open Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
Нечинна
                             
                             
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А

від 26 травня 2007 р. N 777

Київ
Про затвердження Положення

про Міністерство економіки України
{ Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ

N 101 ( 101-2008-п ) від 27.02.2008

N 984 ( 984-2009-п ) від 09.09.2009

N 1314 ( 1314-2009-п ) від 25.11.2009

N 101 ( 101-2010-п ) від 03.02.2010 }

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
1. Затвердити Положення про Міністерство економіки України,
що додається.
2. Ця постанова набирає чинності з 30 травня 2007 року.

Прем'єр-міністр України В.ЯНУКОВИЧ
Інд. 18

ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Кабінету Міністрів України

від 26 травня 2007 р. N 777
ПОЛОЖЕННЯ

про Міністерство економіки України

1. Міністерство економіки України (Мінекономіки) є
центральним органом виконавчої влади, діяльність якого
спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України.
Мінекономіки є головним (провідним) органом у системі
центральних органів виконавчої влади із забезпечення реалізації
державної економічної, цінової, інвестиційної та
зовнішньоекономічної політики, політики у сфері внутрішньої
торгівлі, а також міжвідомчої координації з питань економічного і
соціального співробітництва України з ЄС. { Абзац другий пункту 1
із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 984 ( 984-2009-п )
від 09.09.2009 }
2. Мінекономіки у своїй діяльності керується Конституцією
( 254к/96-ВР ) та законами України, а також указами Президента
України і постановами Верховної Ради України, прийнятими
відповідно до Конституції ( 254к/96-ВР ) та законів України,
актами Кабінету Міністрів України та цим Положенням.
Мінекономіки узагальнює практику застосування законодавства з
питань, що належать до його компетенції, розробляє пропозиції щодо
вдосконалення законодавства і в установленому порядку вносить їх
Кабінету Міністрів України.
Мінекономіки у межах своїх повноважень розробляє проекти
нормативно-правових актів, організовує виконання актів
законодавства, здійснює контроль за їх реалізацією.
3. Основними завданнями Мінекономіки є:
забезпечення формування та реалізації в межах своїх
повноважень державної економічної політики, здійснення
прогнозування та державного регулювання національної економіки, а
також розроблення відповідних прогнозних і програмних документів;
розроблення в межах своїх повноважень та забезпечення
відповідно до законодавства реалізації державної регіональної
політики, організація роботи, пов'язаної із створенням умов для
динамічного, збалансованого соціально-економічного розвитку країни
та її регіонів;
розроблення пропозицій щодо формування та реалізації
державної цінової політики;
сприяння розвитку ринкових відносин, конкурентного
середовища, створенню належних умов для діяльності суб'єктів
господарювання всіх форм власності; забезпечення реалізації
державної політики у сфері технічного регулювання та захисту прав
споживачів;
забезпечення:
- реалізації в межах своїх повноважень державної політики з
питань економічного і соціального співробітництва України з ЄС та
координації діяльності органів виконавчої влади із зазначених
питань;
- реалізації в межах своїх повноважень єдиної
зовнішньоекономічної політики, політики інтеграції економіки
України у світову економіку, співробітництва із СОТ та вступу
України до цієї організації;
- формування та реалізації в межах своїх повноважень
державної інвестиційної політики;
- реалізації державної політики у сфері співробітництва з
міжнародними фінансовими організаціями, відповідними міжнародними,
у тому числі регіональними, організаціями;
- реалізації державної політики у сфері співробітництва з
державами-донорами та міжнародними організаціями з питань
залучення міжнародної технічної допомоги;
- формування та реалізації в межах своїх повноважень
державної політики у сфері управління державним сектором
економіки; розроблення пропозицій щодо формування державної
політики у сфері реалізації прав власності та реформування
відносин власності;
- реалізації державної політики щодо запобігання банкрутству,
сприяння створенню умов для здійснення процедур відновлення
платоспроможності боржників, визнання боржників банкрутами;
- формування та реалізації в межах своїх повноважень
державної політики щодо розвитку внутрішньої торгівлі та побутових
послуг;
- реалізації в межах своїх повноважень державної політики у
сфері державного замовлення та державного матеріального резерву;
розроблення пропозицій щодо проведення адміністративної
реформи в Україні; удосконалення в межах своїх повноважень
інструменту, процедур та стандартів діяльності органів виконавчої
влади;
забезпечення реалізації в межах своїх повноважень державної
економічної політики у сфері оборони та безпеки.
4. Мінекономіки відповідно до покладених на нього завдань:
1) аналізує стан і тенденції економічного і соціального
розвитку України, її адміністративно-територіальних одиниць,
розробляє пропозиції щодо пріоритетних напрямів розвитку та
реформування економіки, ураховуючи принципи сталого розвитку;
здійснює роботу, пов'язану з державним прогнозуванням
економічного і соціального розвитку України та підготовкою
відповідних програм; забезпечує координацію роботи органів
виконавчої влади із зазначених питань, розробляє структуру
прогнозних та програмних документів економічного і соціального
розвитку, методичні рекомендації щодо їх підготовки, відповідає за
впровадження сучасних методологічних підходів до прогнозування та
розроблення програм економічного і соціального розвитку;
розробляє в межах своїх повноважень пропозиції до проекту
Програми діяльності Кабінету Міністрів України, заходи щодо її
реалізації та здійснює моніторинг їх виконання;
готує разом з Фондом державного майна, Антимонопольним
комітетом, іншими центральними та місцевими органами виконавчої
влади, а також Національним банком прогнози економічного і
соціального розвитку України на середньо- та короткостроковий
періоди, проект Державної програми економічного і соціального
розвитку України на короткостроковий період;
розробляє коротко- та середньостроковий прогноз розміру
заробітної плати, довгостроковий прогноз чисельності населення
України, його статево-вікової структури;
погоджує прогнози розвитку галузей економіки на
середньостроковий період, проекти програм розвитку галузей
економіки;
здійснює організаційно-методичне керівництво та координацію
роботи з підготовки прогнозів економічного і соціального розвитку
Автономної Республіки Крим, областей, районів і міст на
середньостроковий період та програм економічного і соціального
розвитку Автономної Республіки Крим, областей, районів і міст на
короткостроковий період;
бере участь у формуванні державної політики у сфері
структурної перебудови економіки;
аналізує стан конкурентоспроможності національної економіки,
визначає напрями діяльності і розробляє заходи щодо її підвищення;
розробляє заходи щодо детінізації економіки та проводить
моніторинг їх виконання;
готує разом з Мінфіном прогноз зведеного балансу фінансових
ресурсів держави;
проводить аналіз застосування інструменту валютно-курсової,
грошово-кредитної політики в реальному секторі економіки,
розробляє пропозиції щодо підвищення ефективності його
використання для досягнення економічного зростання;
розробляє в межах своїх повноважень пропозиції щодо
вдосконалення бюджетного та податкового законодавства;
бере участь у розробленні стратегії та механізму реформування
податкової системи;
розробляє в межах своїх повноважень і подає Мінфіну
пропозиції щодо вдосконалення державного фінансового контролю;
бере участь у розробленні Основних напрямів бюджетної
політики;
проводить аналіз:
- економічних факторів, що впливають на виконання державного
бюджету;
- стану взаєморозрахунків у сфері господарської діяльності та
їх впливу на розвиток економіки, розробляє заходи щодо
вдосконалення взаєморозрахунків між суб'єктами господарювання;
- впливу ринку банківських послуг, валютного, фондового,
страхового та інших ринків фінансових послуг на економічний
розвиток держави;
проводить економічний аналіз ефективності пенсійної системи
та інвестиційного потенціалу пенсійних фондів, прогнозує їх вплив
на розвиток економіки, розробляє разом з іншими центральними та
місцевими органами виконавчої влади пропозиції щодо стимулювання
інвестування коштів пенсійних фондів у національну економіку;
здійснює організаційно-методичне керівництво і координацію
роботи, пов'язаної з розробленням і виконанням центральними та
місцевими органами виконавчої влади державних цільових програм,
веде облік таких програм, бере участь у підготовці висновків
стосовно доцільності їх затвердження та дострокового припинення їх
виконання, проводить моніторинг виконання зазначених програм, бере
участь у проведенні оцінки ефективності використання бюджетних
коштів;
формує і подає Мінфіну перелік державних цільових програм,
які передбачається виконати у відповідному році з використанням
бюджетних коштів;
бере участь у:
- розробленні стратегії та механізму реалізації державної
науково-технічної та інноваційної політики, підготовці пропозицій
щодо визначення обсягів і цільового спрямування бюджетного
фінансування наукової та науково-технічної діяльності; проводить
аналіз науково-технічного потенціалу та ефективності його
використання;
- розробленні механізму забезпечення економічної безпеки
держави та відповідних заходів;
- розробленні та здійсненні заходів з формування та
реалізації державної політики стосовно доходів населення,
розробляє пропозиції щодо розмірів соціальних гарантій, стандартів
і нормативів;
- проведенні аналізу економічної ситуації у сфері освіти,
культури, охорони здоров'я, фізичної культури, спорту, туризму,
інформаційної діяльності та в розробленні і реалізації державної
політики у цій сфері;
- підготовці програм зайнятості населення, прогнозних
показників ринку праці;
розробляє пропозиції щодо вдосконалення економічного
механізму природокористування, прогнозує основні екологічні
показники; бере участь у формуванні та реалізації державної
політики у сфері природоохоронної діяльності;
розробляє в межах своїх повноважень пропозиції, спрямовані на
здійснення енерго- та ресурсозберігаючих заходів, у тому числі
щодо поводження з відходами виробництва і споживання, використання
вторинних ресурсів;
бере участь у формуванні та реалізації державної політики у
сфері інформатизації, забезпечує у межах своїх повноважень
впровадження сучасних інформаційно-комунікаційних технологій,
створення системи національних інформаційних ресурсів;
2) бере участь в межах своїх повноважень у реалізації
державної регіональної політики, розробляє в межах своїх
повноважень проекти нормативно-правових актів з питань
регіональної політики і місцевого самоврядування,пропозиції щодо
розв'язання актуальних проблем у цій сфері;
вживає в межах своїх повноважень заходів щодо формування
економічно достатніх територіальних громад, зміцнення їх
матеріально-фінансової бази, сприяє комплексному
соціально-економічному розвитку територій;
бере участь у розробленні і здійсненні заходів, спрямованих
на розбудову інфраструктури регіонів, розвиток міжрегіонального
економічного співробітництва;
забезпечує загальну координацію транскордонного
співробітництва та контроль за додержанням законодавства з питань
транскордонного співробітництва;
3) розробляє пропозиції щодо формування та реалізації
державної цінової політики; здійснює відповідно до законодавства
державне регулювання цін (тарифів) на продукцію, товари і послуги;
приймає разом з Антимонопольним комітетом рішення про
запровадження та скасування державного регулювання цін на
продукцію монопольних утворень на внутрішньому ринку (за винятком
продукції, регулювання цін на яку здійснюється Кабінетом Міністрів
України та національними комісіями регулювання природних
монополій);
здійснює разом з іншими центральними органами виконавчої
влади прогнозування індексів споживчих цін та індексів цін
виробників промислової продукції, а також погоджує ціни (тарифи) у
випадках, передбачених законодавством;
здійснює в межах своїх повноважень контроль за додержанням
порядку формування, установлення та застосування цін (тарифів),
організовує роботу органів державного контролю за цінами
(тарифами); скасовує в установленому порядку ціни (тарифи),
встановлені з порушенням законодавства;
4) узагальнює пропозиції щодо формування, розміщення та
підвищення ефективності функціонування об'єктів ринкової
інфраструктури;
бере участь у формуванні та реалізації державної політики у
сфері економічної конкуренції та обмеження монополізму, сприяє
розвитку конкурентних відносин;
забезпечує підготовку проектів рішень Кабінету Міністрів
України щодо видачі дозволу на узгоджені дії та концентрацію
суб'єктів господарювання;
аналізує стан внутрішнього ринку товарів та послуг, готує
разом з іншими центральними та місцевими органами виконавчої влади
пропозиції щодо його розвитку і розробляє в межах своїх
повноважень відповідні заходи;
аналізує стан і прогнозує тенденції розвитку внутрішнього
ринку і вплив на нього світового ринку;
аналізує разом з іншими центральними і місцевими органами
виконавчої влади стан ринку промислової продукції, послуг у сфері
транспорту і зв'язку та розробляє заходи щодо їх розвитку,
проведення структурної перебудови в промисловості,
паливно-енергетичному і дорожньо-транспортному комплексах та у
сфері зв'язку, міждержавної і міжгалузевої виробничої кооперації;
здійснює методологічне забезпечення розроблення балансів
попиту та пропозиції за основними видами паливно-енергетичних
ресурсів, промислової продукції та продовольства;
бере участь у встановленому порядку в розробленні проектів
міжнародних договорів щодо поставки енергоносіїв в Україну та їх
транзиту через її територію;
бере участь у підготовці та здійсненні заходів, спрямованих
на забезпечення продовольчої безпеки України, у розробленні
пропозицій щодо державної підтримки розвитку села;
розробляє пропозиції з питань реалізації державної політики
щодо утворення промислово-фінансових груп і забезпечення їх
діяльності;
здійснює в установленому порядку моніторинг виконання
фінансових планів підприємств державного сектору економіки та
забезпечує методичне керівництво в цій сфері;
забезпечує в межах своїх повноважень реалізацію державної
регуляторної політики, політики у сфері ліцензування, політики з
питань дозвільної системи у сфері господарської діяльності, бере
участь у розробленні та виконанні державних і регіональних програм
з питань розвитку підприємництва;
розробляє пропозиції щодо створення сприятливих умов для
розвитку підприємництва, удосконалення механізму його фінансової
підтримки та здійснює в межах своїх повноважень відповідні заходи;
затверджує положення про національний орган з акредитації,
опис та правила застосування національного знака акредитації,
положення про Раду з акредитації та її склад, здійснює інші
повноваження із зазначених питань;
забезпечує формування державної політики у сфері
стандартизації, підтвердження відповідності (сертифікації),
метрології, акредитації, ринкового нагляду та захисту прав
споживачів та здійснює контроль за її реалізацією;
здійснює функції з регулювання товарного біржового ринку
(крім функцій, які належать згідно із законодавством до
компетенції інших центральних органів виконавчої влади) і подає
Кабінетові Міністрів України узагальнені пропозиції органів
виконавчої влади, підприємств, установ та організацій усіх форм
власності щодо його удосконалення; { Підпункт 4 пункту 4 доповнено
абзацом згідно з Постановою КМ N 1314 ( 1314-2009-п ) від
25.11.2009 }
5) забезпечує і координує в межах своїх повноважень виконання
Українською Стороною зобов'язань за міжнародними договорами
України з ЄС;
забезпечує роботу відповідних підкомітетів Комітету з питань
співробітництва між Україною та ЄС;
забезпечує взаємодію центральних органів виконавчої влади,
пов'язану із створенням зони вільної торгівлі між Україною та ЄС;
координує діяльність, пов'язану із співробітництвом з ЄС з
питань використання інструменту та механізму допомоги ЄС;
розробляє пропозиції щодо вдосконалення механізму взаємодії
центральних органів виконавчої влади з інституціями ЄС;
сприяє місцевим органам виконавчої влади та органам місцевого
самоврядування у налагодженні зв'язків з європейськими
регіональними організаціями та їх участі у європейських
регіональних програмах, залученню українських підприємств, установ
та організацій до участі в галузевих програмах ЄС;
забезпечує в межах своїх повноважень адаптацію законодавства
України до законодавства ЄС;
6) забезпечує реалізацію державної зовнішньоекономічної
політики, розробляє концепції та стратегії розвитку
зовнішньоекономічного потенціалу держави, механізму державного
регулювання зовнішніх економічних зв'язків;
проводить постійний моніторинг розвитку зовнішньоекономічних
зв'язків, аналізує ефективність експорту та імпорту товарів
(робіт, послуг), розробляє і забезпечує здійснення заходів щодо
розвитку та удосконалення структури експорту та імпорту товарів
(робіт, послуг), розробляє рекомендації для відповідних галузей
економіки з урахуванням кон'юнктурних змін на світовому ринку;
бере участь у складанні зовнішньоторговельного і платіжного
балансу;
розробляє пропозиції щодо запровадження нових форм
економічного співробітництва з іноземними державами та поліпшення
торговельно-економічних відносин з ними;
здійснює загальну координацію діяльності української частини
двосторонніх комісій, комітетів, координаційних рад та інших
міжурядових органів з питань економічного співробітництва;
здійснює протокольно-організаційне забезпечення підготовки і
проведення спільних засідань міжурядових комісій з питань
торговельно-економічного та науково-технічного співробітництва,
інших двосторонніх і багатосторонніх міжурядових заходів з
аналогічної проблематики, що проводяться в Україні;
забезпечує взаємодію центральних органів виконавчої влади з
питань підготовки до участі України у засіданнях Робочої групи з
розгляду заявки України про вступ до СОТ, проведення двосторонніх
переговорів з делегаціями держав - членів зазначеної Робочої групи
про доступ до ринку товарів і послуг;
забезпечує взаємодію центральних органів виконавчої влади
щодо обробки запитів СОТ і держав - членів СОТ та їх інформування;
забезпечує взаємодію центральних органів виконавчої влади з
питань приведення законодавства України у відповідність з нормами
та принципами системи угод СОТ, проводить у межах своїх
повноважень експертизу проектів нормативно-правових актів на
відповідність нормам і принципам системи угод СОТ;
забезпечує в межах своїх повноважень представництво України в
СОТ, на Конференції ООН з питань торгівлі та розвитку (ЮНКТАД) та
в інших міжнародних економічних організаціях;
розробляє і вносить у встановленому порядку пропозиції щодо
укладення, денонсації міжнародних договорів України, укладає
відповідно до законодавства міжнародні договори міжвідомчого
характеру;
здійснює контроль за додержанням суб'єктами
зовнішньоекономічної діяльності вимог національного законодавства
та положень міжнародних договорів України;
бере участь у підготовці пропозицій щодо розроблення
стратегії розвитку економічного співробітництва України з
державами - учасницями Співдружності Незалежних Держав;
забезпечує в межах своїх повноважень координацію роботи з
формування Єдиного економічного простору Республіки Білорусь,
Республіки Казахстан, Російської Федерації та України (ЄЕП);
готує пропозиції щодо забезпечення функціонування системи
нетарифного регулювання зовнішньоекономічної діяльності, обліку
(реєстрації) окремих видів зовнішньоекономічних договорів
(контрактів), укладених суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності
України всіх форм власності, та здійснює відповідні заходи;
забезпечує реалізацію єдиної митно-тарифної політики, готує
пропозиції щодо вдосконалення нормативно-правової бази
митно-тарифного регулювання;
виконує в установленому законодавством порядку регуляторні та
реєстраційно-дозвільні функції у сфері експорту, імпорту товарів
(робіт, послуг), здійснює відповідно до законодавства ліцензування
експорту, імпорту товарів (робіт, послуг) та деяких видів
господарської діяльності, визначає рівень індикативних цін та
публікує їх перелік;
застосовує до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності
України та іноземних суб'єктів господарської діяльності спеціальні
санкції, передбачені Законом України "Про зовнішньоекономічну
діяльність" ( 959-12 );
проводить моніторинг операцій з давальницькою сировиною у
зовнішньоекономічних відносинах та подає пропозиції щодо внесення
змін до актів законодавства, які регулюють виконання операцій з
давальницькою сировиною у зовнішньоекономічних відносинах;
проводить у встановленому порядку реєстрацію представництв
іноземних суб'єктів господарської діяльності та узагальнює
інформацію про їх діяльність;
забезпечує в межах своїх повноважень державне регулювання у
сфері здійснення інвестицій у негрошовій формі за кордон;
забезпечує в установленому порядку захист економічних прав і
законних інтересів України, її суб'єктів господарювання;
веде облік іноземних компаній, які застосовують до України
обмежувальну ділову практику або несумлінно виконують зобов'язання
перед Україною та українськими партнерами;
виявляє факти застосування або загрози застосування органами
іноземних держав, митними союзами або економічними угрупованнями
антидемпінгових, компенсаційних та спеціальних захисних заходів до
товарів походженням з України, вживає заходів з метою захисту
інтересів суб'єктів господарювання України в антидемпінгових,
антисубсидиційних та спеціальних захисних розслідуваннях, що
проводяться іноземними державами щодо української продукції;
приймає в межах своїх повноважень рішення про вжиття заходів
у відповідь на дискримінаційні та/або недружні дії інших держав,
митних союзів або економічних угруповань;
проводить у встановленому порядку антидемпінгові,
антисубсидиційні та спеціальні розслідування;
бере участь у формуванні державної політики у сфері
експортного контролю;
аналізує стан розрахунків за зовнішньоекономічними операціями
та розробляє пропозиції щодо вдосконалення механізму проведення
зазначених розрахунків і порядку контролю за ними;
контролює в межах своїх повноважень проведення
експортно-імпортних операцій за участю іноземних суб'єктів
господарської діяльності, зареєстрованих у державах з пільговим
режимом оподаткування;
видає в установленому порядку разові індивідуальні дозволи на
перевищення встановленого законодавством строку ввезення на митну
територію України товарів (виконання робіт, надання послуг), які
імпортуються за бартерними договорами;
організовує роботу торговельно-економічних місій у складі
закордонних дипломатичних установ України;
забезпечує взаємодію центральних та місцевих органів
виконавчої влади щодо розвитку двостороннього співробітництва з
іноземними державами в економічній сфері;
7) розробляє заходи, спрямовані на нарощення інвестиційних
ресурсів, створення сприятливого інвестиційного клімату, та
організовує їх здійснення;
готує пропозиції щодо державного регулювання у сфері
інвестиційної діяльності, залучення іноземних інвестицій та
кредитів в Україну, створення сприятливих умов для розвитку
концесійної діяльності;
формує та подає в установленому порядку Кабінетові Міністрів
України проект переліку об'єктів державної власності, що можуть
бути надані в концесію;
координує роботу центральних та місцевих органів виконавчої
влади з підготовки та реалізації проектів, що передбачають
залучення іноземних кредитів під державні гарантії;
бере участь у запровадженні системи страхування ризиків під
час здійснення кредитування експорту та експортних ризиків;
бере участь у визначенні та реалізації основних напрямів
державної житлової політики;
забезпечує формування та реалізацію державної політики щодо
функціонування спеціальних (вільних) економічних зон, територій
пріоритетного розвитку та промислових (індустріальних) парків,
координує діяльність центральних і місцевих органів виконавчої
влади в зазначеній сфері;
проводить аналіз соціально-економічних результатів
функціонування спеціальних (вільних) економічних зон, територій
пріоритетного розвитку і промислових (індустріальних) парків;
забезпечує в межах своїх повноважень захист інтересів держави в
зазначеній сфері;
здійснює реєстрацію проектів угод про розподіл продукції,
проводить їх техніко-економічну експертизу та державну реєстрацію
угод про розподіл продукції;
бере участь у здійсненні заходів із створення позитивного
інвестиційного іміджу України;
організовує проведення експертизи інвестиційних проектів, що
потребують державної підтримки;
бере участь у визначенні обсягів фінансування, спрямованих на
капітальні вкладення, та здійснює контроль за їх ефективним
використанням;
розробляє та впроваджує новий інструмент та механізм сприяння
інвестуванню;
координує роботу з підготовки та реалізації проектів
залучення інвестицій за економічним механізмом, визначеним
Кіотським протоколом до Рамкової конвенції ООН про зміну клімату
( 995_801 ) і схемою "зелених інвестицій";
8) координує і забезпечує разом з іншими центральними та
місцевими органами виконавчої влади реалізацію державної політики
у сфері економічного та технічного співробітництва з іноземними
державами та міжнародними організаціями щодо виконання економічних
програм і проектів;
забезпечує взаємодію центральних та місцевих органів
виконавчої влади з ініціювання, підготовки та виконання програм і
проектів економічного та соціального розвитку України, які
підтримуються міжнародними фінансовими організаціями; проводить
моніторинг ефективності виконання зазначених програм і проектів,
здійснює методологічне забезпечення в цій сфері;
організовує опрацювання пропозицій щодо ініціювання проектів
економічного і соціального розвитку України, які підтримуються
міжнародними фінансовими організаціями, подає Кабінетові Міністрів
України пропозиції щодо доцільності підготовки проекту та
визначення відповідального за його реалізацію;
розробляє стратегічні та програмні документи з питань
співробітництва з міжнародними фінансовими організаціями, зокрема
забезпечує розроблення плану співробітництва України з такими
організаціями на відповідний рік;
погоджує пропозиції головних розпорядників бюджетних коштів
щодо визначення обсягів видатків, що передбачаються у проекті
Державного бюджету України на відповідний рік для фінансування та
співфінансування проектів економічного і соціального розвитку, які
підтримуються міжнародними фінансовими організаціями;
9) забезпечує формування стратегічних і щорічних програм
залучення міжнародної технічної допомоги відповідно до
пріоритетних напрямів соціально-економічного розвитку України та
координує діяльність, пов'язану із залученням такої допомоги;
проводить державну реєстрацію/перереєстрацію програм та
проектів міжнародної технічної допомоги в Україні;
проводить експертизу та погоджує запити вітчизняних
підприємств, установ та організацій на одержання міжнародної
технічної допомоги;
координує здійснення заходів з розроблення та виконання
програм і проектів міжнародної технічної допомоги, проводить
моніторинг ефективності їх виконання, контролює додержання умов
виконання таких програм і проектів;
проводить акредитацію іноземних організацій - виконавців
програм і проектів міжнародної технічної допомоги в Україні, видає
свідоцтва, інші документи, які підтверджують право на пільги,
привілеї та імунітети, визначені національним законодавством і
міжнародними договорами України;
10) забезпечує реалізацію державної політики у сфері
управління державним сектором економіки;
розробляє заходи щодо підвищення ефективності використання
державного майна, організовує розроблення загальних принципів
(порядку), методичних рекомендацій, пов'язаних з передачею майна;
проводить аналіз економічної ефективності проектів рішень з питань
передачі майна; розробляє та подає Кабінетові Міністрів України
проекти рішень з питань передачі або обміну об'єктів права
державної та комунальної власності;
бере участь у формуванні та реалізації принципів управління
корпоративними правами держави, у здійсненні контролю за
додержанням інтересів держави в управлінні її корпоративними
правами та у процесі приватизації державного майна, у підготовці
проекту переліку об'єктів державної власності, що не підлягають
приватизації;
здійснює відповідно до законодавства функції з управління
об'єктами державної власності, що належать до сфери його
управління;
розробляє разом із заінтересованими центральними органами
виконавчої влади в установленому порядку пропозиції щодо
визначення переліку підприємств, які мають стратегічне значення
для економіки та безпеки держави;
11) здійснює відповідно до Закону України "Про відновлення
платоспроможності боржника або визнання його банкрутом"
( 2343-12 ) повноваження державного органу з питань банкрутства;
забезпечує реалізацію державної політики щодо запобігання
банкрутству, а також створення умов для здійснення процедур
відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом
стосовно суб'єктів підприємницької діяльності у випадках,
передбачених законом;
12) бере участь у формуванні та реалізації державної політики
у сфері внутрішньої торгівлі, ресторанного господарства і
побутових послуг;
розробляє в установленому порядку пропозиції щодо
гармонізації нормативно-правових актів та нормативних документів з
міжнародними, у тому числі європейськими правилами і стандартами,
які визначають вимоги до діяльності у сфері внутрішньої торгівлі,
ресторанного господарства і побутових послуг;
розробляє правила провадження торговельної діяльності,
торговельного і побутового обслуговування населення, роботи
підприємств ресторанного господарства;
розробляє та затверджує граничні розміри списання втрати
товарів на підприємствах торгівлі та ресторанного господарства, а
також порядок їх застосування; { Підпункт 12 пункту 4 доповнено
абзацом згідно з Постановою КМ N 984 ( 984-2009-п ) від
09.09.2009 }
13) бере участь у формуванні та реалізації державної політики
у сфері державних закупівель;
формує державне замовлення на постачання продукції для
державних потреб та координує роботу державних замовників щодо
його розміщення та виконання;
забезпечує формування державної політики щодо створення,
розміщення, зберігання, поповнення та використання запасів
державного матеріального резерву та здійснює контроль за її
реалізацією;
готує висновки щодо економічної доцільності виділення коштів
з резервного фонду державного бюджету та проекти відповідних
рішень Кабінету Міністрів України;
14) розробляє пропозиції щодо:
- проведення адміністративної реформи та здійснення заходів,
спрямованих на її реалізацію;
- вдосконалення державного управління, в тому числі
оптимізації системи центральних органів виконавчої влади;
- визначення основних напрямів розвитку системи надання
адміністративних послуг;
15) координує діяльність державних замовників і формує проект
основних показників державного оборонного замовлення;
бере участь у виконанні державних цільових програм у сфері
оборони та безпеки та здійснює моніторинг ефективності їх
виконання;
здійснює функції з координації діяльності з планування,
методологічного, методичного, наукового та фінансового
забезпечення мобілізаційної підготовки та мобілізації в
центральних та місцевих органах виконавчої влади, інших органах
державної влади та національній економіці;
бере участь у межах своїх повноважень у:
- забезпеченні військово-технічного співробітництва з
іноземними державами;
- реалізації державної політики у сфері техногенної безпеки
та цивільного захисту населення;
- реалізації державної політики у сфері співробітництва з
НАТО;
16) забезпечує в межах своїх повноважень підготовку,
перепідготовку управлінських кадрів у сфері економіки та
підприємництва;
розробляє пропозиції щодо вдосконалення системи обліку,
звітності та державної статистики;
здійснює в установленому порядку контроль за витрачанням
бюджетних коштів підприємствами, установами та організаціями, що
належать до сфери управління Мінекономіки;
спрямовує, координує та контролює в установленому порядку
діяльність відповідних структурних підрозділів місцевих
держадміністрацій;
бере участь у підготовці та проведенні конференцій,
симпозіумів, семінарів, міжнародних і національних виставок та
інших заходів з економічних питань, проводить інформаційну і
консультаційну роботу з питань підготовки та проведення таких
заходів;
подає в установленому порядку Кабінетові Міністрів України
пропозиції щодо затвердження щорічних планів участі вітчизняних
підприємств, установ та організацій у міжнародних виставках за
кордоном з частковим фінансуванням витрат на їх проведення за
рахунок коштів державного бюджету;
вносить в установленому порядку пропозиції стосовно участі
України у діяльності відповідних міжнародних організацій, а також
щодо призначення представників України в таких організаціях та
визначення національних координаторів із співробітництва з ними;
вживає заходів для залучення в установленому порядку
громадськості до обговорення питань економічної та соціальної
політики держави;
забезпечує оперативне оприлюднення інформації про діяльність
Міністерства;
забезпечує в межах своїх повноважень реалізацію державної
політики стосовно державної таємниці, контроль за її збереженням у
центральному апараті Мінекономіки, на підприємствах, в установах
та організаціях, що належать до сфери його управління.
5. Мінекономіки має право:
1) залучати спеціалістів центральних та місцевих органів
виконавчої влади, підприємств, установ та організацій (за
погодженням з їх керівниками), консультаційні та експертні
організації для розгляду питань, що належать до його компетенції;
2) утворювати в разі потреби за погодженням з іншими
заінтересованими центральними та місцевими органами виконавчої
влади, органами місцевого самоврядування комісії та експертні
групи, в тому числі із залученням до роботи в них фахівців на
договірній основі, за погодженням з Мінфіном;
3) робити запити і одержувати в установленому порядку від
центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів
місцевого самоврядування, органів та агентів валютного контролю
інформацію, документи і матеріали, необхідні для виконання
покладених на нього завдань і функцій, зокрема інформацію,
документи і матеріали, пов'язані із здійсненням Міністерством
повноважень державного органу з питань банкрутства;
4) користуватися безоплатно базами даних, що створюються і
ведуться центральними та місцевими органами виконавчої влади;
5) скасовувати в установленому законом порядку накази
керівників відповідних структурних підрозділів місцевих
держадміністрацій;
6) проводити в межах своїх повноважень перевірку з питань
додержання центральними та місцевими органами виконавчої влади,
органами місцевого самоврядування, яким надані повноваження у
сфері ціноутворення, а також суб'єктами підприємництва порядку
формування, встановлення та застосування цін (тарифів);
7) забезпечувати розгляд відповідно до законодавства справ
про адміністративні правопорушення, пов'язані з порушенням порядку
формування та застосування цін і тарифів, а також невиконанням
вимог органів державного контролю за цінами;
8) застосовувати до суб'єктів підприємництва економічні
(фінансові) санкції згідно із законодавством;
9) утворювати, реорганізовувати, ліквідувати в установленому
законодавством порядку підприємства, установи та організації, що
належать до сфери управління Мінекономіки.
6. Мінекономіки здійснює свої повноваження безпосередньо та
через свої територіальні органи, служби, інспекції, агентства, а
також через підприємства, установи та організації, що належать до
сфери його управління.
7. Мінекономіки під час виконання покладених на нього завдань
взаємодіє з іншими центральними та місцевими органами виконавчої
влади, органами місцевого самоврядування, об'єднаннями громадян, а
також з відповідними органами іноземних держав та міжнародних
організацій.
8. Мінекономіки в межах своїх повноважень на основі та на
виконання актів законодавства видає накази, організовує і
контролює їх виконання.
Мінекономіки видає в разі потреби разом з іншими центральними
та місцевими органами виконавчої влади спільні акти.
Нормативно-правові акти Мінекономіки підлягають державній
реєстрації в порядку, встановленому законодавством.
Рішення Мінекономіки, прийняті у межах його повноважень,
обов'язкові для виконання центральними та місцевими органами
виконавчої влади, органами місцевого самоврядування,
підприємствами, установами та організаціями всіх форм власності та
громадянами.
9. Мінекономіки очолює Міністр, якого призначає на посаду та
звільняє з посади в установленому порядку Верховна Рада України за
поданням Прем'єр-міністра України.
Міністр забезпечує виконання Програми діяльності Кабінету
Міністрів України, формування та реалізацію державної економічної,
цінової, інвестиційної та зовнішньоекономічної політики, а також
міжвідомчу координацію з питань економічного і соціального
співробітництва України з ЄС.
Міністр:
1) здійснює керівництво Мінекономіки та на виконання вимог
законодавства в межах наданих повноважень визначає політичні
пріоритети, стратегічні напрями роботи Міністерства і шляхи
досягнення поставленої мети, спрямовує та координує діяльність
інших центральних органів виконавчої влади;
2) вносить на розгляд Кабінету Міністрів України пропозиції
щодо вирішення питань, пов'язаних з виконанням своїх повноважень
із спрямування і координації діяльності центральних органів
виконавчої влади;
3) вносить Прем'єр-міністрові України пропозиції щодо:
утворення, реорганізації та ліквідації центральних органів
виконавчої влади;
призначення на посаду та звільнення з посади своїх
заступників;
призначення на посаду та звільнення з посади керівників,
перших заступників і заступників керівників центральних органів
виконавчої влади, діяльність яких спрямовується і координується
ним;
4) утворює, реорганізовує, ліквідує служби, інспекції,
агентства у складі Мінекономіки в межах коштів, передбачених у
державному бюджеті для утримання Міністерства;
призначає на посаду та звільняє з посади керівників служб,
інспекцій та агентств, затверджує положення про ці органи, в яких
визначає їх завдання, функції, звітність та інші питання
діяльності;
призначає в установленому порядку на посаду та звільняє з
посади керівників територіальних органів Міністерства;
укладає та розриває за погодженням з Віце-прем'єр-міністром
України відповідно до законодавства контракти з керівниками
державних підприємств, установ та організацій, що належать до
сфери управління Мінекономіки;
затверджує статути підприємств, положення (статути) про
установи та організації, що належать до сфери управління
Міністерства;
погоджує в установленому порядку призначення на посаду та
звільнення з посади керівників відповідних структурних підрозділів
обласних, Київської та Севастопольської міських держадміністрацій;
5) погоджує проекти законів, актів Президента України та
Кабінету Міністрів України з питань, що належать до компетенції
Мінекономіки та центральних органів виконавчої влади, діяльність
яких спрямовується і координується ним;
6) подає на розгляд Кабінету Міністрів України проекти
законів, актів Президента України та Кабінету Міністрів України,
розробником яких є Мінекономіки та центральні органи виконавчої
влади, діяльність яких спрямовується і координується ним;
7) підписує нормативно-правові акти Міністерства;
8) подає в установленому порядку Кабінетові Міністрів України
пропозиції щодо призначення на посаду та звільнення з посади
керівників торговельно-економічних місій у складі закордонних
дипломатичних установ України; призначає на посаду та звільняє з
посади заступників керівників та інших працівників
торговельно-економічних місій;
9) призначає на посаду та звільняє з посади працівників
центрального апарату Мінекономіки;
розглядає в установленому порядку питання щодо присвоєння
працівникам центрального апарату Міністерства, територіальних
органів Міністерства відповідних рангів державних службовців,
заохочення, притягнення до дисциплінарної відповідальності;
вносить в установленому порядку подання щодо відзначення їх, а
також працівників служб, інспекцій та агентств, що діють у складі
Міністерства, і підприємств, установ та організацій, що належать
до сфери його управління, державними нагородами; Підпункт 9 пункту 9 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
N 101 ( 101-2008-п ) від 27.02.2008 }
10) представляє в установленому порядку Кабінет Міністрів
України у відносинах з іншими органами, підприємствами, установами
та організаціями в Україні та за її межами;
11) веде переговори та підписує відповідно до наданих
повноважень міжнародні договори України;
12) за рішенням Кабінету Міністрів України здійснює
керівництво консультативними, дорадчими та іншими допоміжними
органами, що утворюються Кабінетом Міністрів України;
13) приймає рішення щодо розподілу бюджетних коштів, головним
розпорядником яких є Міністерство;
14) затверджує плани роботи Мінекономіки та звіти про їх
виконання;
15) забезпечує охорону державної таємниці в центральному
апараті Міністерства та його територіальних органах, в службах,
інспекціях та агентствах, а також на підприємствах, в установах та
організаціях, що належать до сфери управління Мінекономіки, та
здійснює заходи з мобілізаційної підготовки в межах повноважень,
передбачених законодавством;
16) здійснює інші повноваження, передбачені законами.
10. Міністр має заступників, яких призначає на посаду та
звільняє з посади Кабінет Міністрів України за поданням
Прем'єр-міністра України.
Міністр розподіляє обов'язки між своїми заступниками. { Абзац
другий пункту 10 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
N 101 ( 101-2008-п ) від 27.02.2008 }
11. Для погодженого вирішення питань, що належать до
компетенції Мінекономіки, обговорення найважливіших напрямів його
діяльності у Міністерстві утворюється колегія.
До складу колегії входять Міністр (голова колегії),
заступники Міністра, керівники центральних органів виконавчої
влади, діяльність яких спрямовується і координується Кабінетом
Міністрів України через Міністра, інші керівні працівники
Міністерства, керівники служб, інспекцій та агентств, а також
підприємств, установ та організацій, що належать до сфери
управління Мінекономіки, члени виконавчого або іншого органу
управління всеукраїнських асоціацій органів місцевого
самоврядування. У разі потреби до складу колегії Мінекономіки
можуть бути включені в установленому порядку інші особи. { Абзац
другий пункту 11 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
N 101 ( 101-2010-п ) від 03.02.2010 }
Членів колегії затверджує та увільняє Міністр.
Рішення колегії проводяться в життя наказами Міністерства.
12. Для розгляду наукових рекомендацій та інших пропозицій
щодо реалізації основних завдань діяльності Мінекономіки,
розв'язання інших питань у Мінекономіки можуть утворюватися
наукові, науково-консультативні ради, комісії, інші дорадчі та
консультативні органи.
Склад цих органів і положення про них затверджує Міністр.
13. Гранична чисельність працівників Мінекономіки
затверджується Кабінетом Міністрів України.
Структуру центрального апарату Мінекономіки затверджує
Міністр за погодженням з Віце-прем'єр-міністром України.
Положення про структурні підрозділи центрального апарату
Міністерства затверджує Міністр.
Штатний розпис та кошторис Мінекономіки затверджує Міністр за
погодженням з Мінфіном.
14. Мінекономіки є юридичною особою, має самостійний баланс,
рахунки в органах Державного казначейства, печатку із зображенням
Державного Герба України та своїм найменуванням.

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі

Навчальні відео: Як користуватись системою

скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: