open
Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
Чинна
                             
                             
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення змін до деяких законодавчих

актів України щодо посилення протидії незаконному

обігу архівних документів
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2007, N 10, ст.91 )
{ Із змінами, внесеними згідно з Кодексом
N 4651-VI ( 4651-17 ) від 13.04.2012, ВВР, 2013, N 9-10,

N 11-12, N 13, ст.88 }

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
I. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
1. У Кодексі законів про працю України ( 322-08 ) (Відомості
Верховної Ради УРСР, 1971 р., додаток до N 50, ст. 375):
1) у пункті 2 частини першої статті 41 слова "грошові або
товарні цінності" замінити словами "грошові, товарні або культурні
цінності";
2) у пункті 2 статті 133 слова "матеріальних чи грошових
цінностей" замінити словами "матеріальних, грошових чи культурних
цінностей".
2. У Кодексі України про адміністративні правопорушення
( 80731-10, 80732-10 ) (Відомості Верховної Ради УРСР, 1984 р.,
додаток до N 51, ст. 1122):
1) абзац перший частини першої статті 92-1 викласти в такій
редакції:
"Недбале зберігання, псування, незаконне знищення,
приховування, незаконна передача іншій особі архівних документів,
порушення порядку щодо доступу до зазначених документів, а також
неповідомлення державної архівної установи про наявні архівні
документи в разі виникнення загрози знищення або значного
погіршення їх стану";
2) у статті 218:
у частині першій цифри "92-1" виключити;
у частині другій слово і цифри "статтями 92, 92-1" замінити
словом і цифрами "статтею 92";
3) статтю 221 та частину першу статті 294 після цифр "91"
доповнити цифрами "92-1".
3. Доповнити Кримінальний кодекс України ( 2341-14 )
(Відомості Верховної Ради України, 2001 р., N 25-26, ст. 131)
статтею 298-1 такого змісту:
"Стаття 298-1. Знищення, пошкодження або приховування

документів чи унікальних документів

Національного архівного фонду
1. Умисне знищення, пошкодження або приховування документів
Національного архівного фонду -
карається штрафом від п'ятдесяти до ста неоподатковуваних
мінімумів доходів громадян або арештом на строк до шести місяців.
2. Ті самі дії, вчинені щодо унікальних документів
Національного архівного фонду, -
караються позбавленням волі на строк до трьох років.
3. Діяння, передбачені частинами першою або другою цієї
статті, вчинені службовою особою з використанням службового
становища, -
караються позбавленням волі на строк від трьох до п'яти
років".

{ Пункт 4 розділу I втратив чинність на підставі Кодексу
N 4651-VI ( 4651-17 ) від 13.04.2012 }

5. У Законі України "Про Національний архівний фонд та
архівні установи" ( 3814-12 ) (Відомості Верховної Ради України,
2002 р., N 11, ст. 81):
1) у статті 1:
в абзаці другому слова "місця і часу створення" замінити
словами "місця, часу створення і місця зберігання";
абзац третій викласти в такій редакції:
"документ Національного архівного фонду - архівний документ,
культурна цінність якого визнана відповідною експертизою та який
підлягає державному обліку і зберіганню";
після абзацу п'ятого доповнити новим абзацом такого змісту:
"особистий архівний документ - архівний документ, що
створений фізичною особою або безпосередньо її стосується".
У зв'язку з цим абзаци шостий - шістнадцятий вважати
відповідно абзацами сьомим - сімнадцятим;
абзац тринадцятий викласти в такій редакції:
"користувач архівними документами - фізична або юридична
особа, яка відповідно до законодавства ознайомлюється з архівними
документами";
абзац чотирнадцятий виключити;
2) у частині другій статті 5:
слово "повернення" замінити словом "передавання";
доповнити реченням такого змісту: "Про виявлення зазначених
документів юридичні і фізичні особи повідомляють центральний орган
виконавчої влади у сфері архівної справи і діловодства";
3) у статті 6:
частину третю доповнити реченням такого змісту:
"Забороняється знищення документів без попереднього проведення
експертизи їх цінності";
частину четверту викласти в такій редакції:
"Юридичні і фізичні особи, які мають архівні документи, від
часу створення яких минуло понад 50 років, або які мають намір
здійснити їх відчуження чи вивезення за межі України, зобов'язані
повідомити про це одну з державних архівних установ з метою
вирішення питання про проведення експертизи цінності цих
документів. Без повідомлення державної архівної установи
відчуження архівних документів, вивезення їх за межі України
забороняються";
після частини четвертої доповнити новою частиною такого
змісту:
"Вимоги, зазначені у частинах третій і четвертій цієї статті,
не поширюються на власників особистих архівних документів".
У зв'язку з цим частини п'яту - сьому вважати відповідно
частинами шостою - восьмою;
4) статтю 7 виключити;
5) у статті 10:
частину другу викласти в такій редакції:
"Право власності на документ Національного архівного фонду,
який не належить державі, територіальним громадам, переходить лише
за умови та після попереднього письмового повідомлення
центрального органу виконавчої влади у сфері архівної справи і
діловодства або уповноважених ним архівних установ про намір
здійснити відчуження документа. У разі продажу документа
Національного архівного фонду держава має переважне право на його
купівлю за ціною, оголошеною для продажу. У разі відмови від
здійснення цього права чи нездійснення його протягом місяця з дня
одержання повідомлення власник або уповноважена ним особа мають
право на продаж документа. Переважне право держави на купівлю
документа, що перебуває у приватній власності, не застосовується,
якщо його покупцем є діти, дружина або чоловік, батьки, рідні
брати і сестри, дід та баба як з боку батька, так і з боку матері.
Власник, до якого перейшло право власності на документ
Національного архівного фонду, зобов'язаний письмово повідомити
про це орган виконавчої влади у сфері архівної справи і
діловодства або уповноважену ним архівну установу";
у частині четвертій слова "зазначених у реєстраційному
свідоцтві" виключити;
6) частину першу статті 12 викласти в такій редакції:
"Документи Національного архівного фонду підлягають
обов'язковому державному обліку, що ведеться у порядку,
встановленому центральним органом виконавчої влади у сфері
архівної справи і діловодства, і здійснюється з метою контролю за
наявністю документів, їх станом, місцем та умовами зберігання";
7) частину п'яту статті 13 після слів "умов зберігання"
доповнити словами "і порядку ведення обліку";
8) частину другу статті 15 доповнити словами "і створенню до
них загальнодоступного довідкового апарату";
9) статтю 20 після частини першої доповнити новою частиною
такого змісту:
"У разі виявлення в архівних документах недостовірних
відомостей про особу, будь-яка фізична особа має право вимагати
від архівної установи долучення до цих документів письмового
обґрунтованого спростування чи доповнення зазначених відомостей".
У зв'язку з цим частини другу та третю вважати відповідно
частинами третьою та четвертою;
10) у частині третій статті 22 слова "або порушують вимоги
щодо державної реєстрації цих документів" виключити;
11) абзац одинадцятий статті 23 викласти в такій редакції:
"архівні установи, засновані фізичними особами та/або
юридичними особами приватного права";
12) в абзаці восьмому частини першої статті 24 слова
"державну реєстрацію" виключити;
13) у статті 33:
назву та частину першу викласти в такій редакції:
"Стаття 33. Архівні установи, засновані фізичними особами

та/або юридичними особами приватного права
Архівні установи, засновані фізичними особами та/або
юридичними особами приватного права в установленому законом
порядку, мають право зберігати архівні документи, що не належать
державі та територіальним громадам";
доповнити частиною такого змісту:
"Дотримання строків зберігання архівних документів, вимог
щодо умов їх зберігання, порядку ведення обліку та доступу до
документів Національного архівного фонду контролюється центральним
органом виконавчої влади у сфері архівної справи і діловодства або
уповноваженою ним державною архівною установою";
14) статтю 42 викласти в такій редакції:
"Стаття 42. Відповідальність за порушення законодавства про

Національний архівний фонд та архівні установи
Працівники архівних установ, користувачі архівними
документами, в тому числі документами Національного архівного
фонду, інші особи, винні у недбалому зберіганні, псуванні,
незаконному знищенні, підробленні, приховуванні, розкраданні,
незаконному вивезенні за межі України або незаконній передачі
іншій особі архівних документів, а також у порушенні порядку щодо
доступу до зазначених документів та інших порушеннях законодавства
про Національний архівний фонд та архівні установи, несуть
відповідальність згідно з законом".
II. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ
1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.
2. До приведення законів України, інших нормативно-правових
актів у відповідність із цим Законом вони діють у частині, що не
суперечить цьому Закону.
3. Кабінету Міністрів України протягом шести місяців з дня
набрання чинності цим Законом:
розробити та привести у відповідність із цим Законом свої
нормативно-правові акти;
забезпечити перегляд і скасування міністерствами та іншими
центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових
актів, що суперечать цьому Закону.

Президент України В.ЮЩЕНКО
м. Київ, 22 грудня 2006 року

N 534-V

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі

Навчальні відео: Як користуватись системою

скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: