open
Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
Чинна
                             
                             
МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНЕ КАЗНАЧЕЙСТВО УКРАЇНИ
Н А К А З
10.01.2009 N 4
Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

21 січня 2009 р.

за N 47/16063

Про порядок складання річних фінансових звітів

за 2008 рік установами та організаціями,

які отримують кошти державного або місцевих бюджетів

Відповідно до Бюджетного кодексу України ( 2542-14 ), Закону
України "Про Державний бюджет України на 2008 рік та про внесення
змін до деяких законодавчих актів України" ( 107-17 ), Закону
України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в
Україні" ( 996-14 ), Положення про Державне казначейство України,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21.12.2005
N 1232 ( 1232-2005-п ), з метою встановлення єдиних вимог щодо
складання річних фінансових звітів за 2008 рік установами та
організаціями, які отримують кошти державного або місцевих
бюджетів, Н А К А З У Ю:
1. Поширити дію Порядку складання річних фінансових звітів за
2007 рік установами та організаціями, які отримують кошти
державного або місцевих бюджетів, затвердженого наказом Державного
казначейства України від 10.01.2008 N 3 ( z0027-08, za027-08,
zb027-08 ), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України
18.01.2008 за N 27/14718 (із змінами), при складанні річних
фінансових звітів за 2008 рік установами та організаціями, які
отримують кошти державного або місцевих бюджетів.
2. Затвердити Зміни до Порядку складання річних фінансових
звітів за 2007 рік установами та організаціями, які отримують
кошти державного або місцевих бюджетів (додаються).
3. Департаменту методології з обслуговування бюджетів,
бухгалтерського обліку та звітності (Сушко Н.І.) та Юридичному
департаменту (Зіневич О.Л.) забезпечити подання цього наказу на
державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.
4. Зміни до Порядку складання річних фінансових звітів за
2007 рік установами та організаціями, які отримують кошти
державного або місцевих бюджетів головним розпорядникам бюджетних
коштів, довести до відома підпорядкованих установ, а органам
Державного казначейства України та місцевим фінансовим органам -
до установ, що ними обслуговуються.
5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на
заступників голови Державного казначейства України відповідно до
розподілу обов'язків.
Голова Т.Я.Слюз
ПОГОДЖЕНО:
Заступник Міністра
фінансів України А.І.Мярковський
ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Державного

казначейства України

10.01.2009 N 4
Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

21 січня 2009 р.

за N 47/16063

ЗМІНИ

до Порядку складання річних фінансових звітів

за 2007 рік установами та організаціями,

які отримують кошти державного або місцевих бюджетів

( z0027-08, za027-08, zb027-08 )

1. У главі 1:
1.1. Пункт 1.3 викласти в такій редакції: "1.3. Фінансова звітність повинна містити інформацію про всі
проведені операції, які відбулися у звітному періоді".
1.2. Абзац другий пункту 1.4 викласти в такій редакції: "Звітним періодом для установ, які створені протягом звітного
року, є період від створення установи до кінця року. Звітним
періодом установ, що ліквідуються, є період з початку року до часу
ліквідації установи".
1.3. Абзац другий пункту 1.10 викласти в такій редакції: "Суми заборгованості за виплатою допомоги і компенсацій
громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи;
за внутрівідомчими розрахунками з централізованого постачання
матеріальних цінностей; розрахунки за депозитними операціями;
довгострокові зобов'язання, короткострокові позики, поточна
заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями, короткострокові
векселі видані (за винятком тієї заборгованості, джерелом
погашення якої будуть кошторисні призначення); заборгованість за
недостачами і крадіжками коштів та матеріальних цінностей;
розрахунки з депонентами; розрахунки за коштами Фонду соціального
страхування з тимчасової втрати працездатності (у разі, коли суми
кредиторської заборгованості перед працівниками та суми
дебіторської заборгованості Фонду однакові) та заборгованість за
іншими сумами, що не відносяться до виконання кошторису установи,
не включаються до форми N 7д, N 7м ( za027-08 ).".
1.4. У пункті 1.13: 1.4.1. Абзаци перший та другий викласти в такій редакції: "1.13. При казначейській формі обслуговування кошторисів дані
фінансових звітів розпорядників бюджетних коштів перевіряються в
частині відповідності аналогічних даних, відображених в обліку
органів Державного казначейства України, і візуються останніми (з
проставленням підпису, печатки або штампа на кожній сторінці всіх
форм фінансового звіту). Віза органу Державного казначейства України засвідчує, що
дані звітів розпорядників бюджетних коштів є тотожними аналогічним
даним обліку органів Державного казначейства України і підлягають
консолідації у зведеному звіті розпорядника бюджетних коштів
вищого рівня". 1.4.2. Абзац четвертий викласти в такій редакції: "У завізовані звіти забороняється вносити зміни без
попереднього погодження з органом Державного казначейства України,
який ці звіти візував".
1.5. Абзац третій пункту 1.14 викласти в такій редакції: "Зведена фінансова звітність головних розпорядників бюджетних
коштів повинна дорівнювати аналогічним зведеним звітним даним
органів Державного казначейства України".
1.6. В абзаці першому пункту 1.17 слова "виконання бюджетів"
замінити на словами "виконання місцевих бюджетів".
1.7. Пункт 1.18 доповнити абзацами п'ятим - восьмим такого
змісту: "За формами вищезазначених фінансових звітів складаються
відповідні реєстри: Реєстр форм звітів про надходження та використання коштів
загального фонду (додаток 44) (додається); Реєстр форм звітів про надходження і використання коштів
спеціального фонду (додаток 45) (додається); Реєстр форм звітів про заборгованість бюджетних установ
(додаток 46) (додається).".
2. У главі 2:
2.1. У пункті 2.2: 2.1.1. Абзац сьомий викласти в такій редакції: "Усі розрахунки мають бути завершені на кінець звітного
періоду в межах виділених бюджетних асигнувань. Суми дебіторської
та кредиторської заборгованості у "Звіті про заборгованість за
бюджетними коштами" (форма N 7д, N 7м) ( za027-08 ) на звітну дату
не визначаються". 2.1.2. Абзац восьмий виключити. У зв'язку з цим абзац дев'ятий вважати відповідно абзацом
восьмим.
2.2. Абзац третій пункту 2.3 викласти в такій редакції: "Крім зазначених вище форм, Фонди складають і подають до
Державного казначейства України та Міністерства фінансів України
такі форми річної фінансової звітності: Баланс; Звіт про виконання бюджету Фонду. Ці звіти складаються за нормативно-правовими актами
відповідних Фондів".
2.3. Пункт 2.4 викласти в такій редакції: "2.4. Розпорядники бюджетних коштів операції за бюджетними
програмами, призначення за якими встановлюються Законом про
Державний бюджет України за загальнодержавними видатками та
рішенням відповідної ради про затвердження місцевого бюджету в
частині міжбюджетних трансфертів, для відображення у фінансовій
звітності, складають і подають до органів Державного казначейства
України "Звіт про надходження та використання коштів загального
фонду" (N 2д, N 2м) ( za027-08 ) та/або "Звіт про надходження і
використання інших надходжень спеціального фонду" (N 4-3д,
N 4-3м). Такі звіти подаються також відповідним головним розпорядникам
бюджетних коштів, яким за бюджетними програмами (функціями)
встановлені бюджетні призначення законом про Державний бюджет
України або рішенням про місцевий бюджет.".
3. У главі 3:
3.1. У пункті 3.1: 3.1.1. Абзац перший викласти в такій редакції: "3.1. "Баланс" (форма N 1) (додаток 1) містить
узагальнені підсумкові показники, отримані на підставі звірених
даних бухгалтерського обліку за станом на початок та на кінець
бюджетного періоду. Звітні дані мають бути достовірними,
об'єктивними, реальними. Звітні дані статей "Балансу" на початок
року повинні бути тотожними даним графи 4 "На кінець року"
фінансового звіту попереднього звітного року.". 3.1.2. У розділі II "Оборотні активи" Активу: Абзац сімнадцятий викласти в такій редакції: "Рядок 200 "Розрахунки за окремими програмами".
Відображаються суми заборгованості бюджетних установ за звітний
період, що виникла при виконанні видаткової частини кошторису за
окремими програмами, передбаченими в Державному бюджеті України
(за придбані та відпущені матеріальні цінності державного резерву,
за надані пільгові довгострокові кредити тощо).". Абзац двадцять четвертий викласти в такій редакції: "243 "Рахунки в іноземній валюті". Призначений для обліку
коштів в іноземній валюті загального чи спеціального фондів
бюджету, що належать бюджетній установі й перебувають на поточному
рахунку в установі банку на звітну дату. Сума коштів
відображається у звіті в національній валюті України та
розшифровується в Довідці про залишки коштів в іноземній валюті,
що перебувають на поточних рахунках, відкритих в установах банків
(додаток 23) до пояснювальної записки;". Абзац двадцять п'ятий викласти в такій редакції: "244 "Інші поточні рахунки". Відображається сума коштів, які
зберігаються на поточних рахунках в установах банків, відкритих на
ім'я бюджетної установи, що не ввійшла в рядки 241, 242, 243.". 3.1.3. Абзац перший в розділі III "Витрати" викласти в такій
редакції: "Розділ III "Витрати", графа 4 "На кінець року", в річному
фінансовому звіті не заповнюється. Усі фактичні видатки і витрати
бюджетної установи, проведені у звітному періоді, остаточними
оборотами в кінці року списуються на результати виконання
кошторису за рік". 3.1.4. У розділі II "Зобов'язання" Активу: В абзаці другому слова "які не виникають у процесі її
звичайної діяльності і" виключити. В абзаці одинадцятому слова "(у тому числі відповідно до
Закону України "Про статус і соціальний захист громадян, які
постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи")" виключити. В абзаці дванадцятому слова "(у тому числі відповідно до
Закону України "Про статус і соціальний захист громадян, які
постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи")" виключити. Абзац тринадцятий викласти в такій редакції: "427 "Розрахунки з підзвітними особами". Відображається
кредиторська заборгованість за розрахунками з підзвітними
особами." Абзац п'ятнадцятий викласти в такій редакції: "429 "Розрахунки за іншими операціями". Відображаються суми
кредиторської заборгованості за всіма іншими операціями бюджетної
установи, що не ввійшли до рядків 421 - 428. Також у графі 3 "На
початок року" відображаються суми кредиторської заборгованості,
які склалися на початок року за розрахунками з працівниками за
товари, продані в кредит торговельними організаціями, за
заробітною платою з безготівкового перерахування на особистий
вклад працівника в установу банку, за утриманням членських
профспілкових внесків, за виконавчими листами та іншими
документами.". 3.1.5. Абзац перший розділу III "Доходи" викласти в такій
редакції: "Графа 4 "На кінець року" розділу III "Доходи", у річному
фінансовому звіті не заповнюється. Усі доходи бюджетної установи,
отримані у звітному періоді на виконання кошторису, остаточними
оборотами в кінці року списуються на результати виконання
кошторису за рік".
3.2. В абзаці шостому пункту 3.8 слова "відповідного джерела
надходжень" виключити.
3.3. Пункт 3.9 викласти в такій редакції: "3.9. При перерахуванні власних надходжень бюджетних установ
у частині плати за послуги, що надаються бюджетними установами,
отриманих у поточному році між установами вищого та нижчого рівнів
у межах однієї програми або навпаки - установа, що перераховує їх
відображає як зменшення доходів у звіті форми N 4-1д, N 4-1м
( za027-08 ). Установа, що отримує кошти, відображає їх як надходження
доходів та використовує згідно з кошторисом.".
3.4. У пункті 3.13: 3.4.1. Абзац одинадцятий виключити. У зв'язку з цим абзаци дванадцятий - тридцять третій уважати
відповідно абзацами одинадцятим - тридцять другим. 3.4.2. Абзаци одинадцятий та дванадцятий викласти в такій
редакції: "у рядку 070 "Запасні частини до транспортних засобів, машин
і обладнання" наводиться сума вартості матеріалів, які в
бухгалтерському обліку бюджетної установи обліковуються за
субрахунком 238 "Запасні частини до транспортних засобів, машин і
обладнання"; у рядку 080 "Інші матеріали" наводиться сума вартості
матеріалів, які в бухгалтерському обліку бюджетної установи
обліковуються за субрахунком 239 "Інші матеріали";". 3.4.3. В абзаці тринадцятому цифри "231, 232, 233, 234, 235,
236, 237, 238, 239;" замінити на цифри "231 - 239;".
3.5. У пункті 3.14: 3.5.1. Друге речення абзацу чотирнадцятого викласти в такій
редакції: "Тобто це заборгованість, що виникає на 30-й день після
закінчення терміну обов'язкового платежу згідно з укладеними
договорами, або якщо дата платежу не визначена після виписування
рахунку на оплату;". 3.5.2. В абзаці вісімнадцятому слова та цифри "у 2001-2007
бюджетних роках" замінити словами та цифрами "за період з 2001
року". 3.5.3. В абзаці дев'ятнадцятому слова та цифри "у 2001-2007
роках" замінити словами та цифрами "за період з 2001 року". 3.5.4. Друге речення абзацу двадцятого викласти в такій
редакції: "Тобто це заборгованість, що виникає на 30-й день після
закінчення терміну обов'язкового платежу згідно з укладеними
договорами, або якщо дата платежу не визначена після отримання
підтвердних документів за отримані товари, виконані роботи, надані
послуги;".
3.6. Абзаци дев'ятий та десятий пункту 3.15 викласти в такій
редакції: "Суми повернутих позичальниками кредитів, які надавалися із
загального фонду бюджету, у формі N 7д.1, N 7м.1 ( zb027-08 )
відображаються як зменшення дебіторської заборгованості в сумі
повернутих кредитів (тобто відображається різниця між сумою
наданих кредитів та сумою повернутих кредитів) та як зменшення
кредиторської заборгованості перед загальним фондом бюджету на
суму коштів, перерахованих розпорядником бюджетних коштів до
загального фонду бюджету. За сумами кредитів, наданих позичальникам із спеціального
фонду бюджету (у разі рекредитування), відображається дебіторська
заборгованість в сумі наданих кредитів, зменшена на суму
повернених коштів позичальниками.".
3.7. У пункті 3.16: 3.7.1. Абзац восьмий викласти в такій редакції: "у рядку 200 "Проведені витрати звітного року" наводяться
суми списаних фактичних видатків звітного року, проведених за
рахунок коштів загального фонду бюджету;". 3.7.2. Після абзацу десятого доповнити пункт абзацом
одинадцятим такого змісту: "у рядку 203 "надання кредитів" з усієї суми наводяться суми
списаних кредитів, які були надані;". У зв'язку з цим абзаци одинадцятий - сорок п'ятий уважати
відповідно абзацами дванадцятим - сорок шостим. 3.7.3. Абзац тридцять п'ятий викласти в такій редакції: "у рядку 500 "Проведені витрати звітного року" відображаються
суми списаних остаточними оборотами видатків звітного року, які
проведені за рахунок коштів спеціального фонду бюджету;". 3.7.4. Після абзацу тридцять сьомого доповнити пункт абзацом
тридцять восьмим такого змісту: "у рядку 503 "надання кредитів" з усієї суми наводяться суми
списаних остаточними оборотами кредитів, які були надані;". У зв'язку з цим абзаци тридцять восьмий - сорок шостий
уважати відповідно абзацами тридцять дев'ятим - сорок сьомим.
4. У главі 6:
4.1. У пункті 6.2: 4.1.1. Підпункт 6.2.2 доповнити абзацом такого змісту: "У зведених річних фінансових звітах головних розпорядників
бюджетних коштів та бюджетних установ, що мають підвідомчі
установи, така довідка не подається.". 4.1.2. У підпункті 6.2.3: Абзац перший викласти в такій редакції: "Реєстр про залишки коштів загального та спеціального фондів
державного (місцевого) бюджету на реєстраційних (спеціальних
реєстраційних), інших рахунках бюджетних установ, відкритих в
органах Державного казначейства України, та поточних рахунках,
відкритих в установах банків, за станом на 1 січня 20__ року
(додаток 20) ( zb027-08 ). Складається установами за даними
довідок органів Державного казначейства України або установ
банків". Доповнити підпункт абзацом такого змісту: "У зведених річних фінансових звітах головних розпорядників
бюджетних коштів та бюджетних установ, що мають підвідомчі
установи, така довідка не подається.". 4.1.3. Підпункт 6.2.5 доповнити абзацом такого змісту: "У зведених річних фінансових звітах головних розпорядників
бюджетних коштів та бюджетних установ, що мають підвідомчі
установи, така довідка не подається.". 4.1.4. Друге речення підпункту 6.2.6 викласти в такій
редакції: "Дані в рядку "Разом" графи 4 Довідки повинні відповідати
даним рядка 243 "Рахунки в іноземній валюті" графи 4 "На кінець
року" форми N 1 "Баланс". 4.1.5. Підпункт 6.2.8 викласти в такій редакції: "Довідка про виконання статті 68 Закону України "Про
Державний бюджет України на 2008 рік та про внесення змін до
деяких законодавчих актів України" ( 107-17 ) в частині
спрямування обсягів власних надходжень бюджетних установ, які
перевищують відповідні витрати, встановлені додатком N 3 до цього
Закону або рішенням про місцевий бюджет (додаток 25)
( zb027-08 )". 4.1.6. Абзац другий підпункту 6.2.9 викласти в такій
редакції: "У цій довідці відображаються відсотки, нараховані банком на
залишок коштів у національній та іноземній валютах, які
відображаються в рядку 187 форми N 1 "Баланс". 4.1.7. Підпункт 6.2.10 виключити. У зв'язку з цим підпункти 6.2.11 - 6.2.26 уважати відповідно
підпунктами 6.2.10 - 6.2.25. 4.1.8. Доповнити пункт підпунктом 6.2.26 такого змісту: "6.2.26. Довідка щодо виконання розпису витрат спеціального
фонду Державного бюджету України за програмами, які фінансуються
за рахунок позик міжнародних фінансових організацій (додаток 43)"
(додається). 4.1.9. Доповнити пункт підпунктом 6.2.27 такого змісту: "6.2.27. Реєстр форм звітів про надходження та використання
коштів загального фонду (додаток 44).". 4.1.10. Доповнити пункт підпунктом 6.2.28 такого змісту: "6.2.28. Реєстр форм звітів про надходження і використання
коштів спеціального фонду (додаток 45)". 4.1.11. Доповнити пункт підпунктом 6.2.29 такого змісту: "6.2.29. Реєстр форм звітів про заборгованість бюджетних
установ (додаток 46). Складається окремо за загальним
і спеціальним фондами.". 4.1.12. Доповнити пункт підпунктом 6.2.30 такого змісту: "6.2.30. Довідка про операції бюджетних установ із надання та
повернення кредитів (додаток 47)" (додається).
5. Назву додатка 20 ( zb027-08 ) "Реєстр про залишки коштів
загального та спеціального фондів державного (місцевого) бюджету
на реєстраційних (спеціальних реєстраційних) та поточних рахунках
установ за станом на 1 січня 2008 року" змінити на назву "Реєстр
про залишки коштів загального та спеціального фондів державного
(місцевого) бюджету на реєстраційних (спеціальних реєстраційних),
інших рахунках бюджетних установ, відкритих в органах Державного
казначейства України, та поточних рахунках, відкритих в установах
банків, за станом на 1 січня 20__ року".
6. Назву додатка 25 ( zb027-08 ) "Довідка про виконання
статті 73 Закону України "Про Державний бюджет України на 2007
рік" змінити на назву "Довідка про виконання статті 68 Закону
України "Про Державний бюджет України на 2008 рік та про внесення
змін до деяких законодавчих актів України" ( 107-17 ).
7. Додаток 27 ( zb027-08 ) виключити. У зв'язку з цим додатки 28 - 43 ( zb027-08 ) вважати
відповідно додатками 27 - 42.
8. Додатки до Порядку 1, 9 ( za027-08 ), 12, 13, 16, 18, 23,
26, 30, 33 ( zb027-08 ) викласти в новій редакції (додаються)
( za047-09 ).
9. У тексті Порядку ( z0027-08 ) та додатків ( za027-08,
zb027-08 ) слова та цифри "за 2006 рік" замінити словами "за
попередній звітний рік"; "за 2007 рік" замінити словами "за
звітний рік"; "на 2007 рік" замінити словами "на звітний рік"; "на
01.01.2007" замінити словами та цифрами "на 01.01.20__"; "на
01.01.2008" замінити словами та цифрами "на 01.01.20__"; "на
1 січня 2008 року" замінити словами та цифрами "на 1 січня 20__
року" у відповідних відмінках.
10. У назвах додатків ( za027-08, zb027-08 ) до Порядку цифри
та слова "за 2007 рік" замінити на слова "за ____ рік".
Директор Департаменту
методології з обслуговування
бюджетів, бухгалтерського
обліку та звітності Н.І.Сушко

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі

Навчальні відео: Як користуватись системою

скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: