open Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
Попередня
                             
                             
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення змін до Закону України

"Про оренду державного та комунального майна"
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2004, N 50, ст.539 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
I. Внести до Закону України "Про оренду державного та
комунального майна" ( 2269-12 ) (Відомості Верховної Ради України,
1995 р., N 15, ст. 99, N 31, ст. 244; 1998 р., N 11-12, ст. 42,
N 18, ст. 88, N 49, ст. 301; 1999 р., N 29, ст. 239, N 48,
ст. 411; 2000 р., N 33-34, ст. 272; 2001 р., N 31, ст. 146;
2002 р., N 2, ст. 5, N 30, ст. 205) такі зміни:
1. У статті 2:
1) слово "Орендою" замінити цифрою і словом "1. Орендою";
2) доповнити частиною другою такого змісту:
"2. Державну політику у сфері оренди здійснюють: Кабінет
Міністрів України, а також Фонд державного майна України, його
регіональні відділення та представництва - щодо державного майна;
органи, уповноважені Верховною Радою Автономної Республіки Крим, -
щодо майна, яке належить Автономній Республіці Крим; органи
місцевого самоврядування - щодо майна, яке перебуває в комунальній
власності".
2. Частину другу статті 4 доповнити абзацом п'ятим такого
змісту:
"об'єкти державної власності, що мають загальнодержавне
значення і не підлягають приватизації відповідно до частини другої
статті 5 Закону України "Про приватизацію державного майна"
( 2163-12 ), а також об'єкти, включені до переліку об'єктів права
державної власності, що не підлягають приватизації, затвердженого
Законом України "Про перелік об'єктів права державної власності,
що не підлягають приватизації" ( 847-14 ), які випускають
підакцизну продукцію".
3. У абзаці четвертому статті 5 слова "нерухомого майна
площею до 200 кв. м" замінити словами "нерухомого майна, загальна
площа яких не перевищує 200 кв. м на одне підприємство".
4. Абзац другий частини першої статті 6 викласти у такій
редакції:
"Фізична особа, яка бажає укласти договір оренди державного
майна з метою використання його для підприємницької діяльності, до
укладення договору зобов'язана зареєструватись як суб'єкт
підприємницької діяльності".
5. Частину першу статті 7 доповнити реченням такого змісту:
"Орендодавець може оголосити конкурс на право оренди майна у
порядку, встановленому частиною сьомою статті 9 цього Закону".
6. У абзаці першому частини третьої статті 9 слова
"про можливість оренди та умови договору оренди" замінити словами
"про умови договору оренди або про відмову в укладенні договору
оренди".
7. У статті 10:
1) частину першу після абзацу сьомого доповнити двома новими
абзацами такого змісту:
"забезпечення виконання зобов'язань - неустойка (штраф,
пеня), порука, завдаток, гарантія тощо;
порядок здійснення орендодавцем контролю за станом об'єкта
оренди".
У зв'язку з цим абзаци восьмий - десятий вважати відповідно
абзацами десятим - дванадцятим;
2) після частини першої доповнити новою частиною такого
змісту:
"2. Укладений сторонами договір оренди в частині істотних
умов повинен відповідати типовому договору оренди відповідного
майна. Типові договори оренди державного майна розробляє і
затверджує Фонд державного майна України, типові договори оренди
майна, що належить Автономній Республіці Крим або перебуває у
комунальній власності, затверджують відповідно Верховна Рада
Автономної Республіки Крим та органи місцевого самоврядування".
У зв'язку з цим частини другу - четверту вважати відповідно
частинами третьою - п'ятою.
8. У частині другій статті 13:
1) абзац перший викласти у такій редакції:
"2. Орендоване майно (крім таких видів нерухомого майна, як
приміщення, частини будівель, споруд, а також іншого окремого
індивідуально визначеного майна) включається до балансу орендаря
із зазначенням, що це майно є орендованим";
2) у абзаці другому слова "Орендоване нерухоме" та
"залишається" замінити відповідно словами "Орендовані приміщення,
частини будівель, споруд" та "залишаються".
9. У статті 19:
1) у частині другій після слів "Методика розрахунку"
доповнити словами "пропорції розподілу між відповідним бюджетом,
орендодавцем і балансоутримувачем";
2) у частині четвертій слова "і низькорентабельних"
виключити;
3) частину п'яту доповнити новим абзацом першим такого
змісту:
"5. Фонд державного майна України, його регіональні
відділення та представництва використовують отриману відповідно до
законодавства частину орендної плати для виконання організаційних
функцій орендодавця".
У зв'язку з цим абзац перший вважати абзацом другим.
10. У статті 21:
1) частину другу викласти у такій редакції:
"2. Розмір орендної плати може бути змінено на вимогу однієї
з сторін, якщо з незалежних від них обставин істотно змінився стан
об'єкта оренди, а також в інших випадках, встановлених
законодавчими актами України";
2) частину третю виключити.
11. Частину третю статті 22 викласти в такій редакції:
"3. Плата за суборенду цього майна, яку отримує орендар, не
повинна перевищувати орендної плати орендаря.
Порядок використання плати за суборенду майна визначається:
Кабінетом Міністрів України - для об'єктів, що перебувають у
державній власності; органами, уповноваженими Верховною Радою
Автономної Республіки Крим, - для об'єктів, що належать Автономній
Республіці Крим; органами місцевого самоврядування - для об'єктів,
що перебувають у комунальній власності".
12. У частині третій статті 23:
1) абзац перший після слова "підрозділи" доповнити словами
"будівлі та споруди";
2) у абзаці другому слова "орендоване нерухоме" замінити
словами "орендовані приміщення, частини будівель і споруд".
13. У статті 27:
1) у абзаці другому частини другої після слів "зазначені
кошти" доповнити словами "в межах збільшення в результаті цих
поліпшень вартості орендованого майна, визначеної в установленому
законодавством порядку, яке відбулося в результаті таких
поліпшень";
2) у частині третій:
а) слова "за вказівкою орендодавця зобов'язаний передати
об'єкт оренди відповідному підприємству" замінити словами
"окремого індивідуально визначеного майна зобов'язаний повернути
це майно відповідному підприємству, господарському товариству,
створеному в процесі приватизації (корпоратизації), або його
правонаступнику";
б) доповнити абзацом другим такого змісту:
"У разі припинення за цих же обставин договору оренди
цілісного майнового комплексу підприємства, його структурного
підрозділу орендар за згодою орендодавця передає об'єкт оренди
органу, який до укладення договору оренди здійснював повноваження
з управління відповідним майном. Зазначений орган або його
правонаступник зобов'язаний протягом тридцяти днів прийняти об'єкт
оренди в своє управління".
14. Доповнити статтею 32 такого змісту:
"Стаття 32. Контроль за використанням майна, переданого

в оренду
Контроль за використанням майна, переданого в оренду (крім
іншого окремого індивідуально визначеного майна), покладається на
органи, які відповідно до цього Закону здійснюють державну
політику у сфері оренди.
Контроль за використанням іншого окремого індивідуально
визначеного майна, переданого в оренду, здійснюють органи,
уповноважені управляти підприємством, яке є орендодавцем цього
майна".
II. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 29 червня 2004 року

N 1905-IV

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: