open
Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
Нечинна
                             
                             
ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ З ПИТАНЬ

РЕГУЛЯТОРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПІДПРИЄМНИЦТВА
Н А К А З
13.05.2008 N 54
Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

30 травня 2008 р.

за N 484/15175
{ Наказ втратив чинність на підставі Наказу

Міністерства юстиції

N 3174/5 ( z1201-11 ) від 14.10.2011 }
Про затвердження Положення про порядок здійснення

державного нагляду за дотриманням законодавства

у сфері державної реєстрації юридичних осіб

та фізичних осіб - підприємців

Відповідно до Закону України "Про державну реєстрацію
юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців" ( 755-15 ) та
постанови Кабінету Міністрів України від 26.04.2007 N 667
( 667-2007-п ) "Про затвердження Положення про Державний комітет
України з питань регуляторної політики та підприємництва",
Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Положення про порядок здійснення державного
нагляду за дотриманням законодавства у сфері державної реєстрації
юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців, що додається.
2. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Державного
комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва
від 18.04.2001 N 62 ( z0392-01 ) "Про затвердження Положення про
контроль за додержанням порядку проведення державної реєстрації
суб'єктів підприємницької діяльності органами державної
реєстрації", зареєстрований в Міністерстві юстиції України
05.05.2001 за N 392/5583.
3. Департаменту реєстрації (Барбелюк О.Б.) подати цей наказ
на державну реєстрацію відповідно до Указу Президента України від
03.10.92 N 493 ( 493/92 ) "Про державну реєстрацію
нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої
влади" (із змінами і доповненнями).
4. Департаменту реєстрації (Барбелюк О.Б.) та Департаменту
стратегічного планування, інформативного забезпечення та взаємодії
з територіями (Жерибор Т.В.) довести цей наказ до відома голів
представництв Державного комітету України з питань регуляторної
політики та підприємництва в Автономній Республіці Крим, областях,
містах Києві та Севастополі.
5. Головам представництв Державного комітету України з питань
регуляторної політики та підприємництва в Автономній Республіці
Крим, областях, містах Києві та Севастополі довести цей наказ до
відома міських голів міст обласного значення, голів районних,
районних в містах Києві та Севастополі державних адміністрацій та
державних реєстраторів.
6. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.
Голова К.О.Ващенко

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Державного комітету

України з питань

регуляторної політики

та підприємництва

13.05.2008 N 54
Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

30 травня 2008 р.

за N 484/15175

ПОЛОЖЕННЯ

про порядок здійснення державного нагляду

за дотриманням законодавства у сфері

державної реєстрації юридичних осіб

та фізичних осіб - підприємців

I. Загальні положення
1.1. Це Положення розроблено відповідно до вимог чинного
законодавства.
1.2. Цим Положенням установлюється порядок здійснення
державного нагляду за дотриманням законодавства у сфері державної
реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців, що
включає в себе перевірку дотримання державними реєстраторами
законодавства у сфері державної реєстрації юридичних осіб та
фізичних осіб - підприємців (далі - законодавство у сфері
державної реєстрації), а також здійснення виконавчими комітетами
міських рад міст обласного значення, районними, районними у містах
Києві та Севастополі державними адміністраціями (далі - органи
державної реєстрації) організаційного забезпечення роботи
державних реєстраторів (відповідних структурних підрозділів).
1.3. Державний нагляд за дотриманням законодавства у сфері
державної реєстрації здійснюється Державним комітетом України з
питань регуляторної політики та підприємництва (далі -
Держкомпідприємництво) та/або його територіальними органами в
Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі
(далі - Представництво) шляхом організації та проведення планових
та позапланових перевірок.
1.4. Для проведення перевірки Держкомпідприємництво
(Представництво) видає наказ, у якому зазначаються склад комісії
(голова та члени комісії), підстави та терміни проведення
перевірки, а також період, за який вона проводиться (для планової
перевірки). Копія наказу видається голові комісії.
1.5. Строк проведення перевірки становить, як правило, не
більше п'яти робочих днів, який у разі потреби може бути
продовжений Держкомпідприємництвом (Представництвом) до десяти
робочих днів.
1.6. До участі в перевірці, у разі необхідності, можуть
залучатись фахівці центральних та місцевих органів державної
влади, органів місцевого самоврядування, а також фахівці
державного підприємства "Інформаційно-ресурсний центр" тощо (за їх
згодою).
II. Організація проведення планової перевірки
2.1. Планова перевірка включає в себе перевірку дотримання
державним реєстратором законодавства у сфері державної реєстрації
та здійснення органом державної реєстрації організаційного
забезпечення роботи державного реєстратора (відповідного
структурного підрозділу).
2.2. Планова перевірка проводиться в органі державної
реєстрації згідно з річним планом перевірок, який затверджується
наказом Держкомпідприємництва (Представництва).
2.3. Якщо в органі державної реєстрації працює два і більше
державних реєстраторів, то їх діяльність може перевірятися
одночасно протягом однієї перевірки.
2.4. Планова перевірка одного й того самого органу державної
реєстрації проводиться не частіше одного разу на рік.
2.5. Держкомпідприємництво (Представництво) повідомляє орган
державної реєстрації про проведення планової перевірки в письмовій
формі або телефонограмою (зареєстрованою у встановленому
законодавством порядку) не пізніше ніж за п'ять календарних днів
до її початку.
III. Організація проведення позапланової перевірки
3.1. Позапланова перевірка включає в себе перевірку
дотримання державним реєстратором законодавства у сфері державної
реєстрації та/або здійснення органом державної реєстрації
організаційного забезпечення роботи державного реєстратора
(відповідного структурного підрозділу).
3.2. Позапланова перевірка проводиться в органі державної
реєстрації, зокрема, на підставі: а) доручень Секретаріату Президента України, Кабінету
Міністрів України (Представництвом - доручень керівництва
Держкомпідприємництва); б) звернень народних депутатів України, депутатів Верховної
Ради Автономної Республіки Крим, депутатів місцевих рад; в) звернень органів державної влади, органів місцевого
самоврядування, правоохоронних органів, державних реєстраторів; г) скарг або звернень громадян, суб'єктів господарювання; ґ) результатів попередніх перевірок органу державної
реєстрації та/або державного реєстратора (відповідного
структурного підрозділу), під час яких виявлено факти, що свідчать
про порушення чинного законодавства.
3.3. У разі повторного звернення одного і того самого
громадянина, суб'єкта господарювання, органу тощо з одного і того
самого питання позапланова перевірка повторно не проводиться.
3.4. Під час проведення позапланової перевірки перевіряються
лише ті питання, які стали підставою для її здійснення.
3.5. Держкомпідприємництво (Представництво) заздалегідь не
повідомляє орган державної реєстрації про проведення позапланової
перевірки.
IV. Права та обов'язки комісії
4.1. Голова та члени комісії мають право: вимагати надання матеріалів реєстраційних справ, інших
документів, необхідних для проведення перевірки; отримувати копії (ксерокопії) документів, необхідних для
проведення перевірки; одержувати від державного реєстратора та посадових осіб
органу державної реєстрації усні та письмові пояснення з питань,
що виникають під час перевірки; звертатись із запитом (усним або письмовим) до органів
державної влади, органів місцевого самоврядування тощо з питань,
що виникають під час перевірки та потребують їх вирішення у стислі
терміни.
4.2. Голова та члени комісії зобов'язані: керуватись у своїй роботі виключно вимогами чинного
законодавства та цим Положенням; об'єктивно та неупереджено здійснювати державний нагляд за
дотриманням законодавства у сфері державної реєстрації; об'єктивно відображати в акті стан дотримання державним
реєстратором та/або органом державної реєстрації вимог
законодавства у сфері державної реєстрації.
V. Права та обов'язки державного реєстратора,

відповідного структурного підрозділу

та органу державної реєстрації
5.1. Державний реєстратор, відповідний структурний підрозділ
та орган державної реєстрації мають право: ознайомлюватися з результатами перевірки; надавати зауваження до акта; оскаржувати дії голови та членів комісії, які проводили
перевірку, в порядку, передбаченому законодавством.
5.2. Державний реєстратор, відповідний структурний підрозділ
та орган державної реєстрації зобов'язані: сприяти проведенню перевірки; надавати на вимогу комісії матеріали реєстраційних справ,
інші документи, необхідні для проведення перевірки; надавати копії (ксерокопії) документів, необхідних для
проведення перевірки; надавати усні та письмові пояснення з питань, що виникають
під час перевірки.
VI. Порядок роботи комісії при проведенні перевірки
6.1. На початку перевірки голова комісії пред'являє керівнику
органу державної реєстрації (його заступнику) та державному
реєстратору (керівнику відповідного структурного підрозділу) копію
наказу про проведення перевірки, а також документи, що засвідчують
особи голови та членів комісії.
6.2. При проведенні перевірки комісія, зокрема, перевіряє: 6.2.1. Дотримання порядку проведення державної реєстрації
юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців, що включає в себе,
зокрема, перевірку: реєстраційних справ щодо комплектності документів, які
подаються державному реєстратору, їх відповідності вимогам чинного
законодавства та повноти відомостей, що вказані в реєстраційних
картках; дотримання термінів здійснення реєстраційних дій; дотримання термінів оформлення і видачі свідоцтва про
державну реєстрацію та виписок, довідок, витягів з Єдиного
державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців
(далі - Єдиний державний реєстр); дотримання строків видачі (надсилання) повідомлення про
відмову в проведенні державної реєстрації, видачі (надсилання)
повідомлення про залишення без розгляду документів, поданих
державному реєстратору, відповідність підстав, зазначених у таких
повідомленнях, вимогам законодавства; дотримання вимог законодавства щодо формування та зберігання
реєстраційних справ; дотримання порядку та термінів передачі реєстраційних справ у
разі зміни місцезнаходження юридичної особи, зміни місця
проживання фізичної особи - підприємця, якщо нове місцезнаходження
юридичної особи або місце проживання фізичної особи - підприємця
розташоване на території іншої адміністративно-територіальної
одиниці, та у разі утворення, зміни меж або ліквідації
адміністративно-територіальної одиниці. 6.2.2. Організаційне забезпечення роботи державного
реєстратора (відповідного структурного підрозділу), що включає в
себе, зокрема, перевірку: повноважень державного реєстратора щодо виконання ним своїх
функцій (наявність погодження Держкомпідприємництва на призначення
державного реєстратора, розпорядчого документа про призначення на
посаду державного реєстратора, посвідчення та печатки державного
реєстратора); наявності посадової інструкції державного реєстратора та/або
положення про структурний підрозділ, у складі якого працює
державний реєстратор; наявності розпорядку робочого дня державного реєстратора
(відповідного структурного підрозділу) (дні та години прийому
громадян, прийому та видачі документів) та наявності документа,
яким його встановлено; організації зберігання реєстраційних справ; організації зберігання бланків суворої звітності; забезпечення державного реєстратора відповідною комп'ютерною
технікою, оргтехнікою та засобами зв'язку; порядку отримання державним реєстратором судових рішень, які
підлягають виконанню шляхом внесення відповідних записів до
Єдиного державного реєстру; порядку отримання державним реєстратором реєстраційних справ; наявності оформлених для попереднього ознайомлення заявників
стендів та повноти розміщеної на них інформації щодо порядку
проведення державної реєстрації. 6.2.3. Кількість звернень та скарг суб'єктів господарювання
та громадян стосовно порушень державним реєстратором порядку
проведення державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб -
підприємців, результати їх розгляду. 6.2.4. Виконання державним реєстратором (керівником
відповідного структурного підрозділу) та керівником органу
державної реєстрації відповідних обов'язкових до виконання рішень,
прийнятих Держкомпідприємництвом (Представництвом) за результатами
попередніх перевірок.
VII. Порядок оформлення результатів перевірки
7.1. За результатами проведення перевірки складається акт.
7.2. Акт повинен містити чіткі і стислі формулювання, які
характеризують стан виконання державним реєстратором (відповідним
структурним підрозділом) та/або органом державної реєстрації вимог
законодавства у сфері державної реєстрації.
7.3. Акт має вступну, описову та резолютивну частини.
7.4. У вступній частині акта вказуються дата та номер, тип
перевірки (планова або позапланова), орган державної реєстрації, у
якому проводилась перевірка, підстави та терміни її проведення,
склад комісії (голова та члени комісії) та реквізити наказу, яким
її затверджено, а також період, за який проводиться перевірка (для
планової перевірки).
7.5. В описовій частині акта, зокрема, зазначаються відомості
про предмет перевірки, перелік питань, які перевірялися,
документи, які були розглянуті під час перевірки, а також факти,
що встановлені під час перевірки.
7.6. У резолютивній частині зазначається: висновки про стан виконання державним реєстратором
(відповідним структурним підрозділом) та/або органом державної
реєстрації вимог законодавства у сфері державної реєстрації; пропозиції щодо заохочення керівництвом органу державної
реєстрації державного реєстратора, який на професійному рівні
виконує покладені на нього обов'язки (у разі потреби); зауваження (у разі наявності) до роботи державного
реєстратора (відповідного структурного підрозділу) та/або органу
державної реєстрації; перелік порушень (у разі виявлення) у сфері державної
реєстрації з посиланням на норму нормативно-правового акта, яку
порушено; пропозиції щодо усунення виявлених недоліків та порушень у
сфері державної реєстрації; пропозиції щодо необхідності притягнення державного
реєстратора до дисциплінарної, цивільно-правової, адміністративної
або кримінальної відповідальності, а також необхідності звернення
до керівництва органу державної реєстрації з поданням про
звільнення державного реєстратора з цієї посади; пропозиції щодо необхідності складання протоколу про
адміністративне правопорушення; пропозиції щодо необхідності направлення матеріалів перевірки
до органів прокуратури.
7.7. Строк складання акта не повинен перевищувати десяти
робочих днів з дня закінчення перевірки.
7.8. Акт складається у двох примірниках, підписується головою
та членами комісії та затверджується головою Держкомпідприємництва
(Представництва), після чого обидва примірники акта надаються
(надсилаються) для ознайомлення до органу державної реєстрації.
7.9. З актом повинен ознайомитися керівник органу державної
реєстрації, державний реєстратор (керівник відповідного
структурного підрозділу), діяльність якого перевірялася, про що
робиться відповідний запис в акті із зазначенням посади, прізвища,
імені, по батькові та підпису відповідної посадової особи.
7.10. Зауваження до змісту акта (у разі їх наявності)
оформляються у письмовій формі у вигляді додатків та є невід'ємною
частиною цього акта. Перед підписом на акті робиться запис "Із
зауваженнями (додаються)".
7.11. Один примірник акта залишається в органі державної
реєстрації, а другий примірник не пізніше двотижневого строку з
дня отримання акта надсилається до Держкомпідприємництва
(Представництва).
7.12. Висновок фахівців державного підприємства
"Інформаційно-ресурсний центр" оформляється у письмовій формі у
вигляді додатка до цього акта, підписується цими фахівцями та є
його невід'ємною частиною.
7.13. На вимогу фахівців, залучених до участі в перевірці, їм
надаються завірені копії належним чином оформленого акта.
7.14. На підставі акта, який складено за результатами
проведення планової або позапланової перевірки, у разі виявлення
порушень законодавства Держкомпідприємництво (Представництво): приймає рішення про усунення виявлених порушень законодавства
у сфері державної реєстрації та/або притягнення державного
реєстратора керівником органу державної реєстрації до
дисциплінарної відповідальності; складає протокол про адміністративне правопорушення у сфері
державної реєстрації, відповідальність за вчинення якого
передбачена статтею 166-11 КУпАП ( 80731-10 ) (далі -
адміністративне правопорушення), у порядку, установленому
розділом VIII цього Положення; направляє матеріали перевірки до органів прокуратури.
7.15. Рішення про усунення виявлених порушень законодавства у
сфері державної реєстрації оформлюється у вигляді розпорядження,
підписується головою Держкомпідприємництва (Представництва),
направляється керівнику органу державної реєстрації для
відповідного реагування та повинно бути виконано в строк (термін),
указаний у ньому.
7.16. Рішення про притягнення державного реєстратора до
дисциплінарної відповідальності керівником органу державної
реєстрації, у тому числі його звільнення з цієї посади,
оформлюється у вигляді подання, підписується головою
Держкомпідприємництва (Представництва), направляється керівнику
органу державної реєстрації для відповідного реагування та повинно
бути виконано в строк не більше п'ятнадцяти календарних днів з дня
надходження відповідного подання.
7.17. Інформація про виконання рішень направляється у
письмовій формі до Держкомпідприємництва (Представництва) не
пізніше десяти календарних днів від дати закінчення встановленого
строку (терміну) для його виконання.
7.18. Порушення строків (термінів), установлених для
виконання рішень, є підставою для звернення Держкомпідприємництвом
(Представництвом) до відповідних органів виконавчої влади, яким
підконтрольні органи державної реєстрації, та/або до органів
прокуратури для відповідного реагування.
7.19. Держкомпідприємництво (Представництво) веде облік
виданих рішень та здійснює контроль за їх виконанням.
7.20. Матеріали кожної перевірки формуються в окрему справу,
яка складається з таких документів: копія наказу Держкомпідприємництва (Представництва) про
проведення перевірки; акт та документи (у разі їх наявності), які є його
невід'ємною частиною (пояснення, зауваження до акта тощо)
(оригінали); документально підтверджена інформація про виконання рішень
Держкомпідприємництва (Представництва) про усунення виявлених
недоліків; інші документи.
VIII. Порядок складання протоколів про адміністративне

правопорушення у сфері державної реєстрації
8.1. Перелік посадових осіб Держкомпідприємництва
(Представництва), наділених повноваженнями складати протоколи про
адміністративне правопорушення (далі - протокол), оформлювати та
зберігати матеріали справ про адміністративні правопорушення,
вести їх облік (далі - уповноважені особи), визначається наказом
голови Держкомпідприємництва (щодо уповноважених осіб центрального
апарату Держкомпідприємництва) та голови відповідного
Представництва (щодо уповноважених осіб Представництва).
8.2. Протокол складається уповноваженою особою за формою
згідно з додатком 1 до Положення.
8.3. Протокол складається окремо на кожну посадову особу,
якщо правопорушення вчинене кількома посадовими особами.
8.4. Виявлене правопорушення фіксується в протоколі з
обов'язковим посиланням на норми законодавства у сфері державної
реєстрації, які порушено. У протоколі можуть зазначатися обставини, що пом'якшують чи
обтяжують відповідальність за адміністративне правопорушення.
8.5. Протокол складається державною мовою в одному примірнику
в паперовому вигляді, заповнюється розбірливим почерком або
машинодруком та повинен мати наскрізну нумерацію сторінок. Не допускається закреслення чи виправлення відомостей, що
заносяться до протоколу. У графах, які не заповнюються при складанні протоколу,
проставляється прочерк.
8.6. Посадовій особі, щодо якої складається протокол,
роз'яснюються права та обов'язки, передбачені статтею 268 КУпАП
( 80732-10 ).
8.7. Посадовій особі, щодо якої складається протокол,
пропонується ознайомитися із складеним протоколом та дати письмове
пояснення по суті вчиненого правопорушення. Пояснення можуть бути
викладені на окремому аркуші з відміткою про це в протоколі.
8.8. Протокол підписується уповноваженою особою, яка його
склала, та посадовою особою, щодо якої його складено. За наявності свідків і потерпілих протокол може бути
підписано також і цими особами.
8.9. Посадова особа, щодо якої складено протокол, має право
подати пояснення і зауваження щодо змісту протоколу, а також
викласти мотиви своєї відмови від його підписання, які додаються
до протоколу. У разі відмови від надання пояснення по суті вчиненого
правопорушення або підписання протоколу уповноважена особа робить
у протоколі запис такого змісту: (прізвище, ім'я, по батькові
особи, яка вчинила правопорушення) від надання пояснення по суті
правопорушення(нь), викладеногоних) у протоколі, або підписання
протоколу відмовився(лася) та засвідчує це своїм підписом із
зазначенням дати. Відмова від надання пояснення або підписання протоколу також
може підтверджуватися підписами свідків.
8.10. До протоколу долучаються матеріали, що підтверджують
факт вчинення адміністративного правопорушення (пояснення свідків,
витяги з актів, висновків за результатами службового
розслідування, заяви, пояснення державного реєстратора та свідків
правопорушення, копії наказів (розпоряджень) про виконання
функціональних обов'язків, інші документи).
8.11. Складений протокол та матеріали, залучені до нього,
формуються в окрему справу про адміністративне правопорушення.
8.12. Справа про адміністративне правопорушення разом із
супровідним листом, підписаним керівником (його заступником)
Держкомпідприємництва (Представництва), протягом п'ятнадцяти
робочих днів з дати складання протоколу направляється до районного
(місцевого) суду за місцем учинення правопорушення.
8.13. Копія справи про адміністративне правопорушення, що
передана до суду, разом з копією супровідного листа зберігаються у
Держкомпідприємництві (Представництві). Надалі до матеріалів
справи про адміністративне правопорушення додаються результати
розгляду справи в суді (копія постанови суду тощо), копії
документів виконавчого провадження.
8.14. Відомості щодо справи про адміністративне
правопорушення та долучених до неї матеріалів реєструються у
журналі обліку справ про адміністративні правопорушення у сфері
державної реєстрації (далі - Журнал) згідно з додатком 2 до
Положення, сторінки якого повинні бути прошнуровані та
пронумеровані, а також скріплені печаткою Держкомпідприємництва
(Представництва).
8.15. Матеріали про адміністративні правопорушення, за якими
завершено провадження, та Журнал зберігаються протягом строку,
установленого чинним законодавством.
Директор департаменту реєстрації О.Б.Барбелюк

Додаток 1

до Положення про порядок

здійснення державного

нагляду за дотриманням

законодавства у сфері

державної реєстрації

юридичних осіб та фізичних

осіб - підприємців

(Державний Герб України)
ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ З ПИТАНЬ РЕГУЛЯТОРНОЇ ПОЛІТИКИ

ТА ПІДПРИЄМНИЦТВА
представництво в ____________________________________ (найменування адміністративно-територіальної одиниці)

ПРОТОКОЛ

про адміністративне правопорушення

"___"____________ 20__ р. N __________ _________________________
(назва населеного пункту)
Я, уповноважена особа Державного комітету України з питань
регуляторної політики та підприємництва (представництва), ________ _________________________________________________________________ ________________________________________________________________,

(посада, прізвище, ім'я, по батькові)
під час перевірки в ______________________________________________ ________________________________________________________________,

(повне найменування органу державної реєстрації)
місцезнаходження _________________________________________________ ________________________________________________________________,
склав(ла) протокол про те, що посадова особа _____________________

(прізвище, ім'я, по батькові) ________________________________________________________________,
яка народилася ___ _________ ___ року, проживає за адресою _______ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________
і працює на посаді _______________________________________________ ________________________________________________________________,

(повне найменування місця роботи)
здійснила адміністративне правопорушення, відповідальність за
вчинення якого передбачена статтею 166-11 Кодексу України про
адміністративні правопорушення, тим що ___________________________ _________________________________________________________________

(період вчинення, суть правопорушення) _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ ________________________________________________________________,
що є порушенням __________________________________________________

(назва закону (нормативно-правового акта) _________________________________________________________________
із зазначенням статей та пунктів (частин), вимоги яких порушено) _________________________________________________________________
Обставини, що пом'якшують (обтяжують) відповідальність ______ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________
Документ, що засвідчує особу, _______________________________ _________________________________________________________________

(назва документа, серія, номер, ким і коли виданий)
Посадовій особі ______________________ роз'яснено її права та

(прізвище та ініціали) бов'язки, передбачені ст. 268 КУпАП, зокрема: ознайомлюватися з
матеріалами справи, давати пояснення, подавати докази, заявляти
клопотання; при розгляді справи користуватися юридичною допомогою
адвоката, іншого фахівця в галузі права, який за законом має право
надавати правову допомогу особисто чи за дорученням юридичної
особи, виступати рідною мовою і користуватися послугами
перекладача, якщо не володіє мовою, якою ведеться провадження;
оскаржити постанову по справі.
Пояснення посадової особи, стосовно якої складено протокол: _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________
ПІДПИСИ:
Уповноваженої особи, яка склала протокол: _____________________ __________________________________

(підпис) (прізвище та ініціали)
Посадової особи, щодо якої складено протокол: _____________________ __________________________________

(підпис) (прізвище та ініціали)
Свідків (за наявності): _____________________ __________________________________

(підпис) (прізвище, ім'я, по батькові) ______________________________________

(адреса) _____________________ __________________________________

(підпис) (прізвище, ім'я, по батькові) ______________________________________

(адреса)
Директор департаменту реєстрації О.Б.Барбелюк

Додаток 2

до Положення про порядок

здійснення державного

нагляду за дотриманням

законодавства у сфері

державної реєстрації

юридичних осіб та фізичних

осіб - підприємців

ЖУРНАЛ

обліку справ про адміністративні правопорушення

у сфері державної реєстрації

-------------------------------------------------------------------------------- N | Номер |Посадова| Норми | Дата передачі | Результат |Примітки| з/п|протоколу,| особа, |законодавства| справи про |розгляду справи| | | дата та |стосовно| у сфері |адміністративне| про | | | місце | якої | державної |правопорушення |адміністративне| | |складення |складено| реєстрації, | до суду та |правопорушення | | | |протокол|які порушено | найменування | | | | | | | суду | | | ---+----------+--------+-------------+---------------+---------------+--------| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | -------------------------------------------------------------------------------
Директор департаменту реєстрації О.Б.Барбелюк

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: