open Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
Нечинна
                             
                             
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А

від 12 травня 2007 р. N 717

Київ
Про затвердження Положення про

Міністерство з питань житлово-комунального

господарства України
{ Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ

N 101 ( 101-2008-п ) від 27.02.2008

N 233 ( 233-2008-п ) від 26.03.2008

N 798 ( 798-2008-п ) від 10.09.2008

N 68 ( 68-2009-п ) від 28.01.2009 }

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
Затвердити Положення про Міністерство з питань
житлово-комунального господарства України, що додається.

Прем'єр-міністр України В.ЯНУКОВИЧ
Інд. 21

ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Кабінету Міністрів України

від 12 травня 2007 р. N 717
ПОЛОЖЕННЯ

про Міністерство з питань

житлово-комунального господарства України

1. Міністерство з питань житлово-комунального господарства
України (Мінжитлокомунгосп) є центральним органом виконавчої
влади, діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом
Міністрів України.
Мінжитлокомунгосп є головним органом у системі центральних
органів виконавчої влади з питань забезпечення реалізації
державної політики у сфері житлово-комунального господарства,
житлової політики та міського електричного транспорту (трамвай,
тролейбус).
2. Мінжитлокомунгосп у своїй діяльності керується
Конституцією ( 254к/96-ВР ) і законами України, а також указами
Президента України та постановами Верховної Ради України,
прийнятими відповідно до Конституції ( 254к/96-ВР ) і законів
України, актами Кабінету Міністрів України та цим Положенням.
Міністерство організовує в межах своїх повноважень виконання
актів законодавства і здійснює контроль за їх реалізацією,
узагальнює практику застосування законодавства з питань, що
належать до його компетенції, розробляє пропозиції щодо
вдосконалення законодавства та вносить їх у встановленому порядку
на розгляд Кабінету Міністрів України.
3. Основними завданнями Мінжитлокомунгоспу є:
1) участь у формуванні та забезпечення реалізації державної
політики у сфері житлово-комунального господарства, житлової
політики та міського електричного транспорту (трамвай, тролейбус),
благоустрою населених пунктів, галузі поховання;
2) управління, координація та регулювання діяльності у
зазначеній сфері;
3) реформування житлово-комунального господарства;
4) технічне регулювання у сфері житлово-комунального
господарства та міського електричного транспорту (трамвай,
тролейбус);
5) забезпечення проведення єдиної технічної,
соціально-економічної політики у сфері питної води та питного
водопостачання;
6) регулювання діяльності суб'єктів природних монополій у
сфері централізованого тепло-, водопостачання та водовідведення,
крім діяльності суб'єктів господарювання, що здійснюють
комбіноване виробництво теплової і електричної енергії та/або
використовують нетрадиційні чи поновлювані джерела енергії;
7) захист прав споживачів житлово-комунальних послуг у межах
своїх повноважень, визначених законодавством.
4. Мінжитлокомунгосп відповідно до покладених на нього
завдань:
1) розробляє і подає Кабінетові Міністрів України пропозиції
щодо формування державної політики у сфері житлово-комунального
господарства, житлової політики та міського електричного
транспорту (трамвай, тролейбус), благоустрою населених пунктів,
галузі поховання;
2) бере в установленому порядку участь у розробленні проекту
Державного бюджету України на відповідний рік, Програми діяльності
Кабінету Міністрів України, Державної програми економічного та
соціального розвитку України, забезпечує розроблення та виконання
інших державних і галузевих програм;
3) розробляє та подає в установленому порядку проекти
нормативно-правових актів у сфері житлово-комунального
господарства, міського електричного транспорту (трамвай,
тролейбус), благоустрою населених пунктів та галузі поховання,
бере участь у розробленні проектів нормативно-правових актів з
питань державної житлової політики;
3-1) здійснює в межах своїх повноважень координацію заходів з
підготовки до проведення фінальної частини чемпіонату Європи
2012 року з футболу об'єктів житлово-комунального господарства
міст - учасників зазначеного чемпіонату; Пункт 4 доповнено підпунктом 3-1 згідно з Постановою КМ N 233
( 233-2008-п ) від 26.03.2008 }
3-2) забезпечує державний контроль (нагляд) за дотриманням
законодавства, стандартів, нормативів, норм, порядків і правил у
сфері житлово-комунального господарства; { Пункт 4 доповнено
підпунктом 3-2 згідно з Постановою КМ N 798 ( 798-2008-п ) від
10.09.2008 }
4) розробляє і затверджує у межах своїх повноважень державні
стандарти, норми і правила, бере участь у розробленні державних
соціальних стандартів;
5) бере участь у розробленні інженерно-технічної документації
з питань реконструкції та експлуатації протизсувних та інших
споруд інженерного захисту, у розробленні та реалізації заходів
щодо забезпечення сталої роботи житлово-комунального господарства
в умовах стихійного лиха, аварій, катастроф і ліквідації їх
наслідків;
6) забезпечує проведення та здійснює в межах своїх
повноважень координацію наукових досліджень (науково-дослідних
робіт) у сфері житлово-комунального господарства, благоустрою
населених пунктів, питної води та питного водопостачання, міського
електричного транспорту (в тому числі з питань нормування,
стандартизації, метрології, каталогізації, підтвердження
відповідності);
7) розробляє і подає в установленому порядку пропозиції щодо
призначення органів з оцінки відповідності для проведення робіт з
підтвердження відповідності у сфері житлово-комунального
господарства та міського електричного транспорту (трамвай,
тролейбус);
8) установлює відповідно до законодавства порядок визнання
результатів випробувань, у тому числі нових матеріалів;
9) здійснює нормативно-методичне забезпечення діяльності в
галузі поховання, проведення технічної інвентаризації об'єктів
нерухомого майна ( z0774-07 ), поводження з побутовими відходами,
перевезення пасажирів міським електричним транспортом (трамвай,
тролейбус), благоустрою населених пунктів та розвитку
квітково-декоративного насінництва та розсадництва;
10) здійснює реєстрацію та веде облік трамвайних вагонів і
тролейбусів, а також державний контроль за технічним станом
об'єктів міського електричного транспорту (трамвай, тролейбус) та
забезпеченням безпеки його руху;
11) визначає порядок формування цін і тарифів на
житлово-комунальні послуги та послуги з перевезення пасажирів
міським електричним транспортом (трамвай, тролейбус);
12) забезпечує розроблення та затверджує методики визначення
норм споживання житлово-комунальних послуг (крім природного газу
та електроенергії), нормативів витрат і втрат ресурсів, що
використовуються у житлово-комунальному господарстві та на
міському електричному транспорті (трамвай, тролейбус), вартості
утримання та технічного обслуговування об'єктів
житлово-комунального господарства та міського електричного
транспорту (трамвай, тролейбус);
13) здійснює заходи щодо підвищення ефективності діяльності з
надання послуг у сфері житлово-комунального господарства;
14) здійснює у межах своїх повноважень заходи з
енергозбереження, в тому числі обладнання житлових будинків
засобами обліку і регулювання споживання води та теплової енергії;
15) сприяє реалізації положень Кіотського протоколу до
Рамкової конвенції ООН про зміну клімату ( 995_801 ) щодо
зменшення викидів парникових газів у довкілля від об'єктів
теплопостачання, бере участь у реалізації положень Енергетичної
стратегії України на період до 2030 року ( 145а-2006-р );
16) проводить моніторинг стану підготовки та проходження
опалювального сезону, розрахунків підприємств житлово-комунального
господарства та міського електричного транспорту (трамвай,
тролейбус) за енергоносії, а також оплати населенням, юридичними
особами наданих їм житлово-комунальних послуг;
17) розробляє методичні рекомендації та визначає порядок
проведення моніторингу якості питної води та стану систем питного
водопостачання та водовідведення, процесів підтоплення міст і
селищ міського типу, готує Національну доповідь про якість питної
води та стан питного водопостачання в Україні;
18) організовує в межах своїх повноважень діяльність у галузі
поховання;
19) здійснює контроль у сфері благоустрою,
квітково-декоративного насінництва та розсадництва;
20) забезпечує цільове та ефективне використання бюджетних
коштів, що виділяються Міністерству як головному розпорядникові
бюджетних коштів на виконання відповідних бюджетних програм, та
здійснює внутрішній фінансовий контроль за надходженням коштів до
розпорядників бюджетних коштів нижчого рівня та одержувачів
бюджетних коштів і витрачанням ними бюджетних коштів;
21) здійснює нормативно-методичне забезпечення діяльності
підконтрольних та підзвітних структурних підрозділів місцевих
державних адміністрацій, органів місцевого самоврядування,
підприємств, установ та організацій, що належать до сфери його
управління;
22) вживає у межах своїх повноважень заходів до розвитку
економічної конкуренції;
23) здійснює у передбачених законодавством випадках
ліцензування відповідних видів господарської діяльності та
контроль за дотриманням ліцензійних умов;
24) організовує роботу з підготовки, перепідготовки та
підвищення кваліфікації працівників сфери житлово-комунального
господарства та міського електричного транспорту (трамвай,
тролейбус);
25) здійснює відповідно до законодавства управління об'єктами
державної власності, що належать до сфери його управління;
26) здійснює в межах своїх повноважень контроль за станом
охорони праці на підприємствах, що належать до сфери його
управління;
27) здійснює добір працівників центрального апарату
Міністерства, організовує роботу з підвищення їх кваліфікації,
формує кадровий резерв;
28) забезпечує в межах своїх повноважень виконання завдань з
мобілізаційної підготовки та мобілізаційної готовності держави;
29) забезпечує в межах своїх повноважень реалізацію державної
політики стосовно державної таємниці, здійснює контроль за її
збереженням у центральному апараті Міністерства, на підприємствах,
в установах та організаціях, що належать до сфери його управління;
30) здійснює в установленому порядку міжнародне
співробітництво з питань, що належать до його компетенції, вивчає,
узагальнює та поширює досвід іноземних держав, бере участь у
підготовці та укладенні міжнародних договорів, залученні та
координації міжнародної технічної допомоги, представляє в
установленому порядку інтереси України у міжнародних організаціях;
31) забезпечує оприлюднення інформації про свою діяльність,
здійснює заходи щодо налагодження діалогу Міністерства з
громадськістю та створення умов для участі громадян у процесі
формування та реалізації державної політики у сфері
житлово-комунального господарства, житлової політики та міського
електричного транспорту (трамвай, тролейбус), благоустрою
населених пунктів, галузі поховання;
32) вживає заходів до створення та розвитку інформаційних
систем і ресурсів у Міністерстві;
33) провадить в межах своїх повноважень в установленому
порядку виставкову та видавничу діяльність;
34) розглядає в установленому законодавством порядку
звернення громадян з питань, що належать до його компетенції;
35) виконує інші функції, що випливають з покладених на нього
завдань.
5. Мінжитлокомунгосп має право:
1) залучати вчених, спеціалістів органів виконавчої влади,
підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх
керівниками), представників громадських організацій (за згодою)
для розгляду питань, що належать до його компетенції;
2) скликати в установленому порядку наради з питань, що
належать до його компетенції;
3) утворювати у разі потреби за погодженням з іншими
заінтересованими центральними органами виконавчої влади в межах
своєї компетенції комісії та експертні групи;
4) одержувати в установленому законодавством порядку від
органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування,
підприємств, установ та організацій інформацію, документи і
матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань;
5) здійснювати захист своїх прав та законних інтересів у
суді.
6. Мінжитлокомунгосп під час виконання покладених на нього
завдань взаємодіє з іншими органами виконавчої влади, органами
місцевого самоврядування, громадськими організаціями, а також з
відповідними органами інших держав і міжнародними організаціями.
7. Мінжитлокомунгосп видає у межах своїх повноважень та
відповідно до законодавства накази, організовує і контролює їх
виконання.
Нормативно-правові акти Міністерства підлягають реєстрації в
порядку, встановленому законодавством.
Мінжитлокомунгосп у разі потреби видає разом з іншими
центральними органами виконавчої влади спільні акти.
У випадках, передбачених законодавством, рішення
Мінжитлокомунгоспу, прийняті в межах його повноважень, є
обов'язковими для виконання органами виконавчої влади, органами
місцевого самоврядування, підприємствами, установами,
організаціями та громадянами.
8. Мінжитлокомунгосп очолює Міністр, який призначається на
посаду та звільняється з посади в установленому порядку Верховною
Радою України за поданням Прем'єр-міністра України.
Міністр має заступників, які призначаються на посаду та
звільняються з посади Кабінетом Міністрів України за поданням
Міністра. { Абзац пункту 8 в редакції Постанови КМ N 798
( 798-2008-п ) від 10.09.2008 }
Міністр розподіляє обов'язки між своїми заступниками. { Абзац
пункту 8 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 101
( 101-2008-п ) від 27.02.2008 }
Один із заступників Міністра є за посадою Головним державним
інспектором України з контролю (нагляду) у житлово-комунальній
сфері. { Пункт 8 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 68
( 68-2009-п ) від 28.01.2009 }
9. Міністр:
1) здійснює загальне керівництво Мінжитлокомунгоспом, несе
персональну відповідальність перед Кабінетом Міністрів України за
виконання покладених на Міністерство завдань;
2) як член Кабінету Міністрів України особисто відповідає за
формування і реалізацію державної політики у сфері
житлово-комунального господарства, житлової політики та міського
електричного транспорту (трамвай, тролейбус), благоустрою
населених пунктів, галузі поховання, єдиної технічної,
соціально-економічної політики у сфері питної води та питного
водопостачання, спрямовує і координує здійснення центральними
органами виконавчої влади заходів з питань, що належать до його
компетенції;
3) визначає відповідно до законодавства у межах своїх
повноважень політичні пріоритети, стратегічні напрями роботи
Мінжитлокомунгоспу та шляхи досягнення поставленої мети;
4) подає в установленому порядку на розгляд Кабінету
Міністрів України проекти законів України, актів Президента
України та Кабінету Міністрів України, розробником яких є
Мінжитлокомунгосп;
5) погоджує проекти законів, актів Президента України та
Кабінету Міністрів України з питань, що належать до сфери
діяльності Міністерства;
6) вносить на розгляд Кабінету Міністрів України:
подання про призначення на посаду та звільнення з посади
першого заступника і заступників міністра;
пропозиції щодо утворення, реорганізації та ліквідації
урядових органів у системі Мінжитлокомунгоспу, а також подання про
призначення на посаду та звільнення з посади їх керівників; Підпункт 6 пункту 9 в редакції Постанови КМ N 798 ( 798-2008-п )
від 10.09.2008 }

{ Підпункт 7 пункту 9 виключено на підставі Постанови КМ
N 798 ( 798-2008-п ) від 10.09.2008 }

8) призначає на посаду та звільняє з посади працівників
центрального апарату Мінжитлокомунгоспу, розглядає питання про
присвоєння їм відповідних рангів державних службовців, заохочення,
притягнення до дисциплінарної відповідальності; { Підпункт 8
пункту 9 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 101
( 101-2008-п ) від 27.02.2008 }
9) вносить в установленому законодавством порядку подання
щодо відзначення державними нагородами працівників
Мінжитлокомунгоспу;
10) підписує акти від імені Мінжитлокомунгоспу;
11) приймає рішення про утворення, реорганізацію і ліквідацію
підприємств, установ та організацій, що належать до сфери
управління Міністерства;
12) призначає за погодженням з головами відповідних місцевих
держадміністрацій та звільняє керівників територіальних органів
урядових органів у системі Мінжитлокомунгоспу, підприємств,
установ та організацій, що належать до сфери управління
Міністерства; { Підпункт 12 пункту 9 в редакції Постанови КМ N 798
( 798-2008-п ) від 10.09.2008 }
12-1) притягує до дисциплінарної відповідальності керівників
урядових органів у системі Мінжитлокомунгоспу, їх територіальних
органів, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери
управління Міністерства; { Пункт 9 доповнено підпунктом 12-1
згідно з Постановою КМ N 798 ( 798-2008-п ) від 10.09.2008 }
13) погоджує відповідно до законодавства призначення на
посаду та звільнення з посади керівників та заступників керівників
підзвітних і підконтрольних Мінжитлокомунгоспу структурних
підрозділів обласних, Київської та Севастопольської міських
держадміністрацій, керівників підприємств міського електричного
транспорту (трамвай, тролейбус);
14) приймає рішення про розподіл бюджетних коштів, головним
розпорядником яких є Мінжитлокомунгосп;
15) веде переговори і підписує міжнародні договори України
відповідно до наданих повноважень;
16) представляє в установленому порядку Кабінет Міністрів
України у відносинах з іншими органами, підприємствами, установами
та організаціями в Україні та за її межами;
17) затверджує програми і плани роботи Мінжитлокомунгоспу та
звіт про їх виконання;
18) організовує у межах своїх повноважень роботу із
запобігання корупції, виявлення та припинення її проявів, усунення
наслідків корупційних діянь;
19) здійснює інші повноваження відповідно до законодавства.
9-1. У системі Мінжитлокомунгоспу можуть бути утворені
урядові органи, що відповідальні перед Кабінетом Міністрів
України, підзвітні та підконтрольні Міністру з питань
житлово-комунального господарства. Положення доповнено пунктом 9-1 згідно з Постановою КМ N 798
( 798-2008-п ) від 10.09.2008 }
10. Для погодженого вирішення питань, що належать до
компетенції Мінжитлокомунгоспу, обговорення найважливіших напрямів
його діяльності утворюється колегія у складі Міністра (голова
колегії), заступників Міністра, керівників служб, інспекцій,
агентств, утворених у складі Міністерства, керівників структурних
підрозділів Міністерства.
У разі потреби до складу колегії Мінжитлокомунгоспу можуть
бути включені в установленому порядку інші особи.
Членів колегії затверджує та увільняє Міністр.
Рішення колегії проводяться в життя наказами
Мінжитлокомунгоспу.
11. Для розгляду наукових рекомендацій і пропозицій у
Мінжитлокомунгоспі можуть утворюватися науково-технічна,
науково-методична ради, інші дорадчі та консультативні органи.
Склад зазначених органів та положення про них затверджує
Міністр.
12. Граничну чисельність працівників Мінжитлокомунгоспу
затверджує Кабінет Міністрів України.
Структуру центрального апарату Мінжитлокомунгоспу затверджує
Міністр за погодженням з Віце-прем'єр-міністром України. Положення
про структурні підрозділи центрального апарату Мінжитлокомунгоспу
затверджує Міністр.
Штатний розпис і кошторис Мінжитлокомунгоспу затверджує
Міністр за погодженням з Мінфіном.
13. Мінжитлокомунгосп є юридичною особою, має самостійний
баланс, рахунки в органах Державного казначейства, печатку із
зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням.

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі

Навчальні відео: Як користуватись системою

скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: