open
 • PDF
 • DOC
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Зміст
Нечинний
                             
                             
ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ
Н А К А З
N 500 від 30.03.2001 Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

26 квітня 2001 р.

N 370/5561

Про затвердження Порядку надання державними органами

приватизації згоди на подальше відчуження об'єктів,

придбаних покупцями державного майна за договорами

купівлі-продажу
( Із змінами, внесеними згідно з Наказами Фонду

державного майна

N 1827 ( z0987-03 ) від 15.10.2003

N 1338 ( z0596-05 ) від 23.05.2005 )

Відповідно до статті 27 Закону України "Про приватизацію
державного майна" ( 2163-12 ) Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Порядок надання державними органами
приватизації згоди на подальше відчуження об'єктів, придбаних
покупцями державного майна за договорами купівлі-продажу, що
додається. 2. Начальнику Управління реалізації та контролю за виконанням
договірних умов Тарабі В.П.: подати цей наказ на державну реєстрацію до Міністерства
юстиції України в установленому порядку; у місячний термін після реєстрації наказу в Міністерстві
юстиції України розробити регламент роботи комісії Фонду з питань
погодження подальшого відчуження покупцями державного майна
об'єктів приватизації, придбаних за договорами купівлі-продажу, та
підготувати проект наказу про затвердження цього регламенту та
персонального складу цієї комісії. 3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Голови Фонду Парфененка Д.М.
Голова Фонду О.Бондар
Затверджено

Наказ Фонду державного

майна України

30.03.2001 N 500
Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

26 квітня 2001 р.

N 370/5561
Порядок

надання державними органами приватизації згоди на

подальше відчуження та передачу в заставу об'єктів,

обтяжених зобов'язаннями їх власників перед

державою
( Назва Порядку в редакції Наказу Фонду державного майна

N 1827 ( z0987-03 ) від 15.10.2003 )

Розділ 1. Загальні положення
1.1. Цей Порядок розроблено відповідно до статті 27 Закону
України "Про приватизацію державного майна" ( 2163-12 ). Порядок регулює відносини, які виникають між державним
органом приватизації, що здійснює контроль за виконанням
зобов'язань власника об'єкта перед державою (далі - орган
приватизації), власником об'єкта та претендентом на придбання
об'єкта при його відчуженні та передачі в заставу власником в
період дії зобов'язань. ( Абзац другий пункту 1.1 в редакції
Наказу Фонду державного майна N 1827 ( z0987-03 ) від 15.10.2003 )

( Абзац третій пункту 1.1 виключено на підставі Наказу Фонду
державного майна N 1827 ( z0987-03 ) від 15.10.2003 )

1.2. Наведені нижче терміни вживаються у такому значенні: об'єкт - об'єкт приватизації, обтяжений зобов'язаннями його
власника перед державою, визначеними договором купівлі-продажу
цього об'єкта (далі - зобов'язання); договір купівлі-продажу об'єкта приватизації - договір,
укладений державним органом приватизації в результаті відчуження
об'єкта в процесі його приватизації; власник - фізична або юридична особа (декілька юридичних
осіб, які об'єдналися для спільного придбання об'єкта), що володіє
(володіють) об'єктом у період дії зобов'язань; претендент - фізична або юридична особа (декілька юридичних
осіб, які об'єдналися з метою спільного придбання об'єкта), що має
(мають) намір придбати чи може одержати об'єкт у власність від
власника на його бажання або відповідно до законодавства в період
дії зобов'язань; заява - звернення до органу приватизації за погодженням
подальшого відчуження об'єкта; договір подальшого відчуження - письмовий документ, за яким
від власника до претендента переходять (можуть перейти внаслідок
передбачених законодавством обставин) право власності на об'єкт та
невиконані зобов'язання. Пункт 1.2 в редакції Наказу Фонду державного майна N 1827
( z0987-03 ) від 15.10.2003 )

( Пункт 1.3 виключено на підставі Наказу Фонду державного
майна N 1827 ( z0987-03 ) від 15.10.2003 )

1.3. Розгляд органом приватизації заяви здійснюється у разі: повного розрахунку власника з органом приватизації за об'єкт; виконання власником рішень судів (господарських судів) щодо
санкцій, передбачених чинним законодавством та умовами договору
купівлі-продажу об'єкта приватизації за порушення цих умов;
( Абзац третій пункту 1.3 із змінами, внесеними згідно з Наказом
Фонду державного майна N 1827 ( z0987-03 ) від 15.10.2003 ) забезпечення правонаступництва претендента на всі права й
обов'язки власника; ( Пункт 1.3 доповнено абзацом четвертим згідно
з Наказом Фонду державного майна N 1827 ( z0987-03 ) від
15.10.2003 ) узяття претендентом на себе всіх невиконаних власником
зобов'язань та відповідальності за їх порушення, передбаченої
Законом та договором купівлі-продажу об'єкта приватизації; ( Абзац
п'ятий пункту 1.3 в редакції Наказу Фонду державного майна N 1827
( z0987-03 ) від 15.10.2003 ) відповідності претендента кваліфікаційним та іншим вимогам до
покупця, якщо такі вимоги були визначені органом приватизації під
час продажу об'єкта; якщо об'єктом договору купівлі-продажу є пакет акцій, то його
подальше відчуження можливе лише цілісним пакетом; потреби (згідно з вимогами чинного законодавства) згоди
органу Антимонопольного комітету на придбання претендентом об'єкта
- подання до органу приватизації разом із заявою копії рішення
органу Антимонопольного комітету про надання такої згоди.
1.4. Погодження органом приватизації подальшого відчуження
об'єкта здійснюється шляхом накладання на договір подальшого
відчуження, поряд з підписами сторін договору, резолюції
"Погоджено" за підписом керівника органу приватизації або його
заступника, завіреним печаткою. ( Пункт 1.4 в редакції Наказу
Фонду державного майна N 1827 ( z0987-03 ) від 15.10.2003 )
1.5. Усі документи, що подаються до органу приватизації з
метою погодження подальшого відчуження об'єкта, готуються
державною мовою.
1.6. При оцінці відповідності претендента кваліфікаційним та
іншим вимогам орган приватизації керується актами чинного
законодавства, а також організаційно-розпорядчими та методичними
документами.
1.7. На вимогу будь-якої із сторін договору подальшого
відчуження органом приватизації повинна бути забезпечена
конфіденційність цього відчуження (документів, що надаються разом
із заявою, тощо).
1.8. Унесення змін до договору подальшого відчуження у
частині, що стосується умов договору купівлі-продажу об'єкта
приватизації, здійснюється за погодженням з органом приватизації у
порядку, визначеному чинним законодавством. ( Порядок доповнено
пунктом 1.8 згідно з Наказом Фонду державного майна N 1827
( z0987-03 ) від 15.10.2003 )
Розділ 2. Порядок подання заяви
2.1. Заява оформлюється листом за підписами власника та
претендента.
2.2. Разом із заявою до органу приватизації щодо погодження
подальшого відчуження об'єкта подаються такі документи: копії договору купівлі-продажу об'єкта приватизації та
додаткових угод до нього; ( Абзац другий пункту 2.2 із змінами,
внесеними згідно з Наказом Фонду державного майна N 1827
( z0987-03 ) від 15.10.2003 ) документи, що підтверджують виконання умов договору
купівлі-продажу об'єкта приватизації та рішень судів
(господарських судів) щодо санкцій, передбачених чинним
законодавством та умовами договору; ( Абзац третій пункту 2.2 із
змінами, внесеними згідно з Наказом Фонду державного майна N 1827
( z0987-03 ) від 15.10.2003 ) проект договору подальшого відчуження або договір подальшого
відчуження, укладений за відкладальною умовою щодо набрання ним
чинності після погодження органом приватизації подальшого
відчуження об'єкта; ( Абзац четвертий пункту 2.2 в редакції Наказу
Фонду державного майна N 1827 ( z0987-03 ) від 15.10.2003 ) документи, передбачені розділами 3 (при відчуженні пакета
акцій), 4 (при відчуженні об'єкта незавершеного будівництва), 5 (у
разі внесення об'єкта до статутного фонду іншого господарського
товариства), 6 (у разі застави об'єкта). ( Абзац п'ятий пункту 2.2
в редакції Наказу Фонду державного майна N 1827 ( z0987-03 ) від
15.10.2003 )
Розділ 3. Особливості погодження подальшого відчуження

пакетів акцій
3.1. При зверненні за погодженням подальшого відчуження
пакета акцій, придбаного за результатами конкурсу (крім пакетів
акцій енергетичних компаній), разом з документами, зазначеними в
розділі 2 цього Порядку, до органу приватизації подаються: документальні дані про претендента, передбачені підпунктами
5.3, 5.5, 5.6, 5.8 - 5.13 Положення про порядок проведення
конкурсів з продажу пакетів акцій акціонерних товариств,
затвердженого наказом Фонду державного майна України від 31 серпня
2004 року N 1800 ( z1634-04 ), розпорядженням Антимонопольного
комітету України від 31 серпня 2004 року N 330-р ( za634-04 ) та
рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку
від 17 листопада 2004 року N 489 ( zb634-04 ), зареєстрованого у
Міністерстві юстиції України 23 грудня 2004 року за N 1634/10233;
( Абзац другий підпункту 3.1 розділу 3 в редакції Наказу Фонду
державного майна N 1338 ( z0596-05 ) від 23.05.2005 ) у разі потреби (згідно з вимогами чинного законодавства)
згоди органу Антимонопольного комітету - копія рішення органу
Антимонопольного комітету про надання згоди на придбання пакета
акцій претендентом.
3.2. При зверненні про погодження подальшого відчуження
пакета акцій енергетичної компанії, придбаного за результатами
конкурсу, разом з документами, зазначеними в розділі 2 цього
Порядку, до органу приватизації подаються документальні дані про
претендента, що підтверджують його відповідність вимогам пункту 9
та абзаців 3, 4 пункту 55 Положення про проведення конкурсів з
продажу пакетів акцій енергетичних компаній, затвердженого
спільним наказом Фонду державного майна України, Антимонопольного
комітету України, Державної комісії з цінних паперів і фондового
ринку та Міністерства палива та енергетики України від 07.09.2000
N 1855/12/263/414 ( z0600-00 ), зареєстрованого у Міністерстві
юстиції України 12.09.2000 за N 600/4821 (із змінами і
доповненнями).
3.3. При зверненні про погодження подальшого відчуження
пакета акцій, придбаного на відкритих торгах, повинні бути
враховані такі особливості: 3.3.1. Претендентом на придбання пакета акцій, придбаного на
відкритих торгах, при його подальшому продажу не може бути
юридична особа (група юридичних осіб), яка надавала послуги з
підготовки та проведення цих торгів. 3.3.2. Разом зі зверненням про погодження подальшого продажу
пакета акцій, придбаного на відкритих торгах, крім документів,
зазначених у розділі 2 цього Порядку, до органу приватизації
подаються: документальні дані про претендента, передбачені абзацами
третім - сьомим, дев'ятим - п'ятнадцятим пункту 24 та пунктом 25
Положення про порядок підготовки та проведення відкритих торгів,
затвердженого наказом Фонду державного майна України від 02.07.98
N 1303 ( z0416-98 ) та зареєстрованого у Міністерстві юстиції
України 03.07.98 за N 416/2856 (із змінами і доповненнями); у разі потреби (згідно з вимогами чинного законодавства)
згоди органу Антимонопольного комітету - копія рішення органу
Антимонопольного комітету про надання згоди на придбання пакета
акцій претендентом.
Розділ 4. Особливості погодження подальшого

відчуження об'єктів незавершеного будівництва
Погодження подальшого відчуження об'єкта незавершеного
будівництва, договір купівлі-продажу якого містить умови про
добудову цього об'єкта та введення його в експлуатацію, можливе
лише після виконання цих умов. У цьому разі разом з документами,
передбаченими розділом 2 цього Порядку, подаються документи, що
підтверджують виконання цих умов договору купівлі-продажу.
Розділ 5. Особливості подальшого відчуження об'єкта

шляхом унесення його до статутного

фонду іншого господарського товариства
5.1. Разом із заявою, підписаною власником об'єкта, до органу
приватизації, крім документів, передбачених абзацами другим і
третім пункту 2.2 цього Порядку, подається проект договору
подальшого відчуження.
5.2. У разі згоди з проектом договору подальшого відчуження
керівник підрозділу органу приватизації, до функцій якого входить
підготовка документів щодо подальшого відчуження об'єктів
приватизації, візує проект цього договору і направляє його
власнику разом із супровідним листом органу приватизації.
5.3. Після надання власником об'єкта органу приватизації
документів, які підтверджують узяття господарським товариством на
себе зобов'язань відповідно до завізованого органом приватизації
проекту договору подальшого відчуження, орган приватизації
погоджує договір подальшого відчуження згідно з пунктом 1.4 цього
Порядку.
5.4. Розгляд заяви та документів, зазначених у пункті 5.2
цього Порядку, здійснюється органом приватизації у терміни,
визначені пунктами 7.1 та 7.3 цього Порядку. Порядок доповнено розділом 5 згідно з Наказом Фонду державного
майна N 1827 ( z0987-03 ) від 15.10.2003 )
Розділ 6. Особливості погодження застави об'єкта
Разом із заявою про погодження застави об'єкта, крім
документів, передбачених абзацами другим і третім пункту 2.2 цього
Порядку, до органу приватизації подається проект договору застави
(договір застави, укладений за відкладальною умовою щодо набрання
ним чинності після погодження його органом приватизації), який
повинен передбачати, що: - у разі реалізації заставодержателем свого права на
звернення стягнення на заставлений об'єкт у разі невиконання
власником своїх зобов'язань за договором застави пов'язаний з цим
продаж об'єкта застави повинен здійснюватись лише за погодженням з
органом приватизації; - у разі розірвання у судовому порядку договору
купівлі-продажу об'єкта приватизації у зв'язку з невиконанням
власником своїх зобов'язань за цим договором об'єкт приватизації
підлягає поверненню у державну власність за рішенням суду,
господарського суду. У цьому разі звернення стягнення на об'єкт
приватизації за невиконання власником зобов'язань за договором
застави заставодержателем здійснене бути не може. Порядок доповнено розділом 6 згідно з Наказом Фонду державного
майна N 1827 ( z0987-03 ) від 15.10.2003 )
Розділ 7. Розгляд заяви органом приватизації
7.1. Розгляд заяви здійснюється органом приватизації у
двадцятиденний термін після одержання ним відповідних документів.
За відсутності зауважень орган приватизації погоджує договір
подальшого відчуження об'єкта.
7.2. У разі незгоди з проханням про погодження подальшого
відчуження об'єкта орган приватизації листом обгрунтовує відмову і
повертає заявникам всі отримані від них документи.
7.3. За наявності зауважень щодо поданих документів орган
приватизації у двотижневий термін з моменту їх отримання направляє
заявникам лист про потребу їх доопрацювання. Повторний розгляд доопрацьованих документів здійснюється
відповідно до пункту 1 цього розділу.
7.4. У випадках: розгляду заяв щодо пакетів акцій підприємств, які посідають
монопольне становище на загальнодержавному ринку відповідних
товарів та послуг або мають стратегічне значення для економіки та
безпеки держави; прийняття рішень у разі виникнення спорів у процесі розгляду
заяв; прийняття рішень якщо, разом з переходом права власності на
об'єкт унаслідок його подальшого відчуження виникає обгрунтована
потреба уточнення обсягів та/або термінів виконання зобов'язань
новим власником, то орган приватизації створює відповідну комісію, склад та
регламент роботи якої затверджуються наказом органу приватизації.
7.5. Орган приватизації у разі потреби залучає до розгляду
заяв інші державні органи за погодженням з ними.
Розділ 8. Відмова органу приватизації у погодженні

подальшого відчуження об'єкта
За результатами розгляду поданих документів орган
приватизації може відмовити в погодженні подальшого продажу
об'єкта. Це здійснюється у таких випадках якщо: претендент не може бути визнаний покупцем згідно із
законодавством України; на розгляд органу приватизації не представлені документи,
передбачені цим Порядком.
Начальник Управління реалізації та
контролю за виконанням договірних умов В.Тараба

 • Друкувати
 • PDF
 • DOC
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: