open Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
Чинна
                             
                             
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про затвердження Загальнодержавної цільової

науково-технічної космічної програми України

на 2008-2012 роки
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2009, N 12, ст.148 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
1. Затвердити Загальнодержавну цільову науково-технічну
космічну програму України на 2008-2012 роки (додається).
2. Кабінету Міністрів України під час підготовки проекту
закону про Державний бюджет України на відповідний рік передбачати
виділення коштів для здійснення заходів, визначених
Загальнодержавною цільовою науково-технічною космічною програмою
України на 2008-2012 роки, виходячи з фінансових можливостей
Державного бюджету України.
3. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України В.ЮЩЕНКО
м. Київ, 30 вересня 2008 року

N 608-VI

ЗАТВЕРДЖЕНО

Законом України

від 30 вересня 2008 року N 608-VI
ЗАГАЛЬНОДЕРЖАВНА ЦІЛЬОВА

НАУКОВО-ТЕХНІЧНА КОСМІЧНА ПРОГРАМА УКРАЇНИ

НА 2008-2012 РОКИ

ЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА
Сучасна космічна діяльність високорозвинутих держав
спрямована на економічний та науково-технічний розвиток,
розв'язання глобальних проблем людства, у тому числі проблем
безпеки, і характеризується новими завданнями, зокрема щодо
використання космічної техніки для забезпечення сталого розвитку.
Такі тенденції сприяють активному пошуку Україною свого місця на
космічному ринку, формуванню нової космічної політики, спрямованої
на задоволення нагальних загальнодержавних потреб.
Україна належить до космічних держав не тільки за
характеристиками космічного потенціалу, а й за рівнем спроможності
практично реалізувати сучасні космічні проекти, зокрема унікальний
міжнародний проект "Морський старт". Після відмови від ядерних
озброєнь сучасні космічні технології є одним з небагатьох
факторів, які визначають стратегічне місце держави та наявність
засобів стримування. Доступ у космічний простір об'єктивно
збільшує вагомість України у відносинах із стратегічними
партнерами, процесах інтеграції в європейські структури.
Провадження космічної діяльності є також інструментом реалізації
активної регіональної політики, зокрема в налагодженні
взаємовигідної співпраці з країнами Балтійсько-Чорноморського
регіону.
Специфіка сучасного стану космічної діяльності України
полягає у значній невідповідності досягнутого рівня космічних
технологій ефективності їх використання. У зв'язку з цим
актуальним є розроблення якісно нової моделі провадження космічної
діяльності відповідно до сучасних умов та національних інтересів,
яка дасть змогу втілити в життя взаємозв'язані інноваційні
рішення, узгодити питання, що виникли у зв'язку з
багатофункціональністю космічної діяльності.
Загальнодержавна цільова науково-технічна космічна програма
України на 2008-2012 роки (далі - Програма) є четвертою космічною
програмою незалежної України і третьою, затвердженою законом.
Державним замовником Програми визначено Національне космічне
агентство України. Виконання Державної космічної програми України
на 1994-1997 роки, Загальнодержавної (Національної) космічної
програми України на 1998-2002 роки та Загальнодержавної
(Національної) космічної програми України на 2003-2007 роки
( 203-15 ) сприяло розв'язанню невідкладних проблем розвитку
космічної діяльності: збереженню наукового й виробничого
потенціалу космічної галузі в інтересах національної економіки та
безпеки, формуванню внутрішнього ринку космічних послуг, виходу на
міжнародний космічний ринок із власною продукцією та послугами (у
тому числі космічними ракетними комплексами та космічними
апаратами), інтеграції України до міжнародної космічної спільноти.
На сьогодні основні завдання зазначених програм виконані.
МЕТА ПРОГРАМИ
Метою Програми є забезпечення розвитку та ефективного
використання космічного потенціалу України для розв'язання
нагальних проблем у сфері безпеки держави, впровадження високих
технологій, а також підвищення рівня науки і освіти.
ШЛЯХИ І СПОСОБИ РОЗВ'ЯЗАННЯ ПРОБЛЕМИ
Стратегія розвитку світової космонавтики та рівень космічного
потенціалу України зумовили необхідність розроблення нової моделі
провадження космічної діяльності України відповідно до сучасних
вимог та з метою захисту національних інтересів. Використання
такої моделі передбачає підпорядкування завдань космічних проектів
цілям економічного, наукового та соціального розвитку держави.
Космічна індустрія повинна функціонувати за законами національної
економіки, при цьому критерієм її дієвості є соціально-економічні
та науково-технічні результати.
Для застосування нової моделі провадження космічної
діяльності необхідно прийняти комплекс взаємозв'язаних
інноваційних рішень, а також поглибити міжнародне співробітництво.
Заходи щодо забезпечення розвитку космічної діяльності
здійснюватимуться шляхом:
реалізації цільових проектів, забезпечення безперервного
надходження та ефективного використання інформації з космічних
пристроїв шляхом створення постійно діючого угруповання космічних
апаратів для спостереження Землі. Це дасть змогу забезпечити
виконання конкретних завдань космічного моніторингу в інтересах
національної економіки, безпеки та наукових досліджень, розширити
участь України у міжнародних проектах;
модернізації існуючих та розроблення перспективних
ракет-носіїв, їх систем, а також космічних апаратів, розширення
участі суб'єктів космічної діяльності України в комерційних
космічних проектах;
участі у виконанні перспективних наукових програм, реалізації
найбільш актуальних і престижних міжнародних дослідницьких
проектів та ініціатив;
забезпечення випереджальних прикладних розробок систем
ракетно-космічної техніки, приладів, наземних програмно-апаратних
комплексів, інформаційних технологій, матеріалів для забезпечення
поступального розвитку вітчизняної космічної діяльності, створення
підґрунтя для реалізації перспективних космічних проектів.
Необхідність у фінансуванні Програми з державного бюджету
обумовлена тим, що:
космічні технології та інформація є важливою складовою
частиною засобів виконання загальнодержавних завдань для
забезпечення сталого розвитку, безпеки держави та зростання її
науково-технічного потенціалу;
рівень розвитку ракетно-космічної техніки визначає стратегію
держави, її спроможність створювати необхідні засоби стримування,
а також забезпечувати незалежний доступ у космічний простір;
розвиток аерокосмічних технологій є найбільш ефективним
засобом стимулювання розвитку високотехнологічних галузей
національної економіки, одним з визначальних факторів її
конкурентоспроможності;
провадження космічної діяльності є вагомим фактором
інтенсифікації міжнародної співпраці, інструментом інтеграції
України в євроатлантичні структури, засобом набуття Україною
статусу регіонального лідера.
ЗАВДАННЯ І ЗАХОДИ
Основними завданнями Програми є:
проведення наукових космічних досліджень;
здійснення дистанційного зондування Землі;
розвиток супутникових систем телекомунікації та навігації;
провадження космічної діяльності в інтересах національної
безпеки і оборони;
створення космічних комплексів;
розроблення перспективної космічної техніки і технологій;
забезпечення розвитку наземної інфраструктури;
забезпечення розвитку міжнародного співробітництва та
аналітична підтримка.
Перелік заходів і завдань з визначенням головних
розпорядників бюджетних коштів, строків виконання, обсягів та
джерел фінансування наведено в додатку 1. Етапи виконання
науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт визначаються
згідно з національними стандартами.
Пріоритетами заходів щодо виконання завдання "Проведення
наукових космічних досліджень" є забезпечення розвитку досліджень,
результати яких відповідають сучасному світовому рівню,
передбачають міжнародне співробітництво, сприяють розробленню
унікальних приладів і методик та об'єднують науковий і
ракетно-космічний потенціали України. Насамперед передбачається
провести дослідження з фундаментальних та прикладних проблем,
пов'язаних з походженням та еволюцією Сонячної системи, Землі,
вивчення сонячно-земних зв'язків, а також їх впливу на біосферу,
навколишнє природне середовище та техногенну ситуацію в атмосфері
й на поверхні Землі.
Заходами щодо виконання завдання "Здійснення дистанційного
зондування Землі" передбачено створення та використання
національних технічних засобів дистанційного зондування Землі для:
участі в розв'язанні загальнодержавних проблем з моніторингу
ресурсів, раціонального природокористування, прогнозування
техногенних і природних катаклізмів шляхом забезпечення
аерокосмічною інформацією суб'єктів державної системи моніторингу
навколишнього природного середовища, створення нових
апаратно-програмних засобів та інформаційних технологій,
модернізації наземної інфраструктури;
забезпечення розвитку міжнародного співробітництва у сфері
дистанційного зондування Землі для розв'язання глобальних і
регіональних проблем шляхом обміну супутниковою інформацією та
участі в реалізації міжнародних проектів.
Заходами щодо виконання завдання "Розвиток супутникових
систем телекомунікації та навігації" передбачено підвищення
ефективності застосування космічних засобів для задоволення
державних та суспільних потреб. Заплановано створення супутника
зв'язку, продовження створення супутникової системи
телекомунікації, доповнення глобальних навігаційних супутникових
систем національною системою навігаційно-часового забезпечення.
Пріоритетами заходів щодо виконання завдання "Провадження
космічної діяльності в інтересах національної безпеки і оборони" є
ефективне використання в інтересах безпеки держави
науково-технічного потенціалу та можливостей, які надає космічна
діяльність. Враховуючи те, що однією з основних сучасних тенденцій
розвитку військової справи є інформатизація і комп'ютеризація,
широке використання космічних систем розвідки, навігації та
зв'язку, високий ступінь просторово-часової координації дій
військових формувань, передбачається проведення:
воєнно-теоретичних наукових досліджень з питань використання
космічних систем в інтересах національної безпеки і оборони,
розроблення нормативно-технічного забезпечення застосування
космічних систем та засобів військового й подвійного призначення;
дослідно-конструкторських робіт із створення космічних систем
та засобів подвійного призначення.
У результаті виконання завдання "Створення космічних
комплексів" передбачається забезпечити подальше вдосконалення
засобів виведення космічних апаратів з метою розширення
присутності на світовому ринку транспортно-космічних послуг,
розвитку міжнародної співпраці та кооперації.
Заходами щодо виконання завдання "Розроблення перспективної
космічної техніки та технологій" передбачається проведення
науково-технічних та технологічних досліджень і розробок,
спрямованих на створення та впровадження перспективних елементів,
матеріалів і технологій космічної техніки.
Заходами щодо виконання завдання "Забезпечення розвитку
наземної інфраструктури" передбачено модернізацію технічних
засобів наземного сегмента космічної системи, у тому числі
наземного інформаційного комплексу, наземних
командно-вимірювальних та приймально-реєструвальних радіоліній,
системи контролю та аналізу космічної обстановки, а також
створення полігону для забезпечення калібрування засобів
дистанційного зондування Землі з метою приведення їх технічних
характеристик до рівня найсучасніших світових аналогів.
Необхідність здійснення заходів щодо виконання завдання
"Забезпечення розвитку міжнародного співробітництва та аналітична
підтримка" визначається тим, що міжнародне співробітництво,
правовий, науково-методичний та науково-технічний супровід заходів
Програми є одним з найважливіших напрямів космічної діяльності
України. Передбачається, зокрема, реалізація комерційних проектів
щодо виготовлення та модернізації ракет-носіїв і космічних
ракетних комплексів, забезпечення виконання програм
міжнародного співробітництва та міжнародних зобов'язань у
космічній сфері.
ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ,

ЕФЕКТИВНІСТЬ ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ
Виконання заходів Програми дасть змогу:
створити постійно діюче угруповання вітчизняних космічних
апаратів для спостереження Землі в оптичному діапазоні "Січ",
забезпечити його експлуатацію та використання;
створити національну систему геоінформаційного забезпечення
як частину європейської системи GMES та світової GEOSS;
удосконалити систему координатно-часового та навігаційного
забезпечення України за участю Російської Федерації та ЄС;
створити умови для організації комерційного використання
українських ракет-носіїв під час реалізації проектів відповідно до
заходів "Циклон-4", "Наземний старт" і "Дніпро";
створити супутникові телекомунікаційні мережі зв'язку та
мовлення загального користування і спеціальні телекомунікаційні
мережі з використанням національного супутника зв'язку;
забезпечити виробництво ракет-носіїв ("Зеніт", "Циклон",
"Дніпро"), розробити перспективні космічні ракетні комплекси та
космічні апарати нового покоління;
провести космічні дослідження у сфері сонячно-земних
зв'язків, астрофізики, космічної біології та матеріалознавства,
зокрема в рамках реалізації міжнародних проектів "Спектр-Р",
"Міжнародна космічна станція", GLOBAL EXPLORATION STRATEGY (GES),
AURORA відповідно до заходів "Іоносат", "Іоносфера",
"Інтерферометр", "Коронас-Фотон", "Спектр-УФ", "Селена", "Сегмент"
і "Мікрогравітація";
модернізувати технічні засоби Національного центру управління
та випробувань космічних засобів у місті Євпаторії для
використання їх у міжнародних космічних програмах;
реалізувати освітні космічні проекти, зокрема проект
створення супутників за участю молодіжних колективів;
забезпечити державні органи, що здійснюють повноваження у
сфері оборони та національної безпеки України, сучасними
космічними засобами та інформацією;
створити нові зразки космічної техніки, службові системи,
дослідницькі прилади для реалізації перспективних космічних
проектів.
Очікувані результати виконання Програми наведено в додатку 2.
Ефективність виконання Програми визначається такими
показниками:
у сфері економіки:
1) прямий дохід до державного бюджету, одержаний в результаті
реалізації переважно комерційних проектів відповідно до заходів
"Либідь" (надання телекомунікаційних послуг), "Циклон-4",
"Морський старт", "Наземний старт" і "Дніпро" (надання пускових
послуг) становитиме від 270 до 560 млн гривень;
2) непрямий дохід, одержаний в результаті провадження
космічної діяльності, спрямованої на зміцнення національної
безпеки, а також упровадження розробок та новітніх технологій,
становитиме від 2040 до 2570 млн гривень;
у соціальній сфері:
розвиток новітніх технологій та зростання науково-технічного
потенціалу космічної галузі;
підвищення рівня зайнятості населення у високотехнологічних
секторах економіки шляхом створення додаткової кількості робочих
місць;
поліпшення якості життя населення в результаті розвитку
космічних телекомунікацій, використання космічної інформації для
потреб споживачів;
піднесення престижу науково-технічних спеціальностей серед
студентської та творчої молоді шляхом створення та забезпечення
функціонування молодіжних комплексів для проектування,
виготовлення та експлуатації мікросупутників.
Ефективність виконання Програми у сфері екології полягає в
поліпшенні екологічних умов життєдіяльності населення в результаті
підвищення оперативності та достовірності широкомасштабного
контролю за рівнем забрудненості навколишнього природного
середовища, вивчення впливу сонячної активності на людину,
біосферу та техногенні системи, використання природних ресурсів
шляхом комплексного використання інформації, що надходить з
космічних і наземних засобів.
ОБСЯГИ ТА ДЖЕРЕЛА ФІНАНСУВАННЯ
Фінансування Програми здійснюється за рахунок коштів
Державного бюджету України у сумі 1460 млн гривень та інших джерел
у сумі 1035 млн гривень. Загальний обсяг фінансування становить
2495 млн гривень. Передбачається залучення коштів іноземних
компаній у сумі близько 3000 млн гривень на здійснення комерційних
заходів "Морський старт", "Наземний старт" та інших.
Кошти державного бюджету спрямовуються в установленому
порядку для проведення науково-дослідних та
дослідно-конструкторських робіт згідно з цією Програмою.
Порядок використання коштів, передбачених у державному
бюджеті для виконання Програми, затверджується щороку Кабінетом
Міністрів України.
Закупівля товарів і послуг в інтересах національної безпеки і
оборони відповідно до обсягів фінансування заходів за завданням
"Космічна діяльність в інтересах національної безпеки і оборони"
здійснюється за державним оборонним замовленням.
Розрахунок прогнозних обсягів та визначення джерел
фінансування Програми наведено у додатку 3.
Обсяги фінансування окремих завдань і заходів Програми
коригуються Національним космічним агентством України з
урахуванням обсягів видатків, передбачених у Державному бюджеті
України на її виконання, та державних пріоритетів у сфері
космічної діяльності.

Додаток 1

до Програми
ЗАВДАННЯ І ЗАХОДИ

з виконання Загальнодержавної цільової

науково-технічної космічної програми України

на 2008-2012 роки

млн гривень --------------------------------------------------------------------------------------------------- | Шифр та |Загальні показники| Головні | Показники виконання заходу та прогнозних | | найменування |виконання завдання|розпоряд-| обсягів фінансових ресурсів на виконання | | заходу | | ники | заходу/завдання | | | |бюджетних| | | | | коштів | | | | | |-------------------------------------------------| | | | |усього | за роками | | | | | |-----------------------------------------| | | | | | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | |-------------------------------------------------------------------------------------------------| | 1. Проведення наукових космічних досліджень | |-------------------------------------------------------------------------------------------------| |1) "Іоносат" |створення | | |розроблення наукової програми| |Створення |космічної системи | | |експериментів, конструкторської| |космічної |для проведення | | |документації на космічну систему та її| |системи |комплексних | | |складові частини, виготовлення та| |моніторингу |досліджень | | |випробування космічних апаратів, наукової| |природних та |сейсмоіоносферних | | |апаратури, наземного обладнання, засобів| |техногенних |та сонячно-земних | | |оброблення. Підготовка до запуску| |катастроф |зв'язків, їх | | |космічного угруповання (страхування,| | |впливу на | | |радіочастотне забезпечення тощо) | | |технологічні та | | | | | |біологічні | | | | | |процеси, що | | | | | |відбуваються на | | | | | |Землі | | | | |------------------+------------------+---------+-------+-----------------------------------------| | | | НКАУ | 116 | 5,5 | 10 | 19 | 29 | 52,5 | |------------------+------------------+---------+-------+--------+-------+-------+-------+--------| | | |Націона- | 4 | | 0,5 | 1 | 1 | 1,5 | | | | льна | | | | | | | | | |академія | | | | | | | | | | наук | | | | | | | |------------------+------------------+---------+-------+--------+-------+-------+-------+--------| |Разом | | | 120 | 5,5 | 10,5 | 20 | 30 | 54 | |------------------+------------------+---------+-------+-----------------------------------------| |2) "Іоносфера" |створення | | |розроблення методів дистанційного| |Створення |наземно-космічної | | |зондування іоносфери Землі та створення| |системи |радіофізичної | | |фізичних моделей "літосфера-іоносфера".| |моніторингу |системи | | |Створення наземно-космічних радіофізичних| |"космічної |моніторингу | | |систем та забезпечення моніторингу| |погоди" |"космічної погоди"| | |параметрів "космічної погоди" | |------------------+------------------+---------+-------+-----------------------------------------| | | | НКАУ | 8,2 | 1 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 2,4 | |------------------+------------------+---------+-------+--------+-------+-------+-------+--------| | | |Націона- | 0,9 | | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | | | | льна | | | | | | | | | |академія | | | | | | | | | | наук | | | | | | | |------------------+------------------+---------+-------+--------+-------+-------+-------+--------| | | | МОН | 0,9 | | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | |------------------+------------------+---------+-------+--------+-------+-------+-------+--------| |Разом | | | 10 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | |------------------+------------------+---------+-------+-----------------------------------------| |3) "Зондування" |розроблення | | |розроблення та виконання| |Вивчення |методів | | |науково-прикладних програм використання| |глобальних та |прогнозування | | |аерокосмічних даних космічної системи| |регіональних |глобальних змін у | | |"Січ". Розроблення та впровадження| |змін у |навколишньому | | |методів оброблення дистанційних даних для| |навколишньому |природному | | |прогнозування глобальних змін у| |природному |середовищі | | |навколишньому природному середовищі | |середовищі |та виконання | | | | | |науково-прикладних| | | | | |програм | | | | | |використання даних| | | | |------------------+------------------+---------+-------+-----------------------------------------| | | | НКАУ | 4,2 | 0,5 | 0,8 | 0,9 | 1 | 1 | |------------------+------------------+---------+-------+--------+-------+-------+-------+--------| | | |Націона- | 0,8 | | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | | | | льна | | | | | | | | | |академія | | | | | | | | | | наук | | | | | | | |------------------+------------------+---------+-------+--------+-------+-------+-------+--------| |Разом | | | 5 | 0,5 | 1 | 1,1 | 1,2 | 1,2 | |------------------+------------------+---------+-------+-----------------------------------------| |4) "Інтерферометр"|проведення | | |проведення досліджень у міжнародній| |Проведення |наземно-космічних | | |радіоінтерферометричній мережі та| |наземно-космічних |радіоастрономічних| | |досліджень з радіолокації космічних| |радіоастрономічних|досліджень з | | |об'єктів, вивчення проблем "космічного| |досліджень |використанням | | |сміття" та астероїдної безпеки | | |антен РТ-70, | | | | | |П-400, РТ-32. | | | | | |Участь у | | | | | |міжнародних | | | | | |проектах | | | | | |"Радиоастрон" та | | | | | |"Миллиметрон" | | | | |------------------+------------------+---------+-------+-----------------------------------------| | | | НКАУ | 8,4 | 1,5 | 1,6 | 1,7 | 1,8 | 1,8 | |------------------+------------------+---------+-------+--------+-------+-------+-------+--------| | | |Націона- | 1,6 | | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | | | | льна | | | | | | | | | |академія | | | | | | | | | | наук | | | | | | | |------------------+------------------+---------+-------+--------+-------+-------+-------+--------| |Разом | | | 10 | 1,5 | 2 | 2,1 | 2,2 | 2,2 | |------------------+------------------+---------+-------+--------+--------------------------------| |5) "Коронас-Фотон"|розроблення і | | |введення|участь у виконанні космічного| |Дослідження |виготовлення | | |в |експерименту "Коронас-Фотон"| |сонячної |супутникового | | |експлу- |та його наземне супроводження | |активності та |телескопа | | |атацію | | |сонячно-земних |електронів | | |приладу | | |зв'язків за |і протонів | | |"СТЕП-Ф"| | |допомогою |"СТЕП-Ф" для | | | | | |космічного |міжнародного | | | | | |комплексу |проекту | | | | | |"Коронас-Фотон" |"Коронас-Фотон" | | | | | |------------------+------------------+---------+-------+--------+--------------------------------| | | | НКАУ | 0,5 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | |------------------+------------------+---------+-------+-----------------------------------------| |6) "Спектр-УФ" |участь у | | |проведення розрахунків, розроблення і| |Створення |розробленні | | |участь у виготовленні великогабаритної| |космічної |великогабаритної | | |оптики ультрафіолетового| |астрофізичної |бортової оптики та| | |спектрополяриметра для діапазону довжин| |обсерваторії для |приладів для | | |хвиль від 1150 до 3500 ангстрем,| |спостережень за |ультрафіолетового | | |оброблення та інтерпретації наукової| |об'єктами в |бортового | | |інформації | |ультрафіолетовому |телескопа | | | | |діапазоні спектра | | | | | |------------------+------------------+---------+-------+-----------------------------------------| | | | НКАУ | 1,7 | | 0,4 | 0,5 | 0,4 | 0,4 | |------------------+------------------+---------+-------+--------+-------+-------+-------+--------| | | |Націона- | 0,4 | | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | | | | льна | | | | | | | | | |академія | | | | | | | | | | наук | | | | | | | |------------------+------------------+---------+-------+--------+-------+-------+-------+--------| | | | МОН | 0,4 | | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | |------------------+------------------+---------+-------+--------+-------+-------+-------+--------| |Разом | | | 2,5 | | 0,6 | 0,7 | 0,6 | 0,6 | |------------------+------------------+---------+-------+-----------------------------------------| |7) "Селена" |створення приладів| | |розроблення наукових програм, проектної| |Участь |та систем для | | |та конструкторської документації на| |у міжнародних |міжнародних | | |наукову апаратуру та платформу космічного| |програмах |програм досліджень| | |апарата, виготовлення та випробування| |досліджень GES |Місяця, планет | | |наукової апаратури | |та AURORA |Сонячної системи | | | | |------------------+------------------+---------+-------+-----------------------------------------| | | | НКАУ | 21 | 1 | 1,5 | 3 | 7 | 8,5 | |------------------+------------------+---------+-------+--------+-------+-------+-------+--------| | | |Націона- | 4 | | 0,5 | 1 | 1 | 1,5 | | | | льна | | | | | | | | | |академія | | | | | | | | | | наук | | | | | | | |------------------+------------------+---------+-------+--------+-------+-------+-------+--------| |Разом | | | 25 | 1 | 2 | 4 | 8 | 10 | |------------------+------------------+---------+-------+-----------------------------------------| |8) "Сегмент" |проведення | | |розроблення програм космічних| |Виконання |експериментів за | | |експериментів, розроблення, виготовлення| |російсько-україн- |російсько- | | |та випробування наукової апаратури,| |ської програми |українською | | |підготовка і проведення наземних та| |спільних наукових |програмою спільних| | |космічних експериментів | |та технологічних |наукових | | | | |експериментів на |експериментів на | | | | |російському |російському | | | | |сегменті |сегменті | | | | |Міжнародної |Міжнародної | | | | |космічної станції |космічної станції | | | | |------------------+------------------+---------+-------+-----------------------------------------| | | | НКАУ | 31 | 3,5 | 4 | 5 | 7 | 11,5 | | | | | | | | | | | |------------------+------------------+---------+-------+--------+-------+-------+-------+--------| | | |Націона- | 2,4 | | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | | | | льна | | | | | | | | | |академія | | | | | | | | | | наук | | | | | | | |------------------+------------------+---------+-------+--------+-------+-------+-------+--------| | | | МОН | 1,6 | | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | |------------------+------------------+---------+-------+--------+-------+-------+-------+--------| |Разом | | | 35 | 3,5 | 5 | 6 | 8 | 12,5 | |------------------+------------------+---------+-------+-----------------------------------------| |9) "Мікро- |визначення впливу | | |проведення експериментів та досліджень, у| |гравітація" |мікрогравітації на| | |тому числі за міжнародними програмами,| |Проведення |біологічні | | |створення перспективних приладів та| |перспективних |об'єкти, | | |систем | |наукових |поверхневі явища, | | | | |досліджень з |кристалізацію та | | | | |космічної |дифузію. | | | | |біології та |Розроблення нових | | | | |мікрогравітації |приладів і | | | | | |технологій | | | | | |створення | | | | | |матеріалів і | | | | | |конструкцій | | | | | |в умовах | | | | | |мікрогравітації | | | | |------------------+------------------+---------+-------+-----------------------------------------| | | | НКАУ | 8 | 0,3 | 0,8 | 1,3 | 1,9 | 3,7 | |------------------+------------------+---------+-------+--------+-------+-------+-------+--------| | | |Націона- | 1 | | 0,1 | 0,1 | 0,3 | 0,5 | | | | льна | | | | | | | | | |академія | | | | | | | | | | наук | | | | | | | |------------------+------------------+---------+-------+--------+-------+-------+-------+--------| | | | МОН | 1 | | 0,1 | 0,1 | 0,3 | 0,5 | |------------------+------------------+---------+-------+--------+-------+-------+-------+--------| |Разом | | | 10 | 0,3 | 1 | 1,5 | 2,5 | 4,7 | |------------------+------------------+---------+-------+-----------------------------------------| |10) "Мікросат" |створення | | |формулювання вимог до малих супутників,| |Створення та |універсальної | | |проведення розрахункових та| |використання |платформи | | |проектно-конструкторських робіт.| |перспективних |мікросупутника та | | |Створення універсальної платформи| |малих |космічного апарата| | |мікросупутника та космічного апарата на| |супутників |на її базі, | | |її базі, виготовлення елементів наземного| | |визначення | | |сегмента, інтеграція з ракетою-носієм,| | |напрямів створення| | |підготовка до запуску та запуск| | |платформ нано-, | | |космічного апарата. Виконання| | |піко- та | | |науково-дослідних робіт із створення| | |фемтосупутників | | |платформ нано-, піко- та фемтосупутників | |------------------+------------------+---------+-------+-----------------------------------------| | | | НКАУ | 32,3 | 3,3 | 4,3 | 8,6 | 7,7 | 8,4 | |------------------+------------------+---------+-------+--------+-------+-------+-------+--------| | | |Націона- | 4,8 | | 1 | 1,2 | 1,2 | 1,4 | | | | льна | | | | | | | | | |академія | | | | | | | | | | наук | | | | | | | |------------------+------------------+---------+-------+--------+-------+-------+-------+--------| | | | МОН | 2,9 | | 0,6 | 0,6 | 0,7 | 1 | |------------------+------------------+---------+-------+--------+-------+-------+-------+--------| |Разом | | | 40 | 3,3 | 5,9 | 10,4 | 9,6 | 10,8 | |------------------+------------------+---------+-------+-----------------------------------------| |11) "УМС" |розроблення | | |розроблення науково-прикладних| |Виконання |науково-освітніх | | |(науково-освітніх) програм, конкурсний| |науково-освітніх |програм, створення| | |відбір проектів молодіжних колективів,| |космічних |дослідницьких | | |виготовлення та проведення випробувань| |експериментів |приладів, | | |дослідницьких приладів, виконання програм| | |реалізація | | |використання даних | | |космічних | | | | | |експериментів за | | | | | |участю молодіжних | | | | | |колективів | | | | |------------------+------------------+---------+-------+-----------------------------------------| | | | НКАУ | 28,4 | 1 | 4,4 | 8,4 | 5,8 | 8,8 | |------------------+------------------+---------+-------+--------+-------+-------+-------+--------| | | |Націона- | 0,8 | | 0,3 | 0,3 | 0,1 | 0,1 | | | | льна | | | | | | | | | |академія | | | | | | | | | | наук | | | | | | | |------------------+------------------+---------+-------+--------+-------+-------+-------+--------| | | | МОН | 0,8 | | 0,3 | 0,3 | 0,1 | 0,1 | |------------------+------------------+---------+-------+--------+-------+-------+-------+--------| |Разом | | | 30 | 1 | 5 | 9 | 6 | 9 | |-------------------------------------+---------+-------+--------+-------+-------+-------+--------| |Усього | | 288 | 17,7 | 35,1 | 56,9 | 70,2 | 108,1 | |-------------------------------------+---------+-------+--------+-------+-------+-------+--------| |У тому числі | НКАУ |259,7 | 17,7 | 29,5 | 50,1 | 63,3 | 99,1 | |-------------------------------------+---------+-------+--------+-------+-------+-------+--------| | | |Націона- | 20,7 | | 3,9 | 5,1 | 5,1 | 6,6 | | | | льна | | | | | | | | | |академія | | | | | | | | | | наук | | | | | | | |------------------+------------------+---------+-------+--------+-------+-------+-------+--------| | | | МОН | 7,6 | | 1,7 | 1,7 | 1,8 | 2,4 | |-------------------------------------------------------------------------------------------------| | 2. Здійснення дистанційного зондування Землі | |-------------------------------------------------------------------------------------------------| |1) "Січ-2" |створення, | | |підгото-|забезпечення ракетою-носієм| |Створення |підготовка | | |вка до |"Дніпро" запуску, страхування| |космічної системи |до запуску та | | |запуску |та дослідної експлуатації| |для спостереження |забезпечення | | |косміч- |космічного апарата, виконання| |Землі в оптичному |експлуатації | | |ного |програм використання даних | |діапазоні |космічної системи | | |апарата | | | |"Січ-2" | | | | | | |з радіометром | | | | | | |оптичного | | | | | | |діапазону | | | | | |------------------+------------------+---------+-------+--------+--------------------------------| | | | НКАУ |74,458 |53,458 | 16,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | |------------------+------------------+---------+-------+--------------------------------+--------| |2) "Січ-2М" |створення, | | |доопрацювання конструкторської|підго- | |Модернізація |підготовка | | |документації на систему та її|товка | |космічної системи |до запуску, запуск| | |складові частини, виготовлення|до за- | |для спостереження |космічного апарата| | |космічного апарата та елементів|пуску | |Землі в оптичному |та забезпечення | | |наземного сегмента,|та | |діапазоні |експлуатації | | |радіочастотне забезпечення |запуск | | |космічної системи | | | |косміч- | | |"Січ-2М" з | | | |ного | | |радіометром | | | |апарата | | |оптичного | | | | | | |діапазону | | | | | |------------------+------------------+---------+-------+--------------------------------+--------| | | | НКАУ | 120 | 5 | 16 | 28 | 33 | 38 | |------------------+------------------+---------+-------+-----------------------------------------| |3) "Радіометрія" |створення | | |підготовка технічних пропозицій,| |Створення бортових|експериментальних | | |розроблення ескізних проектів,| |радіочастотних |зразків бортового | | |конструкторської документації,| |систем |радіолокатора із | | |виготовлення дослідних зразків| | |синтезованою | | |радіолокаторів (із синтезованою апертурою| | |апертурою антени, | | |антени та бокового огляду) для космічних| | |бортового | | |апаратів серії "Січ-Р". Підготовка| | |радіолокатора | | |технічних пропозицій щодо створення| | |бокового огляду | | |радіочастотних радіометрів. Визначення| | | | | |оптимальних варіантів побудови| | | | | |багатопозиційних радіолокаційних| | | | | |космічних систем | |------------------+------------------+---------+-------+-----------------------------------------| | | | НКАУ | 70 | 1,5 | 10 | 18,5 | 20 | 20 | |------------------+------------------+---------+-------+-----------------------------------------| |4) "Оптика" |створення | | |підготовка технічних пропозицій,| |Створення бортових|експериментальних | | |розроблення ескізних проектів та| |оптико-електронних|зразків бортової | | |конструкторської документації,| |систем |оптико-електронної| | |виготовлення дослідного зразка| | |системи, | | |оптико-електронної системи для| | |перспективних | | |перспективного космічного апарата| | |бортових | | |"Січ-О". Розроблення конструкторської| | |оптико-електронних| | |документації гіперспектрального сканера| | |приладів | | |видимого діапазону та сканера| | |спостереження | | |інфрачервоного діапазону, виготовлення| | | | | |макетних зразків та їх випробування | |------------------+------------------+---------+-------+-----------------------------------------| | | | НКАУ | 70 | 4,4 | 12 | 15 | 17 | 21,6 | |------------------+------------------+---------+-------+--------+-------+------------------------| |5) "Супутник" |розроблення | | | | |розроблення конструк-| |Створення |конструкторської | | | | |торської документації| |перспективних |документації на | | | | |на космічні апарати з| |космічних апаратів|космічні апарати | | | | |перспективними радіо-| |дистанційного |з радіолокатором | | | | |частотними засобами| |зондування Землі | | | | | |моніторингу, підготов-| | | | | | | |ка до виробництва | |------------------+------------------+---------+-------+--------+-------+------------------------| | | | НКАУ | 35 | | | 8 | 9 | 18 | |------------------+------------------+---------+-------+-----------------------------------------| |6) "GEO-Ukraine" |створення | | |створення інформаційної системи,| |Створення |міжвідомчої | | |гармонізованої з відомчими системами| |інформаційної |інформаційної | | |моніторингу та міжнародними системами| |системи |системи | | |GEOSS, GMES, впровадження методик| |забезпечення |використання | | |оброблення аерокосмічних даних,| |користувачів |аерокосмічних | | |розроблення нормативної бази | |аерокосмічними |даних як частини | | | | |даними |європейської GMES | | | | | |та світової | | | | | |GEOSS систем | | | | |------------------+------------------+---------+-------+-----------------------------------------| | | | НКАУ | 27 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | |------------------+------------------+---------+-------+--------+-------+-------+-------+--------| | | |Націона- | 2 | | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | | | | льна | | | | | | | | | |академія | | | | | | | | | | наук | | | | | | | |------------------+------------------+---------+-------+--------+-------+-------+-------+--------| | | |Мінприро-| 2 | | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | | | | ди | | | | | | | |------------------+------------------+---------+-------+--------+-------+-------+-------+--------| | | | МНС | 2 | | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | |------------------+------------------+---------+-------+--------+-------+-------+-------+--------| | | |Мінагро- | 2 | | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | | | |політики | | | | | | | |------------------+------------------+---------+-------+--------+-------+-------+-------+--------| |Разом | | | 35 | 3 | 8 | 8 | 8 | 8 | |-------------------------------------+---------+-------+--------+-------+-------+-------+--------| |Усього | |404,458|67,358 | 62,5 | 79 | 88,5 | 107,1 | |-------------------------------------+---------+-------+--------+-------+-------+-------+--------| |У тому числі | НКАУ |396,458|67,358 | 60,5 | 77 | 86,5 | 105,1 | | | | | | | | | | |-------------------------------------+---------+-------+--------+-------+-------+-------+--------| | | |Націона- | 2 | | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | | | | льна | | | | | | | | | |академія | | | | | | | | | | наук | | | | | | | |------------------+------------------+---------+-------+--------+-------+-------+-------+--------| | | |Мінприро-| 2 | | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | | | | ди | | | | | | | |------------------+------------------+---------+-------+--------+-------+-------+-------+--------| | | | МНС | 2 | | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | |------------------+------------------+---------+-------+--------+-------+-------+-------+--------| | | |Мінагро- | 2 | | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | | | |політики | | | | | | | |-------------------------------------------------------------------------------------------------| | 3. Розвиток супутникових систем телекомунікації та навігації | |-------------------------------------------------------------------------------------------------| |1) "Либідь" |створення | | |створення космічного |підго- |льотні | |Створення |космічного | | |апарата, станції |товка |випро- | |космічного |апарата зв'язку та| | |управління та приймання |до |бування,| |сегмента |мовлення і | | |телеметричної |запуску|забезпе-| |Національної |наземного | | |інформації, |(оплата|чення | |супутникової |комплексу | | |центральної станції |пуско- |експлу- | |системи зв'язку |управління для | | |супутникового зв'язку, |вих |атації | | |Національної | | |радіочастотне |послуг,| | | |супутникової | | |забезпечення |страху-| | | |системи зв'язку та| | | |вання),| | | |Національної | | | |запуск | | | |системи | | | |косміч-| | | |супутникового | | | |ного | | | |мовлення | | | |апарата| | | | | | | |та | | | | | | | |страху-| | | | | | | |вання | | | | | | | |його | | | | | | | |роботи | | | | | | | |на | | | | | | | |орбіті | | |------------------+------------------+---------+-------+------------------------+-------+--------| | | | НКАУ | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |------------------+------------------+---------+-------+--------+-------+-------+-------+--------| | | | |1035* | 100* |236,5* |371,5* |294,5* | 32,5* | |------------------+------------------+---------+-------+-----------------------------------------| |2) "Сигнал" |створення | | |створення передавальних та приймальних| |Створення наземної|технічних засобів | | |станцій цифрового мовлення державної| |телекомунікаційної|наземної | | |системи супутникового телерадіомовлення | |інфраструктури |інфраструктури | | | | |супутникового |державної системи | | | | |мовлення |супутникового | | | | | |телерадіомовлення | | | | |------------------+------------------+---------+-------+-----------------------------------------| | | | НКАУ | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |-------------------------------------------------------------------------------------------------| |* Кошти, які передбачається отримати з інших джерел. | |-------------------------------------------------------------------------------------------------| |3) "Навігація" |впровадження | | |створення першої та другої черги| |Створення та |функціональних | | |підсистеми прецизійних післясеансних| |експлуатація |підсистем системи | | |визначень. Створення та забезпечення| |системи |координатно- | | |функціонування підсистеми широкозонної| |координатно- |часового та | | |диференційної корекції. Розроблення| |часового та |навігаційного | | |комплексного плану сертифікації та| |навігаційного |забезпечення | | |документації на систему управління| |забезпечення |України. | | |якістю. Розроблення програмно-апаратних| |України із |Створення | | |засобів та введення в дію| |застосуванням |українсько- | | |українсько-російської об'єднаної системи| |глобальних |російської системи| | |диференційних корекцій і моніторингу | |навігаційних |диференційних | | | | |супутникових |корекцій і | | | | |систем |моніторингу та | | | | | |проведення її | | | | | |сертифікації | | | | |------------------+------------------+---------+-------+-----------------------------------------| | | | НКАУ | 20,1 | 4,5 | 3,9 | 3,9 | 3,9 | 3,9 | |------------------+------------------+---------+-------+--------+-------+-------+-------+--------| | | |Мінтранс-| 0,4 | | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | | | | зв'язку | | | | | | | |------------------+------------------+---------+-------+--------+-------+-------+-------+--------| |Разом | | | 20,5 | 4,5 | 4 | 4 | 4 | 4 | |-------------------------------------+---------+-------+--------+-------+-------+-------+--------| |Усього | | 30,5 | 6,5 | 6 | 6 | 6 | 6 | |-------------------------------------+---------+-------+--------+-------+-------+-------+--------| | | |1035* | 100* |236,5* |371,5* |294,5* | 32,5* | |-------------------------------------+---------+-------+--------+-------+-------+-------+--------| |У тому числі | НКАУ | 30,1 | 6,5 | 5,9 | 5,9 | 5,9 | 5,9 | |-------------------------------------+---------+-------+--------+-------+-------+-------+--------| | | |1035* | 100* |236,5* |371,5* |294,5* | 32,5* | |-------------------------------------+---------+-------+--------+-------+-------+-------+--------| | |Мінтранс-| 0,4 | | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | | | зв'язку | | | | | | | |-------------------------------------------------------------------------------------------------| |* Кошти, які передбачається отримати з інших джерел. | |-------------------------------------------------------------------------------------------------| | 4. Провадження космічної діяльності в інтересах національної безпеки і оборони | |-------------------------------------------------------------------------------------------------| |Усього | | 60 | 9 | 10 | 12 | 14 | 15 | |-------------------------------------------------------------------------------------------------| | 5. Створення космічних комплексів | |-------------------------------------------------------------------------------------------------| |1) "Морський |сприяння | | ** |інтеграція космічних апаратів,| |старт" Сприяння |комерційним | | |виготовлення ракет-носіїв, підготовка і| |комерційним пускам|пускам | | |проведення комерційних запусків з| |ракет-носіїв |ракет-носіїв | | |морської платформи | |"Зеніт-3SL" |"Зеніт-3SL" з | | | | | |морської платформи| | | | |------------------+------------------+---------+-------+-----------------------------------------| |2) "Наземний |сприяння | | ** |інтеграція космічних апаратів,| |старт" Сприяння |комерційним пускам| | |виготовлення ракет-носіїв, проведення| |комерційним пускам|ракет-носіїв | | |комерційних запусків | |ракет-носіїв |"Зеніт-2SLБ" і | | | | |"Зеніт-2SLБ", |"Зеніт-3SLБ" з | | | | |"Зеніт-3SLБ" |космодрому | | | | | |"Байконур" | | | | |------------------+------------------+---------+-------+-----------------------------------------| |3) "Дніпро" |забезпечення | | ** |інтеграція космічних апаратів,| |Сприяння |пусків ракет- | | |виготовлення ракет-носіїв, проведення| |комерційним пускам|носіїв "Дніпро" | | |комерційних запусків | |ракет-носіїв |в рамках | | | | |"Дніпро" |національних | | | | | |програм | | | | |-------------------------------------------------------------------------------------------------| |** Обсяги фінансування визначаються у контрактах, що укладаються з іноземними суб'єктами| |господарювання (орієнтовні загальні обсяги за Програмою становлять близько 3000 млн гривень). | |-------------------------------------------------------------------------------------------------| |4) "Циклон-4" |розроблення | | |виготовлення та експериментальне| |Створення |космічного | | |відпрацювання вузлів, агрегатів та інших| |космічного |ракетного | | |складових частин ракети-носія, підготовка| |ракетного |комплексу | | |до виробництва зазначеної ракети | |комплексу |"Циклон-4" для | | | | |легкого класу |забезпечення | | | | |на космодромі |запусків | | | | |"Алкантара" |національних | | | | | |космічних апаратів| | | | | |та виходу | | | | | |на світовий ринок | | | | | |космічних послуг | | | | |------------------+------------------+---------+-------+-----------------------------------------| | | | НКАУ | 290 | 50,7 | 74,3 | 77 | 77 | 11 | |------------------+------------------+---------+-------+-----------------------------------------| |5) "БІНС" |виготовлення та | | |виготовлення дослідних зразків,| |Створення |проведення | | |проведення автономних випробувань,| |безплатформної |експериментальних | | |доопрацювання конструкторської| |інерціальної |натурних | | |документації, виготовлення та проведення| |навігаційної |випробувань | | |наземних та льотних натурних випробувань,| |системи |дослідних зразків | | |розроблення технічних умов та підготовка| | |безплатформної | | |до виробництва | | |інерціальної | | | | | |навігаційної | | | | | |системи | | | | |------------------+------------------+---------+-------+-----------------------------------------| | | | НКАУ | 148 | 65 | 50 | 30 | 2 | 1 | |------------------+------------------+---------+-------+-----------------------------------------| |6) "Техма" |розроблення та | | |розроблення технологій удосконалення| |Розроблення і |вдосконалення | | |виробництва ракетно-космічної техніки.| |вдосконалення |технології | | |Відпрацювання та впровадження технологій| |технології |виробництва вузлів| | |складення, неруйнівного контролю,| |виробництва |та агрегатів | | |нанесення покриттів, контролю| |ракет-носіїв та |ракет-носіїв і | | |герметичності, вимірювання геометричних| |космічних |космічних апара- | | |параметрів, виготовлення макетних зразків| |апаратів |тів, удосконалення| | |технологічного обладнання | | |технологічного | | | | | |обладнання | | | | |------------------+------------------+---------+-------+-----------------------------------------| | | | НКАУ | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |------------------+------------------+---------+-------+-----------------------------------------| |7) "Технолог" |створення | | |розроблення технологій виготовлення| |Розроблення |технологічних умов| | |фотоелектричних перетворювачів,| |технологій |для розробки та | | |товстоплівкових багатошарових керамічних| |виготовлення |виготовлення | | |мікрозбірок та тонкоплівкових| |радіоелектронної |апаратури | | |гібридно-функціональних вузлів,| |апаратури на |космічних систем | | |мікромеханічних пристроїв та| |основі сучасної |нового покоління | | |напівпровідникових, оптичних,| |елементної бази |із строком | | |електромеханічних сенсорів. Розроблення| | |експлуатації 7-12 | | |рекомендацій щодо впровадження у| | |років і | | |виробництво радіоелектронної апаратури | | |розширеними | | | | | |функціональними | | | | | |можливостями | | | | |------------------+------------------+---------+-------+-----------------------------------------| | | | НКАУ | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |------------------+------------------+---------+-------+-----------------------------------------| |8) "Стандарт" |нормативно- | | |розроблення та впровадження галузевої| |Розвиток системи |технічне | | |нормативно-технічної документації.| |стандартизації у |забезпечення | | |Вдосконалення та розвиток системи| |сфері космічної |космічної | | |стандартизації НКАУ, гармонізація| |діяльності |діяльності згідно | | |нормативних документів у сфері космічної| | |з вимогами | | |діяльності з міжнародними стандартами,| | |міжнародних | | |створення технічних регламентів,| | |стандартів та | | |адаптованих до вимог міжнародного та| | |організацій. | | |європейського законодавства, участь у| | |Розроблення | | |розробленні міжнародних стандартів | | |галузевих | | | | | |стандартів щодо | | | | | |створення та | | | | | |експлуатації | | | | | |космічної техніки | | | | |------------------+------------------+---------+-------+-----------------------------------------| | | | НКАУ | 2 | 0,25 | 0,4 | 0,55 | 0,4 | 0,4 | |------------------+------------------+---------+-------+-----------------------------------------| |9) "Сертифікат" |удосконалення і | | |розроблення технічних регламентів,| |Розвиток |розвиток правил та| | |стандартів та вимог до космічної техніки,| |Української |процедур оцінки | | |гармонізація національних стандартів з| |системи |відповідності | | |міжнародними та європейськими стандартами| |сертифікації |виробів космічної | | |у сфері підтвердження відповідності| |космічної техніки |техніки та систем | | |виробів космічної техніки та| | |управління якістю | | |доопрацювання правил Української системи| | |підприємств з | | |сертифікації космічної техніки | | |урахуванням | | | | | |міжнародної | | | | | |практики | | | | | |застосування | | | | | |процедур оцінки | | | | | |відповідності | | | | |------------------+------------------+---------+-------+-----------------------------------------| | | | НКАУ | 2 | 0,25 | 0,4 | 0,55 | 0,4 | 0,4 | |------------------+------------------+---------+-------+-----------------------------------------| |10) "Якість" |створення системи | | |розроблення та впровадження нормативних| |Створення та |нормативного, | | |документів, методичних матеріалів та| |розвиток галузевої|методичного та | | |інструментальних засобів з метою| |системи управління|інструментального | | |створення галузевої системи управління| |якістю |забезпечення | | |якістю | | |якості й | | | | | |надійності виробів| | | | | |космічної техніки | | | | |------------------+------------------+---------+-------+-----------------------------------------| | | | НКАУ | 3 | 0,4 | 0,6 | 0,7 | 0,7 | 0,6 | |------------------+------------------+---------+-------+--------+-------+-------+-------+--------| |11) "Мікро- |погашення | | |погашен-| | | | | |супутник" |кредиторської | | |ня кре- | | | | | |Погашення |заборгованості | | |дитор- | | | | | |кредиторської | | | |ської | | | | | |заборгованості | | | |заборго-| | | | | |за виконання | | | |ваності | | | | | |державного | | | | | | | | | |замовлення | | | | | | | | | |попередніх років | | | | | | | | | |------------------+------------------+---------+-------+--------+-------+-------+-------+--------| | | | НКАУ |0,542 | 0,542 | | | | | |-------------------------------------+---------+-------+--------+-------+-------+-------+--------| |Разом | |455,542|119,142 | 127,7 | 110,8 | 82,5 | 15,4 | |-------------------------------------------------------------------------------------------------| | 6. Розроблення перспективної космічної техніки та технологій | |-------------------------------------------------------------------------------------------------| |1) "Борт" |розроблення | | |розроблення проектної та конструкторської| |Створення |перспективних | | |документації, виготовлення дослідних| |перспективних |бортових службових| | |зразків | |приладів та |приладів та | | | | |двигунних |двигунних | | | | |установок |установок для | | | | | |космічних апаратів| | | | | |і ракет-носіїв | | | | |------------------+------------------+---------+-------+-----------------------------------------| | | | НКАУ | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |------------------+------------------+---------+-------+-----------------------------------------| |2) "Перспектива" |дослідження шляхів| | |розроблення техніко-економічного| |Дослідження |створення: | | |обґрунтування, проектів тактико-технічних| |можливостей та |ракетно-космічного| | |завдань на комплекси, аванпроектів,| |шляхів створення |комплексу на | | |проведення проектно-розрахункових робіт | |перспективних |екологічно чистих | | | | |засобів виведення |компонентах палива| | | | |космічних |("Маяк"), | | | | |апаратів |авіаційного | | | | | |ракетно-космічного| | | | | |комплексу | | | | | |("Повітряний | | | | | |старт"), | | | | | |повітряно- | | | | | |космічної системи | | | | | |багаторазового | | | | | |використання, | | | | | |малогабаритних | | | | | |високоточних | | | | | |систем управління | | | | | |для ракет-носіїв | | | || |та космічних | | | | | |апаратів | | | | |------------------+------------------+---------+-------+-----------------------------------------| | | | НКАУ | 4 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | |------------------+------------------+---------+-------+-----------------------------------------| |3) "Композит" |створення виробів | | |розроблення нових композиційних,| |Розроблення |ракетно-космічної | | |наноструктурних та інших матеріалів,| |перспективних |техніки з | | |технологічних процесів і виробів на їх| |технологій і |поліпшеними | | |основі. Надання рекомендацій із| |матеріалів |характеристиками | | |впровадження технологій і матеріалів у| |ракетно-космічної | | | |виробництво | |техніки | | | | | |------------------+------------------+---------+-------+-----------------------------------------| | | | НКАУ | 5,1 | 1 | 0,9 | 1,1 | 1,1 | 1 | |------------------+------------------+---------+-------+--------+-------+-------+-------+--------| | | |Націона- | 0,4 | | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | | | | льна | | | | | | | | | |академія | | | | | | | | | | наук | | | | | | | |------------------+------------------+---------+-------+--------+-------+-------+-------+--------| |Разом | | | 5,5 | 1 | 1 | 1,2 | 1,2 | 1,1 | |------------------+------------------+---------+-------+-----------------------------------------| |4) "Зварювання" |підвищення | | |розроблення випереджальних технологій| |Розроблення |ефективності | | |зварювання нових елементів із| |високоефективних |аерокосмічної | | |високоміцних, композитних і| |технологій |техніки шляхом | | |наноструктурних матеріалів на алюмінієвій| |з'єднання |використання нових| | |основі для виробів космічної техніки.| |високоміцних |матеріалів, | | |Підвищення ефективності технологій| |сплавів на |прогресивних | | |зварювання плавленням з використанням| |алюмінієвій |технологій їх | | |комбінованих (гібридних) процесів| |основі та |з'єднання, | | |нагрівання. Дослідження та впровадження у| |автоматизованих |поліпшення | | |виробництво автоматизованих способів| |засобів зварювання|технічних | | |зварювання напівфабрикатів виробів| |елементів |характеристик | | |космічної техніки різної товщини | |ракетно-космічної |виробів в умовах | | | | |техніки |експлуатації, | | | | | |підвищення | | | | | |надійності та | | | | | |зменшення вартості| | | | | |процесів | | | | | |зварювання | | | | |------------------+------------------+---------+-------+-----------------------------------------| | | | НКАУ | 2,6 | 0,6 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | |------------------+------------------+---------+-------+--------+-------+-------+-------+--------| | | |Націона- | 0,4 | | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | | | | льна | | | | | | | | | |академія | | | | | | | | | | наук | | | | | | | |------------------+------------------+---------+-------+--------+-------+-------+-------+--------| |Разом | | | 3 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | |------------------+------------------+---------+-------+-----------------------------------------| |5) "Супровід" |системні | | |науково-технічне та методичне| |Науково-технічне |дослідження щодо | | |супроводження розроблення та експлуатації| |супроводження |визначення | | |об'єктів ракетно-космічної техніки.| |створення |напрямів розвитку | | |Відпрацювання питання щодо запобігання| |перспективної |космічної техніки,| | |засміченню космічного простору.| |ракетно-космічної |науково-технічне | | |Розроблення та впровадження нормативних| |техніки |супроводження | | |документів. Дослідження науково-технічних| | |проектів Програми | | |та технологічних досягнень у створенні| | |в цілому | | |об'єктів ракетно-космічної техніки | |------------------+------------------+---------+-------+-----------------------------------------| | | | НКАУ | 6,2 | 1 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | |------------------+------------------+---------+-------+--------+-------+-------+-------+--------| | | |Націона- | 0,8 | | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | | | | льна | | | | | | | | | |академія | | | | | | | | | | наук | | | | | | | |------------------+------------------+---------+-------+--------+-------+-------+-------+--------| |Разом | | | 7 | 1 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | |-------------------------------------+---------+-------+--------+-------+-------+-------+--------| |Усього | | 29,5 | 5,4 | 5,9 | 6,1 | 6,1 | 6 | |-------------------------------------+---------+-------+--------+-------+-------+-------+--------| |У тому числі | НКАУ | 27,9 | 5,4 | 5,5 | 5,7 | 5,7 | 5,6 | |-------------------------------------+---------+-------+--------+-------+-------+-------+--------| | |Націона- | 1,6 | | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | | | льна | | | | | | | | |академія | | | | | | | | | наук | | | | | | | |-------------------------------------------------------------------------------------------------| | 7. Забезпечення розвитку наземної інфраструктури | |-------------------------------------------------------------------------------------------------| |1) "Спостереження"|забезпечення | | |дослідна експлуатація першої черги| |Забезпечення |дослідної | | |системи, введення її в постійну| |експлуатації і |експлуатації | | |експлуатацію. Створення на сучасній| |розвитку системи |системи контролю | | |елементній базі та введення у дослідну| |контролю та |та аналізу | | |експлуатацію комплексу збору й обробки| |аналізу космічної |космічної | | |первинної інформації радіолокаційних| |обстановки (СКАКО)|обстановки, | | |станцій системи та виносного приймального| | |модернізація | | |пункту. Розроблення аванпроекту,| | |діючих та | | |ескізного та технічного проектів на| | |створення нових | | |радіотехнічний комплекс високої| | |технічних засобів,| | |заводської готовності для спостереження| | |удосконалення | | |космічного простору | | |програмного | | | | | |забезпечення | | | | | |Центру контролю | | | | | |космічного | | | | | |простору, | | | | | |розширення | | | | | |спостережної | | | | | |мережі | | | | |------------------+------------------+---------+-------+-----------------------------------------| | | | НКАУ | 40 | 2 | 5 | 5 | 10 | 18 | |------------------+------------------+---------+-------+-----------------------------------------| |2) "Інфра- |модернізація | | |розроблення проектної та конструкторської| |структура" |наземного | | |документації для модернізації| |Забезпечення |інформаційного | | |програмно-технічних засобів наземного| |розвитку та |комплексу. | | |інформаційного комплексу, виготовлення| |експлуатації |Модернізація антен| | |програмно-технічних засобів, їх| |наземного |РТ-70, РТ-32 та | | |випробування та введення в експлуатацію.| |інформаційного |П-400 для | | |Дооснащення антенних засобів. Приймання| |комплексу |створення наземно-| | |наукової інформації, зокрема про| | |космічного радіо- | | |спостереження Землі, забезпечення її| | |інтерферометра з | | |оброблення, архівації та поширення | | |наддовгими базами | | | | |------------------+------------------+---------+-------+-----------------------------------------| | | | НКАУ | 30 | 1,5 | 6 | 7 | 7,5 | 8 | |------------------+------------------+---------+-------+-----------------------------------------| |3) "Кадр" |створення | | |розроблення та виготовлення дослідних| |Створення |перспективних | | |зразків, проведення випробувань суміщеної| |командно- |командно- | | |командно-телеметричної радіолінії,| |вимірювальних та |вимірювальних та | | |оснащеної антеною з фазованою решіткою та| |приймально- |приймально- | | |приймально-реєструвальних радіоліній з| |реєструвальних |реєструвальних | | |підвищеною швидкістю приймання| |радіоліній |радіоліній. | | |інформації, модернізація апаратури| | |Модернізація | | |супутникової навігації | | |наземного комплек-| | | | | |су управління | | | | | |космічними | | | | | |апаратами | | | | |------------------+------------------+---------+-------+-----------------------------------------| | | | НКАУ | 60 | 13 | 11 | 11 | 11 | 14 | |------------------+------------------+---------+-------+-----------------------------------------| |4) "Полігон" |створення | | |розроблення проектної документації,| |Створення |контрольно- | | |виконання робіт із створення полігону,| |контрольно- |калібрувального | | |оснащення його необхідними засобами,| |калібрувального |полігону для | | |випробування, попередня метрологічна| |полігону |метрологічного | | |атестація, дослідна експлуатація | |підсупутникової |забезпечення | | | | |підтримки |первинних даних та| | | | | |бортових засобів | | | | | |дистанційного | | | | | |зондування Землі | | | | |------------------+------------------+---------+-------+-----------------------------------------| | | | НКАУ | 7,1 | 0,5 | 1,2 | 1,6 | 1,7 | 2,1 | |------------------+------------------+---------+-------+--------+-------+-------+-------+--------| | | |Націона- | 1,4 | | 0,3 | 0,4 | 0,3 | 0,4 | | | | льна | | | | | | | | | |академія | | | | | | | | | | наук | | | | | | | |------------------+------------------+---------+-------+--------+-------+-------+-------+--------| |Разом | | | 8,5 | 0,5 | 1,5 | 2 | 2 | 2,5 | |------------------+------------------+---------+-------+--------+--------------------------------| |5) "Управління" |створення наземних| | | |розроблення конструкторської| |Розвиток засобів |засобів | | | |документації, виготовлення| |траєкторних та |траєкторних | | | |дослідних зразків, проведення| |телеметричних |вимірювань та | | | |випробувань | |вимірювань |приймання | | | | | |ракет-носіїв |телеметричної | | | | | | |інформації з | | | | | | |розширеним | | | | | | |сектором | | | | | | |спостереження та | | | | | | |електронним | | | | | | |скануванням | | | | | |------------------+------------------+---------+-------+--------+--------------------------------| | | | НКАУ | 15 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | |-------------------------------------+---------+-------+--------+-------+-------+-------+--------| |Усього | |153,5 | 19 | 26,5 | 29 | 33,5 | 45,5 | |-------------------------------------+---------+-------+--------+-------+-------+-------+--------| |У тому числі | НКАУ |152,1 | 19 | 26,2 | 28,6 | 33,2 | 45,1 | |-------------------------------------+---------+-------+--------+-------+-------+-------+--------| | |Націона- | 1,4 | | 0,3 | 0,4 | 0,3 | 0,4 | | | льна | | | | | | | | |академія | | | | | | | | | наук | | | | | | | |-------------------------------------------------------------------------------------------------| | 8. Забезпечення розвитку міжнародного співробітництва та аналітична підтримка | |-------------------------------------------------------------------------------------------------| |1) "Співро- |забезпечення | | |здійснення заходів співробітництва з| |бітництво" |заходів щодо | | |провідними державами в космічній сфері,| |Забезпечення |міжнародного | | |підготовка інформаційно-аналітичних| |виконання програм |співробітництва в | | |матеріалів з питань провадження| |міжнародного |космічній сфері. | | |міжнародної космічної діяльності,| |співробітництва |Участь у роботі | | |розроблення та супроводження баз даних| | |міжнародних | | |про зазначену діяльність, розроблення і| | |космічних | | |видання рекламно-презентаційної| | |організацій, | | |продукції, створення виставкових| | |організація | | |експозицій та організація міжнародних| | |виставкової | | |виставок і форумів. Забезпечення| | |діяльності. | | |стажування спеціалістів у країнах ЄС | | |Інституційне | | | | | |забезпечення | | | | | |процесу | | | | | |євроінтеграції | | | | |------------------+------------------+---------+-------+-----------------------------------------| | | | НКАУ | 9,2 | 1,5 | 1,8 | 2 | 2 | 1,9 | |------------------+------------------+---------+-------+--------+-------+-------+-------+--------| | | | МЗС | 0,8 | | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | |------------------+------------------+---------+-------+--------+-------+-------+-------+--------| |Разом | | | 10 | 1,5 | 2 | 2,2 | 2,2 | 2,1 | |------------------+------------------+---------+-------+-----------------------------------------| |2) "Право" |нормативно-правове| | |забезпечення розвитку законодавства щодо| |Розвиток правового|забезпечення | | |космічної діяльності та проблем| |регулювання |космічної | | |міжнародного космічного права, надання| |космічної |діяльності | | |правової підтримки космічної діяльності| |діяльності | | | |та процесів реструктуризації галузі | |------------------+------------------+---------+-------+-----------------------------------------| | | | НКАУ | 1,2 | 0,4 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | |------------------+------------------+---------+-------+--------+-------+-------+-------+--------| | | |Націона- | 0,4 | | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | | | | льна | | | | | | | | | |академія | | | | | | | | | | наук | | | | | | | |------------------+------------------+---------+-------+--------+-------+-------+-------+--------| | | | Мін'юст | 0,4 | | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | |------------------+------------------+---------+-------+--------+-------+-------+-------+--------| |Разом | | | 2 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | |------------------+------------------+---------+-------+-----------------------------------------| |3) "Програма" |проведення аналізу| | |проведення аналізу ефективності космічної| |Науково-методичне |результатів | | |діяльності та результатів виконання| |забезпечення |виконання | | |Програми, розроблення перспективних| |Програми |Програми, | | |дослідницьких програм та організація їх| | |розроблення | | |виконання, обґрунтування стратегічного і| | |перспективних | | |тактичного планування | | |програм | | | | |------------------+------------------+---------+-------+-----------------------------------------| | | | НКАУ | 14 | 1,5 | 3 | 3,2 | 3,2 | 3,1 | |------------------+------------------+---------+-------+-----------------------------------------| |4) "Інформація" |інформаційно- | | |розроблення та виконання заходів з| |Інформаційне |аналітичне | | |інформаційно-аналітичного забезпечення| |супроводження |забезпечення | | |Програми | |Програми |Програми, | | | | | |підготовка | | | | | |інформаційних та | | | | | |презентаційних | | | | | |матеріалів | | | | |------------------+------------------+---------+-------+-----------------------------------------| | | | НКАУ | 8,9 | 2 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 2,1 | |------------------+------------------+---------+-------+--------+-------+-------+-------+--------| | | |Націона- | 0,8 | | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | | | | льна | | | | | | | | | |академія | | | | | | | | | | наук | | | | | | | |------------------+------------------+---------+-------+--------+-------+-------+-------+--------| | | | МОН | 0,8 | | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | |------------------+------------------+---------+-------+--------+-------+-------+-------+--------| |Разом | | | 10,5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2,5 | |------------------+------------------+---------+-------+-----------------------------------------| |5) "Комерціалі- |створення умов для| | |розроблення методичних матеріалів щодо| |зація" |комерціалізації | | |правових основ комерціалізації космічної| |Методичне |космічних послуг і| | |діяльності, проведення інвентаризації| |забезпечення |технологій | | |технологій, визначення механізму та| |комерціалізації | | | |шляхів комерціалізації, здійснення| |космічних послуг | | | |заходів щодо забезпечення охорони| |і технологій | | | |інтелектуальної власності в| | | | | |ракетно-космічній галузі | |------------------+------------------+---------+-------+-----------------------------------------| | | | НКАУ | 2 | 0,5 | 0,3 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | |------------------+------------------+---------+-------+--------+-------+-------+-------+--------| | | | | | | | | | | |-------------------------------------+---------+-------+--------+-------+-------+-------+--------| |Усього | | 38,5 | 5,9 | 7,7 | 8,2 | 8,2 | 8,5 | |-------------------------------------+---------+-------+--------+-------+-------+-------+--------| |У тому числі | НКАУ | 35,3 | 5,9 | 6,9 | 7,4 | 7,4 | 7,7 | |-------------------------------------+---------+-------+--------+-------+-------+-------+--------| | |Націона- | 1,2 | | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | | | льна | | | | | | | | |академія | | | | | | | | | наук | | | | | | | |-------------------------------------+---------+-------+--------+-------+-------+-------+--------| | | МОН | 0,8 | | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | |-------------------------------------+---------+-------+--------+-------+-------+-------+--------| | | МЗС | 0,8 | | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | |-------------------------------------+---------+-------+--------+-------+-------+-------+--------| | | Мін'юст | 0,4 | | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | |-------------------------------------+---------+-------+--------+-------+-------+-------+--------| |Разом за програмою | | 1460 | 250 | 281,4 | 308 | 309 | 311,6 | |-------------------------------------+---------+-------+--------+-------+-------+-------+--------| | | |1035* | 100* |236,5* |371,5* |294,5* | 32,5* | |-------------------------------------+---------+-------+--------+-------+-------+-------+--------| |У тому числі | НКАУ |1417,1 | 250 | 272,2 | 297,5 | 298,5 | 298,9 | |-------------------------------------+---------+-------+--------+-------+-------+-------+--------| | | |1035* | 100* |236,5* |371,5* |294,5* | 32,5* | |-------------------------------------+---------+-------+--------+-------+-------+-------+--------| | |Націона- | 26,9 | | 5,4 | 6,7 | 6,6 | 8,2 | | | льна | | | | | | | | |академія | | | | | | | | | наук | | | | | | | |-------------------------------------+---------+-------+--------+-------+-------+-------+--------| | | МОН | 8,4 | | 1,9 | 1,9 | 2 | 2,6 | |-------------------------------------+---------+-------+--------+-------+-------+-------+--------| | |Мінприро-| 2 | | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | | | ди | | | | | | | |-------------------------------------+---------+-------+--------+-------+-------+-------+--------| | |Мінагро- | 2 | | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | | |політики | | | | | | | |-------------------------------------+---------+-------+--------+-------+-------+-------+--------| | | МНС | 2 | | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | |-------------------------------------+---------+-------+--------+-------+-------+-------+--------| | |Мінтранс-| 0,4 | | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | | | зв'язку | | | | | | | |-------------------------------------+---------+-------+--------+-------+-------+-------+--------| | | МЗС | 0,8 | | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | |-------------------------------------+---------+-------+--------+-------+-------+-------+--------| | | Мін'юст | 0,4 | | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | ---------------------------------------------------------------------------------------------------

Додаток 2

до Програми
ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ

виконання Загальнодержавної цільової

науково-технічної космічної програми України

на 2008-2012 роки

--------------------------------------------------------------------------------------------------- | Найменування | Найменування | Одиниця | Значення показників | | завдання | показників | виміру | | | |виконання завдання| |-------------------------------------------------| | | | |усього | за роками | | | | | |-----------------------------------------| | | | | | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | |------------------+------------------+---------+-------+--------+-------+-------+-------+--------| |1. Проведення |у соціальній | | | | | | | | |наукових космічних|сфері: | | | | | | | | |досліджень |------------------+---------+-------+--------+-------+-------+-------+--------| | |підвищення | | | | | | | | | |рівня науково- | | | | | | | | | |технічного | | | | | | | | | |прогресу | | | | | | | | | |в суспільстві | | | | | | | | |------------------+------------------+---------+-------+--------+-------+-------+-------+--------| | |зростання | | | | | | | | | |кількості високо- | | | | | | | | | |кваліфікованих | | | | | | | | | |працівників | | | | | | | | |------------------+------------------+---------+-------+--------+-------+-------+-------+--------| | |розширення сфери | | | | | | | | | |професійних | | | | | | | | | |контактів | | | | | | | | | |між науковцями | | | | | | | | |------------------+------------------+---------+-------+--------+-------+-------+-------+--------| | |зростання рівня | | | | | | | | | |поінформованості | | | | | | | | | |суспільства з | | | | | | | | | |питань розв'язання| | | | | | | | | |актуальних проблем| | | | | | | | | |космічних | | | | | | | | | |досліджень та | | | | | | | | | |підвищення якості | | | | | | | | | |освіти | | | | | | | | |------------------+------------------+---------+-------+--------+-------+-------+-------+--------| | |залучення молоді | осіб |100-220| 20-30 | 20-40 | 20-50 | 20-50 | 20-50 | | |до участі в | | | | | | | | | |науково-технічній | | | | | | | | | |діяльності | | | | | | | | |------------------+------------------+---------+-------+--------+-------+-------+-------+--------| | |у сфері екології: | | | | | | | | |------------------+------------------+---------+-------+--------+-------+-------+-------+--------| | |поліпшення | | | | | | | | | |екологічних умов | | | | | | | | | |життєдіяльності | | | | | | | | | |населення | | | | | | | | |------------------+------------------+---------+-------+--------+-------+-------+-------+--------| | |підвищення рівня | | | | | | | | | |знань про | | | | | | | | | |навколишнє природ-| | | | | | | | | |не середовище | | | | | | | | |------------------+------------------+---------+-------+--------+-------+-------+-------+--------| |2. Здійснення |у сфері економіки:| | | | | | | | |зондування Землі |------------------+---------+-------+--------+-------+-------+-------+--------| | |непрямий дохід | млн |574-806| | 4-6 |110-160|150-220|310-420 | | | | гривень | | | | | | | |------------------+------------------+---------+-------+--------+-------+-------+-------+--------| | |у соціальній | | | | | | | | | |сфері: | | | | | | | | |------------------+------------------+---------+-------+--------+-------+-------+-------+--------| | |збільшення | штук | 250 | 30 | 50 | 50 | 60 | 60 | | |кількості робочих | | | | | | | | | |місць | | | | | | | | |------------------+------------------+---------+-------+--------+-------+-------+-------+--------| | |поліпшення якості | | | | | | | | | |профілактики | | | | | | | | | |здоров'я населення| | | | | | | | | |шляхом використан-| | | | | | | | | |ня прогнозів щодо | | | | | | | | | |змін, які | | | | | | | | | |відбуваються у | | | | | | | | | |навколишньому | | | | | | | | | |природному | | | | | | | | | |середовищі | | | | | | | | |------------------+------------------+---------+-------+--------+-------+-------+-------+--------| | |у сфері екології: | | | | | | | | |------------------+------------------+---------+-------+--------+-------+-------+-------+--------| | |підвищення | | | | | | | | | |оперативності | | | | | | | | | |здійснення контро-| | | | | | | | | |лю за рівнем | | | | | | | | | |забруднення | | | | | | | | | |навколишнього | | | | | | | | | |природного | | | | | | | | | |середовища | | | | | | | | | |та достовірності | | | | | | | | | |його даних | | | | | | | | |------------------+------------------+---------+-------+--------+-------+-------+-------+--------| | |запобігання | | | | | | | | | |природним | | | | | | | | | |катастрофам (пове-| | | | | | | | | |ням, підтопленням | | | | | | | | | |та зсувам тощо) | | | | | | | | |------------------+------------------+---------+-------+--------+-------+-------+-------+--------| |3. Розвиток |у сфері економіки:| | | | | | | | |супутникових |------------------+---------+-------------------------------------------------| |систем |прямий дохід | |визначається оператором космічної системи | |телекомунікації |------------------+---------+-------------------------------------------------| |та навігації |непрямий | млн | 65-80 | | | | 25-30 | 40-50 | | |дохід | гривень | | | | | | | |------------------+------------------+---------+-------+--------+-------+-------+-------+--------| | |у соціальній | | | | | | | | | |сфері: | | | | | | | | |------------------+------------------+---------+-------+--------+-------+-------+-------+--------| | |зростання кількос-| штук | 130 | 20 | 25 | 25 | 30 | 30 | | |ті робочих місць у| | | | | | | | | |галузі підвищення | | | | | | | | | |рівня комунікації,| | | | | | | | | |доступу громадян | | | | | | | | | |до засобів зв'язку| | | | | | | | |------------------+------------------+---------+-------+--------+-------+-------+-------+--------| |4. Провадження |у соціальній | | | | | | | | |космічної |сфері: | | | | | | | | |діяльності в |------------------+---------+-------+--------+-------+-------+-------+--------| |інтересах |зростання | | | | | | | | |національної |кількості високо- | | | | | | | | |безпеки і оборони |кваліфікованих | | | | | | | | | |працівників | | | | | | | | | |------------------+---------+-------+--------+-------+-------+-------+--------| | |розвиток високих | | | | | | | | | |технологій | | | | | | | | | |подвійного | | | | | | | | | |призначення | | | | | | | | |------------------+------------------+---------+-------+--------+-------+-------+-------+--------| | |інші: | | | | | | | | |------------------+------------------+---------+-------+--------+-------+-------+-------+--------| | |зміцнення | | | | | | | | | |військової безпеки| | | | | | | | |------------------+------------------+---------+-------+--------+-------+-------+-------+--------| | |зміцнення | | | | | | | | | |зовнішньополітич- | | | | | | | | | |ної безпеки | | | | | | | | |------------------+------------------+---------+-------+--------+-------+-------+-------+--------| | |зміцнення еконо- | | | | | | | | | |мічної безпеки | | | | | | | | |------------------+------------------+---------+-------+--------+-------+-------+-------+--------| |5. Створення |у сфері економіки:| | | | | | | | |космічних |------------------+---------+-------+--------+-------+-------+-------+--------| |комплексів |прямий дохід | млн |270-560|50-100 |50-100 |50-100 |60-110 |60-150 | | | | гривень | | | | | | | |------------------+------------------+---------+-------+--------+-------+-------+-------+--------| | |непрямий дохід | млн |1050- |190-200 |190-200|190-200|240-300|240-300 | | | | гривень |1200 | | | | | | |------------------+------------------+---------+-------+--------+-------+-------+-------+--------| | |у соціальній | | | | | | | | | |сфері: | | | | | | | | |------------------+------------------+---------+-------+--------+-------+-------+-------+--------| | |зростання | | | | | | | | | |кількості високо- | | | | | | | | | |кваліфікованих | | | | | | | | | |працівників | | | | | | | | |------------------+------------------+---------+-------+--------+-------+-------+-------+--------| | |підвищення рівня | | | | | | | | | |науково-технічного| | | | | | | | | |прогресу в | | | | | | | | | |суспільстві | | | | | | | | |------------------+------------------+---------+-------+--------+-------+-------+-------+--------| | |зростання | штук | 200 | 20 | 30 | 50 | 50 | 50 | | |кількості робочих | | | | | | | | | |місць у галузі | | | | | | | | |------------------+------------------+---------+-------+--------+-------+-------+-------+--------| |6. Розроблення |у сфері економіки:| | | | | | | | |перспективної |------------------+---------+-------+--------+-------+-------+-------+--------| |космічної |непрямий дохід | млн |215-300| | | 35-45 | 55-65 |125-190 | |техніки та | | гривень | | | | | | | |технологій |------------------+---------+-------+--------+-------+-------+-------+--------| | |у соціальній | | | | | | | | | |сфері: | | | | | | | | |------------------+------------------+---------+-------+--------+-------+-------+-------+--------| | |підвищення рівня | | | | | | | | | |науково- | | | | | | | | | |технічного | | | | | | | | | |прогресу | | | | | | | | |------------------+------------------+---------+-------+--------+-------+-------+-------+--------| | |зростання | штук | 100 | 10 | 15 | 25 | 25 | 25 | | |кількості робочих | | | | | | | | | |місць у галузі | | | | | | | | |------------------+------------------+---------+-------+--------+-------+-------+-------+--------| | |розвиток високих | | | | | | | | | |технологій | | | | | | | | |------------------+------------------+---------+-------+--------+-------+-------+-------+--------| |7. Забезпечення |у сфері економіки:| | | | | | | | |розвитку наземної |------------------+---------+-------+--------+-------+-------+-------+--------| |інфраструктури |непрямий дохід | млн |101-141| | | 15-20 | 35-45 | 51-76 | | | | гривень | | | | | | | |------------------+------------------+---------+-------+--------+-------+-------+-------+--------| | |у соціальній | | | | | | | | | |сфері: | | | | | | | | |------------------+------------------+---------+-------+--------+-------+-------+-------+--------| | |розвиток високих | | | | | | | | | |технологій | | | | | | | | |------------------+------------------+---------+-------+--------+-------+-------+-------+--------| | |зростання рівня | | | | | | | | | |науково-технічного| | | | | | | | | |прогресу в | | | | | | | | | |суспільстві | | | | | | | | |------------------+------------------+---------+-------+--------+-------+-------+-------+--------| | |зростання | штук | 200 | 20 | 20 | 50 | 50 | 60 | | |кількості робочих | | | | | | | | | |місць у галузі | | | | | | | | |------------------+------------------+---------+-------+--------+-------+-------+-------+--------| |8. Забезпечення |у сфері економіки:| | | | | | | | |розвитку |------------------+---------+-------+--------+-------+-------+-------+--------| |міжнародного |непрямий дохід | млн | 35-43 | | | | 10-13 | 25-30 | |співробітництва | | гривень | | | | | | | |та аналітична |------------------+---------+-------+--------+-------+-------+-------+--------| |підтримка |у соціальній | | | | | | | | | |сфері: | | | | | | | | |------------------+------------------+---------+-------+--------+-------+-------+-------+--------| | |поглиблення | | | | | | | | | |контактів у | | | | | | | | | |суспільстві | | | | | | | | |------------------+------------------+---------+-------+--------+-------+-------+-------+--------| | |зростання рівня | | | | | | | | | |поінформованості | | | | | | | | | |суспільства щодо | | | | | | | | | |розв'язання | | | | | | | | | |актуальних | | | | | | | | | |проблем космічних | | | | | | | | | |досліджень | | | | | | | | |------------------+------------------+---------+-------+--------+-------+-------+-------+--------| |Разом | | | | | | | | | |------------------+------------------+---------+-------+--------+-------+-------+-------+--------| | |у сфері економіки:| | | | | | | | |------------------+------------------+---------+-------+--------+-------+-------+-------+--------| | |прямий дохід | млн |270-560|50-100 |50-100 |50-100 |60-110 |60-150 | | | | гривень | | | | | | | |------------------+------------------+---------+-------+--------+-------+-------+-------+--------| | |непрямий дохід | млн |2040- |190-200 |194-206|350-425|515-673|790-1065| | | | гривень |2570 | | | | | | |------------------+------------------+---------+-------+--------+-------+-------+-------+--------| | |у соціальній | | | | | | | | | |сфері: | | | | | | | | |------------------+------------------+---------+-------+--------+-------+-------+-------+--------| | |підвищення рівня | | | | | | | | | |науково-технічного| | | | | | | | | |прогресу | | | | | | | | |------------------+------------------+---------+-------+--------+-------+-------+-------+--------| | |зростання | | | | | | | | | |кількості високо- | | | | | | | | | |кваліфікованих | | | | | | | | | |працівників | | | | | | | | |------------------+------------------+---------+-------+--------+-------+-------+-------+--------| | |поглиблення | | | | | | | | | |контактів у | | | | | | | | | |суспільстві | | | | | | | | |------------------+------------------+---------+-------+--------+-------+-------+-------+--------| | |зростання рівня | | | | | | | | | |поінформованості | | | | | | | | | |суспільства щодо | | | | | | | | | |розв'язання | | | | | | | | | |актуальних | | | | | | | | | |проблем у сфері | | | | | | | | | |космічних | | | | | | | | | |досліджень | | | | | | | | |------------------+------------------+---------+-------+--------+-------+-------+-------+--------| | |підвищення якості | | | | | | | | | |освіти | | | | | | | | |------------------+------------------+---------+-------+--------+-------+-------+-------+--------| | |поліпшення якості | | | | | | | | | |профілактики | | | | | | | | | |здоров'я населення| | | | | | | | | |шляхом | | | | | | | | | |використання | | | | | | | | | |прогнозів щодо | | | | | | | | | |змін, які | | | | | | | | | |відбуваються у | | | | | | | | | |навколишньому | | | | | | | | | |природному | | | | | | | | | |середовищі | | | | | | | | |------------------+------------------+---------+-------+--------+-------+-------+-------+--------| | |залучення молоді | осіб |100-220| 20-30 | 20-40 | 20-50 | 20-50 | 20-50 | | |до високо- | | | | | | | | | |кваліфікованої | | | | | | | | | |науково-технічної | | | | | | | | | |діяльності | | | | | | | | |------------------+------------------+---------+-------+--------+-------+-------+-------+--------| | |зростання | штук | 880 | 100 | 140 | 200 | 215 | 225 | | |кількості робочих | | | | | | | | | |місць у галузі | | | | | | | | |------------------+------------------+---------+-------+--------+-------+-------+-------+--------| | |у сфері екології: | | | | | | | | |------------------+------------------+---------+-------+--------+-------+-------+-------+--------| | |поліпшення | | | | | | | | | |екологічних умов | | | | | | | | | |життєдіяльності | | | | | | | | | |населення | | | | | | | | |------------------+------------------+---------+-------+--------+-------+-------+-------+--------| | |підвищення рівня | | | | | | | | | |знань про | | | | | | | | | |навколишнє | | | | | | | | | |природне | | | | | | | | | |середовище | | | | | | | | |------------------+------------------+---------+-------+--------+-------+-------+-------+--------| | |підвищення | | | | | | | | | |оперативності | | | | | | | | | |та достовірності | | | | | | | | | |контролю за рівнем| | | | | | | | | |забруднення | | | | | | | | | |навколишнього | | | | | | | | | |природного | | | | | | | | | |середовища | | | | | | | | |------------------+------------------+---------+-------+--------+-------+-------+-------+--------| | |запобігання | | | | | | | | | |природним ката- | | | | | | | | | |строфам (повеням, | | | | | | | | | |підтопленням | | | | | | | | | |та зсувам тощо) | | | | | | | | |------------------+------------------+---------+-------+--------+-------+-------+-------+--------| | |зміцнення | | | | | | | | | |екологічної | | | | | | | | | |безпеки | | | | | | | | |------------------+------------------+---------+-------+--------+-------+-------+-------+--------| | |інші: | | | | | | | | |------------------+------------------+---------+-------+--------+-------+-------+-------+--------| | |зміцнення | | | | | | | | | |військової безпеки| | | | | | | | |------------------+------------------+---------+-------+--------+-------+-------+-------+--------| | |зміцнення | | | | | | | | | |зовнішньополітич- | | | | | | | | | |ної безпеки | | | | | | | | |------------------+------------------+---------+-------+--------+-------+-------+-------+--------| | |зміцнення еконо- | | | | | | | | | |мічної безпеки | | | | | | | | ---------------------------------------------------------------------------------------------------

Додаток 3

до Порядку
РОЗРАХУНОК

прогнозних обсягів та визначення джерел фінансування

Загальнодержавної цільової науково-технічної

космічної програми України

на 2008-2012 роки

млн гривень --------------------------------------------------------------------------------------------------- | Найменування заходу | Прогнозні обсяги фінансових ресурсів | | |-------------------------------------------------| | |усього | за роками | | | |-----------------------------------------| | | | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | |-------------------------------------------------------------------------------------------------| | 1. Проведення наукових космічних досліджень | |-------------------------------------------------------------------------------------------------| |1) "Іоносат". Створення космічної системи | 120 | 5,5 | 10,5 | 20 | 30 | 54 | |моніторингу природних та техногенних катастроф | | | | | | | |-----------------------------------------------+-------+--------+-------+-------+-------+--------| |2) "Іоносфера". Створення системи моніторингу | 10 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | |"космічної погоди" | | | | | | | |-----------------------------------------------+-------+--------+-------+-------+-------+--------| |3) "Зондування". Вивчення глобальних та | 5 | 0,5 | 1 | 1,1 | 1,2 | 1,2 | |регіональних змін у навколишньому природному | | | | | | | |середовищі | | | | | | | |-----------------------------------------------+-------+--------+-------+-------+-------+--------| |4) "Інтерферометр". Проведення наземно- | 10 | 1,5 | 2 | 2,1 | 2,2 | 2,2 | |космічних радіоастрономічних досліджень | | | | | | | |-----------------------------------------------+-------+--------+-------+-------+-------+--------| |5) "Коронас-Фотон". Дослідження сонячної | 0,5 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | |активності та сонячно-земних зв'язків за | | | | | | | |допомогою космічного комплексу "Коронас-Фотон" | | | | | | | |-----------------------------------------------+-------+--------+-------+-------+-------+--------| |6) "Спектр-УФ". Створення космічної | 2,5 | | 0,6 | 0,7 | 0,6 | 0,6 | |астрофізичної обсерваторії для спостережень | | | | | | | |об'єктів в ультрафіолетовому діапазоні спектра | | | | | | | |-----------------------------------------------+-------+--------+-------+-------+-------+--------| |7) "Селена". Участь у міжнародних програмах | 25 | 1 | 2 | 4 | 8 | 10 | |досліджень GES та AURORA | | | | | | | |-----------------------------------------------+-------+--------+-------+-------+-------+--------| |8) "Сегмент". Виконання російсько-української | 35 | 3,5 | 5 | 6 | 8 | 12,5 | |програми спільних наукових та технологічних | | | | | | | |експериментів на російському сегменті | | | | | | | |Міжнародної космічної станції | | | | | | | |-----------------------------------------------+-------+--------+-------+-------+-------+--------| |9) "Мікрогравітація". Проведення перспективних | 10 | 0,3 | 1 | 1,5 | 2,5 | 4,7 | |наукових досліджень з космічної біології та | | | | | | | |мікрогравітації | | | | | | | |-----------------------------------------------+-------+--------+-------+-------+-------+--------| |10) "Мікросат". Створення та використання | 40 | 3,3 | 5,9 | 10,4 | 9,6 | 10,8 | |перспективних малих супутників | | | | | | | |-----------------------------------------------+-------+--------+-------+-------+-------+--------| |11) "УМС". Виконання науково-освітніх | 30 | 1 | 5 | 9 | 6 | 9 | |космічних експериментів | | | | | | | |-----------------------------------------------+-------+--------+-------+-------+-------+--------| |Разом | 288 | 17,7 | 35,1 | 56,9 | 70,2 | 108,1| |-------------------------------------------------------------------------------------------------| | 2. Здійснення дистанційного зондування Землі | |-------------------------------------------------------------------------------------------------| |1) "Січ-2". Створення космічної системи для |74,458 |53,458 | 16,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | |спостереження Землі в оптичному діапазоні (у | | | | | | | |тому числі оплата пускових послуг ракетою- | | | | | | | |носієм "Дніпро" та страхування космічного | | | | | | | |апарата) | | | | | | | |-----------------------------------------------+-------+--------+-------+-------+-------+--------| |2) "Січ-2М". Модернізація космічної системи для| 120 | 5 | 16 | 28 | 33 | 38 | |спостереження Землі в оптичному діапазоні | | | | | | | |-----------------------------------------------+-------+--------+-------+-------+-------+--------| |3) "Радіометрія". Створення бортових | 70 | 1,5 | 10 | 18,5 | 20 | 20 | |радіочастотних систем | | | | | | | |-----------------------------------------------+-------+--------+-------+-------+-------+--------| |4) "Оптика". Створення бортових оптико- | 70 | 4,4 | 12 | 15 | 17 | 21,6 | |електронних систем | | | | | | | |-----------------------------------------------+-------+--------+-------+-------+-------+--------| |5) "Супутник". Створення перспективних косміч- | 35 | | | 8 | 9 | 18 | |них апаратів дистанційного зондування Землі | | | | | | | |-----------------------------------------------+-------+--------+-------+-------+-------+--------| |6) "GEO-Ukraine". Створення інформаційної | 35 | 3 | 8 | 8 | 8 | 8 | |системи забезпечення користувачів | | | | | | | |аерокосмічними даними | | | | | | | |-----------------------------------------------+-------+--------+-------+-------+-------+--------| |Разом |404,458|67,358 | 62,5 | 79 | 88,5 | 107,1| |-------------------------------------------------------------------------------------------------| | 3. Розвиток супутникових систем телекомунікації та навігації | |-------------------------------------------------------------------------------------------------| |1) "Либідь". Створення космічного сегмента | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |Національної супутникової системи зв'язку | | | | | | | |-----------------------------------------------+-------+--------+-------+-------+-------+--------| | |1035* | 100* |236,5* |371,5* |294,5* | 32,5*| |-----------------------------------------------+-------+--------+-------+-------+-------+--------| |2) "Сигнал". Створення наземної | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |телекомунікаційної інфраструктури супутникового| | | | | | | |мовлення | | | | | | | |-----------------------------------------------+-------+--------+-------+-------+-------+--------| |3) "Навігація". Створення та експлуатація | 20,5 | 4,5 | 4 | 4 | 4 | 4 | |системи координатно-часового та навігаційного | | | | | | | |забезпечення України із застосуванням | | | | | | | |глобальних навігаційних супутникових систем | | | | | | | |-----------------------------------------------+-------+--------+-------+-------+-------+--------| |Разом | 30,5 | 6,5 | 6 | 6 | 6 | 6 | |-----------------------------------------------+-------+--------+-------+-------+-------+--------| | |1035* | 100* |236,5* |371,5* |294,5* | 32,5*| |-------------------------------------------------------------------------------------------------| | 4. Провадження космічної діяльності в інтересах національної безпеки і оборони | |-------------------------------------------------------------------------------------------------| |Разом | 60 | 9 | 10 | 12 | 14 | 15 | |-------------------------------------------------------------------------------------------------| | 5. Створення космічних комплексів | |-------------------------------------------------------------------------------------------------| |1) "Морський старт". Сприяння комерційним | ** | | | | | | |пускам ракет-носіїв "Зеніт-3SL" | | | | | | | |-----------------------------------------------+-------+--------+-------+-------+-------+--------| |2) "Наземний старт". Сприяння комерційним | ** | | | | | | |пускам ракет-носіїв "Зеніт-2SLБ", "Зеніт-3SLБ" | | | | | | | |-----------------------------------------------+-------+--------+-------+-------+-------+--------| |3) "Дніпро". Сприяння комерційним пускам | ** | | | | | | |ракет-носіїв "Дніпро" | | | | | | | |-------------------------------------------------------------------------------------------------| |* Кошти, які передбачається отримати з інших джерел. | |-------------------------------------------------------------------------------------------------| |** Обсяги фінансування визначаються контрактами, що укладаються з іноземними суб'єктами | |господарювання (орієнтовні загальні обсяги за Програмою становлять близько 3000 млн гривень). | |-------------------------------------------------------------------------------------------------| |4) "Циклон-4". Створення космічного ракетного | 290 | 50,7 | 74,3 | 77 | 77 | 11 | |комплексу легкого класу на космодромі | | | | | | | |"Алкантара" | | | | | | | |-----------------------------------------------+-------+--------+-------+-------+-------+--------| |5) "БІНС". Створення безплатформної | 148 | 65 | 50 | 30 | 2 | 1 | |інерціальної навігаційної системи | | | | | | | |-----------------------------------------------+-------+--------+-------+-------+-------+--------| |6) "Техма". Розроблення і вдосконалення | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |технології виробництва ракет-носіїв та | | | | | | | |космічних апаратів | | | | | | | |-----------------------------------------------+-------+--------+-------+-------+-------+--------| |7) "Технолог". Розроблення технологій | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |виготовлення радіоелектронної апаратури на | | | | | | | |основі сучасної елементної бази | | | | | | | |-----------------------------------------------+-------+--------+-------+-------+-------+--------| |8) "Стандарт". Розвиток системи стандартизації | 2 | 0,25 | 0,4 | 0,55 | 0,4 | 0,4 | |у сфері космічної діяльності | | | | | | | |-----------------------------------------------+-------+--------+-------+-------+-------+--------| |9) "Сертифікат". Розвиток Української системи | 2 | 0,25 | 0,4 | 0,55 | 0,4 | 0,4 | |сертифікації космічної техніки | | | | | | | |-----------------------------------------------+-------+--------+-------+-------+-------+--------| |10) "Якість". Створення та розвиток галузевої | 3 | 0,4 | 0,6 | 0,7 | 0,7 | 0,6 | |системи управління якістю | | | | | | | |-----------------------------------------------+-------+--------+-------+-------+-------+--------| |11) "Мікросупутник". Погашення кредиторської |0,542 |0,542 | | | | | |заборгованості за виконання державного | | | | | | | |замовлення попередніх років | | | | | | | |-----------------------------------------------+-------+--------+-------+-------+-------+--------| |Разом |455,542|119,142 | 127,7 | 110,8 | 82,5 | 15,4| |-------------------------------------------------------------------------------------------------| | 6. Розроблення перспективної космічної техніки та технологій | |-------------------------------------------------------------------------------------------------| |1) "Борт". Створення перспективних приладів та | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |двигунних установок | | | | | | | |-----------------------------------------------+-------+--------+-------+-------+-------+--------| |2) "Перспектива". Дослідження можливостей та | 4 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | |шляхів створення перспективних засобів | | | | | | | |виведення космічних апаратів | | | | | | | |-----------------------------------------------+-------+--------+-------+-------+-------+--------| |3) "Композит". Розроблення перспективних | 5,5 | 1 | 1 | 1,2 | 1,2 | 1,1 | |технологій і матеріалів ракетно-космічної | | | | | | | |техніки | | | | | | | |-----------------------------------------------+-------+--------+-------+-------+-------+--------| |4) "Зварювання". Розроблення високоефективних | 3 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | |технологій з'єднання високоміцних сплавів на | | | | | | | |алюмінієвій основі та автоматизованих засобів | | | | | | | |зварювання елементів ракетно-космічної техніки | | | | | | | |-----------------------------------------------+-------+--------+-------+-------+-------+--------| |5) "Супровід". Науково-технічне супроводження | 7 | 1 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | |створення перспективної ракетно-космічної | | | | | | | |техніки | | | | | | | |-----------------------------------------------+-------+--------+-------+-------+-------+--------| |Разом | 29,5 | 5,4 | 5,9 | 6,1 | 6,1 | 6 | |-------------------------------------------------------------------------------------------------| | 7. Забезпечення розвитку наземної інфраструктури | |-------------------------------------------------------------------------------------------------| |1) "Спостереження". Забезпечення експлуатації і| 40 | 2 | 5 | 5 | 10 | 18 | |розвитку системи контролю та аналізу космічної | | | | | | | |обстановки (СКАКО) | | | | | | | |-----------------------------------------------+-------+--------+-------+-------+-------+--------| |2) "Інфраструктура". Забезпечення розвитку та | 30 | 1,5 | 6 | 7 | 7,5 | 8 | |експлуатації наземного інформаційного комплексу| | | | | | | |-----------------------------------------------+-------+--------+-------+-------+-------+--------| |3) "Кадр". Створення командно-вимірювальних та | 60 | 13 | 11 | 11 | 11 | 14 | |приймально-реєструвальних радіоліній | | | | | | | |-----------------------------------------------+-------+--------+-------+-------+-------+--------| |4) "Полігон". Створення контрольно-калібруваль-| 8,5 | 0,5 | 1,5 | 2 | 2 | 2,5 | |ного полігону підсупутникової підтримки | | | | | | | |-----------------------------------------------+-------+--------+-------+-------+-------+--------| |5) "Управління". Розвиток засобів траєкторних | 15 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | |та телеметричних вимірювань ракет-носіїв | | | | | | | |-----------------------------------------------+-------+--------+-------+-------+-------+--------| |Разом | 153 | 19 | 26,5 | 29 | 33,5 | 45,5| |-------------------------------------------------------------------------------------------------| | 8. Забезпечення розвитку міжнародного співробітництва та аналітична підтримка | |-------------------------------------------------------------------------------------------------| |1) "Співробітництво". Забезпечення виконання | 10 | 1,5 | 2 | 2,2 | 2,2 | 2,1 | |програм міжнародного співробітництва | | | | | | | |-----------------------------------------------+-------+--------+-------+-------+-------+--------| |2) "Право". Розвиток правового регулювання | 2 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | |космічної діяльності | | | | | | | |-----------------------------------------------+-------+--------+-------+-------+-------+--------| |3) "Програма". Науково-методичне забезпечення | 14 | 1,5 | 3 | 3,2 | 3,2 | 3,1 | |Програми | | | | | | | |-----------------------------------------------+-------+--------+-------+-------+-------+--------| |4) "Інформація". Інформаційне супроводження | 10,5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2,5 | |Програми | | | | | | | |-----------------------------------------------+-------+--------+-------+-------+-------+--------| |5) "Комерціалізація". Методичне забезпечення | 2 | 0,5 | 0,3 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | |комерціалізації космічних послуг та технологій | | | | | | | |-----------------------------------------------+-------+--------+-------+-------+-------+--------| |Разом | 38,5 | 5,9 | 7,7 | 8,2 | 8,2 | 8,5 | |-----------------------------------------------+-------+--------+-------+-------+-------+--------| |Усього | 1460 | 250 |281,4 | 308 | 309 | 311,6| |-----------------------------------------------+-------+--------+-------+-------+-------+--------| | |1035* | 100* |236,5* |371,5* |294,5* | 32,5*| ---------------------------------------------------------------------------------------------------

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст

Навчальні відео: Як користуватись системою

скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: