open Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
Чинна
                             
                             
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ
Н А К А З
07.09.2011 N 1031

Про затвердження Положення

про Робочу групу зі створення

Національної мережі трансферу технологій

З метою ефективного функціонування Робочої групи зі створення
Національної мережі трансферу технологій Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Положення про Робочу групу зі створення
Національної мережі трансферу технологій, що додається.
2. Організаційно-технічне забезпечення діяльності Робочої
групи зі створення Національної мережі трансферу технологій
покласти на департамент наукової діяльності та ліцензування.
3. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.
Перший заступник Міністра Є.М.Суліма

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства освіти

і науки, молоді та спорту

України

07.09.2011 N 1031

ПОЛОЖЕННЯ

про Робочу групу зі створення Національної

мережі трансферу технологій

1. Робоча група зі створення Національної мережі трансферу
технологій (далі - Робоча група) є консультативно-дорадчим
органом, утвореним наказом Міністерства освіти і науки України від
31.07.2008 N 712 ( v0712290-08 ) з метою створення та розвитку
Національної мережі трансферу технологій (далі - НМТТ) та її
сегментів. Основними завданнями НМТТ є ефективне використання
інтелектуального потенціалу України, комерціалізація
науково-технічних розробок вищих навчальних закладів, наукових
установ та новаторів, створення та розвиток ефективних механізмів
та умов трансферу новітніх технологій у виробництво на вітчизняних
підприємствах, залучення в господарський обіг результатів
науково-технічної діяльності, сприяння розвитку імпортозаміщення
та переорієнтації вітчизняних підприємств на експорт
високотехнологічної продукції.
2. Робоча група у своїй діяльності керується Конституцією
( 254к/96-ВР ) та законами України, актами Президента України і
постановами Верховної Ради України, актами Кабінету Міністрів
України, наказами Міністерства освіти і науки, молоді та спорту
України, а також цим Положенням.
3. Робоча група: розробляє заходи із забезпечення реалізації державної
політики у сфері трансферу технологій за участю мережі НМТТ; визначає основні напрямки діяльності мережі НМТТ та комплекс
заходів з її розвитку; сприяє виконанню учасниками мережі НМТТ своїх функцій з
управління її сегментами; аналізує стан і проблеми розвитку мережі НМТТ та розробляє
відповідні пропозиції; готує проекти нормативно-правових актів щодо шляхів та
механізмів трансферу технологій за участю мережі НМТТ; готує пропозиції та рекомендації щодо напрямків підвищення
ефективності використання та комерціалізації науково-технічних
розробок; готує пропозиції щодо організації підтримки центральними та
місцевими органами виконавчої влади учасників мережі НМТТ з питань
створення галузевих і регіональних сегментів мережі НМТТ та
впровадження результатів науково-технічної діяльності; узагальнює і розповсюджує серед центральних і місцевих
органів виконавчої влади та національних академій наук України
передового досвіду діяльності мережі НМТТ.
4. Робоча група відповідно до покладених на неї завдань має
право: а) залучати в установленому порядку до роботи групи
представників органів виконавчої влади, інших державних органів,
підприємств, установ та організацій, вищих навчальних закладів та
наукових установ; б) отримувати в установленому порядку від органів виконавчої
влади, інших державних органів, підприємств, установ, організацій,
вищих навчальних закладів та наукових установ інформацію,
необхідну для виконання покладених на неї завдань.
5. Основною формою роботи Робочої групи є засідання, що
скликаються її головою у разі потреби, але не рідше ніж 2 рази на
рік. Засідання Робочої групи проводить її голова, а за його
відсутності - заступник голови. Засідання Робочої групи вважається правочинним, якщо на ньому
присутні більше половини її складу. Рішення Робочої групи приймається простою більшістю голосів
її членів, присутніх на засіданні. У разі рівного розподілу
голосів вирішальним є голос головуючого на засіданні. Рішення Робочої групи оформляється протоколом, який підписує
головуючий на засіданні. Рішення Робочої групи мають рекомендаційний характер.
6. Голова Робочої групи: здійснює керівництво діяльністю Робочої групи і несе
персональну відповідальність за виконання покладених на неї
завдань; затверджує план роботи Робочої групи та порядок денний
засідання.
7. Організація роботи Робочої групи Організаційне забезпечення діяльності Робочої групи
покладається на департамент наукової діяльності та ліцензування
Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України. Інформація про дату і час засідання доводиться до відома
кожного члена не пізніше як за три дні до засідання за допомогою
електронної пошти. Члени Робочої групи підтверджують свою участь у засіданні не
пізніше ніж за один день до дати засідання за допомогою
електронної пошти. При неможливості взяти участь у засіданні члени Робочої групи
можуть надати іншу кандидатуру для участі, делегувавши їй право
голосу і підтвердивши це офіційним листом. На засідання Робочої групи можуть бути запрошені особи,
присутність яких необхідна під час розгляду питань порядку
денного. Робоча група процедурним рішенням може створювати у своєму
складі робочі підгрупи з окремих питань і доручати їм продовжити
їх роботу після закінчення засідання. Департамент наукової діяльності та ліцензування, який
здійснює організаційно-технічне забезпечення діяльності Робочої
групи, перед кожним засіданням, не пізніше ніж за три дні,
надсилає членам Робочої групи матеріали з тематики засідання. Усі зауваження і пропозиції щодо матеріалів засідань члени
Робочої групи подають тільки у письмовому (паперовому чи
електронному) вигляді не менше ніж за один день до дати проведення
засідання.
8. Гласність засідань Робочої групи забезпечується шляхом
розміщення інформації щодо її рішень на офіційному веб-сайті
Міністерства освіти і науки, молоді та спорту.
Заступник директора
департаменту наукової
діяльності та ліцензування О.В.Якименко

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі

Навчальні відео: Як користуватись системою

скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: