open
 • Друкувати
 • PDF
 • DOC
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
 • PDF
 • DOC
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Зміст
Чинний
                             
                             
НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ РЕГУЛЮВАННЯ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКИ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
11.09.2006 N 1182
Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

27 вересня 2006 р.

за N 1076/12950

Про затвердження Порядку встановлення вимог до ліцензіатів з

розподілу природного і нафтового газу, з транспортування
природного і нафтового газу магістральними трубопроводами, з

транспортування нафти та нафтопродуктів магістральними
трубопроводами з передачі електричної енергії магістральними та
міждержавними електричними мережами, з передачі електричної
енергії місцевими (локальними) електричними мережами щодо

провадження інших, крім ліцензованих, видів діяльності
{ Із змінами, внесеними згідно з Постановою Національної

комісії регулювання електроенергетики

N 189 ( z0182-08 ) від 14.02.2008 }

Відповідно до Закону України "Про природні монополії"
( 1682-14 ) та Указу Президента України від 14.03.95 N 213
( 213/95 ) "Про заходи щодо забезпечення діяльності Національної
комісії з питань регулювання електроенергетики України"
Національна комісія регулювання електроенергетики України
П О С Т А Н О В Л Я Є:
Затвердити Порядок встановлення вимог до ліцензіатів з
розподілу природного і нафтового газу, з транспортування
природного і нафтового газу магістральними трубопроводами, з
транспортування нафти та нафтопродуктів магістральними
трубопроводами з передачі електричної енергії магістральними та
міждержавними електричними мережами, з передачі електричної
енергії місцевими (локальними) електричними мережами щодо
провадження інших, крім ліцензованих, видів діяльності
(додається). Абзац другий із змінами, внесеними згідно з Постановою
Національної комісії регулювання електроенергетики N 189
( z0182-08 ) від 14.02.2008 }
Голова Комісії О.Рогозін
ПОГОДЖЕНО:
Голова Антимонопольного
комітету України О.О.Костусєв
Міністр палива
та енергетики України Ю.А.Бойко
Голова Державного комітету
України з питань регуляторної
політики та підприємництва А.В.Дашкевич

ЗАТВЕРДЖЕНО

Постанова НКРЕ

11.09.2006 N 1182
Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

27 вересня 2006 р.

за N 1076/12950

ПОРЯДОК
встановлення вимог до ліцензіатів з розподілу природного і
нафтового газу, з транспортування природного і нафтового газу
магістральними трубопроводами, з транспортування нафти та

нафтопродуктів магістральними трубопроводами з передачі
електричної енергії магістральними та міждержавними електричними
мережами, з передачі електричної енергії місцевими (локальними)
електричними мережами щодо провадження інших, крім ліцензованих,

видів діяльності
{ Назва Порядку із змінами, внесеними згідно з Постановою
Національної комісії регулювання електроенергетики N 189
( z0182-08 ) від 14.02.2008 }

1. Загальні положення
1.1. Цей Порядок розроблений відповідно до Закону України
"Про природні монополії" ( 1682-14 ).
1.2. Порядок установлює для ліцензіатів вимоги, виконання
яких при провадженні інших, крім ліцензованих, видів господарської
діяльності сприятиме уникненню економічних ризиків для
ліцензованої діяльності та захисту прав споживачів. Контроль за
дотриманням встановлених вимог здійснює НКРЕ.
1.3. Порядок поширюється на ліцензіатів, які провадять або
мають намір провадити інші, крім ліцензованих, види господарської
діяльності (далі - інші види діяльності). Пункт 1.3 розділу 1 в редакції Постанови Національної комісії
регулювання електроенергетики N 189 ( z0182-08 ) від 14.02.2008 }
2. Перелік документів, які надаються до НКРЕ

для розгляду питання встановлення вимог

до ліцензіатів щодо провадження інших,

крім ліцензованих, видів діяльності
2.1. Ліцензіат, який провадить або має намір провадити інші
види діяльності, подає до НКРЕ такі документи: { Абзац перший
розділу 2 в редакції Постанови Національної комісії регулювання
електроенергетики N 189 ( z0182-08 ) від 14.02.2008 } 1) заяву про встановлення вимог до ліцензіата щодо
провадження інших, крім ліцензованого, видів господарської
діяльності (далі - заява) за формою, наведеною в додатку; 2) пояснювальну записку щодо доцільності провадження іншого
виду діяльності, у якій: а) визначається мета провадження іншого виду діяльності; б) зазначаються соціально-економічні наслідки від поєднання
ліцензованої та іншої діяльності (обґрунтування переваг для
споживачів послуг ліцензіата від поєднання ліцензованої та іншої
діяльності); в) подається опис матеріально-технічної бази та ресурсів для
провадження інших видів діяльності; 3) відомості щодо уникнення ризику для ліцензованої
діяльності, а саме: а) баланс підприємства на останню звітну дату; б) у розрізі кожного з інших видів діяльності фактичні
витрати, доходи та прибутки за минулий рік та на останню звітну
дату, планові витрати, доходи та прибутки на поточний та наступний
роки; { Підпункт "б" пункту 3 розділу 2 в редакції Постанови
Національної комісії регулювання електроенергетики N 189
( z0182-08 ) від 14.02.2008 } в) інформація щодо підтвердження можливості забезпечення
ведення ліцензіатом бухгалтерського обліку інших видів діяльності
окремо від обліку ліцензованого виду діяльності.
3. Процедура розгляду заяви
3.1. Опрацювання заяви та доданих до неї документів
здійснюється управлінням ліцензування, юридичним управлінням,
управлінням цінової політики в електроенергетиці, управлінням
регулювання та цінової політики нафтогазового комплексу й
управлінням ліцензійного контролю та територіальних представництв
у тридцятиденний строк від дня отримання заяви. Пункт 3.1 розділу 3 із змінами, внесеними згідно з Постановою
Національної комісії регулювання електроенергетики N 189
( z0182-08 ) від 14.02.2008 }
3.2. Юридичне управління, управління цінової політики в
електроенергетиці, управління регулювання та цінової політики
нафтогазового комплексу й управління ліцензійного контролю та
територіальних представництв у строк, що не перевищує чотирнадцяти
календарних днів від дня отримання заяви, надають управлінню
ліцензування висновки в межах своєї компетенції стосовно наявності
в поданих документах відомостей, які підтверджують доцільність
провадження інших видів діяльності та уникнення ризику для
ліцензованої діяльності, а також про встановлення вимог до
ліцензіата щодо провадження інших видів діяльності. { Абзац перший
пункту 3.2 розділу 3 із змінами, внесеними згідно з Постановою
Національної комісії регулювання електроенергетики N 189
( z0182-08 ) від 14.02.2008 } Управління ліцензійного контролю та територіальних
представництв дає висновки з урахуванням результатів перевірок
дотримання ліцензіатом відповідних ліцензійних умов.
3.3. Управління ліцензування протягом семи календарних днів
від дня отримання висновків управлінь готує узагальнені висновки
на розгляд НКРЕ щодо переліку вимог, які встановлюються до
ліцензіата щодо провадження інших видів діяльності, а саме: зобов'язати ліцензіата вести бухгалтерський облік інших видів
діяльності окремо від обліку ліцензованої діяльності; зобов'язати ліцензіата надавати до відповідного
територіального представництва НКРЕ квартальні та річні звіти про
надходження та використання коштів з інших видів діяльності для
здійснення контролю за виконанням установлених НКРЕ вимог; зобов'язати ліцензіата при провадженні інших видів діяльності
не допускати зловживання монопольним становищем, яке вони займають
на ринку природної монополії, щодо споживачів та суб'єктів
господарювання на інших ринках; провадити інші види діяльності лише в разі беззбитковості
кожного з них. { Пункт 3.3 розділу 3 доповнено абзацом згідно з
Постановою Національної комісії регулювання електроенергетики
N 189 ( z0182-08 ) від 14.02.2008 }
3.4. Питання встановлення вимог до ліцензіата щодо
провадження інших видів діяльності розглядається на відкритому
засіданні НКРЕ.
3.5. Рішення НКРЕ з питання встановлення вимог до ліцензіата
щодо провадження інших видів діяльності приймається та
оформлюється у вигляді розпорядження.
3.6. Копія розпорядження направляється ліцензіату та
відповідному територіальному представництву НКРЕ протягом 5
робочих днів після його прийняття. Пункт 3.6 розділу 3 із змінами, внесеними згідно з Постановою
Національної комісії регулювання електроенергетики N 189
( z0182-08 ) від 14.02.2008 }
4. Підстави для відмови в установленні вимог

до ліцензіата щодо провадження інших видів діяльності
4.1. НКРЕ має право відмовити ліцензіату в установленні вимог
щодо провадження одного чи декількох інших видів діяльності в
разі: { Абзац перший пункту 4.1 розділу 4 із змінами, внесеними
згідно з Постановою Національної комісії регулювання
електроенергетики N 189 ( z0182-08 ) від 14.02.2008 } надання ліцензіатом до НКРЕ неповної та/або недостовірної
інформації щодо провадження ліцензованого та здійснюваних або
запланованих інших видів діяльності; { Абзац другий пункту 4.1
розділу 4 із змінами, внесеними згідно з Постановою Національної
комісії регулювання електроенергетики N 189 ( z0182-08 ) від
14.02.2008 } наявності не усунених у встановлений НКРЕ строк порушень
відповідних ліцензійних умов; виявлення ризиків погіршення результатів ліцензованої
діяльності; збитковості одного чи декількох інших видів діяльності.
{ Пункт 4.1 розділу 4 доповнено абзацом згідно з Постановою
Національної комісії регулювання електроенергетики N 189
( z0182-08 ) від 14.02.2008 }
4.2. У разі усунення ліцензіатом причин, що стали підставою
для відмови у встановленні вимог до ліцензіата щодо провадження
інших видів діяльності, він може повторно звернутися до НКРЕ із
заявою про встановлення таких вимог.
5. Перегляд рішення НКРЕ про встановлення вимог

до ліцензіата щодо провадження інших видів діяльності
5.1. Якщо в порядку контролю за дотриманням ліцензіатом
ліцензійних умов виявлено порушення відповідних ліцензійних умов
та недотримання встановлених НКРЕ вимог до ліцензіата щодо
провадження інших видів діяльності, НКРЕ має право переглянути
рішення про встановлення таких вимог.
5.2. Питання щодо перегляду рішення НКРЕ про встановлення
вимог до ліцензіата щодо провадження інших видів діяльності
розглядається на відкритому засіданні НКРЕ. Результати перегляду
рішення оформлюються у вигляді розпорядження.
5.3. Копія розпорядження направляється ліцензіату та
відповідному територіальному представництву НКРЕ протягом
5 календарних днів після його прийняття.
Начальник управління ліцензування В.Самкова

Додаток

до Порядку встановлення

вимог до ліцензіатів

з розподілу природного

і нафтового газу,

з транспортування природного

і нафтового газу

магістральними

трубопроводами,

з транспортування нафти

та нафтопродуктів

магістральними

трубопроводами

щодо провадження інших,

крім ліцензованих, видів

діяльності

ЗАЯВА

про встановлення вимог до ліцензіата

щодо провадження інших, крім ліцензованого,

видів господарської діяльності

Ліцензіат ___________________________________________________

(найменування, ідентифікаційний код за ЄДРПОУ, _________________________________________________________________

його місцезнаходження, тел., факс) ________________________________________________________________,

(прізвище, ім'я та по батькові керівника ліцензіата)
який має ліцензію ________________________________________________
_________________________________________________________________,
(указати вид господарської діяльності, на право провадження
якої видана ліцензія, її серію, номер, дату видачі та строк дії)
просить НКРЕ встановити вимоги щодо провадження таких видів
господарської діяльності: _________________________________________________________________
Перелік документів, що додаються: _________________________________________________________________ _________________________________________________________________
Підпис заявника _____________
М.П.
"____" ____________ 200__ року

 • Друкувати
 • PDF
 • DOC
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: