open Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
Нечинна
                             
                             
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А

від 16 травня 2007 р. N 750

Київ
Деякі питання Міністерства регіонального

розвитку та будівництва
{ Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ

N 101 ( 101-2008-п ) від 27.02.2008 }

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
1. Затвердити Положення про Міністерство регіонального
розвитку та будівництва України, що додається.
2. Доповнити постанову Кабінету Міністрів України від
21 липня 2006 р. N 1001 ( 1001-2006-п ) "Про затвердження
Державної стратегії регіонального розвитку на період до 2015 року"
(Офіційний вісник України, 2006 р., N 30, ст. 2132) пунктом такого
змісту:
"5. Покласти на Міністерство регіонального розвитку та
будівництва завдання з координації в межах його повноважень
діяльності центральних і місцевих органів виконавчої влади з
розроблення та виконання планів заходів щодо реалізації
Стратегії. ".
3. Визнати такою, що втратила чинність, постанову Кабінету
Міністрів України від 13 грудня 2006 р. N 1725 ( 1725-2006-п )
"Про затвердження Положення про Міністерство будівництва,
архітектури та житлово-комунального господарства України
(Офіційний вісник України, 2006 р., N 50, ст. 3339).
4. Міністерству регіонального розвитку та будівництва подати
Кабінетові Міністрів України пропозиції щодо приведення у
відповідність з цією постановою нормативно-правових актів з питань
формування та забезпечення реалізації державної регіональної
політики і політики у сфері будівництва, архітектури та
містобудування.

Прем'єр-міністр України В.ЯНУКОВИЧ
Інд. 40

ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Кабінету Міністрів України

від 16 травня 2007 р. N 750
ПОЛОЖЕННЯ

про Міністерство регіонального розвитку

та будівництва України

1. Міністерство регіонального розвитку та будівництва України
(Мінрегіонбуд) є центральним органом виконавчої влади, діяльність
якого спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України.
2. Мінрегіонбуд є головним (провідним) органом у системі
центральних органів виконавчої влади з питань забезпечення
реалізації державної регіональної політики і політики у сфері
будівництва, архітектури та містобудування, удосконалення
адміністративно-територіального устрою України.
3. Мінрегіонбуд у своїй діяльності керується Конституцією
( 254к/96-ВР ) і законами України, а також указами Президента
України та постановами Верховної Ради України, прийнятими
відповідно до Конституції ( 254к/96-ВР ) та законів України,
актами Кабінету Міністрів України та цим Положенням.
Мінрегіонбуд організовує в межах своїх повноважень виконання
актів законодавства і здійснює контроль за їх реалізацією,
узагальнює практику застосування законодавства з питань, що
належать до його компетенції, розробляє пропозиції щодо
вдосконалення законодавства та в установленому порядку вносить їх
на розгляд Кабінету Міністрів України.
4. Основними завданнями Мінрегіонбуду є:
участь у формуванні та забезпечення реалізації державної
регіональної політики і політики у сфері будівництва, архітектури
та містобудування, підготовка і внесення пропозицій щодо
підвищення ефективності сприяння узгодженню діяльності центральних
і місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого
самоврядування у цій сфері, залучення громадськості до участі у
підготовці та обговоренні проектів відповідних рішень органів
державної влади;
сприяння ефективному використанню економічного, наукового і
трудового потенціалу, природних та інших ресурсів, а також
особливостей регіонів, досягненню на цій основі підвищення рівня
життя людей, оптимальної спеціалізації регіонів у виробництві
товарів та наданні послуг;
підготовка і внесення пропозицій щодо деконцентрації та
децентралізації повноважень центральних і місцевих органів
виконавчої влади, оптимізації структури місцевих органів
виконавчої влади, удосконалення механізму регулювання відносин
"центр - регіони", адміністративно-територіального устрою України,
правових, економічних, організаційних та інших засад розвитку
державного управління і місцевого самоврядування, поліпшення
роботи з надання місцевими органами виконавчої влади та органами
місцевого самоврядування адміністративних послуг населенню;
участь у розробленні та впровадженні правового, економічного
та організаційного механізму вирівнювання і стимулювання сталого
розвитку регіонів, їх співробітництва, здійсненні відповідно до
законодавства заходів щодо подолання депресивності окремих
територій, забезпечення функціонування спеціальних (вільних)
економічних зон та територій пріоритетного розвитку;
забезпечення технічного регулювання у сфері будівництва,
містобудування, промисловості будівельних матеріалів, збереження
історичних ареалів, традиційного характеру середовища населених
пунктів, пам'яток архітектури і містобудування;
5. Мінрегіонбуд відповідно до покладених на нього завдань:
1) вносить пропозиції щодо формування державної регіональної
політики і політики у сфері будівництва, архітектури,
містобудування та удосконалення адміністративно-територіального
устрою;
2) аналізує тенденції економічного, соціального, культурного
розвитку регіонів, бере участь у проведенні моніторингу та оцінки
їх соціально-економічного стану;
3) бере участь у розробленні коротко- і середньострокових
планів та цільових програм регіонального розвитку, опрацьовує
комплекс заходів, спрямованих на підвищення потенціалу регіонів,
розвиток їх інфраструктури, вносить пропозиції щодо визначення
механізму державної підтримки розвитку регіонів, раціонального
розподілу коштів місцевих бюджетів, оцінки діяльності місцевих
органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування;
4) розробляє та вносить в установленому порядку проекти
нормативно-правових актів з питань регіонального розвитку,
місцевого самоврядування, будівництва, архітектури,
містобудування, промисловості будівельних матеріалів, бере участь
у розробленні проектів нормативно-правових актів з питань
сейсмічного районування, впорядкування промислової забудови та
захисту навколишнього природного середовища стосовно сфери, що
належить до його відання;
5) бере участь в межах своїх повноважень у вивченні проблем
формування та виконання місцевих бюджетів, взаємодіє з цих питань
з органами місцевого самоврядування;
6) вивчає за участю інших заінтересованих центральних органів
виконавчої влади стан використання коштів, виділених відповідно до
Державної стратегії регіонального розвитку ( 1001-2006-п ),
цільових програм регіонального розвитку; бере участь у підготовці
пропозицій щодо фінансового забезпечення розвитку територій;
7) вносить пропозиції до Закону про Державний бюджет України,
підготовлені на підставі результатів узагальнення проблемних
питань забезпечення фінансовими ресурсами регіонального розвитку;
8) сприяє підвищенню ефективності механізму державної
підтримки територій, зокрема шляхом надання субвенцій з державного
бюджету місцевим бюджетам для стимулювання розвитку регіонів;
9) готує пропозиції щодо проведення адміністративної реформи
в частині удосконалення системи державного управління в регіонах,
оптимізації структури місцевих органів виконавчої влади;
10) проводить консультаційно-методичні, інформаційні та інші
заходи з метою сприяння підвищенню активності населення у
здійсненні місцевого самоврядування;
11) забезпечує координацію діяльності центральних і місцевих
органів виконавчої влади з розроблення та виконання планів заходів
щодо реалізації Державної стратегії регіонального розвитку
( 1001-2006-п ), регіональних стратегій розвитку;
12) проводить у межах своїх повноважень моніторинг та оцінку
стану реалізації місцевими органами виконавчої влади та органами
місцевого самоврядування державної регіональної політики і
політики у сфері будівництва, архітектури та містобудування;
13) здійснює в межах своїх повноважень заходи щодо
імплементації в національне законодавство положень міжнародних
договорів, стороною яких є Україна, готує пропозиції щодо розвитку
міжнародного співробітництва та укладення міжнародних договорів
України;
14) бере участь у вивченні та поширені зарубіжного досвіду,
аналізує пропозиції громадян, наукових, інших установ і
організацій з питань регіонального розвитку, будівництва,
архітектури, містобудування, промисловості будівельних матеріалів,
періодично проводить відповідні соціологічні дослідження;
15) сприяє відповідно до законодавства розвитку
міжрегіонального та транскордонного співробітництва, забезпеченню
виконання міжнародних договорів України, адаптації національного
законодавства до законодавства Європейського Союзу з питань, що
належать до його компетенції;
16) бере участь у:
розробленні проектів Державного бюджету України на
відповідний рік, Програми діяльності Кабінету Міністрів України,
Державної програми економічного та соціального розвитку України,
забезпеченні їх виконання;
формуванні та реалізації Державної стратегії регіонального
розвитку, підготовці пропозицій щодо підвищення ефективності
механізму стимулювання сталого розвитку регіонів;
розробленні проектів угод щодо регіонального розвитку, які
укладаються між Кабінетом Міністрів України та Верховною Радою
Автономної Республіки Крим, обласними, Київською та
Севастопольською міськими радами;
підготовці пропозицій щодо створення і функціонування
спеціальних (вільних) економічних зон, запровадження спеціального
режиму інвестиційної діяльності на територіях пріоритетного
розвитку; сприяє створенню сприятливих умов для підприємництва;
розробленні соціальних стандартів і нормативів;
вирішенні питань забезпечення кадрами місцевих органів
виконавчої влади;
здійсненні заходів щодо підготовки кадрів для органів
місцевого самоврядування, місцевих держадміністрацій та підвищення
їх кваліфікації;
розробленні кваліфікаційних вимог до працівників місцевих
держадміністрацій та органів місцевого самоврядування;
розробленні стратегії і механізму реалізації державної
інвестиційної політики з метою вирівнювання і стимулювання сталого
розвитку регіонів;
роботі, пов'язаній з включенням об'єктів архітектури та
містобудування, садово-паркового і монументального мистецтва,
інших об'єктів до Державного реєстру нерухомих пам'яток України;
підготовці об'єктів культурної спадщини для включення до
Списку всесвітньої спадщини;
підготовці за дорученням Кабінету Міністрів України
міжнародних договорів України, укладає міжнародні договори
міжвідомчого характеру;
підготовці доповіді про виконання угод щодо регіонального
розвитку та програм подолання депресивності окремих територій,
використання коштів, виділених з цією метою з державного бюджету;
17) вносить Кабінетові Міністрів України пропозиції щодо
погодження призначення на посаду та звільнення з посади перших
заступників і заступників голів місцевих держадміністрацій;
18) сприяє удосконаленню дозвільної системи, державних
стандартів щодо якості адміністративних послуг з питань, що
належать до його компетенції, запровадженню практики їх надання за
принципом "єдиного вікна";
19) розробляє і затверджує в межах своїх повноважень державні
стандарти, норми і правила;
20) вживає заходів до реалізації Генеральної схеми планування
території України, підвищення архітектурно-планувального та
інженерно-технічного рівня забудови;
21) розробляє і затверджує типові регіональні правила
забудови, погоджує регіональні правила забудови Автономної
Республіки Крим, областей, мм. Києва та Севастополя, проводить
експертизу схем планування територій (крім схем планування
територій районів), генеральних планів мм. Києва та Севастополя,
обласних центрів;
22) визначає методологію проектування об'єктів
житлово-цивільного призначення та промислових об'єктів, інженерних
споруд, систем інженерного обладнання будівель і споруд, а також
реконструкції та пристосування об'єктів для інших цілей;
23) установлює порядок розроблення і затвердження
містобудівної документації, проектів будівництва об'єктів
містобудування і порядок організації та проведення їх
експериментального будівництва;
24) організовує роботу з проведення професійної атестації
виконавців робіт, пов'язаних із створенням об'єктів архітектури;
25) забезпечує створення, функціонування і вдосконалення
системи інженерно-сейсмометричних спостережень на відповідних
об'єктах у сейсмічних районах;
26) забезпечує у межах своїх повноважень нормативне,
науково-технічне та експертне супроводження будівельних робіт на
об'єкті "Укриття" та інших об'єктах Чорнобильської АЕС;
27) здійснює нормативно-методичне забезпечення проектування,
будівництва та експлуатації об'єктів у складних
інженерно-геологічних умовах, розроблення та вдосконалення методів
і засобів інженерного захисту територій, будівель та споруд від
впливу небезпечних процесів техногенного і природного характеру;
28) здійснює архітектурно-будівельний контроль, державний
контроль за плануванням, забудовою та використанням територій;
29) організовує роботу, пов'язану із збереженням, охороною,
обліком, використанням і реставрацією пам'яток архітектури та
містобудування, а також районів історичної забудови;
30) забезпечує в межах своїх повноважень здійснення контролю
за станом обліку, охорони, реставрації предметів і колекцій, які
зберігаються в заповідниках, що належать до сфери його управління;
31) здійснює відповідно до законодавства контроль за
виконанням робіт, пов'язаних з дослідженням, консервацією,
реабілітацією, реставрацією, ремонтом і музеєфікацією пам'яток
архітектури та містобудування;
32) вносить пропозиції щодо призначення органів з оцінки
відповідності для проведення робіт з підтвердження відповідності у
сфері будівництва, містобудування та промисловості будівельних
матеріалів;
33) установлює відповідно до законодавства порядок визнання
результатів випробувань;
34) установлює порядок підтвердження придатності нових
будівельних виробів для застосування в будівництві, організовує
його виконання та видачу відповідних технічних свідоцтв;
35) забезпечує проведення комплексної державної експертизи
інвестиційних програм, проектів будівництва та експертизи
містобудівної документації;
36) здійснює контроль за діяльністю державних будівельних
корпорацій, які належать до сфери його управління, дотриманням
учасниками інвестиційної діяльності у будівництві вимог
нормативних документів з обчислення вартості будівництва об'єктів,
що споруджуються із залученням коштів державного та місцевих
бюджетів, а також коштів державних підприємств, установ і
організацій;
37) готує за дорученням Кабінету Міністрів України експертні
висновки стосовно технічних рішень та вартісних показників, що
підтверджують необхідність проведення робіт за рахунок коштів
резервного фонду державного бюджету;
38) здійснює нормативно-правове забезпечення ведення
містобудівних кадастрів населених пунктів, бере участь у
нормативному та методичному забезпеченні проведення технічної
інвентаризації об'єктів нерухомого майна;
39) організовує роботу з підготовки, перепідготовки та
підвищення кваліфікації працівників сфери будівництва;
40) забезпечує цільове та ефективне використання фінансових
ресурсів, що виділяються йому як головному розпорядникові
бюджетних коштів для виконання відповідних програм, та здійснює
внутрішній фінансовий контроль за надходженням коштів до
розпорядників бюджетних коштів нижчого рівня та одержувачів, їх
витрачанням;
41) виступає у межах своїх повноважень державним замовником
наукових досліджень комплексного характеру з питань, що належать
до його компетенції;
42) вносить у встановленому порядку пропозиції щодо
укладення, денонсації міжнародних договорів України, забезпечує у
межах своїх повноважень виконання зобов'язань, що випливають з
відповідних міжнародних договорів України;
43) здійснює відповідно до законодавства функції з управління
об'єктами державної власності, майном підприємств, що належать до
сфери його управління;
44) розробляє бюджетні запити для подання Мінфіну;
45) вживає заходів до створення та розвитку інформаційних
систем і ресурсів;
46) забезпечує виконання завдань з мобілізаційної підготовки
та мобілізаційної готовності держави у межах визначених
законодавством повноважень;
47) забезпечує у межах своїх повноважень реалізацію державної
політики стосовно державної таємниці, здійснює контроль за її
збереженням у центральному апараті Міністерства, на підприємствах,
в установах і організаціях, що належать до сфери його управління;
48) розглядає в установленому законодавством порядку
звернення громадян з питань, що належать до його компетенції;
49) виступає головним розпорядником коштів державного
бюджету, що виділяються для забезпечення виконання його
повноважень;
50) розробляє та впроваджує в межах своїх повноважень сучасні
інформаційно-комунікаційні технології, забезпечує оперативне
оприлюднення інформації про діяльність Міністерства, в тому числі
через засоби масової інформації і власний веб-сайт, організовує в
установленому порядку виставкову та видавничу діяльність,
проведення семінарів, конференцій, конгресів з питань, що належать
до його компетенції;
51) здійснює нормативно-методичне забезпечення діяльності
структурних підрозділів місцевих держадміністрацій, органів
місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій з
питань, що належать до його компетенції;
52) здійснює в установленому порядку добір кадрів, формує
кадровий резерв, організовує роботу з підготовки, перепідготовки
та підвищення кваліфікації працівників;
53) вживає заходів до розвитку економічної конкуренції,
проводить згідно із законодавством роботу з ліцензування
відповідних видів господарської діяльності та здійснює контроль за
дотриманням ліцензійних умов;
54) виконує інші покладені в установленому порядку на нього
функції та повноваження.
6. Мінрегіонбуд має право:
1) залучати спеціалістів центральних і місцевих органів
виконавчої влади, підприємств, установ і організацій (за
погодженням з керівниками), представників громадських організацій
(за згодою) для підготовки та розгляду питань, що належать до його
компетенції;
2) одержувати в установленому законодавством порядку від
міністерств, інших центральних і місцевих органів виконавчої
влади, органів місцевого самоврядування інформацію, документи і
матеріали для виконання покладених на нього завдань;
3) скликати в установленому порядку наради з питань, що
належать до його компетенції;
4) скасовувати відповідно до закону накази керівників
структурних підрозділів місцевих держадміністрацій, підконтрольних
та підзвітних Міністерству, з питань, що належать до його
компетенції;
5) проводити у межах передбачених законом випадках перевірку:
місцевих органів виконавчої влади;
органів місцевого самоврядування з питань здійснення ними
повноважень органів виконавчої влади;
6) притягати до дисциплінарної відповідальності керівників
територіальних органів, підприємств, установ і організацій, що
належать до сфери його управління;
7) здійснювати захист у суді своїх прав та законних
інтересів;
8) утворювати, реорганізувати та ліквідувати для забезпечення
ефективного виконання покладених на нього завдань відповідні
підприємства, установи і організації;
9) мати власну символіку, що запроваджується згідно із
законодавством (прапор, геральдичний знак, емблему тощо).
7. Мінрегіонбуд під час виконання покладених на нього завдань
взаємодіє з іншими центральними і місцевими органами виконавчої
влади, Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласними,
Київською та Севастопольською міськими держадміністраціями,
органами місцевого самоврядування, добровільними об'єднаннями,
підприємствами, установами і організаціями, громадськими
організаціями, а також з відповідними органами інших держав.
8. Мінрегіонбуд в межах своїх повноважень на основі та на
виконання актів законодавства видає накази, організовує і
контролює їх виконання.
9. Нормативно-правові акти Мінрегіонбуду підлягають державній
реєстрації в порядку, встановленому законодавством.
10. Мінрегіонбуд видає у разі потреби разом з іншими органами
виконавчої влади спільні акти.
11. Рішення Мінрегіонбуду, прийняті у межах його повноважень,
обов'язкові для виконання центральними і місцевими органами
виконавчої влади, органами місцевого самоврядування,
підприємствами, установами і організаціями незалежно від форми
власності та громадянами.
12. Мінрегіонбуд очолює Міністр, який призначається на посаду
та звільняється з посади в установленому порядку Верховною Радою
України за поданням Прем'єр-міністра України.
Міністр має першого заступника і заступників, які
призначаються на посаду та звільняються з посади Кабінетом
Міністрів України.
Подання щодо призначення на посаду та звільнення з посади
першого заступника і заступників Міністра вносить на розгляд
Кабінету Міністрів України Прем'єр-міністр України за пропозиціями
Міністра.
Міністр розподіляє обов'язки між своїми заступниками. { Абзац
четвертий пункту 12 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
N 101 ( 101-2008-п ) від 27.02.2008 }
13. Міністр:
1) здійснює загальне керівництво Мінрегіонбудом, несе
персональну відповідальність за виконання покладених на нього
завдань;
2) представляє Кабінет Міністрів України за його дорученням у
міжнародних організаціях та під час укладання міжнародних
договорів України;
3) визначає відповідно до законодавства у межах своїх
повноважень політичні пріоритети та стратегічні напрями роботи
Міністерства, шляхи досягнення поставлених цілей;
4) бере участь у розгляді питань на засіданнях Кабінету
Міністрів України та вносить пропозиції щодо їх порядку денного;
5) проводить у межах наданих йому повноважень, переговори і
підписує міжнародні договори у сфері регіональної політики,
співпраці прикордонних регіонів та з інших питань, що належать до
компетенції Міністерства;
6) погоджує проекти законів, актів Президента України та
Кабінету Міністрів України з питань, що належать до компетенції
Міністерства;
7) підписує накази Міністерства;
8) подає в установленому порядку на розгляд Кабінету
Міністрів України проекти законів та інших актів з питань, що
належать до компетенції Міністерства;
9) затверджує програми і плани роботи Міністерства, звіти про
їх виконання;
10) порушує в установленому порядку питання про притягнення
до дисциплінарної відповідальності першого заступника і
заступників Міністра;
11) призначає на посаду та звільняє з посади працівників
центрального апарату Міністерства, розглядає в установленому
порядку питання про присвоєння їм відповідних рангів державних
службовців, їх заохочення та притягнення до дисциплінарної
відповідальності; { Підпункт 11 пункту 13 із змінами, внесеними
згідно з Постановою КМ N 101 ( 101-2008-п ) від 27.02.2008 }
12) погоджує відповідно до законодавства призначення на
посаду та звільнення з посади керівників підзвітних та
підконтрольних Мінрегіонбуду структурних підрозділів обласних,
Київської та Севастопольської міських держадміністрацій,
керівників державних будівельних корпорацій, Укрінвестекспертизи,
інших підприємств, їх заохочення, притягнення до дисциплінарної
відповідальності;
13) вносить в установленому законодавством порядку подання
щодо відзначення державними нагородами працівників Міністерства;
встановлює відомчі заохочувальні відзнаки та вирішує питання
про нагородження ними державних службовців;
14) утворює, реорганізує та ліквідує служби, інспекції,
агентства у складі Міністерства в межах коштів, передбачених у
державному бюджеті для його утримання;
15) призначає на посаду та звільняє з посади керівників
служб, інспекцій, агентств і затверджує положення про зазначені
органи, в яких визначає завдання, функції та інші питання їх
діяльності;
16) приймає рішення про розподіл бюджетних коштів, головним
розпорядником яких є Міністерство;
17) організовує роботу із запобігання корупції, виявлення та
припинення її проявів, усунення наслідків корупційних діянь в
Міністерстві;
18) здійснює інші повноваження відповідно до законодавства.
14. Для погодженого вирішення питань, що належать до
компетенції Мінрегіонбуду, обговорення найважливіших напрямів його
діяльності утворюється колегія у складі Міністра, заступників
міністра, керівників структурних підрозділів Міністерства.
У разі потреби до складу колегії Міністерства можуть бути
включені в установленому порядку інші особи.
Персональний склад колегії затверджує Міністр.
Рішення колегії проводяться в життя наказами Міністерства.
15. Мінрегіонбуд здійснює повноваження безпосередньо та через
утворені в установленому порядку територіальні органи або
структурні підрозділи місцевих держадміністрацій.
16. Для розгляду наукових рекомендацій та пропозицій щодо
визначення головних напрямів діяльності Мінрегіонбуду, обговорення
найважливіших програм та питань у Міністерстві може утворюватися
наукова рада, інші дорадчі та консультативні органи.
Склад зазначених органів і положення про них затверджує
Міністр.
17. Граничну чисельність працівників центрального апарату
Мінрегіонбуду затверджує Кабінет Міністрів України.
18. Структуру центрального апарату Мінрегіонбуду затверджує
Міністр за погодженням з Віце-прем'єр-міністром України.
Положення про структурні підрозділи центрального апарату
Міністерства затверджує Міністр.
Штатний розпис і кошторис Мінрегіонбуду затверджує Міністр за
погодженням з Мінфіном.
19. Мінрегіонбуд є юридичною особою, має самостійний баланс,
рахунки в органах Державного казначейства, печатку та бланки із
зображенням Державного Герба України і своїм найменуванням.

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі

Навчальні відео: Як користуватись системою

скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: