open Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
Чинна
                             
                             
ДЕРЖАВНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ
Р І Ш Е Н Н Я
30.06.2010 N 1034

Про схвалення нової редакції

Рекомендацій щодо обрання акціонерним

товариством аудиторів фінансової звітності

Відповідно до Закону України "Про акціонерні товариства"
( 514-17 ), Закону України "Про аудиторську діяльність"
( 3125-12 ) та з метою покращання якості аудиту, забезпечення
достовірності фінансової звітності акціонерних товариств,
підвищення рівня прозорості та відкритості ринку цінних паперів
Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку
В И Р І Ш И Л А:
1. Схвалити нову редакцію Рекомендацій щодо обрання
акціонерним товариством аудиторів фінансової звітності, що
додається.
2. Скасувати рішення Державної комісії з цінних паперів та
фондового ринку від 12 листопада 2003 року N 504 ( vr504312-03 )
"Щодо схвалення Рекомендацій щодо порядку підбору та призначення
акціонерним товариством аудиторів фінансової звітності".
3. Управлінню із забезпечення діяльності Голови Комісії,
організації роботи засідань Комісії та міжнародних зв'язків
(Піскун Н.С.) забезпечити опублікування рішення відповідно до
законодавства.
4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на члена
Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку
Мозгового О.М.
Голова Комісії Д.Тевелєв

СХВАЛЕНО

Рішення Державної

комісії з цінних

паперів та

фондового ринку

30.06.2010 N 1034

РЕКОМЕНДАЦІЇ

щодо обрання акціонерним товариством

аудиторів фінансової звітності

Рекомендації щодо обрання акціонерним товариством аудиторів
фінансової звітності розроблено з метою покращання якості аудиту,
забезпечення достовірності фінансової звітності акціонерних
товариств, підвищення рівня прозорості та відкритості ринку цінних
паперів. Діяльність аудиторів, аудиторських фірм (далі - аудиторів)
регламентується Законом України "Про аудиторську діяльність" від
22 квітня 1993 року N 3125-XII ( 3125-12 ) (зі змінами та
доповненнями), а також Законом України "Про акціонерні товариства"
( 514-17 ). Відповідно до Закону України "Про аудиторську діяльність"
( 3125-12 ): аудит - перевірка даних бухгалтерського обліку і показників
фінансової звітності суб'єкта господарювання з метою висловлення
незалежної думки аудитора про її достовірність в усіх суттєвих
аспектах та відповідність вимогам законів України, положень
(стандартів) бухгалтерського обліку або інших правил (внутрішніх
положень суб'єктів господарювання) згідно із вимогами
користувачів; аудитором може бути фізична особа, яка має сертифікат, що
визначає її кваліфікаційну придатність на заняття аудиторською
діяльністю на території України; аудиторська фірма - юридична особа, створена відповідно до
законодавства, яка здійснює виключно аудиторську діяльність; аудиторський висновок - документ, що складений відповідно до
стандартів аудиту та передбачає надання впевненості користувачам
щодо відповідності фінансової звітності або іншої інформації
концептуальним основам, які використовувалися при її складанні.
Концептуальними основами можуть бути закони та інші
нормативно-правові акти України, положення (стандарти)
бухгалтерського обліку, внутрішні вимоги та положення суб'єктів
господарювання, інші джерела; Аудиторська палата України: 1) здійснює сертифікацію осіб, які мають намір займатися
аудиторською діяльністю; 2) затверджує стандарти аудиту; 3) затверджує програми підготовки аудиторів та за погодженням
з Національним банком України програми підготовки аудиторів, які
здійснюватимуть аудит банків; 4) веде Реєстр; 5) здійснює контроль за дотриманням аудиторськими фірмами та
аудиторами вимог цього Закону ( 3125-12 ), стандартів аудиту, норм
професійної етики аудиторів; 6) здійснює заходи із забезпечення незалежності аудиторів при
проведенні ними аудиторських перевірок та організації контролю за
якістю аудиторських послуг; 7) регулює взаємовідносини між аудиторами (аудиторськими
фірмами) в процесі здійснення аудиторської діяльності та у разі
необхідності застосовує до них стягнення; 8) здійснює інші повноваження, передбачені цим Законом
( 3125-12 ) та Статутом Аудиторської палати України
( vr180230-07 ). Обрання (призначення) акціонерним товариством аудиторів
фінансової звітності - це прийняття рішення щодо укладання угоди з
уповноваженими органами акціонерного товариства. Відповідно до статті 52 Закону України "Про акціонерні
товариства" ( 514-17 ) визначено, що до виключної компетенції
наглядової ради належить - обрання аудитора товариства та
визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення
розміру оплати його послуг. У разі, якщо наглядова рада відсутня, це питання належить до
компетенції виконавчого органу, якщо інше не встановлено статутом. Згідно з рішенням Аудиторської палати України, протокол N 122
( v0122230-03 ) від 18 квітня 2003 року, як Національні стандарти
аудиту, починаючи з аудиту фінансової звітності за 2003 рік, в
Україні застосовуються Міжнародні стандарти аудиту, надання
впевненості та етики (МСА) Міжнародної федерації бухгалтерів. Відповідно до зазначених МСА аудитори повинні дотримуватися
фундаментальних принципів. Такими фундаментальними принципами є: - чесність; - об'єктивність; - професійна компетентність та належна ретельність; - конфіденційність; - професійна поведінка; - технічні стандарти. Підбір та обрання аудиторів акціонерним товариствам
рекомендується здійснювати шляхом аналізу інформації щодо
діяльності аудиторів, бажано на тендерній основі. Тендерні умови
можуть оприлюднюватися в друкованих чи електронних засобах масової
інформації, або розсилаються попередньо відібраним аудиторам. Інформацію щодо діяльності та адреси аудиторів акціонерні
товариства можуть отримати з мережі Internet, у тому числі з
сайтів аудиторів, Аудиторської палати України, Спілки аудиторів
України, а також з періодичних видань, довідників, рейтингів тощо. Акціонерним товариствам при вивченні тендерних пропозицій та
інформації щодо діяльності аудиторів рекомендується звернути увагу
на: строк діяльності аудитора (аудиторської фірми) на ринку
аудиторських послуг (рекомендуємо обирати фірми, що працюють не
менше 3 років); кількість співробітників, у тому числі сертифікованих
аудиторів, їх професійний досвід (в залежності від обсягу операцій
для великих - не менше - 5, середніх - 3); наявність у аудитора свідоцтва про проходження контролю
якості, для здійснення обов'язкового аудиту; наявність сертифікатів (свідоцтв) аудиторів про проходження
різних форм навчання в професійних організаціях або інших
структурах; участь у програмах підвищення кваліфікації, які стосуються
учасників ринку цінних паперів; рекомендації та відгуки замовників, яким аудитори надавали
аудиторські послуги; публікації в засобах масової інформації як про аудиторську
фірму, так і про її співробітників; наявність веб-сторінки; членство аудиторів у громадських професійних об'єднаннях. Акціонерним товариствам необхідно врахувати, що згідно зі
статтею 75 Закону України "Про акціонерні товариства" ( 514-17 )
незалежним аудитором не може бути: 1) афілійована особа товариства; 2) афілійована особа посадової особи товариства; 3) особа, яка надає консультаційні послуги товариству. Посадові особи товариства зобов'язані забезпечити доступ
незалежного аудитора до всіх документів, необхідних для перевірки
результатів фінансово-господарської діяльності товариства. Важливим при підборі та обранні аудиторів є відсутність
конфлікту інтересів між аудиторською фірмою, яка може бути обраною
для проведення аудиторської перевірки, та акціонерним товариством. З точки зору проведення аудиту, це в першу чергу пов'язано з
необхідністю врахування акціонерними товариствами вимог
Міжнародних стандартів аудиту, надання впевненості та етики, в
тому числі виконання вимог стандартів: - N 210 "Умови завдань з аудиторської перевірки"; - N 510 "Перші завдання: залишки на початок періоду"; - N 580 "Пояснення управлінського персоналу"; - N 240 "Відповідальність аудитора за розгляд шахрайства та
помилок під час аудиторської перевірки фінансових звітів": - N 550 "Зв'язані сторони"; - інших стандартів у частині прав і обов'язків акціонерних
товариств та аудиторів. Пунктом 4 статті 75 Закону України "Про акціонерні
товариства" ( 514-17 ) також визначено, що висновок аудитора крім
даних, передбачених законодавством про аудиторську діяльність,
повинен містити інформацію, передбачену частиною другою статті 74
цього Закону ( 514-17 ) (факти порушення законодавства під час
провадження фінансово-господарської діяльності, а також
встановленого порядку ведення бухгалтерського обліку та подання
звітності), а також оцінку повноти та достовірності відображення
фінансово-господарського стану товариства у його бухгалтерській
звітності. Закон України "Про акціонерні товариства" ( 514-17 )
встановлює випадки, у яких проводиться аудиторська перевірка
діяльності акціонерного товариства, а саме, на вимогу акціонера
(акціонерів), який є власником (власниками) більше ніж 10
відсотків акцій товариства. У такому разі акціонер (акціонери)
самостійно укладає з визначеним ним аудитором (аудиторською
фірмою) договір про проведення аудиторської перевірки
фінансово-господарської діяльності товариства, в якому
зазначається обсяг перевірки. Витрати, пов'язані з проведенням перевірки, покладаються на
акціонера (акціонерів), на вимогу якого проводилася перевірка.
Загальні збори акціонерів можуть ухвалити рішення про
відшкодування витрат акціонера (акціонерів) на таку перевірку. Товариство зобов'язане протягом 10 днів з дати отримання
запиту акціонера (акціонерів) про таку перевірку забезпечити
аудитору можливість проведення перевірки. У зазначений строк
виконавчий орган має надати акціонеру (акціонерам) відповідь з
інформацією щодо дати початку аудиторської перевірки. Аудиторська перевірка на вимогу акціонера (акціонерів), який
є власником більше ніж 10 відсотків акцій товариства, може
проводитися не частіше двох разів на календарний рік. У разі проведення аудиту товариства за заявою акціонера, який
є власником більше ніж 10 відсотків акцій товариства, виконавчий
орган товариства зобов'язаний надати завірені копії всіх
документів за його вимогою протягом п'яти днів з дати отримання
відповідного запиту аудитора. Важливим етапом підбору та призначення аудиторів акціонерними
товариствами є визначення вартості аудиторських послуг. При
визначенні винагороди за аудиторські послуги рекомендується
ознайомитися з розділом 240 "Гонорари та інші типи винагород"
Кодексу етики професійних бухгалтерів. При підборі та обранні аудитора акціонерному товариству
рекомендується відібрати декілька аудиторів, познайомитись з їхнім
керівництвом та під час переговорів з'ясувати питання, які були
рекомендовані, а також встановити, чи проходила аудиторська фірма
контроль якості, який запроваджено Аудиторською палатою України.
Після проведення рекомендованих процедур акціонерне товариство
може зробити остаточний вибір. Остаточний вибір і обрання аудиторів фінансової звітності
акціонерним товариствам рекомендується підтверджувати відповідними
рішеннями тендерних комісій (комітетів) і затверджувати рішеннями
органів управління акціонерних товариств, уповноважених на це
законодавчими та нормативними актами, установчими та внутрішніми
розпорядчими документами акціонерного товариства.

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі

Навчальні відео: Як користуватись системою

скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: