open Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
Нечинна
                             
                             
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А

від 2 листопада 2006 р. N 1540

Київ
Про затвердження Положення про Міністерство

палива та енергетики України

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
1. Затвердити Положення про Міністерство палива та енергетики
України, що додається.
2. Ця постанова набирає чинності з 20 листопада 2006 року.

Прем'єр-міністр України В.ЯНУКОВИЧ
Інд. 40

ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Кабінету Міністрів України

від 2 листопада 2006 р. N 1540
ПОЛОЖЕННЯ

про Міністерство палива та енергетики України

1. Міністерство палива та енергетики України (Мінпаливенерго)
є центральним органом виконавчої влади, діяльність якого
спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України.
Мінпаливенерго є головним органом у системі центральних
органів виконавчої влади з питань забезпечення реалізації
державної політики в електроенергетичному, ядерно-промисловому та
нафтогазовому комплексах (далі - паливно-енергетичний комплекс).
2. Мінпаливенерго у своїй діяльності керується Конституцією
( 254к/96-ВР ) і законами України, а також указами Президента
України та постановами Верховної Ради України, прийнятими
відповідно до Конституції ( 254к/96-ВР ) і законів України, актами
Кабінету Міністрів України та цим Положенням. Мінпаливенерго у
межах своїх повноважень організовує виконання актів законодавства,
здійснює контроль за їх реалізацією.
Мінпаливенерго узагальнює практику застосування законодавства
з питань, що належать до його компетенції, розробляє пропозиції
щодо вдосконалення законодавства і в установленому порядку вносить
їх на розгляд Кабінету Міністрів України.
3. Основними завданнями Мінпаливенерго є:
державне управління паливно-енергетичним комплексом;
забезпечення реалізації державної політики в
паливно-енергетичному комплексі;
забезпечення енергетичної безпеки держави;
розроблення пропозицій щодо вдосконалення економічних важелів
стимулювання розвитку паливно-енергетичного комплексу;
участь у формуванні, регулюванні та вдосконаленні ринку
паливно-енергетичних ресурсів.
4. Мінпаливенерго відповідно до покладених на нього завдань:
1) розробляє коротко-, середньо- та довгострокові прогнози
економічного і соціального розвитку паливно-енергетичного
комплексу;
2) розробляє концепцію та цільові програми перспективного
розвитку паливно-енергетичного комплексу;
3) бере участь у розробленні проектів Державної програми
економічного і соціального розвитку України, Державного бюджету
України, Програми діяльності Кабінету Міністрів України,
загальнодержавних, галузевих та місцевих програм у сфері
альтернативних джерел енергії та видів палива;
4) контролює цільове, економне і ефективне використання
виділених підприємствам паливно-енергетичного комплексу бюджетних
коштів;
5) розробляє пропозиції щодо вдосконалення механізму
ціноутворення в паливно-енергетичному комплексі;
6) вживає заходів, спрямованих на вдосконалення
зовнішньоекономічної діяльності підприємств, установ та
організацій паливно-енергетичного комплексу, захист українських
товаровиробників на зовнішньому ринку та розвиток внутрішнього
ринку;
7) у межах своєї компетенції бере участь у підготовці
міжнародних договорів України, готує пропозиції щодо укладення та
денонсації таких договорів, укладає міжнародні договори галузевого
характеру;
8) здійснює в межах своїх повноважень заходи щодо адаптації
законодавства України до законодавства Європейського Союзу з
питань паливно-енергетичного комплексу;
9) представляє і захищає у межах своїх повноважень інтереси
України під час розв'язання проблем мирного використання атомної
енергії в Міжнародному агентстві з атомної енергії (МАГАТЕ), в
інших міжнародних організаціях;
10) бере участь у формуванні та реалізації антимонопольної
політики як у цілому, так і за відповідними напрямами
(демонополізація економіки, розвиток конкуренції, антимонопольне
регулювання, вдосконалення антимонопольного законодавства);
11) забезпечує виконання завдань з мобілізаційної підготовки
та мобілізації держави в межах повноважень, визначених
законодавством;
12) забезпечує у межах своїх повноважень реалізацію державної
політики у сфері енергозбереження, розробляє галузеві програми з
енергозбереження та здійснює контроль за їх виконанням на
підприємствах паливно-енергетичного комплексу;
13) забезпечує реалізацію державної політики щодо оплати
праці та соціального захисту працівників паливно-енергетичного
комплексу, вживає заходів щодо забезпечення паливно-енергетичного
комплексу висококваліфікованими працівниками;
14) забезпечує у межах своїх повноважень реалізацію державної
політики у сфері охорони праці, ядерної, радіаційної та пожежної
безпеки і охорони довкілля, здійснює методичне керівництво та
організовує контроль за діяльністю підприємств
паливно-енергетичного комплексу з цих питань;
15) здійснює відповідно до законодавства функції з управління
об'єктами державної власності, що належать до сфери управління
Міністерства;
16) забезпечує в межах своїх повноважень реалізацію державної
політики щодо державної таємниці, контроль за її збереженням у
центральному апараті Міністерства, на підприємствах, в установах
та організаціях, що належать до сфери його управління;
17) забезпечує реалізацію державної науково-технічної та
інвестиційної політики в паливно-енергетичному комплексі, може
виступати замовником науково-технічних досліджень і проектних
робіт;
18) здійснює державне регулювання гірничої справи відповідно
до його повноважень;
19) здійснює організаційно-методичне забезпечення і
координацію робіт, пов'язаних з розробленням та виконанням
комплексної програми створення ядерно-паливного циклу, а також
програм поводження з відпрацьованим ядерним паливом, тимчасового і
довгострокового зберігання радіоактивних відходів, зняття з
експлуатації реакторних установок та інших об'єктів
ядерно-промислового комплексу;
20) організовує функціонування державної системи обліку
радіоактивних відходів, сховищ таких відходів та безпечне
поводження з ними на підприємствах, в установах та організаціях,
що належать до сфери його управління, до передачі зазначених
відходів на захоронення;
21) бере участь у розробленні та забезпечує виконання
державних програм диверсифікації джерел постачання енергоносіїв,
сприяє нарощуванню обсягів виробництва альтернативних видів палива
та енергії з альтернативних джерел;
22) бере участь у формуванні розміру ставок збору за
геологорозвідувальні роботи, виконані за рахунок державного
бюджету;
23) розробляє і здійснює у межах своїх повноважень заходи
щодо виконання державних програм, спрямованих на ефективне
використання запасів нафти, природного газу, альтернативних видів
палива, збільшення обсягів їх видобування та забезпечення
ефективної переробки;
24) забезпечує координацію діяльності, пов'язаної з
транспортуванням нафти, природного газу, газового конденсату і
нафтопродуктів, їх експортом, закачуванням та відбором природного
газу з підземних сховищ, а також з нафтогазопереробкою;
25) організовує роботу з оперативного усунення наслідків
надзвичайних ситуацій на об'єктах паливно-енергетичного комплексу;
26) визначає державне підприємство для здійснення
централізованого диспетчерського (оперативно-технологічного)
управління об'єднаною енергетичною системою України;
27) здійснює у межах своїх повноважень функції державного
енергетичного нагляду за додержанням режимів споживання
електричної та теплової енергії, а також вимог технічної
експлуатації електричних станцій і мереж, енергетичного обладнання
об'єктів електроенергетики та альтернативної енергетики,
підключених до об'єднаної енергетичної системи України;
28) в установленому порядку проводить експертизу, затверджує
або подає на затвердження проекти розробки нафтових, газових та
газоконденсатних родовищ і будівництва, реконструкції та
ліквідації об'єктів і підприємств паливно-енергетичного комплексу;
29) бере участь у розробленні та здійсненні заходів щодо
ефективного використання природного газу і додержання дисципліни
газоспоживання;
30) здійснює організаційно-методичне забезпечення і
координацію робіт з розроблення стандартів, фінансово-економічних
та інших нормативів та затверджує їх у встановленому порядку;
31) розробляє баланси електроенергії об'єднаної енергосистеми
України, природного газу, нафти, нетрадиційних джерел та видів
енергетичної сировини і продуктів їх переробки, проводить
моніторинг ринку цих енергоресурсів;
32) координує та визначає обсяги геологорозвідувальних робіт
на нафту, природний газ, інші природні джерела енергетичної
сировини;
33) узагальнює результати геологорозвідувальних робіт та
введення в дослідно-промислову експлуатацію нафтових, газових,
газоконденсатних родовищ, нетрадиційних джерел енергетичної
сировини добувними підприємствами;
34) координує в межах своїх повноважень роботи з
дослідно-промислової та промислової розробки нафтових, газових і
газоконденсатних родовищ України, нетрадиційних джерел
енергетичної сировини;
35) організовує та контролює в межах своїх повноважень
охорону об'єктів паливно-енергетичного комплексу;
36) забезпечує в межах своїх повноважень реалізацію державної
політики щодо фізичного захисту ядерних установок, ядерних
матеріалів, радіоактивних відходів, інших джерел іонізуючого
випромінювання на підприємствах, в установах та організаціях, що
належать до сфери його управління, здійснює методичне забезпечення
та організовує контроль за їх діяльністю із зазначених питань;
37) організовує науково-технічну, інформаційну, видавничу
діяльність, пропагування досягнень і передового досвіду, сприяє
створенню і впровадженню сучасних інформаційних технологій та
комп'ютерних мереж у паливно-енергетичному комплексі;
38) проводить разом з об'єднаннями (асоціаціями, союзами,
спілками) виробників і суб'єктами господарювання постійне
дослідження розвитку національного ринку товарів;
39) забезпечує складання та подання українськими суб'єктами
господарювання антидемпінгових, антисубсидиційних і спеціальних
скарг (заяв);
40) забезпечує в межах своїх повноважень реалізацію основних
принципів державної політики у сфері альтернативних видів палива,
здійснення державного управління, регулювання та нагляду у сфері
альтернативних джерел енергії;
41) здійснює інші функції, пов'язані з виконанням покладених
на нього завдань.
5. Мінпаливенерго має право:
одержувати в установленому законодавством порядку від
центральних і місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого
самоврядування інформацію, документи і матеріали, необхідні для
виконання покладених на нього завдань;
залучати спеціалістів центральних і місцевих органів
виконавчої влади, підприємств, установ та організацій (за
погодженням з їх керівниками) для розгляду питань, що належать до
його компетенції;
скликати в установленому порядку наради з питань, що належать
до його компетенції;
представляти Кабінет Міністрів України за його дорученням у
міжнародних організаціях та під час укладання міжнародних
договорів України;
брати участь у межах своєї компетенції у підготовці,
проведенні, в тому числі за кордоном, міжнародних і національних
виставок, ярмарків, конференцій, симпозіумів, семінарів,
підтримувати зв'язки із засобами масової інформації, провадити
видавничу діяльність.
6. Мінпаливенерго під час виконання покладених на нього
завдань взаємодіє з іншими центральними і місцевими органами
виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, об'єднаннями
громадян, а також з відповідними органами інших держав.
7. Мінпаливенерго в межах своїх повноважень, на основі та на
виконання актів законодавства видає накази, організовує і
контролює їх виконання.
Міністерство в разі потреби видає разом з іншими центральними
та місцевими органами виконавчої влади спільні акти.
Нормативно-правові акти Мінпаливенерго підлягають реєстрації
в установленому законодавством порядку.
Рішення Мінпаливенерго, прийняті в межах його повноважень, є
обов'язкові для виконання центральними та місцевими органами
виконавчої влади, органами місцевого самоврядування,
підприємствами, установами, організаціями всіх форм власності та
громадянами.
8. Мінпаливенерго очолює Міністр, який призначається на
посаду і звільняється з посади Верховною Радою України за поданням
Прем'єр-міністра України.
Міністр має заступників, які призначаються на посаду і
звільняються з посади Кабінетом Міністрів України.
Пропозиції щодо кандидатур заступників Міністра вносить на
розгляд Кабінету Міністрів України Прем'єр-міністр України за
поданням Міністра.
Міністр за погодженням із Віце-прем'єр-міністром України
розподіляє обов'язки між своїми заступниками.
9. Міністр:
1) керує Міністерством, несе персональну відповідальність за
розроблення і реалізацію державної політики у
паливно-енергетичному комплексі, виконання Міністерством своїх
завдань і функцій;
2) спрямовує і координує як член Кабінету Міністрів України
здійснення центральними органами виконавчої влади заходів з
питань, що належать до його компетенції, визначає на виконання
вимог законодавства в межах наданих йому повноважень політичні
пріоритети та стратегічні напрями роботи Міністерства, шляхи
досягнення поставлених цілей;
3) подає в установленому порядку на розгляд Кабінету
Міністрів України проекти законів України, актів Президента
України та Кабінету Міністрів України, розробником яких є
Міністерство;
4) вносить в установленому порядку Прем'єр-міністрові України
подання про призначення на посаду і звільнення з посади
заступників Міністра, керівників та заступників керівників
центральних органів виконавчої влади, діяльність яких
спрямовується і координується через Міністра;
5) затверджує програми і плани роботи Міністерства та звіт
про їх виконання;
6) підписує нормативно-правові акти Міністерства;
7) приймає рішення щодо розподілу бюджетних коштів, головним
розпорядником яких є Мінпаливенерго;
8) погоджує проекти законів України, актів Президента України
та Кабінету Міністрів України з питань, що належать до компетенції
Міністерства;
9) порушує в установленому порядку питання про притягнення до
дисциплінарної відповідальності заступників Міністра;
10) вносить у встановленому порядку подання щодо відзначення
державними нагородами працівників Міністерства;
11) призначає на посади та звільняє з посад працівників
центрального апарату Міністерства, в тому числі за погодженням з
Віце-прем'єр-міністром України керівників самостійних структурних
підрозділів Міністерства;
12) за погодженням із Віце-прем'єр-міністром України укладає
та розриває контракт в установленому законодавством порядку з
керівниками підприємств, установ та організацій, що належать до
сфери управління Мінпаливенерго;
13) здійснює інші повноваження відповідно до законодавства.
10. Для узгодженого вирішення питань, що належать до
компетенції Мінпаливенерго, обговорення найважливіших напрямів
діяльності в Міністерстві утворюється колегія у складі Міністра
(голова колегії), заступників Міністра та інших керівних
працівників Міністерства.
У разі потреби до складу колегії Мінпаливенерго можуть
входити в установленому порядку інші особи.
Членів колегії затверджує та увільняє Міністр.
Рішення колегії проводяться в життя наказами Мінпаливенерго.
11. У складі Мінпаливенерго Кабінетом Міністрів України
можуть бути утворені урядові органи державного управління
(департаменти, служби, інспекції).
12. Для розгляду наукових рекомендацій та інших пропозицій
щодо головних напрямів діяльності Мінпаливенерго, обговорення
найважливіших програм та інших питань у Міністерстві може
утворюватися науково-технічна рада, інші дорадчі та консультативні
органи.
Склад цих органів і положення про них затверджує Міністр.
13. Гранична чисельність працівників Мінпаливенерго
затверджується Кабінетом Міністрів України.
Структуру центрального апарату Мінпаливенерго затверджує
Міністр за погодженням з Віце-прем'єр-міністром України.
Штатний розпис та кошторис Мінпаливенерго затверджує Міністр
за погодженням з Мінфіном.
Положення про структурні підрозділи центрального апарату
Мінпаливенерго затверджує Міністр.
14. Мінпаливенерго є юридичною особою, має самостійний
баланс, рахунки в органах Державного казначейства, печатку із
зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням.

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі

Навчальні відео: Як користуватись системою

скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: