open
Про систему
Попередня
                             
                             
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А

від 15 липня 2005 р. N 587

Київ
Про затвердження Порядку справляння

збору та використання коштів на розвиток

виноградарства, садівництва і хмелярства
{ Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ

N 613 ( 613-2007-п ) від 04.04.2007

N 1250 ( 1250-2007-п ) від 24.10.2007

N 763 ( 763-2008-п ) від 27.08.2008 }

Відповідно до Закону України "Про збір на розвиток
виноградарства, садівництва і хмелярства" ( 587-14 ) Кабінет
Міністрів України п о с т а н о в л я є:
1. Затвердити Порядок справляння збору та використання коштів
на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства, що
додається.
2. Визнати такими, що втратили чинність:
постанову Кабінету Міністрів України від 29 червня 1999 р.
N 1170 ( 1170-99-п ) "Про затвердження Порядку справляння збору та
використання коштів на розвиток виноградарства, садівництва і
хмелярства" (Офіційний вісник України, 1999 р., N 26, ст. 1243);
постанову Кабінету Міністрів України від 25 листопада 1999 р.
N 2152 ( 2152-99-п ) "Про внесення змін до Порядку справляння
збору та використання коштів на розвиток виноградарства,
садівництва і хмелярства" (Офіційний вісник України, 1999 р.,
N 48, ст. 2355).

Прем'єр-міністр України Ю.ТИМОШЕНКО
Інд. 22

ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Кабінету Міністрів України

від 15 липня 2005 р. N 587

(у редакції постанови Кабінету Міністрів України

від 4 квітня 2007 р. N 613 ( 613-2007-п )

ПОРЯДОК

справляння збору та використання коштів на

розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства

1. Цей Порядок визначає механізм справляння збору на розвиток
виноградарства, садівництва і хмелярства (далі - збір) та
використання коштів, що надійшли від справляння такого збору до
спеціального фонду державного бюджету у порядку та розмірі,
встановлених Законом України "Про збір на розвиток виноградарства,
садівництва і хмелярства" ( 587-14 ).
2. Контроль за правильністю обчислення збору, повнотою та
своєчасністю його сплати до державного бюджету здійснюють органи
державної податкової служби відповідно до законодавства.
За несвоєчасну сплату збору справляється пеня та
застосовуються штрафні санкції відповідно до Закону України "Про
порядок погашення зобов'язань платників податків перед бюджетами
та державними цільовими фондами" ( 2181-14 ).
3. Кошти, що надійшли до спеціального фонду державного
бюджету від збору (далі - бюджетні кошти), спрямовуються:
за бюджетною програмою 2801350 "Закладення і нагляд за
молодими садами, виноградниками та ягідниками" - 90 відсотків, з
них на розвиток виноградарства - 70 і садівництва - 30 відсотків;
за бюджетною програмою 2801510 "Державна підтримка розвитку
хмелярства" - 10 відсотків.
До п'яти відсотків бюджетних коштів, передбачених на розвиток
виноградарства, садівництва і хмелярства, спрямовуються на
фінансування витрат з проведення науково-технічних досліджень та
здійснення розробок у зазначених галузях, а також на фінансування
витрат, пов'язаних із зміцненням матеріально-технічної бази
галузевих наукових закладів та їх дослідних господарств, у
порядку ( z1259-07 ), визначеному Мінагрополітики. { Абзац
четвертий пункту 3 в редакції Постанови КМ N 1250 ( 1250-2007-п )
від 24.10.2007 }
4. Бюджетні кошти надаються суб'єктам господарювання
незалежно від організаційно-правової форми та форми власності, які
займаються виноградарством, садівництвом і хмелярством (далі -
суб'єкти господарювання), крім суб'єктів господарювання, яких
визнано банкрутами, проти яких порушено справу про банкрутство,
які більше ніж півроку мають заборгованість із сплати податків і
зборів (обов'язкових платежів) до бюджетів та державних цільових
фондів, для компенсації здійснених у поточному бюджетному році
витрат (без урахування сум податку на додану вартість) з
проведення проектних робіт, підготовки ґрунту та посадки, догляду
за молодими насадженнями, спорудження шпалери і краплинного
зрошення, придбання садивного матеріалу у виробників, внесених до
Державного реєстру виробників насіння і садивного матеріалу, або у
будь-яких суб'єктів господарювання за наявності сертифіката
походження на такий садивний матеріал у виноградарстві та
садівництві, підвісних матеріалів і засобів захисту рослин для
хмелярства, відповідно до затверджених Мінагрополітики нормативів
витрат на 1 гектар, що визначаються залежно від зон закладення
насаджень, схем посадок, а також з урахуванням витрат з виконання
відповідних робіт.
Бюджетні кошти, передбачені на розвиток галузей,
спрямовуються також на компенсацію пов'язаних з доглядом за
молодими багаторічними насадженнями, які постраждали від
несприятливих природних умов, витрат, розрахованих відповідно до
затверджених Мінагрополітики нормативів. { Пункт 4 доповнено
абзацом згідно з Постановою КМ N 1250 ( 1250-2007-п ) від
24.10.2007 }
Бюджетні кошти, передбачені на розвиток хмелярства,
спрямовуються для компенсації суб'єктам господарювання витрат з
придбання, проведення ремонту, реконструкції спеціальних
хмелярських знарядь, механізмів та обладнання відповідно до
визначених Мінагрополітики переліків, витрат з догляду за
продуктивними насадженнями, з урахуванням їх наявних площ,
середньої врожайності та обсягу виробленої і реалізованої
продукції хмелярства за поточний та два попередні роки з якісними
показниками, визначеними відповідно до ДСТУ 4097.2-2002 "Хміль
гіркий. Частина 2. Хміль-сирець гіркий спресований. Технічні
умови.", ДСТУ 4098.2-2002 "Хміль ароматичний. Частина 2.
Хміль-сирець ароматичний спресований. Технічні умови." та ДСТУ
4099-2002 "Хміль. Правила відбирання проб та методи
випробування.".
У разі коли продукція не відповідає вимогам, визначеним ДСТУ,
компенсація витрат з догляду за продуктивними насадженнями не
здійснюється.
Під витратами, які підлягають компенсації, слід розуміти
вартість робіт та послуг, зазначених у цьому пункті, та вартість
придбаних матеріальних цінностей за умови їх використання для
виконання таких робіт.
5. Для розгляду заяв про компенсацію та документів, поданих
суб'єктами господарювання, вирішення інших питань щодо виплати
компенсації за рахунок бюджетних коштів Мінагрополітики утворює
комісію в установленому ним порядку. Комісії із зазначених питань
утворюють також Міністерство аграрної політики Автономної
Республіки Крим, обласні, районні, Севастопольська міська
держадміністрації, до їх складу обов'язково входять представники
відповідно Міністерства аграрної політики Автономної Республіки
Крим, головних управлінь агропромислового розвитку обласних,
управлінь агропромислового розвитку районних та управління
промисловості та агропромислового розвитку Севастопольської
міської держадміністрацій, відповідних фінансових органів, органів
державної контрольно-ревізійної служби і представників відповідних
громадських організацій з правом дорадчого голосу.
Районні комісії та комісія, утворена Севастопольською міською
держадміністрацією, проводять виїзні перевірки для підтвердження
фактичних обсягів робіт, виконаних відповідними суб'єктами
господарювання.
Комісія, утворена Міністерством аграрної політики Автономної
Республіки Крим, та обласні комісії проводять перевірки суб'єктів
господарювання, які провадять діяльність у містах
республіканського та обласного значення, а у разі потреби -
суб'єктів господарювання, які провадять діяльність у районах.
Для отримання компенсації суб'єкти господарювання подають
районним комісіям та комісії, утвореній Севастопольською міською
держадміністрацією:
один раз на рік - акти інвентаризації виноградників, садів,
ягідників та хмільників, технологічні карти та кошториси на
виконання робіт; документи, які дають право на користування
земельною ділянкою; проектно-кошторисну документацію на створення
виноградників та плодово-ягідних насаджень, затверджену
Мінагрополітики; бізнес-план діяльності, яка провадиться у
хмелярстві; річний звіт про результати фінансово-господарської
діяльності за попередній рік;
щомісяця - заяву про компенсацію; акт про фактичний обсяг
виконаних робіт та витрат; реєстри витрат з виконання робіт разом
із завіреними копіями первинних бухгалтерських документів; довідку
про відсутність (наявність) заборгованості перед місцевим бюджетом
з податку з доходів фізичних осіб, підписану керівником та
скріплену печаткою суб'єкта господарювання. { Абзац шостий пункту
5 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 763
( 763-2008-п ) від 27.08.2008 }
Крім того, суб'єкти господарювання подають письмове
зобов'язання повернути до бюджету у місячний строк бюджетні кошти
у разі встановлення контролюючими органами факту їх незаконного
одержання (за винятком одержання бюджетних коштів за наявності у
нього заборгованості перед місцевим бюджетом з податку з доходів
фізичних осіб, яку сільськогосподарське підприємство погасить до 1
жовтня 2008 р.) та/або нецільового використання (у разі
неповернення коштів у зазначений строк нараховується пеня у
розмірі 120 відсотків річних облікової ставки Національного банку
за кожний день прострочення). При цьому в разі встановлення
зазначеного факту припиняється надання суб'єкту господарювання
будь-яких бюджетних коштів протягом поточного та трьох наступних
бюджетних періодів. { Абзац сьомий пункту 5 із змінами, внесеними
згідно з Постановою КМ N 763 ( 763-2008-п ) від 27.08.2008 }

Суб'єкти господарювання, що провадять діяльність у містах
республіканського та обласного значення, подають зазначені
документи комісії, утвореній Міністерством аграрної політики
Автономної Республіки Крим, та обласним комісіям.
Документи приймаються до 1 грудня, а у разі закладення
молодих насаджень у грудні - до 15 грудня поточного року.
6. На підставі поданих відповідно до пункту 5 цього Порядку
документів та результатів виїзних перевірок комісії, утворені
Міністерством аграрної політики Автономної Республіки Крим,
Севастопольською міською держадміністрацією, обласні та районні
комісії визначають попередні обсяги компенсації для кожного
суб'єкта господарювання з урахуванням фактичних витрат та
нормативів витрат на 1 гектар, під час розрахунку яких
застосовується коефіцієнт повноти виконання робіт, що визначається
як відношення фактично здійснених витрат з виконання таких робіт
до затвердженого нормативу витрат.
Районні комісії, утворені для вирішення питання надання
бюджетних коштів на розвиток виноградарства і садівництва,
щомісяця до 10 числа наступного періоду подають підтвердні
документи комісії, утвореній Міністерством аграрної політики
Автономної Республіки Крим, та обласним комісіям.
Комісії, утворені Міністерством аграрної політики Автономної
Республіки Крим, Севастопольською міською держадміністрацією,
обласні та районні комісії подають Мінагрополітики щомісяця до
15 числа наступного періоду зведену відомість фактичних витрат та
попередніх обсягів компенсації з підтвердними документами.
7. Комісія, утворена Мінагрополітики, розглядає інформацію
про попередні обсяги компенсації, подану відповідними комісіями,
та визначає остаточний обсяг компенсації, що затверджується
Міністерством, у розрізі кожного суб'єкта господарювання із
застосуванням знижувального коефіцієнта, який обчислюється на
відповідний період, з урахуванням узагальнених попередніх обсягів
компенсації.
На підставі визначених комісією, утвореною Мінагрополітики,
остаточних обсягів компенсації Міністерство аграрної політики
Автономної Республіки Крим, головні управління агропромислового
розвитку обласних, управління промисловості та агропромислового
розвитку Севастопольської міської, управління агропромислового
розвитку районних держадміністрацій здійснюють видатки з виплати
компенсації шляхом перерахування відповідних коштів із свого
реєстраційного рахунка на поточні рахунки суб'єктів
господарювання, відкриті в установах банків. Підставою для
перерахування коштів є платіжне доручення та рішення про
здійснення компенсації, підписане відповідальними особами.
8. Інформація про спрямування бюджетних коштів оприлюднюється
на офіційному веб-сайті Мінагрополітики.
9. Суб'єкти господарювання у двотижневий строк після
надходження бюджетних коштів подають управлінням агропромислового
розвитку районних або управлінням промисловості та
агропромислового розвитку Севастопольської міської
держадміністрацій звіт про їх використання.
Управління агропромислового розвитку районних
держадміністрацій у п'ятиденний строк узагальнюють зазначені у
звітах відомості та подають їх Міністерству аграрної політики
Автономної Республіки Крим та головним управлінням
агропромислового розвитку обласних держадміністрацій.
Міністерство аграрної політики Автономної Республіки Крим,
головні управління агропромислового розвитку обласних та
управління промисловості та агропромислового розвитку
Севастопольської міської держадміністрацій подають у п'ятиденний
строк Мінагрополітики узагальнену інформацію для підготовки
щоквартального звіту про стан виконання результативних показників,
передбачених паспортами бюджетних програм, та подання його Мінфіну
до 20 числа місяця, що настає за звітним періодом.
10. Складення та подання фінансової звітності про
використання бюджетних коштів, а також контроль за їх цільовим
витрачанням здійснюються в установленому законодавством порядку.
{ Порядок в редакції Постанови КМ N 613 ( 613-2007-п ) від
04.04.2007 }

  • Друкувати
  • PDF
  • DOCX
  • Копіювати скопійовано
  • Надіслати
  • Шукати у документі

Навчальні відео: Як користуватись системою

скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: