open
Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
Попередня
                             
                             
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення змін до деяких законодавчих актів

України щодо запобігання фінансовим правопорушенням,

забезпечення ефективного використання бюджетних

коштів, державного і комунального майна
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2006, N 14, ст.117 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
I. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
1. Статтю 363 Господарського кодексу України ( 436-15 )
(Відомості Верховної Ради України, 2003 р., NN 18-22, ст. 144)
викласти в такій редакції:
"Стаття 363. Аудит та державний фінансовий аудит
1. Аудит - це перевірка публічної бухгалтерської звітності,
обліку, первинних документів та іншої інформації щодо
фінансово-господарської діяльності суб'єктів господарювання з
метою визначення достовірності їх звітності, обліку, його повноти
і відповідності законодавству та встановленим нормативам.
2. Аудит здійснюється незалежними особами (аудиторами),
аудиторськими організаціями, які уповноважені суб'єктами
господарювання на його проведення.
3. Державний фінансовий аудит є різновидом державного
фінансового контролю і полягає у перевірці та аналізі фактичного
стану справ щодо законного та ефективного використання державних
чи комунальних коштів і майна, інших активів держави, правильності
ведення бухгалтерського обліку і достовірності фінансової
звітності, функціонування системи внутрішнього контролю.
4. Державний фінансовий аудит здійснюється Рахунковою палатою
та органами державної контрольно-ревізійної служби відповідно до
законів.
5. Аудит та державний фінансовий аудит можуть проводитися за
ініціативою суб'єктів господарювання, а також у випадках,
передбачених законом (обов'язковий аудит)".
2. У Законі України "Про державну контрольно-ревізійну службу
в Україні" ( 2939-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 1993 р.,
N 13, ст. 110; 2002 р., N 17, ст. 117; 2004 р., N 15, ст. 218;
2005 р., N 10, ст. 187):
1) текст статті 2 викласти в такій редакції:
"Головним завданням державної контрольно-ревізійної служби є
здійснення державного фінансового контролю за використанням і
збереженням державних фінансових ресурсів, необоротних та інших
активів, правильністю визначення потреби в бюджетних коштах та
взяття зобов'язань, ефективним використанням коштів і майна,
станом і достовірністю бухгалтерського обліку і фінансової
звітності в міністерствах та інших органах виконавчої влади, в
державних фондах, у бюджетних установах і у суб'єктів
господарювання державного сектору економіки, а також на
підприємствах і в організаціях, які отримують (отримували в
періоді, який перевіряється) кошти з бюджетів усіх рівнів та
державних фондів або використовують (використовували у періоді,
який перевіряється) державне чи комунальне майно (далі -
підконтрольні установи), виконанням місцевих бюджетів, розроблення
пропозицій щодо усунення виявлених недоліків і порушень та
запобігання їм у подальшому.
Державний фінансовий контроль реалізується державною
контрольно-ревізійною службою через проведення державного
фінансового аудиту та інспектування.
Державний фінансовий аудит є різновидом державного
фінансового контролю і полягає у перевірці та аналізі фактичного
стану справ щодо законного та ефективного використання державних
чи комунальних коштів і майна, інших активів держави, правильності
ведення бухгалтерського обліку і достовірності фінансової
звітності, функціонування системи внутрішнього контролю.
Результати державного фінансового аудиту та їх оцінка викладаються
у звіті.
Інспектування здійснюється у формі ревізії та полягає у
документальній і фактичній перевірці певного комплексу або окремих
питань фінансово-господарської діяльності підконтрольної установи,
яка повинна забезпечувати виявлення наявних фактів порушення
законодавства, встановлення винних у їх допущенні посадових і
матеріально відповідальних осіб. Результати ревізії викладаються в
акті.
Порядок проведення державною контрольно-ревізійною службою
державного фінансового аудиту та інспектування встановлюється
Кабінетом Міністрів України.
На підконтрольних установах, щодо яких за відповідний період
їх фінансово-господарської діяльності відповідно до цього Закону
проведено державний фінансовий аудит, інспектування за ініціативою
органів державної контрольно-ревізійної служби не проводиться.
Державний фінансовий аудит проводиться також Рахунковою
палатою у порядку та у спосіб, що визначені законом";
2) у частині першій статті 8:
у пункті 1 слова "ревізій і перевірок" замінити словами
"державного фінансового контролю", слово "документальних"
виключити;
пункти 2, 3, 5, 6 і 7 викласти в такій редакції:
"2) проводять у підконтрольних установах ревізії
фінансово-господарської діяльності, використання і збереження
фінансових ресурсів, необоротних та інших активів, правильності
визначення потреби в бюджетних коштах та взяття зобов'язань, стану
і достовірності бухгалтерського обліку та фінансової звітності;
3) здійснюють державний фінансовий аудит виконання державних
(бюджетних) програм, діяльності бюджетних установ, суб'єктів
господарювання державного сектору економіки, а також інших
суб'єктів господарювання, які отримують (отримували в періоді,
який перевіряється) кошти з бюджетів усіх рівнів та державних
фондів або використовують (використовували у періоді, який
перевіряється) державне чи комунальне майно";
"5) здійснюють контроль за усуненням недоліків і порушень,
виявлених під час проведення державного фінансового контролю;
6) розробляють нормативно-правові акти та методичні документи
з питань своєї діяльності;
7) здійснюють методологічне керівництво і контроль за
діяльністю підпорядкованих контрольно-ревізійних підрозділів,
узагальнюють досвід проведення державного фінансового контролю і
поширюють його серед контрольно-ревізійних служб, розробляють
пропозиції щодо удосконалення державного фінансового контролю";
3) у статті 10:
у пункті 1 слова "ревізувати і перевіряти у міністерствах,
державних комітетах та інших органах державної виконавчої влади,
державних фондах, на підприємствах, в установах і організаціях"
замінити словами "перевіряти у підконтрольних установах";
у пунктах 2, 4, 7, 8 і 9 слова "міністерства та інші органи
виконавчої влади, державні фонди, бюджетні установи, а також
підприємства, установи і організації, які отримують кошти з
бюджету та з державних валютних фондів" у всіх відмінках замінити
словами "підконтрольні установи" у відповідних відмінках;
в абзаці першому пункту 4 слово "перевірка" замінити словом
"ревізія";
пункт 10 викласти в такій редакції:
"10) звертатися до суду в інтересах держави, якщо
підконтрольною установою не забезпечено виконання вимог щодо
усунення виявлених ревізією порушень законодавства з питань
збереження і використання активів";
доповнити пунктом 12 такого змісту:
"12) проводити у суб'єктів господарювання, які мали правові
відносини з підконтрольною установою, зустрічні звірки з метою
документального підтвердження виду, обсягу і якості операцій та
розрахунків, що здійснювалися між ними, для з'ясування їх
реальності та повноти відображення в обліку підконтрольної
установи";
4) у статтях 10, 11, 11-1, 12 і 14 слова "ревізія та
перевірка", "ревізія або перевірка", "ревізія і перевірка",
"перевірка або ревізія" у всіх відмінках і числах замінити словом
"ревізія" у відповідних відмінках і числах;
5) у статтях 10, 11 і 15 слова "ревізуються або
перевіряються", "ревізуються чи перевіряються" замінити словом
"ревізуються";
6) у статті 11:
частину першу викласти в такій редакції:
"Плановою виїзною ревізією вважається ревізія у
підконтрольних установах, яка передбачена у плані роботи органу
державної контрольно-ревізійної служби і проводиться за
місцезнаходженням такої юридичної особи чи за місцем розташування
об'єкта права власності, стосовно якого проводиться така планова
виїзна ревізія";
пункт 1 частини п'ятої виключити;
частину шосту доповнити реченням такого змісту: "Позапланова
ревізія підконтрольної установи не може проводитися частіше одного
разу на квартал";
доповнити частиною такого змісту:
"Зустрічні звірки, які проводяться органами державної
контрольно-ревізійної служби, не є контрольними заходами і
проводяться у разі виникнення потреби у їх проведенні на підставі
направлення, виписаного керівником органу (підрозділу) державної
контрольно-ревізійної служби";
у частинах десятій - дванадцятій слово "днів" замінити
словами "робочих днів", числа "20" і "10" замінити відповідно
числами "30" і "15";
7) частину першу статті 14 виключити.
3. У Законі України "Про аудиторську діяльність" ( 3125-12 )
(Відомості Верховної Ради України, 1993 р., N 23, ст. 243;
1995 р., N 14, ст. 88):
1) у статті 1:
слова "органи державної виконавчої влади" виключити;
доповнити частиною другою такого змісту:
"Дія цього Закону не поширюється на аудиторську діяльність
державних органів, їх підрозділів та посадових осіб, уповноважених
законами України на здійснення державного фінансового контролю";
2) пункт 4 частини першої статті 10 виключити;
3) частину третю статті 11 викласти в такій редакції:
"Аудиторські перевірки не виключають виконання контрольних
функцій державними органами, їх підрозділами та посадовими
особами, уповноваженими законами України на здійснення державного
фінансового контролю";
4) у статті 15:
частини четверту та п'яту викласти в такій редакції:
"Аудиторська палата України формується шляхом делегування до
її складу п'яти представників від професійної громадської
організації аудиторів України, по одному представнику від
Рахункової палати, Міністерства фінансів України, Головного
контрольно-ревізійного управління України, Державної податкової
адміністрації України, Національного банку України, Державного
комітету статистики України, Міністерства юстиції України,
державних органів, уповноважених законами України на здійснення
державного фінансового контролю та окремих фахівців від
навчальних, наукових та інших організацій.
Фахівці від навчальних, наукових та інших організацій
делегуються за їх згодою професійною громадською організацією
аудиторів України в кількості п'яти представників і по одному
представнику за пропозицією Рахункової палати, Міністерства
фінансів України, Головного контрольно-ревізійного управління
України, Державної податкової адміністрації України, Національного
банку України, Державного комітету статистики України,
Міністерства юстиції України, державних органів, уповноважених
законами України на здійснення державного фінансового контролю";
у частині сьомій слово "двадцять" замінити словами "двадцять
п'ять";
5) абзац третій частини третьої статті 18 викласти в такій
редакції:
"порушувати клопотання про припинення повноважень членів
Аудиторської палати України, які делеговані Рахунковою палатою,
Міністерством фінансів України, Головним контрольно-ревізійним
управлінням України, Державною податковою адміністрацією України,
Національним банком України, Державним комітетом статистики
України, Міністерством юстиції України, державними органами,
уповноваженими законами України на здійснення державного
фінансового контролю";
6) частину четверту статті 19 виключити.
II. Прикінцеві положення
1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.
2. Кабінету Міністрів України:
привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим
Законом;
забезпечити в межах своїх повноважень прийняття
нормативно-правових актів, необхідних для реалізації цього Закону;
забезпечити перегляд та скасування міністерствами, іншими
центральними органами виконавчої влади нормативно-правових актів,
що суперечать цьому Закону.

Президент України В.ЮЩЕНКО
м. Київ, 15 грудня 2005 року

N 3202-IV

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі

Навчальні відео: Як користуватись системою

скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: