open
Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
Нечинна
                             
                             
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення змін до Закону України

"Про організацію та проведення фінальної частини

чемпіонату Європи 2012 року з футболу в Україні"

та інших законодавчих актів України
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2009, N 44, ст.656 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
I. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
1. Закон України "Про організацію та проведення фінальної
частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу в Україні"
( 962-16 ) (Відомості Верховної Ради України, 2007 р., N 31,
ст. 405; 2009 р., N 18, ст. 247) викласти в такій редакції:
"З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про організацію та проведення фінальної частини

чемпіонату Європи 2012 року з футболу в Україні
Цей Закон визначає систему основних заходів, спрямованих на
створення належних умов для організації та проведення фінальної
частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу в Україні (далі -
чемпіонат).
Стаття 1. Визначення термінів
1. У цьому Законі терміни вживаються в такому значенні:
1) будівництво об'єктів чемпіонату - підготовка об'єктів
чемпіонату шляхом нового будівництва, реконструкції, капітального
ремонту чи реставрації існуючих будівель і споруд, технічного
переоснащення діючих об'єктів чемпіонату;
2) завдання і заходи з підготовки та проведення чемпіонату -
завдання і заходи, визначені Державною цільовою програмою
підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату
Європи 2012 року з футболу (далі - Програма);
3) захід чемпіонату - футбольний матч чи інший офіційний
захід, пов'язаний з організацією чемпіонату;
4) позначення - зареєстровані чи незареєстровані торговельні
марки, найменування, емблеми, гасла, підписи, символи, зразки,
логотипи, відзняті матеріали, зображення та/або анімації і
будь-які заявки на їх охорону чи реєстрацію (у тому числі всі
продовження чинності прав і територіальні поширення), пов'язані з
чемпіонатом, включаючи Логотип, Приз, Талісман та інші
представлення зазначеного чемпіонату, разом з усіма
ідентифікуючими відзнятими рекламними матеріалами, звуками та
музикою (за наявності), що використовуються з дозволу УЄФА у
зв'язку з чемпіонатом;
5) інтелектуальна власність УЄФА - права на позначення та
комерційні права, права на винаходи, права на статистичні,
інформаційні та інші дані (впорядковані чи записані в базу даних у
будь-якій формі або в будь-якому форматі чи в іншому вигляді),
права на бази даних (включаючи своєрідні чи інші права), права
(зареєстровані чи незареєстровані) на інші об'єкти права
інтелектуальної власності УЄФА, а також права, що випливають з
відповідних заявок;
6) комерційний партнер - юридична особа, якій УЄФА надала
певні комерційні права, крім невідчужуваних;
7) комерційні права - права, пов'язані з чемпіонатом,
включаючи права на рекламування, маркетинг, збут, ліцензування,
комерційну концесію, спонсорство, опублікування, діяльність
друкованих засобів масової інформації, телевізійне мовлення, запис
і відтворення заходів чемпіонату;
8) компанія - зареєстрована в Україні відповідно до
законодавства юридична особа, уповноважена УЄФА на здійснення
організаційних заходів та проведення чемпіонату;
9) концепція забезпечення проведення чемпіонату відповідними
галузями або приймаючим містом - розроблений відповідно до вимог
УЄФА документ, в якому визначаються стратегія та основні напрями
підготовки відповідної галузі або приймаючого міста до проведення
чемпіонату;
10) національний координатор - призначений в установленому
порядку представник органу державної влади, який згідно з
функціональними обов'язками відповідає за підготовку та проведення
чемпіонату у відповідній галузі;
11) недозволений маркетинг - вид діяльності, пов'язаний з
проведенням чемпіонату (з маркетингу, реклами, зв'язків з
громадськістю), що здійснюється з метою отримання прибутку від
гудвілу особою, яка не має на це відповідного дозволу УЄФА;
12) об'єкти чемпіонату - спортивна споруда, аеропорт та його
складові, автомобільна дорога, залізниця, готель, інший об'єкт
містобудування, будівництво яких передбачено Державною цільовою
програмою з підготовки та проведення в Україні фінальної частини
чемпіонату Європи 2012 року з футболу;
13) період підготовки до проведення чемпіонату - строк з 1
січня 2008 року до дати, з якої залишається два тижні до початку
проведення чемпіонату;
14) період проведення чемпіонату - проміжок часу, який
починається за два тижні до початку проведення чемпіонату і
закінчується через два тижні після його проведення;
15) приймаюча асоціація - Федерація футболу України;
16) приймаюче місто - місто, в якому проводитиметься
будь-який матч чемпіонату;
17) призначені особи - УЄФА, компанія та їх відповідні
працівники, посадові особи, представники або посадові особи
асоціацій - членів УЄФА, члени делегацій від кожної національної
футбольної асоціації, які беруть участь у чемпіонаті, комерційні
партнери та їх відповідні працівники, представники засобів масової
інформації або будь-яка інша особа, акредитована УЄФА у зв'язку з
проведенням чемпіонату;
18) УЄФА - об'єднання європейських футбольних асоціацій;
19) учасники - команди, які здобули право на участь у
чемпіонаті;
20) Логотип - офіційний логотип чемпіонату, визначений УЄФА;
21) Приз - приз чемпіонату;
22) Талісман - офіційний талісман чемпіонату, визначений
УЄФА.
Стаття 2. Органи управління з організації та проведення

чемпіонату
1. Організацію та проведення чемпіонату забезпечують:
Кабінет Міністрів України;
центральні органи виконавчої влади;
місцеві органи виконавчої влади та органи місцевого
самоврядування.
2. УЄФА, приймаюча асоціація і компанія беруть участь в
організації та проведенні чемпіонату відповідно до договору про
проведення чемпіонату.
Стаття 3. Повноваження органів виконавчої влади та органів

місцевого самоврядування під час організації

та проведення чемпіонату
1. Кабінет Міністрів України:
здійснює підтримку та співпрацю з приймаючою асоціацією, УЄФА
з питань організації та проведення чемпіонату;
координує діяльність центральних та місцевих органів
виконавчої влади, пов'язану з організацією та проведенням
чемпіонату;
затверджує Програму з урахуванням пропозицій відповідних
органів місцевого самоврядування;
схвалює концепції забезпечення проведення чемпіонату
відповідними галузями;
призначає національних координаторів та визначає їх основні
завдання;
здійснює контроль за виконанням завдань і заходів з
організації та проведення чемпіонату.
2. Центральні органи виконавчої влади в межах своєї
компетенції:
співпрацюють з приймаючою асоціацією, УЄФА та компанією з
метою дотримання вимог УЄФА;
забезпечують виконання завдань і заходів з підготовки та
проведення чемпіонату у відповідних галузях;
розробляють і затверджують в установленому порядку галузеві
програми з підготовки та проведення чемпіонату;
розробляють та подають Кабінету Міністрів України концепцію
забезпечення проведення чемпіонату відповідними галузями (безпеки
та правопорядку, медичного забезпечення, аеропортів, громадського
транспорту та управління дорожнім рухом тощо) з урахуванням вимог
та рекомендацій УЄФА;
проводять аналіз стану виконання завдань і заходів з
підготовки та проведення чемпіонату, забезпечують подання поточних
та періодичних звітів про стан підготовки до чемпіонату у
відповідних галузях та готують у разі необхідності пропозиції щодо
внесення змін до нормативно-правових актів.
3. Місцеві органи виконавчої влади та органи місцевого
самоврядування в межах своєї компетенції:
співпрацюють з приймаючою асоціацією, УЄФА та компанією з
метою дотримання вимог УЄФА;
забезпечують виконання завдань і заходів з підготовки та
проведення чемпіонату;
розробляють і затверджують в установленому порядку відповідні
регіональні та міські програми з підготовки та проведення
чемпіонату;
проводять аналіз стану виконання завдань і заходів з
підготовки та проведення чемпіонату, забезпечують подання поточних
та періодичних звітів про стан підготовки до проведення чемпіонату
відповідних адміністративно-територіальних одиниць та приймаючих
міст і готують у разі необхідності пропозиції щодо внесення змін
до нормативно-правових актів.
Відповідні органи місцевого самоврядування розробляють та
затверджують концепцію приймаючого міста.
Стаття 4. Співпраця з приймаючою асоціацією
1. Приймаюча асоціація співпрацює з УЄФА, Кабінетом Міністрів
України, центральними та місцевими органами виконавчої влади,
органами місцевого самоврядування з метою забезпечення виконання
зобов'язань, визначених у відповідних договорах про проведення
чемпіонату, надає експертну допомогу з питань організації та
проведення чемпіонату, вносить пропозиції Кабінету Міністрів
України щодо виконання укладених договорів, завдань і заходів з
підготовки до проведення чемпіонату, готує відповідні звіти до
УЄФА, надає відповідні пропозиції до проекту Програми, відповідних
галузевих, регіональних та міських програм, вносить пропозиції
стосовно змін до відповідних проектів нормативних актів.
Стаття 5. Затвердження та фінансування Програми
1. З метою забезпечення належної організації підготовки до
проведення чемпіонату Кабінет Міністрів України затверджує
Програму.
2. Відповідно до Програми центральні та місцеві органи
виконавчої влади, органи місцевого самоврядування розробляють і
затверджують відповідні галузеві, регіональні та міські програми з
підготовки та проведення чемпіонату.
3. Фінансування Програми здійснюється за рахунок коштів
бюджетів та інших джерел, не заборонених законом. Фінансування
Програми за рахунок бюджетних коштів здійснюється у межах
видатків, що передбачаються щороку відповідним головним
розпорядникам у Державному бюджеті України і місцевих бюджетах на
відповідний рік.
Стаття 6. Виконання завдань і заходів з підготовки

та проведення чемпіонату
1. Завдання і заходи з підготовки та проведення чемпіонату є
обов'язковими для виконання всіма органами виконавчої влади, які
беруть участь в організації підготовки та проведення чемпіонату.
Органи місцевого самоврядування забезпечують виконання завдань і
заходів відповідно до закону.
2. Завдання і заходи з підготовки та проведення чемпіонату
включаються до відповідних розділів Державної програми
економічного і соціального розвитку України на кожний рік та
відповідних розділів програм соціально-економічного розвитку
приймаючих міст та областей.
Стаття 7. Організація будівництва об'єктів чемпіонату
1. Будівництво об'єктів чемпіонату здійснюється з урахуванням
особливостей, визначених цим Законом.
2. Центральні та місцеві органи виконавчої влади, органи
місцевого самоврядування в межах своєї компетенції сприяють
будівництву об'єктів чемпіонату.
3. Будівництво об'єктів чемпіонату здійснюється без
відрахування замовниками коштів на розвиток інженерно-транспортної
та соціальної інфраструктури населеного пункту.
4. Дозвільні органи позачергово та невідкладно приймають і
розглядають документи, подані суб'єктами господарювання, які є
замовниками або підрядниками будівництва об'єктів чемпіонату.
5. З метою спрощення процедури погодження проектної
документації на будівництво об'єктів чемпіонату центральний орган
виконавчої влади з питань регіонального розвитку та будівництва:
забезпечує невідкладне проведення у стислі строки державної
експертизи проектної документації об'єктів чемпіонату;
першочергово розглядає та надає у двадцятиденний строк з
моменту реєстрації заявки дозвіл на виконання будівельних робіт на
об'єктах чемпіонату за умови подання замовником та підрядником
будівництва документів, визначених законом.
Стаття 8. Викуп об'єктів права приватної власності, підстави

та порядок їх примусового відчуження з мотиву

суспільної необхідності для забезпечення

проведення чемпіонату
1. Об'єктом купівлі або іншого правочину (далі - викупу) може
бути земельна ділянка, її частина, житловий будинок, інші будівлі,
споруди чи багаторічні насадження, розміщені на ній, які
перебувають у приватній власності.
Якщо власник земельної ділянки, що викуповується, є також
власником житлового будинку, інших будівель, споруд чи
багаторічних насаджень, розміщених на ній, питання про викуп
земельної ділянки вирішується разом з питанням про викуп таких
об'єктів.
Якщо власник земельної ділянки, що викуповується, не є
власником житлового будинку, інших будівель, споруд чи
багаторічних насаджень, розміщених на ній, питання про їх викуп
вирішується з власником таких об'єктів.
Якщо земельна ділянка, що викуповується, та розміщені на ній
житловий будинок, інші будівлі, споруди чи багаторічні насадження
перебувають у власності кількох осіб, питання про викуп
вирішується з кожним власником окремо.
У разі коли викуповується частина земельної ділянки, а решта
площі зазначеної ділянки не може раціонально використовуватися за
цільовим призначенням, власник земельної ділянки може вимагати від
органу, який викуповує частину земельної ділянки, викупу всієї
земельної ділянки.
2. Ніхто не може бути протиправно позбавлений права
власності. Викуп об'єкта права приватної власності здійснюється за
згодою власника. Право державної або комунальної власності на
викуплений об'єкт набувається на підставі договору купівлі-продажу
чи іншого правочину в порядку, встановленому законом.
Перелік об'єктів права приватної власності, що підлягають
викупу з мотиву суспільної необхідності для будівництва та
обслуговування спортивних споруд (стадіонів), аеропортів, їх
складових та інших об'єктів транспортної інфраструктури,
визначається Кабінетом Міністрів України. Викуп таких об'єктів
здійснюється за рішенням Кабінету Міністрів України або
відповідної місцевої ради.
Порядок набуття права на земельні ділянки для будівництва
інших об'єктів чемпіонату визначається Земельним кодексом України
( 2768-14 ).
3. Рішення про викуп об'єктів права приватної власності для
будівництва об'єктів чемпіонату приймається на підставі
генеральних планів міст і населених пунктів, іншої затвердженої в
установленому порядку містобудівної документації та документації
із землеустрою.
У рішенні про викуп об'єкта права приватної власності для
будівництва об'єкта чемпіонату зазначаються особа, уповноважена на
укладення договору купівлі-продажу чи іншого правочину, та строк,
в межах якого має бути укладено правочин щодо викупу такого
об'єкта.
Уповноважена особа має внести власнику відповідного об'єкта
права приватної власності пропозицію про викуп, яка містить
пропозицію про укладення договору купівлі-продажу за викупною
ціною земельної ділянки, що дорівнює її експертній грошовій
оцінці, яка проводиться в порядку, встановленому Законом України
"Про оцінку земель" ( 1378-15 ); та/або пропозицію про укладення
договору купівлі-продажу інших об'єктів права приватної власності
за викупною ціною, визначеною за методикою, затвердженою Кабінетом
Міністрів України; та/або пропозицію про укладення іншого
правочину (за наявності згоди на це відповідного органу).
4. У разі відмови власника об'єкта права приватної власності
від укладення договору купівлі-продажу або іншого правочину щодо
відчуження такого об'єкта орган, що приймав рішення про його
викуп, приймає рішення про примусове відчуження об'єкта права
приватної власності з мотиву суспільної необхідності.
5. Право власності на об'єкт, щодо якого прийнято рішення про
примусове відчуження з мотиву суспільної необхідності, виникає з
дня повної сплати його викупної ціни, зазначеної у пропозиції про
викуп такого об'єкта.
6. Положення цієї статті застосовуються також до викупу та
примусового відчуження прав, пов'язаних з користуванням земельними
ділянками, які визначені Кабінетом Міністрів України як необхідні
для будівництва та обслуговування спортивних споруд (стадіонів),
аеропортів і їх складових та інших об'єктів транспортної
інфраструктури. Викупна ціна таких прав визначається відповідно до
методики, затвердженої Кабінетом Міністрів України.
7. Викуп та примусове відчуження об'єктів права приватної
власності, прав, пов'язаних з користуванням земельними ділянками,
здійснюється за рахунок коштів відповідно державного або місцевих
бюджетів.
8. Спори щодо викупної ціни об'єктів права приватної
власності, прав, пов'язаних з користуванням земельними ділянками,
вирішуються в судовому порядку.
Стаття 9. Забезпечення прав інтелектуальної власності УЄФА
1. Україна забезпечує захист прав інтелектуальної власності
УЄФА та його комерційних партнерів відповідно до законів України і
міжнародних договорів, згода на обов'язковість яких надана
Верховною Радою України.
2. Під час організації та проведення чемпіонату
забороняється:
пряме та непряме використання у будь-який спосіб без дозволу
УЄФА об'єктів права інтелектуальної власності УЄФА;
недозволений маркетинг.
Не допускається реєстрація юридичної особи (у тому числі
інформаційного агентства), друкованого засобу масової інформації,
найменування (назви) яких повністю чи частково відтворюють
торговельні марки, символи, найменування чи інші об'єкти права
інтелектуальної власності УЄФА.
3. Центральний орган виконавчої влади з питань правової
охорони інтелектуальної власності під час організації та
проведення чемпіонату забезпечує:
проведення експертизи заявок на інтелектуальну власність УЄФА
спеціалізованою групою експертів невідкладно, з тим щоб державна
реєстрація цієї власності здійснювалася протягом шести місяців з
дня надходження відповідної заявки;
термінове виявлення заявок, що суперечать будь-якій заявці
або реєстрації УЄФА, невідкладний розгляд спеціалізованою групою
експертів заперечень проти зазначених заявок та прийняття в
установленому законом порядку відповідних рішень.
Стаття 10. Правила переміщення через митний кордон України

іноземної валюти та чеків в іноземній валюті,

переказу в Україну/з України іноземної валюти,

а також обміну іноземної валюти
1. Тимчасові правила переміщення через митний кордон України
іноземної валюти та чеків в іноземній валюті, переказу в Україну/з
України іноземної валюти, а також обміну іноземної валюти
встановлюються Національним банком України з урахуванням
особливостей, визначених цією статтею.
2. Ввезення та вивезення іноземної валюти та дорожніх чеків в
іноземній валюті у сумі, що не перевищує 10 000 євро, або
еквівалент цієї суми в іншій іноземній валюті, здійснюються на
умовах усного декларування митним органам.
Ввезення та вивезення іноземної валюти та дорожніх чеків в
іноземній валюті у сумі, що перевищує 10 000 євро, або еквівалент
цієї суми в іншій іноземній валюті, здійснюються на умовах
оформлення письмової митної декларації на всю суму іноземної
валюти та дорожніх чеків в іноземній валюті, що ввозиться та
вивозиться.
3. Іноземці та особи без громадянства, що в'їжджають в
Україну, мають право вільно ввозити в Україну і вивозити з України
іменні чеки в іноземній валюті, платіжні картки міжнародних
платіжних систем, проводити за їх допомогою операції, зокрема
отримувати готівку, переказувати за межі України іноземну валюту,
що ввезена або переказана в Україну, або отримана в Україні за
допомогою платіжних карток, іменних та дорожніх чеків як премія,
приз чи оплата праці тощо.
4. Ввезена (переказана) в Україну та вивезена (переказана) з
України іноземцями та особами без громадянства (у тому числі
будь-якою призначеною особою) іноземна валюта може бути вільно
обміняна за ринковим курсом.
У разі невикористання валюти України іноземці та особи без
громадянства (у тому числі будь-яка призначена особа) можуть
здійснити зворотний обмін таких коштів на готівкову іноземну
валюту для подальшого її вивезення з України або переказати
зазначені кошти за межі України (за наявності документів, що
підтверджують джерела їх походження).
Стаття 11. Тимчасові правила ввезення на митну територію

України та вивезення за межі митної території

України товарів, призначених для підготовки

та проведення чемпіонату, УЄФА,

учасниками чемпіонату та призначеними особами
1. У період підготовки та проведення чемпіонату учасники
чемпіонату та призначені особи можуть ввозити на митну територію
України в режимі тимчасового ввезення товари згідно з переліком, в
обсягах та порядку, визначених законом.
2. Транспортні засоби, що ввозяться на митну територію
України учасниками чемпіонату або призначеними особами у період
підготовки та проведення чемпіонату під зобов'язання про їх
зворотне вивезення, звільняються від оподаткування.
3. У період підготовки та проведення чемпіонату учасники
чемпіонату та призначені особи можуть ввозити (пересилати) на
митну територію України особисті речі, у тому числі ті, які
переміщуються через митний кордон у несупроводжуваному багажі.
Такі особисті речі усно чи письмово декларуються за бажанням
власника таких речей або на вимогу посадової особи митного органу
та не підлягають оподаткуванню.
Стаття 12. Візовий режим, дозволи на працевлаштування

під час організації та проведення чемпіонату
1. Усі іноземці та особи без громадянства з дійсними
паспортними документами, які приїздять на чемпіонат як глядачі,
отримують візи та в'їжджають на територію України без обмежень,
крім випадків, встановлених Законом України "Про правовий статус
іноземців та осіб без громадянства" ( 3929-12 ).
2. Заява на отримання візи для в'їзду на територію України,
подана особою у зв'язку з проведенням чемпіонату, розглядається
без привілеїв чи обмежень за ознаками раси, кольору шкіри,
політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного та
соціального походження, майнового стану, місця проживання, за
мовними або іншими ознаками.
3. Усім призначеним особам з дійсними паспортними
документами, які планують в'їхати на територію України, візи
надаються безоплатно у разі письмового звернення УЄФА, якщо інше
не передбачено міжнародними договорами України.
4. Працівники призначених осіб за поданням приймаючої
асоціації можуть зареєструватися для тимчасового проживання в
Україні.
5. Кабінет Міністрів України визначає порядок в'їзду (виїзду)
на територію України з метою належного забезпечення проведення
чемпіонату.
6. Іноземці та особи без громадянства залучаються
комерційними партнерами, компанією, призначеними особами до
виконання робіт чи надання послуг, пов'язаних з організацією та
проведенням чемпіонату, без дозволу на працевлаштування.
Стаття 13. Фінансові преференції
1. У період проведення в Україні фінальної частини чемпіонату
не підлягає оподаткуванню дохід (прибуток), отриманий УЄФА за
результатами діяльності в Україні, у тому числі винагорода від
продажу маркетингових прав, інших комерційних прав.
2. Не підлягають оподаткуванню кошти, сплачені громадянам -
призначеним особам за роботи та/або послуги, виконані та надані на
території України або за її межами у період підготовки та
проведення в Україні фінальної частини, зокрема (але не виключно)
у вигляді заробітної плати, відшкодування видатків та добових
таким особам (крім резидентів України, незалежно від їх участі у
проведенні зазначеного чемпіонату)".
2. У Земельному кодексі України ( 2768-14 ) (Відомості
Верховної Ради України, 2002 р., N 3-4, ст. 27):
частину другу статті 134 доповнити абзацом десятим такого
змісту:
"будівництва об'єктів, передбачених Державною цільовою
програмою підготовки та проведення в Україні фінальної частини
чемпіонату Європи 2012 року з футболу, що фінансується за рахунок
державного чи місцевих бюджетів";
у статті 146:
частину першу доповнити пунктом "є" такого змісту:
"є) під будівництво об'єктів, передбачених Державною цільовою
програмою підготовки та проведення в Україні фінальної частини
чемпіонату Європи 2012 року з футболу, що фінансується за рахунок
державного чи місцевих бюджетів";
доповнити частиною п'ятою такого змісту:
"5. Викуп об'єктів права приватної власності, підстави та
порядок їх примусового відчуження з мотиву суспільної необхідності
для забезпечення проведення фінальної частини чемпіонату Європи
2012 року з футболу визначаються законом".
3. Пункт "щ" частини першої статті 19 Закону України "Про
Єдиний митний тариф" ( 2097-12 ) (в редакції Закону України від
19 квітня 2007 року N 962-V) ( 962-16 ) (Відомості Верховної Ради
України, 1992 р., N 19, ст. 259; 2007 р., N 31, ст. 405) замінити
пунктом "щ-1" такого змісту:
"щ-1) до 1 вересня 2012 року товари (крім підакцизних), які
не виробляються в Україні або виробляються, але не відповідають
технічним характеристикам світового рівня та вимогам міжнародних
спортивних організацій, з метою їх використання для будівництва і
оснащення (придбання обладнання та інвентарю) спортивних споруд,
що є об'єктами чемпіонату.
Перелік та обсяги таких товарів з визначенням їх кодів згідно
з Українською класифікацією товарів зовнішньоекономічної
діяльності затверджуються Кабінетом Міністрів України.
У разі порушення вимог щодо цільового використання таких
товарів (послуг) платник податку зобов'язаний сплатити ввізне мито
в установленому законом порядку".
4. Статтю 11 Закону України "Про податок на додану вартість"
( 168/97-ВР ) (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., N 21,
ст. 156 із наступними змінами) доповнити пунктом 11.48 такого
змісту:
"11.48. У період проведення фінальної частини чемпіонату
Європи 2012 року з футболу в Україні звільняються від
оподаткування операції з імпорту товарів (капітальних активів),
отриманих УЄФА в Україні".
5. Статтю 22 Закону України "Про оподаткування прибутку
підприємств" ( 334/94-ВР ) (Відомості Верховної Ради України,
1997 р., N 27, ст. 181 із наступними змінами) доповнити пунктом
22.31-1 такого змісту:
"22.31-1. Установити, що у період проведення фінальної
частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу в Україні не
підлягає оподаткуванню дохід (прибуток), отриманий УЄФА за
результатами діяльності в Україні, у тому числі винагорода від
продажу комерційних прав".
6. Частину четверту статті 27-1 Закону України "Про
планування і забудову територій" ( 1699-14 ) (Відомості Верховної
Ради України, 2000 р., N 31, ст. 250; 2008 р., N 48, ст. 358;
2009 р., N 15, ст. 257) доповнити абзацом шостим такого змісту:
"об'єктів, передбачених Державною цільовою програмою
підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату
Європи 2012 року з футболу, що споруджуються за кошти інвесторів".
7. Статтю 22 Закону України "Про податок з доходів фізичних
осіб" ( 889-15 ) (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., N 37,
ст. 308; 2004 р., N 52, ст. 564; 2005 р., N 6, ст. 133, NN 17-19,
ст. 267, N 34, ст. 441; 2006 р., N 13, ст. 110; ВВР, 2009 р.,
N 24, ст. 296) доповнити пунктом 22.10-1 такого змісту:
"22.10-1. Не підлягають оподаткуванню кошти, що сплачені за
роботи та/або послуги, виконані та надані на території України або
за її межами у період проведення фінальної частини чемпіонату
Європи 2012 року з футболу в Україні, зокрема (але не виключно) у
вигляді заробітної плати, відшкодування видатків та добових таким
особам (крім резидентів України, незалежно від їх участі у
проведенні зазначеного чемпіонату):
представникам або посадовим особам асоціацій - членів УЄФА;
членам делегацій, що беруть участь у чемпіонаті, у тому числі
членам команд, які здобули право на участь у чемпіонаті;
фізичним особам, акредитованим УЄФА.
Дохід інших нерезидентів, отриманий у період проведення
чемпіонату із джерел походження з України, підлягає оподаткуванню
на загальних підставах з урахуванням положень міжнародних
договорів України про усунення подвійного оподаткування доходів,
згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України".
II. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ
1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування, крім
частини шостої статті 12 Закону України "Про організацію та
проведення фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу
в Україні" ( 962-16 ) в редакції цього Закону, яка набирає
чинності з 1 січня 2011 року. Закон втрачає чинність 1 вересня
2012 року.
2. Кабінету Міністрів України забезпечити приведення у
відповідність із цим Законом підзаконних нормативно-правових
актів.

Президент України В.ЮЩЕНКО
м. Київ, 5 червня 2009 року

N 1474-VI

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст

Навчальні відео: Як користуватись системою

скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: