open Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
Чинна
                             
                             
ДЕРЖАВНА КОМІСІЯ З РЕГУЛЮВАННЯ РИНКІВ

ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ УКРАЇНИ
Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я
18.01.2007 N 6662
Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

21 лютого 2007 р.

за N 158/13425

Про затвердження Вимог до формату

передачі даних системи персоніфікованого

обліку учасників недержавних пенсійних фондів
{ Із змінами, внесеними згідно з Розпорядженнями Національної

комісії, що здійснює державне регулювання

у сфері ринків фінансових послуг N 2421 ( z2172-12 ) від 27.11.2012 N 712 ( z0770-13 ) від 05.03.2013 }

Відповідно до вимог Законів України "Про фінансові послуги та
державне регулювання ринків фінансових послуг" ( 2664-14 ), "Про
недержавне пенсійне забезпечення" ( 1057-15 ), Положення про
Державну комісію з регулювання ринків фінансових послуг України,
затвердженого Указом Президента України від 4 квітня 2003 року
N 292/2003 ( 292/2003 ), та інших нормативно-правових актів
Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг України
П О С Т А Н О В И Л А:
1. Затвердити Вимоги до формату передачі даних системи
персоніфікованого обліку учасників недержавних пенсійних фондів
(додаються).
2. Управлінню інформаційних технологій (Двойленко І.В.) та
Юридичному департаменту (Ткаченко Г.П.) подати це розпорядження до
Міністерства юстиції України для державної реєстрації.
3. Управлінню організаційно-аналітичного забезпечення роботи
керівника (Шевченко Т.М.) забезпечити опублікування цього
розпорядження в засобах масової інформації та на офіційному
веб-сайті Держфінпослуг (www.dfp.gov.ua) після його державної
реєстрації.
4. Контроль за виконанням розпорядження покласти на
заступника Голови відповідно до розподілу обов'язків.
Голова Комісії В.Альошин
Протокол засідання Комісії

від 18.01.2007 N 292
ПОГОДЖЕНО:
В.о. Голови Державного комітету
України з питань регуляторної
політики та підприємництва К.Ващенко
ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження Державної

комісії з регулювання ринків

фінансових послуг України

18.01.2007 N 6662
Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

21 лютого 2007 р.

за N 158/13425

ВИМОГИ

до формату передачі даних системи

персоніфікованого обліку учасників

недержавних пенсійних фондів

Цей нормативно-правовий акт, розроблений відповідно до вимог
Законів України "Про фінансові послуги та державне регулювання
ринків фінансових послуг" ( 2664-14 ), "Про недержавне пенсійне
забезпечення" ( 1057-15 ), Положення про Національну комісію, що
здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг,
затвердженого Указом Президента України від 23 листопада 2011 року
N 1070 ( 1070/2011 ), та інших нормативно-правових актів, які
регламентують відносини, що виникають у сфері здійснення
діяльності з адміністрування недержавних пенсійних фондів,
установлює єдині вимоги до формату файлів при обміні інформацією
щодо персоніфікованого обліку учасників пенсійних фондів. Преамбула із змінами, внесеними згідно з Розпорядженням
Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері
ринків фінансових послуг N 2421 ( z2172-12 ) від 27.11.2012 }
1. Загальні положення
1.1. У цих Вимогах нижченаведений термін уживається в такому
значені: Обліковий період - останній період, за який було здійснено
зарахування пенсійних внесків та розподіл інвестиційного прибутку
(збитку) між учасниками фонду. Обліковий період визначається
відповідно до внутрішніх документів кожного фонду, але не може
бути меншим, ніж один місяць.
1.2. Інші терміни, що використовуються в цих Вимогах,
уживаються відповідно до Законів України "Про фінансові послуги та
державне регулювання ринків фінансових послуг" ( 2664-14 ), "Про
недержавне пенсійне забезпечення" ( 1057-15 ) та інших
нормативно-правових актів.
1.3. Інформаційні системи ведення персоніфікованого обліку
учасників недержавного пенсійного фонду, які використовуються
адміністраторами недержавних пенсійних фондів, повинні
забезпечувати виконання функцій з адміністрування, передбачених
Положенням про провадження діяльності з адміністрування
недержавного пенсійного фонду, затвердженим розпорядженням
Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України
від 20.07.2004 N 1660 ( z0990-04 ), зареєстрованим у Міністерстві
юстиції України 06.08.2004 за N 990/9589 (далі - Положення).
1.4. Програмні засоби, структура бази даних та інше технічне
забезпечення, яке використовується адміністратором для ведення
системи персоніфікованого обліку учасників недержавного пенсійного
фонду, повинні забезпечувати можливість обов'язкового збереження
та експорту/імпорту даних з облікових карток, які ведуться
адміністратором у системі персоніфікованого обліку, на
індивідуальних пенсійних рахунках, у журналах операцій, та іншої
інформації, визначеної в Положенні ( z0990-04 ), з дотриманням
норм Вимог до технічного забезпечення та інформаційних систем для
ведення персоніфікованого обліку учасників недержавного пенсійного
фонду, затверджених розпорядженням Державної комісії з регулювання
ринків фінансових послуг України від 22.06.2004 N 1101
( z0855-04 ), зареєстрованих у Міністерстві юстиції України
08.07.2004 за N 855/9454. Пункт 1.4 розділу 1 із змінами, внесеними згідно з
Розпорядженням Національної комісії, що здійснює державне
регулювання у сфері ринків фінансових послуг N 2421 ( z2172-12 )
від 27.11.2012 }
1.5. Інформація із системи персоніфікованого обліку, що
передається між адміністраторами, має бути підготовлена з
використанням кодування WIN 1251 у форматі XML.
1.6. Структура і формати файлів, що експортуються, мають бути
сформовані таким чином, щоб при експорті/імпорті даних
передавалась уся обов'язкова інформація, визначена в Положенні
( z0990-04 ).
1.7. Опис розділів структури XML-файлів наведено в додатку 1
до цих Вимог.
1.8. Опис показників структури XML-файлів наведено в
додатку 2 до цих Вимог.
1.9. Реквізити типу "дата" в електронній формі заповнюються у
форматі "дд.мм.рррр", де: "дд" - двозначне число, що визначає календарний день у
місяці; "мм" - двозначне число, що визначає місяць року; "рррр" - чотиризначне число, що визначає рік.
1.10. При експорті/імпорті даних адміністратор повинен
зберегти та забезпечити відображення інформації про стан
індивідуального пенсійного рахунку учасника, уключаючи розмір
коштів на субрахунках індивідуального пенсійного рахунку учасника
на дату передачі, окремо від обліку такої інформації на
індивідуальному пенсійному рахунку учасника.
1.11. Реквізити типу "число з плаваючою комою" в електронних
формах заповнюються у форматі "00,00".
1.12. Експорт/імпорт даних може здійснюватися адміністратором
у таких випадках: при передачі даних про учасника пенсійного фонду в разі
переведення коштів учасника; при передачі системи персоніфікованого обліку окремого
недержавного пенсійного фонду між адміністраторами у випадках,
визначених законодавством; при передачі всієї системи персоніфікованого обліку між
адміністраторами у випадках, визначених законодавством.
1.13. Для передачі інформації із системи персоніфікованого
обліку адміністратор повинен сформувати електронні довідники у
форматі, установленому додатком 3 до цих Вимог, та передати їх
разом з іншою інформацією.
1.14. При експорті/імпорті інформації із системи
персоніфікованого обліку, визначеної Положенням ( z0990-04 ),
адміністратори зобов'язані використовувати лише формат даних,
визначений цими Вимогами. У разі експорту/імпорту іншої інформації
для уникнення суперечностей та втрат даних адміністратори можуть
дотримуватись формату даних, визначеного в цих Вимогах.
1.15. Інформація про залишки коштів на бухгалтерських
рахунках фонду, яка передається в структурі XML-файлів, може
формуватися адміністраторами з використанням даних бухгалтерського
обліку недержавних пенсійних фондів.
1.16. Інформація про нерозподілення коштів на бухгалтерських
рахунках фонду, яка передається в структурі XML-файлів, може
формуватися адміністраторами з використанням даних бухгалтерського
обліку недержавних пенсійних фондів.
1.17. При передачі системи персоніфікованого обліку
адміністратори, які здійснюють передачу, та адміністратори, які
здійснюють приймання системи персоніфікованого обліку, повинні
узгодити перелік додаткових довідників, які будуть ними сформовані
і використані в структурі XML-файлів у процесі передачі даних.
2. Передача даних про учасника пенсійного

фонду в разі переведення коштів учасника
2.1. У разі переведення коштів учасника до іншого фонду
адміністратор передає в електронному вигляді інформацію, яка
міститься на обліковій картці учасника, облікових картках заяв про
визначення пенсійного віку, виду пенсійної виплати, обліковій
картці договору про виплату пенсії на визначений строк, інформацію
про облік коштів на його індивідуальному пенсійному рахунку.
2.2. Експорт/імпорт таких даних в електронному вигляді
здійснюється у вигляді файла даних формату XML, опис структури
якого наведено в додатку 4 до цих Вимог. Елементи XML-файла
повинні відповідати даним облікових карток та даним
індивідуального пенсійного рахунка учасника, визначеним
законодавством.
2.3. При експорті/імпорті даних про учасника передається така
інформація: а) облікова картка учасника; б) інформація про індивідуальний пенсійний рахунок учасника; в) рух коштів за індивідуальним пенсійним рахунком учасника з
моменту відкриття, а саме:

номер субрахунку індивідуального пенсійного рахунка

учасника фонду;

дата проведення операції;

код документа, на підставі якого проводилась операція

відповідно до Положення ( z0990-04 );

назва документа, на підставі якого проводилась операція;

реквізити документа, на підставі якого проводилась

операція:

дата;

номер;

номер виду операції відповідно до Положення ( z0990-04 );

назва операції;

сума за операцією; г) облікова картка заяви про визначення пенсійного віку та
виду пенсійної виплати; ґ) облікова картка договору про виплату пенсії на визначений
строк.
2.4. Структуру XML-файла наведено в додатку 5 до цих Вимог.
3. Передача системи персоніфікованого обліку

окремого недержавного пенсійного фонду
3.1. Передача системи персоніфікованого обліку окремого
недержавного пенсійного фонду між адміністраторами здійснюється у
випадках, визначених законодавством.
3.2. При передачі системи персоніфікованого обліку
недержавного пенсійного фонду адміністратор повинен передати в
електронному вигляді інформацію, визначену Положенням
( z0990-04 ).
3.3. У разі наявності у фонду, система персоніфікованого
обліку якого передається, вкладників, які сплачують пенсійні
внески на користь кількох учасників з використанням відомості
персоніфікації, адміністратор повинен передати також відомості
персоніфікації такого вкладника в паперовому та електронному виді.
3.4. Експорт/імпорт даних при передачі системи
персоніфікованого обліку окремого недержавного пенсійного фонду в
електронному вигляді здійснюється у вигляді файла (файлів) даних
формату XML, опис структури якого наведено в додатку 6 до цих
Вимог. Елементи XML-файла повинні відповідати даним облікових
карток, облікових журналів, індивідуальних пенсійних рахунків
учасників та даним відомостей персоніфікацій (у разі їх
наявності), визначених законодавством.
3.5. При експорті/імпорті даних системи персоніфікованого
обліку недержавного пенсійного фонду передається така інформація: а) облікова картка фонду; б) облікова картка адміністратора; в) облікові картки компанії з управління активами; г) облікова картка зберігача; ґ) облікові картки вкладників фонду; д) облікові картки учасників; е) відомості персоніфікації; є) інформація про залишки коштів на бухгалтерських рахунках
фонду; ж) інформація про індивідуальний пенсійний рахунок учасника
щодо кожного учасника; з) рух коштів за індивідуальним пенсійним рахунком учасника
(з моменту відкриття) щодо кожного учасника, а саме:

номер субрахунку індивідуального пенсійного рахунка

учасника фонду;

дата проведення операції;

код документа, на підставі якого проводиться операція

відповідно до Положення ( z0990-04 );

назва документа, на підставі якого проводиться операція;

реквізити документа, на підставі якого проводиться

операція:

дата;

номер;

номер виду операції відповідно до Положення ( z0990-04 );

назва операції;

сума за операцією; и) облікові картки заяв учасників про визначення пенсійного
віку та виду пенсійної виплати; і) облікові картки договорів учасників про виплату пенсії на
визначений строк; ї) журнал обліку операцій.
3.6. Структуру XML-файла наведено в додатку 7 до цих Вимог.
4. Передача всієї системи персоніфікованого обліку
4.1. Передача всієї системи персоніфікованого обліку між
адміністраторами здійснюється у випадках, визначених
законодавством.
4.2. При передачі всієї системи персоніфікованого обліку
адміністратор окремо передає систему персоніфікованого обліку
кожного пенсійного фонду, з яким було укладено договір про
адміністрування, у порядку, визначеному в розділі 3 цих Вимог.
5. Державний контроль
5.1. Державний контроль за дотриманням цих Вимог здійснюється
Нацкомфінпослуг відповідно до законодавства. Пункт 5.1 розділу 5 із змінами, внесеними згідно з
Розпорядженням Національної комісії, що здійснює державне
регулювання у сфері ринків фінансових послуг N 2421 ( z2172-12 )
від 27.11.2012 }
5.2. Контроль за дотриманням адміністратором цих Вимог може
здійснюватися Нацкомфінпослуг шляхом проведення перевірки формату
даних при експорті/імпорті інформації між адміністраторами в
порядку, встановленому законодавством. Пункт 5.2 розділу 5 із змінами, внесеними згідно з
Розпорядженням Національної комісії, що здійснює державне
регулювання у сфері ринків фінансових послуг N 2421 ( z2172-12 )
від 27.11.2012 }
Начальник Управління
інформаційних технологій І.Двойленко

Додаток 1

до Вимог до формату передачі

даних системи

персоніфікованого обліку

учасників недержавних

пенсійних фондів

ОПИС

розділів структури XML-файлів

------------------------------------------------------------------ Control_Info |Контрольна інформація | -----------------+----------------------------------------------| Adress_Birth |Місце народження | -----------------+----------------------------------------------| Adress_Live |Місце проживання | -----------------+----------------------------------------------| Adress_Location |Місцезнаходження | -----------------+----------------------------------------------| Adress_Post |Поштова адреса | -----------------+----------------------------------------------| Adress_Work |Місце основної роботи та посада (за наявності)| -----------------+----------------------------------------------| Bank |Банківські реквізити (за наявності) | -----------------+----------------------------------------------| Category |Категорія особи | -----------------+----------------------------------------------| Connection |Реквізити засобів зв'язку | -----------------+----------------------------------------------| Control_Info |Контрольна інформація | -----------------+----------------------------------------------| Data_Doc |Дані документа, що дають змогу встановити | |особу | -----------------+----------------------------------------------| Data_Sharer |Ідентифікаційні дані учасника фонду | -----------------+----------------------------------------------| Date_End_Account |Відомості про закриття індивідуального | |пенсійного рахунка | -----------------+----------------------------------------------| Doc_Admin |Реквізити договору про адміністрування фонду | -----------------+----------------------------------------------| Doc_Keeper |Реквізити договору про обслуговування фонду | |зберігачем | -----------------+----------------------------------------------| Doc_KYA |Реквізити договору про управління активами | |фонду | -----------------+----------------------------------------------| Doc_Pen_Acc |Реквізити документа, на підставі якого | |проводиться операція | -----------------+----------------------------------------------| Document |Документ, на підставі якого проводиться | |операція | -----------------+----------------------------------------------| EDRPOY_Fond |Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ правонаступника| |фонду, реорганізацію якого було проведено | -----------------+----------------------------------------------| First_Accountant |Відомості про головного бухгалтера | -----------------+----------------------------------------------| First_Chief |Відомості про першого керівника | -----------------+----------------------------------------------| Fond_Council |Відомості про раду фонду | -----------------+----------------------------------------------| Founder_Fond |Відомості про засновників фонду | -----------------+----------------------------------------------| Gen_Reg_Fond |Загальні відомості про фонд | -----------------+----------------------------------------------| Getting_Pay |Відомості про отримання одноразової виплати | |спадкоємцями учасника фонду | -----------------+----------------------------------------------| Give_Rest |Інформація щодо передачі нерозподілених | |залишків пенсійних коштів | -----------------+----------------------------------------------| Heir_Jur |Для спадкоємця - юридичної особи | -----------------+----------------------------------------------| Heir_other |Для спадкоємця - іншого учасника цивільних | |відносин | -----------------+----------------------------------------------| Heir_Phys |Для спадкоємця - фізичної особи | -----------------+----------------------------------------------| Ind_Pens_Acc |Індивідуальний | |пенсійний рахунок учасника фонду | -----------------+----------------------------------------------| Info_Reg_Card_Doc|Відомості про договір | -----------------+----------------------------------------------| Juridical_Person |Щодо кожного засновника - юридичної особи | -----------------+----------------------------------------------| Liquidation_Fond |Дата та підстава ліквідації фонду | -----------------+----------------------------------------------| Lisence_Admin |Реквізити ліцензії на провадження діяльності з| |адміністрування фондів | -----------------+----------------------------------------------| Lisence_Keeper |Реквізити ліцензії на провадження професійної | |діяльності на ринку цінних паперів - | |депозитарної діяльності зберігача цінних | |паперів | -----------------+----------------------------------------------| Lisence_KYA |Реквізити ліцензії на провадження професійної | |діяльності на ринку цінних паперів - | |діяльності з управління активами, а саме: | |управління активами пенсійних фондів (ліцензії| |на провадження професійної діяльності на ринку| |цінних паперів - діяльності з управління | |активами інституційних інвесторів (діяльності | |з управління активами) | -----------------+----------------------------------------------| Member |Відомості про члена ради фонду | -----------------+----------------------------------------------| Member_Fond |Щодо кожного члена ради фонду | -----------------+----------------------------------------------| Name_Admin |Посада та прізвище, ім'я, по батькові | |відповідальної особи адміністратора, яка | |провела операцію | -----------------+----------------------------------------------| Name_Phys |Відомості про фізичну особу | -----------------+----------------------------------------------| Natural_Person |Щодо кожного для засновника - фізичної особи | -----------------+----------------------------------------------| Number_Card_ |Номери (коди) облікової картки заяви про | Single |здійснення одноразової пенсійної виплати | -----------------+----------------------------------------------| Number_Cont |Номери (коди) пенсійних контрактів за кожною | |пенсійною схемою | -----------------+----------------------------------------------| Pay_Traslate |Відомості про переведення пенсійних коштів | -----------------+----------------------------------------------| Pens_Pay |Відомості про здійснення одноразової пенсійної| |виплати учаснику фонду | -----------------+----------------------------------------------| Person |Вид особи | -----------------+----------------------------------------------| Post |Посада | -----------------+----------------------------------------------| Prop_Out |Відомості про вихід зі складу | |роботодавців-платників | -----------------+----------------------------------------------| Reg_Card_Admin_ |Облікова картка адміністратора фонду | Fond | | -----------------+----------------------------------------------| Reg_Card_Dep_Fond|Облікова картка вкладника фонду | -----------------+----------------------------------------------| Reg_Card_Doc |Облікова картка договору про виплату пенсії на| |визначений строк | -----------------+----------------------------------------------| Reg_Card_Fond |Облікова картка фонду | -----------------+----------------------------------------------| Reg_Card_Jur |Облікова картка вкладника фонду - юридичної | |особи | -----------------+----------------------------------------------| Reg_Card_Jur_Fond|Облікова картка учасника фонду | -----------------+----------------------------------------------| Reg_Card_Keeper_ |Облікова картка зберігача фонду | Fond | | -----------------+----------------------------------------------| Reg_Card_KYA |Облікова картка особи, що здійснює управління | |активами фонду | -----------------+----------------------------------------------| Reg_Card_Phys |Облікова картка вкладника фонду - фізичної | |особи | -----------------+----------------------------------------------| Reg_Card_Phys_Int|Облікова картка вкладника фонду - фізичної | |особи підприємця | -----------------+----------------------------------------------| Reg_Card_State |Облікова картка заяви про визначення | |пенсійного віку та виду пенсійної виплати | -----------------+----------------------------------------------| Reg_Employer |Відомості про роботодавців-платників | |корпоративного фонду | -----------------+----------------------------------------------| Reg_Out |Відомості про вихід зі складу засновників | -----------------+----------------------------------------------| Reg_State |Відомості про заяву | -----------------+----------------------------------------------| Reg_Translate_ |Відомості щодо кожного суб'єкта недержавного | Company |пенсійного забезпечення (страховика, банку або| |фонду), до якого переводяться пенсійні кошти | |учасника фонду | -----------------+----------------------------------------------| Reg_Translate_ |Відомості про переведення пенсійних коштів | Member |учасника фонду до страховика, банку, іншого | |фонду | -----------------+----------------------------------------------| Region |Область | -----------------+----------------------------------------------| Register |Журнал обліку операцій | -----------------+----------------------------------------------| Respon |Прізвище, ім'я, по батькові відповідальної | |особи (представника) вкладника фонду | -----------------+----------------------------------------------| Ser_Num |Відомості свідоцтва про | |загальнообов'язкове державне соціальне | |страхування або серія та номер паспорта (у | |разі відсутності ідентифікаційного номера | |Державного реєстру фізичних осіб - платників | |податків та інших обов'язкових платежів) | -----------------+----------------------------------------------| Settlement |Тип населеного пункту | -----------------+----------------------------------------------| Sex |Стать | -----------------+----------------------------------------------| Status_Card |Статус облікової картки | -----------------+----------------------------------------------| Status_Ind_Pen |Статус індивідуального пенсійного рахунка | -----------------+----------------------------------------------| Structural_Chief |Відомості про керівника структурного | |підрозділу | -----------------+----------------------------------------------| Successor_Fond |Найменування та ідентифікаційний код за ЄДРПОУ| |правонаступника фонду, реорганізацію якого | |було проведено | -----------------+----------------------------------------------| Type |Вид обраної пенсійної виплати | -----------------+----------------------------------------------| Type_Fond |Вид фонду (відкритий, корпоративний, | |професійний) | -----------------+----------------------------------------------| Type_Give |Тип передачі даних | -----------------+----------------------------------------------| Unprofitable_Org |Реквізити рішення про внесення до Реєстру | |неприбуткових організацій (установ) (номер та | |дата видачі) фонду | -----------------+----------------------------------------------| Certificate |Реквізити свідоцтва про право на спадщину | -----------------+----------------------------------------------| Contract |Реквізити договору (пенсійного контракту) | -----------------------------------------------------------------
{ Додаток 1 із змінами, внесеними згідно з Розпорядженням
Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері
ринків фінансових послуг N 712 ( z0770-13 ) від 05.03.2013 }
Начальник Управління
інформаційних технологій І.Двойленко

Додаток 2

до Вимог до формату передачі

даних системи

персоніфікованого обліку

учасників недержавних

пенсійних фондів

ОПИС

показників

------------------------------------------------------------------ Назва показника | Найменування показника | Тип |Розмір | | |формату| поля | ----------------+-------------------------------+-------+-------| Sum_Traslate |Сума пенсійних коштів, що | char | 12 | |підлягають переведенню | | | ----------------+-------------------------------+-------+-------| Number |Номер | char | 30 | ----------------+-------------------------------+-------+-------| Number_Cont_ |Номери (коди) пенсійних | char | 30 | Properties |контрактів та номери (коди) | | | |пенсійних схем за кожним | | | |пенсійним контрактом | | | ----------------+-------------------------------+-------+-------| Number_Doc |Номери (коди) договорів на | char | 30 | |виплату пенсії на визначений | | | |строк | | | ----------------+-------------------------------+-------+-------| Adress_Birth_ |Місце народження (область# | char | 200 | Properties |район# тип населеного | | | |пункту# назва населеного | | | |пункту) | | | ----------------+-------------------------------+-------+-------| Adress_Live_ |Місце проживання (поштовий | char | 200 | Properties |індекс# область# район# тип | | | |населеного пункту# назва | | | |населеного пункту# вулиця# | | | |будинок# квартира) | | | ----------------+-------------------------------+-------+-------| E-mail |Адреса електронної пошти | char | 50 | ----------------+-------------------------------+-------+-------| Bank_Properties |Банківські реквізити | char | 200 | |(МФО# найменування банку# | | | |місцезнаходження# Номер | | | |поточного рахунку) | | | ----------------+-------------------------------+-------+-------| House |Будинок | char | 10 | ----------------+-------------------------------+-------+-------| Type_Fond |Вид фонду (відкритий, | char | 50 | |корпоративний, професійний) | | | ----------------+-------------------------------+-------+-------| Member_End |Відомості про закінчення | char | 200 | |(складання) повноважень членом | | | |ради фонду | | | ----------------+-------------------------------+-------+-------| Reg_Out_ |Відомості про вихід зі складу | char | 200 | Properties |засновників (дата# підстава | | | |виходу) | | | ----------------+-------------------------------+-------+-------| Member_End_ |Відомості про вихід зі складу | char | 200 | Properties |роботодавців-платників | | | |(дата# підстава виходу) | | | ----------------+-------------------------------+-------+-------| Prop_Out_ |Відомості про вихід зі складу | char | 200 | Properties |роботодавців-платників | | | |(дата# підстава виходу) | | | ----------------+-------------------------------+-------+-------| Certificate_ |Відомості свідоцтва про право | char | 20 | Properties |на спадщину (номер# дата) | | | ----------------+-------------------------------+-------+-------| Reg_Translate_ |Відомості щодо кожного суб'єкта| char | 50 | Company |недержавного пенсійного | | | |забезпечення (страховика, банку| | | |або фонду), до якого | | | |переводяться пенсійні кошти | | | |учасника фонду | | | ----------------+-------------------------------+-------+-------| Liquidation_ |Відомості щодо ліквідації фонду| char | 200 | Fond_Properties |(дата# підстава ліквідації | | | |фонду) | | | ----------------+-------------------------------+-------+-------| Successor_Fond_|Відомості щодо найменування та | char | 200 | Properties |ідентифікаційний код за ЄДРПОУ | | | |правонаступника фонду, | | | |реорганізацію якого було | | | |проведено (найменування# | | | |ідентифікаційний код за ЄДРПОУ)| | | ----------------+-------------------------------+-------+-------| Unprofitable_ |Відомості щодо рішення про | char | 50 | Org_Properties |внесення до Реєстру | | | |неприбуткових організацій | | | |(установ) (номер# дата видачі) | | | ----------------+-------------------------------+-------+-------| Reg_Certificate_|Відомості щодо свідоцтва про | char | 50 | Properties |реєстрацію фонду як фінансової | | | |установи (номер# серія# дата | | | |видачі) | | | ----------------+-------------------------------+-------+-------| Street |Вулиця | char | 50 | ----------------+-------------------------------+-------+-------| Nationality |Громадянство | char | 50 | ----------------+-------------------------------+-------+-------| Data_Doc_ |Дані документа, що дає змогу | date | 10 | Properties |встановити особу (вид | | | |документа, що посвідчує | | | |особу# серія# номер# ким видано| | | |документ) | | | ----------------+-------------------------------+-------+-------| Elec_Sign |Дані про електронний цифровий | char | 200 | |підпис (за наявності) | | | ----------------+-------------------------------+-------+-------| Date_End |Дата | date | 10 | ----------------+-------------------------------+-------+-------| Date |Дата | date | 10 | ----------------+-------------------------------+-------+-------| Date_Start_ |Дата відкриття індивідуального | date | 10 | Account |пенсійного рахунка | | | ----------------+-------------------------------+-------+-------| Date_Export |Дата експортування даних | date | 10 | ----------------+-------------------------------+-------+-------| Date |Дата зарахування коштів | date | 10 | ----------------+-------------------------------+-------+-------| Date_Create |Дата імпортування даних | date | 10 | ----------------+-------------------------------+-------+-------| Date_Birthday |Дата народження | date | 10 | ----------------+-------------------------------+-------+-------| Date_Card |Дата настання пенсійного віку | date | 10 | |учасника фонду | | | ----------------+-------------------------------+-------+-------| Member_Date |Дата обрання членом ради фонду | date | 10 | ----------------+-------------------------------+-------+-------| Date_Give |Дата передачі даних | date | 10 | ----------------+-------------------------------+-------+-------| Date |Дата подання заяви учасника | date | 10 | |фонду про переведення пенсійних| | | |коштів | | | ----------------+-------------------------------+-------+-------| Date_State |Дата подання заяви учасника | date | 10 | |фонду про визначення пенсійного| | | |віку та виду пенсійної виплати | | | ----------------+-------------------------------+-------+-------| Date_Reform |Дата подання до адміністратора | date | 10 | |заяви спадкоємцем про | | | |оформлення права на спадщину | | | ----------------+-------------------------------+-------+-------| Date_Acc |Дата проведення операції | date | 10 | ----------------+-------------------------------+-------+-------| Date_Operation |Дата проведення операції в | date | 10 | |журналі обліку операцій | | | ----------------+-------------------------------+-------+-------| Date_Roerg |Дата реорганізації фонду | date | 10 | ----------------+-------------------------------+-------+-------| Date_Death |Дата смерті | date | 10 | ----------------+-------------------------------+-------+-------| Date_Doc |Дата укладення договору про | date | 10 | |виплату пенсії на визначений | | | |строк | | | ----------------+-------------------------------+-------+-------| Sum_Start_Period|Загальна сума пенсійних коштів | char | 12 | |учасника фонду на початок | | | |облікового періоду | | | ----------------+-------------------------------+-------+-------| Sum_End_Period |Загальна сума пенсійних коштів | char | 12 | |учасника фонду на кінець | | | |облікового періоду | | | ----------------+-------------------------------+-------+-------| Sum_Receive |Загальна сума пенсійних коштів | char | 12 | |учасника фонду на дату передачі| | | |коштів | | | ----------------+-------------------------------+-------+-------| Content |Зміст операції | char | 200 | ----------------+-------------------------------+-------+-------| Name_Oper |Зміст операції | char | 200 | ----------------+-------------------------------+-------+-------| ID |Значення |number | 2 | ----------------+-------------------------------+-------+-------| EDRPOY |Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ | char | 12 | |(або ідентифікаційний код | | | |нерезидента в країні | | | |резиденції) | | | ----------------+-------------------------------+-------+-------| Ind_Code |Ідентифікаційний номер | char | 20 | |Державного реєстру фізичних | | | |осіб- платників податків та | | | |інших обов'язкових платежів (за| | | |наявності) | | | ----------------+-------------------------------+-------+-------| First |Ім'я | char | 50 | ----------------+-------------------------------+-------+-------| Apartment |Квартира |number | 4 | ----------------+-------------------------------+-------+-------| Date_End_Period |Кінець останнього облікового | date | 10 | |періоду | | | ----------------+-------------------------------+-------+-------| Type_Doc |Код виду документа | char | 50 | ----------------+-------------------------------+-------+-------| Adress_Work_ |Місце основної роботи та посада| char | 200 | Properties |(вид особи# ідентифікаційний | | | |код за ЄДРПОУ# повне | | | |найменування місця основної | | | |роботи# посада) | | | ----------------+-------------------------------+-------+-------| Bank_Adress |Місцезнаходження | char | 200 | ----------------+-------------------------------+-------+-------| Adress_Location_|Місцезнаходження (поштовий | char | 200 | Properties |індекс# область# район# тип | | | |населеного пункту# назва | | | |населеного пункту# вулиця# | | | |будинок# квартира) | | | ----------------+-------------------------------+-------+-------| MFO |МФО | char | 6 | ----------------+-------------------------------+-------+-------| Name_Document |Назва | char | 200 | ----------------+-------------------------------+-------+-------| Name_Doc |Назва | char | 200 | ----------------+-------------------------------+-------+-------| Dictionary_Name |Назва | char | 50 | ----------------+-------------------------------+-------+-------| Name_Contract |Назва документа, на підставі | char | 200 | |якого здійснюється переведення | | | |коштів | | | ----------------+-------------------------------+-------+-------| City |Назва населеного пункту | char | 50 | ----------------+-------------------------------+-------+-------| Full_Name_Heir |Найменування | char | 200 | ----------------+-------------------------------+-------+-------| Name_Admin_Give |Найменування Адміністратора, | char | 200 | |який передає дані | | | ----------------+-------------------------------+-------+-------| Name_Admin_ |Найменування Адміністратора, | char | 200 | Receive |який приймає дані | | | ----------------+-------------------------------+-------+-------| Bank_Name |Найменування банку | char | 200 | ----------------+-------------------------------+-------+-------| Organ |Найменування органу або особи, | char | 200 | |що виступає від імені | | | |спадкоємця (є представником | | | |спадкоємця) | | | ----------------+-------------------------------+-------+-------| Member_Name |Найменування особи (осіб), яка | char | 200 | |делегувала члена ради фонду | | | ----------------+-------------------------------+-------+-------| Name_Fond |Найменування правонаступника | char | 200 | |фонду, реорганізацію якого було| | | |проведено | | | ----------------+-------------------------------+-------+-------| Name_Heir |Найменування спадкоємця | char | 200 | ----------------+-------------------------------+-------+-------| Number_Card_ |Номер (код) облікової картки | char | 30 | Single_ |заяви про здійснення | | | Properties |одноразової пенсійної виплати | | | ----------------+-------------------------------+-------+-------| Number_Card_ |Номер (код) облікової картки | char | 30 | Member |учасника фонду | | | ----------------+-------------------------------+-------+-------| Type_Oper |Номер виду операції | char | 10 | ----------------+-------------------------------+-------+-------| Info_Doc_ |Номер договору про виплату | char | 20 | Properties |пенсії на визначений строк# | | | |дата його укладення | | | ----------------+-------------------------------+-------+-------| Number_Doc |Номер договору про виплату | char | 30 | |пенсії на визначений строк та | | | |дата його укладення | | | ----------------+-------------------------------+-------+-------| Number_Account |Номер індивідуального | char | 30 | |пенсійного рахунка | | | ----------------+-------------------------------+-------+-------| Number_Pen_Acc |Номер субрахунку | char | 30 | |індивідуального пенсійного | | | |рахунка | | | ----------------+-------------------------------+-------+-------| Number_Account_ |Номер рахунка, на якому | char | 30 | Rest |обліковують залишки пенсійних | | | |коштів | | | ----------------+-------------------------------+-------+-------| Corporative_Doc |Номер та дата укладання | char | 50 | |договору про участь у | | | |корпоративному пенсійному фонді| | | ----------------+-------------------------------+-------+-------| Number_Card_ |Номери (коди) облікової картки | char | 30 | Properties |заяви про визначення пенсійного| | | |віку та виду пенсійної виплати | | | ----------------+-------------------------------+-------+-------| Period_Pay |Періодичність пенсійних виплат | char | 50 | |на визначений строк | | | ----------------+-------------------------------+-------+-------| Arg |Підстава | char | 200 | ----------------+-------------------------------+-------+-------| Arg_End_Account |Підстава | char | 200 | ----------------+-------------------------------+-------+-------| Cause |Підстава для здійснення | char | 200 | |одноразової пенсійної виплати | | | ----------------+-------------------------------+-------+-------| Patronymic |По батькові | char | 50 | ----------------+-------------------------------+-------+-------| Full_Name |Повне найменування | char | 200 | ----------------+-------------------------------+-------+-------| Adress |Повне найменування місця | char | 200 | |основної роботи | | | ----------------+-------------------------------+-------+-------| Full_Short_Name |Повне та скорочене (за | char | 200 | |наявності) найменування | | | ----------------+-------------------------------+-------+-------| Post |Посада | char | 50 | ----------------+-------------------------------+-------+-------| Office_In_Fond |Посада в раді фонду | char | 50 | ----------------+-------------------------------+-------+-------| Post_Name_Giver |Посада та прізвище, ім'я, по | char | 200 | |батькові відповідальної особи, | | | |яка передає дані | | | ----------------+-------------------------------+-------+-------| Post_Name_ |Посада, прізвище, ім'я та по | char | 250 | Properties |батькові (посада# прізвище# | | | |ім'я# по батькові) | | | ----------------+-------------------------------+-------+-------| Adress_Live |Постійне місце проживання | char | 200 | ----------------+-------------------------------+-------+-------| Date_Start_ |Початок останнього облікового | date | 10 | Period |періоду | | | ----------------+-------------------------------+-------+-------| Index |Поштовий індекс | char | 5 | ----------------+-------------------------------+-------+-------| Note |Примітки | char | 200 | ----------------+-------------------------------+-------+-------| Last |Прізвище | char | 50 | ----------------+-------------------------------+-------+-------| Name |Прізвище, ім'я та по батькові | char | 150 | |(прізвище# ім'я# по батькові) | | | ----------------+-------------------------------+-------+-------| District |Район | char | 50 | ----------------+-------------------------------+-------+-------| Reg_Number_ |Реєстраційний номер, присвоєний| char | 8 | Admin_Receive |Нацкомфінпослуг Адміністратору,| | | |який приймає дані | | | ----------------+-------------------------------+-------+-------| Reg_Number_ |Реєстраційний номер, присвоєний| char | 8 | Admin_Give |Нацкомфінпослуг Адміністратору,| | | |який передає дані | | | ----------------+-------------------------------+-------+-------| Doc_Keeper_ |Реквізити договору про | char | 50 | Properties |обслуговування фонду зберігачем| | | |(номер договору# дата | | | |укладення# термін (строк) дії | | | |договору) | | | ----------------+-------------------------------+-------+-------| Contract_ |Реквізити договору (пенсійного | char | 200 | Properties |контракту) (назва документа, на| | | |підставі якого здійснюється | | | |переведення коштів# номер# дата| | | |укладення) | | | ----------------+-------------------------------+-------+-------| Doc_Admin_ |Реквізити договору про | char | 50 | Properties |адміністрування фонду | | | |(номер# дата укладення# термін | | | |(строк) дії договору) | | | ----------------+-------------------------------+-------+-------| Doc_KYA_ |Реквізити договору про | char | 50 | Properties |управління активами фонду | | | |(номер договору# дата | | | |укладення# термін (строк) його | | | |дії) | | | ----------------+-------------------------------+-------+-------| Document_ |Реквізити документа, на | char | 200 | Properties |підставі якого проводиться | | | |операція (назва# номер# дата) | | | ----------------+-------------------------------+-------+-------| Connection_ |Реквізити засобів зв'язку | char | 200 | Properties |(номер контактного телефону# | | | |факсу# адреса електронної | | | |пошти) | | | ----------------+-------------------------------+-------+-------| Lisence_KYA_ |Реквізити ліцензії на | char | 50 | Properties |провадження професійної | | | |діяльності на ринку цінних | | | |паперів - діяльності з | | | |управління активами, а саме: | | | |управління активами пенсійних | | | |фондів (ліцензії на провадження| | | |професійної діяльності на ринку| | | |цінних паперів - діяльності з | | | |управління активами | | | |інституційних інвесторів | | | |(діяльності з управління | | | |активами) (номер# серія# дата | | | |видачі# термін дії) | | | ----------------+-------------------------------+-------+-------| Lisence_Keeper_|Реквізити ліцензії на | char | 50 | Properties |провадження професійної | | | |діяльності на ринку цінних | | | |паперів - депозитарної | | | |діяльності зберігача цінних | | | |паперів (номер# серія# дата | | | |видачі# строк її дії) | | | ----------------+-------------------------------+-------+-------| Lisence_Admin_ |Реквізити ліцензії на | char | 50 | Properties |провадження діяльності з | | | |адміністрування фондів | | | |(номер# серія# дата видачі# | | | |строк її дії) | | | ----------------+-------------------------------+-------+-------| Activity |Рід професійної діяльності | char | 50 | |(занять) (тільки для | | | |професійного пенсійного фонду) | | | ----------------+-------------------------------+-------+-------| Account |Номер поточного рахунку | char | 20 | ----------------+-------------------------------+-------+-------| Series |Серія | char | 10 | ----------------+-------------------------------+-------+-------| Ser_Num_ |Серія, номер та дата видачі | char | 50 | Properties |свідоцтва про | | | |загальнообов'язкове державне | | | |соціальне страхування або серія| | | |та номер паспорта (у разі | | | |відсутності ідентифікаційного | | | |номера Державного реєстру | | | |фізичних осіб - платників | | | |податків та інших обов'язкових | | | |платежів) (номер# серія# дата | | | |видачі) | | | ----------------+-------------------------------+-------+-------| Series_Account_ |Серія рахунка, на якому | char | 10 | Rest |обліковують залишки пенсійних | | | |коштів | | | ----------------+-------------------------------+-------+-------| Short_Name |Скорочене (за наявності) | char | 100 | |найменування | | | ----------------+-------------------------------+-------+-------| Sum |Сума | char | 12 | ----------------+-------------------------------+-------+-------| Sum_Oper |Сума за операцією | char | 12 | ----------------+-------------------------------+-------+-------| Sum_Heir |Сума пенсійних коштів учасника | char | 12 | |фонду, що належать спадкоємцю | | | ----------------+-------------------------------+-------+-------| Sum_Pens |Сума пенсійних коштів учасника | char | 12 | |фонду, що виплачена як | | | |одноразова пенсійна виплата | | | ----------------+-------------------------------+-------+-------| Phone |Телефон | char | 20 | ----------------+-------------------------------+-------+-------| Termin_Pay |Термін виплати пенсії на | char | 20 | |визначений строк | | | ----------------+-------------------------------+-------+-------| Date_Start |Термін дії з | date | 10 | ----------------+-------------------------------+-------+-------| Date_End |Термін дії по | date | 10 | ----------------+-------------------------------+-------+-------| Type_Give |Тип передачі даних | char | 50 | ----------------+-------------------------------+-------+-------| Fax |Факс | char | 20 | ----------------+-------------------------------+-------+-------| Document |Вид документа, що посвідчує | char | 50 | |особу | | | ----------------+-------------------------------+-------+-------| Doc_Pen_Acc_ |Відомості документа, на | char | 200 | Properties |підставі якого проводиться | | | |операція (назва# номер# дата) | | | ----------------+-------------------------------+-------+-------| Give_Rest_ |Відомості про передачу (номер | char | 200 | Properties |рахунка, на якому обліковують | | | |залишки пенсійних коштів# серія| | | |рахунка, на якому обліковують | | | |залишки пенсійних коштів# дата | | | |зарахування коштів# сума) | | | ----------------+-------------------------------+-------+-------| Date |Дата видачі | date | 10 | ----------------+-------------------------------+-------+-------| Date_End_ |Дата та підстава закриття | date | 10 | Account_ |індивідуального пенсійного | | | Properties |рахунка (дата# підстава | | | |закриття індивідуального | | | |пенсійного рахунку) | | | ----------------+-------------------------------+-------+-------| Date |Дата укладання | date | 10 | ----------------+-------------------------------+-------+-------| Publisher |Ким видано документ | char | 200 | ----------------+-------------------------------+-------+-------| Adress_Post_ |Поштова адреса (поштовий | char | 200 | Properties |індекс# область# район# тип | | | |населеного пункту# назва | | | |населеного пункту# вулиця# | | | |будинок# квартира) | | | ----------------+-------------------------------+-------+-------| Status_Ind_Pen |Статус індивідуального | char | 10 | |пенсійного рахунка | | | ----------------+-------------------------------+-------+-------| EDRPOY_Fond |Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ | char | 15 | |правонаступника фонду, | | | |реорганізацію якого було | | | |проведено | | | ----------------+-------------------------------+-------+-------| EDRPOY_ |Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ | char | 15 | Juridical_ |(або ідентифікаційний код | | | Person |нерезидента в країні | | | |резиденції) | | | ----------------+-------------------------------+-------+-------| EDRPOY_Reg_ |Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ | char | 15 | Employer |(або ідентифікаційний код | | | |нерезидента в країні | | | |резиденції) (для юридичної | | | |особи) | | | -----------------------------------------------------------------
{ Додаток 2 із змінами, внесеними згідно з Розпорядженнями
Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері
ринків фінансових послуг N 2421 ( z2172-12 ) від 27.11.2012, N 712
( z0770-13 ) від 05.03.2013 }
Начальник Управління
інформаційних технологій І.Двойленко

Додаток 3

до Вимог до формату передачі

даних системи

персоніфікованого обліку

учасників недержавних

пенсійних фондів

ОПИС

довідників

Обов'язкові довідники
Вид фонду

1

Відкритий


2

Корпоративний


3

Професійний


Вид особи

1

Юридична особа


2

Фізична особа


3

Фізична особа - підприємець


Стать особи

1

Чоловіча


2

Жіноча


Категорія особи

1

Резидент


2

Нерезидент


Періодичність виплат за договором про
здійснення виплат на визначений строк

1

Одноразово


2

Щомісячно


3

Щоквартально


4

Раз на півроку


5

Щорічно


6

Інше


Види виплат

1

Одноразова


2

На визначений строк


Підстави для здійснення одноразових виплат

1

Настання пенсійного віку


2

Критичний стан здоров'я


3

Виїзд на постійне проживання за межі

України


4

Смерть учасника


5 Сума належних учаснику фонду пенсійних коштів учасника

на дату настання пенсійного віку учасника не досягає

мінімального розміру пенсійних накопичень


Наявність пільг

1

Пільги відсутні


2

Пільги є


Статус облікової картки

1

Діюча


2

Закрита


3

Підготовлена


Статус індивідуального пенсійного рахунка

1

Діючий


2

Закритий


Підстави закриття індивідуального
пенсійного рахунка

1

Розірвання пенсійного контракту


2 Припинення зобов'язань за договором про виплату пенсії

на визначений строк


3

Здійснення одноразової пенсійної виплати в

повному обсязі пенсійних коштів


4

Переведення коштів учасника до іншого суб'єкта

недержавного пенсійного забезпечення в повному

обсязі


Начальник Управління
інформаційних технологій І.Двойленко

Додаткові довідники
Вид документа, що посвідчує особу

1

Паспорт громадянина України


2

Паспорт громадянина України для виїзду за кордон


3

Дипломатичний паспорт громадянина України


4

Військовий квиток


5

Свідоцтво про народження


6

Іноземний паспорт нерезидента


7

Інший документ


Тип населеного пункту

1

Місто


2

Селище міського типу


3

Селище


4

Село


5

Інше


Область

1

Республіка Крим


2

Вінницька


3

Волинська


4

Дніпропетровська


5

Донецька


6

Житомирська


7

Закарпатська


8

Запорізька


9

Івано-Франківська


10

Київська


11

Київ, місто


12

Кіровоградська


13

Луганська


14

Львівська


15

Миколаївська


16

Одеська


17

Полтавська


18

Рівненська


19

Сумська


20

Тернопільська


21

Харківська


22

Херсонська


23

Хмельницька


24

Черкаська


25

Чернігівська


26

Чернівецька


27

Севастополь, місто


Тип вкладника

1

Учасник, що сплачує внески на свою користь


2

Третя особа


3

Юридична особа - роботодавець


4

Юридична особа - засновник


5

Фізична особа - підприємець


6

Професійне об'єднання


Тип суб'єкта щодо переведення пенсійних коштів

1

Банк


2

Страхова компанія


3

Фонд


Тип посади

1

Керівник юридичної особи


2

Головний бухгалтер


3

Керівник структурного підрозділу, на який

покладено провадження діяльності з

адміністрування


4

Керівник структурного підрозділу, на який

покладено провадження діяльності з управління

активами


5

Керівник структурного підрозділу, на який

покладено провадження депозитарної діяльності

зберігача/name>


6

Відповідальна особа


7

Голова Ради Фонду


8

Член Ради Фонду


9

Інша


Кількість співробітників на підприємстві

1

0-50


2

50-100


3

100-1000


4

більше 1000


Кількість осіб, за яких вкладник сплачує внески

1

0-100


2

100-1000


3

більше 1000


Освіта

1

Початкова


2

Середня


3

Вища


Вид документа

1

Пенсійний контракт


2

Заява про визначення пенсійного віку та виду

пенсійної виплати


3

Заява про здійснення одноразової виплати


4

Договір про виплату пенсії на визначений строк


5

Заява про переведення коштів до іншого суб'єкта

недержавного пенсійного забезпечення


6

Договір між адміністраторами про переведення

коштів


7

Відомість персоніфікації


8

Виписка з банку про рух коштів


9

Заява від спадкоємців


10

Довідка про фінансовий результат від компанії з

управління активами


11

Внутрішній розпорядчий документ адміністратора


12

Заява про надання інформації

13

Договір про адміністрування


14

Договір про управління активами


15

Договір із зберігачем


16

Договір з агентом


17

Платіжне доручення


18

Договір із страховиком про довічний ануїтет/name>


19

Договір із банком про відкриття пенсійного

рахунку


20

Договір із страховиком про страхування ризику

настання інвалідності або смерті


21

Виписка з індивідуального пенсійного рахунка


22

Свідоцтво про право на спадщину


23

Інший


Періодичність уплати внесків

1

Одноразово


2

Щомісячно


3

Щоквартально


4

Раз на півроку


5

Щорічно


6

Інше


Отримувач виплати

1

Учасник


2

Фізична особа


3

Юридична особа


4

Інший учасник цивільних відносин


Начальник Управління
інформаційних технологій І.Двойленко

Додаток 4

до Вимог до формату передачі

даних системи

персоніфікованого обліку

учасників недержавних

пенсійних фондів

ПЕРЕДАЧА

даних про учасника пенсійного фонду

в разі переведення коштів учасника

Опис структури XML-файла

Контрольна інформація

Тип передачі даних

Найменування Адміністратора,
який передає дані

Реєстраційний номер,
присвоєний Нацкомфінпослуг Адміністратору, який передає
дані

Найменування Адміністратора,
який приймає дані

Реєстраційний номер,
присвоєний Нацкомфінпослуг Адміністратору, який приймає
дані

Дата передачі даних

Дата імпортування даних

Дата експортування
даних

Посада та прізвище, ім'я, по
батькові відповідальної особи, яка передає дані

Облікова картка учасника фонду

Статус облікової картки

Назва довідника
*

Значення*

Ідентифікаційні дані учасника фонду

Прізвище, ім'я та по батькові (прізвище#
ім'я# по батькові)**

Прізвище*

Ім'я*

По батькові*

Ідентифікаційний номер Державного
реєстру фізичних осіб - платників податків та інших обов'язкових
платежів (за наявності)

Відомості свідоцтва про
загальнообов'язкове державне соціальне страхування або серія та
номер паспорта (у разі відсутності ідентифікаційного номера
Державного реєстру фізичних осіб - платників податків та інших
обов'язкових платежів)

Серія*

Номер*

Дата видачі*

Серія, номер та дата
видачі свідоцтва про загальнообов'язкове державне соціальне
страхування або серія та номер паспорта (у разі відсутності
ідентифікаційного номера Державного реєстру фізичних осіб -
платників податків та інших обов'язкових платежів) (номер# серія#
дата видачі)**

Дата народження

Дата смерті

Місце народження

Область

Назва довідника
*

Значення*

Район*

Назва населеного пункту*

Місце народження
(область# район# тип населеного пункту# назва населеного пункту)
**

Стать

Назва довідника
*

Значення*

Дані документа, що дає змогу встановити особу

Вид документа, що посвідчує особу

Назва довідника
*

Значення*

Серія*

Номер*

Дата видачі*

Ким видано документ*

Дані документа, що дає змогу
встановити особу (вид документа, що посвідчує
особу# серія# номер# дата видачі# ким видано документ)
**

Місце проживання

Поштовий індекс*

Область

Назва довідника
*

Значення*

Район*

Тип населеного пункту

Назва довідника
*

Значення*

Назва населеного пункту*

Вулиця*

Будинок*

Квартира*

Місце проживання (поштовий
індекс# область# район# тип населеного пункту# назва населеного
пункту# вулиця# будинок# квартира)**

Поштова адреса

Поштовий індекс*

Область

Назва довідника
*

Значення*

Район*

Тип населеного пункту

Назва довідника
*

Значення*

Назва населеного пункту*

Вулиця*

Будинок*

Квартира*

Поштова адреса (поштовий
індекс# область# район# тип населеного пункту# назва населеного
пункту# вулиця# будинок# квартира)**

Громадянство

Реквізити засобів зв'язку

Телефон*

Факс*

Адреса електронної пошти*

Реквізити засобів
зв'язку (номер контактного телефону# факсу# адреса електронної
пошти)**

Банківські реквізити (за наявності)

МФО*

Найменування банку*

Місцезнаходження

Номер поточного рахунку*

Банківські реквізити (МФО#
найменування банку# місцезнаходження# номер поточного
рахунку)**

Дані про електронний цифровий підпис (за
наявності)

Номери (коди) пенсійних контрактів за
кожною пенсійною схемою пенсійного контракту

Номер*

Номери (коди) пенсійних
контрактів та номери (коди) пенсійних схем за кожним пенсійним
контрактом**

Номери (коди) облікових карток заяв
про здійснення одноразових пенсійних виплат

Номер (код) облікової картки
заяви про здійснення одноразової пенсійної виплати
*

Номер (код)
облікової картки заяви про здійснення одноразової пенсійної
виплати**

Номери (коди) договорів на виплату пенсії
на визначений строк

Відомості про переведення пенсійних
коштів учасника фонду до страховика, банку, іншого фонду Відомості щодо кожного суб'єкта
недержавного пенсійного забезпечення (страховика, банку або
фонду), до якого переводяться пенсійні кошти учасника фонду

Реквізити договору (пенсійного контракту)

Назва документа, на підставі
якого здійснюється переведення коштів*

Номер*

Дата укладання*

Реквізити договору
(пенсійного контракту) (назва документа, на підставі якого
здійснюється переведення коштів# номер# дата
укладення)**

Повне найменування

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ

Поштова адреса

Поштовий індекс*

Область

Назва довідника
*

Значення*

Район*

Тип населеного пункту

Назва довідника
*

Значення*

Назва населеного пункту*

Вулиця*

Будинок*

Квартира*

Поштова адреса (поштовий
індекс# область# район# тип населеного пункту# назва населеного
пункту# вулиця# будинок# квартира)**

Банківські реквізити (за наявності)

МФО*

Найменування банку*

Місцезнаходження

Номер поточного рахунку*

Банківські реквізити (МФО#
найменування банку# місцезнаходження# номер поточного
рахунку)**

Відомості про переведення пенсійних коштів

Дата подання заяви учасника фонду про
переведення пенсійних коштів

Сума пенсійних коштів, що підлягають
переведенню

Облікова картка договору про виплату пенсії на
визначений строк

Номери (коди) облікової
картки заяви про визначення пенсійного віку та виду пенсійної
виплати**

Дата настання пенсійного віку учасника
фонду

Відомості про договір

Номер договору про виплату пенсії на
визначений строк*

Дата укладення договору про виплату
пенсії на визначений строк*

Термін виплати пенсії на визначений
строк

Періодичність пенсійних виплат на
визначений строк

Номер договору про виплату
пенсії на визначений строк# дата його
укладення**

Облікова картка заяви про визначення
пенсійного віку та виду пенсійної виплати

Номери (коди) облікової
картки заяви про визначення пенсійного віку та виду пенсійної
виплати**

Номер (код) облікової картки
учасника фонду

Відомості про заяву

Дата подання заяви учасника фонду про
визначення пенсійного віку та виду пенсійної виплати

Вид обраної пенсійної виплати

Назва довідника
*

Значення*

Наявність пільг

Відомості про здійснення одноразової
пенсійної виплати учаснику фонду

Підстава для здійснення одноразової
пенсійної виплати

Сума пенсійних коштів учасника фонду, що
виплачена як одноразова пенсійна виплата

Відомості про отримання одноразової
виплати спадкоємцями учасника фонду

Дата подання до адміністратора заяви
спадкоємцем про оформлення права на спадщину

Реквізити свідоцтва про право на
спадщину

Номер*

Дата*

Відомості свідоцтва
про право на спадщину (номер# дата)*

Сума пенсійних коштів учасника фонду, що
належить спадкоємцю

Для спадкоємця - фізичної особи

Прізвище*

Ім'я*

По батькові*

Прізвище, ім'я та по батькові (прізвище#
ім'я# по батькові)**

Дані документа, що дає змогу встановити
особу

Вид документа, що посвідчує особу

Назва довідника
*

Значення*

Серія*

Номер*

Дата видачі*

Ким видано документ*

Дані документа, що дає
змогу встановити особу (вид документа, що посвідчує особу# серія#
номер# дата видачі# ким видано документ)**

Ідентифікаційний номер Державного реєстру
фізичних осіб - платників податків та інших обов'язкових платежів
(за наявності)

Для спадкоємця - юридичної особи

Найменування

Категорія особи

Назва довідника
*

Значення*

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ

Для спадкоємця - іншого учасника цивільних
відносин

Найменування спадкоємця

Найменування органу або особи, що виступає від
імені спадкоємця (є представником спадкоємця)


Примітки: * Заповнюється у разі підписання документа, на підставі якого
здійснюється передача даних з персоніфікованого обліку між
адміністраторами. ** Обов'язкове для заповнення (у разі наявності даних).

{ Додаток 4 із змінами, внесеними згідно з Розпорядженням
Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері
ринків фінансових послуг N 2421 ( z2172-12 ) від 27.11.2012 }
Начальник Управління
інформаційних технологій І.Двойленко

Додаток 5

до Вимог до формату передачі

даних системи

персоніфікованого обліку

учасників недержавних

пенсійних фондів

ПЕРЕДАЧА

даних про учасника пенсійного фонду

в разі переведення коштів учасника

Структура XML-файла


Начальник Управління
інформаційних технологій І.Двойленко

Додаток 6

до Вимог до формату передачі

даних системи

персоніфікованого обліку

учасників недержавних

пенсійних фонді

ПЕРЕДАЧА

системи персоніфікованого обліку

окремого недержавного пенсійного фонду

Опис структури XML-файла

Контрольна інформація

Тип передачі даних

Найменування Адміністратора, який
передає дані

Реєстраційний номер, присвоєний
Нацкомфінпослуг Адміністратору, який передає
дані

Найменування Адміністратора, який
приймає дані

Реєстраційний номер,
присвоєний Нацкомфінпослуг Адміністратору, який приймає

Дата передачі даних

Дата імпортування даних

Дата експортування даних

Посада та прізвище, ім'я, по батькові
відповідальної особи, яка передає дані

Облікова картка фонду

Статус облікової картки

Назва довідника
*

Значення*

Загальні відомості про фонд

Повне найменування*

Скорочене (за наявності)
найменування*

Повне та скорочене (за
наявності) найменування**

Вид фонду (відкритий, корпоративний,
професійний)

Назва довідника
*

Значення*

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ

Місцезнаходження

Поштовий індекс*

Область

Назва довідника
*

Значення*

Район*

Тип населеного пункту

Назва довідника
*

Значення*

Назва населеного пункту*

Вулиця*

Будинок*

Квартира*

ісцезнаходження (поштовий індекс# область# район# тип населеного
пункту# назва населеного пункту# вулиця# будинок#
квартира)**

Номер*

Серія*

Дата видачі*

Реквізити свідоцтва про
реєстрацію фонду як фінансової установи (номер та дата видачі)

Номер*

Серія*

Дата видачі*

Відомості одо свідоцтва про реєстрацію фонду як фінансової установи (номер#
серія# дата видачі)**

Реквізити рішення про
внесення до Реєстру неприбуткових організацій (установ) (номер та
дата видачі) фонду

Номер*

Дата видачі*

Відомості одо рішення про внесення до Реєстру неприбуткових організацій
(установ) (номер# дата видачі)**

Дата та підстава ліквідації
фонду

Дата*

Підстава*

Відомості одо ліквідації фонду (дата# підстава ліквідації
фонду)**

Дата реорганізації
фонду

Найменування та
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ правонаступника фонду,
реорганізацію якого було проведено

Найменування правонаступника
фонду, реорганізацію якого було проведено*

Ідентифікаційний код за
ЄДРПОУ правонаступника фонду, реорганізацію якого було проведено
*

Відомості одо найменування та ідентифікаційний код за ЄДРПОУ
правонаступника фонду, реорганізацію якого було проведено
(найменування# ідентифікаційний код за ЄДРПОУ)
**

Відомості про засновників фонду

Щодо кожного засновника -
юридичної особи

Статус облікової картки

Назва довідника
*

Значення*

Повне найменування
*

Скорочене (за наявності)
найменування*

Повне та скорочене (за
наявності) найменування**

Категорія особи

Назва довідника
*

Значення*

Ідентифікаційний
код за ЄДРПОУ (або ідентифікаційний код нерезидента в країні
резиденції)

Місцезнаходження

Поштовий індекс*

Область

Назва довідника
*

Значення*

Район*

Тип населеного пункту

Назва довідника
*

Значення*

Назва населеного пункту
*

Вулиця*

Будинок*

Квартира*

ісцезнаходження (поштовий індекс# область# район# тип населеного
пункту# назва населеного пункту# вулиця# будинок#
квартира)**

Поштова адреса

Поштовий індекс*

Область

Назва довідника
*

Значення*

Район*

Тип населеного пункту

Назва довідника
*

Значення*

Назва населеного пункту
*

Вулиця*

Будинок*

Квартира*

Поштова
адреса (поштовий індекс# область# район# тип населеного пункту#
назва населеного пункту# вулиця# будинок# квартира)
**

Реквізити свідоцтва про
державну реєстрацію юридичної особи

Номер*

Серія*

Дата видачі*

Банківські реквізити (за наявності)

МФО*

Найменування банку
*

Місцезнаходження lt;/Bank_Adress>

Номер поточного рахунку
*

Банківські реквізити
(МФО# найменування банку# місцезнаходження# номер поточного
рахунку)**

Відомості про першого
керівника

Посада

Назва
довідника

Значення*

Прізвище*

Ім'я*

По батькові
*

Посада, різвище, ім'я та по батькові (посада# прізвище# ім'я# по
батькові)**

Щодо кожного засновника

Реквізити засобів
зв'язку

Телефон*

Факс*

Адреса електронної
пошти *

еквізити засобів зв'язку (номер контактного телефону# факсу#
адреса електронної пошти)**

Дані про електронний
цифровий підпис (за наявності)

Відомості про вихід зі
складу засновників

Дата*

Підстава*

ідомості про вихід зі складу засновників (дата# підстава виходу)
**

Щодо кожного для засновника -
фізичної особи

Статус облікової картки

Назва довідника
*

Значення*

Прізвище, ім'я та по батькові
(прізвище# ім'я# по батькові)**

Прізвище*

Ім'я*

По батькові*

Вид особи

Назва довідника
*

Значення*

Ідентифікаційний номер
Державного реєстру фізичних осіб - платників податків та інших
обов'язкових платежів (за наявності)

Дані документа, що дає змогу
встановити особу

Вид документа, що
посвідчує особу

Назва овідника *

Значення*

Серія*

Номер*

Дата видачі*

Ким видано документ
*

Дані окумента, що дає змогу встановити особу (вид документа, що
посвідчує особу# серія# номер# дата видачі# ким видано
документ)**

Місце проживання

Поштовий індекс*

Область

Назва овідника*

Значення*

Район*

Тип населеного пункту

Назва овідника*

Значення*

Назва населеного пункту
*

Вулиця*

Будинок*

Квартира*

Місце роживання (поштовий індекс# область# район# тип населеного
пункту# назва населеного пункту# вулиця# будинок#
квартира)**

Рід професійної діяльності
(занять) (тільки для професійного пенсійного фонду)

Щодо кожного засновника

Реквізити засобів
зв'язку

Телефон*

Факс*

Адреса лектронної пошти*


Реквізити засобів зв'язку (номер контактного телефону# факсу#
адреса електронної пошти)**

Дані про електронний
цифровий підпис (за наявності)

Відомості про вихід зі
складу засновників

Дата*

Підстава*

ідомості про вихід зі складу засновників (дата# підстава виходу)
**

Відомості про роботодавців -
платників корпоративного фонду

Статус облікової картки

Назва довідника
*

Значення*

Повне найменування*

Скорочене (за наявності)
найменування*

Повне та скорочене (за
наявності) найменування**

Категорія особи

Назва довідника
*

Значення*

Ідентифікаційний код за
ЄДРПОУ (або ідентифікаційний код нерезидента в країні резиденції)
(для юридичної особи)

Серія*

Номер*

Дата видачі*

Місцезнаходження

Поштовий індекс*

Область

Назва довідника
*

Значення*

Район*

Тип населеного пункту

Назва довідника
*

Значення*

Назва населеного пункту*

Вулиця*

Будинок*

Квартира*

ісцезнаходження (поштовий індекс# область# район# тип населеного
пункту# назва населеного пункту# вулиця# будинок# квартира)
**

Поштова адреса

Поштовий індекс*

Область

Назва довідника
*

Значення*

Район*

Тип населеного пункту

Назва довідника
*

Значення*

Назва населеного пункту*

Вулиця*

Будинок*

Квартира*

Поштова адреса
(поштовий індекс# область# район# тип населеного пункту# назва
населеного пункту# вулиця# будинок#
квартира)**

Банківські реквізити (за наявності)

МФО*

Найменування банку*

Місцезнаходження

Номер поточного рахунку*

Банківські реквізити
(МФО# найменування банку# місцезнаходження# номер поточного
рахунку)**

Реквізити засобів зв'язку

Телефон*

Факс*

Адреса електронної пошти*

Реквізити засобів
зв'язку (номер контактного телефону# факсу# адреса електронної
пошти)**

Дані про електронний цифровий підпис
(за наявності)

Відомості про першого керівника

Посада

Назва довідника

Значення*

Прізвище*

Ім'я*

По батькові*

Посада, прізвище,
ім'я та по батькові (посада# прізвище# ім'я# по
батькові)**

Номер та дата укладання
договору про участь у корпоративному пенсійному
фонді

Відомості про вихід зі складу
роботодавців-платників

Дата*

Підстава*

Відомості про вихід
зі складу роботодавців-платників (дата# підстава
виходу)**

Відомості про раду фонду

Поштова адреса

Поштовий індекс*

Область

Назва довідника

Значення*

Район*

Тип населеного пункту

Назва довідника

Значення*

Назва населеного пункту*

Вулиця*

Будинок*

Квартира*

Поштова адреса (поштовий
індекс# область# район# тип населеного пункту# назва населеного
пункту# вулиця# будинок# квартира)**

Реквізити засобів зв'язку

Телефон*

Факс*

Адреса електронної пошти*

Реквізити засобів
зв'язку (номер контактного телефону# факсу# адреса електронної
пошти)**

Щодо кожного члена ради фонду

Статус облікової картки

Назва довідника

Значення*

Відомості про члена ради фонду

Прізвище, ім'я та по батькові
(прізвище# ім'я# по батькові)**

Прізвище*

Ім'я*

По батькові*

Дані документа, що дає змогу встановити
особу

Вид документа, що посвідчує особу

Назва довідника
*

Значення*

Серія*

Номер*

Дата видачі*

Ким видано документ*

Дані документа, що дає
змогу встановити особу (вид документа, що посвідчує особу# серія#
номер# дата видачі# ким видано документ)**

Місце основної роботи та посада (за
наявності)

Вид особи

Назва довідника

Значення*

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ
*

Повне найменування місця основної
роботи*

Посада

Назва довідника

Значення*

Місце основної
роботи та посада (вид особи# Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ# повне
найменування місця основної роботи#
посада)**

Найменування особи (осіб), яка
делегувала члена ради фонду

Посада в раді фонду

Поштова адреса

Поштовий індекс*

Область

Назва довідника
*

Значення*

Район*

Тип населеного пункту

Назва довідника
*

Значення*

Назва населеного пункту*

Вулиця*

Будинок*

Квартира*

Поштова адреса
(поштовий індекс# область# район# тип населеного пункту# назва
населеного пункту# вулиця# будинок#
квартира)**

Дані про електронний цифровий підпис (за
наявності)

Дата обрання членом ради фонду

Відомості про закінчення (складання)
повноважень членом ради фонду

Дата*

Підстава*

Відомості про вихід
зі складу роботодавців-платників (дата# підстава
виходу)**

Інформація щодо передачі нерозподілених залишків
пенсійних коштів

Номер рахунка, на якому
обліковують залишки пенсійних коштів*

Серія рахунка, на якому
обліковують залишки пенсійних коштів*

Дата зарахування коштів

Сума*

Відомості про передачу (номер
рахунка, на якому обліковують залишки пенсійних коштів# серія
рахунка, на якому обліковують залишки пенсійних коштів# дата
зарахування коштів# сума)**

Облікова картка адміністратора фонду

Статус облікової картки

Назва довідника
*

Значення*

Повне найменування*

Скорочене (за наявності) найменування
*

Повне та скорочене (за наявності)
найменування**

Місцезнаходження

Поштовий індекс*

Область

Назва довідника
*

Значення*

Район*

Тип населеного пункту

Назва довідника
*

Значення*

Назва населеного пункту*

Вулиця*

Будинок*

Квартира*

Місцезнаходження
(поштовий індекс# область# район# тип населеного пункту# назва
населеного пункту# вулиця# будинок#
квартира)**

Поштова адреса

Поштовий індекс*

Область

Назва довідника
*

Значення*

Район*

Тип населеного пункту

Назва довідника
*

Значення*

Назва населеного пункту*

Вулиця*

Будинок*

Квартира*

Поштова адреса
(поштовий індекс# область# район# тип населеного пункту# назва
населеного пункту# вулиця# будинок#
квартира)**

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ

Реквізити ліцензії на провадження
діяльності з адміністрування фондів

Номер*

Серія*

Дата видачі*

Термін дії з*

Термін дії по*

Реквізити ліцензії
на провадження діяльності з адміністрування фондів (номер# серія#
дата видачі# термін дії з# термін дії по)
**

Реквізити договору про адміністрування
фонду

Номер*

Дата видачі*

Термін дії з*

Термін дії по*

Реквізити договору про
адміністрування фонду (номер# дата укладення# термін дії з# термін
дії по)**

Відомості про першого керівника

Посада, прізвище, ім'я
та по батькові (посада# прізвище# ім'я# по
батькові)**

Посада

Назва довідника
*

Значення*

Прізвище*

Ім'я*

По батькові*

Відомості про головного бухгалтера

Прізвище, ім'я та по батькові
(прізвище# ім'я# по батькові)**

Прізвище*

Ім'я*

По батькові*

Відомості про керівника
структурного підрозділу

Посада, прізвище, ім'я
та по батькові (посада# прізвище# ім'я# по
батькові)**

Посада

Назва довідника
*

Значення*

Прізвище*

Ім'я*

По батькові*

Банківські реквізити (за наявності)

МФО*

Найменування банку*

Місцезнаходження

Номер поточного рахунку*

Банківські реквізити (МФО#
найменування банку# місцезнаходження# номер поточного
рахунку)**

Реквізити засобів зв'язку

Телефон*

Факс*

Адреса електронної пошти*

Реквізити засобів
зв'язку (номер контактного телефону# факсу# адреса електронної
пошти)**

Дані про електронний цифровий підпис (за
наявності)

Облікова картка зберігача фонду

Статус облікової картки

Назва довідника
*

Значення*

Повне найменування*

Скорочене (за наявності)
найменування*

Повне та скорочене (за наявності)
найменування**

Місцезнаходження

Поштовий індекс*

Область

Назва довідника
*

Значення*

Район*

Тип населеного пункту

Назва довідника
*

Значення*

Назва населеного пункту*

Вулиця*

Будинок*

Квартира*

ісцезнаходження (поштовий індекс# область# район# тип населеного
пункту# назва населеного пункту# вулиця# будинок# квартира)
**

Поштова адреса

Поштовий індекс*

Область

Назва довідника
*

Значення*

Район*

Тип населеного пункту

Назва довідника
*

Значення*

Назва населеного пункту*

Вулиця*

Будинок*

Квартира*

Поштова адреса
(поштовий індекс# область# район# тип населеного пункту# назва
населеного пункту# вулиця# будинок#
квартира)**

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ

Реквізити ліцензії на провадження
професійної діяльності на ринку цінних паперів - депозитарної
діяльності зберігача цінних паперів

Номер*

Серія*

Дата видачі*

Термін дії з*

Термін дії по*

Реквізити
ліцензії на провадження професійної діяльності на ринку цінних
паперів - депозитарної діяльності зберігача цінних паперів (номер#
серія# дата видачі# термін дії з# термін дії по)
**

Реквізити договору про обслуговування
фонду зберігачем
Номер*

Дата видачі*

Термін дії з*

Термін дії по*

Реквізити оговору про обслуговування фонду зберігачем (номер договору# дата
укладення# термін дії з# термін дії по)**

Відомості про першого керівника

Посада, прізвище, ім'я
та по батькові (посада# прізвище# ім'я# по
батькові)**

Посада

Назва довідника
*

Значення*

Прізвище*

Ім'я*

По батькові*

Відомості про керівника
структурного підрозділу

Посада, прізвище, ім'я
та по батькові (посада# прізвище# ім'я# по
батькові)**

Посада

Назва довідника
*

Значення*

Прізвище*

Ім'я*

По батькові*

Банківські реквізити (за наявності)

МФО*

Найменування банку*

Місцезнаходження

Номер поточного рахунку*

Банківські реквізити (МФО#
найменування банку# місцезнаходження# номер поточного рахунку)
**

Реквізити засобів зв'язку

Телефон*

Факс*

Адреса електронної пошти*

Реквізити засобів
зв'язку (номер контактного телефону# факсу# адреса електронної
пошти)**

Дані про електронний цифровий підпис (за
наявності)

Облікова картка особи, що здійснює управління
активами фонду

Статус облікової картки

Назва довідника
*

Значення*

Повне найменування*

Скорочене (за наявності)
найменування*

Повне та скорочене (за наявності)
найменування**

Місцезнаходження

Поштовий індекс*

Область

Назва довідника
*

Значення*

Район*

Тип населеного пункту

Назва довідника
*

Значення*

Назва населеного пункту*

Вулиця*

Будинок*

Квартира*

Місцезнаходження
(поштовий індекс# область# район# тип населеного пункту# назва
населеного пункту# вулиця# будинок#
квартира)**

Поштова адреса

Поштовий індекс*

Область

Назва довідника
*

Значення*

Район*

Тип населеного пункту

Назва довідника
*

Значення*

Назва населеного пункту*

Вулиця*

Будинок*

Квартира*

Поштова адреса
(поштовий індекс# область# район# тип населеного пункту# назва
населеного пункту# вулиця# будинок# квартира)
**

Реквізити ліцензії на провадження
професійної діяльності на ринку цінних паперів - діяльності з
управління активами, а саме: управління активами пенсійних фондів
(ліцензії на провадження професійної діяльності на ринку цінних
паперів - діяльності з управління активами інституційних
інвесторів / діяльності з управління активами/)

Номер*

Серія*

Дата видачі*

Термін дії з*

Термін дії по*

Реквізити ліцензії
на провадження професійної діяльності на ринку цінних паперів -
діяльності з управління активами, а саме: управління активами
пенсійних фондів (ліцензії на провадження професійної діяльності
на ринку цінних паперів - діяльності з управління активами
інституційних інвесторів /діяльності з управління активами/)
(номер# серія# дата видачі# термін дії з# термін дії по)
**

Реквізити договору про управління активами
фонду

Номер*

Дата видачі*

Термін дії з*

Термін дії по*

Реквізити договору про
управління активами фонду (номер договору# дата укладення# термін
дії з# термін дії по)**

Відомості про першого керівника

Посада, прізвище, ім'я
та по батькові (посада# прізвище# ім'я# по
батькові)**

Посада

Назва довідника
*

Значення*

Прізвище*

Ім'я*

По батькові*

Відомості про керівника
структурного підрозділу

Посада, прізвище, ім'я
та по батькові (посада# прізвище# ім'я# по
батькові)**

Посада

Назва довідника
*

Значення*

Прізвище*

Ім'я*

По батькові*

Банківські реквізити (за наявності)

МФО*

Найменування банку*

Місцезнаходження

Номер поточного рахунку*

Банківські реквізити (МФО#
найменування банку# місцезнаходження# номер поточного
рахунку)**

Реквізити засобів зв'язку

Телефон*

Факс*

Адреса електронної пошти*

Реквізити засобів
зв'язку (номер контактного телефону# факсу# адреса електронної
пошти)**

Дані про електронний цифровий підпис (за
наявності)

Облікова картка учасника фонду

Статус облікової картки

Назва довідника
*

Значення*

Ідентифікаційні дані учасника фонду

Прізвище, ім'я та по батькові (прізвище#
ім'я# по батькові)**

Прізвище*

Ім'я*

По батькові*

Ідентифікаційний номер Державного реєстру
фізичних осіб - платників податків та інших обов'язкових платежів
(за наявності)

Відомості свідоцтва про загальнообов'язкове
державне соціальне страхування або серія та номер паспорта (у разі
відсутності ідентифікаційного номера Державного реєстру фізичних
осіб - платників податків та інших обов'язкових платежів)

Серія*

Номер*

Дата видачі*

Серія, номер та дата видачі
свідоцтва про загальнообов'язкове державне соціальне страхування
або серія та номер паспорта (у разі відсутності ідентифікаційного
номера Державного реєстру фізичних осіб - платників податків та
інших обов'язкових платежів) (номер# серія# дата
видачі)**

Дата народження

Дата смерті

Місце народження

Область

Назва довідника
*

Значення*

Район*

Назва населеного пункту*

Місце народження
(область# район# тип населеного пункту# назва населеного
пункту)**

Стать

Назва довідника
*

Значення*

Дані документа, що дає змогу встановити особу

Вид документа, що посвідчує особу

Назва довідника
*

Значення*

Серія*

Номер*

Дата видачі*

Ким видано документ*

Дані документа, що дає
змогу встановити особу (вид документа, що посвідчує особу# серія#
номер# дата видачі# ким видано документ)**

Місце проживання

Поштовий індекс*

Область

Назва довідника
*

Значення*

Район*

Тип населеного пункту

Назва довідника
*

Значення*

Назва населеного пункту*

Вулиця*

Будинок*

Квартира*

Місце проживання
(поштовий індекс#область# район# тип населеного пункту# назва
населеного пункту# вулиця# будинок#
квартира)**

Поштова адреса

Поштовий індекс*

Область

Назва довідника
*

Значення*

Район*

Тип населеного пункту

Назва довідника
*

Значення*

Назва населеного пункту*

Вулиця*

Будинок*

Квартира*

Поштова адреса
(поштовий індекс# область# район# тип населеного пункту# назва
населеного пункту# вулиця# будинок#
квартира)**

Громадянство

Реквізити засобів зв'язку

Телефон*

Факс*

Адреса електронної пошти*

Реквізити засобів
зв'язку (номер контактного телефону# факсу# адреса електронної
пошти)**

Банківські реквізити (за наявності)

МФО*

Найменування банку*

Місцезнаходження

Номер поточного рахунку*

Банківські реквізити (МФО#
найменування банку# місцезнаходження# номер поточного
рахунку)**

Дані про електронний цифровий підпис (за
наявності)

Номери (коди) пенсійних контрактів за
кожною пенсійною схемою пенсійного контракту

Номер*

Номери (коди)
пенсійних контрактів та номери (коди) пенсійних схем за кожним
пенсійним контрактом**

Номери (коди) облікових карток
заяв про здійснення одноразових пенсійних виплат

Номер (код) облікової
картки заяви про здійснення одноразової пенсійної
виплати*

Номер (код)
облікової картки заяви про здійснення одноразової пенсійної
виплати**

Номери (коди) договорів на виплату пенсії
на визначений строк

Відомості про переведення пенсійних
коштів учасника фонду до страховика, банку, іншого фонду

Відомості щодо кожного суб'єкта
недержавного пенсійного забезпечення (страховика, банку або
фонду), до якого переводяться пенсійні кошти учасника фонду

Реквізити договору (пенсійного контракту)

Назва документа, на підставі
якого здійснюється переведення коштів*

Номер*

Дата укладання*

Реквізити договору
(пенсійного контракту) (назва документа, на підставі якого
здійснюється переведення коштів# номер# дата укладення)
**

Повне найменування

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ

Поштова адреса

Поштовий індекс*

Область

Назва довідника
*

Значення*

Район*

Тип населеного пункту

Назва довідника
*

Значення*

Назва населеного пункту*

Вулиця*

Будинок*

Квартира*

Поштова адреса
(поштовий індекс# область# район# тип населеного пункту# назва
населеного пункту# вулиця# будинок#
квартира)**

Банківські реквізити (за наявності)

МФО*

Найменування банку*

Місцезнаходження

Номер поточного рахунку*

Банківські реквізити (МФО#
найменування банку# місцезнаходження# номер поточного
рахунку)**

Відомості про переведення пенсійних
коштів

Дата подання заяви учасника фонду про
переведення пенсійних коштів

Сума пенсійних коштів, що
підлягають переведенню

Облікова картка договору про виплату пенсії на
визначений строк

Номери (коди) облікової
картки заяви про визначення пенсійного віку та виду пенсійної
виплати**

Дата настання пенсійного віку учасника
фонду

Відомості про договір

Номер договору про виплату
пенсії на визначений строк*

Дата укладення договору про
виплату пенсії на визначений строк*

Термін виплати пенсії на
визначений строк

Періодичність пенсійних виплат
на визначений строк

Номер договору про
виплату пенсії на визначений строк# дата його
укладення**

Облікова картка заяви про визначення
пенсійного віку та виду пенсійної виплати

Номери (коди)
облікової картки заяви про визначення пенсійного віку та виду
пенсійної виплати**

Номер (код) облікової картки
учасника фонду

Відомості про заяву

Дата подання заяви учасника фонду
про визначення пенсійного віку та виду пенсійної виплати

Вид обраної пенсійної виплати

Назва довідника
*

Значення*

Наявність пільг

Відомості про здійснення одноразової
пенсійної виплати учаснику фонду

Підстава для здійснення одноразової
пенсійної виплати

Сума пенсійних коштів учасника
фонду, що виплачена як одноразова пенсійна виплата

Відомості про отримання одноразової
виплати спадкоємцями учасника фонду

Дата подання до адміністратора
заяви спадкоємцем про оформлення права на спадщину

Реквізити свідоцтва про право на
спадщину

Номер*

Дата*

Відомості відоцтва про право на спадщину (номер#
дата)*

Сума пенсійних коштів учасника
фонду, що належать спадкоємцю

Для спадкоємця - фізичної особи

Прізвище*

Ім'я*

По батькові*

Прізвище, ім'я та по батькові (прізвище#
ім'я# по батькові)**

Дані документа, що дає змогу
встановити особу

Вид документа, що посвідчує
особу

Назва овідника*

Значення*

Серія*

Номер*

Дата видачі*

Ким видано
документ*

Дані документа,
що дає змогу встановити особу (вид документа, що посвідчує особу#
серія# номер# дата видачі# ким видано
документ)**

Ідентифікаційний номер Державного
реєстру фізичних осіб - платників податків та інших обов'язкових
платежів (за наявності)

Для спадкоємця - юридичної особи

Найменування

Категорія особи

Назва овідника*

Значення*

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ

Для спадкоємця - іншого учасника
цивільних відносин

Найменування спадкоємця

Найменування органу або особи, що
виступає від імені спадкоємця (є представником спадкоємця)

Облікова картка вкладника фонду

Облікова картка вкладника фонду - юридичної
особи

Статус облікової картки

Назва довідника
*

Значення*

Повне найменування*

Скорочене (за наявності)
найменування*

Повне та скорочене (за наявності)
найменування**

Категорія особи

Назва довідника
*

Значення*

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ

Місцезнаходження

Поштовий індекс*

Область

Назва овідника*

Значення*

Район*

Тип населеного пункту

Назва овідника*

Значення*

Назва населеного пункту*

Вулиця*

Будинок*

Квартира*

ісцезнаходження (поштовий індекс# область# район# тип населеного
пункту# назва населеного пункту# вулиця# будинок#
квартира)**

Поштова адреса

Поштовий індекс*

Область

Назва овідника*

Значення*

Район*

Тип населеного пункту

Назва овідника*

Значення*

Назва населеного пункту*

Вулиця*

Будинок*

Квартира*

Поштова адреса
(поштовий індекс# область# район# тип населеного пункту# назва
населеного пункту# вулиця# будинок#
квартира)**

Банківські реквізити (за наявності)

МФО*

Найменування банку*

Місцезнаходження

Номер поточного рахунку*

Банківські реквізити (МФО#
найменування банку# місцезнаходження# номер поточного
рахунку)**

Відомості про першого керівника

Посада, прізвище, ім'я
та по батькові (посада# прізвище# ім'я# по
батькові)**

Посада

Назва довідника
*

Значення*

Прізвище*

Ім'я*

По батькові*

Прізвище, ім'я, по батькові відповідальної
особи (представника) вкладника фонду

Прізвище, ім'я та по батькові (прізвище#
ім'я# по батькові)**

Прізвище*

Ім'я*

По батькові*

Відомості про головного бухгалтера

Прізвище, ім'я та по
батькові (прізвище# ім'я# по батькові)**

Прізвище*

Ім'я*

По батькові*

Реквізити засобів зв'язку

Телефон*

Факс*

Адреса електронної пошти*

Реквізити засобів
зв'язку (номер контактного телефону# факсу# адреса електронної
пошти)**

Дані про електронний цифровий підпис (за
наявності)

Номери (коди) пенсійних контрактів за
кожною пенсійною схемою

Номер (код) пенсійного контракту
*

Номери (коди)
пенсійних контрактів та номери (коди) пенсійних схем за кожним
пенсійним контрактом**

Облікова картка вкладника фонду -
фізичної особи підприємця

Статус облікової картки

Назва довідника
*

Значення*

Відомості про фізичну особу

Прізвище, ім'я та по батькові
(прізвище# ім'я# по батькові)**

Прізвище*

Ім'я*

По батькові*

Серія*

Номер*

Дата видачі*

Ідентифікаційний номер Державного
реєстру фізичних осіб - платників податків та інших обов'язкових
платежів (за наявності)

Дані документа, що дає змогу
встановити особу

Вид документа, що посвідчує
особу

Назва овідника *

Значення*

Серія*

Номер*

Дата видачі*

Ким видано документ
*

Дані документа,
що дає змогу встановити особу (вид документа, що посвідчує особу#
серія# номер# дата видачі# ким видано документ)
**

Місцезнаходження

Поштовий індекс*

Область

Назва овідника*

Значення*

Район*

Тип населеного пункту

Назва овідника*

Значення*

Назва населеного пункту*

Вулиця*

Будинок*

Квартира*

ісцезнаходження (поштовий індекс# область# район# тип населеного
пункту# назва населеного пункту# вулиця# будинок#
квартира)**

Поштова адреса

Поштовий індекс*

Область

Назва овідника*

Значення*

Тип населеного пункту

Назва овідника*

Значення*

Район*

Назва населеного пункту*

Вулиця*

Будинок*

Квартира*

Поштова адреса
(поштовий індекс# область# район# тип населеного пункту# назва
населеного пункту# вулиця# будинок#
квартира)**

Банківські реквізити (за наявності)

МФО*

Найменування банку*

Місцезнаходження

Номер поточного рахунку*

Банківські реквізити
(МФО# найменування банку# місцезнаходження# номер поточного
рахунку)**

Реквізити засобів зв'язку

Телефон*

Факс*

Адреса електронної пошти
*

Реквізити
засобів зв'язку (номер контактного телефону# факсу# адреса
електронної пошти)**

Дані про електронний цифровий
підпис (за наявності)

Номери (коди) пенсійних
контрактів за кожною пенсійною

Номер (код) пенсійного контракту
*

Номери (коди)
пенсійного контракту та номери (коди) пенсійних схем за кожним
пенсійним контрактом**

Облікова картка вкладника фонду - фізичної
особи

Статус облікової картки

Назва довідника
*

Значення*

Прізвище, ім'я та по батькові (прізвище#
ім'я# по батькові)**

Прізвище*

Ім'я*

По батькові*

Ідентифікаційний номер Державного
реєстру фізичних осіб - платників податків та інших обов'язкових
платежів (за наявності)

Дані документа, що дає змогу
встановити особу

Вид документа, що посвідчує
особу

Назва овідника*

Значення*

Серія*

Номер*

Дата видачі*

Ким видано документ
*

Дані документа,
що дає змогу встановити особу (вид документа, що посвідчує особу#
серія# номер# дата видачі# ким видано документ)
**

Місце проживання

Поштовий індекс*

Область

Назва овідника*

Значення*

Район*

Тип населеного пункту

Назва овідника*

Значення*

Назва населеного пункту*

Вулиця*

Будинок*

Квартира*

Місце проживання
(поштовий індекс# область# район# тип населеного пункту# назва
населеного пункту# вулиця# будинок# квартира)
**

Поштова адреса

Поштовий індекс*

Область*

Назва овідника*

Значення

Район*

Тип населеного пункту

Назва овідника*

Значення*

Назва населеного пункту*

Вулиця*

Будинок*

Квартира*

Поштова адреса
(поштовий індекс# область# район# тип населеного пункту# назва
населеного пункту# вулиця# будинок#
квартира)**

Банківські реквізити (за наявності)

МФО*

Найменування банку*

Місцезнаходження

Номер поточного рахунку *

Банківські реквізити (МФО#
найменування банку# місцезнаходження# номер поточного
рахунку)**

Реквізити засобів зв'язку

Телефон*

Факс*

Адреса електронної пошти
*

Реквізити асобів зв'язку (номер контактного телефону# факсу# адреса
електронної пошти)**

Дані про електронний цифровий
підпис (за наявності)

Номери (коди) пенсійних
контрактів за кожною пенсійною схемою

Номери пенсійного контракту
*

Номери (коди)
пенсійних контрактів та номери (коди) пенсійних схем за кожним
пенсійним контрактом**

Індивідуальний пенсійний рахунок учасника фонду

Статус індивідуального пенсійного
рахунка

Назва довідника
*

Значення*

Номер індивідуального пенсійного
рахунка

Прізвище, ім'я та по батькові (прізвище# ім'я#
по батькові)**

Прізвище*

Ім'я*

По батькові*

Номер (код) облікової картки учасника
фонду
Дата відкриття індивідуального
пенсійного рахунка

Загальна сума пенсійних коштів
учасника фонду на початок облікового періоду

Загальна сума пенсійних коштів
учасника фонду на кінець облікового періоду

Початок останнього облікового
періоду

Кінець останнього облікового періоду

Загальна сума пенсійних коштів учасника
фонду на дату передачі коштів

Відомості про закриття
індивідуального пенсійного рахунка

Дата*

Підстава

Дата та підстава
закриття індивідуального пенсійного рахунку (дата# підстава
закриття індивідуального пенсійного
рахунку)**

Рух коштів за індивідуальним пенсійним
рахунком учасника з моменту відкриття рахунку

Номер субрахунку
індивідуального пенсійного рахунка

Дата проведення операції

Реквізити документа, на
підставі якого проводиться операція

Назва

Номер

Дата

Відомості
документа, на підставі якого проводиться операція (назва# номер#
дата)**

Код виду документа

Зміст операції

Номер виду операції

Сума за операцією



Журнал обліку операцій

Дата проведення операції в журналі
обліку операцій

Зміст операції

Документ, на підставі якого проводиться
операція

Назва*

Номер*

Дата*

Реквізити окумента, на підставі якого проводиться операція (назва# номер#
дата)**

Посада та прізвище, ім'я, по батькові
відповідальної особи адміністратора, яка провела операцію

Посада, прізвище, ім'я
та по батькові (посада# прізвище# ім'я# по
батькові)**

Посада

Назва овідника*

Значення*

Прізвище*

Ім'я*

По батькові*

Примітки


Примітки: * Заповнюється в разі підписання документа, на підставі якого
здійснюється передача даних з персоніфікованого обліку між
адміністраторами. ** Обов'язкове для заповнення (у разі наявності даних).
{ Додаток 6 із змінами, внесеними згідно з Розпорядженнями
Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері
ринків фінансових послуг N 2421 ( z2172-12 ) від 27.11.2012, N 712
( z0770-13 ) від 05.03.2013 }
Начальник Управління
інформаційних технологій І.Двойленко

Додаток 7

до Вимог до формату передачі

даних системи

персоніфікованого обліку

учасників недержавних

пенсійних фондів

ПЕРЕДАЧА

системи персоніфікованого обліку

окремого недержавного пенсійного фонду

Структура XML-файла

Properties/>

Properties/>

Properties/>

Properties/>


Начальник Управління
інформаційних технологій І.Двойленко

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: