open
 • Друкувати
 • PDF
 • DOC
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
 • PDF
 • DOC
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Зміст
Нечинний
                             
                             
МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
Н А К А З
28.08.2007 N 624
Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

30 серпня 2007 р.

за N 996/14263
{ Наказ скасовано на підставі Розпорядження КМ

N 166-р ( 166-2017-р ) від 10.03.2017 }
Про затвердження порядків розподілу обсягів

виробництва цукру та вирощування цукрових буряків

для виробництва цукру в межах квоти "А"

на конкурсних засадах між цукровими заводами

та між бурякосіючими господарствами

Відповідно до Закону України "Про державне регулювання
виробництва і реалізації цукру" ( 758-14 ), постанови Кабінету
Міністрів України від 02.06.2000 N 868 ( 868-2000-п ) "Про деякі
питання державного регулювання виробництва і реалізації цукру" та
на виконання розпорядження Кабінету Міністрів України від
25.07.2007 N 568-р ( 568-2007-р ) "Питання державного регулювання
виробництва і реалізації цукру" Н А К А З У Ю:
1. Затвердити такі, що додаються:
1.1. Порядок розподілу на конкурсних засадах між цукровими
заводами обсягів виробництва цукру в межах квоти "А".
1.2. Порядок розподілу на конкурсних засадах між
бурякосіючими господарствами обсягів вирощування цукрових буряків
для виробництва цукру в межах квоти "А" ( z0997-07 ).
2. Головним управлінням агропромислового розвитку
облдержадміністрацій за пропозиціями обласної ради
Всеукраїнського союзу сільськогосподарських підприємств (за
згодою), Асоціації фермерів та приватних землевласників України
(за згодою), регіональних асоціацій (представників цукровиків
України) (за згодою) та цукрових заводів визначити склад обласних
конкурсних комісій та видати розпорядження про їх затвердження.
3. Департаменту харчової промисловості (Кіщак Ю.П.),
Департаменту ринків рослинництва (Демидов О.А.) забезпечити
подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства
юстиції України.
4. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства
аграрної політики України від 20.09.2000 N 186 ( z0673-00 ) "Про
затвердження Положення про умови розподілу обсягів виробництва
цукру квот "А" і "В" між цукровими заводами на конкурсних
засадах", зареєстрований в Міністерстві юстиції України 02.10.2000
за N 673/4894 (зі змінами).
5. Контроль за виконанням наказу покласти на заступників
Міністра Гадзало Я.М., Мельника С.І.
В.о. Міністра П.І.Вербицький
ПОГОДЖЕНО:
В.о. Голови Державного комітету
України з питань регуляторної
політики та підприємництва К.О.Ващенко

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства аграрної

політики України

28.08.2007 N 624
Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

30 серпня 2007 р.

за N 996/14263

ПОРЯДОК

розподілу на конкурсних засадах між цукровими

заводами обсягів виробництва цукру в межах квоти "А"

1. Загальні положення
1.1. Цей Порядок встановлює умови розподілу обсягів
виробництва цукру квоти "А" на конкурсних засадах між цукровими
заводами (далі - претенденти) згідно з Законом України "Про
державне регулювання виробництва і реалізації цукру" ( 758-14 ).
1.2. Дія Порядку поширюється на всі цукрові заводи України,
які входять до системи Міністерства аграрної політики України
(далі - Мінагрополітики).
2. Порядок організації конкурсу
2.1. Для організації і проведення конкурсу Мінагрополітики
створюється Конкурсна комісія.
2.2. Конкурс проводиться у відкритий спосіб.
2.3. Склад Конкурсної комісії затверджується наказом
Мінагрополітики.
2.4. Керує діяльністю Конкурсної комісії голова, а в його
відсутність - заступник голови.
2.5. До складу Конкурсної комісії входять голова, заступник
голови, секретар та члени Конкурсної комісії, які визначаються з
фахівців Мінагрополітики та представників Національної асоціації
цукровиків України "Укрцукор" (далі - НАЦУ "Укрцукор").
Представники інших підприємств, установ та організацій, а також
експерти беруть участь у засіданні Конкурсної комісії за їх
згодою.
2.6. Конкурсна комісія у своїй діяльності керується законами
України, актами Кабінету Міністрів України та Президента України,
цим Порядком та іншими нормативно-правовими актами.
2.7. Голова Конкурсної комісії в межах своєї компетенції: скликає засідання Конкурсної комісії; головує на засіданнях Конкурсної комісії; організовує підготовку матеріалів для розгляду Конкурсною
комісією; представляє Конкурсну комісію у відносинах з підприємствами,
установами та організаціями; у разі потреби до роботи Конкурсної комісії голова долучає
експертів та консультантів (за їх згодою).
2.8. Подані на конкурс документи реєструються секретарем
Конкурсної комісії у журналі обліку.
2.9. Рішення Конкурсної комісії приймаються на відкритих
засіданнях у присутності більше ніж 50 відсотків її складу
відкритим голосуванням простою більшістю голосів і оформляються
протоколом, який підписується головою, секретарем та членами
Конкурсної комісії. У разі рівної кількості голосів - голос
головуючого на засіданні є вирішальним.
3. Умови проведення конкурсу, участі у ньому претендентів та
визначення переможців конкурсу
3.1. У конкурсі беруть участь цукрові заводи, які пройшли
технічне обстеження. Технічне обстеження претендентів проводиться
щороку Технічною комісією, яка утворюється Мінагрополітики.
3.2. Претендент подає Конкурсній комісії заявку на участь у
конкурсі за зразком, наведеним в додатку 1 до цього Порядку, а
також таке: завірені в установленому порядку копії установчих документів
претендента та свідоцтва про державну реєстрацію суб'єкта
підприємницької діяльності; копію довідки з Єдиного державного реєстру підприємств і
організацій України; довідку про обсяги виробництва цукру за останні 5 років; довідку про техніко-економічні показники роботи підприємства
за минулий рік, в тому числі ступінь вилучення цукру; аналіз виробничого процесу; розрахунок фінансового забезпечення виробництва та реалізації
цукру квоти "А"; копію технічного паспорта підприємства; програму розвитку роботи цукрового заводу і сировинної зони
за минулий рік та її виконання; довідку про план забезпечення претендента цукросировиною (в
т.ч. власного виробництва); розміри витрат на переробку цукрових буряків та виробництво
цукру (калькуляції собівартості) за минулий виробничий сезон; висновки щодо кадрового забезпечення спеціалістами та їх
атестацію; пропозиції з охорони праці.
3.3. Конкурсна комісія протягом десяти днів після закінчення
терміну подання заявок розглядає на засіданні заявки претендентів.
3.4. Підставами для відмови у виділенні квоти "А" є: неподання документів, передбачених пунктом 3.2 цього Порядку; тривалість переробки цукрових буряків за останній рік менше
45 діб; коефіцієнт використання потужності за минулий рік складає
менше 85 відсотків, коефіцієнт виробництва менше 72 відсотків; відхилення від плану помісячної і поквартальної реалізації
цукру квоти "А" за попередній маркетинговий період (з 1 вересня
поточного року до 1 вересня наступного року) більше 10 відсотків; подання недостовірної інформації.
3.5. Якщо частина чи вся інформація, що міститься в
зазначених документах, має конфіденційний характер або становить
комерційну таємницю, претендент повинен письмово повідомити про це
Конкурсну комісію. За розголошення такої інформації члени Конкурсної комісії
несуть відповідальність згідно з чинним законодавством.
3.6. Рішення конкурсної комісії про визначення переможців
конкурсу та обсяги виробництва ними цукру квоти "А" у
встановленому порядку затверджується наказом Мінагрополітики в
десятиденний строк і доводиться претенденту до відома та
виконання.
3.7. Конкурсна комісія надає виробнику цукру довідку на
виробництво та поставку цукру на внутрішній ринок квоти "А" за
зразком, наведеним в додатку 2 до цього Порядку, організує
публікацію переліку переможців конкурсу в засобах масової
інформації та в мережі Інтернет.
3.8. Виходячи із остаточних обсягів заготівлі цукрових
буряків та виробництва цукру, Конкурсна комісія вносить пропозиції
про зміни перерозподілу обсягів виробництва цукру квоти "А" між
цукровими заводами.
Заступник директора
Департаменту харчової
промисловості В.В.Яницький

Додаток 1

до пункту 3.2 Порядку

розподілу на конкурсних

засадах між цукровими

заводами обсягів виробництва

цукру в межах квоти "А"

Зразок

ЗАЯВКА
на участь у конкурсі розподілу обсягів виробництва

та поставки цукру квоти "А" між цукровими заводами

на період з "___"_______ 200__ р.

до "___" _____ 200__ р.

Претендент _______________________________________________________

(повна назва)
Місцезнаходження _________________________________________________

Ідентифікаційний код ЄДРПОУ ______________________________________

Обсяг виробництва та поставки цукру квоти "А" ____________________
Керівник ____________ _________________________

(підпис) (прізвище)
М.П.
Головний бухгалтер ____________ _________________________

(підпис) (прізвище)
Дата

Додаток 2

до пункту 3.7 Порядку

розподілу на конкурсних

засадах між цукровими

заводами обсягів

виробництва цукру в межах

квоти "А"

Зразок
(Державний Герб України)

МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

ДОВІДКА

на виробництво та поставку цукру

на внутрішній ринок (квота "А")

на період з 01.09._____ р. до 01.09.____ р.

Повна назва отримувача квоти ________________________________ _________________________________________________________________
Місцезнаходження ____________________________________________ _________________________________________________________________
Код ЄДРПОУ __________________________________________________
Обсяг квоти _________________________________________________ _________________________________________________________________
Помісячний обсяг реалізації цукру ___________________________
Виданий Конкурсною комісією

Міністерства аграрної політики України
"_____" ______________ 200__ р.
Затверджено наказом Міністерства аграрної політики України

від "_____" __________ 200__ р. N _________
Посада Прізвище та ініціали ______________________ ____________________ ______________________ ____________________
М.П.

 • Друкувати
 • PDF
 • DOC
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: