open Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
Попередня
                             
                             
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення змін до деяких законодавчих актів України
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2004, N 32, ст.394 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
I. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
1. Пункт 2 частини першої статті 40 Кодексу законів про працю
України ( 322-08 ) (Відомості Верховної Ради УРСР, 1971 р.,
додаток до N 50, ст. 375) доповнити словами "а так само в разі
скасування допуску до державної таємниці, якщо виконання
покладених на нього обов'язків вимагає доступу до державної
таємниці".
2. У Кодексі України про адміністративні правопорушення
( 80731-10, 80732-10 ) (Відомості Верховної Ради УРСР, 1984 р.,
додаток до N 51, ст. 1122):
1) друге речення частини першої статті 15 після слів
"неправомірне використання державного майна" доповнити словами
"незаконне придбання або зберігання спеціальних технічних засобів
для зняття інформації з каналів зв'язку, інших засобів негласного
отримання інформації", а після слів "порушення законодавства про
державну таємницю" - словами "порушення порядку обліку, зберігання
і використання документів та інших носіїв інформації, які містять
конфіденційну інформацію, що є власністю держави";
2) доповнити статтею 195-5 такого змісту:
"Стаття 195-5. Незаконне придбання або зберігання

спеціальних технічних засобів для зняття

інформації з каналів зв'язку, інших засобів

негласного отримання інформації
Незаконне придбання або зберігання спеціальних технічних
засобів для зняття інформації з каналів зв'язку, інших засобів
негласного отримання інформації -
тягне за собою накладення штрафу на громадян від п'ятдесяти
до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією
спеціальних технічних засобів для зняття інформації з каналів
зв'язку, інших засобів негласного отримання інформації та на
посадових осіб - від двохсот до п'ятисот неоподатковуваних
мінімумів доходів громадян з конфіскацією спеціальних технічних
засобів для зняття інформації з каналів зв'язку, інших засобів
негласного отримання інформації";
3) пункт 9 частини першої статті 212-2 після слів "норм і
вимог" доповнити словами "криптографічного та";
4) доповнити статтями 212-5 та 212-6 такого змісту:
"Стаття 212-5. Порушення порядку обліку, зберігання і

використання документів та інших носіїв

інформації, які містять конфіденційну

інформацію, що є власністю держави
Порушення порядку обліку, зберігання і використання
документів та інших носіїв інформації, які містять конфіденційну
інформацію, що є власністю держави, яке призвело до розголошення
такої інформації, -
тягне за собою накладення штрафу на громадян від одного до
двох неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на посадових
осіб - від трьох до восьми неоподатковуваних мінімумів доходів
громадян.
Повторне протягом року вчинення порушення, передбаченого
частиною першою цієї статті, за яке особу вже було піддано
адміністративному стягненню, -
тягне за собою накладення штрафу на громадян від двох до семи
неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на посадових осіб -
від восьми до тринадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів
громадян.
Стаття 212-6. Здійснення незаконного доступу до інформації

в автоматизованих системах
Здійснення незаконного доступу до інформації, яка
зберігається, обробляється чи передається в автоматизованих
системах, -
тягне за собою накладення штрафу від п'яти до десяти
неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією
засобів, що використовувалися для незаконного доступу, або без
такої.
Та сама дія, вчинена особою, яку протягом року було піддано
адміністративному стягненню за порушення, передбачене в частині
першій цієї статті, -
тягне за собою накладення штрафу від десяти до двадцяти
неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією
засобів, що використовувалися для незаконного доступу";
5) у статті 221:
цифри "195-1 - 195-4" замінити цифрами "195-1 - 195-5";
доповнити статтю після цифр "212-4" цифрами "212-5, 212-6";
6) частину першу статті 249 доповнити словами "крім випадків,
коли це суперечить інтересам охорони державної таємниці";
7) у пункті 1 частини першої статті 255:
абзац другий після цифр "189-196" доповнити цифрами "212-6";
в абзаці "органів Служби безпеки України (стаття 212-2)"
слово і цифри "(стаття 212-2)" замінити словами і цифрами
"(стаття 164 (у частині, що стосується правопорушень у галузі
господарської діяльності, ліцензії на проведення якої видає ця
Служба), статті 195-5, 212-2, 212-5 і 212-6)";
8) у статті 259:
частину першу доповнити словами "а при порушенні
законодавства про державну таємницю - до органів Служби безпеки
України її співробітником";
після частини четвертої доповнити новою частиною такого
змісту:
"При вчиненні правопорушень, пов'язаних із незаконним
придбанням або зберіганням спеціальних технічних засобів для
зняття інформації з каналів зв'язку, інших засобів негласного
отримання інформації, порушника може бути доставлено до органів
Служби безпеки України її працівником для встановлення особи
порушника і складення протоколу про правопорушення".
У зв'язку з цим частини п'яту - сьому вважати відповідно
частинами шостою - восьмою;
9) у частині другій статті 262:
пункт 1 після слів "при прояві неповаги до суду" доповнити
словами "вчиненні незаконного доступу до інформації в
автоматизованих системах";
доповнити частину пунктом 5 такого змісту:
"5) органами Служби безпеки України - при порушенні
законодавства про державну таємницю або здійсненні незаконного
доступу до інформації в автоматизованих системах, придбанні або
зберіганні спеціальних технічних засобів для зняття інформації з
каналів зв'язку, інших засобів негласного отримання інформації";
10) частину першу і перше речення частини третьої статті 264
після слів "посадовими особами органів" доповнити словами "Служби
безпеки України";
11) у частині першій статті 294 цифри "195-1 - 195-4"
замінити цифрами "195-1 - 195-5", а після цифр "212-4" доповнити
цифрами "212-5, 212-6".
3. У статті 112 Кримінально-процесуального кодексу України
( 1001-05, 1002-05 ):
у частині першій цифри "359" виключити;
частину третю після цифр "334" доповнити цифрами "359".
4. У Законі України "Про Службу безпеки України" ( 2229-12 )
(Відомості Верховної Ради України, 1992 р., N 27, ст. 382;
2000 р., N 10, ст. 79; 2002 р., N 17, ст. 117; 2003 р., N 15,
ст. 109, N 45, ст. 357):
1) частину першу статті 2 доповнити словами "а також
забезпечення охорони державної таємниці";
2) у статті 24:
у пункті 7 слова "заходів щодо захисту державних таємниць
України" замінити словами "відповідно до Закону України
"Про державну таємницю" ( 3855-12 ) та інших актів законодавства
заходів щодо забезпечення охорони державної таємниці та
конфіденційної інформації, що є власністю держави";
пункт 14 доповнити словами "здійснювати заходи щодо
криптографічного та технічного захисту секретної інформації";
3) у частині першій статті 25:
пункт 2 викласти в такій редакції:
"2) подавати органам державної влади, органам місцевого
самоврядування, підприємствам, установам, організаціям усіх форм
власності обов'язкові для розгляду пропозиції з питань
національної безпеки, у тому числі із забезпечення охорони
державної таємниці";
доповнити пунктом 4-1 такого змісту:
"4-1) складати протоколи про адміністративні правопорушення,
віднесені законом до компетенції Служби безпеки України, проводити
особистий огляд, огляд речей, вилучення речей і документів,
застосовувати інші передбачені законом заходи забезпечення
провадження у справах про адміністративні правопорушення";
4) перше речення частини другої статті 32 після слів
"в оперативно-розшуковій діяльності" доповнити словами "та
діяльності у сфері охорони державної таємниці".
5. У Законі України "Про інформацію" ( 2657-12 ) (Відомості
Верховної Ради України, 1992 р., N 48, ст. 650; 2003 р., N 28,
ст. 214):
1) статтю 30 після частини другої доповнити частинами третьою
та четвертою такого змісту:
"Стосовно інформації, що є власністю держави і знаходиться в
користуванні органів державної влади чи органів місцевого
самоврядування, підприємств, установ та організацій усіх форм
власності, з метою її збереження може бути відповідно до закону
встановлено обмежений доступ - надано статус конфіденційної.
Порядок обліку, зберігання і використання документів та інших
носіїв інформації, що містять зазначену інформацію, визначається
Кабінетом Міністрів України.
До конфіденційної інформації, що є власністю держави і
знаходиться в користуванні органів державної влади чи органів
місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій усіх
форм власності, не можуть бути віднесені відомості:
про стан довкілля, якість харчових продуктів і предметів
побуту;
про аварії, катастрофи, небезпечні природні явища та інші
надзвичайні події, які сталися або можуть статися і загрожують
безпеці громадян;
про стан здоров'я населення, його життєвий рівень, включаючи
харчування, одяг, житло, медичне обслуговування та соціальне
забезпечення, а також про соціально-демографічні показники, стан
правопорядку, освіти і культури населення;
стосовно стану справ із правами і свободами людини і
громадянина, а також фактів їх порушень;
про незаконні дії органів державної влади, органів місцевого
самоврядування, їх посадових та службових осіб;
інша інформація, доступ до якої відповідно до законів України
та міжнародних договорів, згода на обов'язковість яких надана
Верховною Радою України, не може бути обмеженим".
У зв'язку з цим частини третю - дев'яту вважати відповідно
частинами п'ятою - одинадцятою;
2) частину другу статті 47 доповнити абзацом такого змісту:
"порушення порядку обліку, зберігання і використання
документів та інших носіїв інформації, які містять конфіденційну
інформацію, що є власністю держави";
3) у тексті Закону ( 2657-12 ) слово "конфіденціальна" в усіх
відмінках замінити словом "конфіденційна" у відповідному відмінку.
6. У Законі України "Про друковані засоби масової інформації
(пресу) в Україні" ( 2782-12 ) (Відомості Верховної Ради України,
1993 р., N 1, ст. 1):
1) частину першу статті 2 після слів "будь-яку" доповнити
словами "відкриту за режимом доступу";
2) пункт 1 частини другої статті 26 після слів
"та зберігання" доповнити словами "відкритої за режимом доступу".
7. У Законі України "Про захист інформації в автоматизованих
системах" ( 80/94-ВР ) (Відомості Верховної Ради України, 1994 р.,
N 31, ст. 286):
1) у частині другій статті 7, статті 11, частині першій
статті 12 та абзаці першому частини першої статті 14 слова
"Кабінетом Міністрів України" замінити словами "Президентом
України";
2) у статті 11:
назву і перше речення статті після слова "захисту" доповнити
словами "та доступу до";
слова "мають рекомендаційний характер" виключити.
II. Прикінцеві положення
1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.
2. Кабінету Міністрів України у тримісячний строк після
набрання чинності цим Законом:
привести свої рішення у відповідність із цим Законом;
забезпечити приведення міністерствами та іншими центральними
органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у
відповідність із цим Законом.

Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 11 травня 2004 року

N 1703-IV

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст

Навчальні відео: Як користуватись системою

скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: