 | 24 | 2,4 | | | | | | | | | ------------+--------+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----------+--------+---------+-----------+------+------+------+------+------+-------+------+------+------+------| | | | | | | | | | | | | | |Мінпром-| - " - | 102,7 | 37,4 | 65,3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |політики| | | | | | | | | | | | | ------------+--------+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----------+--------+---------+-----------+------+------+------+------+------+-------+------+------+------+------| | | | | | | | | | | | | | |Мінобо- |міжнарод-| 188,7 | | |45,8 | 36,7 | 17,7 | 17,7 |17,7 |17,7 | 17,7 | 17,7 | | | | | | | | | | | | | | |рони |на фінан-| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |сова | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |допомога | | | | | | | | | | | | ------------+--------+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----------+--------+---------+-----------+------+------+------+------+------+-------+------+------+------+------| | | | | | | | | | | | | |Разом | | | 3813 | 70,7 | 74,9 |315,5 |632,2 | 665 |496,4 |519,8 |485,5 |345,8 |206,2 | ----------------------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----------+--------+---------+-----------+------+------+------+------+------+-------+------+------+------+------| РАЗОМ ЗА ПРОГРАМОЮ | | | | | | | | | | | | | | 4015,5 | 77,4 | 76,6 | 346 |727,6 |730,2 |497 |520,4 |486,1 |347,4 |206,8 | ----------------------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----------+--------+---------+-----------+------+------+------+------+------+-------+------+------+------+------+ у тому числі| | | | | | | | | | | | | |Мінпром-|державний| 238,2 | 39,3 | 65,3 | 30 | 57,9 | 43,7 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | | | | | | | | | | | | | | |політики|бюджет | | | | | | | | | | | | ------------+--------+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----------+--------+---------+-----------+------+------+------+------+------+-------+------+------+------+------+ | | | | | | | | | | | | | |НКАУ | - " - | 93,4 | 28,8 | 4,1 | 0,5 | 37,5 | 21,5 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | ------------+--------+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----------+--------+---------+-----------+------+------+------+------+------+-------+------+------+------+------+ | | | | | | | | | | | | | |Мінобо- | - " - | 3495,2 | 9,3 | 7,2 |269,7 |595,5 |647,3 |476,7 |502,1 |467,8 |329,1 |188,5 | | | | | | | | | | | | | | |рони | | | | | | | | | | | | | ------------+--------+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----------+--------+---------+-----------+------+------+------+------+------+-------+------+------+------+------+ | | | | | | | | | | | | | | |міжнарод-| 188,7 | | |45,8 | 36,7 | 17,7 | 17,7 |17,7 |17,7 | 17,7 | 17,7 | | | | | | | | | | | | | | | |на фінан-| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |сова | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |допомога | | | | | | | | | | | | -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
{ Додаток 2 в редакції Постанови КМ N 469 ( 469-2010-п ) від
16.06.2010 }

Додаток 3

до Програми
ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ

виконання Державної цільової оборонної програми

утилізації звичайних видів боєприпасів,

не придатних для подальшого використання

і зберігання, на 2008-2017 роки

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Найменування | Найменування |Одиниця| Значення показників | завдання | показників |виміру |----------------------------------------------------------------------| | виконання | |усього| у тому числі за роками | | завдання | | |---------------------------------------------------------------| | | | |2008 |2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013| 2014| 2015 | 2016| 2017| -----------------------------+----------------+-------+------+-----+-----+------+------+------+-----+-----+------+-----+-----| Зменшення поточних державних|обсяг економії | тис. |136466| |10118|13099 |24479 |88770 | | | | | | витрат з утримання арсеналів,|бюджетних коштів|гривень| | | | | | | | | | | | баз і складів, на яких | | | | | | | | | | | | | | зберігаються боєприпаси | | | | | | | | | | | | | | -----------------------------+----------------+-------+------+-----+-----+------+------+------+-----+-----+------+-----+-----| Часткова компенсація |обсяг | млн. | 874 |16,3 |17,3 | 72,6 |145,4 | 153 |114,2|119,6|111,7 |78,7 |45,2 | державних витрат з |надходжень |гривень| | | | | | | | | | | | утилізації боєприпасів |до державного | | | | | | | | | | | | | за рахунок коштів, що |бюджету від | | | | | | | | | | | | | надходять від |реалізації | | | | | | | | | | | | | реалізації продуктів |продуктів | | | | | | | | | | | | | утилізації боєприпасів |утилізації | | | | | | | | | | | | | |боєприпасів | | | | | | | | | | | | | -----------------------------+----------------+-------+------+-----+-----+------+------+------+-----+-----+------+-----+-----| Залучення вітчизняних та |кількість | осіб | | | 2 | | | | | | | | | іноземних інвесторів до |інвесторів | | | | | | | | | | | | | співробітництва у сфері | | | | | | | | | | | | | | утилізації боєприпасів | | | | | | | | | | | | | | -----------------------------+----------------+-------+------+-----+-----+------+------+------+-----+-----+------+-----+-----| Збільшення кількості робочих |кількість | тис. | 2 | | | | | | 1 | 1 | | | | місць на державних, зокрема |робочих |місць | | | | | | | | | | | | казенних, підприємствах |місць | | | | | | | | | | | | | -----------------------------+----------------+-------+------+-----+-----+------+------+------+-----+-----+------+-----+-----| Збереження чисельності |кількість осіб, | тис. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | спеціалістів підприємств |залучених |осіб |щороку| | | | | | | | | | | оборонно-промислового |до роботи | | | | | | | | | | | | | комплексу, які мають досвід |з боєприпасами | | | | | | | | | | | | | роботи з боєприпасами | | | | | | | | | | | | | | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
{ Додаток 3 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 469
( 469-2010-п ) від 16.06.2010 }

Додаток 4

до Програми
ОРІЄНТОВНИЙ ОБСЯГ

надходжень до державного бюджету

від реалізації продуктів утилізації боєприпасів

------------------------------------------------------------------ Найменування | Частка в загальному |Сума прибутку,| продукту утилізації| обсязі боєприпасів, | млн. гривень | | відсотків | | -------------------+-----------------------------+--------------| Чорний метал | 53,7 | 331 | -------------------+-----------------------------+--------------| Кольоровий метал | 6,5 | 480,3 | -------------------+-----------------------------+--------------| Вибухова речовина | 22,96 | 24,5 | -------------------+-----------------------------+--------------| Порох | 15,04 | 37,4 | -------------------+-----------------------------+--------------| Ракетне паливо | 0,7 | 0,4 | -------------------+-----------------------------+--------------| Піротехнічна суміш | 1,1 | 0,4 | -------------------+-----------------------------+--------------| Усього | | 874 | -----------------------------------------------------------------

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст

Навчальні відео: Як користуватись системою

скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: