open
Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
Нечинна
                             
                             
З А К О Н У К Р А Ї Н И
{ Закон втратив чинність на підставі Закону

N 5080-VI ( 5080-17 ) від 05.07.2012, ВВР,

2013, N 29, ст.337 }
Про внесення змін до Закону України

"Про інститути спільного інвестування

(пайові та корпоративні інвестиційні фонди)"
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2009, N 16, ст.218 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
I. Внести до Закону України "Про інститути спільного
інвестування (пайові та корпоративні інвестиційні фонди)"
( 2299-14 ) (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., N 21,
ст. 103; 2005 р., N 48, ст. 480; 2006 р., N 13, ст. 110) такі
зміни:
1. Статтю 3 викласти у такій редакції:
"Стаття 3. Визначення термінів
Терміни, що вживаються в цьому Законі, мають таке значення:
1) активи інституту спільного інвестування - сукупність
майна, корпоративних прав та вимог, сформована за рахунок коштів
спільного інвестування;
2) вартість чистих активів інституту спільного інвестування -
величина, що визначається як різниця між сумою активів інституту
спільного інвестування з урахуванням їх ринкової вартості і
розміром зобов'язань інституту спільного інвестування;
3) викуп цінних паперів інституту спільного інвестування -
сплата емітентом інвестору вартості частини чистих активів
інституту спільного інвестування пропорційно кількості цінних
паперів інституту спільного інвестування, що належать інвесторові,
з припиненням права власності інвестора на ці цінні папери;
4) здійснення контролю - володіння безпосередньо або через
пов'язаних осіб часткою, що становить не менш як 20 відсотків
статутного капіталу (фонду) юридичної особи, або управління
найбільшою кількістю голосів в органі управління юридичної особи.
Для фізичної особи загальна сума володіння часткою статутного
капіталу (фонду) юридичної особи (голосів в органі управління)
визначається як загальна сума корпоративних прав (голосів), що
належить цій фізичній особі, членам її сім'ї та юридичним особам,
які контролюються цією фізичною особою або членами її сім'ї;
5) інвестиційна декларація - документ, що є складовою
частиною регламенту інституту спільного інвестування та додатком
до договору з компанією з управління активами, в якому
визначаються основні напрями та обмеження інвестиційної діяльності
інституту спільного інвестування;
6) інвестиційний сертифікат - цінний папір, який випускається
компанією з управління активами пайового інвестиційного фонду та
засвідчує право власності інвестора на частку в пайовому
інвестиційному фонді;
7) інститут спільного інвестування (далі - ІСІ) -
корпоративний інвестиційний фонд або пайовий інвестиційний фонд;
8) компанія з управління активами інституційних інвесторів
(далі - компанія з управління активами) - господарське товариство,
яке здійснює професійну діяльність з управління активами
інституційних інвесторів на підставі ліцензії, що видається
Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку (далі -
Комісія);
9) кошти спільного інвестування - кошти, внесені засновниками
корпоративного інвестиційного фонду та залучені від інвесторів
ІСІ, доходи від здійснення операцій з активами ІСІ, доходи,
нараховані за активами ІСІ, та інші доходи від діяльності ІСІ
(проценти за позиками, орендні (лізингові) платежі тощо). Кошти,
внесені засновниками корпоративного інвестиційного фонду,
вважаються коштами спільного інвестування після внесення такого
фонду до Єдиного державного реєстру ІСІ (далі - реєстр ІСІ).
Ведення реєстру ІСІ здійснюється Комісією;
10) пов'язана особа:
а) юридична особа, яка здійснює контроль за відповідною
юридичною особою, або контролюється відповідною юридичною особою,
або перебуває під спільним контролем з такою юридичною особою;
б) фізична особа або члени її сім'ї, які здійснюють контроль
за відповідною юридичною особою. Членами сім'ї фізичної особи
вважаються її чоловік або дружина, прямі родичі (діти або батьки)
фізичної особи, її чоловіка або дружини, а також чоловік або
дружина будь-якого прямого родича фізичної особи;
в) посадова особа відповідної юридичної особи, уповноважена
здійснювати від її імені юридичні дії, спрямовані на встановлення,
зміну або припинення правових відносин, а також члени сім'ї такої
особи;
11) початковий статутний капітал (фонд) корпоративного
інвестиційного фонду - статутний капітал (фонд), сплачений в
повному обсязі засновниками до його реєстрації в реєстрі ІСІ;
12) проголошені цінні папери ІСІ - цінні папери ІСІ, що
підлягають публічному (відкритому) розміщенню;
13) регламент ІСІ - документ, який визначає особливості
діяльності ІСІ;
14) розміщення цінних паперів - відчуження цінних паперів
первинним власникам шляхом укладення цивільно-правових договорів;
15) розміщені цінні папери - цінні папери ІСІ, придбані
інвесторами під час розміщення;
16) свідоцтво про внесення фонду до реєстру ІСІ - документ,
що видається Комісією після реєстрації регламенту ІСІ та засвідчує
внесення фонду до реєстру ІСІ;
17) діяльність із спільного інвестування - діяльність, яка
провадиться в інтересах і за рахунок учасників (акціонерів) ІСІ
шляхом емісії цінних паперів ІСІ з метою отримання прибутку від
вкладення коштів, залучених від їх розміщення у цінні папери інших
емітентів, корпоративні права, нерухомість та інші активи,
дозволені законами України та нормативно-правовими актами Комісії;
18) цінні папери ІСІ - акції корпоративного інвестиційного
фонду та інвестиційні сертифікати пайового інвестиційного фонду.
Цінні папери ІСІ одного випуску повинні мати однакову форму
існування. Цінні папери ІСІ можуть бути лише іменними".
2. У статті 4:
1) у частині першій слова "інтервального та закритого типу"
замінити словами "інтервального, закритого типу";
2) частину третю викласти у такій редакції:
"ІСІ належить до інтервального типу, якщо він (або компанія з
управління його активами) бере на себе зобов'язання здійснювати на
вимогу інвесторів викуп цінних паперів, емітованих цим ІСІ (або
компанією з управління його активами) протягом обумовленого у
проспекті емісії строку (інтервалу). Проспект емісії ІСІ
інтервального типу повинен передбачати порядок визначення дати
початку та закінчення інтервалу, періодичність інтервалу (не рідше
одного разу на рік та не частіше одного разу в квартал),
тривалість інтервалу (не менше десяти робочих днів протягом року
та не менше одного робочого дня протягом кожного інтервалу)";
3) у частині четвертій слова "реорганізації або ліквідації"
замінити словом "припинення";
4) у частині шостій слова "проспекті емісії" замінити словами
"регламенті ІСІ", а слова "ліквідується або реорганізується"
замінити словом "припиняється";
5) після частини шостої доповнити чотирма новими частинами
такого змісту:
"Подовження терміну діяльності строкового ІСІ дозволяється
лише у разі зменшення вартості чистих активів ІСІ на 20 відсотків
та більше протягом останніх 12 місяців діяльності такого ІСІ.
У такому разі ІСІ зобов'язаний здійснити викуп власних цінних
паперів у акціонерів (учасників), які голосували проти прийняття
такого рішення, а також у акціонерів (учасників), які не брали
участі в голосуванні по такому рішенню, та вимагають від ІСІ
викупу його цінних паперів. Порядок обов'язкового викупу цінних
паперів ІСІ встановлюється Комісією.
Подовження терміну діяльності строкового ІСІ здійснюється у
порядку, встановленому Комісією. Повторне подовження терміну
діяльності строкового ІСІ заборонено.
Забороняється змінювати вид та тип ІСІ".
У зв'язку з цим частини сьому - п'ятнадцяту вважати
відповідно частинами одинадцятою - дев'ятнадцятою;
6) у частині чотирнадцятій:
в абзаці другому слова "їх емісії" замінити словами "цінних
паперів відповідного випуску";
в абзаці четвертому слова "або у торговельно-інформаційній
системі" виключити;
7) у частині п'ятнадцятій:
абзац другий викласти у такій редакції:
"тримати в грошових коштах, на банківських депозитних
рахунках, в ощадних (депозитних) сертифікатах та банківських
металах більше ніж 50 відсотків загальної вартості активів ІСІ,
при цьому не більш як 10 відсотків загальної вартості активів ІСІ
в зобов'язаннях одного банку";
в абзаці третьому слова "цінні папери одного емітента"
замінити словами "цінні папери та зобов'язання однієї юридичної
особи";
абзаци четвертий та п'ятий викласти у такій редакції:
"придбавати або додатково інвестувати у державні цінні
папери, цінні папери, доходи за якими гарантовано Кабінетом
Міністрів України, більше ніж 50 відсотків загальної вартості
активів ІСІ. При цьому забороняється інвестувати понад 10
відсотків загальної вартості активів ІСІ у цінні папери одного
випуску;
придбавати або додатково інвестувати в цінні папери органів
місцевого самоврядування більше ніж 40 відсотків загальної
вартості активів ІСІ. При цьому забороняється інвестувати понад 10
відсотків загальної вартості активів ІСІ у цінні папери органів
місцевого самоврядування одного випуску";
абзаци шостий та сьомий виключити;
після абзацу одинадцятого доповнити новим абзацом такого
змісту:
"придбавати або додатково інвестувати в об'єкти нерухомості
більше ніж 10 відсотків загальної вартості активів ІСІ".
У зв'язку з цим абзац дванадцятий вважати абзацом
тринадцятим;
8) частину сімнадцяту викласти у такій редакції:
"Недиверсифікований ІСІ закритого типу, який здійснює
виключно приватне (закрите) розміщення цінних паперів ІСІ серед
юридичних осіб та фізичних осіб, є венчурним фондом. Фізична особа
може бути учасником венчурного фонду виключно за умови придбання
цінних паперів такого фонду на суму не менше ніж 1500 мінімальних
заробітних плат";
9) доповнити частиною двадцятою такого змісту:
"Словосполучення "корпоративний інвестиційний фонд", "пайовий
інвестиційний фонд" та похідні від них можуть використовуватися
лише у назвах відповідних ІСІ, що створені відповідно до цього
Закону".
3. Розділ I доповнити статтею 6-1 такого змісту:
"Стаття 6-1. Порядок внесення ІСІ до реєстру ІСІ
Реєстрація ІСІ та видача свідоцтва про внесення ІСІ до
реєстру ІСІ здійснюється Комісією.
Підставою для внесення ІСІ до реєстру ІСІ є зареєстрований в
установленому Комісією порядку регламент ІСІ.
Внесення ІСІ до реєстру ІСІ здійснюється шляхом внесення
відповідного запису до реєстру ІСІ та присвоєння реєстраційного
коду.
Реєстрація регламенту або реєстрація змін до нього
здійснюється протягом 30 робочих днів з дня надходження до Комісії
відповідних документів, перелік яких встановлюється Комісією.
До моменту реєстрації випуску акцій корпоративного
інвестиційного фонду засновниками повинно бути сплачено 100
відсотків статутного капіталу (фонду).
Реєстрація звіту про результати розміщення акцій з метою
формування початкового статутного капіталу (фонду) корпоративного
інвестиційного фонду та реєстрація регламенту ІСІ здійснюється
протягом 30 робочих днів з дня надходження до Комісії відповідних
документів, перелік яких встановлюється Комісією.
Підставою для відмови в реєстрації регламенту та внесення ІСІ
до реєстру ІСІ, а також в реєстрації змін до регламенту може бути:
невідповідність поданих документів вимогам законодавства
України;
відсутність будь-якого документа, подання якого передбачено
законодавством;
наявність у поданих документах недостовірної інформації.
Повідомлення про відмову в реєстрації регламенту та внесення
ІСІ до реєстру ІСІ, а також про відмову в реєстрації змін до
регламенту із зазначенням підстав відмови та виключним переліком
зауважень надсилаються заявнику не пізніше 3 робочих днів після
закінчення строку, визначеного цим Законом для реєстрації.
У разі якщо заявником повністю враховані зауваження Комісії
та не внесено жодних інших змін до тексту документів, Комісія не
має права відмовити у реєстрації поданих документів.
У разі відмови в реєстрації всі подані документи залишаються
в Комісії для захисту інтересів Комісії в судах та інших органах
для вирішення спірних питань.
Діяльність із спільного інвестування здійснюється після
внесення ІСІ до реєстру ІСІ та отримання свідоцтва про внесення
ІСІ до реєстру ІСІ.
Анулювання свідоцтва про внесення ІСІ до реєстру ІСІ Комісією
здійснюється у разі припинення діяльності ІСІ, недосягнення
пайовим інвестиційним фондом нормативів діяльності ІСІ протягом
встановленого цим Законом строку.
Реєстрація регламенту ІСІ та внесення його до реєстру ІСІ, а
також змін до регламенту є платною послугою, розмір плати за
надання якої встановлюється Кабінетом Міністрів України".
4. У статті 9:
1) частину першу викласти у такій редакції:
"Корпоративний інвестиційний фонд провадить свою діяльність
відповідно до статуту та регламенту";
2) абзац четвертий частини четвертої викласти у такій
редакції:
"розмір винагороди компанії з управління активами та покриття
витрат, пов'язаних із діяльністю фонду, що відшкодовуються за
рахунок його активів";
3) частину шосту доповнити реченням такого змісту: "Якщо фонд
є венчурним, це відображається у його назві".
5. У частині першій статті 10 слова "або в
торговельно-інформаційній системі" виключити.
6. У статті 11:
1) частину першу викласти у такій редакції:
"Корпоративний інвестиційний фонд, крім венчурного, провадить
свою діяльність, якщо 60 або більше відсотків середньорічної
вартості активів, що належать йому на праві власності, вкладені у
цінні папери, корпоративні права та нерухомість. Гранична вартість
активів корпоративного інвестиційного фонду, які можуть бути
вкладені у нерухомість, встановлюється Комісією";
2) після частини першої доповнити новою частиною такого
змісту:
"Протягом шести місяців з дня державної реєстрації
корпоративного інвестиційного фонду як юридичної особи
корпоративний інвестиційний фонд зобов'язаний зареєструвати
регламент".
У зв'язку з цим частини другу - шосту вважати відповідно
частинами третьою - сьомою;
3) у частині третій слова "після його реєстрації в Комісії в
порядку, встановленому Комісією" замінити словами "з дня
реєстрації регламенту цього фонду";
4) частину шосту доповнити словами "або наглядової ради цього
фонду з його обов'язковим подальшим затвердженням рішенням
загальних зборів акціонерів фонду".
7. У статті 13:
1) частину другу викласти у такій редакції:
"Акції корпоративних інвестиційних фондів після внесення
відповідного фонду до реєстру ІСІ розміщуються за ціною, що
дорівнює вартості чистих активів такого фонду в розрахунку на одну
акцію, що перебуває в обігу";
2) друге речення частини третьої викласти у такій редакції:
"Після реєстрації корпоративного інвестиційного фонду в реєстрі
ІСІ акції корпоративного інвестиційного фонду розміщуються за
грошові кошти";
3) у частині четвертій:
у першому реченні слова "проведення відкритої підписки на
акції" замінити словами "розміщення акцій";
у другому реченні слова "відкритої підписки на акції"
замінити словами "розміщення акцій";
доповнити реченням такого змісту: "Строк розміщення акцій
закритого корпоративного інвестиційного фонду зазначається у
проспекті емісії акцій такого фонду";
4) частину п'яту замінити чотирма частинами такого змісту:
"Після закінчення цього строку фонд зобов'язаний привести
свій статутний капітал (фонд) у відповідність до загальної
номінальної вартості акцій цього фонду, що перебувають в обігу.
Обмеження, встановлені законодавством, яке регулює діяльність
акціонерних товариств щодо строків розміщення акцій, не
застосовуються до корпоративних інвестиційних фондів.
Викуп та розміщення акцій відкритого або інтервального
корпоративного інвестиційного фонду припиняються з дня
оприлюднення повідомлення про скликання загальних зборів
акціонерів з поновленням розміщення та викупу на наступний день
після закінчення таких зборів.
Голосування і визначення кворуму на загальних зборах
акціонерів корпоративного інвестиційного фонду провадиться
виходячи з кількості акцій корпоративного інвестиційного фонду, що
перебували в обігу станом на 24 годину за три робочих дні до дня
проведення таких зборів".
8. У статті 20:
1) у частині першій слово "виділення" виключити;
2) у частині другій слова "Реорганізація або ліквідація"
замінити словом "Припинення";
3) у частині третій:
абзац третій викласти у такій редакції:
"закінчився строк діяльності фонду (для закритих
корпоративних інвестиційних фондів)";
доповнити абзацами четвертим та п'ятим такого змісту:
"проспект емісії акцій фонду, випущених з метою спільного
інвестування, не зареєстровано протягом року з дати включення до
реєстру ІСІ;
в інших випадках, передбачених законами України";
4) після частини третьої доповнити двома новими частинами
такого змісту:
"Ліквідація корпоративного строкового ІСІ до закінчення
строку, встановленого регламентом, є можливою за умови згоди усіх
акціонерів такого ІСІ.
Закритий корпоративний інвестиційний фонд ліквідується за
рішенням Комісії у разі закінчення строку, на який він був
створений, якщо загальними зборами акціонерів не прийнято рішення
про ліквідацію такого фонду протягом одного місяця з дня
закінчення строку діяльності фонду".
У зв'язку з цим частини четверту - шосту вважати відповідно
частинами шостою - восьмою;
5) у частині сьомій слова "Комісії, а також можуть входити
представники компанії з управління активами та зберігача" замінити
словами "компанії з управління активами та зберігача, а також
можуть входити представники Комісії";
6) у частині восьмій слова "та викуповувати" виключити.
9. У статті 21:
1) друге речення частини першої виключити;
2) частини другу і третю викласти у такій редакції:
"Активи корпоративного інвестиційного фонду підлягають
реалізації за грошові кошти у строк, що визначається Комісією, але
не більше як шість місяців з дня прийняття рішення про ліквідацію.
Після реалізації активів ліквідаційна комісія складає проміжний
ліквідаційний баланс. Кошти, отримані від реалізації активів
корпоративного інвестиційного фонду, розподіляються в першу чергу
між акціонерами пропорційно кількості акцій, що їм належать, у
порядку, визначеному Комісією.
У разі якщо фонд ліквідується раніше двох років з дня його
створення, розрахунки з акціонерами, які є засновниками фонду,
здійснюються після задоволення вимог інших акціонерів";
3) частину п'яту викласти у такій редакції:
"Після закінчення розрахунків у порядку, передбаченому цією
статтею, ліквідаційна комісія подає Комісії документи на
скасування реєстрації випуску акцій та звіт про результати
ліквідації, який є підставою для вилучення фонду з реєстру ІСІ.
Вимоги до звіту встановлюються Комісією. Корпоративний
інвестиційний фонд вважається ліквідованим після його вилучення з
реєстру ІСІ. Ліквідація корпоративного інвестиційного фонду та
розрахунки з акціонерами здійснюються в порядку, визначеному
Комісією".
10. У статті 23:
1) частини другу і третю замінити трьома частинами такого
змісту:
"Для створення пайового інвестиційного фонду компанія з
управління активами повинна здійснити дії у такій послідовності:
розробити та затвердити регламент пайового інвестиційного
фонду;
подати до Комісії документи, необхідні для реєстрації
регламенту інвестиційного фонду та внесення фонду до реєстру ІСІ;
укласти договори з аудитором (аудиторською фірмою),
зберігачем, реєстратором чи депозитарієм, оцінювачем майна;
розробити та затвердити проспект емісії інвестиційних
сертифікатів фонду;
подати до Комісії документи, необхідні для реєстрації
проспекту емісії інвестиційних сертифікатів фонду;
організувати публічне (відкрите) або приватне (закрите)
розміщення інвестиційних сертифікатів фонду.
Строк публічного (відкритого) розміщення інвестиційних
сертифікатів пайового інвестиційного фонду відкритого або
інтервального типу не обмежується. Приватне (закрите) розміщення
інвестиційних сертифікатів здійснюється у порядку, визначеному
проспектом емісії.
Вимоги щодо мінімального обсягу активів застосовуються до
пайового інвестиційного фонду через шість місяців з дня реєстрації
випуску інвестиційних сертифікатів цього фонду. Звіт про
результати розміщення цінних паперів ІСІ подається до Комісії
протягом шести місяців з дня реєстрації проспекту емісії
інвестиційних сертифікатів".
У зв'язку з цим частини четверту - восьму вважати відповідно
частинами п'ятою - дев'ятою;
2) частину шосту викласти у такій редакції:
"Бухгалтерський та податковий облік операцій та результатів
діяльності зі спільного інвестування, яка проводиться компанією з
управління активами через пайовий інвестиційний фонд, здійснюється
компанією з управління активами окремо від обліку операцій та
результатів її господарської діяльності та обліку операцій та
результатів діяльності інших пайових інвестиційних фондів, активи
яких перебувають в її управлінні";
3) у частині сьомій слова "про що вона обов'язково повідомляє
третіх осіб" замінити словами "з обов'язковим зазначенням в таких
договорах реквізитів такого пайового інвестиційного фонду";
4) у першому реченні частини восьмої слова "з відповідною
відміткою" замінити словами "з обов'язковим зазначенням реквізитів
такого пайового інвестиційного фонду";
5) частину дев'яту доповнити реченням такого змісту: "Якщо
пайовий інвестиційний фонд є венчурним, це зазначається у його
назві".
11. Абзац четвертий частини другої статті 24 викласти у такій
редакції:
"порядок визначення розміру винагороди компанії з управління
активами та покриття витрат, пов'язаних з діяльністю фонду, що
відшкодовуються за рахунок активів такого фонду".
12. У статті 25:
1) у частині першій слова "інвестор, який придбав" замінити
словами "юридична або фізична особа, яка придбала";
2) частину другу виключити;
3) частину третю викласти у такій редакції:
"Проспект емісії інвестиційних сертифікатів - документ, який
містить інформацію про публічне (відкрите) або приватне (закрите)
розміщення інвестиційних сертифікатів з умовами договору про
приєднання до пайового інвестиційного фонду";
4) у частині шостій слово "Інвестори" замінити словом
"Учасники";
5) у частині сьомій слово "Інвестори" замінити словом
"Учасники", а після слів "шляхом приватного" доповнити словом
"(закритого)";
6) після частини сьомої доповнити новою частиною такого
змісту:
"У разі якщо у пайовому інвестиційному фонді наглядову раду
не створено, рішення, які відносяться до компетенції наглядової
ради, приймаються уповноваженим органом компанії з управління
активами такого фонду".
У зв'язку з цим частини восьму - десяту вважати відповідно
частинами дев'ятою - одинадцятою;
7) частину дев'яту викласти у такій редакції:
"Наглядова рада пайового інвестиційного фонду утворюється з
числа учасників. Інші особи можуть бути обраними до складу
наглядової ради пайового інвестиційного фонду у порядку,
встановленому регламентом фонду. Учасник має право бути обраним до
складу наглядової ради або призначити свого представника за умови
придбання ним установленої регламентом мінімальної кількості
інвестиційних сертифікатів".
13. У частині третій статті 26:
1) у першому реченні слова "відкритого продажу або приватного
розміщення" замінити словами "публічного (відкритого) або
приватного (закритого) розміщення";
2) у другому реченні слово "Випуск" замінити словом "Емісія".
14. У статті 27:
1) абзац четвертий частини першої виключити;
2) після частини першої доповнити трьома новими частинами
такого змісту:
"Пайовий інвестиційний фонд припиняється у разі його
ліквідації в порядку, встановленому Комісією. Злиття та приєднання
здійснюється у разі, коли пайові інвестиційні фонди перебувають в
управлінні однієї компанії з управління активами, за умови згоди
всіх учасників. Злиття та приєднання пайових інвестиційних фондів
допускається стосовно ІСІ одного типу та виду. Поділ та
перетворення пайових інвестиційних фондів забороняється. Виділ з
пайового інвестиційного фонду іншого ІСІ забороняється.
Після закінчення строку, на який був створений закритий
пайовий інвестиційний фонд, компанія з управління активами
протягом одного місяця з дня закінчення строку діяльності фонду
повинна прийняти рішення про ліквідацію такого фонду.
Ліквідація пайового строкового ІСІ до закінчення строку,
встановленого регламентом ІСІ, є можливою за умови згоди всіх
учасників такого ІСІ".
У зв'язку з цим частини другу та третю вважати відповідно
частинами п'ятою та шостою;
3) в абзаці третьому частини п'ятої слово "календарних"
замінити словом "робочих";
4) після частини п'ятої доповнити новою частиною такого
змісту:
"Закритий пайовий інвестиційний фонд ліквідується за рішенням
Комісії у разі закінчення строку, на який він був створений, якщо
уповноваженим органом компанії з управління активами не прийнято
рішення про ліквідацію такого фонду протягом одного місяця з дня
закінчення строку діяльності фонду".
У зв'язку з цим частину шосту вважати частиною сьомою;
5) частину сьому викласти у такій редакції:
"З моменту прийняття Комісією рішення про ліквідацію пайового
інвестиційного фонду розміщення інвестиційних сертифікатів
забороняється";
6) доповнити частиною восьмою такого змісту:
"Ліквідація пайового інвестиційного фонду та розрахунки з
учасниками здійснюються в порядку, визначеному Комісією".
15. У статті 28:
1) у частині першій:
абзац перший після другого речення доповнити новим реченням
такого змісту: "У разі приватного (закритого) розміщення
інвестиційних сертифікатів та письмової згоди всіх учасників
фонду, розрахунок може здійснюватися грошовими коштами та іншими
активами в порядку, погодженому учасниками фонду";
абзац другий доповнити словами "(крім закритих пайових
інвестиційних фондів)";
2) частину третю викласти у такій редакції:
"Після закінчення розрахунків у порядку, передбаченому цією
статтею, компанія з управління активами подає Комісії документи на
скасування реєстрації випуску інвестиційних сертифікатів та звіт
про результати ліквідації, який є підставою для вилучення фонду з
реєстру ІСІ. Вимоги до звіту встановлюються Комісією";
3) частину четверту після слів "вважається ліквідованим"
доповнити словами "як ІСІ", а слово "виключення" замінити словом
"вилучення".
16. У статті 29:
1) у частині першій слова "може бути юридична особа" замінити
словами "є господарське товариство у формі акціонерного товариства
або товариства з обмеженою відповідальністю";
2) частину третю доповнити словами "крім випадків,
передбачених законом";
3) після частини третьої доповнити новою частиною такого
змісту:
"Компанія з управління активами може здійснювати діяльність з
управління іпотечним покриттям".
У зв'язку з цим частини четверту та п'яту вважати відповідно
частинами п'ятою та шостою.
17. Статтю 30 викласти у такій редакції:
"Стаття 30. Обмеження діяльності компанії з управління

активами
Діяльність компанії з управління активами може бути обмежена
у випадках, передбачених законом.
Компанія з управління активами під час провадження діяльності
з управління активами ІСІ не має права:
1) набувати за рахунок активів ІСІ майно та цінні папери тих
видів, що не передбачені інвестиційною декларацією ІСІ;
2) укладати договори, що порушують або наслідком яких є
порушення норм законодавства, зокрема вимог нормативно-правових
актів Комісії;
3) здійснювати за власні кошти операції з активами ІСІ, якими
вона управляє;
4) безоплатно відчужувати активи ІСІ;
5) брати позику або кредит, що підлягає поверненню за рахунок
активів ІСІ, в обсязі більш як 10 відсотків вартості чистих
активів ІСІ на строк понад три місяці з метою, іншою, ніж
використання цих коштів для викупу цінних паперів ІСІ;
6) надавати позику за рахунок активів ІСІ;
7) використовувати активи ІСІ для забезпечення виконання
зобов'язань, виникнення яких не пов'язане з функціонуванням
відповідного ІСІ;
8) придбавати за рахунок активів ІСІ векселі, похідні
(деривативи), цінні папери ІСІ відкритого типу, якщо інше не
встановлено нормативно-правовими актами Комісії;
9) розміщувати цінні папери інших емітентів, крім цінних
паперів ІСІ, активами яких вона управляє;
10) укладати договори купівлі-продажу з пов'язаними особами
такої компанії, крім договорів з торговцями цінними паперами про
розміщення та викуп цінних паперів ІСІ, а також договори позики
(процентні та безпроцентні);
11) у разі зменшення вартості цінних паперів, що перебувають
в активах компанії з управління активами та фонду, яким вона
управляє, укладати договори продажу цінних паперів, що становлять
активи компанії з управління активами, перед укладенням договорів
продажу цінних паперів, що становлять активи фонду;
12) виконувати функції номінального утримувача щодо цінних
паперів ІСІ, активами якого вона управляє;
13) продавати цінні папери ІСІ зберігачу, реєстратору,
незалежному оцінювачу майна та аудитору (аудиторській фірмі) цього
ІСІ, а також органам державної влади та органам місцевого
самоврядування;
14) відчужувати нерухоме майно, що становить активи
відповідного ІСІ, до активів самої компанії;
15) укладати від імені ІСІ договори, які за своїм характером
можуть бути укладені лише ним особисто;
16) відчужувати майно, яке належить компанії, до активів ІСІ;
17) відчужувати майно, яке становить активи ІСІ, на користь
іншого ІСІ, яким вона управляє;
18) надавати кредити за рахунок активів ІСІ.
Обмеження діяльності компанії з управління активами,
передбачені пунктами 3, 5, 6, 8, 10 і 14 частини другої цієї
статті, не поширюються на діяльність компанії з управління
активами венчурного фонду".
18. Частину першу статті 31 викласти у такій редакції:
"Винагорода компанії з управління активами (крім компанії з
управління активами венчурного фонду) встановлюється у
співвідношенні до вартості чистих активів ІСІ. Винагорода компанії
з управління активами венчурного фонду встановлюється у
співвідношенні до вартості чистих активів ІСІ та (або) приросту
вартості чистих активів ІСІ. Максимальний розмір винагороди
компанії з управління активами (в тому числі премії) та порядок її
нарахування встановлюються Комісією. Винагорода компанії з
управління активами виплачується грошовими коштами".
19. У частині третій статті 32:
1) абзац другий викласти у такій редакції:
"провадження компанією з управління активами іншої
професійної діяльності, ніж діяльність з управління активами, крім
випадків, передбачених законом";
2) в абзаці третьому слово "значну" виключити.
20. У статті 33:
1) у частині другій:
слова "відкриту підписку на свої цінні папери" замінити
словами "публічне (відкрите) розміщення своїх цінних паперів";
слова "норм цього Закону" замінити словами "вимог законів";
2) у частині третій:
перше речення доповнити словами "а у разі недостатності
резервного фонду - за рахунок іншого майна цієї компанії";
друге речення замінити реченнями такого змісту: "Резервний
фонд створюється у розмірі, визначеному установчими документами,
але не менш як 25 відсотків статутного капіталу (фонду) компанії з
управління активами, що здійснює управління активами ІСІ. Розмір
щорічних відрахувань до резервного фонду визначається установчими
документами компанії з управління активами, але не може бути менше
5 відсотків суми чистого прибутку. Кошти резервного фонду
розміщуються в порядку, визначеному Комісією";
3) частини четверту та п'яту виключити.
21. У статті 34:
1) у частині першій слова "відкритої підписки на цінні
папери" замінити словами "публічного (відкритого) розміщення
цінних паперів";
2) перше речення частини другої викласти у такій редакції:
"Активи диверсифікованого ІСІ складаються з цінних паперів,
грошових коштів, у тому числі в іноземній валюті, дорогоцінних
(банківських) металів та інших активів, дозволених
законодавством";
3) у частині третій слова "або у торговельно-інформаційній
системі" виключити;
4) у частині четвертій слова "або у торговельно-інформаційній
системі" виключити та доповнити реченням такого змісту: "Зазначене
обмеження не застосовується до венчурних фондів";
5) частину п'яту викласти у такій редакції:
"До складу активів венчурного фонду можуть входити боргові
зобов'язання. Такі зобов'язання можуть бути оформлені векселями,
заставними, договорами позики та в інший спосіб, не заборонений
законодавством України. Позики за рахунок коштів венчурного фонду
можуть надаватися тільки юридичним особам, учасником яких є такий
венчурний фонд";
6) частину шосту після слів "можуть повністю складатися з"
доповнити словом "нерухомості", а слова "або у
торговельно-інформаційній системі" виключити;
7) частину дев'яту замінити двома частинами такого змісту:
"Активи ІСІ не можуть включати:
1) цінні папери, випущені компанією з управління активами,
зберігачем, реєстратором та аудитором (аудиторською фірмою) цього
ІСІ та їх (його, її) пов'язаними особами;
2) цінні папери іноземних держав та іноземних юридичних осіб,
не допущені до торгів на одній з провідних іноземних бірж чи
торговельно-інформаційних систем, перелік яких визначається
Комісією;
3) цінні папери інших ІСІ;
4) векселі та ощадні (депозитні) сертифікати на суму більш як
10 відсотків вартості активів ІСІ, якщо інше не встановлено
нормативно-правовими актами Комісії;
5) похідні (деривативи), товаророзпорядчі цінні папери,
заставні, якщо інше не встановлено нормативно-правовими актами
Комісії;
6) сертифікати фондів операцій з нерухомістю (сертифікати
ФОН);
7) приватизаційні цінні папери;
8) договори про участь у фонді фінансування будівництва
(ФФБ).
Вимоги пунктів 2, 4, 5 та 6 частини дев'ятої цієї статті не
застосовуються до венчурних фондів".
У зв'язку з цим частини десяту та одинадцяту вважати
відповідно частинами одинадцятою та дванадцятою;
8) у частині дванадцятій слова "складу та" виключити, а слова
"ІСІ в Комісії" замінити словами "регламенту цього фонду".
22. У статті 35:
1) частину третю замінити трьома частинами такого змісту:
"Компанія з управління активами ІСІ (крім венчурного фонду)
розраховує вартість чистих активів окремо по кожному
корпоративному та пайовому інвестиційному фонду станом:
1) на останній день місяця;
2) на дату, починаючи з якої до складу та структури активів
ІСІ застосовуються обмеження, встановлені законодавством;
3) на день складання інформації щодо діяльності ІСІ
(квартальна, річна);
4) на кожний день, що передує дню приймання заявок на
розміщення та викуп цінних паперів ІСІ;
5) на день прийняття рішення про заміну компанії з управління
активами;
6) на день прийняття рішення про припинення ІСІ;
7) на день, що передує дню початку розрахунку з учасниками
пайового інвестиційного фонду;
8) на день, що передує дню початку розрахунку з акціонерами
корпоративного інвестиційного фонду.
Вартість чистих активів визначається на кінець робочого дня.
Якщо день, що передує дню прийому заявок на розміщення та викуп
цінних паперів ІСІ або останній день звітного періоду припадає на
вихідні (святкові) дні, розрахунок здійснюється станом на кінець
останнього робочого дня відповідного звітного періоду (місяця,
кварталу, року) або на кінець робочого дня, що передує дню прийому
заявок.
Компанія з управління активами ІСІ розраховує вартість чистих
активів по венчурному фонду:
1) на день закінчення строку, установленого для досягнення
нормативів діяльності фонду;
2) на кінець року та звітного кварталу;
3) на кожний день, що передує дню прийому заявок на
розміщення та викуп цінних паперів ІСІ;
4) на день, що передує дню прийняття рішення про заміну
компанії з управління активами;
5) на день прийняття рішення про ліквідацію фонду".
У зв'язку з цим частини четверту та п'яту вважати відповідно
частинами шостою та сьомою;
2) третє речення частини сьомої після слів "вартість чистих
активів ІСІ" доповнити словами "на відповідну звітну дату".
23. У статті 37:
1) частину третю доповнити реченням такого змісту: "Вимоги до
договору про надання послуг з оцінки вартості нерухомого майна ІСІ
затверджуються Комісією";
2) частину четверту викласти у такій редакції:
"Незалежним оцінювачем майна ІСІ не може бути:
компанія з управління активами та її пов'язані особи;
зберігач, аудитор (аудиторська фірма), які обслуговують такий
ІСІ, та їх пов'язані особи;
корпоративний інвестиційний фонд та його пов'язані особи".
24. Друге та третє речення частини другої статті 39 замінити
одним реченням такого змісту: "У разі приватного (закритого)
розміщення цінних паперів ІСІ проспект емісії та зміни до нього не
оприлюднюються".
25. У статті 40:
1) назву викласти в такій редакції:
"Стаття 40. Реєстрація проспекту емісії цінних паперів ІСІ

та змін до нього";
2) частину третю після слова та цифр "через 30" доповнити
словом "робочих", а слова "прийняти вмотивоване рішення про"
замінити словами "надати вмотивовану";
3) частину п'яту після слів "випадку приватного" доповнити
словом "(закритого)";
4) у частині сьомій слово "ІСІ" замінити словами "ІСІ
відкритого та інтервального типу".
26. У статті 41:
1) назву статті викласти в такій редакції:
"Стаття 41. Відмова у реєстрації проспекту емісії

цінних паперів ІСІ та змін до нього";
2) абзац перший частини першої викласти в такій редакції:
"Підставою для відмови у реєстрації проспекту емісії цінних
паперів ІСІ або змін до нього може бути";
3) частини другу та третю викласти в такій редакції:
"Повідомлення про відмову в реєстрації проспекту емісії
цінних паперів ІСІ або змін до нього із зазначенням підстави
відмови та виключним переліком зауважень надсилаються заявнику в
триденний строк з дня прийняття відповідного рішення.
У разі якщо заявником повністю враховані зауваження Комісії
та не внесено жодних інших змін до тексту документів, Комісія не
має права відмовити у реєстрації поданих документів. Рішення
Комісії про відмову в реєстрації проспекту емісії цінних паперів
ІСІ може бути оскаржено у судовому порядку".
27. У статті 42:
1) частину першу викласти у такій редакції:
"Строк розміщення інвестиційних сертифікатів пайового
інвестиційного фонду, встановлений для досягнення нормативів
діяльності пайового інвестиційного фонду, визначається проспектом
емісії інвестиційних сертифікатів і не може перевищувати шести
місяців з дня реєстрації випуску інвестиційних сертифікатів";
2) у частині другій:
у першому реченні слова "нормативів діяльності ІСІ" замінити
словами "нормативів діяльності пайового інвестиційного фонду";
у другому реченні слова "цінні папери ІСІ" замінити словами
"інвестиційні сертифікати пайового інвестиційного фонду";
3) після частини третьої доповнити двома новими частинами
такого змісту:
"На грошові кошти, сплачені інвесторами за придбані ними
цінні папери ІСІ, протягом трьох тижнів не поширюються обмеження,
встановлені частиною п'ятнадцятою статті 4 цього Закону. Такі
грошові кошти для цілей відповідності структури активів ІСІ
вимогам, встановленим частиною п'ятнадцятою статті 4 цього Закону,
обліковуються окремо від інших грошових коштів, що складають
активи ІСІ, в порядку, встановленому Комісією.
У разі розміщення цінних паперів ІСІ безпосередньо компанією
з управління активами такого ІСІ, комісійна винагорода не
справляється".
У зв'язку з цим частини четверту - шосту вважати відповідно
частинами шостою - восьмою;
4) частину сьому доповнити реченням такого змісту: "Компанія
з управління активами має право подати звіт про результати
розміщення цінних паперів ІСІ до закінчення строку, установленого
в проспекті емісії цінних паперів ІСІ";
5) частину восьму викласти у такій редакції:
"Комісія на підставі звіту протягом 15 робочих днів після
отримання звіту та усіх необхідних документів письмово повідомляє
компанію з управління активами про відповідність ІСІ вимогам щодо
мінімального обсягу активів. До дня письмового повідомлення
Комісії про досягнення нормативів діяльності ІСІ розміщення цінних
паперів ІСІ здійснюється за їх номінальною вартістю. З дня
письмового повідомлення Комісії про досягнення нормативів
діяльності ІСІ розміщення цінних паперів ІСІ здійснюється за
ціною, визначеною відповідно до статті 44 цього Закону. У разі
якщо ІСІ не відповідає зазначеним вимогам, Комісія визнає випуск
цінних паперів ІСІ таким, що не відбувся, та скасовує реєстрацію
ІСІ. Усі кошти, отримані ІСІ, мають бути повернені інвесторам у
місячний строк. Витрати, пов'язані з визнанням випуску цінних
паперів ІСІ таким, що не відбувся, покладаються відповідно до
законодавства на компанію з управління активами інвестиційного
фонду";
6) доповнити частиною дев'ятою такого змісту:
"Після розрахунків з акціонерами (учасниками) інвестиційного
фонду компанія з управління активами повинна подати до Комісії
документи для скасування реєстрації проспекту емісії та випуску
цінних паперів ІСІ відповідно до нормативно-правових актів
Комісії".
28. У статті 44:
1) у частині першій:
у першому реченні слово "або" замінити словами "та/або";
друге речення виключити;
2) частину третю викласти у такій редакції:
"Строк між сплатою інвестором грошових коштів відповідно до
заявки на придбання цінних паперів ІСІ та днем його реєстрації у
реєстрі власників іменних цінних паперів ІСІ чи зарахування
іменних цінних паперів ІСІ на рахунок власника у зберігача, а
також між подачею інвестором заявки на викуп цінних паперів ІСІ та
здійсненням грошових розрахунків з ним не повинен перевищувати
семи робочих днів";
3) частину п'яту виключити;
4) частину восьму після слів "Зберігач, реєстратор" доповнити
словом "депозитарій";
5) доповнити частинами дев'ятою - тринадцятою такого змісту:
"На письмову вимогу акціонера (учасника) ІСІ закритого типу
компанія з управління активами такого ІСІ може здійснити викуп
цінних паперів ІСІ до моменту припинення діяльності такого ІСІ
(достроковий викуп).
На письмову вимогу акціонера (учасника) ІСІ інтервального
типу компанія з управління активами такого ІСІ може здійснити
викуп цінних паперів ІСІ в період часу між інтервалами
(достроковий викуп).
Компанія з управління активами може прийняти рішення щодо
дострокового викупу цінних паперів ІСІ у разі дотримання таких
умов:
1) можливість дострокового викупу за ініціативою акціонера
(учасника) ІСІ передбачена регламентом ІСІ;
2) компанія з управління активами протягом трьох робочих днів
з дня отримання письмової заяви акціонера (учасника) ІСІ
забезпечила письмове повідомлення всіх акціонерів (учасників) та
Комісії про намір здійснення дострокового викупу.
У разі недотримання вищезазначених умов компанія з управління
активами не може здійснити достроковий викуп цінних паперів ІСІ.
Достроковий викуп цінних паперів ІСІ проводиться протягом
п'яти робочих днів з дня письмового повідомлення всіх акціонерів
(учасників) та здійснюється за вартістю чистих активів ІСІ в
розрахунку на один цінний папір ІСІ в обігу, розрахованою на дату
подання письмової заяви акціонера (учасника) ІСІ на викуп цінних
паперів ІСІ".
29. Статтю 45 виключити.
30. У статті 47:
1) частину першу замінити двома частинами такого змісту:
"Цінні папери ІСІ закритого типу підлягають вільному обігу на
ринку цінних паперів протягом періоду діяльності фонду.
Вільний обіг цінних паперів ІСІ інтервального типу протягом
інтервалу припиняється. Правочини з цінними паперами ІСІ
інтервального типу, вчинені протягом інтервалу, є нікчемними, крім
правочинів щодо:
спадкування;
розміщення;
викупу емітентом".
У зв'язку з цим частини другу та третю вважати відповідно
частинами третьою та четвертою;
2) у другому реченні частини четвертої слова "та дарування"
виключити.
31. У статті 48:
1) частину першу після абзацу другого доповнити новим абзацом
такого змісту:
"оприлюднення в інший спосіб відповідно до
нормативно-правових актів Комісії".
У зв'язку з цим абзац третій вважати абзацом четвертим;
2) у частині другій:
перше речення виключити;
у другому реченні слова "відповідно до результатів діяльності
за попередній рік" виключити;
3) друге речення частини третьої викласти у такій редакції:
"Річний звіт ІСІ закритого типу (крім приватного (закритого)
розміщення) має бути опублікований в одному з офіційних друкованих
видань Комісії протягом місяця з дня подання його Комісії";
4) частину дев'яту виключити;
5) доповнити частиною одинадцятою такого змісту:
"Обсяг, порядок та строки оприлюднення інформації
встановлюються Комісією".
32. Частину третю статті 49 замінити чотирма частинами такого
змісту:
"Будь-які рекламні матеріали, що стосуються діяльності
конкретного ІСІ, які планується розповсюдити, затверджуються
компанією з управління активами, яка здійснює управління активами
такого ІСІ, та подаються Комісії. Реклама цінних паперів ІСІ
повинна зазначати наявність проспекту емісії цінних паперів ІСІ та
умови його отримання.
Комісія протягом 15 днів після отримання рекламних матеріалів
розглядає подані матеріали та повідомляє компанію з управління
активами про погодження рекламних матеріалів або обґрунтоване
заперечення щодо розміщення рекламних матеріалів, які є
недостовірними або не відповідають законодавству про цінні папери
та вимогам до реклами цінних паперів, встановленим законодавством
про рекламу на ринку цінних паперів.
Комісія у встановленому законодавством порядку може
делегувати повноваження щодо погодження рекламних матеріалів
саморегулівній організації, яка об'єднує компанії з управління
активами.
Саморегулівна організація, яка об'єднує компанії з управління
активами, має право зобов'язати відповідну компанію з управління
активами внести зміни до рекламних матеріалів, які є
недостовірними та не відповідають законодавству".
33. У статті 50:
1) у першому реченні частини першої слово "зберігатися"
замінити словами "обліковуватись на рахунку у цінних паперах", а
слова "(крім активів венчурного фонду)" виключити;
2) частину другу викласти у такій редакції:
"Зберігачем активів ІСІ є банк, що має ліцензію на здійснення
депозитарної діяльності зберігача цінних паперів, видану в
установленому Комісією порядку. Зберігачем активів венчурного
фонду може бути юридична особа, що має ліцензію на здійснення
депозитарної діяльності зберігача цінних паперів, видану в
установленому Комісією порядку";
3) у частині четвертій слова "інвестиційний фонд" замінити
словом "ІСІ".
34. У другому реченні частини четвертої статті 51 слова
"випуску, продажу, викупу та анулювання цінних паперів ІСІ
регламенту, проспекту емісії цінних паперів ІСІ та діючому
законодавству" замінити словами "активами ІСІ регламенту,
проспекту емісії цінних паперів ІСІ та законодавству".
35. У статті 54:
1) перше речення частини першої викласти у такій редакції:
"Реєстр власників іменних цінних паперів ІСІ, випущених у
документарній формі, веде реєстратор за договором з корпоративним
інвестиційним фондом або компанією з управління активами пайового
інвестиційного фонду з урахуванням вимог законодавства";
2) у частині другій слова "корпоративний інвестиційний фонд
або компанія з управління активами пайового інвестиційного фонду"
замінити словами "компанія з управління активами такого фонду без
отримання ліцензії Комісії";
3) частину третю викласти у такій редакції:
"Компанія з управління активами ІСІ відкритого типу може
самостійно вести реєстр власників іменних цінних паперів ІСІ в
порядку, визначеному Комісією";
4) доповнити частиною четвертою такого змісту:
"Облік прав власності на цінні папери ІСІ, що існують у
бездокументарній формі, здійснюється згідно із законодавством".
36. У тексті Закону слова "компанія з управління активами
ІСІ", "статутний фонд (капітал)", "спостережна (наглядова) рада" у
всіх відмінках замінити відповідно словами "компанія з управління
активами", "статутний капітал (фонд)", "наглядова рада" у
відповідному відмінку.
II. Прикінцеві положення
1. Цей Закон набирає чинності через 30 днів з дня його
опублікування, крім пункту 18 розділу I цього Закону щодо
розрахунку винагороди компанії з управління активами венчурного
фонду, який набирає чинності з 1 січня 2010 року.
2. Вимога, встановлена третім реченням останнього абзацу
пункту 1 цього Закону, не застосовується до ІСІ, які здійснили
реєстрацію випусків цінних паперів ІСІ до набрання чинності цим
Законом.
3. Частину п'яту статті 24 Закону України "Про державну
реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців"
( 755-15 ) (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., N 31-32,
ст. 263; 2005 р., N 16, ст. 259; 2006 р., N 27, ст. 234, N 37,
ст. 310) виключити.
4. З дня набрання чинності цим Законом інші закони та
нормативно-правові акти діють у частині, що не суперечить цьому
Закону.
5. Кабінету Міністрів України у місячний строк з дня набрання
чинності цим Законом забезпечити приведення міністерствами та
іншими центральними органами виконавчої влади їх
нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.

Президент України В.ЮЩЕНКО
м. Київ, 18 грудня 2008 року

N 693-VI

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі

Навчальні відео: Як користуватись системою

скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: