open Про систему
Попередня
                             
                             
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А

від 6 червня 2007 р. N 803

Київ
Про затвердження Порядку

відчуження об'єктів державної власності
{ Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ

N 21 ( 21-2008-п ) від 23.01.2008

N 313 ( 313-2008-п ) від 02.04.2008

N 639 ( 639-2009-п ) від 24.06.2009 }

Відповідно до статті 5 Закону України "Про управління
об'єктами державної власності" ( 185-16 ) Кабінет Міністрів
України п о с т а н о в л я є:
Затвердити Порядок відчуження об'єктів державної власності,
що додається.

Прем'єр-міністр України В.ЯНУКОВИЧ
Інд. 25

ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Кабінету Міністрів України

від 6 червня 2007 р. N 803
ПОРЯДОК

відчуження об'єктів державної власності
{ У тексті Порядку слово ", конкурс" у всіх відмінках і слова
", за конкурсом" виключено на підставі Постанови КМ N 313
( 313-2008-п ) від 02.04.2008 }

Загальна частина
1. Цей Порядок визначає механізм та способи відчуження
об'єктів державної власності.
2. Терміни, що вживаються у цьому Порядку, мають таке
значення:
об'єкти державної власності (далі - майно) - матеріальні
активи, які відповідно до законодавства визнаються основними
фондами (засобами);
відчуження майна - передача права власності на майно
юридичним чи фізичним особам за процедурами та у спосіб, що
передбачені цим Порядком;
оцінка майна - процес визначення його вартості на дату
оцінки, яка збігається з датою інвентаризації, за процедурою,
встановленою нормативно-правовими актами з оцінки майна;
аукціон - спосіб продажу майна, за яким його власником стає
покупець, що в ході торгів запропонував за нього найвищу ціну;

{ Абзац шостий пункту 2 виключено на підставі Постанови КМ
N 313 ( 313-2008-п ) від 02.04.2008 }

організатор аукціону - юридична особа, яка уклала договір про
продаж майна, що перебуває в державній власності, з Фондом
державного майна;

{ Абзац восьмий пункту 2 виключено на підставі Постанови КМ
N 313 ( 313-2008-п ) від 02.04.2008 }

початкова вартість продажу - визначена шляхом проведення
незалежної оцінки вартість, з якої розпочинається продаж майна;
покупець - юридична або фізична особа, що стала переможцем
аукціону. { Абзац десятий пункту 2 із змінами, внесеними згідно з
Постановою КМ N 313 ( 313-2008-п ) від 02.04.2008 }

{ Абзац одинадцятий пункту 2 виключено на підставі Постанови
КМ N 313 ( 313-2008-п ) від 02.04.2008 }

Інші терміни, які використовуються у цьому Порядку,
вживаються у значенні, наведеному в актах законодавства, що
регулюють питання правового режиму власності відповідного майна та
питання управління майном, його оцінки та бухгалтерського обліку.
3. Дія цього Порядку поширюється на відчуження майна, що
передано казенним підприємствам, державним комерційним
підприємствам (їх об'єднанням), установам та організаціям; майна,
переданого Національній та галузевим академіям наук у безстрокове
безоплатне користування (далі - суб'єкти господарювання).
4. Відчуження майна здійснюється шляхом його продажу. { Абзац
перший пункту 4 в редакції Постанови КМ N 21 ( 21-2008-п ) від
23.01.2008 }
Відчуження майна може здійснюватися лише за умови врахування
особливостей правового режиму окремого майна, наявності
встановлених законодавчими актами обтяжень чи обмежень стосовно
розпорядження майном.
5. Дія цього Порядку не поширюється на відчуження:
1) цілісних майнових комплексів державних підприємств, їх
структурних підрозділів;
2) індивідуально визначеного майна, що в установленому
порядку включене до переліків об'єктів, які підлягають
приватизації відповідно до законодавства з питань приватизації;
3) майна, на яке відповідно до законодавства встановлена
заборона на відчуження;
4) майна, порядок відчуження якого визначається окремим
законом;
5) майна, що не увійшло до статутних фондів господарських
товариств у процесі приватизації (корпоратизації), але перебуває
на їх балансі, і відчуження якого здійснюється шляхом
приватизації;
6) майна, переданого в оренду у складі цілісних майнових
комплексів державних підприємств, організацій (їх структурних
підрозділів).
Прийняття рішення про відчуження майна
6. Відчуження майна здійснюється безпосередньо суб'єктом
господарювання, на балансі якого перебуває таке майно, лише після
надання на це згоди або дозволу (далі - згода) відповідного
суб'єкта управління майном, який є представником власника і
виконує його функції у межах, визначених законодавчими актами
(далі - суб'єкт управління).
Рішення про надання згоди на відчуження нерухомого майна, а
також повітряних та морських суден, суден внутрішнього плавання та
рухомого складу залізничного транспорту приймається суб'єктами
управління лише за погодженням з Фондом державного майна.
Рішення про надання згоди та погодження на відчуження майна
приймається лише за таких умов:
відчуження майна не обмежує провадження суб'єктом
господарювання виробничої та іншої діяльності та/або відповідно до
економічних, технічних (або інших) показників подальше
використання майна є неможливе та/або економічно недоцільне;
відчуження майна не впливає на цілісність майнового комплексу
суб'єкта господарювання або його структурного підрозділу;
відчуження майна, що не зазначене у пункті 5 цього Порядку,
та відповідає вимогам, визначеним в абзаці другому пункту 4 цього
Порядку.
Відчуження майна, що перебуває на балансі суб'єкта
управління, здійснюється за рішенням такого суб'єкта, крім
нерухомого майна, а також повітряних та морських суден, суден
внутрішнього плавання та рухомого складу залізничного транспорту,
відчуження якого здійснюється лише за погодженням з Фондом
державного майна.
Кабінет Міністрів України надає згоду на відчуження майна
суб'єктам господарювання, стосовно яких виконує функції з
управління, на підставі узгоджених пропозицій Фонду державного
майна та інших заінтересованих органів виконавчої влади,
визначених Кабінетом Міністрів України.
Фонд державного майна після опрацювання документів, поданих
згідно з пунктом 7 цього Порядку, готує та подає Кабінетові
Міністрів України пропозиції стосовно відчуження майна,
зазначеного в абзаці восьмому цього пункту.
7. Для отримання згоди на відчуження майна суб'єкт
господарювання подає разом із зверненням стосовно відчуження
майна:
1) техніко-економічне обґрунтування доцільності відчуження
майна та напрямів використання коштів (з обов'язковим визначенням
впливу відчуження майна на цілісність майнового комплексу);
2) відомості про об'єкти основних фондів (засобів), які
пропонуються до відчуження, за даними бухгалтерського обліку на
дату оцінки згідно з додатком 1;
3) акт інвентаризації основних фондів (засобів), які
пропонуються до відчуження, згідно з додатком 2;
4) акт технічного стану майна, складений на дату оцінки та
затверджений керівником суб'єкта господарювання;
5) висновок про вартість майна, погоджений відповідно до
абзацу третього пункту 10 цього Порядку, та звіт про оцінку майна;

{ Підпункт 6 пункту 7 виключено на підставі Постанови КМ N 21
( 21-2008-п ) від 23.01.2008 }

7) відомості про наявність обтяжень чи обмежень стосовно
розпорядження майном, яке пропонується до відчуження (разом з
відповідними підтвердними документами);
8) протокол (виписка з протоколу) засідання комісії з
приватизації (у разі її утворення) про надання згоди на відчуження
майна;
9) за наявності заборгованості з виплати заробітної плати -
відомості про загальну суму заборгованості із заробітної плати і
графік погашення такої заборгованості, а також про наявність у
підприємства заборгованості за податками і зборами (обов'язковими
платежами) до бюджетів та державних цільових фондів. { Пункт 7
доповнено підпунктом 9 згідно з Постановою КМ N 639 ( 639-2009-п )
від 24.06.2009 }
У разі доцільності відчуження майна, зазначеного в абзаці
другому пункту 6 цього Порядку, суб'єкт управління у 30-денний
строк з дати надходження документів, зазначених у підпунктах 1-7
цього пункту, подає їх Фонду державного майна.
Строк подання документів, зазначених у підпунктах 2-5 цього
пункту, суб'єкту управління, не може перевищувати двох місяців від
дати оцінки. { Абзац одинадцятий пункту 7 із змінами, внесеними
згідно з Постановою КМ N 21 ( 21-2008-п ) від 23.01.2008 }
У разі потреби суб'єкт управління, Фонд державного майна
можуть затребувати додаткові документи, необхідні для прийняття
рішення (технічні паспорти, суднові документи, витяги з реєстрів,
висновки спеціалізованих організацій, договори (проекти договорів)
тощо).
Вичерпний перелік додаткових документів надсилається суб'єкту
господарювання у 10-денний строк з дати надходження документів,
зазначених у підпунктах 1-9 цього пункту. { Абзац пункту 7 із
змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 639 ( 639-2009-п ) від
24.06.2009 }
8. Рішення про надання чи відмову в наданні згоди на
відчуження майна приймається протягом 10 робочих днів з дати
надходження до суб'єкта управління документів, зазначених у пункті
7 цього Порядку, та відповідного погодження Фонду державного
майна. { Абзац перший пункту 8 із змінами, внесеними згідно з
Постановою КМ N 639 ( 639-2009-п ) від 24.06.2009 }
Фонд державного майна протягом 25 робочих днів з дати
надходження зазначених документів у повному обсязі приймає рішення
про погодження чи відмову в погодженні відчуження майна. { Абзац
другий пункту 8 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 639
( 639-2009-п ) від 24.06.2009 }
Рішення про надання згоди на відчуження майна приймається
відповідним суб'єктом управління у формі розпорядчого акта, а про
відмову в наданні такої згоди - у формі листа. Рішення про
погодження чи відмову в погодженні відчуження майна надається
Фондом державного майна у формі листа.
Рішення про відмову в наданні згоди або погодження на
відчуження майна приймається у разі, коли:
майно, запропоноване до відчуження, не відповідає вимогам,
установленим абзацами третім-шостим пункту 6 цього Порядку;
суб'єкт господарювання подав не в повному обсязі документи,
передбачені цим Порядком, або не подав їх у встановлений цим
Порядком строк, а також за наявності у документах суперечностей;
техніко-економічне обґрунтування доцільності відчуження майна
не містить необхідних економічних та/або технічних розрахунків, що
підтверджують необхідність відчуження майна (зокрема визначення
впливу відчуження майна на цілісність майнового комплексу);
за результатами рецензування висновок про вартість майна не
може бути погоджений.
9. У разі надання згоди та/або погодження на відчуження майна
суб'єкти управління та Фонд державного майна можуть визначати
спосіб та умови проведення продажу.
Оцінка майна, що пропонується до відчуження
10. Незалежна оцінка майна, що пропонується до відчуження,
проводиться відповідно до законодавства про оцінку майна, майнових
прав та професійну оціночну діяльність.
Рецензування звітів про оцінку майна, зазначеного в абзаці
другому пункту 6 цього Порядку, а також майна, згода на відчуження
якого надається Фондом державного майна, проводиться Фондом
державного майна. Висновок про вартість майна, погоджений Фондом
державного майна, видається разом із погодженням на відчуження
майна відповідному суб'єкту управління.
Висновок про вартість іншого майна, що пропонується до
відчуження, за результатами рецензування погоджується державним
органом приватизації за місцезнаходженям суб'єкта господарювання
відповідно до Методики оцінки майна, затвердженої постановою
Кабінету Міністрів України від 10 грудня 2003 р. N 1891
( 1891-2003-п ) (Офіційний вісник України, 2003 р., N 51,
ст. 2669).
11. Початкова вартість продажу майна встановлюється на
підставі погодженого висновку про вартість такого майна. Пункт 11 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 21
( 21-2008-п ) від 23.01.2008 }
12. Після проведення оцінки майна суб'єкту господарювання
забороняється вчиняти дії щодо об'єкта відчуження, які можуть
призвести до зміни його вартості.
Погоджений висновок про вартість майна дійсний до закінчення
строку дії згоди суб'єкта управління на відчуження такого майна.
Загальні вимоги щодо процедури відчуження майна
13. Відчуження майна шляхом його продажу здійснюється на
конкурентних засадах - через біржі, на аукціоні.

{ Абзац другий пункту 13 виключено на підставі Постанови КМ
N 313 ( 313-2008-п ) від 02.04.2008 }

Продаж нерухомого майна, а також повітряних та морських
суден, суден внутрішнього плавання та рухомого складу залізничного
транспорту здійснюється на аукціоні. У разі коли зазначене майно
не продано на аукціоні, воно може бути продано через біржі за
погодженням із суб'єктом управління та/або Фондом державного
майна. { Абзац третій пункту 13 із змінами, внесеними згідно з
Постановою КМ N 313 ( 313-2008-п ) від 02.04.2008 }
Під час здійснення продажу через біржі, на аукціоні суб'єкт
господарювання після надання згоди суб'єктом управління на
відчуження майна забезпечує укладення договору з юридичною особою,
яка уклала договір про продаж майна, що перебуває у державній
власності, з Фондом державного майна.
14. Відчуження майна через біржі здійснюється відповідно до
Закону України "Про товарну біржу" ( 1956-12 ) з урахуванням вимог
пунктів 19, 20, 22 і 23 цього Порядку.
У разі коли майно не продано на товарній біржі протягом
30 календарних днів з моменту його виставлення на біржові торги,
початкова вартість на таке майно може бути зменшена не більш як на
30 відсотків за погодженням із суб'єктом управління.
15. Суб'єкти господарювання під час здійснення продажу через
біржі, на аукціоні подають юридичним особам, які уклали з Фондом
державного майна договір про продаж майна, що перебуває у
державній власності, документи, які підтверджують надання згоди на
відчуження такого майна суб'єктом управління та погодження з
Фондом державного майна.
16. Відчуження майна, що перебуває за кордоном і реалізація
якого в Україні неможлива чи недоцільна, здійснюється відповідно
до цього Порядку з урахуванням вимог законодавства країн, на
території яких перебуває майно, що підлягає відчуженню, а також
збереження умов конкурентного продажу майна.

{ Пункт 17 виключено на підставі Постанови КМ N 21
( 21-2008-п ) від 23.01.2008 }

18. Кошти, що надійшли від продажу державного майна,
спрямовуються відповідно до вимог законодавства, за наявності у
підприємства заборгованості з виплати заробітної плати - в першу
чергу на цільове погашення такої заборгованості, а також на
погашення заборгованості за податками і зборами (обов'язковими
платежами) до бюджетів та державних цільових фондів, пов'язаних із
заробітною платою, та інших. Суб'єкти господарювання зобов'язані
подати суб'єкту управління, Фонду державного майна протягом 30
календарних днів з моменту реалізації майна звіт за результатами
відчуження та використання зазначених коштів згідно з додатком 3.
{ Пункт 18 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 639
( 639-2009-п ) від 24.06.2009 }
Підготовка до проведення аукціону
19. Підготовка до проведення продажу майна на аукціоні:
надання суб'єктом господарювання згоди на відчуження майна;
підготовку інформації про майно та умови його продажу;
проведення заходів щодо визначення потенційних покупців;
укладення договору з організатором аукціону.
20. Інформація про майно, що підлягає продажу, повинна
містити такі відомості:
найменування об'єкта, його місцезнаходження, первісну
(переоцінену) вартість та суму зносу;
відомості про майно (технічні характеристики, рік випуску
тощо);
початкову вартість продажу майна;
фіксовані умови продажу майна (зокрема відшкодування витрат,
пов'язаних з продажем майна);
кінцевий строк прийняття заяви про участь в аукціоні;
час та місце ознайомлення з майном;
час та місце проведення аукціону;
адресу, номер телефону, час роботи служби з організації
аукціону.
21. Інформація про майно, що підлягає продажу на аукціоні
публікується не пізніше ніж за 15 робочих днів до дати
проведення аукціону у друкованих засобах масової інформації.
Інформація про майно, зазначене в абзаці другому пункту 6
цього Порядку, публікується виключно у загальнодержавних
друкованих засобах масової інформації. Пункт 21 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 639
( 639-2009-п ) від 24.06.2009 }
22. Строк призначення аукціону не повинен перевищувати 6
місяців з дня надання згоди на продаж майна. Пункт 22 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 639
( 639-2009-п ) від 24.06.2009 }
23. Суб'єкт господарювання після надання згоди на продаж
майна може розсилати потенційним покупцям інформаційне
повідомлення про продаж майна із запрошенням до участі в аукціоні.
24. Аукціон припиняється і об'єкт знімається з аукціону на
вимогу будь-кого з його учасників, суб'єкта управління, Фонду
державного майна, якщо:
не виконано вимоги щодо змісту інформації, передбаченої
пунктом 20 цього Порядку, та строку її опублікування;
не надано в установленому порядку погодження та/або згоди на
відчуження об'єкта продажу;
не виконано вимоги суб'єкта управління щодо способу
відчуження майна, зміни початкової вартості. Пункт 24 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 313
( 313-2008-п ) від 02.04.2008 }
Умови участі покупців в аукціоні
25. Аукціон проводиться за наявності не менш як двох
учасників. Пункт 25 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 313
( 313-2008-п ) від 02.04.2008 }
26. Участь в аукціоні не можуть брати юридичні та фізичні
особи, які не подали в установлений строк документів, необхідних
для реєстрації як учасників, або перебувають у стані ліквідації
(юридичні особи).
27. Відомості про учасників аукціону заносяться до книги
реєстрації окремо щодо кожного об'єкта та не підлягають
розголошенню до визначення переможця.
28. Кінцевий строк прийняття заяв про участь в аукціоні - три
дні до початку його проведення. Пункт 28 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 313
( 313-2008-п ) від 02.04.2008 }
Проведення аукціону
29. Продаж майна на аукціоні здійснюється організатором
аукціону на підставі договору з суб'єктом господарювання. У
договорі передбачаються:
строк проведення аукціону;
початкова вартість об'єкта продажу і порядок її зниження;
розмір і порядок виплати винагороди організатору аукціону;
взаємні зобов'язання, умови розірвання договору та
відповідальність сторін;
інші умови.
30. Для участі в аукціоні учасники одержують відповідні
картки із зазначенням номера учасника, найменування об'єкта
(об'єктів), продаж якого здійснюється.
На аукціоні можуть бути присутні представники суб'єктів
управління і державних органів приватизації (безоплатно) та інші
особи.
31. Аукціон проводиться безпосередньо ведучим (далі -
ліцитатор). До початку торгів ліцитатор повідомляє про майно, що
підлягає реалізації, та умови його продажу. Початком торгів
вважається момент оголошення початкової вартості продажу об'єкта.
Кожна наступна вартість, запропонована учасниками на
аукціоні, повинна перевищувати попередню не менш як на
10 відсотків.
32. У разі коли після оголошення початкової вартості продажу
учасники не висловлюють бажання придбати об'єкт за оголошеною
початковою вартістю, ліцитатор, якщо це передбачено договором, має
право знизити вартість об'єкта, але не більш як на 10 відсотків.
Якщо і після такого зниження об'єкт не продається, торги
припиняються.
33. Під час аукціону ведеться протокол, до якого заносяться
початкова вартість продажу об'єкта, пропозиції учасників аукціону,
відомості про учасників аукціону, результат торгів (ціна продажу,
відомості про фізичну або юридичну особу, що одержала право на
придбання об'єкта).
Протокол підписується ліцитатором та покупцем (його
представником).
У триденний строк після проведення аукціону надсилається
протокол суб'єкту господарювання, на балансі якого перебуває
майно, для затвердження або надання обґрунтованої відмови у такому
затвердженні в разі порушення порядку проведення аукціону. Копії
затвердженого протоколу видаються переможцю аукціону та
організатору аукціону.
34. Аукціон вважається таким, що не відбувся, у разі:
відсутності учасників або наявності тільки одного учасника;
несплати переможцем аукціону належної суми у повному обсязі
на умовах, визначених у договорі купівлі-продажу;
порушення умов проведення аукціону відповідно до пункту 24
цього Порядку.

{ Розділ "Проведення конкурсу" виключено на підставі
Постанови КМ N 313 ( 313-2008-п ) від 02.04.2008 }

Розрахунки за придбане майно
44. Керівник суб'єкта господарювання, на балансі якого
перебуває об'єкт продажу, забезпечує збереження зазначеного майна
до набуття покупцем права власності на придбаний об'єкт.
45. Затверджений протокол є підставою для укладення протягом
10 днів договору купівлі-продажу між переможцем аукціону та
суб'єктом господарювання. У договорі зазначаються:
1) відомості про суб'єкта господарювання та покупця;
2) найменування об'єкта і його технічна характеристика;
3) ціна продажу об'єкта на аукціоні;
4) взаємні зобов'язання суб'єкта господарювання і покупця;
5) момент передачі об'єкта продажу покупцю (після сплати
коштів у повному обсязі за придбане майно);
6) номери поточних рахунків;
7) найменування і адреси банківських установ;
8) порядок розрахунків за придбане майно;

{ Підпункт 9 пункту 45 виключено на підставі Постанови КМ
N 313 ( 313-2008-п ) від 02.04.2008 }

10) інші умови, передбачені законодавством.
До договору купівлі-продажу додається затверджений протокол
аукціону.
46. Договір купівлі-продажу є підставою для внесення коштів
до банківської установи як оплати за придбане майно.
Покупець зобов'язаний оплатити придбане майно протягом
30 календарних днів з дати підписання договору купівлі-продажу.
Строк оплати може бути продовжено суб'єктом господарювання ще на
30 календарних днів за умови сплати не менш як 50 відсотків ціни
продажу об'єкта.
Суб'єкт господарювання здійснює у встановленому порядку
передачу майна покупцю тільки після сплати ним коштів у повному
обсязі за придбане майно шляхом укладення акта приймання-передачі.
Суб'єкт господарювання у 10-денний строк після передачі майна
подає суб'єкту управління відомості про факт передачі. Суб'єкт
управління забезпечує передачу відомостей про факт передачі майна
до Єдиного реєстру об'єктів державної власності.
47. У разі коли майно не продано, суб'єкт господарювання, на
балансі якого перебуває об'єкт продажу, може прийняти рішення про
повторний його продаж.
У разі повторного проведення аукціону можлива зміна умов
продажу, включаючи початкову вартість. У цьому разі початкову
вартість продажу може бути зменшено не більш як на 30 відсотків за
погодженням із суб'єктом управління.
Повторний аукціон проводиться за наявності не менш як одного
учасника. { Пункт 47 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ
N 639 ( 639-2009-п ) від 24.06.2009 }
За наявності лише одного учасника об'єкт може бути продано за
початковою вартістю. { Пункт 47 доповнено абзацом згідно з
Постановою КМ N 639 ( 639-2009-п ) від 24.06.2009 }
Повторний аукціон проводиться відповідно до цього Порядку. У
повторному аукціоні не може брати участь переможець попереднього
аукціону, якщо ним не виконані умови договору купівлі-продажу.
Прикінцеві положення
48. Керівник суб'єкта господарювання забезпечує згідно із
законодавством цільове використання коштів, отриманих від
реалізації майна, подання суб'єкту управління та Фонду державного
майна достовірної інформації, передбаченої цим Порядком.
49. Суб'єкти управління забезпечують у межах своїх
повноважень та відповідно до законодавства здійснення контролю за
використанням коштів, що надійшли від продажу майна, та за
дотриманням порядку відчуження майна.
50. Рішення про надання згоди суб'єкта управління на
відчуження майна діє не більш як 12 місяців з дати його прийняття.
51. Спори, що виникають у процесі відчуження майна відповідно
до цього Порядку, розв'язуються у порядку, передбаченому
законодавством.

Додаток 1

до Порядку
ЗАТВЕРДЖУЮ

Керівник суб'єкта господарювання ________ ______________________

(підпис) (ініціали та прізвище)

__ ____________ 200_ р.

М.П.
ВІДОМОСТІ

про об'єкти основних фондів (засобів),

які пропонуються до відчуження

на ___ ________ 200_ р.

----------------------------------------------------------------------------------- Найме- |Рік | Номер об'єкта |Інфор- | Вар- | Пер- | Сума | Балан- | Дані | нування|ви- | |мація |тість | вісна | нара- | сова | про | об'єкта|пус-| | про |здійс-|(перео-| хова- | (залиш- | доро- | |ку | |прове- |нених |цінена)| ного | кова) |гоцінні| |(по-|-------------------| дення | капі-| вар- |зносу, |вартість,|метали*| |бу- |інвен-|завод-|пас- |модер- | таль-| тість,|гривень| гривень | | |до- | тар- |ський |порт-| ніза- | них |гривень| | | | |ви) | ний | | ний | ції, |інвес-| | | | | | | | | |модифі-|тицій,| | | | | | | | | | кації,| гри- | | | | | | | | | | добу- |вень | | | | | | | | | | дови, | | | | | | | | | | | дооб- | | | | | | | | | | |ладнан-| | | | | | | | | | | ня, | | | | | | | | | | |рекон- | | | | | | | | | | |струк- | | | | | | | | | | | ції | | | | | | -------+----+------+------+-----+-------+------+-------+-------+---------+-------| | | | | | | | | | | | -------+----+------+------+-----+-------+------+-------+-------+---------+-------| | | | | | | | | | | | --------------------------------+-------+------+-------+-------+---------+-------| Усього | + | + | + | + | + | | ----------------------------------------------------------------------------------
_______________

* Подаються у разі їх наявності за кожним інвентарним
об'єктом.

Головний бухгалтер
суб'єкта господарювання ________ ______________________

(підпис) (ініціали та прізвище)

Додаток 2

до Порядку
ЗАТВЕРДЖУЮ

Керівник суб'єкта господарювання ________ ______________________

(підпис) (ініціали та прізвище)

__ ____________ 200_ р.

М.П.
АКТ

інвентаризації основних фондів (засобів),

які пропонуються до відчуження
__________________________________________________________________

(найменування об'єкта (суб'єкта господарювання, цеху, дільниці тощо), де проводилась інвентаризація, та його

місцезнаходження)
На підставі наказу (розпорядження) від ___ __________ 200_ р.
N ____ комісією у складі _________________________________________

(посада, ініціали та прізвище членів

комісії) роведено інвентаризацію основних засобів, які пропонуються до
відчуження і відображаються на субрахунку N __ на __ _____ 200_ р.
Інвентаризацію почато ___ __________ 200_ р.
Інвентаризацію закінчено ___ __________ 200_ р.
Під час інвентаризації встановлено:
------------------------------------------------------------------ Найме-|Рік | Номер | Обліковується | При- | нуван-|ви- | об'єкта | на __ _______ 200_ р. |мітка | ня |пус-|-------------------+-------------------------| | об'єк-| ку |інвен-|завод-| пас-| фактично | за даними | | та | |тарний|ський |порт-| виявлено | бухгал- | | | | | | ний | | терського | | | | | | | | обліку | | | | | | |------------+------------| | | | | | |кіль-| пер- |кіль-| пер- | | | | | | |кість|вісна |кість|вісна | | | | | | | |(пере-| |(пере-| | | | | | | |оціне-| |оціне-| | | | | | | | на) | | на) | | | | | | | | вар- | | вар- | | | | | | | |тість,| |тість,| | | | | | | | гри- | | гри- | | | | | | | | вень | | вень | | ------+----+------+------+-----+-----+------+-----+------+------| | | | | | | | | | | ------+----+------+------+-----+-----+------+-----+------+------| | | | | | | | | | | -------------------------------+-----+------+-----+------+------| Усього | + | + | + | + | | -----------------------------------------------------------------
Усього:
а) загальна кількість одиниць, фактично _____________________

(словами) б) на суму, гривень, фактично _______________________________

(словами)
Голова комісії ________ __________ ______________________

(посада) (підпис) (ініціали та прізвище)
Члени комісії: ________ __________ ______________________

(посада) (підпис) (ініціали та прізвище) ________ __________ ______________________

(посада) (підпис) (ініціали та прізвище)

Додаток 3

до Порядку
ЗВІТ

за результатами відчуження та

використання коштів, отриманих

від продажу майна

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Найме-|Найме- |Номер |Найме-|Найме-|Найме-| Номер, |Балан- | Вар- | Сума | Використання | Фактичне | нуван-|нування| та |нуван-|нуван-|нуван-| дата | сова |тість |коштів, |коштів згідно |використання| ня, |суб'єк-| дата | ня, | ня, | ня, |реєстра-|(залиш-|майна |отрима- | з техніко- | коштів | місце-| та |доку- |інвен-|місце-|місце-| ції | кова) | за |них від | економічним | | зна- |управ- |мента,|тарний|знахо-|знахо-|договору|варті- |резу- |продажу,|обґрунтуванням| | ход- |ління, |яким | номер|дження|дження|купівлі-| сть |льта- | номер |--------------+------------| ження | який |надано|об'єк-| орга-|покуп-|продажу |об'єк- |тами |рахунка |призна- |сума |призна-|сума| суб'єк| надав |згоду | та | ніза-| ця | | та | не- | | чення | | чення | | та | згоду | |прода-| тора | | | про- |залеж- | | | | | | госпо-| на | | жу | аук- | | |дажу, | ної | | | | | | дарю-|відчу- | | |ціону,| | | гри- |оцінки | | | | | | вання | ження | | | кон- | | | вень | (по- | | | | | | | | | |курсу,| | | | чат- | | | | | | | | | |біржі | | | | кова | | | | | | | | | | | | | | вар- | | | | | | | | | | | | | |тість),| | | | | | | | | | | | | |гривень| | | | | | ------+-------+------+------+------+------+--------+-------+-------+--------+--------+-----+-------+----| | | | | | | | | | | | | | | ------+-------+------+------+------+------+--------+-------+-------+--------+--------+-----+-------+----| | | | | | | | | | | | | | | ------+-------+------+------+------+------+--------+-------+-------+--------+--------+-----+-------+----| Усього| | | | | | | | | | | | | | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Керівник суб'єкта
господарювання __________ ______________________

(підпис) (ініціали та прізвище)
Головний бухгалтер __________ ______________________

(підпис) (ініціали та прізвище)

М.П.

  • Друкувати
  • PDF
  • DOCX
  • Копіювати скопійовано
  • Надіслати
  • Шукати у документі
  • Зміст

Навчальні відео: Як користуватись системою

скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: