open Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
Чинна
                             
                             
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про спеціальну економічну зону "Закарпаття"
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2001, N 23, ст.111 )
( Із змінами, внесеними згідно із Законом
N 2505-IV ( 2505-15 ) від 25.03.2005, ВВР, 2005, N 17, N 18-19,

ст.267 )

Цей Закон визначає порядок створення, функціонування та
ліквідації спеціальної економічної зони "Закарпаття".
Стаття 1. Створення спеціальної економічної зони "Закарпаття"
Метою створення спеціальної економічної зони "Закарпаття" є
залучення інвестицій, сприяння розвитку зовнішньоекономічних
зв'язків, збільшення поставок високоякісних товарів і послуг,
створення сучасної виробничої, транспортної і ринкової
інфраструктури.
Спеціальна економічна зона "Закарпаття" створюється на
території Закарпатської області на строк 30 років площею
737,9 гектара згідно з картою території, яка є невід'ємною
частиною цього Закону. ( Карта території спеціальної економічної
зони "Закарпаття" відсутня в БД )

( Частину третю статті 1 виключено на підставі Закону
N 2505-IV ( 2505-15 ) від 25.03.2005 )

( Статтю 2 виключено на підставі Закону N 2505-IV ( 2505-15 )
від 25.03.2005 )

Стаття 3. Органи управління спеціальною економічною зоною

"Закарпаття"
Органами управління спеціальною економічною зоною
"Закарпаття" є:
Закарпатська обласна рада та Закарпатська обласна державна
адміністрація;
орган господарського розвитку спеціальної економічної зони
"Закарпаття".
Стаття 4. Повноваження Закарпатської обласної ради та

Закарпатської обласної державної адміністрації щодо

управління спеціальною економічною зоною

"Закарпаття"
Закарпатська обласна рада та Закарпатська обласна державна
адміністрація здійснюють свої повноваження відповідно до
законодавства України з урахуванням особливостей, визначених цим
Законом.
До повноважень Закарпатської обласної ради, крім повноважень,
передбачених іншим законодавством, також належать:
внесення пропозицій щодо змін режиму економічної діяльності
на території спеціальної економічної зони "Закарпаття" в порядку,
встановленому законодавством України;
укладення з органом господарського розвитку спеціальної
економічної зони "Закарпаття" угод про передачу в його
користування земельних ділянок, об'єктів інфраструктури,
розташованих на території зони, та природних ресурсів місцевого
значення.
Стаття 5. Орган господарського розвитку спеціальної

економічної зони "Закарпаття"
Органом господарського розвитку спеціальної економічної зони
"Закарпаття" (далі - орган господарського розвитку) є юридична
особа, уповноважена або спеціально створена Закарпатською обласною
державною адміністрацією в організаційно-правовій формі відповідно
до законодавства України.
До повноважень органу господарського розвитку належать:
розроблення і забезпечення реалізації стратегії та поточних
програм розвитку спеціальної економічної зони "Закарпаття";
укладення договору (контракту) з інвестором (інвесторами);
розроблення та здійснення комплексу організаційних заходів по
залученню фінансових ресурсів, у тому числі власних коштів
підприємств та організацій (включаючи іноземні), а також
благодійних фондів, громадських організацій і фізичних осіб;
організація підготовки та перепідготовки кадрів;
здійснення разом з відповідними органами заходів щодо
забезпечення законності, правопорядку, економічної та екологічної
безпеки на території зони;
облаштування території спеціальної економічної зони
"Закарпаття";
будівництво об'єктів виробничої та невиробничої
інфраструктури;
розвиток мережі комунікаційних зв'язків;
укладення договорів на виконання підрядних робіт, пов'язаних
з облаштуванням території спеціальної економічної зони
"Закарпаття", будівництвом об'єктів виробничої та невиробничої
інфраструктури, розвитком мережі комунікаційних зв'язків;
укладення договорів на експлуатацію об'єктів інфраструктури;
укладення договорів оренди земельних ділянок та об'єктів
інфраструктури в спеціальній економічній зоні "Закарпаття" із
суб'єктами підприємницької діяльності у межах повноважень, наданих
органами місцевого самоврядування;
реалізація інших повноважень, передбачених цим Законом та
делегованих органами місцевого самоврядування.
Стаття 6. Особливості провадження підприємницької

діяльності на території спеціальної економічної

зони "Закарпаття"
На території спеціальної економічної зони "Закарпаття"
провадяться всі види підприємницької діяльності, крім прямо
заборонених законодавством України.
Створення суб'єктів підприємницької діяльності на території
спеціальної економічної зони "Закарпаття" проводиться за
погодженням з органом господарського розвитку.
Суб'єкти підприємницької діяльності, зареєстровані на
території спеціальної економічної зони "Закарпаття", не можуть
мати філій, відділень, інших відокремлених підрозділів за межами
зони.
На території спеціальної економічної зони "Закарпаття"
розміщуються підприємства, які здійснюють операції з
обслуговування транзитних вантажів, їх зберігання, доробки,
сортування, пакування, надання транспортно-агентських та
експедиторських послуг, торгівлі, а також підприємства, які
застосовують новітні технології з метою виробництва товарів для
експорту та поставок на внутрішній ринок.
На території спеціальної економічної зони "Закарпаття" можуть
розміщуватись об'єкти виробничої та невиробничої інфраструктури.
На території спеціальної економічної зони "Закарпаття"
забороняються створення казино, інших гральних домів (місць) та
гральний бізнес.
Провадження на території спеціальної економічної зони
"Закарпаття" підприємницької діяльності, яка підлягає
ліцензуванню, здійснюється на підставі відповідних дозволів
(ліцензій), що видаються згідно із законодавством України.
За державну реєстрацію суб'єкта підприємницької діяльності на
території спеціальної економічної зони "Закарпаття" вноситься
плата, розмір якої встановлюється Закарпатською обласною державною
адміністрацією за погодженням з Міністерством фінансів України.
Розмір зазначеної плати є однаковим для всіх суб'єктів
підприємницької діяльності одного виду діяльності.

( Статтю 7 виключено на підставі Закону N 2505-IV ( 2505-15 )
від 25.03.2005 )

( Статтю 8 виключено на підставі Закону N 2505-IV ( 2505-15 )
від 25.03.2005 )

Стаття 9. Порядок в'їзду у спеціальну економічну зону

"Закарпаття" та виїзду з неї
Кабінет Міністрів України може встановлювати спеціальний
порядок перетинання кордону України іноземцями та особами без
громадянства, які прямують у спеціальну економічну зону
"Закарпаття", а також спеціальний порядок в'їзду у спеціальну
економічну зону "Закарпаття" і виїзду з неї громадян України,
іноземців та осіб без громадянства.
Стаття 10. Відповідальність суб'єкта підприємницької

діяльності у разі невиконання умов договору,

укладеного з органом господарського розвитку
У разі неналежного виконання або невиконання інвестором чи
суб'єктом підприємницької діяльності умов договору (контракту),
укладеного з органом господарського розвитку, такий інвестор
(суб'єкт підприємницької діяльності) несе відповідальність,
передбачену законодавством України та відповідним договором
(контрактом).
Стаття 11. Дострокова ліквідація підприємства
У разі ліквідації підприємства, створеного на території
спеціальної економічної зони "Закарпаття", або його реорганізації
(за рішенням власника або уповноваженого ним органу) до строку,
зазначеного у договорі (контракті) між інвестором та органом
господарського розвитку, інвестор (уповноважена ним особа)
зобов'язаний у десятиденний строк після прийняття відповідного
рішення повідомити органи управління спеціальної економічної зони
про причини ліквідації (реорганізації) підприємства.
Стаття 12. Порядок ліквідації спеціальної економічної

зони "Закарпаття"
Спеціальна економічна зона "Закарпаття" вважається
ліквідованою із закінченням строку, на який її було створено, якщо
його не буде продовжено в установленому порядку.
Спеціальна економічна зона "Закарпаття" може бути ліквідована
до закінчення строку, на який її було створено, в порядку,
передбаченому законодавством України.
Стаття 13. Гарантії забезпечення інтересів інвесторів та

суб'єктів підприємницької діяльності у разі

ліквідації спеціальної економічної

зони "Закарпаття"
Держава відповідно до законодавства України гарантує
збереження у повному обсязі всіх майнових і немайнових прав
інвесторів та суб'єктів підприємницької діяльності, що діють у
спеціальній економічній зоні "Закарпаття", у разі її ліквідації.
Спори між органами управління спеціальної економічної зони
"Закарпаття", суб'єктами підприємницької діяльності, що діють у
спеціальній економічній зоні "Закарпаття", інвесторами та
ліквідаційною комісією, що можуть виникнути у зв'язку з
ліквідацією зони, підлягають розгляду судами України, а спори за
участю іноземного суб'єкта господарської діяльності - в судах за
погодженням сторін, у тому числі за кордоном.

Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 22 березня 2001 року

N 2322-III

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст

Навчальні відео: Як користуватись системою

скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: