open Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
Попередня
                             
                             
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення змін до деяких

законодавчих актів України
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2004, N 33-34, ст.403 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
I. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
1. У Законі України "Про державний матеріальний резерв"
( 51/97-ВР ) (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., N 13,
ст. 112; 1999 р., N 40, ст. 362; 2000 р., N 32, ст. 257; 2003 р.,
N 37, ст. 300):
1) у статті 2:
в абзаці шостому:
після слова "одночасної" доповнити словами "або наступної";
доповнити абзац словами "в установленому Кабінетом Міністрів
України порядку";
абзац сьомий викласти в такій редакції:
"позичання матеріальних цінностей з державного резерву -
відпуск матеріальних цінностей з державного резерву на договірних
засадах з наступним поверненням до державного резерву тієї ж
кількості аналогічних матеріальних цінностей або, у разі
неможливості їх повернення, - з відшкодуванням за рішенням
Кабінету Міністрів України грошової вартості на час повернення,
але не менше, ніж на час відпуску, з наступним спрямуванням
одержаних коштів на закладення відповідної кількості матеріальних
цінностей";
доповнити абзацами десятим і одинадцятим такого змісту:
"стратегічні потреби держави - потреби держави в запасах
сировинних, матеріально-технічних та продовольчих ресурсів,
необхідних для забезпечення національної безпеки держави,
стабілізації її економіки та виконання першочергових робіт під час
ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій;
самовільне відчуження матеріальних цінностей державного
резерву - використання або реалізація відповідальним зберігачем
матеріальних цінностей державного резерву, що перебувають у нього
на відповідальному зберіганні, без відповідного рішення на це
центрального органу виконавчої влади, що здійснює управління
державним резервом";
2) абзац третій статті 3 доповнити словами "та участь у
виконанні міждержавних договорів";
3) у пункті 3 статті 4:
перше речення доповнити словами "та іншим видам відчуження";
друге речення викласти в такій редакції: "Передача майна,
необхідного для забезпечення зберігання матеріальних цінностей
державного резерву і закріпленого за цими підприємствами,
установами і організаціями, у тому числі в оренду, здійснюється на
підставі рішення Кабінету Міністрів України, іншого майна - на
підставі рішення центрального органу виконавчої влади, що здійснює
управління державним резервом, відповідно до законодавства";
4) статтю 7 викласти в такій редакції:
"Стаття 7. Фінансування системи державного резерву
1. Утримання і розвиток системи державного резерву
здійснюється за рахунок коштів державного бюджету та коштів,
одержаних від допоміжної фінансово-господарської діяльності
підприємств, установ і організацій системи державного резерву.
2. Фінансування операцій, пов'язаних з накопиченням
(приростом), освіженням (поновленням, заміною) матеріальних
цінностей державного резерву, здійснюється за рахунок коштів
державного бюджету, зокрема коштів, одержаних від реалізації
матеріальних цінностей державного резерву в порядку освіження,
позичання та розбронювання.
3. Фінансування витрат підприємств, установ і організацій,
пов'язаних з обслуговуванням і зберіганням, списання збитків від
уцінки і природних втрат матеріальних цінностей державного
резерву, здійснюється за рахунок коштів державного бюджету,
зокрема коштів, одержаних від позичання матеріальних цінностей
державного резерву, а також коштів, одержаних від реалізації
розброньованих матеріальних цінностей мобілізаційного резерву.
4. Фінансування витрат на капітальне будівництво,
реконструкцію і технічне переоснащення підприємств, установ і
організацій системи державного резерву, проведення
науково-дослідних і дослідно-конструкторських робіт здійснюється
за рахунок коштів державного бюджету";
5) пункт 4 статті 8 після абзацу п'ятого доповнити новим
абзацом такого змісту:
"здійснює за рішенням Кабінету Міністрів України заходи із
стабілізації ринку стратегічно важливих видів продукції в разі
виникнення диспропорції між попитом і пропонуванням на
внутрішньому ринку".
У зв'язку з цим абзаци шостий - восьмий вважати відповідно
абзацами сьомим - дев'ятим;
6) статтю 9 доповнити пунктом 3 такого змісту:
"3. Придбання зерна з метою закладення його до державного
резерву здійснюється в порядку, передбаченому пунктом 2 цієї
статті, а також шляхом укладання угод купівлі-продажу на
акредитованих біржах";
7) у пункті 5 статті 12:
в абзаці першому слова "на строк понад шість місяців та з
незнижуваного запасу" виключити;
абзац другий виключити;
в останньому реченні абзацу третього слова "або фінансової
гарантії відповідно органів місцевого самоврядування або органів
державної влади" виключити;
8) у статті 14:
у назві статті слова "Майнова відповідальність" замінити
словом "Відповідальність";
пункти 8 і 10 викласти в такій редакції:
"8. За несвоєчасне повернення до державного резерву позичених
матеріальних цінностей одержувач сплачує штраф у розмірі 100
відсотків вартості неповернених матеріальних цінностей виходячи з
ринкових цін, що діють на день повернення, але не менше, ніж на
день відпуску, і пеню за кожний день прострочення до повного
виконання зобов'язання.
У разі прийняття Кабінетом Міністрів України рішення щодо
відшкодування грошової вартості позичених матеріальних цінностей
штраф і пеня сплачуються виходячи з їх ринкової ціни на день
перерахування коштів, але не менше, ніж на день відпуску, до
повного відшкодування вартості зазначених цінностей";
"10. У разі незабезпечення збереження матеріальних цінностей
державного резерву, в тому числі самовільного відчуження, з
юридичних осіб, на відповідальному зберіганні яких перебувають ці
цінності, стягується штраф у розмірі 100 відсотків вартості
виходячи з їх ринкової ціни на день виявлення факту відсутності
(самовільного відчуження), а також пеня з вартості відсутнього їх
обсягу за кожний день до повного повернення матеріальних
цінностей.
У разі недоцільності закладення і зберігання зазначених
матеріальних цінностей або виключення їх з номенклатури,
скасування мобілізаційного чи іншого спеціального завдання
зазначені юридичні особи за рішенням центрального органу
виконавчої влади, що здійснює управління державним резервом,
відшкодовують вартість відсутніх матеріальних цінностей державного
резерву виходячи з їх ринкової ціни на день виявлення факту
відсутності (самовільного відчуження) із сплатою пені до повного
відшкодування вартості матеріальних цінностей".
2. Частину першу статті 268 Цивільного кодексу України
( 435-15 ) (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., N 40-44,
ст. 356) доповнити пунктом 6 такого змісту:
"6) на вимогу центрального органу виконавчої влади, що
здійснює управління державним резервом, стосовно виконання
зобов'язань, що випливають із Закону України "Про державний
матеріальний резерв" ( 51/97-ВР ).
3. Підпункт 3 частини першої статті 31 Закону України "Про
відновлення платоспроможності боржника або визнання його
банкрутом" ( 2343-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 1999 р.,
N 42-43, ст. 378; 2002 р., N 5, ст. 30) доповнити реченням такого
змісту: "Вимоги центрального органу виконавчої влади, що здійснює
управління державним резервом".
4. У частині другій статті 13 Закону України "Про зерно та
ринок зерна в Україні" ( 37-15 ) (Відомості Верховної Ради
України, 2002 р., N 35, ст. 258) слова "Державним агентом із
проведення інтервенційних операцій" замінити словами "Кабінетом
Міністрів України".
5. Пункт 40 частини першої статті 4 Декрету Кабінету
Міністрів України від 21 січня 1993 року N 7-93 ( 7-93 ) "Про
державне мито" (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., N 13,
ст. 113; 1997 р., N 18, ст. 131) викласти в такій редакції:
"40) Державний комітет України з державного матеріального
резерву, установи та організації системи державного резерву - за
позовами щодо виконання зобов'язань, що випливають із Закону
України "Про державний матеріальний резерв" ( 51/97-ВР ).
II. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування, крім
пункту 4 статті 1 і статті 2, які набирають чинності з 1 січня
2004 року.

Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 12 травня 2004 року

N 1713-IV

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі

Навчальні відео: Як користуватись системою

скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: