open
Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
Попередня
                             
                             
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо діяльності Державної служби спеціального зв'язку

та захисту інформації України
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2009, N 32-33,

ст.485 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
I. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
1. Абзац восьмий частини першої статті 45 і абзац шостий
статті 125 Житлового кодексу Української РСР ( 5464-10 )
(Відомості Верховної Ради УРСР, 1983 р., додаток до N 28, ст. 573)
доповнити словами "та осіб рядового і начальницького складу
Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації
України".
2. У Кодексі України про адміністративні правопорушення
( 80731-10, 80732-10 ) (Відомості Верховної Ради УРСР, 1984 р.,
додаток до N 51, ст. 1122):
1) перше речення частини першої статті 15 після слів "органів
внутрішніх справ" доповнити словами "і Державної служби
спеціального зв'язку та захисту інформації України";
2) доповнити статтею 188-31 такого змісту:
"Стаття 188-31. Невиконання законних вимог посадових осіб

органів Державної служби спеціального

зв'язку та захисту інформації України
Невиконання законних вимог посадових осіб органів Державної
служби спеціального зв'язку та захисту інформації України щодо
усунення порушень законодавства про криптографічний та технічний
захист інформації, яка є власністю держави, або інформації з
обмеженим доступом, вимога щодо захисту якої встановлена законом,
та законодавства у сфері надання послуг електронного цифрового
підпису, а також створення інших перешкод для виконання покладених
на них обов'язків -
тягнуть за собою накладення штрафу на посадових осіб від
п'ятдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
Ті самі дії, вчинені повторно протягом року після накладення
адміністративного стягнення, -
тягнуть за собою накладення штрафу на посадових осіб від ста
до ста п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян";
3) в абзаці першому пункту 9 частини першої статті 212-2
слова "цілісності цієї інформації або просочування її технічними
каналами" замінити словами "її конфіденційності, цілісності і
доступності";
4) статтю 221 після цифр "188-28" доповнити цифрами "188-31";
5) у пункті 1 частини першої статті 255 абзац "органів
Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації
України (стаття 164 (у частині, що стосується правопорушень у
галузі господарської діяльності, ліцензії на проведення якої видає
ця Служба), пункт 9 частини першої статті 212-2)" після цифр
"212-2" доповнити словами та цифрами "та стаття 188-31".
3. Частину другу статті 57 Кримінального кодексу України
( 2341-14 ) (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., N 25-26,
ст. 131) після слів "до військовослужбовців" доповнити словами
"осіб рядового і начальницького складу Державної служби
спеціального зв'язку та захисту інформації України".
4. Підпункт "г" пункту 3 статті 1 Закону України "Про
зайнятість населення" ( 803-12 ) (Відомості Верховної Ради УРСР,
1991 р., N 14, ст. 170; Відомості Верховної Ради України,
1993 р., N 2, ст. 3; 2001 р., N 9, ст. 38; 2003 р., N 27, ст. 209)
після слів "відповідно до законодавства України" доповнити словами
"Державній службі спеціального зв'язку та захисту інформації
України".
5. Частину другу статті 4 Закону України "Про об'єднання
громадян" ( 2460-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 1992 р.,
N 34, ст. 504; 2001 р., N 9, ст. 38; 2003 р., N 27, ст. 209;
2006 р., N 26, ст. 215) після слів "Державній спеціальній службі
транспорту" доповнити словами "Державній службі спеціального
зв'язку та захисту інформації України".
6. Абзац другий пункту "а" частини другої статті 5 Закону
України "Про приватизацію державного майна" ( 2163-12 ) (Відомості
Верховної Ради України, 1997 р., N 17, ст. 122; 1999 р., N 51,
ст. 453; 2000 р., N 41, ст. 341; 2001 р., N 9, ст. 38; 2003 р.,
N 27, ст. 209; 2005 р., N 34, ст. 433; 2007 р., N 13, ст. 132)
після слів "Державної прикордонної служби України" доповнити
словами "Державної служби спеціального зв'язку та захисту
інформації України".
7. У статті 30 Закону України "Про місцеве самоврядування в
Україні" ( 280/97-ВР ) (Відомості Верховної Ради України,
1997 р., N 24, ст. 170; 2003 р., N 45, ст. 360):
пункт "а" доповнити підпунктом 14 такого змісту:
"14) сприяння діяльності Державної служби спеціального
зв'язку та захисту інформації України";
пункт "б" доповнити підпунктом 11 такого змісту:
"11) вирішення відповідно до законодавства питань, пов'язаних
з наданням Державній службі спеціального зв'язку та захисту
інформації України службових жилих приміщень, житлової площі та
інших об'єктів, житлово-комунальних послуг; здійснення контролю за
їх використанням та наданням послуг".
8. Пункт 1 статті 5 Закону України "Про статус ветеранів
військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ і деяких
інших осіб та їх соціальний захист" ( 203/98-ВР ) (Відомості
Верховної Ради України, 1998 р., N 40-41, ст. 249; 2001 р., N 24,
ст. 127; 2008 р., NN 5-8, ст. 78) викласти у такій редакції:
"1) які бездоганно прослужили на військовій службі, в органах
внутрішніх справ, державній пожежній охороні, органах і
підрозділах цивільного захисту, Державній службі спеціального
зв'язку та захисту інформації України 25 і більше років у
календарному або 30 та більше років у пільговому обчисленні (з
яких не менше 20 років становить вислуга у календарному
обчисленні) і звільнені в запас або у відставку відповідно до
законодавства України або колишнього Союзу РСР чи держав СНД".
9. Абзац восьмий статті 7 Закону України "Про державні
нагороди України" ( 1549-14 ) (Відомості Верховної Ради України,
2000 р., N 21, ст. 162; 2003 р., N 24, ст. 157; 2006 р., N 26,
ст. 215; 2008 р., N 24, ст. 231, N 42-43, ст. 293) після слів
"Державної спеціальної служби транспорту" доповнити словами "осіб
рядового і начальницького складу Державної служби спеціального
зв'язку та захисту інформації України".
10. Перше речення частини другої статті 4 Закону України "Про
державну допомогу сім'ям з дітьми" ( 2811-12 ) (Відомості
Верховної Ради України, 2001 р., N 20, ст. 102; 2003 р., N 27,
ст. 209; 2006 р., N 14, ст. 116, N 26, ст. 215) доповнити словами
"і Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації".
11. Частину третю статті 10 Закону України "Про захист
інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах"
( 80/94-ВР ) (Відомості Верховної Ради України, 2005 р., N 26,
ст. 347; 2009 р., N 24, ст. 296) доповнити абзацом такого змісту:
"здійснює заходи щодо виявлення загрози державним
інформаційним ресурсам від несанкціонованих дій в інформаційних,
телекомунікаційних та інформаційно-телекомунікаційних системах та
дає рекомендації з питань запобігання такій загрозі".
12. У Законі України "Про Державну службу спеціального
зв'язку та захисту інформації України" ( 3475-15 ) (Відомості
Верховної Ради України, 2006 р., N 30, ст. 258; 2009 р., N 24,
ст. 296):
1) частину другу статті 1 після слів "Національна система
конфіденційного зв'язку" доповнити словами "інформаційна
(автоматизована) система", "телекомунікаційна система";
2) у частині четвертій статті 5 слова "спеціально
уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань
захисту інформації" замінити словами "спеціально уповноваженого
центрального органу виконавчої влади з питань організації
спеціального зв'язку та захисту інформації";
3) частину дев'яту статті 10 доповнити словами "і
прирівнюється до страхового стажу";
4) у пункті 1 частини першої статті 12 слова "або, за
погодженням із Службою безпеки України, у запас Служби безпеки
України (з постановкою на військовий облік)" виключити;
5) у частині першій статті 16:
у пункті 14 слова "критичних і небезпечних технологій"
виключити;
пункт 17 викласти в такій редакції:
"17) видача та реєстрація відповідно до вимог законодавства
ліцензії на провадження господарської діяльності у сфері
криптографічного та технічного захисту інформації, встановлення
порядку видачі та видача органам державної влади дозволу на
проведення робіт з технічного захисту інформації для власних
потреб, а також здійснення контролю за додержанням ліцензійних
умов та умов проведення робіт для власних потреб";
у пункті 20 слова "для оцінки" замінити словами "щодо
забезпечення протидії технічним розвідкам, проведення оцінки";
пункт 23 після слів "дипломатичних установах України"
доповнити словами "місцях постійного та тимчасового перебування
Президента України, Голови Верховної Ради України та
Прем'єр-міністра України";
доповнити пунктами 31-34 такого змісту:
"31) погодження міжнародних передач криптографічних систем,
засобів криптографічного та технічного захисту інформації, зокрема
у складі озброєння, військової та спеціальної техніки;
32) видача атестата відповідності комплексних систем захисту
інформації інформаційних, телекомунікаційних та
інформаційно-телекомунікаційних систем, із застосуванням яких
обробляється інформація, яка є власністю держави, або інформація з
обмеженим доступом, вимога щодо захисту якої встановлена законом,
вимогам нормативних документів з питань технічного захисту
інформації;
33) здійснення у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів
України, державного контролю за дотриманням умов експлуатації
комплексних систем захисту інформації, які пройшли державну
експертизу та на які видано атестат відповідності;
34) встановлення порядку здійснення державного контролю за
додержанням вимог законодавства у сфері надання послуг
електронного цифрового підпису, а також станом криптографічного та
технічного захисту інформації, яка є власністю держави, або
інформації з обмеженим доступом, вимога щодо захисту якої
встановлена законом, а також під час провадження діяльності на
території України іноземних інспекційних груп відповідно до
міжнародних договорів України";
6) частину першу статті 17 доповнити пунктами 19-22 такого
змісту:
"19) проводити планову та позапланову перевірку додержання
ліцензійних умов провадження господарської діяльності у сфері
криптографічного та технічного захисту інформації на
підприємствах, в установах і організаціях, а також умов проведення
робіт з технічного захисту інформації для власних потреб в органах
державної влади;
20) зупиняти дію або скасовувати в установленому порядку
атестати відповідності на комплексні системи захисту інформації в
інформаційних, телекомунікаційних та
інформаційно-телекомунікаційних системах;
21) проводити планову та позапланову перевірку центрального
засвідчувального органу, засвідчувальних центрів і центрів
сертифікації ключів щодо додержання ними вимог законодавства у
сфері надання послуг електронного цифрового підпису;
22) звертатися до суду у разі виникнення спорів з питань
організації спеціального зв'язку та захисту інформації,
криптографічного та технічного захисту інформації, яка є власністю
держави, або інформації з обмеженим доступом, вимога щодо захисту
якої встановлена законом, спорів у сфері надання послуг
електронного цифрового підпису, а також у разі виникнення інших
спорів у порядку, встановленому законом";
7) у статті 22:
назву викласти у такій редакції:
"Стаття 22. Медичне та санаторно-курортне забезпечення

особового складу Державної служби спеціального

зв'язку та захисту інформації України";
після частини першої доповнити новою частиною такого змісту:
"2. Забезпечення медичною допомогою членів сімей осіб
рядового і начальницького складу у разі відсутності за місцем їх
проживання державних або комунальних закладів охорони здоров'я,
ветеранів Державної служби спеціального зв'язку та захисту
інформації України здійснюється на умовах і в порядку, визначених
частиною першою цієї статті для осіб рядового і начальницького
складу Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації
України".
У зв'язку з цим частини другу та третю вважати відповідно
частинами третьою та четвертою;
8) у тексті Закону ( 3475-15 ) слова
"інформаційно-телекомунікаційна система" в усіх відмінках і числах
замінити словами "інформаційна, телекомунікаційна та
інформаційно-телекомунікаційна система" у відповідному відмінку і
числі.
II. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України В.ЮЩЕНКО
м. Київ, 19 березня 2009 року

N 1180-VI

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі

Навчальні відео: Як користуватись системою

скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: