open Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
Чинна
                             
                             
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення змін до Закону України

"Про Державний бюджет України на 2005 рік"
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2006, N 4, ст.59 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
I. Внести до Закону України "Про Державний бюджет України на
2005 рік" ( 2285-15 ) (Відомості Верховної Ради України, 2005 р.,
NN 17-19, ст. 267, N 29, ст. 380, N 34, ст. 441) такі зміни:
1. У статті 1:
у частині першій цифри "106.708.388,9", "81.111.278,5" та
"25.597.110,4" замінити відповідно цифрами "106.124.985,5",
"83.509.475,1" та "22.615.510,4";
у частині другій цифри "114.564.163,3", "88.834.735,6" та
"25.729.427,7" замінити відповідно цифрами "115.794.610,1",
"92.545.569,9" та "23.249.040,2";
в абзаці третьому частини третьої цифри "1.700.824,7",
"379.869,4" та "1.320.955,3" замінити відповідно цифрами
"2.362.496,8", "729.869,4" та "1.632.627,4";
у частині четвертій цифри "7.053.336", "6.911.181,1" та
"142.154,9" замінити відповідно цифрами "9.528.858,3",
"8.573.818,8" та "955.039,5".
2. Абзац третій статті 9 викласти у такій редакції:
"операції з ввезення природного газу на митну територію
України відповідно до зовнішньоекономічних контрактів, укладених
на виконання міжнародних договорів України, звільняються від
обкладення податком на додану вартість".
3. Пункт 30 статті 12 виключити.
4. У статті 26 цифри "6.985.309,7" замінити цифрами
"8.647.947,4".
5. Доповнити статтею 26-1 такого змісту:
"Стаття 26-1. На часткову зміну частини другої статті 21
Закону України "Про приватизацію державного майна" ( 2163-12 )
(Відомості Верховної Ради України, 1997 р., N 17, ст. 122;
2002 р., N 12-13, ст. 92; 2003 р., N 10-11, ст. 86) дозволити в
процесі приватизації державного майна оплату його вартості у
вільно конвертованій іноземній валюті".
6. Видатки, передбачені додатком N 7 до Закону України "Про
Державний бюджет України на 2005 рік" ( 2285-15 ) на субвенцію на
розвиток соціально-економічної сфери м. Севастополя та інших
населених пунктів, в яких дислокуються військові формування
Чорноморського флоту Російської Федерації на території України,
перенести із спеціального фонду до загального фонду державного
бюджету.
7. Пункт 53 статті 45 виключити.
8. Статтю 50 доповнити частинами п'ятою, шостою та сьомою
такого змісту:
"Затвердити на 2005 рік додаткову дотацію з державного
бюджету бюджету Автономної Республіки Крим, обласним бюджетам,
районним бюджетам, міським бюджетам міст республіканського
Автономної Республіки Крим і обласного значення та
Севастопольському міському бюджету у сумі 500.000 тис. гривень на
забезпечення здійснення видатків на оплату праці працівників
бюджетних установ відповідно до встановлених чинним законодавством
умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати,
проведення розрахунків за електричну енергію, теплову енергію,
водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв'язку,
які споживаються бюджетними установами.
Кабінету Міністрів України у двотижневий термін затвердити
розподіл додаткової дотації між бюджетом Автономної Республіки
Крим, обласними бюджетами, районними бюджетами, міськими бюджетами
міст республіканського Автономної Республіки Крим і обласного
значення та Севастопольським міським бюджетом з наступним
інформуванням Комітету Верховної Ради України з питань бюджету.
Міністерству фінансів України здійснити перерахування
субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на фінансування у
2005 році Програм-переможців учасників Всеукраїнського конкурсу
проектів та програм розвитку місцевого самоврядування 2004 року
відповідно до рішення конкурсної комісії".
9. Пункт 14 частини першої статті 62 виключити.
10. Статтю 84 викласти у такій редакції:
"Стаття 84. Кабінету Міністрів України визначити порядок і
терміни поетапного запровадження умов оплати праці працівників
бюджетної сфери на основі Єдиної тарифної сітки та впорядкування
умов оплати праці окремих категорій працівників бюджетної сфери,
здійснивши розподіл коштів у сумі 180.616,7 тис. гривень,
передбачених на цю мету, у розрізі головних розпорядників коштів
державного бюджету.
Затвердити додаткову дотацію з Державного бюджету України
місцевим бюджетам для поетапного запровадження умов оплати праці
працівників бюджетної сфери на основі Єдиної тарифної сітки та
забезпечення видатків на оплату праці відповідно до чинного
законодавства згідно з додатком N 10 до цього Закону".
11. У статті 103 цифру "9" замінити цифрами "10".
12. Внести зміни до додатків N 1, N 2, N 3, N 4 та N 7 до
Закону України "Про Державний бюджет України на 2005 рік"
( 2285-15 ) відповідно до додатків N 1, N 2, N 3, N 4 та N 5.
Затвердити на 2005 рік розподіл коштів з державного бюджету для
поетапного запровадження умов оплати праці працівників бюджетної
сфери на основі Єдиної тарифної сітки та забезпечення видатків на
оплату праці згідно з додатком N 6 до цього Закону.
II. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України В.ЮЩЕНКО
м. Київ, 3 листопада 2005 року

N 3050-IV

Додаток N 1

до Закону України

"Про внесення змін до Закону України

"Про Державний бюджет України на 2005 рік"

Зміни до додатка N 1 до Закону України

"Про Державний бюджет України на 2005 рік" "Доходи

Державного бюджету України на 2005 рік" ( 2285-15 )
тис. грн.
---------------------------------------------------------------------------- Код |Найменування показників | Всього | Загальний | Спеціальний | згідно з бюджетною | | фонд | фонд | класифікацією | | | ---------------------------------------------------------------------------- Всього доходів: 106 124 985,5 83 509 475,1 22 615 510,4
Разом доходів 104 802 184,1 82 186 673,7 22 615 510,4---------------------------------------------------------------------------- Код |Найменування показників | Всього | Загальний | Спеціальний | згідно з бюджетною | | фонд | фонд | класифікацією | | | ---------------------------------------------------------------------------- Всього доходів: 106 124 985,5 83 509 475,1 22 615 510,4
Разом доходів 104 802 184,1 82 186 673,7 22 615 510,4 (без урахування

міжбюджетних

трансфертів)
10000000 Податкові надходження 74 879 090,5 68 944 956,1 5 934 134,4 11000000 Податки на доходи, 23 035 692,5 22 455 187,5 580 505,0 податки на прибуток,

податки на збільшення

ринкової вартості 11020000 Податок на прибуток 22 276 092,5 21 695 587,5 580 505,0 підприємств 14000000 Внутрішні податки на 42 312 157,6 38 140 555,6 4 171 602,0 товари та послуги 14010000 Податок на додану 33 450 882,6 31 948 191,6 1 502 691,0 вартість 14010100 Податок на додану 24 604 366,0 23 101 675,0 1 502 691,0 вартість із вироблених в

Україні товарів (робіт,

послуг) 14010300 Податок на додану 22 005 336,6 22 005 336,6

вартість із ввезених на

територію України

товарів 20000000 Неподаткові надходження 28 823 617,8 12 881 905,7 15 941 712,1 21000000 Доходи від власності та 11 153 888,7 10 223 391,2 930 497,5 підприємницької

діяльності 21010000 Частина прибутку 4 115 933,1 3 832 533,1 283 400,0 (доходу) господарських

організацій, що

вилучається до бюджету

та дивіденди,

нараховані на акції

(частки, паї)

господарських товариств,

які є у державній

власності21050000 Дивіденди (доход),

нараховані на акції

(частки, паї)

господарських товариств 21050100 Дивіденди (доход),

нараховані на акції

(частки, паї)

господарських товариств,

які є у державній

власності 21080000 Інші надходження 531 297,5 14 200,0 517 097,5 24000000 Інші неподаткові 9 068 489,4 1 278 577,5 7 789 911,9 надходження 24050000 Надходження коштів від 593 909,3 499 970,0 93 939,3 реалізації надлишкового

озброєння, військової та

спеціальної техніки,

іншого майна Збройних

сил України та інших

утворених згідно з

законодавством

військових формувань і

правоохоронних органів 25000000 Власні надходження 7 168 302,7 7 168 302,7 бюджетних установ 25010000 Плата за послуги, що 6 801 977,8 6 801 977,8 надаються бюджетними

установами 25020000 Інші джерела власних 366 324,9 366 324,9 надходжень бюджетних

установ
Додаток N 2

до Закону України

"Про внесення змін до Закону України

"Про Державний бюджет України на 2005 рік"

Зміни до додатка N 2 до Закону України "Про Державний

бюджет України на 2005 рік" "Фінансування

Державного бюджету України на 2005 рік" ( 2285-15 )
(тис. грн.)------------------------------------------------------------------------------ Код | Найменування | Всього | Загальний |Спеціальний | | | фонд | фонд ------------------------------------------------------------------------------ Загальне фінансування 9 528 858,3 8 573 818,8 955 039,5
400000 Фінансування за борговими 880 910,9 880 910,9 операціями
401000 Запозичення 10 286 732,3 8 888 723,9 1 398 008,4
401200 Зовнішні запозичення 4 043 008,4 2 645 000,0 1 398 008,4
500000 Надходження від приватизації 8 647 947,4 8 573 818,8 74 128,6 державного майна
501000 Надходження від приватизації 8 623 816,4 8 573 818,8 49 997,6 державного майна (крім

об'єктів, для яких передбачено

окремий розподіл коштів

відповідно до Державної

програми приватизації на

2000-2002 роки) та інших

надходжень, безпосередньо

пов'язаних з процесом

приватизації та кредитування

підприємств

Додаток N 3

до Закону України

"Про внесення змін до Закону України

"Про Державний бюджет України на 2005 рік"

Зміни до додатка N 3 до Закону України "Про Державний

бюджет України на 2005 рік" "Розподіл видатків

Державного бюджету України на 2005 рік"

( 2285-15 )
(тис. грн.)---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Код |Код | Найменування згідно з | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Разом прог- |функ- |програмною класифікацією |-----------------------------------------------------------------+---------------------------------------------------------------| рамної |ціо- |видатків та кредитування | Всього | видатки | з них: | видатки | Всього | видатки | з них: | видатки | класи- |наль- | державного бюджету | | споживання |-------------------------| розвитку | | споживання |-----------------------| розвитку | фікації|ної | | | | оплата |комунальні | | | | оплата |комунальні| | видат- |кла- | | | | праці |послуги та | | | | праці |послуги та| | ків та |сифі- | | | | |енергоносії | | | | | енерго- | | креди- |кації | | | | | | | | | | носії | | тування|видат-| | | | | | | | | | | | держав-|ків та| | | | | | | | | | | | ного |креди-| | | | | | | | | | | | бюджету|туван-| | | | | | | | | | | | |ня | | | | | | | | | | | | |дер- | | | | | | | | | | | | |жавно-| | | | | | | | | | | | |го | | | | | | | | | | | | |бюдже-| | | | | | | | | | | | |ту | | | | | | | | | | | | -------+------+-------------------------+------------+-------------+------------+------------+------------+-------------+------------+------------+----------+------------+------------- 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Видатки-Всього 92 545 569,9 79 840 182,4 15 475 660,3 1 149 511,0 12 500 387,5 23 249 040,2 13 027 401,8 792 932,2 206 158,6 10 221 638,4 115 794 610,1
0110000 Апарат Верховної Ради 455 058,8 334 267,6 151 851,5 3 451,0 120 791,2 36 909,0 32 048,0 10 229,2 3 773,4 4 861,0 491 967,8 України
0111000 Апарат Верховної Ради 455 058,8 334 267,6 151 851,5 3 451,0 120 791,2 36 909,0 32 048,0 10 229,2 3 773,4 4 861,0 491 967,8 України
0111010 0111 Здійснення законотворчої 276 826,4 184 486,0 90 329,9 95 340,4 276 826,4 діяльності Верховної Ради

України
0111020 0111 Організаційне, 76 780,5 68 904,3 44 578,4 7 876,2 76 780,5 інформаційно-аналітичне

та матеріально-технічне

забезпечення діяльності

Верховної Ради України
0111050 0111 Обслуговування діяльності 56 642,0 47 526,0 15 747,1 3 451,0 9 116,0 2 680,0 2 330,0 950,0 350,0 59 322,0 Верховної Ради України
0111080 0831 Висвітлення діяльності 12 551,7 11 060,7 1 196,1 1 491,0 12 551,7 народних депутатів

України через засоби

телебачення і

радіомовлення
0300000 Державне управління 483 443,7 344 729,4 110 020,3 17 469,7 138 714,3 40 872,5 33 618,7 10 973,7 2 430,4 7 253,8 524 316,2 справами
0301000 Апарат Державного 389 013,0 314 985,8 106 321,6 17 149,6 74 027,2 40 872,5 33 618,7 10 973,7 2 430,4 7 253,8 429 885,5 управління справами
0301010 0111 Організаційне, 59 897,0 53 101,4 30 823,3 74,3 6 795,6 59 897,0 інформаційно-аналітичне

та матеріально-технічне

забезпечення діяльності

Секретаріату Президента

України
0301030 0111 Обслуговування діяльності 46 252,8 41 772,8 15 236,0 5 088,0 4 480,0 7 583,0 7 122,3 3 243,6 204,2 460,7 53 835,8 Президента України
0301060 0734 Фінансова підтримка 23 753,0 23 433,0 8 776,6 6 538,2 320,0 3 409,3 3 209,3 528,0 816,7 200,0 27 162,3 санаторно-курортних

закладів Державного

управління справами
0301170 0731 Стаціонарне медичне 41 766,5 37 676,5 18 592,3 2 701,5 4 090,0 1 972,0 1 622,0 109,3 206,6 350,0 43 738,5 обслуговування народних

депутатів України та

керівного складу органів

державної влади
0301190 0721 Поліклінічно-амбулаторне 29 894,9 25 392,4 14 114,0 858,5 4 502,5 1 970,0 1 208,0 762,0 31 864,9 обслуговування народних

депутатів України та

керівного складу органів

державної влади
0301810 0960 Реконструкція 14 397,0 14 397,0 14 397,0 Міжнародного дитячого

центру "Артек"
0301880 0731 Капітальний ремонт та 5 780,0 5 780,0 5 780,0 облаштування корпусу N 2

та інших будівель

клінічної лікарні

"Феофанія"
0306000 Національний комплекс 7 776,1 6 676,1 1 100,0 7 776,1 "Експоцентр України"
0306060 0490 Фінансова підтримка 1 000,0 1 100,0 1 000,0 Національного комплексу

"Експоцентр України"
0309000 Державне авіапідприємство 78 788,5 16 088,5 62 700,0 78 788,5 "Україна"
0309010 0133 Забезпечення перевезень 78 788,5 16 088,5 62 700,0 78 788,5 вищих посадових осіб

держави авіаційним

транспортом
0410000 Господарсько-фінансовий 156 769,2 145 301,4 60 444,4 3 181,9 11 467,8 4 740,9 4 671,9 1 974,6 281,0 69,0 161 510,1 департамент Секретаріату

Кабінету Міністрів

України
0411000 Секретаріат Кабінету 156 769,2 145 301,4 60 444,4 3 181,9 11 467,8 4 740,9 4 671,9 1 974,6 281,0 69,0 161 510,1 Міністрів України
0411050 0113 Візити урядових делегацій 13 803,0 13 803,0 13 803,0 та відрядження

працівників органів

державної влади за кордон

за рішенням Кабінету

Міністрів України
0411090 0133 Центр комунікації 10 000,0 10 000,0 1 690,2 10 000,0 населення і влади
0500000 Державна судова 927 551,0 785 048,0 411 500,9 19 313,7 142 503,0 927 551,0 адміністрація України
0501000 Апарат Державної судової 927 551,0 785 048,0 411 500,9 19 313,7 142 503,0 927 551,0 адміністрації України
0501020 0330 Здійснення правосуддя 83 427,3 79 577,3 43 513,6 1 552,0 3 850,0 83 427,3 місцевими господарськими

судами
0501040 0330 Здійснення правосуддя 448 597,5 426 052,2 234 792,5 12 203,2 22 545,3 448 597,5 місцевими судами
0501080 0330 Здійснення правосуддя 50 032,1 46 832,1 25 804,0 1 222,8 3 200,0 50 032,1 апеляційними

господарськими судами
0501160 0330 Здійснення правосуддя 1 609,5 1 208,9 232,3 123,2 400,6 1 609,5 апеляційними

адміністративними судами
0501170 0330 Здійснення правосуддя 6 820,7 5 433,2 1 230,8 1 387,5 6 820,7 місцевими

адміністративними судами
0600000 Верховний Суд України 119 194,4 49 194,4 22 264,7 757,5 70 000,0 119 194,4
0601000 Апарат Верховного Суду 119 194,4 49 194,4 22 264,7 757,5 70 000,0 119 194,4 України
0601800 0330 Реконструкція будинку для 57 500,0 57 500,0 57 500,0 розміщення Верховного

Суду України
0750000 Вищий адміністративний 14 900,0 8 400,0 2 836,2 123,7 6 500,0 14 900,0 суд України
0751000 Апарат Вищого 14 900,0 8 400,0 2 836,2 123,7 6 500,0 14 900,0 адміністративного суду

України
0751010 0330 Здійснення правосуддя 14 900,0 8 400,0 2 836,2 123,7 6 500,0 14 900,0 Вищим адміністративним

судом України
1000000 Міністерство внутрішніх 2 887 345,5 2 801 009,3 2 367 161,8 110 625,6 86 336,2 1 048 814,4 802 637,3 287 471,1 37 553,5 246 177,1 3 936 159,9 справ України
1001000 Апарат Міністерства 2 503 243,5 2 428 846,5 2 099 232,5 93 622,1 74 397,0 1 008 254,3 767 716,7 269 937,7 37 246,3 240 537,6 3 511 497,8 внутрішніх справ України
1001020 0310 Створення та 37 267,0 25 000,0 12 267,0 37 267,0 функціонування Державної

інформаційної системи

реєстраційного обліку

та документування

населення
1001050 0310 Забезпечення захисту прав 2 052 238,6 2 039 569,1 1 832 862,8 70 042,7 12 669,5 837 201,8 654 770,1 226 789,0 31 292,7 218 431,7 2 925 440,4 і свобод громадян,

суспільства і держави від

протиправних посягань,

охорона громадського

порядку
в тому числі компенсація 197 941,7 197 941,7 197 941,7 23 002,8 23 002,8 23 002,8 220 944,5 податку з доходів

фізичних осіб відповідно

до п. 22.7 статті 22

Закону України "Про

податок з доходів

фізичних осіб" ( 889-15 )
1010000 Міністерство внутрішніх 1 443 464,1 1 443 464,1 1 443 464,1 справ України

(загальнодержавні

видатки)
1011000 Міністерство внутрішніх 1 443 464,1 1 443 464,1 1 443 464,1 справ України

(загальнодержавні

видатки)
1011020 1020 Пенсійне забезпечення 1 443 464,1 1 443 464,1 1 443 464,1 осіб начальницького і

рядового складу органів

внутрішніх справ та

військовослужбовців

внутрішніх військ
1200000 Міністерство економіки та 101 116,4 90 132,1 47 495,2 2 732,9 10 984,3 25 099,2 11 506,2 2 089,5 476,2 13 593,0 126 215,6 з питань європейської

інтеграції України
1201000 Апарат Міністерства 66 970,5 60 949,2 28 761,2 2 199,7 6 021,3 17 199,2 7 127,9 1 864,5 279,0 10 071,3 84 169,7 економіки та з питань

європейської інтеграції

України
1201030 0411 Забезпечення 3 680,1 3 680,1 3 680,1 двостороннього

співробітництва України з

іноземними державами та

міжнародними

організаціями
1400000 Міністерство закордонних 608 256,6 554 801,8 21 051,8 16 485,0 53 454,8 35 480,0 15 487,4 1 721,7 321,0 19 992,6 643 736,6 справ України
1401000 Апарат Міністерства 608 256,6 569 801,8 21 051,8 16 485,0 53 454,8 35 480,0 15 487,4 1 721,7 321,0 19 992,6 643 736,6 закордонних справ України
1401150 0829 Заходи щодо встановлення 19 980,0 5 000,0 14 980,0 2 000,0 2 000,0 21 980,0 зв'язків з українцями,

які проживають за межами

України
1700000 Державний комітет 392 805,3 272 608,8 82 221,1 7 123,9 120 196,5 74 204,2 57 728,4 24 127,0 1 356,1 16 475,8 467 009,5 телебачення і

радіомовлення України
1701000 Апарат Державного 392 805,3 272 608,8 82 221,1 7 123,9 120 196,5 74 204,2 57 728,4 24 127,0 1 356,1 16 475,8 467 009,5 комітету телебачення і

радіомовлення України
1701190 0831 Виробництво та 46 256,2 39 956,2 14 728,9 822,6 6 300,0 12 000,0 7 385,0 2 281,0 50,0 4 615,0 58 256,2 розповсюдження

радіопрограм Національною

радіокомпанією України
в тому числі погашення 22 000,0 22 000,0 22 000,0 заборгованості за

виконане у минулі роки

державне замовлення на

трансляцію радіопрограм
1800000 Міністерство культури і 554 416,3 410 247,8 57 530,3 4 216,4 144 168,5 70 624,6 61 186,5 8 192,3 432,8 9 438,1 625 040,9 мистецтв України
1801000 Апарат Міністерства 508 373,7 383 832,7 41 607,1 3 079,2 124 541,0 63 439,4 54 171,3 4 824,1 312,2 9 268,1 571 813,1 культури і мистецтв

України
1801060 0942 Підготовка кадрів для 77 684,8 75 084,8 2 600,0 21 606,3 17 842,2 3 764,1 99 291,1 сфери культури і

мистецтва вищими

навчальними закладами III

і IV рівнів акредитації
в тому числі на ремонт 1 000,0 1 000,0 1 000,0 Національної музичної

академії України

ім. П.І. Чайковського
1801330 0942 Підготовка кадрів для 42 353,9 40 103,9 2 250,0 29 370,4 25 423,4 3 947,0 71 724,3 сфери культури і

мистецтва Київським

національним

університетом культури і

мистецтв
2100000 Міністерство оборони 5 324 059,1 4 046 072,4 2 905 301,0 282 827,3 1 277 986,7 601 594,0 220 354,8 40 139,9 24 275,3 381 239,2 5 925 653,1 України
2101000 Апарат Міністерства 5 324 059,1 4 046 072,4 2 905 301,0 282 827,3 1 277 986,7 601 594,0 220 354,8 40 139,9 24 275,3 381 239,2 5 925 653,1 оборони України
2101100 0240 Підготовка громадян на 363 218,9 360 336,0 324 409,8 2 882,9 18 321,0 13 381,0 7 226,5 4 940,0 381 539,9 посади осіб офіцерського

складу, підвищення

кваліфікації та

перепідготовка

офіцерських кадрів,

початкова військова

підготовка молоді
в тому числі компенсація 26 674,8 26 674,8 26 674,8 26 674,8 податку з доходів

фізичних осіб відповідно

до п. 22.7 статті 22

Закону України "Про

податок з доходів

фізичних осіб" ( 889-15 )
2101210 0512 Утилізація звичайних 80 264,8 80 264,8 1 200,0 1 200,0 81 464,8 видів боєприпасів,

непридатних для

подальшого зберігання та

використання
2101230 0210 Забезпечення участі у 308 855,7 166 061,3 137 041,3 142 794,4 308 855,7 міжнародних миротворчих

операціях
в тому числі компенсація 20 417,2 20 417,2 20 417,2 20 417,2 податку з доходів

фізичних осіб відповідно

до п. 22.7 статті 22

Закону України "Про

податок з доходів

фізичних осіб" ( 889-15 )
2110000 Міністерство оборони 4 350 808,7 4 350 808,7 4 350 808,7 України (загальнодержавні

видатки)
2111000 Міністерство оборони 4 350 808,7 4 350 808,7 4 350 808,7 України (загальнодержавні

видатки)
2111020 1020 Пенсійне забезпечення 4 350 808,7 4 350 808,7 4 350 808,7 військовослужбовців

Збройних Сил України та

Державної спеціальної

служби транспорту
2200000 Міністерство освіти і 4 996 494,3 4 519 516,2 641 227,1 137 207,5 476 978,1 2 507 726,1 1 987 676,2 55 327,1 15 461,5 520 049,9 7 504 220,4 науки України
2201000 Апарат Міністерства 4 817 475,8 4 375 793,9 639 246,9 137 033,0 441 681,9 2 409 360,5 1 933 178,8 55 327,1 15 461,5 476 181,7 7 226 836,3 освіти і науки України
2201410 0942 Підготовка кадрів для 15 487,4 15 387,4 100,0 9 245,3 7 861,1 1 384,2 24 732,7 гуманітарної сфери

Національним

університетом

"Києво-Могилянська

Академія"
2201810 0942 Будівництво навчального 5 000,0 5 000,0 5 000,0 корпусу Таврійського

національного університету

ім. В.І. Вернадського у

м. Сімферополь
2206000 Київський національний 172 165,5 136 869,3 35 296,2 83 965,6 54 497,4 29 468,2 256 131,1 університет імені Тараса

Шевченка
2206800 0942 Завершення будівництва 10 000,0 10 000,0 10 000,0 та введення в

експлуатацію корпусу

Інституту міжнародних

відносин по

вул. Мельникова, 36/1

у м. Києві
2300000 Міністерство охорони 2 014 475,9 1 690 765,0 470 065,2 52 230,2 323 710,9 717 205,2 493 673,1 69 116,3 21 424,9 223 532,1 2 731 681,1 здоров'я України
2301000 Апарат Міністерства 1 994 852,5 1 671 141,6 469 335,5 52 202,2 323 710,9 717 108,2 493 673,1 69 116,3 21 424,9 223 435,1 2 711 960,7 охорони здоров'я України
2301270 0740 Програми і централізовані 105 900,0 103 093,5 2 806,5 105 900,0 заходи з

імунопрофілактики
2301370 0763 Забезпечення медичних 298 250,0 199 981,4 98 268,6 298 250,0 заходів по боротьбі з

туберкульозом,

профілактики та лікування

СНІДу, лікування

онкологічних хворих
2301520 0731 Розвиток української 7 000,0 7 000,0 7 000,0 дитячої спеціалізованої

лікарні "ОХМАТДИТ"
2400000 Міністерство охорони 74 209,8 70 780,4 48 122,5 1 094,3 3 429,3 124 870,5 41 469,2 933,7 1 406,7 83 401,3 199 080,3 навколишнього природного

середовища України
2401000 Апарат Міністерства 70 860,3 67 622,6 46 101,0 1 017,2 3 237,7 124 870,5 41 469,2 933,7 1 406,7 83 401,3 195 730,8 охорони навколишнього

природного середовища

України
2401020 0540 Управління та контроль у 46 318,8 46 318,8 31 845,6 699,8 14 688,2 10 746,7 200,0 1 015,2 3 941,5 61 007,0 сфері охорони

навколишнього природного

середовища на

регіональному рівні
2401050 0530 Прикладні наукові та

науково-технічні розробки

з пріоритетних напрямів у

сфері гідрометеорології
2401070 0530 Розробки найважливіших 29,2 28,3 0,9 29,2 новітніх технологій у

сфері охорони

навколишнього

природного середовища

та фінансова підтримка

підготовки наукових

кадрів
2401080 0530 Державні науково-технічні

програми та наукові

частини державних

цільових програм у сфері

технічного переоснащення

системи

гідрометеорологічних

спостережень,

прогнозування та

досліджень клімату
2401120 0511 Гідрометеорологічна

діяльність
2401140 0511 Розвиток споруд і засобів

гідрометеорологічних

спостережень і

прогнозування на річках і

водоймах
2405000 Державна

гідрометеорологічна

служба
2405010 0540 Керівництво та управління

у сфері гідрометеорології
2500000 Міністерство праці та 1 905 340,8 1 610 479,4 36 670,7 7 824,3 294 861,4 424 664,3 42 671,9 152,0 1 147,3 381 992,4 2 330 005,1 соціальної політики

України
2501000 Апарат Міністерства праці 1 564 981,7 1 510 702,3 17 630,0 6 330,8 54 279,4 60 905,8 7 319,4 92,9 985,3 53 586,4 1 625 887,5 та соціальної політики

України
2501150 1030 Щорічна разова грошова 381 819,5 381 819,5 381 819,5 допомога ветеранам війни
2507000 Фонд України соціального 307 661,0 75 731,0 7 113,6 345,3 231 930,0 363 300,0 34 904,0 328 396,0 670 961,0 захисту інвалідів
2507090 1010 Забезпечення інвалідів 172 061,2 172 061,2 172 061,2 протезно-ортопедичними

виробами, засобами

пересування та

реабілітації
2700000 Міністерство будівництва, 104 459,5 17 020,6 8 001,4 314,5 87 438,9 3 943,7 3 461,7 1 366,0 345,5 482,0 108 403,2 архітектури та

житлово-комунального

господарства України
2701000 Апарат Міністерства 102,2 102,2 93,0 102,2 будівництва, архітектури

та житлово-комунального

господарства України
2701010 0610 Керівництво та управління 102,2 102,2 93,0 102,2 у сфері будівництва,

архітектури та

житлово-комунального

господарства
2702000 Державний комітет України 43 706,5 12 659,6 5 734,2 254,8 31 046,9 3 537,2 3 155,7 1 221,0 342,5 381,5 47 243,7 з будівництва та

архітектури
2702010 0443 Керівництво та управління 3 729,2 3 276,0 2 004,2 38,0 453,2 3 729,2 у сфері будівництва та

архітектури
2702020 0484 Прикладні розробки у 586,8 586,8 586,8 сфері будівництва
2702040 0484 Державні науково-технічні 102,7 102,7 102,7 програми та наукові

частини державних

цільових програм у

сфері будівництва
2702050 0484 Наукові розробки із 1 000,0 1 000,0 1 000,0 стандартизації у сфері

будівництва
2702060 0824 Фінансова підтримка 15,0 15,0 15,0 творчих спілок у сфері

архітектури
2702070 0825 Функціонування Державної 597,2 367,2 183,5 30,4 230,0 60,0 58,4 30,0 1,6 657,2 науково-технічної

бібліотеки
2702080 0827 Збереження архітектурної 5 203,0 5 203,0 3 546,5 186,4 3 477,2 3 097,3 1 191,0 342,5 379,9 8 680,2 спадщини в заповідниках
2702090 0829 Паспортизація, 27 000,0 27 000,0 27 000,0 інвентаризація та

реставрація пам'яток

архітектури
2702100 0443 Розробка схеми та 800,0 800,0 800,0 проектних рішень масового

застосування
2702110 0484 Розробки найважливіших 174,2 174,2 174,2 новітніх технологій

у сфері розвитку нових

будівельних матеріалів та

виробів
2702120 0829 Пошук і впрорядкування 3 798,4 3 798,4 3 798,4 поховань жертв війни

та політичних репресій
2703000 Комітет із Державної 452,7 452,7 97,2 11,0 452,7 премії України у галузі

архітектури
2703010 0829 Присуджння Державної премії 152,7 152,7 97,2 11,0 152,7 в галузі архітектури
2703020 0829 Відзначення Державною 300,0 300,0 300,0 премією в галузі

архітектури
2704000 Державний комітет України 60 198,1 3 806,1 2 077,0 48,7 56 392,0 406,5 306,0 145,0 3,0 100,5 60 604,6 з питань

житлово-комунального

господарства
2704010 0610 Керівництво та управління 4 297,9 3 597,9 1 936,0 40,8 700,0 4 297,9 у сфері

житлово-комунального

господарства
2704020 0630 Прикладні розробки у 988,2 988,2 988,2 сфері житлової

політики
2704030 0630 Державні науково-технічні 3 783,8 3 783,8 3 783,8 програми та наукові

частини державних цільових

програм у сфері розитку

житлово-крмунального

господарства
2704040 0620 Державний насіннєвий 70,3 70,3 46,9 6,1 376,5 276,0 130,0 2,0 100,5 446,8 контроль у сфериі

зеленого будівництва та

квітникарства
2704050 0520 Збереження і вивчення у 137,9 137,9 94,1 1,8 30,0 30,0 15,0 1,0 167,9 спеціально створених

умовах різноманітних

видів дерев і чагарників
2704060 0630 Наукові розробки із 800,0 800,0 800,0 стандартизації у

сфері житлової політики
2704070 0630 Розробки найважливіших 120,0 120,0 120,0 новітніх технологій у

сфері розвитку

житлово-комунального

господарства
2704800 0610 Розвиток та реконструкція 50 000,0 50 000,0 50 000,0 централізованих систем

водопостачання та

водовідведення
3000000 Державний комітет 207 420,8 201 161,4 133 140,5 3 425,9 6 259,4 17 610,5 10 828,1 1 432,5 2 431,5 6 782,4 225 031,3 статистикии України
3001000 Апарат Державного 207 420,8 201 161,4 133 140,5 3 425,9 6 259,4 17 610,5 10 828,1 1 432,5 2 431,5 6 782,4 225 031,3 комітету статистики

України
3001010 0132 Керівництво та управління 189 759,5 189 057,1 130 883,5 3 425,9 702,4 12 610,5 10 828,1 1 432,5 2 431,5 1 782,4 202 370,0 у сфері статистики
3001020 0132 Статистичні спостереження 10 171,4 10 064,7 2 257,0 106,7 10 171,4 та переписи
3110000 Державна служба 4 127,9 4 000,9 2 165,5 200,0 127,0 3 749 923,5 324 938,6 3 424 984,9 3 754 051,4 автомобільних доріг

України
3111000 Апарат Державної служби 4 127,9 4 000,9 2 165,5 200,0 127,0 3 749 923,5 324 938,6 3 424 984,9 3 754 051,4 автомобільних доріг

України
3111020 0456 Розвиток мережі і 3 501 357,0 76 372,1 3 424 984,9 3 501 357,0 утримання автомобільних

доріг загального

користування
в тому числі будівництво 80 000,0 80 000,0 80 000,0 автотранспортної

магістралі через річку

Дніпро у місті Запоріжжі
3111030 0456 Погашення зобов'язань за 248 566,5 248 566,5 248 566,5 кредитом, отриманим під

гарантію Кабінету

Міністрів України для

реконструкції

автомобільної дороги

Київ-Одеса на дільниці

від Жашкова до

Червонознам'янки
3200000 Міністерство України з 1 879 703,6 1 622 119,9 762 520,9 37 927,2 257 583,7 276 926,6 207 493,2 100 326,0 4 700,7 69 433,4 2 156 630,2 питань надзвичайних

ситуацій
3201000 Апарат Міністерства 1 000 593,5 891 223,4 721 159,0 36 630,4 109 370,1 258 596,2 194 034,2 96 570,6 4 102,1 64 562,0 1 259 189,7 України з питань

надзвичайних ситуацій
3201260 0320 Авіаційні роботи з пошуку

та рятування
3204000 Державна спеціальна 35 523,8 35 523,8 35 523,8 (воєнізована)

аварійно-рятувальна

служба
3204020 0320 Аварійно-рятувальні 35 523,8 35 523,8 35 523,8 заходи на

загальнодержавному і

регіональному рівнях при

надзвичайних ситуаціях
3206000 Державна авіаційна 13 049,1 7 809,7 1 533,3 13,0 5 239,4 13 049,1 пошуково-рятувальна

служба
3206010 0320 Керівництво та управління 2 074,1 1 810,1 1 033,3 264,0 2 074,1 діяльністю у сфері

аваційних робіт з пошуку

і рятування
3206020 0320 Авіаційні роботи з пошуку 10 975,0 5 999,6 520,0 13,0 4 975,4 10 975,0 і рятування
3207000 Державна 53 252,5 49 855,9 33 718,0 1 040,8 3 396,6 14 719,9 10 101,4 2 249,0 464,8 4 618,5 67 972,4 гідрометеорологічна

служба
3207010 0540 Керівництво та управління 707,1 707,1 445,6 707,1 у сфері

гідрометеорології
3207020 0511 Гідрометеорологічна 48 845,4 48 592,4 33 272,4 1 040,8 253,0 13 730,9 10 101,4 2 249,0 464,8 3 629,5 62 576,3 діяльність
3207030 0511 Розвиток споруд і засобів 786,4 556,4 230,0 786,4 гідрометеорологічних

спостережень і

прогнозування на річках і

водоймах
3207040 0530 Прикладні наукові та 2 250,0 2 250,0 989,0 989,0 3 239,0 науково-технічні розробки

з пріоритетних напрямів у

сфері гідрометеорології

та фінансова підтримка

підготовки наукових кадрів
3207050 0530 Державні науково-технічні 663,6 663,6 663,6 програми та наукові частини

державних цільових програм

у сфері технічного

переоснащення системи

гідрометеорологічних

спостережень, прогнозування

та досліджень клімату
3210000 Міністерство України з 22 446,1 22 446,1 22 446,1 питань надзвичайних

ситуацій

(загальнодержавні

видатки)
3211000 Міністерство України з 22 446,1 22 446,1 22 446,1 питань надзвичайних

ситуацій

(загальнодержавні

видатки)
3211020 1020 Пенсійне забезпечення 22 446,1 22 446,1 22 446,1 військовослужбовців, осіб

начальницького і рядового

складу Міністерства

України з питань

надзвичайних ситуацій
3400000 Міністерство України у 440 987,8 338 271,0 37 578,4 802,7 102 716,8 20 190,5 15 796,1 20,6 15,2 4 394,4 461 178,3 справах молоді та спорту
3401000 Апарат Міністерства 217 270,2 141 782,4 6 557,3 394,4 75 487,8 20 190,5 15 796,1 20,6 15,2 4 394,4 237 460,7 України у справах молоді

та спорту
3401040 0942 Підготовка кадрів для 40 741,6 36 661,4 4 080,2 18 709,8 14 893,4 3 816,4 59 451,4 сфери спорту вищими

навчальними закладами III

і IV рівнів акредитації
3401220 1040 Здійснення заходів, 11 621,5 819,0 10 802,5 11 621,5 спрямованих на подолання

дитячої бездоглядності і

безпритульності
3401250 0810 Розвиток 35 969,7 2 700,0 33 269,7 35 969,7 матеріально-технічної

бази спорту вищих

досягнень
3401280 0810 Фінансова підтримка 10 000,0 10 000,0 10 000,0 громадських організацій

фізкультурно-спортивного

спрямування
3403000 Управління 137 443,6 128 043,6 25 330,0 351,4 9 400,0 137 443,6 "Укрспортзабезпечення"
3403020 0810 Організаційне та 72 411,8 63 411,8 25 094,5 351,4 9 000,0 72 411,8 фінансове забезпечення

спорту вищих досягнень
3403030 0810 Проведення 51 244,2 51 244,2 51 244,2 навчально-тренувальних

зборів і змагань з

олімпійських видів спорту
3403050 0810 Проведення заходів з 9 321,1 8 921,1 235,5 400,0 9 321,1 неолімпійських видів

спорту і масових заходів

з фізичної культури
3500000 Міністерство фінансів 5 400 026,6 5 198 477,0 428 383,9 16 074,2 201 549,6 58 777,5 36 532,5 2 157,9 196,8 22 245,0 5 458 804,1 України
3501000 Апарат Міністерства 4 878 568,3 4 700 869,2 116 505,8 4 591,1 177 699,1 56 571,7 34 927,0 2 142,3 53,9 21 644,7 4 935 140,0 фінансів України
3501170 0171 Обслуговування 1 023 683,8 1 023 683,8 1 023 683,8 внутрішнього державного

боргу
3501180 0172 Обслуговування 2 169 719,9 2 169 719,9 2 169 719,9 зовнішнього державного

боргу
3501250 0112 Збільшення статутного 400 000,0 400 000,0 400 000,0 капіталу ВАТ "Державний

ощадний банк України"
3501260 0112 Збільшення статутного 300 000,0 300 000,0 300 000,0 капіталу ВАТ "Державний

експортно-імпортний

банк України"
3510000 Міністерство фінансів 22 663 271,7 21 529 546,9 147 805,9 997,8 928 724,8 3 438 000,0 3 000 000,0 438 000,0 26 101 271,7 України (загальнодержавні

видатки)
3511000 Міністерство фінансів 22 663 271,7 21 529 546,9 147 805,9 997,8 928 724,8 3 438 000,0 3 000 000,0 438 000,0 26 101 271,7 України (загальнодержавні

видатки)
3511030 0133 Резервний фонд 205 000,0 205 000,0
3511060 0180 Додаткові дотації з 954 664,9 954 664,9 954 664,9 державного бюджету

місцевим бюджетам
3511070 0180 Субвенції з державного 7 767 425,5 7 432 219,1 335 206,4 18 000,0 18 000,0 7 785 425,5 бюджету місцевим бюджетам
3511100 0180 Субвенція з державного 3 000 000,0 3 000 000,0 3 000 000,0 бюджету місцевим бюджетам

на заходи щодо погашення

заборгованості громадян

за житлово-комунальні

послуги та енергоносії в

рахунок часткової

компенсації втрат від

знецінення грошових

заощаджень
3511300 0133 Запровадження умов оплати 180 616,7 180 616,7 144 792,7 180 616,7 праці працівників

бюджетних установ, що

утримуються за рахунок

коштів державного бюджету,

на основі

Єдиної тарифної сітки та

впорядкування умов оплати

праці окремих категорій

працівників бюджетної

сфери
3511340 0180 Субвенція з державного 58 378,5 19 181,0 39 197,5 58 378,5 бюджету місцевим бюджетам

для здійснення заходів,

спрямованих на подолання

дитячої бездоглядності

і безпритульності
3511350 0180 Додаткова дотація з 1 276 262,8 1 276 262,8 1 276 262,8 державного бюджету місцевим

бюджетам для поетапного

запровадження умов оплати

праці працівників

бюджетної сфери на основі

Єдиної тарифної сітки та

забезпечення видатків на

оплату праці
5000000 Державний комітет України 511 649,0 438 625,2 200 841,7 121 238,1 73 023,8 104 457,1 88 828,7 12 737,3 34 844,0 15 628,4 616 106,1 по водному господарству
5001000 Апарат Державного 511 649,0 438 625,2 200 841,7 121 238,1 73 023,8 104 457,1 88 828,7 12 737,3 34 844,0 15 628,4 616 106,1 комітету України по

водному господарству
5001050 0421 Експлуатація 444 388,8 432 259,4 198 496,8 121 176,9 12 129,4 103 710,9 88 101,5 12 473,6 34 700,0 15 609,4 548 099,7 загальнодержавних і

міжгосподарських

державних меліоративних

систем
5120000 Державний комітет України 28 289,0 18 929,0 11 192,0 2 470,8 9 360,0 597 350,0 60 078,0 3 750,0 2 530,0 537 272,0 625 639,0 з державного

матеріального резерву
5121000 Апарат Державного 28 289,0 18 929,0 11 192,0 2 470,8 9 360,0 597 350,0 60 078,0 3 750,0 2 530,0 537 272,0 625 639,0 комітету з державного

матеріального резерву
5121040 0220 Накопичення (приріст) 531 700,0 531 700,0 531 700,0 матеріальних цінностей

державного матеріального

резерву
5300000 Державний комітет України

з будівництва та

архітектури
5301000 Апарат Державного

комітету України з

будівництва та

архітектури
5301010 0443 Керівництво та управління

у сфері будівництва та

архітектури
5301020 0484 Прикладні розробки у

сфері будівництва
5301040 0484 Державні науково-технічні

програми та наукові

частини державних

цільових програм у сфері

будівництва
5301050 0484 Наукові розробки із

стандартизації у сфері

будівництва
5301060 0824 Фінансова підтримка

творчих спілок у сфері

архітектури
5301070 0825 Функціонування Державної

науково-технічної

бібліотеки
5301080 0827 Збереження архітектурної

спадщини в заповідниках
5301090 0829 Паспортизація,

інвентаризація та

реставрація пам'яток

архітектури
5301100 0443 Розробка схем та

проектних рішень масового

застосування
5301110 0484 Розробки найважливіших

новітніх технологій у

сфері розвитку нових

будівельних матеріалів та

виробів
5301120 0829 Пошук і впорядкування

поховань жертв війни та

політичних репресій
5302000 Комітет із Державної

премії України у галузі

архітектури
5302010 0829 Присудження Державної

премії в галузі

архітектури
5302020 0829 Відзначення Державною

премією в галузі

архітектури
5310000 Державний комітет України

з питань

житлово-комунального

господарства
5311000 Апарат Державного

комітету України з питань

житлово-комунального

господарства
5311010 0610 Керівництво та управління

у сфері

житлово-комунального

господарства
5311020 0630 Прикладні розробки у

сфері житлової політики
5311030 0630 Державні науково-технічні

програми та наукові

частини державних

цільових програм у сфері

розвитку

житлово-комунального

господарства
5311040 0620 Державний насіннєвий

контроль у сфері зеленого

будівництва та

квітникарства
5311050 0520 Збереження і вивчення у

спеціально створених

умовах різноманітних

видів дерев і чагарників
5311060 0630 Наукові розробки із

стандартизації у сфері

житлової політики
5311070 0630 Розробки найважливіших

новітніх технологій у

сфері розвитку

житлово-комунального

господарства
5311800 0610 Розвиток та реконструкція

централізованих систем

водопостачання та

водовідведення
5340000 Адміністрація Державної 851 477,4 661 347,4 509 275,6 33 135,4 190 130,0 14 584,6 6 744,2 176,6 1 511,5 7 840,4 866 062,0 прикордонної служби

України
5341000 Апарат Адміністрації 837 343,4 651 744,3 500 519,9 33 135,4 185 599,1 14 584,6 6 744,2 176,6 1 511,5 7 840,4 851 928,0 Державної прикордонної

служби України
5341020 0310 Забезпечення особового 585 418,2 585 418,2 452 279,9 33 135,4 5 294,3 5 294,3 176,6 1 511,5 590 712,5 складу Державної

прикордонної служби

України
в тому числі компенсація 44 989,2 44 989,2 44 989,2 44 989,2 податку з доходів

фізичних осіб відповідно

до п. 22.7 статті 22

Закону України "Про

податок з доходів

фізичних осіб" ( 889-15 )
5341030 0310 Матеріально-технічне 148 378,8 14 014,8 134 364,0 9 290,3 1 449,9 7 840,4 157 669,1 забезпечення Державної

прикордонної служби

України
5530000 Державний комітет 46 476,6 18 741,6 8 422,7 404,5 27 735,0 46 476,6 фінансового моніторингу
5531000 Апарат Державного 46 476,6 18 741,6 8 422,7 404,5 27 735,0 46 476,6 комітету фінансового

моніторингу
5531010 0112 Керівництво та управління 45 803,0 18 068,0 8 229,2 372,0 27 735,0 45 803,0 у сфері фінансового

моніторингу
5960000 Головне управління 148 716,7 92 039,3 85 287,0 3 079,4 56 677,4 931,0 328,9 111,2 178,1 602,1 149 647,7 розвідки Міністерства

оборони України
5961000 Головне управління 148 716,7 92 039,3 85 287,0 3 079,4 56 677,4 931,0 328,9 111,2 178,1 602,1 149 647,7 розвідки Міністерства

оборони України
5961010 0260 Розвідувальна діяльність 148 716,7 92 039,3 85 287,0 3 079,4 56 677,4 931,0 328,9 111,2 178,1 602,1 149 647,7 у сфері оборони
в тому числі компенсація 8 852,7 8 852,7 8 852,7 8 852,7 податку з доходів

фізичних осіб відповідно

до п. 22.7 статті 22

Закону України "Про

податок з доходів

фізичних осіб" ( 889-15 )
6070000 Державний департамент 814 392,4 763 744,7 518 275,2 61 824,6 50 647,7 154 688,9 130 230,1 20 694,9 19 718,1 24 458,8 969 081,3 України з питань

виконання покарань
6071000 Апарат Державного 814 392,4 763 744,7 518 275,2 61 824,6 50 647,7 154 688,9 130 230,1 20 694,9 19 718,1 24 458,8 969 081,3 департаменту України з

питань виконання покарань
6071030 0340 Здійснення виконання 535 754,2 533 154,2 475 267,8 8 428,1 2 600,0 38 179,0 36 602,3 20 515,9 2 851,2 1 576,7 573 933,2 покарань та утримання

персоналу установ і

органів

кримінально-виконавчої

системи
в тому числі компенсація 42 426,4 42 426,4 42 426,4 123,4 123,4 123,4 42 549,8 податку з доходів

фізичних осіб відповідно

до п. 22.7 статті 22

Закону України "Про

податок з доходів

фізичних осіб" ( 889-15 )
6071040 0734 Фінансова підтримка 547,0 547,0 187,4 50,0 781,8 691,8 164,0 77,0 90,0 1 328,8 санаторно-курортних

закладів Державного

департаменту України з

питань виконання покарань
6080000 Державний департамент 53 830,3 53 830,3 53 830,3 України з питань

виконання покарань

(загальнодержавні

видатки)
6081000 Державний департамент 53 830,3 53 830,3 53 830,3 України з питань

виконання покарань

(загальнодержавні

видатки)
6081020 1020 Пенсійне забезпечення 53 830,3 53 830,3 53 830,3 осіб начальницького і

рядового складу

кримінально-виконавчої

системи
6160000 Державна податкова 33 577,9 33 577,9 33 577,9 адміністрація України

(загальнодержавні

видатки)
6161000 Державна податкова 33 577,9 33 577,9 33 577,9 адміністрація України

(загальнодержавні

видатки)
6161020 1020 Пенсійне забезпечення 33 577,9 33 577,9 33 577,9 осіб начальницького

складу податкової міліції
6480000 Пенсійний фонд України 16 239 741,4 16 239 741,4 3 961 540,2 3 961 540,2 20 201 281,6
6481000 Пенсійний фонд України 16 239 741,4 16 239 741,4 3 961 540,2 3 961 540,2 20 201 281,6
6481100 1020 Покриття дефіциту коштів 14 744 689,8 14 744 689,8 14 744 689,8 Пенсійного фонду України

для виплати пенсій
6520000 Служба безпеки України 1 104 540,0 1 024 556,0 844 617,0 25 673,2 79 984,0 40 441,9 30 061,5 4 359,5 4 400,9 10 380,4 1 144 981,9
6524000 Антитерористичний центр 20 324,3 4 278,7 3 084,7 16 045,6 20 324,3 Служби безпеки України
6524010 0350 Боротьба з тероризмом на 20 324,3 4 278,7 3 084,7 16 045,6 20 324,3 території України
в тому числі компенсація 354,8 354,8 354,8 354,8 податку з доходів

фізичних осіб відповідно

до п. 22.7 статті 22

Закону України "Про

податок з доходів

фізичних осіб" ( 889-15 )
6530000 Служба безпеки України 402 329,0 402 329,0 402 329,0 (загальнодержавні

видатки)
6531000 Служба безпеки України 402 329,0 402 329,0 402 329,0 (загальнодержавні

видатки)
6531020 1020 Пенсійне забезпечення 402 329,0 402 329,0 402 329,0 військовослужбовців

Служби безпеки України,

Служби зовнішньої

розвідки України,

Державної прикордонної

служби України та

Управління державної

охорони
6540000 Національна академія наук 969 285,8 68 593,9 27 591,0 2 508,8 900 691,9 246 616,3 2 520,0 283,0 94,4 244 096,3 1 215 902,1 України
6541000 Апарат Національної 969 285,8 68 593,9 27 591,0 2 508,8 900 691,9 246 616,3 2 520,0 283,0 94,4 244 096,3 1 215 902,1 академії наук України
6541820 0484 Здійснення протизсувних 5 500,0 5 500,0 5 500,0 робіт та реконструкції

купольної і секційної

оранжерей на території

Національного ботанічного

саду ім. М.М. Гришка
6541830 1062 Забезпечення житлом для 18 000,0 18 000,0 18 000,0 вчених Національної

академії наук України
6560000 Академія медичних наук 438 977,5 304 805,2 100 511,0 18 310,1 134 172,3 21 588,8 6 864,1 654,6 675,5 14 724,7 460 566,3 України
6561000 Апарат Академії медичних 438 977,5 304 805,2 100 511,0 18 310,1 134 172,3 21 588,8 6 864,1 654,6 675,5 14 724,7 460 566,3 наук України
6561820 0732 Реконструкція споруд та 13 000,0 13 000,0 13 000,0 оснащення Інституту

невідкладної і відновної

хірургії Академії

медичних наук України
6620000 Служба зовнішньої 129 893,1 116 877,1 102 665,1 1 452,2 13 016,0 765,0 755,0 10,0 130 658,1 розвідки України
6621000 Служба зовнішньої 129 893,1 116 877,1 102 665,1 1 452,2 13 016,0 765,0 755,0 10,0 130 658,1 розвідки України
6621010 0350 Розвідувальна діяльність 123 193,1 116 177,1 102 665,1 1 452,2 7 016,0 765,0 755,0 10,0 123 958,1 у сфері безпеки держави

та спеціальний захист

державних представництв

за кордоном
в тому числі компенсація 11 497,5 11 497,5 11 497,5 11 497,5 податку з доходів

фізичних осіб відповідно

до п. 22.7 статті 22

Закону України "Про

податок з доходів

фізичних осіб" ( 889-15 )
6621030 1062 Будівництво (придбання) 6 000,0 6 000,0 6 000,0 житла для

військовослужбовців

Служби зовнішньої

розвідки України
8680000 Державний комітет України 37 716,5 13 133,8 5 574,6 300,6 24 582,7 20 235,2 1 267,0 25,0 18 968,2 57 951,7 з питань регуляторної

політики та

підприємництва
8681000 Апарат Державного 37 716,5 13 133,8 5 574,6 300,6 24 582,7 20 235,2 1 267,0 25,0 18 968,2 57 951,7 комітету України з питань

регуляторної політики та

підприємництва
8681030 0490 Заходи по реалізації 21 800,0 21 800,0 21 800,0 Національної програми

сприяння розвитку малого

підприємництва в Україні

у 2005 році
Додаток N 4

до Закону України

"Про внесення змін до Закону України

"Про Державний бюджет України на 2005 рік"

Зміни до додатка N 4 до Закону України "Про

Державний бюджет України на 2005 рік" "Повернення

кредитів до Державного бюджету України та

розподіл надання кредитів з Державного

бюджету України в 2005 році"

( 2285-15 )
(тис. грн.)-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Код | Код | Найменування згідно з | Надання кредитів | Повернення кредитів | Кредитування - всього програмної|функціона-| програмною класифікацією | | | класифіка-| льної | видатків та кредитування | | | ції |класифіка-| державного бюджету | | | видатків | ції | | | | та | видатків | | | | кредиту- | та | | | | вання | кредиту- | | | | державного| вання | | | | бюджету |державного| | | | | бюджету | | | | | | |-----------------------------------+--------------------------------------+------------------------------------ | | | Загальний |Спеціальний| Разом | Загальний |Спеціальний | Разом | Загальний |Спеціальний| Разом | | | фонд | фонд | | фонд | фонд | | фонд | фонд | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Всього: 729 869,4 1 632 627,4 2 362 496,8 -1 192 145,4 -1 311 117,7 -2 503 263,1 -462 276,0 321 509,7 -140 766,3

2800000 Міністерство аграрної політики 377 750,0 576 800,0 954 550,0 -809 917,7 -809 917,7 377 750,0 -233 117,7 144 632,3 України
2801000 Апарат Міністерства аграрної 377 750,0 344 000,0 721 750,0 -569 917,7 -569 917,7 377 750,0 -225 917,7 151 832,3 політики України
2801560 0421 Формування державного 350 000,0 335 000,0 685 000,0 350 000,0  335 000,0 685 000,0 продовольчого резерву

та проведення заставних та

інтервенційних закупівель

Аграрним фондом
3510000 Міністерство фінансів України 129 399,4 570 530,1 699 929,5 -1 192 145,4 -92 000,0 -1 284 145,4 -1 062 746,0 478 530,1 -584 215,9 (загальнодержавні видатки)
3511000 Міністерство фінансів України 129 399,4 570 530,1 699 929,5 -1 192 145,4 -92 000,0 -1 284 145,4 -1 062 746,0 478 530,1 -584 215,9 (загальнодержавні видатки)
3511620 0490 Фінансування проектів розвитку 570 530,1 570 530,1 570 530,1 570 530,1 за рахунок коштів, залучених

державою

Додаток N 5

до Закону України

"Про внесення змін до Закону України

"Про Державний бюджет України на 2005 рік"

Зміни до додатка N 7 до Закону України "Про

Державний бюджет України на 2005 рік" "Показники

міжбюджетних взаємовідносин державного бюджету

з місцевими бюджетами на 2005 рік"

( 2285-15 )
тис.грн.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Код бюджету| Назва | Субвенції з державного бюджету |місцевого бюджету|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ | адміністративно-| Субвенція загального фонду на: | територіальної |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ | одиниці |надання пільг ветеранам війни, ветера- |надання пільг ветеранам війни і праці, |соціально- |покриття витрат,|на будівництво | |нам праці, які мають особливі трудові |ветеранам військової служби, ветеранам |економічний| пов'язаних з |метрополітенів | |заслуги перед Батьківщиною, ветеранам |органів внутрішніх справ, ветеранам |розвиток | передачею у | (включаючи | |військової служби, ветеранам органів |державної пожежної охорони, особам, | | комунальну | погашення | |внутрішніх справ, ветеранам державної |звільненим з військової служби, які | | власність |заборгованості | |пожежної охорони, вдовам ветеранів вій- |стали інвалідами під час проходження | | відомчого | за виконані | |ськової служби, ветеранів органів внут- |військової служби, реабілітованим | |житлового фонду | роботи) | |рішніх справ та державної пожежної охо- |громадянам, які стали інвалідами внаслі-| | та інших | | |рони, а також звільненим із служби за |док репресій або є пенсіонерами та гро- | | об'єктів | | |віком, хворобою або вислугою років вій- |мадянам, які постраждали внаслідок Чор- | | соціальної | | |ськовослужбовцям, Служби безпеки, пра- |нобильської катастрофи, з послуг зв'язку| |інфраструктури | | |цівникам міліції, особам начальницького |та інших передбачених законодавством | | | | |складу податкової міліції, рядового і |пільг (крім пільг на одержання ліків, | | | | |начальницького складу кримінально-вико- |зубопротезування, оплату електроенергії,| | | | |навчої системи, державної пожежної охо- |природного і скрапленого газу, твердого | | | | |рони, дітям (до досягнення повноліття) |та рідкого пічного побутового палива, | | | | |працівників міліції, осіб начальницького|послуг тепло-, водопостачання і водо- | | | | |складу податкової міліції, рядового і |відведення, квартирної плати, вивезення | | | | |начальницького складу кримінально-вико- |побутового сміття та рідких нечистот) та| | | | |навчої системи, державної пожежної охо- |компенсацію за пільговий проїзд окремих | | | | |рони, загиблих або померлих у зв'язку з |категорій громадян | | | | |виконанням службових обов'язків, непра- | | | | | |цездатним членам сімей, які перебували | | | | | |на їх утриманні, звільненим з військової| | | | | |служби особам, які стали інвалідами під | | | | | |час проходження військової служби, бать-| | | | | |кам та членам сімей військовослужбовців,| | | | | |які загинули, померли або стали інвалі- | | | | | |дами при проходженні військової служби, | | | | | |реабілітованим громадянам, які стали | | | | | |інвалідами внаслідок репресій або є | | | | | |пенсіонерами, громадянам, які постраж- | | | | | |дали внаслідок Чорнобильської ката- | | | | | |строфи, пільг передбачених пунктом "ї" | | | | | |частини першої статті 77 Основ законода-| | | | | |вства України про охорону здоров'я | | | | | |( 2801-12 ), частиною другою статті 29 | | | | | |Основ законодавства України про культуру| | | | | |( 2117-12 ), абзацом першим частини | | | | | |четвертої статті 57 Закону України | | | | | |"Про освіту" ( 1060-12 ), та житлових | | | | | |субсидій населенню на оплату | | | | | |електроенергії, природного газу, послуг | | | | | |тепло-, водопостачання і водовідведення,| | | | | |квартирної плати, вивезення побутового | | | | | |сміття та рідких нечистот | | | | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 01100000000 Бюджет Автономної

Республіки Крим 02100000000 Обласний бюджет

Вінницької

області 03100000000 Обласний бюджет

Волинської

області 04100000000 Обласний бюджет 10 000,0 Дніпропетровської

області 05100000000 Обласний бюджет 10 000,0 Донецької області 06100000000 Обласний бюджет 15 000,0 Житомирської

області 07100000000 Обласний бюджет

Закарпатської

області 08100000000 Обласний бюджет 16 000,0 Запорізької

області 09100000000 Обласний бюджет

Івано-

Франківської

області 10100000000 Обласний бюджет

Київської

області 11100000000 Обласний бюджет

Кіровоградської

області 12100000000 Обласний бюджет 4 000,0 Луганської

області 13100000000 Обласний бюджет

Львівської

області 14100000000 Обласний бюджет

Миколаївської

області 15100000000 Обласний бюджет

Одеської області 16100000000 Обласний бюджет 32 590,1 Полтавської

області 17100000000 Обласний бюджет

Рівненської

області 18100000000 Обласний бюджет

Сумської області 19100000000 Обласний бюджет

Тернопільської

області 20100000000 Обласний бюджет 15 000,0 Харківської

області 21100000000 Обласний бюджет

Херсонської

області 22100000000 Обласний бюджет

Хмельницької

області
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Код бюджету| Назва | Субвенції з державного бюджету |місцевого бюджету|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ | адміністративно-| Субвенція загального фонду на: | територіальної |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ | одиниці |надання пільг ветеранам війни, ветера- |надання пільг ветеранам війни і праці, |соціально- |покриття витрат,|на будівництво | |нам праці, які мають особливі трудові |ветеранам військової служби, ветеранам |економічний| пов'язаних з |метрополітенів | |заслуги перед Батьківщиною, ветеранам |органів внутрішніх справ, ветеранам |розвиток | передачею у | (включаючи | |військової служби, ветеранам органів |державної пожежної охорони, особам, | | комунальну | погашення | |внутрішніх справ, ветеранам державної |звільненим з військової служби, які | | власність |заборгованості | |пожежної охорони, вдовам ветеранів вій- |стали інвалідами під час проходження | | відомчого | за виконані | |ськової служби, ветеранів органів внут- |військової служби, реабілітованим | |житлового фонду | роботи) | |рішніх справ та державної пожежної охо- |громадянам, які стали інвалідами внаслі-| | та інших | | |рони, а також звільненим із служби за |док репресій або є пенсіонерами та гро- | | об'єктів | | |віком, хворобою або вислугою років вій- |мадянам, які постраждали внаслідок Чор- | | соціальної | | |ськовослужбовцям, Служби безпеки, пра- |нобильської катастрофи, з послуг зв'язку| |інфраструктури | | |цівникам міліції, особам начальницького |та інших передбачених законодавством | | | | |складу податкової міліції, рядового і |пільг (крім пільг на одержання ліків, | | | | |начальницького складу кримінально-вико- |зубопротезування, оплату електроенергії,| | | | |навчої системи, державної пожежної охо- |природного і скрапленого газу, твердого | | | | |рони, дітям (до досягнення повноліття) |та рідкого пічного побутового палива, | | | | |працівників міліції, осіб начальницького|послуг тепло-, водопостачання і водо- | | | | |складу податкової міліції, рядового і |відведення, квартирної плати, вивезення | | | | |начальницького складу кримінально-вико- |побутового сміття та рідких нечистот) та| | | | |навчої системи, державної пожежної охо- |компенсацію за пільговий проїзд окремих | | | | |рони, загиблих або померлих у зв'язку з |категорій громадян | | | | |виконанням службових обов'язків, непра- | | | | | |цездатним членам сімей, які перебували | | | | | |на їх утриманні, звільненим з військової| | | | | |служби особам, які стали інвалідами під | | | | | |час проходження військової служби, бать-| | | | | |кам та членам сімей військовослужбовців,| | | | | |які загинули, померли або стали інвалі- | | | | | |дами при проходженні військової служби, | | | | | |реабілітованим громадянам, які стали | | | | | |інвалідами внаслідок репресій або є | | | | | |пенсіонерами, громадянам, які постраж- | | | | | |дали внаслідок Чорнобильської ката- | | | | | |строфи, пільг передбачених пунктом "ї" | | | | | |частини першої статті 77 Основ законода-| | | | | |вства України про охорону здоров'я | | | | | |( 2801-12 ), частиною другою статті 29 | | | | | |Основ законодавства України про культуру| | | | | |( 2117-12 ), абзацом першим частини | | | | | |четвертої статті 57 Закону України | | | | | |"Про освіту" ( 1060-12 ), та житлових | | | | | |субсидій населенню на оплату | | | | | |електроенергії, природного газу, послуг | | | | | |тепло-, водопостачання і водовідведення,| | | | | |квартирної плати, вивезення побутового | | | | | |сміття та рідких нечистот | | | | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 23100000000 Обласний бюджет

Черкаської

області 24100000000 Обласний бюджет

Чернівецької

області 25100000000 Обласний бюджет

Чернігівської

області 26000000000 Міський бюджет 15 000,0 міста Києва 27000000000 Міський бюджет 12 021,2 14 187,2 міста Севастополя 05219000000 Міський бюджет 10 000,0 міста Макіївка

Донецької області 02313000000 Районний бюджет 1 000,0 Мурованокурило-

вецького р-ну

Вінницької області 03307000000 Районний бюджет 1 000,0 Локачинського р-ну

Волинської області 09301000000 Районний бюджет 1 000,0 Богородчанського

р-ну Івано-

Франківської області 09305000000 Районний бюджет 1 000,0 Долинського р-ну

Івано-Франківської

області 09311000000 Районний бюджет 1 000,0 Рожнятівського р-ну

Івано-Франківської

області 09203000000 Міський бюджет 1 000,0 міста Калуш Івано-

Франківської

області 10202000000 Міський бюджет 4 000,0 міста Біла Церква

Київської області 10309000000 Районний бюджет 215,0 Володарського

району Київської

області 10320000000 Районний бюджет 280,0 Сквирського району

Київської області 10323000000 Районний бюджет 180,0 Тетіївського

району Київської

області 10324000000 Районний бюджет 200,0 Фастівського

району Київської

області 10210000000 Міський бюджет 360,0 міста Фастів

Київської області 18310000000 Районний бюджет 2 000,0 Недригайлівського

р-ну Сумської

області 19313000000 Районний бюджет 1 000,0 Підгаєцького р-ну

Тернопільської

області 22305000000 Районний бюджет 1 000,0 Деражнянського

району Хмельницької

області 22302000000 Районний бюджет 1 000,0 Віньковецького

району Хмельницької

області 01210000000 Міський бюджет 5 000,0 міста Феодосія 24201000000 Міський бюджет 5 000,0 міста Чернівці 25201000000 Міський бюджет 15 000,0 міста Чернігова

ВСЬОГО 2 343 035,1 831 546,9 76 235,0 10 000,0 50 000,0
------------------------------------------------------------------ Код бюджету| Назва | |місцевого бюджету|------------------------------------ | адміністративно-| | територіальної |------------------------------------ | одиниці |фінансування у | здійснення | | 2005 році | заходів, | | Програм- | спрямованих | | переможців | на подолання | |Всеукраїнського | дитячої | | конкурсу | бездоглядності | | проектів та | і безпритульності | |програм розвитку| | | місцевого | | |самоврядування | | | 2004 року | ------------------------------------------------------------------ 01100000000 Бюджет Автономної 450,0 1 604,0

Республіки Крим 02100000000 Обласний бюджет 300,0 1 199,5

Вінницької

області 03100000000 Обласний бюджет 669,0 880,0

Волинської

області 04100000000 Обласний бюджет 1 434,2 6 587,7

Дніпропетровської

області 05100000000 Обласний бюджет 248,8 2 443,0

Донецької області 06100000000 Обласний бюджет 2 270,0

Житомирської

області 07100000000 Обласний бюджет 440,0 1 648,0

Закарпатської

області 08100000000 Обласний бюджет 360,4 1 797,0

Запорізької

області 09100000000 Обласний бюджет 275,8 2 620,0

Івано-

Франківської

області 10100000000 Обласний бюджет 1 246,6 3 650,0

Київської

області 11100000000 Обласний бюджет 1 075,0

Кіровоградської

області 12100000000 Обласний бюджет 527,0 800,0

Луганської

області 13100000000 Обласний бюджет 65,4 3 169,0

Львівської

області 14100000000 Обласний бюджет 1 080,0 2 123,0

Миколаївської

області 15100000000 Обласний бюджет 2 163,0

Одеської області 16100000000 Обласний бюджет 670,7 1 562,0

Полтавської

області 17100000000 Обласний бюджет 1 256,0 10 300,3

Рівненської

області 18100000000 Обласний бюджет 490,1 3 600,0

Сумської області 19100000000 Обласний бюджет 49,8 654,0

Тернопільської

області 20100000000 Обласний бюджет 750,0 2 220,0

Харківської

області 21100000000 Обласний бюджет 200,0 664,0

Херсонської

області 22100000000 Обласний бюджет 111,5 2 025,0

Хмельницької

області
------------------------------------------------------------------ Код бюджету| Назва | |місцевого бюджету|------------------------------------ | адміністративно-| | територіальної |------------------------------------ | одиниці |фінансування у | здійснення | | 2005 році | заходів, | | Програм- | спрямованих | | переможців | на подолання | |Всеукраїнського | дитячої | | конкурсу | бездоглядності | | проектів та | і безпритульності | |програм розвитку| | | місцевого | | |самоврядування | | | 2004 року | ------------------------------------------------------------------ 23100000000 Обласний бюджет 250,0 310,0

Черкаської

області 24100000000 Обласний бюджет 20,0

Чернівецької

області 25100000000 Обласний бюджет 528,7 1 717,0

Чернігівської

області 26000000000 Міський бюджет 500,0 1 000,0

міста Києва 27000000000 Міський бюджет 297,0

міста Севастополя 05219000000 Міський бюджет

міста Макіївка

Донецької області 02313000000 Районний бюджет

Мурованокурило-

вецького р-ну

Вінницької області 03307000000 Районний бюджет

Локачинського р-ну

Волинської області 09301000000 Рацонний бюджет

Богородчанського

р-ну Івано-

Франківської област 09305000000 Районний бюджет

Долинського р-ну

Івано-Франківської

області 09311000000 Районний бюджет

Рожнятівського р-ну

Івано-Франківської

області 09203000000 Міський бюджет

міста Калуш Івано-

Франківської

області 10202000000 Міський бюджет

міста Біла Церква

Київської області 10309000000 Районний бюджет

Володарського

району Київської

області 10320000000 Районний бюджет

Сквирського району

Київської області 10323000000 Районний бюджет

Тетіївського

району Київської

області 10324000000 Районний бюджет

Фастівського

району Київської

області 10210000000 Міський бюджет

міста Фастів

Київської області 18310000000 Районний бюджет

Недригайлівського

р-ну Сумської

області 19313000000 Районний бюджет

Підгаєцького р-ну

Тернопільської

області 22305000000 Районний бюджет

Деражнянського

району Хмельницької

області 22302000000 Районний бюджет

Віньковецького

району Хмельницької

області 01210000000 Міський бюджет

міста Феодосія 24201000000 Міський бюджет

міста Чернівці 25201000000 Міський бюджет

міста Чернігова

ВСЬОГО 11 904,0 58 378,5

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Код бюджету| Назва | Субвенції з державного бюджету |місцевого бюджету|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ | адміністративно-| Субвенція загального фонду на: | територіальної |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ | одиниці |надання пільг ветеранам війни, ветера- |надання пільг ветеранам війни і праці, |соціально- |покриття витрат,|на будівництво | |нам праці, які мають особливі трудові |ветеранам військової служби, ветеранам |економічний| пов'язаних з |метрополітенів | |заслуги перед Батьківщиною, ветеранам |органів внутрішніх справ, ветеранам |розвиток | передачею у | (включаючи | |військової служби, ветеранам органів |державної пожежної охорони, особам, | | комунальну | погашення | |внутрішніх справ, ветеранам державної |звільненим з військової служби, які | | власність |заборгованості | |пожежної охорони, вдовам ветеранів вій- |стали інвалідами під час проходження | | відомчого | за виконані | |ськової служби, ветеранів органів внут- |військової служби, реабілітованим | |житлового фонду | роботи) | |рішніх справ та державної пожежної охо- |громадянам, які стали інвалідами внаслі-| | та інших | | |рони, а також звільненим із служби за |док репресій або є пенсіонерами та гро- | | об'єктів | | |віком, хворобою або вислугою років вій- |мадянам, які постраждали внаслідок Чор- | | соціальної | | |ськовослужбовцям, Служби безпеки, пра- |нобильської катастрофи, з послуг зв'язку| |інфраструктури | | |цівникам міліції, особам начальницького |та інших передбачених законодавством | | | | |складу податкової міліції, рядового і |пільг (крім пільг на одержання ліків, | | | | |начальницького складу кримінально-вико- |зубопротезування, оплату електроенергії,| | | | |навчої системи, державної пожежної охо- |природного і скрапленого газу, твердого | | | | |рони, дітям (до досягнення повноліття) |та рідкого пічного побутового палива, | | | | |працівників міліції, осіб начальницького|послуг тепло-, водопостачання і водо- | | | | |складу податкової міліції, рядового і |відведення, квартирної плати, вивезення | | | | |начальницького складу кримінально-вико- |побутового сміття та рідких нечистот) та| | | | |навчої системи, державної пожежної охо- |компенсацію за пільговий проїзд окремих | | | | |рони, загиблих або померлих у зв'язку з |категорій громадян | | | | |виконанням службових обов'язків, непра- | | | | | |цездатним членам сімей, які перебували | | | | | |на їх утриманні, звільненим з військової| | | | | |служби особам, які стали інвалідами під | | | | | |час проходження військової служби, бать-| | | | | |кам та членам сімей військовослужбовців,| | | | | |які загинули, померли або стали інвалі- | | | | | |дами при проходженні військової служби, | | | | | |реабілітованим громадянам, які стали | | | | | |інвалідами внаслідок репресій або є | | | | | |пенсіонерами, громадянам, які постраж- | | | | | |дали внаслідок Чорнобильської ката- | | | | | |строфи, пільг передбачених пунктом "ї" | | | | | |частини першої статті 77 Основ законода-| | | | | |вства України про охорону здоров'я | | | | | |( 2801-12 ), частиною другою статті 29 | | | | | |Основ законодавства України про культуру| | | | | |( 2117-12 ), абзацом першим частини | | | | | |четвертої статті 57 Закону України | | | | | |"Про освіту" ( 1060-12 ), та житлових | | | | | |субсидій населенню на оплату | | | | | |електроенергії, природного газу, послуг | | | | | |тепло-, водопостачання і водовідведення,| | | | | |квартирної плати, вивезення побутового | | | | | |сміття та рідких нечистот | | | | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 01100000000 Бюджет Автономної

Республіки Крим 02100000000 Обласний бюджет

Вінницької

області 03100000000 Обласний бюджет

Волинської

області 04100000000 Обласний бюджет 10 000,0 Дніпропетровської

області 05100000000 Обласний бюджет 10 000,0 Донецької області 06100000000 Обласний бюджет 15 000,0 Житомирської

області 07100000000 Обласний бюджет

Закарпатської

області 08100000000 Обласний бюджет 16 000,0 Запорізької

області 09100000000 Обласний бюджет

Івано-

Франківської

області 10100000000 Обласний бюджет

Київської

області 11100000000 Обласний бюджет

Кіровоградської

області 12100000000 Обласний бюджет 4 000,0 Луганської

області 13100000000 Обласний бюджет

Львівської

області 14100000000 Обласний бюджет

Миколаївської

області 15100000000 Обласний бюджет

Одеської області 16100000000 Обласний бюджет 32 590,1 Полтавської

області 17100000000 Обласний бюджет

Рівненської

області 18100000000 Обласний бюджет

Сумської області 19100000000 Обласний бюджет

Тернопільської

області 20100000000 Обласний бюджет 15 000,0 Харківської

області 21100000000 Обласний бюджет

Херсонської

області 22100000000 Обласний бюджет

Хмельницької

області
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Код бюджету| Назва | Субвенції з державного бюджету |місцевого бюджету|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ | адміністративно-| Субвенція загального фонду на: | територіальної |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ | одиниці |надання пільг ветеранам війни, ветера- |надання пільг ветеранам війни і праці, |соціально- |покриття витрат,|на будівництво | |нам праці, які мають особливі трудові |ветеранам військової служби, ветеранам |економічний| пов'язаних з |метрополітенів | |заслуги перед Батьківщиною, ветеранам |органів внутрішніх справ, ветеранам |розвиток | передачею у | (включаючи | |військової служби, ветеранам органів |державної пожежної охорони, особам, | | комунальну | погашення | |внутрішніх справ, ветеранам державної |звільненим з військової служби, які | | власність |заборгованості | |пожежної охорони, вдовам ветеранів вій- |стали інвалідами під час проходження | | відомчого | за виконані | |ськової служби, ветеранів органів внут- |військової служби, реабілітованим | |житлового фонду | роботи) | |рішніх справ та державної пожежної охо- |громадянам, які стали інвалідами внаслі-| | та інших | | |рони, а також звільненим із служби за |док репресій або є пенсіонерами та гро- | | об'єктів | | |віком, хворобою або вислугою років вій- |мадянам, які постраждали внаслідок Чор- | | соціальної | | |ськовослужбовцям, Служби безпеки, пра- |нобильської катастрофи, з послуг зв'язку| |інфраструктури | | |цівникам міліції, особам начальницького |та інших передбачених законодавством | | | | |складу податкової міліції, рядового і |пільг (крім пільг на одержання ліків, | | | | |начальницького складу кримінально-вико- |зубопротезування, оплату електроенергії,| | | | |навчої системи, державної пожежної охо- |природного і скрапленого газу, твердого | | | | |рони, дітям (до досягнення повноліття) |та рідкого пічного побутового палива, | | | | |працівників міліції, осіб начальницького|послуг тепло-, водопостачання і водо- | | | | |складу податкової міліції, рядового і |відведення, квартирної плати, вивезення | | | | |начальницького складу кримінально-вико- |побутового сміття та рідких нечистот) та| | | | |навчої системи, державної пожежної охо- |компенсацію за пільговий проїзд окремих | | | | |рони, загиблих або померлих у зв'язку з |категорій громадян | | | | |виконанням службових обов'язків, непра- | | | | | |цездатним членам сімей, які перебували | | | | | |на їх утриманні, звільненим з військової| | | | | |служби особам, які стали інвалідами під | | | | | |час проходження військової служби, бать-| | | | | |кам та членам сімей військовослужбовців,| | | | | |які загинули, померли або стали інвалі- | | | | | |дами при проходженні військової служби, | | | | | |реабілітованим громадянам, які стали | | | | | |інвалідами внаслідок репресій або є | | | | | |пенсіонерами, громадянам, які постраж- | | | | | |дали внаслідок Чорнобильської ката- | | | | | |строфи, пільг передбачених пунктом "ї" | | | | | |частини першої статті 77 Основ законода-| | | | | |вства України про охорону здоров'я | | | | | |( 2801-12 ), частиною другою статті 29 | | | | | |Основ законодавства України про культуру| | | | | |( 2117-12 ), абзацом першим частини | | | | | |четвертої статті 57 Закону України | | | | | |"Про освіту" ( 1060-12 ), та житлових | | | | | |субсидій населенню на оплату | | | | | |електроенергії, природного газу, послуг | | | | | |тепло-, водопостачання і водовідведення,| | | | | |квартирної плати, вивезення побутового | | | | | |сміття та рідких нечистот | | | | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 23100000000 Обласний бюджет

Черкаської

області 24100000000 Обласний бюджет

Чернівецької

області 25100000000 Обласний бюджет

Чернігівської

області 26000000000 Міський бюджет 15 000,0 міста Києва 27000000000 Міський бюджет 12 021,2 14 187,2 міста Севастополя 05219000000 Міський бюджет 10 000,0 міста Макіївка

Донецької області 02313000000 Районний бюджет 1 000,0 Мурованокурило-

вецького р-ну

Вінницької області 03307000000 Районний бюджет 1 000,0 Локачинського р-ну

Волинської області 09301000000 Районний бюджет 1 000,0 Богородчанського

р-ну Івано-

Франківської області 09305000000 Районний бюджет 1 000,0 Долинського р-ну

Івано-Франківської

області 09311000000 Районний бюджет 1 000,0 Рожнятівського р-ну

Івано-Франківської

області 09203000000 Міський бюджет 1 000,0 міста Калуш Івано-

Франківської

області 10202000000 Міський бюджет 4 000,0 міста Біла Церква

Київської області 10309000000 Районний бюджет 215,0 Володарського

району Київської

області 10320000000 Районний бюджет 280,0 Сквирського району

Київської області 10323000000 Районний бюджет 180,0 Тетіївського

району Київської

області 10324000000 Районний бюджет 200,0 Фастівського

району Київської

області 10210000000 Міський бюджет 360,0 міста Фастів

Київської області 18310000000 Районний бюджет 2 000,0 Недригайлівського

р-ну Сумської

області 19313000000 Районний бюджет 1 000,0 Підгаєцького р-ну

Тернопільської

області 22305000000 Районний бюджет 1 000,0 Деражнянського

району Хмельницької

області 22302000000 Районний бюджет 1 000,0 Віньковецького

району Хмельницької

області 01210000000 Міський бюджет 5 000,0 міста Феодосія 24201000000 Міський бюджет 5 000,0 міста Чернівці 25201000000 Міський бюджет 15 000,0 міста Чернігова

ВСЬОГО 2 343 035,1 831 546,9 76 235,0 10 000,0 50 000,0
------------------------------------------------------------------ Код бюджету| Назва | |місцевого бюджету|------------------------------------ | адміністративно-| | територіальної |------------------------------------ | одиниці |фінансування у | здійснення | | 2005 році | заходів, | | Програм- | спрямованих | | переможців | на подолання | |Всеукраїнського | дитячої | | конкурсу | бездоглядності | | проектів та | і безпритульності | |програм розвитку| | | місцевого | | |самоврядування | | | 2004 року | ------------------------------------------------------------------ 01100000000 Бюджет Автономної 450,0 1 604,0

Республіки Крим 02100000000 Обласний бюджет 300,0 1 199,5

Вінницької

області 03100000000 Обласний бюджет 669,0 880,0

Волинської

області 04100000000 Обласний бюджет 1 434,2 6 587,7

Дніпропетровської

області 05100000000 Обласний бюджет 248,8 2 443,0

Донецької області 06100000000 Обласний бюджет 2 270,0

Житомирської

області 07100000000 Обласний бюджет 440,0 1 648,0

Закарпатської

області 08100000000 Обласний бюджет 360,4 1 797,0

Запорізької

області 09100000000 Обласний бюджет 275,8 2 620,0

Івано-

Франківської

області 10100000000 Обласний бюджет 1 246,6 3 650,0

Київської

області 11100000000 Обласний бюджет 1 075,0

Кіровоградської

області 12100000000 Обласний бюджет 527,0 800,0

Луганської

області 13100000000 Обласний бюджет 65,4 3 169,0

Львівської

області 14100000000 Обласний бюджет 1 080,0 2 123,0

Миколаївської

області 15100000000 Обласний бюджет 2 163,0

Одеської області 16100000000 Обласний бюджет 670,7 1 562,0

Полтавської

області 17100000000 Обласний бюджет 1 256,0 10 300,3

Рівненської

області 18100000000 Обласний бюджет 490,1 3 600,0

Сумської області 19100000000 Обласний бюджет 49,8 654,0

Тернопільської

області 20100000000 Обласний бюджет 750,0 2 220,0

Харківської

області 21100000000 Обласний бюджет 200,0 664,0

Херсонської

області 22100000000 Обласний бюджет 111,5 2 025,0

Хмельницької

області
------------------------------------------------------------------ Код бюджету| Назва | |місцевого бюджету|------------------------------------ | адміністративно-| | територіальної |------------------------------------ | одиниці |фінансування у | здійснення | | 2005 році | заходів, | | Програм- | спрямованих | | переможців | на подолання | |Всеукраїнського | дитячої | | конкурсу | бездоглядності | | проектів та | і безпритульності | |програм розвитку| | | місцевого | | |самоврядування | | | 2004 року | ------------------------------------------------------------------ 23100000000 Обласний бюджет 250,0 310,0

Черкаської

області 24100000000 Обласний бюджет 20,0

Чернівецької

області 25100000000 Обласний бюджет 528,7 1 717,0

Чернігівської

області 26000000000 Міський бюджет 500,0 1 000,0

міста Києва 27000000000 Міський бюджет 297,0

міста Севастополя 05219000000 Міський бюджет

міста Макіївка

Донецької області 02313000000 Районний бюджет

Мурованокурило-

вецького р-ну

Вінницької області 03307000000 Районний бюджет

Локачинського р-ну

Волинської області 09301000000 Рацонний бюджет

Богородчанського

р-ну Івано-

Франківської област 09305000000 Районний бюджет

Долинського р-ну

Івано-Франківської

області 09311000000 Районний бюджет

Рожнятівського р-ну

Івано-Франківської

області 09203000000 Міський бюджет

міста Калуш Івано-

Франківської

області 10202000000 Міський бюджет

міста Біла Церква

Київської області 10309000000 Районний бюджет

Володарського

району Київської

області 10320000000 Районний бюджет

Сквирського району

Київської області 10323000000 Районний бюджет

Тетіївського

району Київської

області 10324000000 Районний бюджет

Фастівського

району Київської

області 10210000000 Міський бюджет

міста Фастів

Київської області 18310000000 Районний бюджет

Недригайлівського

р-ну Сумської

області 19313000000 Районний бюджет

Підгаєцького р-ну

Тернопільської

області 22305000000 Районний бюджет

Деражнянського

району Хмельницької

області 22302000000 Районний бюджет

Віньковецького

району Хмельницької

області 01210000000 Міський бюджет

міста Феодосія 24201000000 Міський бюджет

міста Чернівці 25201000000 Міський бюджет

міста Чернігова

ВСЬОГО 11 904,0 58 378,5

Додаток N 6

до Закону України

"Про внесення змін до Закону України

"Про Державний бюджет України на 2005 рік"
Додаток N 10

до Закону України

"Про Державний бюджет України на 2005 рік"

РОЗПОДІЛ

коштів з державного бюджету для поетапного

запровадження умов оплати праці працівників бюджетної

сфери на основі Єдиної тарифної сітки та

забезпечення видатків на оплату праці
(тис. грн.)------------------------------------------------------------------ |Код бюджету| Назва місцевого бюджету | Обсяг | в тому | | |адміністративно-територіальної|додаткової| числі на | | | одиниці | дотації | оплату | | | | | праці | |-----------+------------------------------+----------+----------| |01100000000|Бюджет Автономної Республіки | 54208,0 | 39567,9 | | |Крим | | | |-----------+------------------------------+----------+----------| |02100000000|Обласний бюджет Вінницької | 46860,6 | 34204,8 | | |області | | | |-----------+------------------------------+----------+----------| |03100000000|Обласний бюджет Волинської | 30961,1 | 22599,3 | | |області | | | |-----------+------------------------------+----------+----------| |04100000000|Обласний бюджет | 86515,4 | 63149,9 | | |Дніпропетровської області | | | |-----------+------------------------------+----------+----------| |05100000000|Обласний бюджет Донецької | 110364,0 | 80557,7 | | |області | | | |-----------+------------------------------+----------+----------| |06100000000|Обласний бюджет Житомирської | 40280,5 | 29401,8 | | |області | | | |-----------+------------------------------+----------+----------| |07100000000|Обласний бюджет Закарпатської | 35247,1 | 25727,8 | | |області | | | |-----------+------------------------------+----------+----------| |08100000000|Обласний бюджет Запорізької | 52457,4 | 38290,0 | | |області | | | |-----------+------------------------------+----------+----------| |09100000000|Обласний бюджет | 38912,1 | 28403,0 | | |Івано-Франківської області | | | |-----------+------------------------------+----------+----------| |10100000000|Обласний бюджет Київської | 50829,2 | 37101,6 | | |області | | | |-----------+------------------------------+----------+----------| |11100000000|Обласний бюджет | 33082,4 | 24147,7 | | |Кіровоградської області | | | |-----------+------------------------------+----------+----------| |12100000000|Обласний бюджет Луганської | 55762,9 | 40702,8 | | |області | | | |-----------+------------------------------+----------+----------| |13100000000|Обласний бюджет Львівської | 68892,4 | 50286,4 | | |області | | | |-----------+------------------------------+----------+----------| |14100000000|Обласний бюджет Миколаївської | 35189,5 | 25685,8 | | |області | | | |-----------+------------------------------+----------+----------| |15100000000|Обласний бюджет Одеської | 63422,1 | 46293,5 | | |області | | | |-----------+------------------------------+----------+----------| |16100000000|Обласний бюджет Полтавської | 42081,6 | 30716,5 | | |області | | | |-----------+------------------------------+----------+----------| |17100000000|Обласний бюджет Рівненської | 34777,4 | 25384,9 | | |області | | | |-----------+------------------------------+----------+----------| |18100000000|Обласний бюджет Сумської | 33777,1 | 24654,8 | | |області | | | |-----------+------------------------------+----------+----------| |19100000000|Обласний бюджет Тернопільської| 33225,3 | 24252,1 | | |області | | | |-----------+------------------------------+----------+----------| |20100000000|Обласний бюджет Харківської | 68905,1 | 50295,7 | | |області | | | |-----------+------------------------------+----------+----------| |21100000000|Обласний бюджет Херсонської | 34188,7 | 24955,2 | | |області | | | |-----------+------------------------------+----------+----------| |22100000000|Обласний бюджет Хмельницької | 41175,2 | 30054,9 | | |області | | | |-----------+------------------------------+----------+----------| |23100000000|Обласний бюджет Черкаської | 40877,5 | 29837,6 | | |області | | | |-----------+------------------------------+----------+----------| |24100000000|Обласний бюджет Чернівецької | 25497,4 | 18611,2 | | |області | | | |-----------+------------------------------+----------+----------| |25100000000|Обласний бюджет Чернігівської | 35104,3 | 25623,6 | | |області | | | |-----------+------------------------------+----------+----------| |26000000000|Міський бюджет міста Києва | 72217,2 | 52713,3 | | | | | | |-----------+------------------------------+----------+----------| |27000000000|Міський бюджет міста | 11451,3 | 8358,6 | | |Севастополя | | | |-----------+------------------------------+----------+----------| | |ВСЬОГО |1276262,8 | 931578,4 | | | | | | ------------------------------------------------------------------

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст

Навчальні відео: Як користуватись системою

скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: