open
  • PDF
  • DOC
  • Копіювати скопійовано
  • Надіслати
Нечинна
                             
                             
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А

від 2 листопада 2006 р. N 1539

Київ
{ Постанова втратила чинність на підставі Постанови КМ

N 480 ( 480-2011-п ) від 11.05.2011 }
Про затвердження Положення про Міністерство

України з питань надзвичайних ситуацій

та у справах захисту населення від наслідків

Чорнобильської катастрофи
{ Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ

N 101 ( 101-2008-п ) від 27.02.2008 }

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
1. Затвердити Положення про Міністерство України з питань
надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків
Чорнобильської катастрофи, що додається.
2. Ця постанова набирає чинності з 20 листопада 2006 року.

Прем'єр-міністр України В.ЯНУКОВИЧ
Інд. 40

ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Кабінету Міністрів України

від 2 листопада 2006 р. N 1539
ПОЛОЖЕННЯ

про Міністерство України з питань

надзвичайних ситуацій та у справах захисту

населення від наслідків Чорнобильської катастрофи

1. Міністерство України з питань надзвичайних ситуацій та у
справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи
(МНС) є центральним органом виконавчої влади, діяльність якого
спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України.
МНС є головним органом у системі центральних органів
виконавчої влади з питань забезпечення реалізації державної
політики у сфері цивільного захисту, забезпечення керівництва
діяльністю єдиної державної системи цивільного захисту населення і
територій (далі - єдина система цивільного захисту), поводження з
радіоактивними відходами, ліквідації наслідків Чорнобильської
катастрофи, рятувальної справи, техногенної і пожежної безпеки,
створення та функціонування системи страхового фонду документації,
профілактики травматизму невиробничого характеру, а також
гідрометеорологічної діяльності.
2. МНС у своїй діяльності керується Конституцією
( 254к/96-ВР ) і законами України, а також указами Президента
України та постановами Верховної Ради України, прийнятими
відповідно до Конституції ( 254к/96-ВР ) і законів України, актами
Кабінету Міністрів України та цим Положенням.
У межах своїх повноважень МНС організовує виконання актів
законодавства і здійснює контроль за їх реалізацією.
МНС узагальнює практику застосування законодавства з питань,
що належать до його компетенції, розробляє пропозиції щодо
вдосконалення законодавства та в установленому порядку вносить їх
на розгляд Кабінету Міністрів України.
3. Основними завданнями МНС є:
забезпечення реалізації державної політики у сфері цивільного
захисту, запобігання, реагування та ліквідації наслідків
надзвичайних ситуацій техногенного, природного та військового
характеру (далі - надзвичайні ситуації), поводження з
радіоактивними відходами, ліквідації наслідків Чорнобильської
катастрофи, рятувальної справи, техногенної і пожежної безпеки,
створення та функціонування системи страхового фонду документації,
профілактики травматизму невиробничого характеру, а також
гідрометеорологічної діяльності;
керівництво у мирний час та особливий період діяльністю
єдиної системи цивільного захисту, з ліквідації наслідків
Чорнобильської катастрофи, правового, радіаційного та комплексного
медико-санітарного захисту громадян, які постраждали від
радіаційних аварій і катастроф або брали участь у ліквідації їх
наслідків, а також реабілітації радіоактивно забруднених унаслідок
Чорнобильської катастрофи територій, проведення
пошуково-рятувальних робіт, забезпечення техногенної і пожежної
безпеки;
здійснення державного нагляду та контролю за додержанням
законів та інших нормативно-правових актів з питань цивільного
захисту та запобігання надзвичайним ситуаціям, профілактики
травматизму невиробничого характеру, готовності органів управління
та сил реагування до проведення рятувальних та інших невідкладних
робіт у разі виникнення надзвичайної ситуації, техногенної
небезпеки на потенційно небезпечних об'єктах, а також здійснення
державного пожежного нагляду;
забезпечення в межах своїх повноважень реалізації державної
політики щодо фізичного захисту ядерних установок, ядерних
матеріалів, радіоактивних відходів, інших джерел іонізуючого
випромінювання на підприємствах, в установах та організаціях, що
належать до сфери його управління, здійснення методичного
забезпечення та контролю за їх діяльністю із зазначених питань;
здійснення в межах своїх повноважень заходів щодо виконання
Державної програми забезпечення безпечного зберігання
відпрацьованих високоактивних джерел іонізуючого випромінювання;
ліквідація наслідків аварії на Чорнобильській АЕС,
реабілітація радіоактивно забруднених територій і забезпечення
захисту населення від впливу іонізуючого випромінювання,
організація і координація робіт та здійснення заходів щодо
комплексного розв'язання проблем, пов'язаних із зняттям з
експлуатації Чорнобильської АЕС та перетворенням об'єкта "Укриття"
в екологічно безпечну систему;
організація та координація робіт на території зони відчуження
та зони безумовного (обов'язкового) відселення, інших радіоактивно
забруднених унаслідок Чорнобильської катастрофи територіях,
вирішення в установленому порядку питань фінансування таких робіт,
забезпечення охорони здоров'я персоналу, а також громадського
порядку на зазначених територіях;
забезпечення координації дій органів виконавчої влади,
органів місцевого самоврядування, установ та організацій з питань
біологічного захисту населення і територій від надзвичайних
ситуацій.
4. МНС відповідно до покладених на нього завдань:
1) розробляє пропозиції щодо формування та забезпечує
реалізацію державної політики у сфері цивільного захисту,
діяльності єдиної системи цивільного захисту, поводження з
радіоактивними відходами, ліквідації наслідків Чорнобильської
катастрофи, рятувальної справи, техногенної і пожежної безпеки,
створення та функціонування системи страхового фонду документації,
профілактики травматизму невиробничого характеру, а також
гідрометеорологічної діяльності;
2) бере в установленому порядку участь у підготовці Програми
діяльності Кабінету Міністрів України та розробленні проектів
Державної програми економічного і соціального розвитку України,
Державного бюджету України на відповідний рік, інших документів з
питань економічного та соціального розвитку України;
3) здійснює методичне забезпечення діяльності підприємств,
установ та організацій, що належать до сфери його управління, щодо
фізичного захисту ядерних установок, ядерних матеріалів,
радіоактивних відходів, інших джерел іонізуючого випромінювання та
організовує контроль за їх діяльністю;
4) забезпечує здійснення заходів із створення і сприяння
безперервному довгостроковому функціонуванню інфраструктури, що
забезпечує безпечне поводження з відпрацьованими високоактивними
джерелами іонізуючого випромінювання та їх зберігання;
5) забезпечує реалізацію єдиної політики з питань цивільного
захисту, техногенної безпеки та інших питань, що належать до його
компетенції, формує відповідно до законодавства державне
замовлення на проведення науково-дослідних робіт із зазначених
питань, координує і контролює їх виконання;
6) забезпечує зняття з експлуатації Чорнобильської АЕС та
перетворення об'єкта "Укриття" в екологічно безпечну систему,
вживає заходів до зниження рівня опромінення та створення інших
умов для забезпечення життєдіяльності на радіоактивно забруднених
унаслідок Чорнобильської катастрофи територіях;
7) організовує відповідно до законодавства та контролює
виконання завдань щодо відселення громадян з радіоактивно
забруднених унаслідок Чорнобильської катастрофи територій,
забезпечує створення для них у місцях компактного проживання після
відселення необхідних соціально-побутових умов, а також створення
таких умов для громадян, які проживають на зазначених територіях;
8) бере участь у розгляді пропозицій щодо будівництва
об'єктів соціальної та виробничої інфраструктури, розширення та
реконструкції господарських об'єктів на радіоактивно забруднених
унаслідок Чорнобильської катастрофи територіях та в місцях
компактного проживання громадян після відселення;
9) забезпечує координацію робіт у зонах, що зазнали
радіаційного забруднення, проводить радіоекологічний моніторинг на
радіоактивно забруднених унаслідок Чорнобильської катастрофи
територіях, здійснює методичне керівництво та координацію робіт з
визначення радіаційної обстановки на таких територіях;
10) видає відповідно до закону дозволи на проведення робіт у
зоні відчуження та зоні безумовного (обов'язкового) відселення,
забезпечує додержання вимог законодавства щодо провадження
господарської і природоохоронної діяльності підприємствами,
установами та організаціями у таких зонах;
11) забезпечує виконання дезактиваційних робіт на території
радіоактивно забруднених унаслідок Чорнобильської катастрофи
населених пунктів, керівництво комплексом робіт, що виконуються у
зоні відчуження та зоні безумовного (обов'язкового) відселення, і
додержання вимог правового режиму в зазначених зонах;
12) подає Кабінетові Міністрів України в установленому
порядку пропозиції щодо визначення меж забруднених унаслідок
Чорнобильської катастрофи територій, готує аналітичні матеріали
про стан ліквідації її наслідків;
13) здійснює управління охороною культурної спадщини на
території зони відчуження та зони безумовного (обов'язкового)
відселення, а також на території України під час виникнення
надзвичайних ситуацій;
14) забезпечує постійну готовність сил і засобів
Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту до ліквідації
надзвичайних ситуацій, у тому числі пожеж та їх наслідків,
оперативне надання допомоги населенню в разі виникнення
несприятливих побутових або нестандартних ситуацій;
15) координує діяльність аварійно-рятувальних формувань і
служб цивільного захисту, підрозділів державної пожежної охорони,
в тому числі тих, що охороняють об'єкти на договірних засадах;
16) забезпечує здійснення державного пожежного нагляду та
пожежної охорони населених пунктів і об'єктів, координує
здійснювані органами виконавчої влади заходи, пов'язані з
удосконаленням системи пожежної безпеки, а також діяльність
підрозділів відомчої та місцевої пожежної охорони, надає їм
необхідну організаційно-методичну допомогу;
17) організовує та здійснює керівництво роботами з ліквідації
наслідків надзвичайних ситуацій, гасіння пожеж,
аварійно-рятувальними роботами, роботами з пошуку і знешкодження
затонулих місткостей із сильнодіючими отруйними речовинами;
18) організовує та здійснює керівництво піротехнічними
роботами, пов'язаними із знешкодженням вибухонебезпечних
предметів, що залишилися на території України після війн, сучасних
боєприпасів та підривних засобів (крім вибухових пристроїв, що
використовуються у терористичних цілях), за винятком територій,
призначених для розміщення і постійної діяльності військових
частин, установ, військових навчальних закладів, підприємств та
організацій Збройних Сил, інших військових формувань;
19) організовує та забезпечує проведення авіаційних
пошуково-рятувальних робіт з використанням наявних сил та засобів
МНС, а також сил та засобів інших центральних і місцевих органів
виконавчої влади, підприємств, установ та організацій усіх форм
власності, налагодження їх взаємодії, забезпечує функціонування
єдиної державної системи проведення авіаційних робіт з пошуку і
рятування;
20) координує діяльність підрозділів пошуково-рятувальних сил
та аварійно-рятувальних служб центральних і місцевих органів
виконавчої влади, підприємств, установ та організацій усіх форм
власності під час пошуку та рятування людей на водних об'єктах, а
також ліквідації забруднення на таких об'єктах і проведення
аварійно-рятувальних робіт, заходів з ліквідації виливу
нафтопродуктів, шкідливих для навколишнього природного середовища
хімічних та радіоактивних речовин, визначає відповідно до
законодавства напрями формування єдиної технічної політики щодо
вдосконалення сил і засобів, що використовуються для виконання
пошуково-рятувальних робіт;
21) визначає порядок організації гасіння пожеж та залучення
підрозділів державної пожежної охорони, відомчих і місцевих
підрозділів пожежної охорони, екстрених та аварійно-рятувальних
служб до проведення рятувальних робіт;
22) аналізує причини виникнення надзвичайних ситуацій, у тому
числі внаслідок невиконання заходів щодо запобігання таким
ситуаціям, дає оцінку діям органів управління, сил і засобів
цивільного захисту під час проведення рятувальних та інших
невідкладних робіт;
23) здійснює контроль за готовністю до реагування в умовах
надзвичайних ситуацій сил та засобів пошуково-рятувальних,
рятувально-водолазних та аварійно-рятувальних служб, крім тих, що
підпорядковані Міноборони та Адміністрації Держприкордонслужби,
аналізує їх діяльність за результатами проведення
пошуково-рятувальних робіт;
24) здійснює методичне керівництво та контроль за створенням
і утриманням фонду захисних споруд;
25) організовує у межах своїх повноважень в установленому
порядку розслідування пожеж та інших надзвичайних ситуацій,
проведення аналізу причин їх виникнення, розробляє пропозиції щодо
запобігання таким ситуаціям;
26) опрацьовує і затверджує правила, норми, стандарти,
технічні регламенти, інші нормативні документи з питань, що
належать до його компетенції;
27) координує роботи із створення сховищ радіоактивних
відходів та забезпечує функціонування єдиної державної системи
обліку радіоактивних відходів, а також їх сховищ;
28) координує та контролює проведення робіт із збирання,
перевезення, переробки, зберігання і захоронення радіоактивних
відходів промислових підприємств (крім об'єктів, підпорядкованих
органу виконавчої влади у сфері використання ядерної енергії),
медичних, науково-дослідних установ, а також робіт із будівництва,
експлуатації, реконструкції, зняття з експлуатації об'єктів,
призначених для поводження з радіоактивними відходами, та із
закриття сховищ для їх захоронення;
29) бере участь у проведенні державної експертизи
містобудівної документації та проектів будівництва техногенно
небезпечних та інших об'єктів у частині додержання вимог пожежної
і техногенної безпеки, цивільного захисту;
30) бере участь разом з іншими центральними органами
виконавчої влади, які здійснюють державний нагляд у відповідній
сфері, у проведенні перевірки створення умов для зберігання,
транспортування, знешкодження, утилізації та захоронення
небезпечних речовин і виробів, що містять такі речовини;
31) організовує відповідно до законодавства ведення
державного статистичного обліку пожеж, інших надзвичайних ситуацій
та їх наслідків, установлює за погодженням з Держкомстатом порядок
і форми звітності з таких питань;
32) здійснює оповіщення населення про загрозу виникнення
надзвичайної ситуації, забезпечує належне функціонування відомчих
територіальних і локальних систем оповіщення, контролює їх
наявність та утримання в постійній готовності на радіаційних,
хімічних і вибухонебезпечних підприємствах;
33) бере участь у вдосконаленні телекомунікаційних мереж, а
також методів організації зв'язку під час ліквідації пожеж та
інших надзвичайних ситуацій;
34) вживає заходів щодо вдосконалення на основі сучасних
технологій та з урахуванням міжнародних стандартів засобів і
способів проведення пошуково-рятувальних та аварійно-рятувальних
робіт на водних об'єктах і забезпечує створення, розвиток та
надійне функціонування відомчої системи зв'язку та інформаційних
мереж;
35) прогнозує разом із центральними і місцевими органами
виконавчої влади, органами місцевого самоврядування,
підприємствами, установами та організаціями ймовірність виникнення
надзвичайних ситуацій, моделює такі ситуації, здійснює районування
території у зв'язку з наявністю потенційно небезпечних виробництв,
об'єктів та загрози виникнення надзвичайних ситуацій, визначає
показники ризику на зазначених об'єктах і територіях;
36) контролює створення, зберігання, поповнення і цільове
використання центральними і місцевими органами виконавчої влади,
органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та
організаціями матеріальних резервів, призначених для запобігання і
ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій;
37) організовує в установленому порядку надання невідкладної
допомоги населенню, яке постраждало внаслідок надзвичайної
ситуації;
38) визначає разом з відповідними центральними і місцевими
органами виконавчої влади склад, порядок розміщення та оснащення
сил і засобів, призначених для ліквідації наслідків надзвичайних
ситуацій;
39) забезпечує у межах своїх повноважень координацію
науково-дослідних та конструкторських робіт, спрямованих на
розв'язання проблем техногенної та пожежної безпеки, захисту
населення і територій від надзвичайних ситуацій, ліквідації
наслідків Чорнобильської катастрофи, зняття з експлуатації
Чорнобильської АЕС та перетворення об'єкта "Укриття" в екологічно
безпечну систему, поводження з радіоактивними відходами,
вдосконалення існуючих і створення нових приладів контролю,
визначення ступеня впливу шкідливих хімічних речовин та
іонізуючого випромінювання, засобів захисту від їх дії та
аварійно-рятувальних засобів, а також гідрометеорологічної
діяльності, виконує роботи із стандартизації, сертифікації,
акредитації та метрологічного забезпечення діяльності у зазначеній
сфері;
40) забезпечує виконання запобіжно-профілактичних заходів
щодо функціонування системи фізичного захисту радіоактивних
відходів та інших джерел іонізуючого випромінювання на
підприємствах, в установах та організаціях, що належать до сфери
його управління;
41) організовує охорону підпорядкованих об'єктів;
42) організовує виконання заходів щодо запобігання та
ліквідації наслідків аварій на об'єктах, призначених для
поводження з радіоактивними відходами;
43) створює професійні аварійно-рятувальні служби, здійснює
керівництво їх діяльністю, контроль за проведенням
аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт у разі виникнення
надзвичайних ситуацій, керує роботами, пов'язаними з ліквідацією
аварій, катастроф значного масштабу, наслідків природного
стихійного лиха, а також координує роботу центральних і місцевих
органів виконавчої влади у сфері рятувальної справи та діяльність
усіх аварійно-рятувальних служб;
44) бере участь у вдосконаленні системи прийому сигналів про
надзвичайні ситуації та оповіщення про них на території вздовж
узбережжя Чорного та Азовського морів, на внутрішніх водних
шляхах, організовує цілодобове чергування координаційних центрів і
пошуково-рятувальних служб МНС;
45) здійснює заходи щодо захисту населення і територій у разі
загрози та виникнення надзвичайних ситуацій, пов'язаних з
технологічними терористичними проявами та іншими видами
терористичної діяльності, бере участь у проведенні заходів з
мінімізації та ліквідації наслідків таких ситуацій під час
проведення антитерористичних операцій, а також проводить
просвітницькі та практично-навчальні заходи з метою підготовки
населення до дій під час вчинення терористичного акту;
46) забезпечує функціонування системи мобілізаційної
готовності територіальних органів управління, спеціальних
формувань і підрозділів;
47) забезпечує створення та функціонування державної системи
страхового фонду документації;
48) забезпечує згідно із законодавством функціонування і
розвиток державної системи гідрометеорологічних спостережень та
гідрометеорологічного забезпечення;
49) організовує та здійснює підготовку, перепідготовку і
підвищення кваліфікації кадрів для служби цивільного захисту, її
органів управління та сил, а також підготовку населення до дій у
надзвичайній ситуації;
50) забезпечує розроблення навчальних планів і програм
підготовки спеціалістів з поводження з радіоактивними відходами,
цивільного захисту та техногенної безпеки, аварійно-рятувальних
формувань та служб, підготовки населення до дій у надзвичайній
ситуації;
51) розробляє та організовує здійснення заходів щодо
кадрового забезпечення центрального апарату Міністерства, урядових
органів, що діють у складі МНС, територіальних органів,
спеціальних підрозділів і формувань Оперативно-рятувальної служби
цивільного захисту, навчальних закладів та наукових установ,
державних підприємств і організацій, що належать до сфери його
управління, вживає заходів для додержання дисципліни і законності
в їх діяльності, організовує роботу навчальних закладів та
наукових установ, що належать до сфери його управління, забезпечує
структурні підрозділи МНС висококваліфікованими спеціалістами,
вирішує інші питання добору кадрів;
52) погоджує в установленому порядку кандидатури для
призначення на посаду та звільнення з посади керівників
структурних підрозділів з питань надзвичайних ситуацій та у
справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи
в Автономній Республіці Крим, обласних, Київської та
Севастопольської міських держадміністрацій;
53) забезпечує безпеку осіб, які залучаються до проведення
робіт у зоні виникнення надзвичайної ситуації, збереження
вантажів, що доставляються в таку зону;
54) здійснює в установленому порядку міжнародне
співробітництво з питань, що належать до його компетенції, вивчає,
узагальнює та поширює досвід іноземних держав, бере участь у
підготовці та укладенні міжнародних договорів, представляє
відповідно до законодавства інтереси України в Міжнародному
агентстві з атомної енергії (МАГАТЕ) та інших міжнародних
організаціях;
55) здійснює сертифікацію пошуково-рятувальних і
рятувально-водолазних підрозділів та служб незалежно від їх
підпорядкування, реєструє в установленому порядку
пожежно-рятувальні служби, їх підрозділи та аварійно-рятувальні
служби, проводить їх атестацію та веде відповідний реєстр;
56) здійснює методичне керівництво і контроль за створенням,
зберіганням, використанням та поповненням відомчих, регіональних,
місцевих та об'єктових резервів, а також оперативного резерву для
запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій;
57) здійснює відповідно до законодавства функції з управління
об'єктами державної власності, що належать до сфери його
управління;
58) забезпечує реалізацію державної політики стосовно
державної таємниці, здійснює контроль за її збереженням у
центральному апараті МНС, територіальних органах, спеціальних
формуваннях і підрозділах, на підприємствах, в установах та
організаціях, що належать до сфери його управління;
59) забезпечує у межах своїх повноважень реалізацію державної
політики з питань біологічного захисту населення від наслідків
надзвичайних ситуацій та забезпечує діяльність координаційної ради
як консультативно-дорадчого органу при Президентові України з
питань протидії високопатогенному грипу птиці та запобігання
пандемії грипу;
60) забезпечує координацію дій функціональних і
територіальних підсистем єдиної системи цивільного захисту у разі
виникнення надзвичайних ситуацій, пов'язаних з біологічними
чинниками, в тому числі ситуацій, що виникли внаслідок
терористичних актів;
61) розробляє у межах своїх повноважень програми і прогнози в
галузі охорони здоров'я, планує заходи щодо проведення
лікувально-профілактичної, санітарно-гігієнічної, протиепідемічної
роботи, медичного постачання та здійснює організаційно-методичне
керівництво такими заходами в органах і підрозділах цивільного
захисту, контролює їх виконання;
62) виконує відповідно до законодавства інші функції та
повноваження.
5. МНС має право:
1) одержувати в установленому законодавством порядку від
центральних і місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого
самоврядування, підприємств, установ та організацій інформацію,
документи і матеріали, необхідні для виконання покладених на нього
завдань, функцій та повноважень;
2) заслуховувати інформацію керівників центральних і місцевих
органів виконавчої влади, посадових осіб місцевого самоврядування,
підприємств, установ та організацій з питань виконання завдань і
заходів, передбачених законами України, постановами Верховної Ради
України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України
щодо запобігання та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій,
захисту населення і територій від їх впливу, організації
рятувальної справи, техногенної, пожежної безпеки та профілактики
травматизму невиробничого характеру;
3) залучати за погодженням з керівниками центральних і
місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого
самоврядування, підприємств, установ та організацій до проведення
навчань з питань цивільного захисту їх відповідні органи
управління, сили і засоби, інші підрозділи;
4) користуватися позачергово телевізійними і радіомовними
каналами незалежно від форми власності у разі виникнення
надзвичайної ситуації з метою оперативного інформування населення;
5) залучати спеціалістів центральних і місцевих органів
виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств,
установ та організацій (за погодженням з їх керівниками) для
розгляду питань, що належать до його компетенції;
6) організовувати професійну підготовку та підвищення
кваліфікації фахівців центральних і місцевих органів виконавчої
влади з питань пожежної охорони, цивільного захисту та техногенної
безпеки, а також підготовку до дій щодо забезпечення радіаційної
безпеки працівників підприємств, установ та організацій;
7) представляти в установленому порядку Кабінет Міністрів
України у міжнародних організаціях та під час укладання
міжнародних договорів;
8) утворювати в разі потреби за погодженням з іншими
заінтересованими центральними органами виконавчої влади комісії та
експертні групи, в тому числі із залученням до роботи в них
фахівців на договірній основі, та проводити в установленому
порядку наради.
6. МНС здійснює свої функції та повноваження безпосередньо та
через урядові органи державного управління, утворені у його
складі, територіальні органи, підрозділи та спеціальні формування,
навчальні заклади, а також підприємства, установи та організації,
що належать до сфери його управління.
Трудові відносини працівників центрального апарату МНС,
урядових органів державного управління та територіальних органів
регулюються законодавством про працю та державну службу.
На керівних працівників та спеціалістів територіальних
органів МНС в Автономній Республіці Крим, областях, мм. Києві та
Севастополі, які не мають спеціальних звань, поширюється дія
Закону України "Про державну службу" ( 3723-12 ).
7. МНС у межах повноважень на основі та на виконання актів
законодавства видає накази, організовує і контролює їх виконання.
Нормативно-правові акти МНС підлягають державній реєстрації в
установленому законодавством порядку.
Рішення МНС, прийняті у межах його повноважень, обов'язкові
для виконання центральними і місцевими органами виконавчої влади,
органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами,
організаціями та громадянами.
МНС у разі потреби видає разом з іншими центральними та
місцевими органами виконавчої влади спільні акти.
8. МНС очолює Міністр, який призначається на посаду і
звільняється з посади в установленому порядку Верховною Радою
України за поданням Прем'єр-міністра України.
Міністр має заступників, які призначаються на посаду і
звільняються з посади Кабінетом Міністрів України.
Пропозиції щодо кандидатур заступників Міністра вносить на
розгляд Кабінету Міністрів України Прем'єр-міністр України за
поданням Міністра.
Міністр:
1) керує Міністерством, несе персональну відповідальність
перед Кабінетом Міністрів України за виконання покладених на МНС
завдань, функцій і повноважень;
2) забезпечує реалізацію державної політики у визначеній
сфері діяльності, спрямовує і координує здійснення центральними
органами виконавчої влади заходів з питань, що належать до його
компетенції;
3) приймає рішення щодо розподілу бюджетних коштів, головним
розпорядником яких є МНС;
4) подає в установленому порядку на розгляд Кабінету
Міністрів України проекти законів України, актів Президента
України та Кабінету Міністрів України, розробником яких є МНС;
5) вносить Кабінетові Міністрів України пропозиції щодо
утворення, реорганізації та ліквідації у складі МНС урядових
органів державного управління;
6) вносить у встановленому порядку Прем'єр-міністрові України
подання про призначення на посаду та звільнення з посади
заступників Міністра, керівників і заступників керівників
центральних органів виконавчої влади, діяльність яких
спрямовується та координується через Міністра;
7) розподіляє обов'язки між своїми заступниками; { Підпункт 7
пункту 8 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 101
( 101-2008-п ) від 27.02.2008 }
8) вносить у встановленому порядку Кабінетові Міністрів
України подання про призначення на посаду і звільнення з посади
керівників урядових органів державного управління, що діють у
складі МНС;
9) призначає на посаду та звільняє з посади працівників
центрального апарату МНС; { Підпункт 9 пункту 8 із змінами,
внесеними згідно з Постановою КМ N 101 ( 101-2008-п ) від
27.02.2008 }
10) затверджує за поданням керівників урядових органів
державного управління, що діють у складі Міністерства, та за
погодженням з Віце-прем'єр-міністром України граничну чисельність
працівників, а також погоджує структуру, штатний розпис і кошторис
зазначених органів;
11) приймає за погодженням з Віце-прем'єр-міністром України
рішення про утворення, реорганізацію, ліквідацію територіальних
органів МНС, призначає на посаду та звільняє з посади в
установленому порядку їх керівників, а також затверджує положення
про зазначені органи;
12) приймає рішення про утворення, реорганізацію та
ліквідацію спеціальних підрозділів і формувань
Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту, підрозділів і
формувань державних аварійно-рятувальних служб, інших підрозділів
цивільного захисту, затверджує положення (статути) про них,
призначає на посаду та звільняє з посади в установленому порядку
їх керівників;
13) затверджує за погодженням з Віце-прем'єр-міністром
України відповідно до законодавства перелік посад, що підлягають
заміщенню особами рядового та начальницького складу органів і
підрозділів цивільного захисту, та номенклатуру посад для їх
призначення;
14) погоджує в установленому порядку кандидатури для
призначення на посаду та звільнення з посади керівників
структурних підрозділів з питань надзвичайних ситуацій та у
справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи
обласних, Київської та Севастопольської міських держадміністрацій;
15) приймає рішення про створення, реорганізацію і ліквідацію
підприємств, установ та організацій, що належать до сфери
управління МНС, затверджує статути (положення) про них;
16) укладає та розриває за погодженням з
Віце-прем'єр-міністром України відповідно до законодавства
контракти з керівниками підприємств, установ та організацій, що
належать до сфери управління МНС;
17) присвоює в установленому порядку ранги державним
службовцям (крім заступників Міністра), формує та затверджує
кадровий резерв для державної служби;
18) визначає порядок добору, вивчення та призначення осіб,
які приймаються на службу на посади рядового та начальницького
складу органів і підрозділів цивільного захисту, їх переміщення по
службі та звільнення, проведення в установленому порядку їх
атестації, а також порядок формування і підготовки кадрового
резерву;
19) присвоює в установленому порядку спеціальні звання особам
рядового та начальницького складу органів і підрозділів цивільного
захисту, заохочує, притягає їх до дисциплінарної відповідальності,
вносить подання про присвоєння спеціальних звань особам вищого
начальницького складу;
20) представляє в установленому порядку працівників
Міністерства до відзначення державними нагородами;
21) порушує в установленому порядку питання про притягнення
до дисциплінарної відповідальності заступників Міністра;
22) визначає порядок і строки підвищення кваліфікації та
перепідготовки осіб рядового та начальницького складу органів і
підрозділів цивільного захисту та працівників МНС;
23) вирішує інші питання щодо проходження служби особами
рядового та начальницького складу органів і підрозділів цивільного
захисту;
24) здійснює інші функції та повноваження відповідно до
законодавства.
9. Для погодженого вирішення питань, що належать до
компетенції МНС, обговорення найважливіших напрямів його
діяльності у Міністерстві утворюється колегія у складі Міністра
(голова колегії), його заступників (за посадою), керівників
урядових органів державного управління, що діють у складі МНС,
керівників окремих об'єктів державної власності, що належать до
сфери управління Міністерства, а також інших осіб.
Членів колегії затверджує та увільняє Міністр.
Організаційною формою роботи колегії є її засідання.
Періодичність проведення засідань колегії визначається Міністром у
міру потреби, але не рідше одного разу на місяць.
Рішення колегії проводяться в життя наказами МНС.
10. Для розгляду наукових рекомендацій з найважливіших питань
та інших пропозицій у МНС утворюється науково-технічна рада з
числа вчених і висококваліфікованих спеціалістів.
Склад науково-технічної ради і положення про неї затверджує
Міністр.
У МНС можуть утворюватися інші дорадчі та консультативні
органи, склад і положення про які затверджує Міністр.
11. Гранична чисельність працівників МНС встановлюється
Кабінетом Міністрів України.
Структуру центрального апарату МНС затверджує Міністр за
погодженням з Віце-прем'єр-міністром України.
Положення про структурні підрозділи центрального апарату МНС
затверджує Міністр.
Штатний розпис і кошторис МНС затверджує Міністр за
погодженням з Мінфіном.
12. МНС є юридичною особою, має самостійний баланс, рахунки в
органах Державного казначейства, печатку із зображенням Державного
Герба України і своїм найменуванням, використовує відповідно до
законодавства власні емблему, прапор, іншу символіку.

  • Друкувати
  • PDF
  • DOC
  • Копіювати скопійовано
  • Надіслати
  • Шукати у документі
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: