open Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
Попередня
                             
                             
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А

від 22 серпня 2007 р. N 1065

Київ
Про вдосконалення виставково-ярмаркової

діяльності в Україні
{ Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ

N 451 ( 451-2008-п ) від 14.05.2008

N 183 ( 183-2009-п ) від 11.03.2009 }

З метою підвищення ефективності виставково-ярмаркової
діяльності в Україні, створення належних умов для участі
вітчизняних підприємств, установ та організацій у виставках і
ярмарках, поліпшення взаємодії центральних та місцевих органів
виконавчої влади у виставково-ярмарковій сфері Кабінет Міністрів
України п о с т а н о в л я є:

{ Пункт 1 виключено на підставі Постанови КМ N 451
( 451-2008-п ) від 14.05.2008 }

2. Затвердити такі, що додаються:

{ Абзац другий пункту 2 виключено на підставі Постанови КМ
N 451 ( 451-2008-п ) від 14.05.2008 }

Концепцію розвитку виставково-ярмаркової діяльності.
3. Визнати таким, що втратило чинність, розпорядження
Кабінету Міністрів України від 28 липня 2003 р. N 459
( 459-2003-р ) "Про схвалення Концепції розвитку
виставково-ярмаркової діяльності" (Офіційний вісник України,
2003 р., N 31, ст. 1632).

Прем'єр-міністр України В.ЯНУКОВИЧ
Інд. 28

{ Положення про Раду з питань виставково-ярмаркової
діяльності виключено на підставі Постанови КМ N 451 ( 451-2008-п )
від 14.05.2008 }

ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Кабінету Міністрів України

від 22 серпня 2007 р. N 1065
КОНЦЕПЦІЯ

розвитку виставково-ярмаркової діяльності
Виставково-ярмаркова діяльність спрямована на створення
сприятливих умов для збільшення обсягів експорту
конкурентоспроможної продукції та послуг, удосконалення
технологій, залучення інвестицій і кредитів, забезпечення
науково-технічного і технологічного оновлення вітчизняного
виробництва, зміцнення міжнародних зв'язків, підвищення
міжнародного іміджу держави, розвитку ділового туризму в регіонах
України, активізації інноваційного процесу та виробничої
кооперації.
Мета і основні завдання
Метою цієї Концепції є забезпечення ефективного розвитку
виставково-ярмаркової діяльності (далі - виставкова діяльність),
регулювання відносин її суб'єктів, визначення пріоритетів
удосконалення такої діяльності.
Основними завданнями у сфері виставкової діяльності є:
визначення пріоритетів з урахуванням галузевих і географічних
чинників;
посилення державної підтримки та сприяння організації
експозицій продукції пріоритетних галузей національної економіки
на міжнародних виставках і ярмарках;
створення сприятливих умов для виходу вітчизняних
товаровиробників на зовнішній ринок;
сприяння науково-технічному і технологічному оновленню
вітчизняного виробництва;
залучення інвестицій і кредитів для розвитку національної
економіки;
створення умов для активної участі вітчизняних та іноземних
компаній і організацій у виставках і ярмарках в Україні;
забезпечення прозорості виставкової діяльності, захисту від
проявів недобросовісної конкуренції та створення рівних умов для
суб'єктів виставкової діяльності.

{ Розділ "Основні принципи виставкової діяльності" виключено
на підставі Постанови КМ N 451 ( 451-2008-п ) від 14.05.2008 }

Суб'єкти виставкової діяльності
Суб'єктами виставкової діяльності є:
центральні та місцеві органи виконавчої влади, що реалізують
державну політику у сфері виставкової діяльності;
суб'єкти господарювання всіх форм власності, які можуть
провадити діяльність як виставкові центри, організатори,
розпорядники, упорядники, агенти, учасники виставок і ярмарків
згідно з повноваженнями, визначеними їх статутом.
Виставковим центром є суб'єкт господарювання будь-якої форми
власності, основна діяльність якого пов'язана з організацією та
проведенням виставок і ярмарків, який повинен мати у штаті
кваліфікованих працівників, відповідну матеріально-технічну базу
(спеціальні виставкові об'єкти (приміщення, площі та обладнання)
для проведення виставок і ярмарків.
Організаторами виставок і ярмарків можуть бути:
центральні та місцеві органи виконавчої влади, які
забезпечують підготовку та проведення виставок і ярмарків на
підставі відповідного рішення з частковим фінансуванням витрат за
рахунок коштів державного або місцевого бюджету;
суб'єкти господарювання всіх форм власності, основна
діяльність яких пов'язана з організацією та проведенням виставок і
ярмарків.
Розпорядником виставок і ярмарків є суб'єкт господарювання,
який здійснює їх підготовку та проведення на підставі договору,
укладеного з організатором виставок і ярмарків, може залучати на
договірних засадах інших суб'єктів господарювання до виконання
робіт, надання послуг, закупівлі товарів, необхідних для
організації та проведення виставок і ярмарків.
Упорядником виставок і ярмарків є суб'єкт господарювання,
який надає на підставі договору, укладеного з організатором або
розпорядником виставок і ярмарків послуги з їх організації
(проектування, будівництво, оформлення виставок і ярмарків).
Агентом є суб'єкт господарювання, який бере на підставі
договору, укладеного з організатором або розпорядником виставок і
ярмарків, зобов'язання із залучення учасників.
Учасником виставок і ярмарків є суб'єкт господарювання, який
уклав з організатором або розпорядником договір про участь в них.
Виставки і ярмарки
Виставка - захід, пов'язаний з демонстрацією продукції,
товарів та послуг, який сприяє просуванню їх на внутрішній та
зовнішній ринок з урахуванням його кон'юнктури, створенню умов для
проведення ділових переговорів з метою укладення договорів про
постачання або протоколів про наміри, утворення спільних
підприємств, отримання інвестицій.
Ярмарок - захід, безпосередньо пов'язаний з роздрібною або
оптовою торгівлею, що проводиться регулярно в певному місці та у
визначений строк.
Виставки і ярмарки класифікуються за статусом та місцем
проведення.
За статусом виставки і ярмарки поділяються на всесвітні,
міжнародні, національні та галузеві.
Статус всесвітньої надається виставці Міжнародним бюро
виставок (м. Париж, Франція).
Міжнародними є виставка і ярмарок, в яких іноземні компанії
або організації становлять не менш як 10 відсотків загальної
кількості учасників.
Національними є виставка і ярмарок, в яких беруть участь
суб'єкти господарювання не менш як з 20 регіонів України або
представлено продукцію, товари та послуги п'яти і більше галузей
економіки.
Галузевими є виставка і ярмарок, на яких представлено
продукцію, товари та послуги підприємств і організацій, що
характеризуються спільністю ознак виробничо-господарської
діяльності.
За місцем проведення виставки і ярмарки поділяються на
міжрегіональні та регіональні (місцеві).
Міжрегіональними є виставка і ярмарок, в яких беруть участь
суб'єкти господарювання з двох і більше регіонів, районів або
міст.
Регіональними (місцевими) є виставка і ярмарок, в яких беруть
участь суб'єкти господарювання з одного регіону, району або міста.
Рішення про надання виставці і ярмарку, що проводяться в
Україні, статусу міжнародних або національних приймає Кабінет
Міністрів України за поданням Мінекономіки на підставі письмового
звернення організатора.
Затверджений Кабінетом Міністрів України перелік виставок і
ярмарків, яким надано статус міжнародних або національних,
розміщується на офіційному веб-сайті Мінекономіки та надсилається
закордонним дипломатичним установам України, дипломатичним
установам іноземних держав в Україні.
У разі порушення організатором виставки і ярмарку положень
цієї Концепції рішення про наданий їм статус міжнародних або
національних може бути скасовано Кабінетом Міністрів України за
поданням Мінекономіки.
Місцеві органи виконавчої влади узагальнюють інформацію про
проведення міжрегіональних або регіональних (місцевих) виставок і
ярмарків та надсилають її Мінекономіки для розміщення на
офіційному веб-сайті.
Рішення про участь і проведення в Україні та за кордоном
виставок і ярмарків з частковим фінансуванням витрат за рахунок
коштів державного бюджету приймається Кабінетом Міністрів України,
місцевого бюджету - місцевими органами виконавчої влади.
Національні експозиції на всесвітніх виставках, а також
виставках і ярмарках, що проводяться за кордоном, можуть бути
іміджеві або спеціалізовані.
Іміджевою є національна експозиція, що організовується на
всесвітніх та міжнародних виставках і ярмарках для формування
позитивного сприйняття України міжнародними організаціями,
іноземними державами та громадянами, зокрема інвесторами,
інформування міжнародного співтовариства про національний
економічний потенціал та привабливе інвестиційне середовище,
популяризації туристично-рекреаційного потенціалу, зміцнення
гуманітарних контактів.
Спеціалізованою є національна експозиція, що організовується
на всесвітніх і міжнародних виставках і ярмарках для просування
вітчизняної конкурентоспроможної продукції, товарів і послуг на
зовнішній ринок, залучення іноземних інвестицій, упровадження
новітніх технологій.
{ Розділ "Виставки і ярмарки" із змінами, внесеними згідно з
Постановою КМ N 451 ( 451-2008-п ) від 14.05.2008, в редакції
Постанови КМ N 183 ( 183-2009-п ) від 11.03.2009 }
Тематику виставок і ярмарків визначає їх організатор.
Вимоги до проведення виставок і ярмарків
Організатори та розпорядники виставок і ярмарків відповідно
до укладеного договору забезпечують надання учасникам та
відвідувачам комплексу послуг, який повинен включати:
виділення виставкового обладнання, надання комунальних
послуг;
страховий захист виставкових об'єктів (приміщень, площ);
забезпечення охорони та пожежної безпеки учасників та
виставкових об'єктів (приміщень, площ);
забезпечення вентиляції, опалення, прибирання виставкових
об'єктів (приміщень, площ);
видання каталогу виставки або ярмарку (для міжнародних
виставок і ярмарків - обов'язково державною мовою та однією з
офіційних мов ООН);
здійснення митних процедур;
вантажно-транспортні послуги;
забезпечення роботи закладів громадського харчування на
території виставок і ярмарків, а також пунктів обміну валют (на
міжнародних виставках і ярмарках);
створення умов для роботи засобів масової інформації.
Організатори виставок і ярмарків, що проводяться з частковим
фінансуванням витрат за рахунок коштів державного та місцевих
бюджетів, в обов'язковому порядку повинні розробити концепцію
проведення виставок і ярмарків.
Фінансування виставок і ярмарків
Участь України у всесвітніх виставках фінансується за рахунок
коштів державного бюджету (у межах відповідних бюджетних програм
на підставі рішень Кабінету Міністрів України) та коштів
спонсорів.
Організація національних експозицій на міжнародних виставках
і ярмарках, а також національних виставок забезпечується за
рахунок коштів їх учасників, спонсорів і часткового фінансування з
державного бюджету (в межах коштів відповідних бюджетних програм
на підставі рішень Кабінету Міністрів України), а також місцевих
бюджетів (у межах коштів відповідних бюджетних програм на підставі
рішень Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних,
Київської та Севастопольської міських держадміністрацій).
Проведення міжрегіональних та регіональних (місцевих)
виставок і ярмарків забезпечується за рахунок коштів їх учасників,
спонсорів і часткового фінансування з місцевих бюджетів (у межах
коштів відповідних бюджетних програм на підставі рішень Верховної
Ради Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та
Севастопольської міських рад).
Виконання робіт, надання послуг, закупівля товарів за
бюджетні кошти здійснюється відповідно до Закону України "Про
закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти" ( 1490-14 ).
Удосконалення виставкової діяльності
Основними напрямами удосконалення виставкової діяльності є:
підготовка пропозицій щодо основних напрямів удосконалення
матеріально-технічної бази суб'єктів виставкової діяльності за
рахунок їх власних коштів, кредитів банку та інших джерел, не
заборонених законодавством, створення належних і рівних умов для
учасників та відвідувачів виставок і ярмарків;
надання методологічної і консультативної допомоги центральним
та місцевим органам виконавчої влади у розробленні концепцій
проведення виставок і ярмарків з частковим фінансуванням витрат за
рахунок коштів з державного та місцевих бюджетів;
сприяння із залученням закордонних дипломатичних установ
України участі суб'єктів господарювання у міжнародних виставках і
ярмарках, піднесенню міжнародного авторитету України;
удосконалення нормативно-правової бази виставкової
діяльності;
розроблення рекомендацій щодо підвищення ефективності та
порядку проведення виставок і ярмарків в Україні та за кордоном,
стимулювання участі в них суб'єктів господарювання;
вивчення та використання міжнародного досвіду роботи з
проведення виставок і ярмарків, інтеграція суб'єктів виставкової
діяльності в міжнародний виставковий рух;
запровадження державних стандартів у сфері виставкової
діяльності;
удосконалення механізму державного статистичного
спостереження у сфері виставкової діяльності;
забезпечення прозорості виставкової діяльності, захисту від
проявів недобросовісної конкуренції та створення рівних умов для
суб'єктів виставкової діяльності, включаючи проведення незалежного
аудиту виставок і ярмарків;
розвиток професійної освіти і підвищення кваліфікації
фахівців у сфері виставкової діяльності, зокрема тих, що працюють
на підприємствах, в установах та організаціях, є учасниками
виставок і ярмарків.
Проведення моніторингу виставкової діяльності
Моніторинг виставкової діяльності здійснюється Держкомстатом.
{ Абзац перший розділу в редакції Постанови КМ N 451
( 451-2008-п ) від 14.05.2008 }
Організатори виставок і ярмарків, що проводяться за рахунок
їх власних коштів або з частковим фінансуванням з державного і
місцевих бюджетів, та виставкові центри подають обласним
управлінням державної статистики звіти про результати проведення
виставок і ярмарків.
Держкомстат опубліковує узагальнену інформацію у
статистичному бюлетені "Виставкова діяльність в Україні" і
розміщує її на офіційному веб-сайті.
Статистичний бюлетень "Виставкова діяльність в Україні"
надсилається заінтересованим центральним та місцевим органам
виконавчої влади і обласним управлінням державної статистики.
Державне регулювання у сфері виставкової діяльності
Державне регулювання у сфері виставкової діяльності
здійснюють:
1) Кабінет Міністрів України, який за поданням Мінекономіки
затверджує щорічні переліки міжнародних виставково-ярмаркових
заходів, що проводяться за кордоном, у яких братимуть участь
вітчизняні суб'єкти господарювання; { Пункт 1 розділу в редакції
Постанови КМ N 451 ( 451-2008-п ) від 14.05.2008 }
2) Мінекономіки, яке:
опрацьовує пропозиції центральних та місцевих органів
виконавчої влади, суб'єктів господарювання щодо вдосконалення
виставкової діяльності та вносить їх на розгляд Кабінету Міністрів
України;
з урахуванням пропозицій центральних органів виконавчої влади
розробляє проекти актів Кабінету Міністрів України, які
регламентують виставково-ярмаркову діяльність, стосовно щорічної
участі підприємств, установ та організацій у міжнародних виставках
і ярмарках, підвищення ефективності виставково-ярмаркової
діяльності, посилення її впливу на науково-технічне і технологічне
оновлення вітчизняного виробництва; { Абзац третій пункту 2
розділу в редакції Постанови КМ N 451 ( 451-2008-п ) від
14.05.2008 }
узагальнює інформацію центральних та місцевих органів
виконавчої влади про обсяги коштів державного та місцевих
бюджетів, які щороку виділяються для фінансування витрат,
пов'язаних з проведенням виставок і ярмарків;
розглядає проекти концепцій проведення центральними органами
виконавчої влади виставок і ярмарків в Україні та за кордоном з
частковим фінансуванням витрат за рахунок коштів з державного
бюджету;
узагальнює пропозиції центральних та місцевих органів
виконавчої влади щодо виділення бюджетних коштів для організації
та проведення виставок і ярмарків;
узагальнює пропозиції суб'єктів господарювання до щорічних
планів проведення виставок і ярмарків в Україні (далі - щорічні
плани), що проводяться за рахунок їх власних коштів;
узагальнює звіти центральних органів виконавчої влади про
результати проведення виставок і ярмарків та щокварталу подає
Кабінетові Міністрів України відповідну інформацію. { Пункт 2
розділу доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 451
( 451-2008-п ) від 14.05.2008 }
проводить експертну оцінку письмових звернень організаторів
щодо надання виставкам і ярмаркам статусу міжнародних та
національних, готує в установленому порядку проекти актів і
вносить їх на розгляд Кабінету Міністрів України; { Пункт 2
розділу доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 183
( 183-2009-п ) від 11.03.2009 }
3) МЗС, яке:
забезпечує за участю дипломатичних представництв за кордоном
та торговельно-економічних місій у їх складі розповсюдження в
іноземних державах інформації про виставки і ярмарки, що
проводяться в Україні, доведення до центральних та місцевих
органів виконавчої влади інформації про основні виставки і
ярмарки, що проводяться за кордоном;
організовує за участю Українського агентства міжнародного
розвитку проведення виставок і ярмарків у межах технічної
допомоги, що надається Україною іншим державам;
4) інші центральні та місцеві органи виконавчої влади, які:
забезпечують організацію національних експозицій на
міжнародних, національних виставках і ярмарках, що проводяться на
підставі відповідних рішень з частковим фінансуванням витрат за
рахунок коштів з державного бюджету (у межах коштів відповідних
бюджетних програм);
сприяють суб'єктам господарювання у проведенні міжнародних,
національних, міжрегіональних та регіональних (місцевих) виставок
і ярмарків, що проводяться за рахунок їх власних коштів;
подають Мінекономіки протягом 15 днів після проведення заходу
звіти про результати проведення виставок і ярмарків з частковим
фінансуванням витрат за рахунок коштів з державного та місцевих
бюджетів; { Абзац четвертий пункту 4 розділу із змінами, внесеними
згідно з Постановою КМ N 451 ( 451-2008-п ) від 14.05.2008 }
подають Мінекономіки проекти концепцій проведення виставок і
ярмарків. { Пункт 4 розділу доповнено абзацом згідно з Постановою
КМ N 451 ( 451-2008-п ) від 14.05.2008 }
Участь громадськості у виставковій діяльності забезпечується
через Виставкову федерацію України та інші організації, які
представляють інтереси своїх членів і беруть в установленому
порядку участь у підготовці проектів нормативно-правових актів з
питань розвитку виставкової діяльності.
Забезпечення добросовісної конкуренції

у сфері виставкової діяльності
Держава в особі Антимонопольного комітету, органів виконавчої
влади, а також інших уповноважених органів сприяє розвитку
конкуренції у сфері виставкової діяльності та вживає заходів до
запобігання недобросовісній конкуренції шляхом: { Абзац перший
розділу із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 451
( 451-2008-п ) від 14.05.2008 }
недопущення проявів монополізму окремих суб'єктів виставкової
діяльності;
забезпечення захисту вітчизняного ринку виставкових послуг;
недопущення перешкоджанню виставковій діяльності, якщо ця
діяльність провадиться згідно із законодавством;
запобігання недобросовісній рекламній діяльності, притягнення
до відповідальності згідно із законодавством підприємств, установ
та організацій, що вдаються до недобросовісної конкуренції;
узгодження та формування щорічних планів;
надання аудиту відповідного статусу;
залучення засобів масової інформації до всебічного
висвітлення виставкової діяльності, її ролі та значення для
економіки і суспільства.
Організаційне забезпечення виставкової діяльності

{ Абзац перший розділу виключено на підставі Постанови КМ
N 451 ( 451-2008-п ) від 14.05.2008 }

{ Абзац другий розділу виключено на підставі Постанови КМ
N 451 ( 451-2008-п ) від 14.05.2008 }

Суб'єкти виставкової діяльності можуть включати до щорічних
планів виставки і ярмарки, що проводяться за рахунок їх власних
коштів.
Виставки і ярмарки, що проводяться з частковим фінансуванням
витрат за рахунок коштів державного бюджету, включаються до
щорічних планів в обов'язковому порядку.

{ Абзац п'ятий розділу виключено на підставі Постанови КМ
N 451 ( 451-2008-п ) від 14.05.2008 }

Фінансування витрат на проведення виставок і ярмарків, які не
включені до щорічного переліку виставково-ярмаркових заходів, що
проводяться за кордоном, не здійснюється. { Розділ доповнено
абзацом згідно з Постановою КМ N 451 ( 451-2008-п ) від
14.05.2008 }

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст

Навчальні відео: Як користуватись системою

скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: