open Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
Чинна
                             
                             
ДЕРЖАВНА КОМІСІЯ З РЕГУЛЮВАННЯ РИНКІВ

ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ УКРАЇНИ
Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я
16.09.2003 N 56
Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

2 жовтня 2003 р.

за N 888/8209

Про перевірку відповідності

формування розміру статутних

фондів страховиків вимогам

чинного законодавства
{ Із змінами, внесеними згідно з Розпорядженням Державної

комісії з регулювання ринків фінансових послуг N 91 ( z1032-03 ) від 23.10.2003

Розпорядженням Національної комісії, що здійснює

державне регулювання у сфері ринків фінансових

послуг N 712 ( z0770-13 ) від 05.03.2013 }
Відповідно до вимог статті 9 Закону України "Про фінансові
послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг"
( 2664-14 ), пункту 3 "Прикінцевих положень" Закону України "Про
страхування" ( 85/96-ВР ), підпункту 3 пункту 4 Положення про
Державну комісію з регулювання ринків фінансових послуг України,
затвердженого Указом Президента України від 4 квітня 2003 року
N 292 ( 292/2003 ), Державна комісія з регулювання ринків
фінансових послуг України (далі - Комісія) П О С Т А Н О В И Л А:
1. Страховикам до 10 грудня 2003 року подати до Комісії
інформацію про сформований статутний фонд страховика (далі -
Інформація), вимоги до якої наведені в додатку до цього
розпорядження, Звіт про власний капітал та примітки до нього за
станом на 1 грудня 2003 року та аудиторський висновок, зміст яких
має підтвердити формування статутних фондів страховиками, які
займаються видами страхування, іншими, ніж страхування життя, у
сумі не менше ніж 500 тис. євро; страховиками, які займаються
страхуванням життя у сумі не менше ніж 750 тис. євро. Інформація
подається до Комісії в одному примірнику в паперовому вигляді та в
одному примірнику на електронному носії (дискета 3,5`) за
встановленим форматом.
2. Управлінню інформаційних технологій (Кайдашев Р.П.) до
15 жовтня 2003 року розробити електронний формат Інформації,
зазначеної у пункті 1 цього розпорядження.
3. Департаменту страхового нагляду (Сандул О.Г.) у строк до
25 грудня 2003 року провести перевірку відповідності вимогам
законодавства України розмірів сформованих (сплачених)
страховиками статутних фондів та своєчасності подання Інформації
відповідно до пункту 1 цього розпорядження.
4. Департаменту державного регулювання та розвитку ринків
фінансових послуг (Хоружий С.Г.) у строк до 25 грудня 2003 року
провести аналіз аудиторських висновків, що додаються до
Інформації, на відповідність вимогам законодавства України.
5. До страховиків, що не подали до Комісії Інформацію та
аудиторський висновок, відповідно до пункту 1 цього розпорядження,
і до страховиків, які за станом на 7 листопада 2003 року
сформували статутний фонд, що не відповідає вимогам чинного
законодавства, застосувати заходи впливу, передбачені
законодавством України.
6. Департаменту державного регулювання та розвитку ринків
фінансових послуг (Хоружий С.Г.) забезпечити подання цього
розпорядження до Міністерства юстиції України для державної
реєстрації.
7. Відділу взаємодії із засобами масової інформації та
зв'язків з громадськістю забезпечити опублікування цього
розпорядження у засобах масової інформації.
Голова Комісії В.Суслов

Протокол засідання Комісії

від 16.09.2003 р. N 15

Додаток

до розпорядження Державної

комісії з регулювання ринків

фінансових послуг України

16.09.2003 N 56

ВИМОГИ

до інформації про

сформований статутний фонд страховика

"_____" (повна назва страховика) за станом на "__"____200__ р.
1. Відомості про страховика 1.1. Основні відомості
-------------------------------------------------------------------------------------------- Повне найменування страховика (з установчих документів) | | ---------------------------------------------------------------+--------------------------| Скорочене найменування страховика (з установчих документів) | | ---------------------------------------------------------------+--------------------------| Найменування страховика іншою мовою (з установчих документів) | | ---------------------------------------------------------------+--------------------------| Організаційно-правова форма | | ---------------------------------------------------------------+--------------------------| Код ЄДРПОУ | | ------------------------------------------------------------------------------------------| | Дата державної | | | реєстрації | | |----------------+----------------------------------------| Телефон | Факс | | Електронна пошта | | --------------------------------+---------------------------------------------------------| Місцезнаходження страховика | | ------------------------------------------------------------------------------------------| Прізвище, ім'я, по батькові, найменування посади керівника, | | відповідального за фінансово-господарський стан | | -----------------------------------------------------------------------------+------------| Прізвище, ім'я, по батькові головного бухгалтера, відповідального за | | фінансово-господарський стан | | ------------------------------------------------------------------------------------------| Поточний рахунок | | Найменування банку | | Місцезнаходження | | | | та код за ЄДРПОУ | | банку | | | | | |------------------+------| | | | | МФО | | ----------------------------------------------------------------+-------------------------| Дати проведення зборів засновників, учасників щодо | | питань формування статутного фонду | | ----------------------------------------------------------------+-------------------------| Дата затвердження останньої | | Місце реєстрації статуту | | редакції статуту страховика | | | | -------------------------------------------------------------------------------------------
1.2. Перелік ліцензій на здійснення страхової діяльності
-------------------------------------------------------------------------------------------- N | Номер ліцензії | Вид страхування | Строк дії ліцензії | Назви правил страхування, | з/п | | | | що діють у межах ліцензії | -----+----------------+--------------------------------------+----------------------------| | | | | | -------------------------------------------------------------------------------------------
2. Статутний фонд (інформація цього пункту має бути
підтверджена аудиторським висновком) 2.1. Розмір заявленого статутного фонду __________ тис. грн.,
згідно з протоколом загальних зборів засновників, учасників
від __________ року N ___
------------------------------------------------------------------------------------------------------- N | Розмір статутного фонду (за даними балансу на останню звітну дату) | з/п |-----------------------------------------------------------------------------------------------| | | тис. грн. | тис. євро (за офіційним курсом НБУ за станом на 07.11.2003) | -----+---------------------+-----------+-------------------------------------------------------------| 1 | зареєстрованого | | | -----+---------------------+-----------+-------------------------------------------------------------| 2 | сплаченого | | | -----+---------------------+-----------+-------------------------------------------------------------| 3 | неоплачений капітал | | | -----+---------------------+-----------+-------------------------------------------------------------| 4 | вилучений капітал | | | -----+---------------------+-----------+-------------------------------------------------------------| 5 |Гарантійний фонд, у тому числі | -----+-----------------------------------------------------------------------------------------------| 5.1 |Додатковий капітал | | | -----+---------------------+-----------+-------------------------------------------------------------| 5.2 |Резервний капітал | | | -----+---------------------+-----------+-------------------------------------------------------------| 5.3 |Нерозподілений | | | |прибуткок | | | ------------------------------------------------------------------------------------------------------
2.2. Структура внесків до статутного фонду страховика за
станом на 07.11.2003
---------------------------------------------------------------------------------------------------- | N | Структура внесків до статутного фонду | Тис. грн. | Тис. євро (за офіційним | Частка | з/п | | | курсом НБУ за станом на | нерезидентів | | | | 07.11.2003) | у внесках, % | -----+---------------------------------------+-----------+-------------------------+--------------| 1 | Грошові внески, в тому числі: | | | | -----+---------------------------------------+-----------+-------------------------+--------------| 1.1 | дивіденди, які спрямовані на | | | | | збільшення статутного фонду | | | | -----+---------------------------------------+-----------+-------------------------+--------------| 2 | Майно, в тому числі: | | | | -----+---------------------------------------+-----------+-------------------------+--------------| 2.1 | нерухомість, внесена до 07.11.2001 | | | | -----+---------------------------------------+-----------+-------------------------+--------------| 2.2 |цінні папери, унесені до 07.11.2001 | | | | -----+---------------------------------------+-----------+-------------------------+--------------| 3 | Цінні папери, що випускаються державою| | | | -----+---------------------------------------+-----------+-------------------------+--------------| 4 | Індексація основних фондів | | | | -----+---------------------------------------+-----------+-------------------------+--------------| 5 | Всього | | | | ---------------------------------------------------------------------------------------------------
2.3. Загальний розмір внесків страховика до статутних фондів
інших страховиків України не перевищує 30 відсотків його власного
статутного фонду, в тому числі не перевищує 10 відсотків внеску
до окремого страховика (Так, Ні - неправильне закреслити, Інше -
зазначити) _______________________________________________________ ________________________________________________________________.
2.4. Для створення або збільшення зареєстрованого статутного
фонду засновниками, учасниками страховика не залучались векселі,
страхові резерви, а також кошти, одержані в кредит, позику та під
заставу, бюджетні кошти та нематеріальні активи (Так, Ні -
неправильне закреслити, Інше - зазначити) ________________________ ________________________________________________________________.

Інформацію надано на _________аркушах.
Голова виконавчого
органу страховика М.П. __________ _____________________

(підпис) (П.І.Б.)
Головний бухгалтер __________ _____________________

(підпис) (П.І.Б.)
{ Додаток із змінами, внесеними згідно з Розпорядженням Державної
комісії з регулювання ринків фінансових послуг N 91 ( z1032-03 )
від 23.10.2003, Розпорядженням Національної комісії, що здійснює
державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг N 712
( z0770-13 ) від 05.03.2013 }
Голова Комісії В.Суслов

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: