open
Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
Нечинна
                             
                             
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А

від 4 лютого 2009 р. N 77

Київ
{ Постанова втратила чинність на підставі Постанови КМ

N 674 ( 674-2014-п ) від 26.11.2014 }
Про затвердження Порядку координації робіт із

стандартизації, які виконуються центральними

органами виконавчої влади за кошти

державного бюджету
{ Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ

N 1390 ( 1390-2011-п ) від 28.12.2011 }

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
Затвердити Порядок координації робіт із стандартизації, які
виконуються центральними органами виконавчої влади за кошти
державного бюджету, що додається.

Прем'єр-міністр України Ю.ТИМОШЕНКО
Інд. 33

ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Кабінету Міністрів України

від 4 лютого 2009 р. N 77
ПОРЯДОК

координації робіт із стандартизації, які

виконуються центральними органами

виконавчої влади за кошти державного бюджету
{ У тексті Порядку слово "Мінрегіонбуд" у всіх відмінках

замінено словом "Мінрегіон" у відповідному відмінку

згідно з Постановою КМ N 1390 ( 1390-2011-п ) від

28.12.2011 }

1. Цей Порядок визначає механізм координації робіт із
стандартизації, які виконуються центральними органами виконавчої
влади за кошти державного бюджету (далі - координація робіт).
2. Координація робіт здійснюється Держспоживстандартом, а в
частині, що стосується будівництва та промисловості будівельних
матеріалів, - Мінрегіоном шляхом:
1) розгляду та погодження пропозицій центральних органів
виконавчої влади щодо формування щорічного плану національної
стандартизації;
2) затвердження щорічного плану національної стандартизації з
визначенням у ньому пріоритетів розвитку національної
стандартизації та стратегічних цілей у цій сфері (з урахуванням
заходів і завдань, визначених у програмних документах щодо
економічного та соціального розвитку України, програмах розвитку
галузей економіки і нормативно-правових актах органів державної
влади);
3) погодження розроблених центральними органами виконавчої
влади проектів нормативно-правових актів щодо врегулювання питань,
пов'язаних із стандартизацією;
4) опрацювання інформації про стандартизацію, що надходить
від центральних органів виконавчої влади відповідно до цього
Порядку;
5) проведення спільних із центральними органами виконавчої
влади засідань колегіальних органів, нарад, робочих зустрічей,
навчань.
3. Виконання робіт із стандартизації за кошти державного
бюджету здійснюється за такими пріоритетами:
розроблення національних нормативних документів,
гармонізованих з міжнародними (регіональними) та прирівняними до
них документами, насамперед стандартів, застосування яких є
підтвердженням відповідності продукції вимогам технічних
регламентів;
розроблення основоположних організаційно-методичних та
загальнотехнічних нормативних документів щодо сфери
стандартизації, процедури оцінки відповідності, метрології,
класифікації, зокрема національних термінологічних стандартів;
розроблення нормативних документів, що спрямовані на
забезпечення науково-технічного прогресу, підвищення рівня безпеки
життя і здоров'я споживачів (користувачів), їх майна, екологічної
безпеки та охорони навколишнього природного середовища,
конкурентоспроможності продукції і послуг, економії та
раціонального використання ресурсів, технічної та інформаційної
сумісності, а також взаємозамінності продукції тощо;
проведення науково-дослідних робіт із забезпечення розвитку,
реформування та функціонування національної стандартизації.
4. Центральні органи виконавчої влади:
подають згідно з вимогами законодавства пропозиції щодо
формування щорічного плану національної стандартизації та внесення
змін до нього для погодження Держспоживстандарту, а в частині, що
стосується будівництва та промисловості будівельних матеріалів, -
Мінрегіону;
готують разом з технічними комітетами стандартизації проект
щорічного плану робіт із стандартизації (далі - щорічний план) за
формою згідно з додатком;
інформують Держспоживстандарт, а в частині, що стосується
будівництва та промисловості будівельних матеріалів, -
Мінрегіон про проекти щорічного плану, планів науково-дослідних,
дослідно-конструкторських та інших робіт із національної
стандартизації, що затверджуються відповідними центральними
органами виконавчої влади;
розробляють після прийняття Закону про Державний бюджет
України на відповідний рік з урахуванням погоджених пропозицій і
затверджують щорічні плани відповідно до затверджених видатків та
інформують Держспоживстандарт.
Проекти нормативних документів зазначаються у щорічному плані
за технічними комітетами стандартизації, що розміщуються в порядку
зростання номерів таких комітетів. Якщо проекти нормативних
документів розроблені за напрямами, що не відповідають напрямам
діяльності технічних комітетів стандартизації, такі проекти
зазначаються наприкінці щорічного плану за
організаціями-розробниками.
До щорічного плану додається пояснювальна записка, в якій
зазначаються пріоритети робіт із стандартизації, кількість
проектів нормативних документів та дані про розподіл їх за
технічними комітетами стандартизації і організаціями-розробниками,
види проектів нормативних документів, види робіт, строки їх
виконання тощо.
Проект щорічного плану подається на паперовому та
електронному носіях.
У разі коли у запропонованих до розроблення проектах
національних стандартів передбачено інші вимоги, ніж ті, що
містяться в аналогічних міжнародних (регіональних) стандартах,
разом з пропозиціями щодо їх розроблення до зазначеного плану
подаються обґрунтування необхідності таких вимог та проекти
повідомлень відповідно до вимог національного стандарту ДСТУ 1.13
"Національна стандартизація. Правила надавання повідомлень
торговим партнерам України";
подають до 1 липня поточного року та до 1 лютого наступного
року Держспоживстандарту інформацію про стан виконання щорічного
плану та внесення змін до нього за звітний період, а Мінрегіону -
інформацію про стан виконання щорічного плану в частині, що
стосується будівництва та промисловості будівельних матеріалів.
Мінрегіон подає до Держспоживстандарту узагальнену інформацію
про стан виконання щорічного плану в частині, що стосується
будівництва та промисловості будівельних матеріалів, за звітний
період.
5. Держспоживстандарт подає щороку до 1 березня Мінекономіки
та Мінфіну звіт про результати виконання плану національної
стандартизації.
Додаток

до Порядку
ПЛАН

робіт із стандартизації на 20__рік _________________________________________________________

(найменування центрального органу виконавчої влади)

------------------------------------------------------------------------------- Код | Назва |Позначення | Строк |Технічний|Найме- |Дирек- | проекту |проекту |міжнародних| виконання |комітет |нування |тивні та | норматив-|норматив-|(регіональ-| (місяць, |стандар- |та код |програмні| ного |ного |них) | рік) |тизації, |бюджетної|документи| документа|документа|нормативних|---------------|орга- |програми,| | згідно з |та вид |документів |початок|подано |нізація- |за | | Україн- |роботи |(ISO, IEC, | |для |розробник|рахунок | | ським | |EN тощо) | |затвер-|та спів- |якої | | класифі- | | | |дження |виконавці|фінан- | | катором | | | | | |суються | | норматив-| | | | | |роботи, | | них доку-| | | | | |вартість | | ментів | | | | | |робіт, | | ДК 004 | | | | | |тис. | | | | | | | |гривень | | ------------------------------------------------------------------------------ ______________
Примітки: 1. У разі застосування міжнародних (регіональних)

нормативних документів у графі третій наводиться

інформація про відповідність національних нормативних

документів міжнародним (регіональним) згідно з

вимогами ДСТУ 1.7 "Національна стандартизація.

Правила і методи прийняття, оформлення та

застосування міжнародних і регіональних стандартів".
2. У графі останній зазначається найменування програмних

документів щодо економічного та соціального розвитку

України, програм розвитку галузей економіки та

нормативно-правових актів органів державної влади, на

підставі яких розробляється нормативний документ, а

також директиви ЄС, згідно з якою розробляються

національні стандарти, застосування яких є

підтвердженням відповідності продукції вимогам

технічного регламенту.

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: