open Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
Нечинна
                             
                             
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А

від 14 квітня 2009 р. N 369

Київ
{ Постанова втратила чинність на підставі

Постанови КМ

N 603 ( 603-2009-п ) від 05.06.2009 }
Про внесення змін до деяких

постанов Кабінету Міністрів України
{ Додатково див. Указ Президента

N 285/2009 ( 285/2009 ) від 30.04.2009 - втратив

чинність на підставі Указу Президента

N 345/2009 ( 345/2009 ) від 21.05.2009 }

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
Внести до постанов Кабінету Міністрів України зміни, що
додаються.

Прем'єр-міністр України Ю.ТИМОШЕНКО
Інд. 28

ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Кабінету Міністрів України

від 14 квітня 2009 р. N 369
ЗМІНИ,

що вносяться до постанов

Кабінету Міністрів України

1. У розділі III переліку платних послуг, які можуть
надаватися в державних та комунальних закладах охорони здоров'я,
вищих медичних навчальних закладах та науково-дослідних установах,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17 вересня
1996 р. N 1138 ( 1138-96-п ) (ЗП України, 1996 р., N 18, ст. 501;
Офіційний вісник України, 1997 р., число 20, с. 74; 2002 р., N 29,
ст. 1374):
пункт 8 викласти в такій редакції:
{ Дію абзацу третього пункту 1 зупинено в частині, що
стосується запровадження платних послуг щодо складання студентами
вищих медичних навчальних закладів іспитів та заліків при
ліквідації академічної заборгованості, що виникла під час
проведення основної сесії згідно з Указом Президента N 285/2009
( 285/2009 ) від 30.04.2009 - втратив чинність на підставі Указу
Президента N 345/2009 ( 345/2009 ) від 21.05.2009 } "8. Складання студентами вищих медичних закладів іспитів та
заліків при ліквідації академічної заборгованості, що виникла під
час проведення основної сесії, а також повторне вивчення
відрахованими студентами окремих дисциплін і курсів з наступним
складанням іспитів та заліків.";
доповнити розділ пунктом 20 такого змісту:
"20. Надання університетськими клініками:
послуг з проведення науково-дослідної роботи, розроблення та
впровадження нових медичних технологій;
в оренду приміщень та обладнання.".
2. У переліку платних послуг, які можуть надаватися
державними навчальними закладами, затвердженому постановою
Кабінету Міністрів України від 20 січня 1997 р. N 38 ( 38-97-п )
(Офіційний вісник України, 1997 р., число 4, с. 30; 1999 р., N 14,
ст. 573; 2004 р., N 46, с. 3049):
1) у розділі 1:
доповнити розділ новим пунктом 8 такого змісту:
{ Дію абзацу третього підпункту 1 пункту 2 зупинено згідно з
Указом Президента N 285/2009 ( 285/2009 ) від 30.04.2009 - втратив
чинність на підставі Указу Президента N 345/2009 ( 345/2009 ) від
21.05.2009 } "8) складання студентами іспитів та заліків при ліквідації
академічної заборгованості, що виникла під час проведення основної
сесії, а в разі їх переведення з одного вищого навчального закладу
до іншого - академічної заборгованості, що виникла внаслідок
відмінностей у навчальних планах;";
пункт 13 викласти у такій редакції:
"13) надання послуг, пов'язаних з підготовкою до захисту
дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата або доктора
наук та його проведенням, зокрема друкування дисертацій,
друкування і розсилання авторефератів, стенографування під час
захисту (крім оплати часу засідання членам спеціалізованої вченої
ради та оплати часу участі в таких засіданнях офіційних
опонентів);";
пункт 14 після слова "самостійно" доповнити словами ", та
плата за стажування";
пункт 17 після слова "водіїв," доповнити словом "курси,", а
після слів "молодіжного туризму" - словами ", курси перекладачів,
навчання методикам статистичної обробки інформації";
пункт 19 після слова "змагань" доповнити словами ", надання
консалтингових послуг";
доповнити розділ пунктами 21-28 такого змісту:
"21) відпрацювання студентами практичних, лабораторних та
семінарських занять з дисциплін, що були пропущені без поважних
причин;
22) проведення за бажанням учнів та студентів додаткових
індивідуальних занять з метою підвищення рівня їх підготовки та
розвитку творчих здібностей;
23) проведення за бажанням студентів додаткових консультацій
та занять з дисциплін, не передбачених навчальними планами;
{ Дію абзацу тринадцятого підпункту 1 пункту 2 зупинено
згідно з Указом Президента N 285/2009 ( 285/2009 ) від
30.04.2009 - втратив чинність на підставі Указу Президента
N 345/2009 ( 345/2009 ) від 21.05.2009 } 24) забезпечення форменим одягом;
25) організація та проведення семінарів, конференцій,
симпозіумів та виставок у разі, коли це не передбачено навчальними
планами;
26) надання бібліотеками послуг з друкування,
ксерокопіювання, сканування текстів та запис їх на носії,
користування літературою понад установлені навчальними закладами
строки;
27) видання та розповсюдження газет, журналів, наукових,
науково-технічних, науково-методичних, науково-інформаційних,
науково-практичних, науково-популярних та інших видань;
{ Дію абзацу сімнадцятого підпункту 1 пункту 2 зупинено
згідно з Указом Президента N 285/2009 ( 285/2009 ) від
30.04.2009 - втратив чинність на підставі Указу Президента
N 345/2009 ( 345/2009 ) від 21.05.2009 } 28) видання та реалізація підручників, навчальних посібників,
конспектів, лекцій, методичних матеріалів, монографій,
інформаційно-аналітичних збірників, збірників наукових праць, тез
доповідей, матеріалів конференцій, навчальної та
навчально-методичної літератури, бланкової продукції.";
2) доповнити розділ 2 пунктом 8 такого змісту:
"8) підготовка, організація та проведення нострифікаційних
тестів та іспитів.";
3) розділ 3 викласти у такій редакції:
"3. У сфері виховання, охорони здоров'я, відпочинку та
оздоровлення:
1) надання послуг з відпочинку та оздоровлення у
спортивно-оздоровчих таборах, санаторіях-профілакторіях,
пансіонатах та на базах відпочинку.";
4) у розділі 4:
пункт 1 після слова "профілю" доповнити словами "(зазначені
послуги можуть надаватися також особам, що не перебувають з
навчальним закладом у трудових відносинах і не навчаються в
ньому)";
доповнити розділ пунктами 4-5 такого змісту:
"4) організація та надання послуг, пов'язаних з проведенням
фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів, з використанням
катків, басейнів, кортів, спортивних, тренажерних та гімнастичних
залів, аквапарків, лижних спусків, підйомників та трас у разі,
коли це не передбачено навчальними планами;
5) надання послуг тренерами, методистами, інструкторами та
медичними працівниками, коли це не передбачено навчальними
планами.";
5) доповнити розділ 5 пунктами 3-5 такого змісту:
"3) відвідування музеїв, ботанічних садів та заповідників,
коли це не передбачено навчальними планами;
4) індивідуальне обслуговування відвідувачів та екскурсійних
груп у приміщеннях і на територіях музеїв, ботанічних садів,
заповідників тощо;
{ Дію абзацу четвертого підпункту 5 пункту 2 зупинено згідно
з Указом Президента N 285/2009 ( 285/2009 ) від 30.04.2009 -
втратив чинність на підставі Указу Президента N 345/2009
( 345/2009 ) від 21.05.2009 } 5) проведення конкурсів, фестивалів, концертно-видовищних
заходів, творчих вечорів.";
6) пункт 9 розділу 6 виключити;
7) доповнити перелік новим розділом 8-1 такого змісту:
"8-1. У сфері наукової та науково-технічної діяльності:
1) надання послуг з виконання науково-дослідних,
дослідно-конструкторських робіт з проведення наукових досліджень
та експериментальних розробок науковими, науково-дослідними та
проектно-конструкторськими підрозділами вищих навчальних закладів;
2) проведення в межах повноважень наукової,
науково-технічної, науково-практичної, технічної експертизи;
3) упровадження, виготовлення та реалізація наукової і
науково-технічної, інноваційної продукції, техніки, обладнання,
приладів та устатковання.";
8) у розділі 9:
пункт 3 виключити;
пункт 6 викласти у такій редакції:
"6) забезпечення доступу до інтернету, локальних і
корпоративних комп'ютерних мереж, автоматизованих баз даних та
пошукових систем, користування корпоративною електронною поштою;";
у пункті 7 слова "позашкільними навчальними закладами"
замінити словами "державними навчальними закладами";
доповнити розділ пунктами 8-18 такого змісту:
"8) відшкодування витрат на виготовлення та оформлення
атестатів доцента, професора, старшого наукового співробітника,
свідоцтва про закінчення аспірантури, докторантури, інших
документів про вчені звання, крім тих, що виготовляються за
рахунок коштів державного бюджету;
{ Дію абзацу восьмого підпункту 8 пункту 2 зупинено згідно з
Указом Президента N 285/2009 ( 285/2009 ) від 30.04.2009 - втратив
чинність на підставі Указу Президента N 345/2009 ( 345/2009 ) від
21.05.2009 } 9) відшкодування витрат на виготовлення студентських та
учнівських квитків, залікових книжок;
10) виготовлення рекламної, поліграфічної продукції та інших
друкованих матеріалів, пов'язаних з виконанням статутних завдань;
11) проведення експертизи для перевірки якості і безпеки
продукції агропромислового комплексу, а також інших матеріалів при
застосуванні сучасних агро- і біотехнологій, методів генної
інженерії, пестицидів та інших біологічно активних і токсичних
речовин;
12) надання послуг у сфері громадського харчування та
ресторанного господарства (виробництво, реалізація та організація
споживання кулінарної продукції);
13) надання послуг центрами (будинками) культури і мистецтв,
здоров'я, працевлаштування, громадських зв'язків, медичними,
консультаційно-методичними центрами, інтернет-кафе, яхт-клубами,
фізкультурно-оздоровчими установами;
{ Дію абзацу тринадцятого підпункту 8 пункту 2 зупинено
згідно з Указом Президента N 285/2009 ( 285/2009 ) від
30.04.2009 - втратив чинність на підставі Указу Президента
N 345/2009 ( 345/2009 ) від 21.05.2009 } 14) надання послуг з організації та проведення
культурно-виховних заходів (вистав, концертів, фестивалів, вечорів
відпочинку, балів, конкурсів, дискотек, демонстрацій відео- та
кінофільмів тощо);
15) проведення ярмарків, аукціонів, провадження виставкової
та концертної діяльності;
16) надання в оренду приміщень;
17) надання в користування предметів культурно-побутового
призначення, садово-городнього, фізкультурно-оздоровчого та
спортивного обладнання, спортивного, туристичного інвентарю,
човнів, наметів, будинків у місцях відпочинку, звуко- і
відеотехніки, сценічних костюмів, театрального реквізиту,
інструментів та обладнання, аудіо- та відеозаписів, експозиційного
обладнання, відеокомплексів, відеомонтажних студій,
фотопавільйонів, звуколабораторій, відеопереглядових аудиторій та
іншого інвентарю, якщо це не передбачено навчальними планами;
18) провадження в межах повноважень медичної практики та
надання ветеринарних послуг.".
3. Абзаци перший і другий пункту 10 Порядку присудження
наукових ступенів і присвоєння вченого звання старшого наукового
співробітника, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України
від 7 березня 2007 р. N 423 ( 423-2007-п ) (Офіційний вісник
України, 2007 р., N 18, ст. 731), викласти в такій редакції:
"10. Послуги, що надаються навчальними закладами та науковими
установами, пов'язані з підготовкою до захисту дисертацій на
здобуття наукового ступеня кандидата або доктора наук та його
проведенням, зокрема друкування дисертації, друкування та
розсилання авторефератів, стенографування під час захисту (крім
оплати часу засідання членам спеціалізованої вченої ради та оплати
участі в таких засіданнях офіційних опонентів), є платними.
Вищі навчальні заклади, наукові установи створюють належні
умови для роботи спеціалізованих вчених рад, оформлюють
атестаційні справи і засвідчують їх своєю печаткою.".

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі

Навчальні відео: Як користуватись системою

скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: