open
Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
Нечинна
                             
                             
ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ
І Н С Т Р У К Т И В Н И Й Л И С Т
N 10-17-10123 від 09.08.2002
( Лист визнано недійсним на підставі Листа Фонду

державного майна

N 10-17-2557 ( v2557224-03 ) від 28.02.2003 )
Щодо нарахування дивідендів

відкритими акціонерними товариствами,

в статутних фондах яких є державний пакет акцій

Цей інструктивний лист розроблений відповідно до Законів
України "Про господарські товариства" ( 1576-12 ), "Про Державний
бюджет України" ( 2905-14 ), "Про цінні папери і фондову біржу"
( 1201-12 ), Концепції корпоративно-дивідендної політики держави
( v0781224-01 ). Положення інструктивного листа поширюються на
корпоратизовані, але ще не приватизовані АТ, акціонерні
товариства, що знаходяться у стадії приватизації та де держава має
вирішальний вплив на рішення, які належать до компетенції вищого
органу акціонерного товариства, а також на підприємства, що
входять до складу холдингових компаній, державних акціонерних
компаній, державних холдингових компаній, лізингових компаній,
частка акцій у статутному фонді яких становить не менш як 50
відсотків. Згідно зі статтею 41 Закону України "Про господарські
товариства" ( 1576-12 ) питання затвердження річних результатів
діяльності акціонерного товариства, включаючи його дочірні
підприємства, порядку розподілу прибутку, терміну та порядку
виплати частки прибутку (дивідендів) належать до виключної
компетенції загальних зборів акціонерів. Загальні збори акціонерів з питання розподілу чистого
прибутку за річними результатами діяльності акціонерного
товариства, включаючи його дочірні підприємства, мають бути
проведені до 1 травня року, наступного за звітним. Рішення про виплату дивідендів може прийматися лише у
випадках, якщо вищим органом акціонерного товариства затверджені
річні результати діяльності АТ. Дивіденди можуть виплачуватися тільки з прибутку, отриманого
за результатами діяльності звітного року, а також нерозподіленого
прибутку минулих років. У разі визначення маси чистого прибутку, що спрямовується на
виплату дивідендів, не враховуються надзвичайні доходи в частині
коштів, отриманих товариствами внаслідок списаної податкової
заборгованості. Для реалізації завдань щодо надходження коштів до Державного
бюджету України Фонд державного майна України щорічно розробляє
базові нормативи частки прибутку, що спрямовується на виплату
дивідендів за результатами господарської діяльності ВАТ, подаються
на узгодження до Кабінету Міністрів України та доводяться органам,
що здійснюють управління державними корпоративними правами, для
прийняття відповідних рішень на загальних зборах акціонерів. Фонд державного майна України за поданням органу управління
державними корпоративними правами може приймати рішення щодо
зменшення нормативу відрахувань до фонду дивідендів з метою
стимулювання економічного розвитку акціонерних товариств у разі:
1) залучення підприємствами 100 відсотків амортизаційних
відрахувань як джерела відтворення основних виробничих фондів,
модернізації морально застарілого обладнання; 2) застосування прискореної амортизації основних фондів; 3) раціонального використання капітальних вкладень,
зменшення вартості і скорочення термінів капітального будівництва,
своєчасного введення в дію виробничих потужностей (додаток 1).
Зазначена інформація, підписана головою правління та головним
бухгалтером акціонерного товариства за погодженням зі спостережною
радою, подається до Фонду державного майна України (регіонального
відділення) за 30 днів до скликання загальних зборів акціонерів. Залежно від стану виконання завдань, установлених на поточний
рік Законом України "Про Державний бюджет України" ( 2905-14 ), та
фінансових можливостей товариств Фонд державного майна України
може здійснювати коригування частки прибутку, що спрямовується на
виплату дивідендів у відповідному році, але не більше ніж на 10
відсотків від установленої. Сума зниження відрахувань до фонду дивідендів вважається
реінвестуванням у виробництво акціонерного товариства. За результатами розгляду всіх чинників, що впливають на
розмір дивідендів, Фонд державного майна України (регіональні
відділення) готують рішення про нарахування дивідендів
(додаток 2), який підписується керівництвом Фонду державного майна
України (регіонального відділення). Дане рішення є частиною завдання уповноваженої особи з
управління державними корпоративними правами, яка бере участь у
загальних зборах акціонерів відкритих акціонерних товариств. У
разі прийняття вищим органом акціонерного товариства рішення про
виплату дивідендів мають бути чітко встановлені (з повним їх
відображенням у протоколі зборів):
розмір дивідендів, що припадає на державний пакет акцій та на
одну акцію; дата початку та закінчення виплати дивідендів; спосіб виплати дивідендів; порядок виплати дивідендів.
З метою визначення переліку інвесторів (акціонерів), які
мають право на отримання дивідендів, акціонерне товариство на
початок терміну виплати дивідендів має забезпечити складання:
у разі документарної форми випуску іменних акцій - реєстру
власників іменних акцій, складеного реєстроутримувачем на дату
початку виплати дивідендів; бездокументарної форми випуску акцій - зведеного облікового
реєстру рахунків власників цінних паперів, складеного депозитарієм
на дату початку виплати дивідендів.
Виплата нарахованих дивідендів відповідно до прийнятого
рішення є обов'язком виконавчого органу акціонерного товариства
перед його акціонерами. Дивіденди на державну частку акцій перераховуються до
Державного бюджету України у 30-денний термін після проведення
загальних зборів. Дивіденди на державні корпоративні права виплачуються
грошима. Оподаткування дивідендів здійснюється у порядку, визначеному
статтею 7.8 Закону України "Про оподаткування прибутку
підприємств" ( 334/94-ВР ). Акціонерне товариство, яке виплачує дивіденди своїм
акціонерам (резидентам), нараховує та утримує податок на дивіденди
в розмірі 30 відсотків нарахованої суми виплат за рахунок таких
виплат незалежно від того, чи є емітент платником податку на
прибуток. Зазначений податок вноситься до бюджету до/або одночасно
з виплатою дивідендів. 70 відсотків нарахованої суми дивідендів сплачується власнику
акцій. Дивіденди, нараховані на акції, що належать державі в
статутних фондах акціонерних товариств, створених у процесі
приватизації та корпоратизації підприємств державної власності,
перераховуються на рахунки Державного казначейства України за
місцем знаходження емітента, код бюджетної класифікації 21050200
"Дивіденди, одержані від акцій, що належать державі в АТ,
створених у процесі приватизації та корпоратизації підприємств
державної власності", символ 59. Дивіденди, нараховані на державний пакет акцій підприємств
паливно-енергетичного комплексу, перераховуються згідно з кодом
бюджетної класифікації 21050300 "Дивіденди, нараховані на акції
господарських товариств, які є у власності держави підприємств
ПЕК", символ 60. Платіжний документ, який надається платником податку
банківській установі, що його обслуговує, має відображати суму
дивідендів, що підлягає виплаті, а також утриману суму податку на
дивіденди. По підприємствах, які були корпоратизовані та не підлягають
приватизації або по яких рішення щодо приватизації ще не прийняте,
галузеві міністерства та відомства, що здійснюють корпоративне
управління, готують переліки вищевказаних підприємств, здійснюють
аналіз результатів їх господарської діяльності за 2001 р.,
приймають рішення щодо нарахування дивідендів відповідно до
пунктів 2, 3, 4 розділу II Концепції корпоративно-дивідендної
політики держави ( v0781224-01 ) та до кінця 2002 р. вживають
заходів щодо перерахування дивідендів до державного бюджету. Зараховані до Державного бюджету України дивіденди на
державні корпоративні права можуть бути використані на:
фінансування витрат, пов'язаних з викупом акцій вторинної
емісії товариств; фінансування витрат, пов'язаних з управлінням державними
корпоративними правами.
Зазначене фінансування має проводитись у порядку, визначеному
Кабінетом Міністрів України, і має бути передбачено Законом
України "Про Державний бюджет України" ( 2905-14 ) на наступний
бюджетний рік. Інформація про заходи, вжиті для забезпечення перерахування
до державного бюджету дивідендів, нарахованих на частку майна, що
належить державі у статутному фонді товариств, надається Фонду
державного майна України щомісяця до 20 числа для узагальнення та
звітування перед Урядом.
В. о. Голови Фонду М.Чечетов
Додаток 1
1. Розрахунок використання амортизаційних відрахувань
---------------------------------------------------------------- омер пор.| Показник |Значення ---------+-------------------------------------------+--------- 1 |Нараховано амортизації за рік, тис. грн. | |(ряд. 260 графа 10, розділ II N 5 | |"Примітки до річної фінансової звітності") | | | 2 |Надійшло основних засобів за рік, тис. грн.| |(ряд. 260 графа 5 розділ II Ф N 5 | |"Примітки до річної фінансової звітності") | | | 3 |Використано амортизаційних відрахувань, % | |(ряд 2 / ряд 1 .100%) | | |
За кожний пункт перевищення використання амортизаційних
відрахувань від планового показника норматив планових відрахувань
до фонду дивідендів зменшується на один пункт, але не більш як на
30 пунктів.
2. Метод амортизації основних засобів, визначений відповідно
до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 7 "Основні
засоби", що застосовувався підприємством протягом звітного
року:_____________________________________________________________

3. Використання капітальних вкладень
------------------------------------------------------- Показник | Значення -----------------------------------+------------------ ермін капітального будівництва, |Початок / кінець изначений кошторисом, дата | | артість капітального будівництва | гідно з кошторисом, тис. грн. | | ата введення в експлуатацію | | артість капітального будівництва | актична, тис. грн. | | ридбання (виготовлення) основних | асобів, тис. грн. | | ридбання (виготовлення) інших | еоборотних матеріальних активів, | ис. грн. | | ридбання (створення) нематеріальних| ктивів, тис. грн. |

Голова правління _______________________________________

(підпис, прізвище, ім'я та по батькові) оловний бухгалтер _______________________________________

(підпис, прізвище, ім'я та по батькові)
Додаток 2
Рішення про нарахування дивідендів за _________ рік ___________________________________________________ ___________________________________________________ ___________________________________________________

(назва підприємства, код за ЄДРПОУ) ___________________________________________________

(назва органу управління)
------------------------------------------------------------- Номер|Показник |Сума, грн. | пор.| | | -----+--------------------------------------+--------------| 1 |Прибуток до розподілу | | | | | -----+--------------------------------------+--------------| 2 |Розмір державних корпоративних прав, %| | | | | -----+--------------------------------------+--------------| 3 |Пільги: | | | | | -----+--------------------------------------+--------------| 4 | | | | | | -----+--------------------------------------+--------------| 5 | | | | | | -----+--------------------------------------+--------------| 6 |Відрахування до фонду дивідендів, % | | | | | -----+--------------------------------------+--------------| 7 |Затверджений розмір дивідендів на | | |державні корпоративні права | | | | | -----+--------------------------------------+--------------| 8 |Термін сплати |Початок Кінець| | | | ------------------------------------------------------------
Підпис керівництва _______________________________________ онду державного майна України (підпис, прізвище, ім'я та по батькові) Регіонального відділення ФДМУ)
Рядок 1 - різниця між чистим прибутком від господарської
діяльності (ряд. 220 Ф-2 "Звіт про фінансові результати") та сумою
списаної податкової заборгованості; рядок 2 - згідно з реєстром державних корпоративних прав на
дату проведення загальних зборів акціонерів; рядок 3,4,5 - згідно з пп. 2, 3, 4 розділу III Концепції
корпоративно-дивідендної політики держави ( va009224-01 ); рядок 6 - відсоток відрахувань до фонду дивідендів,
визначений керівництвом ФДМУ (РВ ФДМУ) по даному товариству; рядок 7 = ряд. 1 - ряд. 2/100 ряд. 6/100.
"Державний інформаційний бюлетень про приватизацію",
N 9\2002

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: